Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ"

Transkript

1 Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: , fax: , (dále jen organizátor ) vyhlašuje z pověření prodávajícího: společnost Nový Jenštejn a.s., se sídlem Praha 1, Palackého 715, IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka (dále jen vyhlašovatel ) výběrové řízení na prodej dále uvedených nemovitostí a stanovuje tyto podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky ) pro jejich prodej. Výběrové řízení se považuje za vyhlášené dnem uveřejnění Podmínek na I. Předmět prodeje Předmět prodeje tvoří nemovité věci zapsané na LV č. 476 pro k.ú. Jenštejn, obec Jenštejn, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, včetně všech součástí a příslušenství, přičemž podrobná specifikace nemovitostí je uvedena v soupise, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek (dále jen Předmětné pozemky ). Předmětné pozemky se prodávají výlučně jako celek. II. Minimální výše nabídky Minimální ani orientační výše nabídkové ceny pro prodej Předmětných pozemků není stanovena. III. Stručný popis Předmětných pozemků Předmětné pozemky se nacházejí mezi pražskými čtvrtěmi Vinoř a Horní Počernice, cca 2 km severně od Horních Počernic. Samotná obec Jenštejn, kde Předmětné pozemky leží, však spadá do okresu Praha východ. Předmětné pozemky jsou pokračováním úspěšných dvou etap výstavby 230 rodinných domů Nový Jenštejn. Linkami PID je lokalita napojena na 2 linky metra, nájezd na dálnici R10 je ve vzdálenosti 2 km. Celý projekt Nový Jenštejn přímo navazuje na původní jádro obce s původním počtem 1028 obyvatel. V obci je pošta, restaurace, prodejna smíšeného zboží, v již realizované etapě projektu byla vybudována mateřská školka. Rozdělení plochy Předmětných pozemků (dle údajů uvedených v příloze 1): Využití dle ÚP výměra (m2) obytné městského typu občanská vybavenost obytná smíšená obytná smíšená/zeleň komunikace místní obslužné zeleň izolační zeleň územním plánem neřešeno celkem Na Předmětné pozemky je vydáno platné územní rozhodnutí. Pro vybudování vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a komunikací byla vydána stavební povolení s platností do března 2014 (pozemky o velikosti m2, jejichž prodej bude podléhat DPH (dále jen Pozemky dotčené DPH ). Vyhlašovatel 1

2 prohlašuje, že byly zahájeny kroky k prodloužení těchto stavebních povolení a k jejich převodu ze stavebníka Credit Finance Group, a.s. (původně Devo Group, a.s.), IČ: na vyhlašovatele.. Celková plocha Předmětných pozemků činí m2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo úpravy/změny celkové velikosti plochy Předmětných pozemků, maximálně však v rozsahu 0,5 % celkové velikosti plochy Předmětných pozemků. Taková úprava/zmenšení plochy se může týkat výhradně částí Předmětných pozemků přiléhajících přímo k již realizovaným etapám projektu Nový Jenštejn. Odchylka/zmenšení velikosti plochy Předmětných pozemků v uvedeném rozsahu není považováno za změnu Podmínek a tedy nemá vliv na účastníkem učiněnou nabídku včetně nabídnuté výše kupní ceny. Další informace o Předmětných pozemcích jsou uvedeny v podrobném Informačním memorandu. IV. Účastníci výběrového řízení 1. Vyhlašovatel tímto způsobem nabízí Předmětné pozemky k úplatnému převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky. 2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží organizátorovi písemnou nabídku dle čl. VI. Podmínek a uhradí stanovenou kauci v souladu s čl. IX. Podmínek (dále jen účastník). V. Informace o Prodávaných pozemcích 1. Prohlídky Předmětných pozemků zajišťuje pro zájemce o prohlídku organizátor ve vzájemně dohodnutých termínech (kontakt pro zajištění prohlídky: ing. Pavel Čelikovský, , 2. Informační memorandum je možné získat u organizátora na adrese Politických vězňů 21, Praha 1 (tel.č.: ) v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. 3. Vyhlašovatel prohlašuje, že k Předmětným pozemkům se váží následující věcná břemena, zástavní práva, omezení dispozičních práv, nájemní vztahy apod.: - zástavní práva ve prospěch Sberbank CZ, a.s. zapsaná v katastru nemovitostí pro k.ú. Jenštejn, - věcné břemeno váznoucí na pozemku parc. č. 258/109 a parc. č. 282/7 spočívající v právu umístění stavby STL plynovodu a právu přístupu a vjezdu k ní za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly plynárenského zařízení dle rozsahu geom. plánu č /2009 zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Jenštejn. Vyhlašovatel prohlašuje, že Předmětné pozemky jsou prosty jakýchkoliv dalších závazků, práv, nájemních vztahů nebo věcných břemen. 4. Organizátor má k dispozici prohlášení zástavního věřitele (Sberbank CZ, a.s., IČ: ), ve kterém jsou uvedeny podmínky, za kterých se zástavní věřitel v souladu s dále uvedenou Kupní smlouvou vzdá zástavního práva váznoucího na Předmětných pozemcích, dojde-li k prodeji Předmětných pozemků za kupní cenu nabídnutou vybraným vítězem výběrového řízení. Kopii tohoto prohlášení je organizátor oprávněn poskytnout zájemcům o koupi. VI. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem 1. U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu a mailu; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a mailu. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doručování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího trvalého pobytu nebo sídla. 2. Nabízená výše kupní ceny ve struktuře: (a) celková kupní cena Předmětných pozemků bez DPH, (b) částka odpovídající DPH náležící k Pozemkům dotčeným DPH vypočtena dle vzorce: celková kupní cena bez DPH x / x 0,21, c) celková kupní cena včetně DPH odpovídající součtu položek a) + b). V případě chybného výpočtu DPH nebo celkové kupní ceny včetně DPH platí, že závazná je kupní cena bez DPH, přičemž částka DPH k Pozemkům dotčeným DPH a celková kupní cena včetně DPH budou přepočítány v souladu s těmito Podmínkami. 3. Čestné prohlášení účastníka včetně souhlasu s těmito Podmínkami a se zněním Kupní smlouvy. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 Podmínek. Prohlášení musí být podepsáno účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku) s úředně ověřeným podpisem. (Vzor prohlášení obdrží účastník u organizátora a je také k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji Předmětných pozemků). 4. U právnických osob výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. 5. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku), všechny listy nabídky musí být sešity, s úředně ověřeným podpisem. 2

3 6. Nedílnou součástí nabídky je složení kauce a nabídka musí obsahovat doklad prokazující její složení. Způsoby složení kauce jsou obsahem čl. IX. Podmínek. 7. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede některé z výše uvedených údajů, organizátor si může vyžádat jejich dodatečné doplnění, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. Nabídku, která nesplňuje Podmínky je však vyhlašovatel oprávněn odmítnout, nabídku, která obsahuje dodatečné podmínky, je vyhlašovatel oprávněn ne však povinen přijmout. 8. Účastníci jsou svými nabídkami vázaní od okamžiku podání nabídky do 6 měsíců od výběru vítěze. VII. Kupní smlouva V případě, kdy vyhlašovatel vybere na základě tohoto výběrového řízení některou z předložených nabídek, bude na prodej Předmětných pozemků uzavřena kupní smlouva obvyklá a vyvážená pro prodej obdobného majetku (dále jen Kupní smlouva ). V Kupní smlouvě bude stanovena lhůta pro zaplacení kupní ceny v plné výši, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření Kupní smlouvy. Vyhlašovatel určuje, aby kupní cena byla do převodu vlastnického práva na vítěze uložena v notářské úschově u notáře JUDr. Tomáše Oulíka, sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 (variantně možná po dohodě s vyhlašovatelem jiná forma úschovy, např. vázaný účet u banky se sídlem na území České republiky nebo zahraniční banky oprávněné působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky, advokátní úschova, přičemž konkrétní forma úschovy podléhá odsouhlasení vyhlašovatele). V kupní smlouvě může být po dohodě uvedena jiná struktura cen za jednotlivé pozemky, přičemž celková kupní cena bez DPH se nesmí změnit. Na tuto změnu však nemá žádná ze stran nárok. Kupní smlouva je přílohou č. 3 Podmínek. VIII. Předání nabídek Nabídky budou přijímány do dne do 15 hodin v sídle organizátora. Nabídky lze doručit buď osobně dne v době od 10 do 15 hodin do sídla organizátora nebo poštou, a to tak aby nabídka do sídla organizátora dorazila nejpozději do lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce. Nabídky se předkládají v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky pro výstavbu, Praha - východ, NEOTVÍRAT!!!. Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) účastníka. Adresa sídla organizátora (tj. adresa pro doručení nabídek):: GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů Praha 1. Ve výše uvedené lhůtě je po předchozí dohodě s organizátorem možno osobně doručit nabídku i do kanceláře organizátora v Brně (Česká 31, Brno) nebo v Ostravě (Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava). Nabídky budou otevřeny vyhlašovatelem ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek uvedené v první větě tohoto článku Podmínek. Organizátor oznámí každému účastníkovi výběrového řízení jeho výsledek ve výběrovém řízení nejpozději do 21 dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek na ovou adresu uvedenou v nabídce. IX. Způsoby složení kauce Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši ,- Kč na důkaz vážného zájmu o koupi Předmětných pozemků, a to tak, aby byla uhrazena či připsána na dále uvedený účet nejpozději dne Kauci je možné složit převodem nebo v hotovosti na jeden z následujících účtů: /0300 u Československé obchodní banky, a.s., /0100 u Komerční banky, a.s., /2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2. Jako variabilní symbol uveďte v případě, že účastníkem je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem je právnická osoba - IČ. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch některého z výše uvedených účtů. Doklad o složení kauce musí být součástí podané nabídky. Na nabídky, u nichž účastník nesloží kauci ve výše stanovené lhůtě některým z výše uvedených způsobů, nebude brán zřetel. X. Vrácení kauce Účastník uvede ve své nabídce číslo účtu, na které mu má být kauce vrácena, pokud nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení nebo nebyla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. Nebude-li číslo účtu uvedeno, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla kauce odeslána, a není-li ani ten znám, tak poštovní poukázkou na adresu účastníka uvedenou v nabídce na náklady účastníka. Příkaz bance k převodu kauce zpět bude zadán nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podávání nabídek dle čl. VIII. Náklady na převod hradí účastník a organizátor má právo si výši poplatků započíst proti kauci. XI. Výběr vítěze výběrového řízení Jako jediné kritérium pro výběr vítěze výběrového řízení se stanovuje výše kupní ceny bez DPH. Vyhlašovatel vybere vítězem výběrového řízení účastníka, který učinil nejvyšší nabídku kupní ceny bez DPH 3

4 (dále jen vítěz). Pokud dva nebo více účastníků nabídnou stejnou nejvyšší cenu bez DPH, rozhodne vyhlašovatel, zda provede organizátor za účelem konečného výběru kupujícího další kolo výběrového řízení s těmito účastníky nebo zda rovnou vybere jednu z těchto nabídek jako nejlepší. XII. Povinnosti vítěze 1. Vítěz je dále povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy organizátora k uzavření Kupní smlouvy se v pracovním dni (od 9 do 15 hod.) dostavit do kanceláře notáře JUDr. Tomáše Oulíka, Klimentská 1, Praha 1 a učinit všechny dále uvedené úkony (přesný termín, ve kterém se vítěz dostaví do kanceláře notáře je vítěz povinen oznámit organizátorovi v pracovní den nejpozději 48 hodin před navrhovaným termínem na maily a a) za účasti organizátora Kupní smlouvu v potřebném počtu paré platně podepsat (podpis minimálně na jednom paré smlouvy úředně ověřit) a b) platně podepsat návrh na vklad Kupní smlouvy do katastru nemovitostí a c) všechny podepsané originály Kupní smlouvy a návrh na vklad ponechat za podmínek stanovených Kupní smlouvou v úschově u notáře JUDr. Tomáše Oulíka a uzavřít k této úschově odpovídající smlouvu s notářem. Organizátor výzvu k uzavření Kupní smlouvy odešle nejpozději do 3 týdnů po skončení lhůty pro podávání nabídek uvedené v čl. VIII Podmínek. 2. Vítěz obdrží originál Kupní smlouvy od notáře neprodleně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle Kupní smlouvy, přičemž vítěz není oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva samostatně. 3. Vítěz je povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy doplatit již jím zaplacenou kauci na hodnotu 5 % jím nabídnuté kupní ceny, tj. na účet a způsobem uvedenými v Kupní smlouvě zaplatit částku ve výši 5% jím nabídnuté kupní ceny sníženou o již zaplacenou kauci. Zaplacená kauce se započítává do kupní ceny v případě doplacení kupní ceny v plné výši. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle Kupní smlouvy bude na katastr podán až po zaplacení kupní ceny v plné výši do notářské úschovy. Pakliže bude zbývající část kupní ceny zcela nebo z části hrazena prostřednictvím úvěru poskytnutého bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky, vyhlašovatel poskytne vítězi standardní součinnost, která bývá požadována financující bankou pro čerpání finančních prostředků z úvěru a v případě rozumného a oprávněného požadavku financující banky budou upravena dotčená ustanovení Kupní smlouvy a/nebo smlouvy o úschově kupní ceny, resp. bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní s tím, že povinnosti vítěze spojené s uzavřením Kupní smlouvy budou platit i pro uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 4. Oznámení nebo výzvy dle těchto Podmínek budou zasílány poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výběrového řízení těm účastníkům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, která budou odeslána poštovní službou doporučeně. V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště. 5. V případě, že vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 3. tohoto článku Podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Vítěz v tomto případě uhradí vyhlašovateli do 10 dnů po nesplnění kterékoli z jeho povinností vítěze uvedených v odst. 1. nebo 3. tohoto článku Podmínek smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Kauce složená vítězem bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Každý účastník výběrového řízení se v čestném prohlášení dle čl. VI. odst. 3 Podmínek zavazuje, že tuto smluvní pokutu ve výši ,- Kč vyhlašovateli uhradí v případě, že jako vítěz poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 3. tohoto článku Podmínek a že dává pokyn, aby na úhradu smluvní pokuty byla použita jím složená kauce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě zrušení vítězství vítěze zaslat prostřednictvím organizátora výzvu k opětovnému zaplacení kauce účastníkovi výběrového řízení, který učinil druhou nejlepší nabídku. Zaplatí-li tento účastník kauci do 14 dnů od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se zaplacením kauce vítězem ve smyslu těchto Podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že povinnosti vítěze uvedené v odst. 1. tohoto článku je povinen splnit do 14 dnů po uhrazení kauce. Organizátor je oprávněn tento postup opakovat. Informaci o zrušení či ukončení výběrového řízení uveřejní organizátor na XIII. Závěrečná ustanovení 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv a bez důvodu zrušit, a to i po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky výběrového řízení. 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 4. Výběrové řízení se neřídí veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle 1772 a násl. zákona 89/2012 Sb. 4

5 (občanský zákoník). GAVLAS, spol. s r.o S Podmínkami vyslovujeme souhlas. V Praze dne Nový Jenštejn a.s. Ing. Dejan Sparavalo, předseda představenstva Sberbank CZ, a.s. Sberbank CZ, a.s. Ing. Jiří Michalička Ing. Pavlína Petrová Head of Work out & Restructuring Specialist for restructuring 5

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Podmínky výběrového řízení Společnost GAVLAS, spol. s r. o., se

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 GLADYS AUCTION, s.r.o., IČO: 271 26 447, DIČ: CZ27126447, Spisová značka: C 98251 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 10 - Strašnice,

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více