Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú."

Transkript

1 Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní správy a dodavatelů při zajišťování dostupnosti léčivých přípravků v České republice. Naší vizí je zdravotnický systém, který garantuje: - spravedlivý (rovný) přístup pacientů k léčivým přípravkům, - bezpečné používání léčivých přípravků v léčebné praxi, - informované a svobodné rozhodování jak pacientů, tak jejich lékařů a dalších zdravotníků, o použití léčivých přípravků v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Motto: Ztratíte-li se v lékové politice, pomůžeme vám najít cestu k vašemu cíli. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Ambit Media, a.s., IČ: , se sídlem Klicperova 604/8, Praha 5-Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B pořizuje podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku jako zakladatel ústavu tuto zakládací listinu. 2. Název zakládaného ústavu zní: Ústav lékového průvodce, z.ú. (dále jen ústav ) 3. Sídlo ústavu je Praha. 4. Ústav se zakládá na dobu neurčitou. Čl. II Vklad do ústavu Vklad zakladatele činí 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Peněžní vklad se stává majetkem ústavu dne vzniku ústavu. Správou vkladu je pověřen do vzniku ústavu PhDr. Ivana Plechatá, nar.: 9. srpna 1965, trvale bytem: Hrusice 236, Senohraby Čl. III Účel ústavu 1. Účelem ústavu je a. Osvětová a konzultační činnost v oblasti lékové politiky a bezpečného užívání léků 1

2 b. Organizace seminářů, školení a dalších vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví a lékové politiky c. Nakladatelská a vydavatelská činnost d. Provozování informačního portálu pro širokou i odbornou veřejnost na téma lékové politiky a bezpečné farmakoterapie e. Provozování webových stránek na téma činností ústavu, na téma zdravotnictví, lékové politiky a bezpečné farmakoterapie 2. Výsledky činnosti ústavu musí být každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Podmínky přístupu k výsledkům činnosti zveřejní ústav při zahájení jednotlivých činností na webových stránkách ústavu. Čl. IV Orgány ústavu Orgány ústavu jsou: a) ředitel b) správní rada c) revizor Čl. V Ředitel ústavu 1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu. 2. Ředitele volí a odvolává správní rada. 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru k ústavu. O konkrétní formě smluvního poměru rozhoduje správní rada, která současně stanoví i způsob odměňování ředitele a výši odměny. 4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani revizorem. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady. 5. Ředitel jako statutární orgán ústavu vykonává veškerou působnost, která není svěřena touto zakládací listinou nebo zákonem jinému orgánu ústavu. 6. Prvním ředitelem ústavu je PhDr. Ivana Plechatá, r.č.: /1364, trvale bytem: Hrusice 236, Senohraby Čl. VI Správní rada 1. Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu. 2. Správní rada má 3 členy. 3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Členem správní rady lze být opakovaně. 2

3 4. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Nový člen správní rady musí být jmenován nejpozději do 3 měsíců po té, kdy skončilo členství stávajícího člena správní rady. 5. Členství ve správní radě končí: a) uplynutím funkčního období, a) úmrtím, b) rezignací, c) odvoláním. 6. Důvody k odvolání člena správní rady jsou: a) člen přestane splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce, b) člen porušil závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající ze statusových listin ústavu, c) člen se opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady, d) člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššího orgánu nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která svou činností může konkurovat ústavu. 7. Prvními členy správní rady jsou: Jan Kulhavý r.č.: /2138 trvalý pobyt: Ruzyňská 583/59, Praha 6 prof. MUDr. Vladimír Tesař r.č.: /0285 trvalý pobyt: Beníškové 1285/5, , Praha 5 prof. MUDr. Jiří Vorlíček r.č.: /007 trvalý pobyt: Talichova 60, , Brno 8. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda podepisuje rozhodnutí správní rady a další listiny vzniklé při činnosti správní rady, nepověří-li k tomu jiného člena správní rady. Předseda svolává zasedání správní rady. 9. Správní rada a) jmenuje a odvolává ředitele a dohlíží na výkon jeho působnosti, b) schvaluje rozpočet, řádnou i mimořádnou účetní závěrku, rozhoduje o vydání statutu a o jeho změnách, c) rozhoduje o předmětu vedlejší činnosti, o zahájení provozu obchodního závodu a změně předmětu vedlejší činnosti. 10. Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání ředitele, kterým ústav a) nabývá a pozbývá vlastnického práva k nemovitým věcem, b) nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva, c) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem, d) nabývá a pozbývá vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách. 3

4 11. Správní rada se schází alespoň 2x ročně. 12. Členům správní rady může být přiznána odměna za výkon funkce. O výši odměny rozhoduje správní rada po projednání se zakladatelem. Správní rada je vázána názorem zakladatele. Čl. VII Revizor 1. Revizor je kontrolním orgánem ústavu. 2. Funkční období revizora je tříleté. Funkci revizora lze vykonávat i opakovaně. 3. Revizora jmenuje a odvolává zakladatel. Nový revizor musí být jmenován nejpozději do 3 měsíců po té, kdy skončil funkce stávajícího revizora. 4. Prvním revizorem je: RNDr. Martin Slavík r.č.: /0927 trvalý pobyt: č.p.267, Rosovice okres Příbram 5. Revizorem nesmí být člen správní rady ani ředitel ústavu. 6. Revizor: a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost ve shodě se zakládací listinou, b) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, c) vyjadřuje se k výroční zprávě. 7. Revizor nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a řediteli v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti. Revizor upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Revizor může svolat zasedání správní rady, pokud tak na návrh revizora neučiní předseda správní rady. 8. Revizor může být přiznána odměna za výkon funkce, O její výši rozhoduje správní rada po projednání se zakladatelem. Správní rada je vázána názorem zakladatele. Čl. VIII Vědecká rada 1. Vědecká rada je poradní orgán a zajišťuje řešení odborných témat, kterými ústav naplňuje svůj účel. 2. Vědecká rada má maximálně 10 členů, jmenovaných správní radou. 3. Členové vědecké rady se mohou účastnit zasedání správní rady a mají hlas poradní. 4

5 Čl. IX Společná ustanovení k orgánům 1. Kolektivní orgány ústavu jednají ve sboru s výjimkou situace, kdy je působnost jednotlivých členů rozdělena. 2. Kolektivní orgány jsou usnášeníschopné nadpoloviční většinou svých členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou jednání se účastnících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při rovnosti hlasů, nehlasuje-li předseda, platí, že rozhodnutí nebylo přijato. 3. V případě nebezpečí z prodlení může předseda kolektivního orgánu vyhlásit hlasování per rollam (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda nebo jím pověřený člen ostatním členům orgánu. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda orgánu jebo jím pověřený člen orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu informuje jeho předseda o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního zasedání. 4. Jednání kolektivního orgánu může být realizováno i s využitím technických prostředků, které umožní členům orgánu sledovat jednání a sdělit své rozhodnutí při hlasování. 5. V zápise z jednání orgánu se uvede u jednotlivých rozhodnutí odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání orgánu se zašle do 10 dnů po jeho vyhotovení mailem všem jeho členům. 6. V zápise z jednání orgánu se uvede u jednotlivých rozhodnutí odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání orgánu se zašle do 10 dnů po jeho vyhotovení mailem všem jeho členům. 7. Členové orgánů vykonávají svou funkci s péčí řádného hospodáře. Čl.X Výroční zpráva ústavu Ústav sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu minimálně v obsahu stanoveném zákonem. Výroční zprávu ústav zveřejní nejpozději šest měsíců od skončení účetního období založením do Sbírky listin rejstříkového soudu. Čl. XI Statut ústavu Shledá-li správní rada ústavu, že je třeba upravit podrobněji vnitřní organizaci ústavu, rozhodne o vydání statutu. Správní rada rozhoduje i o změnách statutu. Ustanovení statutu nesmějí být v rozporu touto zakládací listinou. 5

6 Čl.XII Zrušení a zánik ústavu 1. Ústav se zrušuje rozhodnutím správní rady o zrušení ústavu z důvodu naplnění účelu ústavu. 2. Bez likvidace se ústav zrušuje fúzí sloučením. 3. V ostatních případech rozhoduje o zrušení ústavu soud, pokud a. není trvale možné, aby ústav nadále plnil svůj účel b. ústav vyvíjí zákonem zakázanou činnost c. ústav dosahuje účelu nezákonným způsobem d. ústav se stane neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. 4. Likvidační zůstatek bude převeden na právnickou osobu s účelem obdobným zrušenému ústavu. 5. Ústav zaniká výmazem z rejstříku ústavů. Čl. XIII Společná a přechodná ustanovení 1. O změně zakládací listiny včetně změny účelu ústavu rozhoduje zakladatel. Není-li zakladatel a jeho práva nebyla převedena na jinou osobu, může rozhodovat o změně zakládací listiny správní rada po předchozím souhlasu revizora 2. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání orgánů ústavu s hlasem poradním. 3. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní poměry ústavu občanským zákoníkem. Čl. XIV Závěrečná ustanovení Tato zakládací listina se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Jeden je určen pro potřebu zápisu ústavu do rejstříku ústavu a dva převezme zakladatel. Datum: Za Ambit Media, a.s. RNDr. Martin Slavík předseda představenstva 6

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název nadace: NADACE AGEL Článek 1. Úvodní ustanovení 1.2. Sídlo nadace: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04 1.3. Identifikační číslo

Více

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Uničovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Seznam kapitol 248/1995 Sb.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Statut Nadačního fondu Kousek po kousku

Statut Nadačního fondu Kousek po kousku Statut Nadačního fondu Kousek po kousku Správní rada nadačního fondu vydává v souladu s 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") tento Statut

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 28. 11. 2014 založené na základě zákona č.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

STATUT Královská stezka o.p.s.

STATUT Královská stezka o.p.s. STATUT Královská stezka o.p.s. Čl. I. Založení o.p.s. Valná hromada Královská stezka o.p.s. schválila dne 27. 2. 2007 Zakládací listinu Královská stezka o.p.s. Tato Zakládací listina byla Krajským soudem

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti

STATUT obecně prospěšné společnosti STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Statut Statku Vlčkovice, o.p.s.

Statut Statku Vlčkovice, o.p.s. Statut Statku Vlčkovice, o.p.s. I. Statek Vlčkovice, o.p.s. Statek Vlčkovice, o.p.s. se sídlem Neustupov, Vlčkovice 1, 257 03 Jankov, IČO: 284 53 051 (dále jen Statek Vlčkovice), má poslání vybudovat svébytný

Více

S T A T U T. Nadačního fondu. Adopce památek

S T A T U T. Nadačního fondu. Adopce památek S T A T U T Nadačního fondu Adopce památek 2014 Praha Česká republika 1 STATUT Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, nar. 3. 4. 1983, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 (dále

Více