ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky"

Transkript

1 ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Hola, dti, do knihovny! aneb Zaínáme s eštinou... [Hey, children, let's hurry to the library! or Starting to learn the Czech language] / Jiina Závodná -- eština In: eský jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Ro. 57,. 3 (2006/2007), s Zkušenosti s výukou eštiny ve školní knihovn, zadání úkol jednotlivcm, dvojicím a skupinám. Další aktivity zamené na posilování vztahu žák ke knihám a knihovn. eština ; výuka ; knihovna ; školní knihovna ; výchovné psobení ; kniha ; tenáství 2. Školní knihovna není jen pro žáky / [School library is not only for pupils] / Ludmila umplová -- eština In: Spoleenskovdní pedmty : tvrtletník pro pedagogy základních a stedních škol -- [CZ] -- Ro. 7,. 1 (2007/2008), s Role školních studijních a informaních center (SIC). Jejich nezbytné materiální a personální zabezpeení a innost: výchovné psobení na žáky (nauit je využívat služeb knihoven, pracovat s literaturou a informacemi) a pomoc uitelm pi píprav na vyuování. Pomoc Centra pro školní knihovny a obsah jeho webových stránek. školní knihovna ; informaní stedisko ; škola ; výchovné psobení ; práce s informacemi ; innost ; pomoc 1

2 3. Souasnost a budoucnost školních knihoven v eské republice / [School libraries in the Czech Republic today and tomorrow] / Ludmila umplová -- eština In: tená : msíník pro práci s knihou -- ISSN Ro. 60,. 3 (2008), s Nový pohled na nkteré souásti školy, mezi nž patí i školní knihovny. Nové funkce školních knihoven (informaní centrum školy, mediální centrum, podpora informaní gramotnosti, kultura a kultivace etc.). Školní knihovny ve svt. Projekt Centrum pro školní knihovny financovaný MŠMT. Další aktivity v oblasti školních knihoven. školní knihovna ; tenáství ; kultura ; informace ; informaní gramotnost ; projekt 4. Informaní a studijní centra a koncept zdokonalování školy / [School information and study centres and concept of school improvement] / Milena Medková -- eština - - Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: tená : msíník pro práci s knihou -- ISSN Ro. 60,. 3 (2008), s Nezbytnost budování tchto center v moderní škole. Koncept zdokonalování školy, school improvement, je možno chápat jako úsilí uinit školy co nejlepším místem pro uení žák. Moderní školní knihovna by mla být jednou z nadstandardních služeb. Dležitost informaního systému školy a jeho využití. škola ; informace ; uení ; školní knihovna ; služby ; systém výchovy a vzdlávání ; informaní stedisko 5. Místo tradiních školních knihoven vytváejme studijní a informaní centra / [Let us develop study and information centres instead of traditional school libraries] / Ludmila umplová -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 17 (2008), s. 5. Dležitá role školních studijních a informaních center pi vytváení návyk potebných pro celoživotní vzdlávání u žák a pi zajišování pístupu uitel a žák k informaním zdrojm. Poskytování pomoci a metodických rad školním knihovnám a informaním centrm na webových stránkách Centra pro školní knihovny. školní knihovna ; informaní stedisko ; škola ; služby ; žák ; uitel ; webová stránka 2

3 6. Škola naruby / [School inside out] / Jana Galášová -- eština In: Literární noviny -- ISSN Ro. 19,. 17 (2008), s. B pílohy Školní noviny. Jedním z hlavních cíl dtských oddlení veejných knihoven je výchova dtí ke tenáské gramotnosti. Zajímavý píklad nabízí projekt knihoven severní Moravy Škola naruby zamující se na podporu tenáství v rodin. Rodie pravideln dtem pedítají z dtských knih a jiných doporuených materiál a dti je za to hodnotí. K tomu jim slouží deníek (jakási žákovská knížka), do nhož dti zapisují, co jim rodie tou, píší jim známky, pochvaly i poznámky. Akcí Škola naruby podporují knihovny kampa s názvem Celé esko te dtem. dít ; tení ; tenáství ; rodiovská úast ; rodie ; porozumní textu ; práce s textem ; rozvíjení schopností ; výchovné psobení ; knihovna ; veejná knihovna ; projekt ; Škola naruby ; severní Morava ; pedítání 7. Jak se dlá školní knihovna / [How is the school library built] / Božena Blažková - - eština In: Grand biblio : asopis pro tenáskou veejnost - o knihách ze všech stran -- ISSN , -- Ro. 2,. 9 (2008), s Zkušenosti s budováním školní knihovny na základní škole. Slouení žákovské a uitelské knihovny. Vybavování encyklopedickou a populárn naunou literaturou, internetem a kopírkou. Zapojování školní knihovny do výuky, spolupráce s uiteli, informaní výchova. Upozornní na webové stránky nkterých zajímavých školních knihoven v Královéhradeckém kraji a Centra pro školní knihovny. školní knihovna ; základní škola ; vybavení ; spolupráce ve výchov ; práce s informacemi ; Královéhradecký kraj 8. Promna stedoškolských knihoven na pulzující informaní centra / [Transformation of secondary school libraries into pulsating information centres] / Hana Koí -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: tená : msíník pro práci s knihou -- ISSN Ro. 61,. 3 (2009), s Pedstavení projektu, který se vnuje stedoškolským knihovnám a jehož cílem je zvýšit informaní gramotnost u žák stedních škol. Prbh realizace projektu od Cílová skupina. Píklady ze zahranií. Tvorba informaního portálu. 3

4 Spolupráce s pedagogy, zpsoby reklamy. Na kvten 2009 naplánován seminá pro editele a zástupce škol. školní knihovna ; stední škola ; žák ; informaní gramotnost ; projekt ; pedagog ; spolupráce ; informaní stedisko ; pemna 9. Nová legislativa pro školní knihovny : [New legislation for school libraries: recommendation concerning the activities and function of school libraries in primary and secondary schools] / Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách / Ludmila umplová -- eština In: Bulletin SKIP -- ISSN Ro. 18,. 4 (2009), s Historický pehled pedpis pro školní knihovny od poloviny 19. století po souasnost. V souasné dob platné zákony a další pedpisy vztahující se ke školním knihovnám. Cíle a struný obsah Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách, zveejnného ve Vstníku MŠMT R,. 10, Upozornní na terminologické nedostatky pedpisu. školní knihovna ; základní škola ; stední škola ; innost ; legislativa ; ministerstvo školství ; pedpisy 10. Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách : [Recommendation of the Ministry of Education for the activities and function of school libraries in primary and secondary schools: No / ] /. j / / MŠMT -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- Ro. 65,. 10 (2009), s Úkoly, ízení a personální zabezpeení školní knihovny. Financování. Knihovní fond, knihovnicko-informaní služby, materiální a technické zabezpeení. Metodická pomoc (www.npkk.cz/csk/). V píloze - návrh textu vzorového ádu školní knihovny. Doporuení pro vybavení školních knihoven. školní knihovna ; innost ; základní škola ; stední škola ; metodika ; doporuení 11. Knížka pro prváka - kniha, kterou nikde nekoupíte / [Book for first-grader - a book that cannot be bought] / Ivana Hutaová -- eština 4

5 In: tená : msíník pro práci s knihou -- ISSN Ro. 62,. 6 (2010), s Informace o druhém roníku projektu Už jsem tená - Knížka pro prváka. Zámrem ešitele projektu (Ústav pro informace ve vzdlávání - Národní pedagogická knihovna Komenského) je upozornit na nezastupitelnou úlohu etby ve vývoji osobnosti dítte od prvního roku školní docházky. tení jako nejdležitjší dovednost získaná v nižších ronících základní školy. Letošního projektu se zúastnilo prvák z celé republiky. žák ; první stupe ; kniha ; dtská kniha ; tenáství ; projekt ; tení ; dovednost ; vk 6-7 ; roník Tídní knihovny / [Class libraries] / Kateina Šafránková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Kritické listy : obasník pro kritické myšlení -- ISSN Ro. 2011,. 1 (2011), s Dležitost tídních knihoven pro rozvoj samostatného tení žák. Nejdležitjší prostedek rozvoje tenáské gramotnosti. Uitel tak žákm umožuje íst i bhem pestávek a vede je k celoživotnímu zájmu o knihy. Knihovna jako souást tenásky podntného prostedí. Zapojení žák do sestavování tídní knihovny. Pomoc žákm pi výbru správné knihy a pi etb rzných žánr (poezie, nauné knihy, historické romány, detektivky...). školní knihovna ; tída ; tení ; tenáství ; zájem ; dtská kniha ; kniha pro mládež ; porozumní textu ; rozvíjení schopností ; vztah uitel-žák 13. Jaké máte zkušenosti s tídními knihovnami? / [What is your experience of class libraries?] / Kateina Šafránková -- eština In: Kritické listy : obasník pro kritické myšlení -- ISSN Ro. 2011,. 1 (2011), s Zjišování zkušeností uitel s tídními knihovnikami. Zadání jednoduchého dotazníku, výbr z odpovdí. Doplování knih z rodinných dtských knihoven nebo ze sponzorských dar. Systém výpjek knih (ve škole si je vtšinou mohou pjit kdykoliv). Umístní knihovny a její tídní. Zapojení rodi a veejnosti do doplování knihovny. Další návrhy a komentáe uitel. školní knihovna ; tída ; žák ; tenáství ; zájem ; dtská kniha ; uitel ; dotazník 5

6 14. Mgr. Ludmila Opltová / [Stimulating children's reading skills] / Ludmila Opltová ; [Autor interview] Julie Ržiková -- eština In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 17,. 2 (2011), s Problematika výchovy k tenáství a motivace dtí ke tení obecn. Rozhovor s uitelkou základní školy o aktivitách zamených na rozvoj tenáských dovedností, motivaních hrách apod. Zapojení školy do projektu Celé esko te dtem. Soutže ve tení urené dtem - tenáský maraton, Prázdninová soutž ve tení. Spolupráce s rodii - pedítání ve škole i doma, potvrzování petených minut i titul, pomoc pi úkolech spojených se tením, zptná vazba formou dotazníku pro rodie. Zpracovávání petených knih do tenáského deníku. Píiny nedostateného tení dtí. Vliv aktivního tení na úrove tenáské gramotnosti. Metodická innost uitele pi výuce tení a pi práci s knihou. Školní knihovny a jejich místo ve výchov k tenáství. tení ; tenáství ; rozvíjení schopností ; porozumní textu ; soutžení ; rodiovská úast ; spolupráce ve výchov ; základní škola ; první stupe ; role uitele ; školní knihovna ; Celé esko te dtem 15. Knižní cukrárny aneb tenáské kontinuum v praxi / [Book sweetshops or Reader's continuum in practice] / Magdalena Marešová -- eština In: Kritické listy : obasník pro kritické myšlení -- ISSN Ro. 2011,. 43 (2011), s Zkušenosti autorky z Mezinárodní školy v Haagu, kde spolen se svými dtmi absolvovala nkolik let základní školní docházky jako rodi - dobrovolník. Výuka v mezinárodní škole v anglitin a jejich vzdlávací programy kombinují kurikulum vysplých zemí tak, aby optimalizovaly vzdlávací výsledky. Rozvoj tenáství a tenáské gramotnosti po tyech cestách (výuka, školní knihovna, píruní knihovnika, knižní cukrárna - kontinuum). Druh tení a jeho frekvence, odpovdnost za výbr knihy. Pomocí kombinace rzných cest ke tenáství z dítte vyrstá nezávislý, kritický tená. 6

7 tenáství ; základní škola ; tení ; zájem ; mladší školní vk ; mezinárodní škola ; rozvíjení schopností ; Haag ; Nizozemsko Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více