Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1344-22-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 438/626, která se nachází v bytovém domě č.p. 438, s příslušenstvím a pozemkem č. 676/170, v katastrálním území Zličín, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský úřad, Praha 4 K Beránku Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz č.j. 115 Ex 285/11-15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 25 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Zličín. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Zličín je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2012 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Bytová jednotka č. 438/626 Lipovská Praha 5 Region: Hlavní město Praha Okres: Praha 5 Katastrální území: Zličín 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitele nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 1080, ze dne Kopie katastrální mapy, ze dne Usnesení č.j. 115 Ex 285/11-039, ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. 3

4 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 1080, ze dne Vlastník: ARMUS spol. s.r.o., Vostrovská 666/6, Praha 6, Dejvice, Praha 6 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 438/626, která se nachází v bytovém domě č.p. 438, s příslušenstvím a pozemkem č. 676/170, v katastrálním území Zličín, obec Praha, Hlavní město Praha. Bytová jednotka je ve druhém nadzemním podlaží uvedeného bytového domu. Jedná se o byt 3+kk, který byl uveden do trvalého užívání v roce Jednotka je standardně vybavená včetně balkonu a sklepní kóje. Součástí bytové jednotky je i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku o velikosti 798/ Obsah posudku: Ocenění bytů porovnávacím způsobem 1) Bytová jednotka č. 438/626 Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Bytová jednotka č. 626 Příslušenství bytů a nebytových prostor a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. 676/170 4

5 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem 1) Bytová jednotka č Zatřídění pro potřeby ocenění: Bytový či nebytový prostor v budově Budova: J. domy vícebytové (typové) Dispozice jednotky: II. N.P. Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošná Kód CZ - CC: 1122 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: Bytová jednotka č. 626: = 77,10 m 2 Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 77,10 m 2 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Svislé konstrukce: S 18,20 100,00 1,00 18,20 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Krov, střecha: S 4,90 100,00 1,00 4,90 5

6 5. Krytiny střech: S 2,30 100,00 1,00 2,30 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů: S 5,70 100,00 1,00 5,70 8. Úprava vnějších povrchů: S 2,90 100,00 1,00 2,90 9. Vnitřní obklady keramické: S 1,30 100,00 1,00 1, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,30 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,00 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,10 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 2,20 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,90 100,00 1,00 3, Výtahy: S 1,30 100,00 1,00 1, Ostatní: S 5,70 100,00 1,00 5, Instalační prefabrikovaná jádra: S 3,70 100,00 1,00 3,70 Součet upravených objemových podílů: 100,00 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 1,0000 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 5,40 100,0 1,00 5,40 5, ,00 0, Svislé konstrukce: S 18,20 100,0 1,00 18,20 18, ,00 0, Stropy: S 8,40 100,0 1,00 8,40 8, ,00 0, Krov, střecha: S 4,90 100,0 1,00 4,90 4, ,67 0, Krytiny střech: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 0, Klempířské konstrukce: S 0,70 100,0 1,00 0,70 0, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 5,70 100,0 1,00 5,70 5, ,00 0, Úprava vnějších povrchů: S 2,90 100,0 1,00 2,90 2, ,67 0, Vnitřní obklady S 1,30 100,0 1,00 1,30 1, ,00 0,1040 keramické: 10. Schody: S 2,90 100,0 1,00 2,90 2, ,00 0, Dveře: S 3,30 100,0 1,00 3,30 3, ,00 0, Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: S 5,30 100,0 1,00 5,30 5, ,00 0, Povrchy podlah: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3, ,00 0,1500 6

7 15. Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4, ,00 0, Elektroinstalace: S 5,10 100,0 1,00 5,10 5, ,00 0, Bleskosvod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 0, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3, ,67 0, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ohřev vody: S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 0, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1, ,33 0, Vnitřní hyg. vybavení: S 3,90 100,0 1,00 3,90 3, ,67 0, Výtahy: S 1,30 100,0 1,00 1,30 1, ,00 0, Ostatní: S 5,70 100,0 1,00 5,70 5, ,00 0, Instalační pref. jádra: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3, ,00 3,7000 Součet upravených objemových podílů: 100,00Opotřebení: 8,2254 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 8 020,- Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,1320 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změn cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1390 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,8180 Základní cena upravená = ,95 Kč/m 2 Plná cena: 77,10 m 2 * ,95 Kč/m 2 = ,64 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 8,2254 % Úprava ceny za opotřebení ,34 Kč Bytová jednotka č. 626 zjištěná cena bez podílu na příslušenství = ,30 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství stavby a pozemku: Zjištěná cena příslušenství stavby a pozemku: ,78 Kč Spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Hodnota spoluvlast. podílu: ,78 Kč * 1 / 1 = ,78 Kč Bytová jednotka č. 626 zjištěná cena včetně podílu na příslušenství = ,08 Kč Bytová jednotka č cena po zaokrouhlení = ,- Kč 7

8 Ocenění bytů porovnávacím způsobem 1) Bytová jednotka č. 438/ Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Hlavní město Praha Stáří stavby: 4 roky Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: Bytová jednotka č. 438/626: 4,4+1,3+31,4+2,1+16,3+5,6+16,0 = 77,10 m 2 Podlahová plocha bytu: = 77,10 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí: Balkon: = 8,40 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí - celkem: = 8,40 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: Sklepní kóje: = 2,70 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 2,70 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 77,10 m 2 Započítaná podlahová plocha balkonů, teras a pavlačí: 8,40 m 2 * 0,17 = 1,43 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 2,70 m 2 * 0,10 = 0,27 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 78,80 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 8

9 2. Společné části domu Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě NP s výtahem III 0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové II 0,00 strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní III 0,00 provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou II 1,05 údržbou Koeficient pro stáří 4 roky: 1,00 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 1,00 = 1,208 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce - oddělené části II -0,03 obce - okrajové území 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní II 0,00 spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - exekuce I -0,05 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,920 i = 1 8 9

10 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 3 Celkový index I = I V * I P * I T = 1,208 * 0,920 * 0,900 = 1,000 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 1,000 = ,- Kč/m 2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * PP = ,- Kč/m 2 * 78,80 m 2 = ,80 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,80 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,78 Kč Spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Hodnota spoluvlast. podílu: ,78 Kč * 1 / 1 = ,78 Kč ,58 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Bytová jednotka č. 438/626 - zjištěná cena = ,58 Kč Bytová jednotka č. 438/626 - cena po zaokrouhlení = ,- Kč 10

11 Věcná hodnota dle THU Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 626 Jednotkové množství: Jednotka: m2 celkem: 77,10+8,4*0,17+2,7*0,1 = 78,80 m2 Jednotkové množství celkem: = 78,80 m2 Ocenění: Základní cena: ,- Kč/m2 78,80 m2 * ,- Kč/m2 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 8,230 % ,32 Kč Bytová jednotka č výsledná cena = ,68 Kč Bytová jednotka č cena po zaokrouhlení = ,- Kč Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Bytová jednotka č. 626 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč 11

12 Porovnávací metoda Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 626 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, byt 3+kk, 90 m² Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: Cena vč. DPH: ,-Kč. Včetně sklepa Adresa: Strojírenská, Zličín Datum aktualizace: Včera ID: Budova: Cihlová Stav objektu: Novostavba Vlastnictví: Osobní Podlaží počet: 3 Podlaží umístění: 1.podlaž Plocha užitná: 90 m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Garáž: Ano 12

13 Popis: Malé nízkopodlažní domy navozují rodinnou atmosféru, v okolí se již nebude stavět z důvodu ochranného pásma! Den otevřených dveří v úterý a pátek od 16 do 19 hod. nebo po domluvě s prodejcem. Nový byt 3+kk/2xB o rozloze 81,75 m2 + 2x balkon 4,10 m2 a 4,15 m2, je orientován na jih a západ a nachází se v 1.NP (široký výběr dalších bytů v různých podlažích) třípodlažní cihlové novostavby na rozhraní ulic Žalanského-Strojírenská, Praha 5 - Zličín. Vybavení bytu tvoří laminátová podlaha nebo vinyl (výběr z 12 odstínů), plastová okna 5-ti komorová, keramické obklady, dlažba, topný žebřík v koupelně, bezpečnostní vstupní dveře Sherlock, příprava na kuchyňskou linku, vnitřní dveře a podlahy je možné zvolit dle vlastního výběru a jsou již započteny v ceně bytu. Vytápění a ohřev vody je zajištěn tepelnými čerpadly systém vzduch-voda, které šetří náklady na energii. K bytu náleží sklepní kóje a lze dokoupit vnitřní parkovací stání za částku ,-Kč. Metro B-Zličín je vzdáleno 15 min. chůzí nebo 5 min. busem (zastávka 150 m od domu). Pražský okruh je dostupný za 4 min. autem, centrum Prahy za 15 min. V okolí projektu se nachází několik mateřských a základních škol, fitness centrum, bowling, tenis, squash, lezecká stěna, golf, restaurace, pošty, poliklinika Řepy s lékárnou, nákupní centrum Metropole Zličín, Globus, Avion Shopping Park, Ikea, Tesco. Byt je k nastěhování ihned. Číslo bytu: A6. Prodej, byt 3+kk, 79 m² Cena: ,- Kč Adresa: Věstonická, Zličín Datum aktualizace: Včera ID zakázky: 028 Budova: Cihlová Stav objektu: Novostavba Vlastnictví: Osobní Podlaží počet: 5 Podlaží umístění: 5.podlaží 13

14 Plocha užitná: 79 m 2 Plocha podlahová: 79 m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Garáž: Ano Zařízeno: Částečně Popis: Nabízíme Vám k prodeji krásný, slunný byt v novostavbě 3+kk s balkonem v Praze 5, Zličín, v ulici Věstonická. Prostorný byt o velikosti 79 m2 s balkonem 8 m2 se nachází ve 4 podlažní čtyřpodlažního cihlového domu s výtahem. Byt nabízí pěkný výhled, orientace ložnice a dětského pokoje na východ, obývací pokoj s kuchyní je na jih. Velká dřevěná Eurookna, dřevěné dveře i dřevěné plovoucí podlahy v kombinaci s dlažbou. V předsíni masivní vestavná skříň, kuchyně je z masivního dřeva - mořená třešeň včetně všech vestavných spotřebičů. V bytě jsou 2 WC, jedno samostatné a druhé v koupelně s vanou. Na balkoně je položen umělý trávník, jsou zde dvě praktické markýzy proti slunci. K bytu náleží v ceně garážové parkovací stání a zděný sklep. Příjemná lokalita., výborná dopravní dostupnost, 10 min. chůze na metro Zličín, nebo busem /50 m od domu/. Před domem je dětské hřiště. Hezké procházky, cyklostezka. Případnou hypotéku Vám rychle vyřídíme. Prodej, byt 3+kk, 78 m² Cena: ,- Kč Adresa: Strojírenská, Zličín Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Novostavba Vlastnictví: Osobní 14

15 Podlaží počet: 4 Podlaží umístění: 3.podlaží Plocha užitná: 78 m 2 Plocha podlahová: 78 m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Garáž: Ano Zařízeno: Ne Popis: Prodej bytu 3+kk/B, 78 m2 v rezidenčním projektu Nový Zličín. Byt se nachází ve druhé etapě projektu, která bude kolaudována v záři Projekt Nový Zličín zahrnuje výstavbu pěti viladomů, včetně nových komunikací a dětského hřiště. Vysoká kvalita a velký výběr standardního vybavení bytů, zajistí pocit moderního bydlení v klidném místě s výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností. Výjímečně nízké náklady na vytápění bytových jednotek a ohřev teplé vody, zaručuje použita moderní technologie tepelných čerpadel. Cena uvedena bez DPH. Možno financovat pomocí hypotečního úvěru. Pro více informací kontaktujte realitního makléře. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] ,- Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , ,- Kč 1,00 0,93 1,00 0,85 1,00 1,00 1, , ,- Kč 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,96 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,65 Kč/jedn. 15

16 Minimální jednotková cena: ,96 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,65 Kč 1,00 á ,65 Kč/ = ,65 Kč Bytová jednotka č výsledná cena = ,65 Kč Bytová jednotka č cena po zaokrouhlení = ,- Kč Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Bytová jednotka č. 626 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 626 Jednotka: m2 Jednotkové množství: celkem: 77,10+8,4*0,17+2,7*0,1 = 78,80 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 78,80 jedn. 16

17 Ocenění: Základní cena: ,- Kč/jedn. 78,80 m 3 á ,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,944 C B = 0,970 C C = 0,996 C D = 1,022 C E = 1,048 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 4,720 Orientace ke světovým stranám: C 5 4,980 Konfigurace terénu: E 3 3,144 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 4,980 Převládající zástavba: E 5 5,240 Inženýrské sítě: D 5 5,110 Doprava: E 5 5,240 Obchod a služby: E 5 5,240 Školství: E 5 5,240 Zdravotnictví: E 5 5,240 Kultura, sport, ubytování: E 5 5,240 Úřady: E 2 2,096 Pracovní možnosti: D 5 5,110 Životní prostředí: D 5 5,110 Přírodní lokalita: C 5 4,980 Změna v zástavbě: C 5 4,980 17

18 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,996 Typ stavby: C 5 4,980 Možnost dalšího rozšíření: A 1 0,944 Obyvatelstvo: D 5 5,110 Názor znalce: C 5 4, ,660 Koeficient k = 93,660 / 92 = 1,0180 Korekce ceny * 1,0180 Bytová jednotka č výsledná cena = ,20 Kč Bytová jednotka č cena po zaokrouhlení = ,- Kč Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Bytová jednotka č. 626 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. 676/ Pozemek oceněný dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Pozemek 676/ , , ,- Pozemek oceněný dle cenové mapy celkem , ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 798 / Pozemek č. 676/170 - zjištěná cena = ,78 Kč 18

19 Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek č. 676/170 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. 676/170 Pozemek oceněný metodou tříd polohy. Název: zastavěná plocha parcelní číslo: 438/626 výměra: 719 m 2 Výměra pozemku celkem = 719 m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,- Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 80 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy Všeobecná situace: Třída 7 Intenzita využití pozemku: Třída 8 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 8 Obytný sektor: Třída 7 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 8 19

20 Průměrná třída polohy: 7,60 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 7,60 Podíl ceny stavebního pozemku: 39,00 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,- Kč * 39,00 %) / (100,0-39,00 %) = ,10 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,10 Kč / (3 * 80 m 2 ) = 9 026,48 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 9 026,48 Kč/m 2 * 240 m 2 = ,10 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 9 026,48 Kč/m 2 * 0,15 = 1 353,97 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 1 353,97 Kč/m 2 * 479,00 m 2 = ,63 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 3 915,03 Kč/m 2 Výsledná cena pozemku: ,73 Kč = ,73 Kč Úprava ceny: spoluvlastnický podíl 798/15706 * 0,051 Pozemek č. 676/170 - výsledná cena = ,44 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek č. 676/170 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. 676/170 Výchozí cena: = 2 250,- Kč/m 2 20

21 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,00 B - typ stavebního pozemku: * 1,50 C - typ polohy: * 1,10 D - územní připravenost, infrastruktura: * 1,05 E - speciální charakteristiky: * 1,05 Výchozí cena upravená = 4 093,03 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 4 093,03 Kč/m 2 Oceňovaný stavební pozemek: zastavěná plocha p.č. 438/ m 2 Výměra stavebních pozemků: 719 m 2 719,00 m 2 á 4 093,03 Kč/m 2 = ,57 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,57 Kč = ,57 Kč Úprava ceny: spoluvlastnický podíl 798/15706 * 0,051 Pozemek č. 676/170 - výsledná cena = ,07 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek č. 676/170 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda cenových map a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. 676/170 21

22 Pozemek oceněný dle cenových map zastavěná plocha p.č. 438/ m 2 á 4 230,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemek oceněný dle cenových map - celkem = ,- Kč = ,- Kč Úprava ceny: spoluvlastnický podíl 798/15706 * 0,051 Pozemek č. 676/170 - výsledná cena = ,78 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek č. 676/170 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. 676/170 Seznam porovnávaných pozemků: Název reálná obchodovatelná hodnota Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] 4 230, ,00 1,00 1, , ,- / 1,000 22

23 4 230,00 Kč/m 2 Průměrná jednotková cena: Minimální jednotková cena: 4 230,00 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 4 230,00 Kč/m 2 Oceňovaný pozemek: zastavěná plocha p.č. 438/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 719 m 2 719,00 m 2 á 4 230,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemek oceněný porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Úprava ceny: = ,- Kč spoluvlastnický podíl 798/15706 * 0,051 Pozemek č. 676/170 - výsledná cena = ,78 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek č. 676/170 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Věcná břemena VB pro PRE distribuce Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle 18 zákona č. 151/97 Sb.: Druh věcného břemene: Ocenění paušální částkou. Hodnota věcného břemene se stanovuje dle 18 odstavce 5 zákona č. 151/1997 Sb na jednotnou částku Kč. Ocenění věcného břemene činí: ,- Kč 23

24 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Administrativní cena objektů: Věcná hodnota podle THU: Porovnávací cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Administrativní cena pozemků: Cena metodou tříd polohy: Cena indexovou metodou: Porovnávací cena pozemků: Cena určená z cenových map: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč VB Hodnota nemovitosti po odečtení věcného břemene činí celkem ,- Kč ,- Kč slovy: třimilionyčtyřistačtyřicettisíc Kč 24

25 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem Praha 2 - Spálená č. 2 ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax: Mobil:

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4233-063 - 2014 o ceně obvyklé bytu č. 1930/15 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2131/238 v katastrálním území Stodůlky,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4563/324/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 370/6 umístěné v bytovém domě čp. 370, který je součástí komplexu budov č.p. 370 a 371 postavených na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 495-2/2013 o ceně bytové jednotky číslo 1103/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 11792 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více