Měsíčník městské části Praha18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník městské části Praha18"

Transkript

1 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Únor 2011 I Ročník 17 I ZDARMA BEZPEČNOST Zastávka není parkoviště str. 8 KULTURA V knihovně najdete vedle knih i šperky str. 13 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Letňany byly osídleny již v době bronzové

2 2 INZERCE Slender Life Andulační lehátko S tímto kuponem 1. návštěva ZDARMA Vyzkoušejte naše převratné lékařské masážní lehátko za akční cenu: 300 minut za 1000 Kč Každá 10. série ZDARMA Novinka v našem salonu Rolletic Massage Kde nás najdete? VacuShape časově nenáročný 1 terapie 30 minut Anežky Malé 768/5 (vchod od Modré školy) tel.: , Dream Healther Slender Life Rolletic Massage VacuShape Každá 5. legitimace 50 % SLEVA, každá 10. legitimace ZDARMA.

3 SLOVO STAROSTY... 3 Milé čtenářky, vážení čtenáři, v minulém vydání Listů jsem vás informoval o nové funkci, kterou od konce minulého roku vykonávám vedle starostování v Letňanech jsem na pozici náměstka primátora zodpovědný za zdravotnictví, výstavnictví a volný čas na území hlavního města Prahy. Letňany však stále zůstávají mou srdeční záležitostí. O to více mě mrzí, že vám musím sdělit, že se od začátku ledna ruší Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost na Poliklinice Prosek. Tedy služba, kterou zřejmě mnozí z vás, především rodiče malých dětí, čas od času využívali. Důvodem tohoto rozhodnutí byla minimální návštěvnost a značná neefektivnost vynakládaných finančních prostředků. Plnohodnotnou náhradu poskytuje Lékařská služba první pomoci Fakultní nemocnice Bulovka v Praze Libni. Jen pro upřesnění - od roku 2008 zajišťuje na území hlavního města pohotovostní službu celkem pět fakultních nemocnic (FN v Motole, FN Královské Vinohrady, FN Na Bulovce, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Všeobecná fakultní nemocnice) a Městská poliklinika Praha, z toho jen Vinohradská nemocnice a Městská poliklinika nezajišťují první pomoc pro děti a dorost. Jak ukázala praxe, tento systém je spolehlivý a dostatečně se osvědčil. V loňském roce přispělo hlavní město Praha těmto subjektům na provoz částkou 19 milionů korun, v prvním čtvrtletí tohoto roku příspěvek dosáhne korun. Což je, myslím, důležitý předpoklad pro to, aby byli jak zdravotníci, tak jejich zákazníci z řad pražských obyvatel spokojeni. Věřím, že si na změnu v umístění dětské pohotovosti rychle zvyknete, ale především doufám, že vaše ratolesti budou zdravé a vy nebudete muset toto zařízení využívat. Přeji vám pohodový únor. Mgr. Ivan Kabický, starosta Z OBSAHU První archeologické nálezy byly v Letňanech objeveny již v období 1. republiky - například kostrový hrob únětické kultury. Dárek za dopis Zpovídali jsme další dva zástupce starosty a představíme vám jejich plány na příští čtyři roky. Máte pejska a zajímavé nápady? Pak se můžete podílet na konečném vzhledu psí loučky. Záhadolog Ivan Mackerle bude v letňanské knihovně vyprávět o zvláštních a prokletých místech. Před rokem bylo otevřeno Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež. A má opravdu co nabídnout! Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července).* Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO Registrace MK ČR E * Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Olaf Deutsch, Ing. Martin Halama, Mgr. Martin Zástěra. Redakce tel.: , * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Foto na titulní straně: Ing. Tomáš Raška a Olaf Deutsch. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce.* Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči společnosti Siréna, spol s r.o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s.p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště. Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že chceme, aby Letňanské listy byly pestré a zajímavé a aby nekončily bez prolistování ve vašich odpadkových koších, žádáme vás o spolupráci. Napište nám, co vás nejvíce zajímá a o čem byste si chtěli v magazínu přečíst. A také zda dostáváte Listy pravidelně každý měsíc do své schránky. Své připomínky zasílejte do 25. února 2011 na adresu: Letňanské listy, ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, nebo Ve svém dopise nezapomeňte uvést zpáteční adresu, příp. telefonní kontakt, tři vylosovaní pisatelé od nás totiž dostanou dárek! Redakce Příští číslo vychází 10. března!

4 4 Letňanské LISTY TÉMA MĚSÍCE Archeologové v Letňanech Naše městská část se za poslední léta významně rozrostla, a tak většina nových obyvatel nezná její historii a není s ní ani nijak spjata. Proto jsme se rozhodli vám dějiny dávno i nedávno minulé přiblížit. Dnes se podívejme na období úplně nejstarší. Letňany nejsou známé jako významnější archeologické naleziště, a to i přesto, že tu první nálezy (spíše náhodné, než plánované) byly objeveny již v období 1. republiky. Už dříve se při stavbě továren či rodinných domků občas narazilo na něco, co bylo možné nazvat archeologickým předmětem, ale bylo to buď z neznalosti, nebo neochoty nález oznámit odborníkům, zničeno. V roce 1930 byl při stavbě objektu v továrně Avie nalezen kostrový hrob únětické kultury ze starší doby bronzové (asi 2000 l. př. Kr.). Za druhé světové války, v roce1940, pak byly v areálu továrny Letov u Toužimské ulice objeveny kostrové hroby kultury se šňůrovou keramikou (asi 2800 l. př. Kr.). Bronzová faléra - ozdoba oděvu, koňského postroje nebo válečnického štítu (starší doba římská). Bronzová faléra (spodní část). Zbytky chaty ze starší doby římské. Z mladší doby hradištní (z stol.) pocházejí nálezy archeologa J. Slámy, a to 18 hrobů slovanského pohřebiště v továrně Avia II, severně od ulice Beranových. Ze stejné doby, z roku 1920, je objev pohřebiště na staveništi domu č. 64, bývalého akcízu (za 1. republiky se tu vybírala potravní daň pro Prahu) na křižovatce ulic Beranových a Příborské. Obě lokality byly odkryty jen částečně a čekají na další průzkum. V 80. letech minulého století nalezl archeolog M. Kuna dvě sídliště Keltů. Z území Letňan jsou i nálezy uložené v Národním muzeu, střepy kultury knovízské (asi 1300 l. př. Kr.) a z doby laténské (asi 500 l. př. Kr.) z blíže neurčeného místa. Z téhož období pocházejí zlomky získané povrchovým sběrem v r na severovýchodním okraji Letňan. Politováníhodná je skutečnost, že při demolici historického jádra obce v r nebyl proveden alespoň záchranný archeologický průzkum, ale jen architektonicko-stavební průzkum Památkovým ústavem v Praze. Ale i za to málo buďme vděčni můžeme si tak představit celou historii jednotlivých domků původní obecní zástavby. V současnosti stojí na tomto místě řady panelových domů, zachována zůstala už jen kaplička a název Stará Náves. Nejnovější práci archeologů bylo možné pozorovat v dubnu 2009 na staveništi společnosti CENTRAL GROUP mezi ulicí Beranových a betonárkou. Tam proběhl záchranný archeologický průzkum Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha pod vedením archeologů PhDr. Jana Frolíka, CSc., a Radka Mourečka. Ve spraši byla zachycena západní část sídliště. Na východní části je dosud pole. Objevy je třeba zařadit do dvou období: do doby římské a do novověku. Ze starší doby římské pocházejí kůlové jamky chat (od začátku letopočtu do r. 150 po Kr.), zahloubená chata, bronzové pásové kování s nýtem a střepy nádob. Nejjižněji se nachází skupina nevelkých jam, jejichž účel není zcela jasný. Průzkum v severní části naleziště zkomplikovala spodní voda (býval tu prý kdysi rybník), ale přesto tu byly objeveny základy mělké chaty, odpadní jámy a zásobní jáma. Na celé ploše bylo zkoumáno celkem 96 objektů. Nález sídliště z doby římské je prvním na území Letňan - tento nález germánského sídliště je ojedinělý tím, že nebyl narušený jinou pravěkou či středověkou aktivitou. Je třeba zmínit i několik novověkých objektů. Byly odkryty tři odvodňovací ka- Odpadní jáma se střepy nádoby ze starší doby římské.

5 TÉMA MĚSÍCE 5 Poznávejte s námi minulost Pro připomínku dob nedávno minulých budeme od tohoto čísla uveřejňovat vždy jednu fotografii a necháme vás, naše čtenáře, hádat, o které místo Letňan se jedná. Dnes začneme úkolem relativně jednoduchým. Napište nám, prosím, adresu či jiné upřesnění místa, které na fotografii vidíte. Své tipy posílejte na adresu nebo na adresu LL uvedenou v tiráži na str. 3, a to do Vylosovaného výherce odměníme malou pozorností. Správné řešení a aktuální fotografii daného místa zveřejníme v příštím čísle. Novověké cesty s vyjetými kolejemi. Text Ing. Tomáš Raška Foto archiv Václava Šorela nálky z opukových plochých kamenů, dvě vozové cesty s vyjetými kolejemi a zlomky keramiky z 18. až 20.stol. Do jisté míry není překvapením nález železných částí pravděpodobně leteckých bomb, které pocházejí z bombardování letišť v neděli 25. března V prostoru Letňan, Čakovic, Ďáblic, Kbel a Vinoře mělo v ten den spadnout na 50 tisíc 12,5 librových bomb. Ačkoliv první písemná zmínka o Letňanech jako obci je datována až do roku 1347, nálezy posouvají vznik areálu vsi do 10. století i ke Keltům, ba až do pozdní doby kamenné. Vzhledem k tomu, že se v obci hodně staví, je možné v nejbližší budoucnosti očekávat další - třeba i významnější - archeologické nálezy. Text Jan Žaloudek s využitím materiálů PhDr. Jana Frolíka, CSc. (redakčně upraveno), Foto PhDr. Jan Frolík, CSc. Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 Počet pracovníků ÚMČ klesl Rada městské části schválila počet pracovníků na rok Na chodu úřadu a dalších souvisejících činnostech se bude podílet 97 zaměstnanců, z toho 78 pracovníků místní správy a 19 pracovníků knihovny, správy majetku či technické skupiny. Oproti minulému roku tak došlo ke snížení počtu zaměstnanců úřadu městské části o tři. Rada dále schválila vytvoření dotovaných pracovních příležitostí Úřadem práce celkem pro tři pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Nabídkové řízení na pořadatele farmářských trhů Rada vyjádřila souhlas s vypsáním nabídkového řízení pro výběr pořadatele farmářských trhů pro rok Vzhledem k tomu, že se trhy v minulých letech těšily u letňanských obyvatel oblibě, budou na území městské části pořádány i nadále. Podmínkami, které musí zájemci splnit, jsou mj. pořádání trhů jednou až dvakrát týdně a také distribuce pouze ekologických výrobků farmářů, pěstitelů a výrobců, jakými jsou zejména čerstvá zelenina, mléčné, masné a pekařské výrobky, med, květiny, proutěné košíky, vazby ze sušených květin, keramika a pod. Pronájem pozemků u výstaviště Rada městské části schválila pronájem pozemků v blízkosti Pražského výstavního areálu za účelem jejich dalšího pronájmu. Smlouva s vlastníkem pozemků, kterým je společnost SIT Prague, a. s., bude uzavřena na dobu určitou do za celkové nájemné korun. Důvodem uzavření smlouvy je kontrola využití plochy v souladu s povolením Ministerstva životního prostředí ČR spolu se zachováním využití části tohoto pozemku jako parkovací plochy při pořádání výstav v areálu PVA. Dohoda o letišti Rada městské části vyjádřila souhlas s uzavřením dohody mezi městskými částmi Praha 18, Praha 19 a společností SIT Prague, a. s., která je vlastníkem Letiště Letňany. V dohodě, kterou za městskou část Praha 18 podepsal starosta Ivan Kabický, se společnost SIT Prague, a. s., zavazuje umožnit vybudování cyklotrasy a trasy pro pěší na svých pozemcích v blízkosti letňanského výstaviště. Společnost se také vyslovila pro podporu výstavby komunikace pro motorová vozidla, cyklostezky a chodníku pro pěší na těchto pozemcích - ty by měly být v budoucnu vybudovány v souladu s územním plánem hlavního města Praha. OMLUVA Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty Vážení čtenáři, v lednovém vydání Letňanských listů jsme mylně uvedli, že právní poradna pro občany MČ bude otevřena každé první pondělí v měsíci. Poradna bude fungovat každou první středu v měsíci, a to od 13 do 17 hodin. -red-

6 6 Z RADNICE 3 otázky pro PaedDr. Věru Ježkovou a Ing. Stanislava Tomáška V minulém čísle LL jsme vám představili dva nové členy vedení obce. Dnes dostávají slovo dva zkušení matadoři, PaedDr. Věra Ježková, která je členkou zastupitelstva již od roku 1998, a Ing. Stanislav Tomášek, jenž je zastupitelem ve třetím volebním období v řadě. Oba vykonávají funkce neuvolněných zástupců starosty. V říjnových volbách jste obhájili své mandáty, následně vám zastupitelstvo dalo důvěru a stali jste se členy nejužšího vedení obce. Na co byste ve své práci rádi navázali? V. Ježková: Jsem ráda, že se mi podařilo v říjnových volbách obhájit již po čtvrté za sebou mandát. Chtěla bych proto touto cestou poděkovat všem voličům za důvěru a podporu, které si velmi vážím. Od počátku svého působení v zastupitelstvu se věnuji oblasti předškolního a základního školství, tedy školám a školkám, které zřizuje městská část. Během předcházejícího volebního období se podařilo zdvojnásobit počet míst ve školkách, byly vybudovány moderní a bezpečné prostory. Domnívám se, že v současné době jsou tu podmínky předškolního vzdělávání velmi dobré, o čemž svědčí velký zájem rodičů (a to nejen letňanských) o naše zařízení. Jakkoli nebyly opomenuty ani v minulosti, pro toto funkční období se logicky nabízí zaměřit se podobně na podmínky na našich základních školách. S. Tomášek: Tak jako v období 2006 až 2010 spadá do mé kompetence bytová politika. Jedná se o velice sledovanou oblast činnosti MČ, i když MČ z původních cca 6500 bytů nyní vlastní a spravuje jen 400. Za posledních 10 let byla zprivatizována většina obecních bytů, na jejichž rekonstrukci a údržbu nebyl dostatek prostředků. Již v minulosti bylo dohodnuto, že naší obci pro nezbytnou potřebu řešení bydlení,především sociálních rodin, postačí ve vlastnictví cca 350 až 400 zejména menších bytů. Této hranice jsme již dosáhli, ale přesto v tomto volebním období chceme doprodat ještě několik desítek bytů v domech, kde byla privatizace v minulých letech již započata a ve kterých vlastní MČ vždy pouze několik jednotlivých bytů. Privatizace by měla být dokončena za stejných podmínek, které byly nastaveny v minulém volebním období. Získané finanční prostředky bychom převážně investovali do stávajících bytů, popřípadě spolu se solventním partnerem ještě do výstavby nových, zejména malometrážních startovacích bytů a bytů pro seniory. Uvažujeme i o výstavbě nového ubytovacího zařízení pro sociálně velmi slabé spoluobčany a stávající, nevyhovující ubytovnu v domě v ulici Beranových chceme přestavět na několik dalších malometrážních bytů. Jaké oblasti máte na starosti a na co se v nich soustředíte především? V. Ježková: Odpověď je vlastně z velké části obsažena již v předchozím odstavci. Budu se přednostně věnovat oblasti školství, tak jako doposud, a nově ještě oblasti kultury. Ve své pozici předsedkyně školské komise a společenských organizací a s ohledem na působení v komisi sociálně právní ochrany dětí pro to mám díky voličům dostatečné možnosti a pravomoci. Navýšení kapacity v mateřských školkách korespondovalo s tzv. baby boomem posledních let. Nyní bych se chtěla zaměřit na další zkvalitnění podmínek pro žáky letňanských základních škol, do kterých budou postupně přecházet děti z předškolních zařízení. Oblast kultury je pro mě nová. Mám v úmyslu pokračovat v podpoře kulturně společenských akcí, a to jak těch, jež mají již dlouholetou tradici, tak i těch, které byly představeny v minulých čtyřech letech a získávají si oblibu, jako např. Letňany nejen dětem. Také se rodí tradice Farmářských trhů a sama jsem opravdu zvědavá na to, jaký zájem vzbudí tento nový způsob nabídky čerstvých a místně pěstovaných produktů anebo výrobků z malých soukromých výroben a provozoven. S. Tomášek: Kromě bytové politiky spadá do mé kompetence i hospodaření s nebytovými prostorami. Jedná se o správu a pronájmy provozoven, které slouží jak neziskovým organizacím, tak ke komerčnímu využití. V této oblasti je mým prvořadým zájmem umožnit uživatelům jejich co nejlepší využívání. Chceme např. docílit sofistikovanějšího rozúčtování nákladů nájemcům na vytápění pronajatých prostor. Rádi bychom do všech pronajímaných prostor nechali zabudovat poměrová měřidla na radiátory. Doposud jsou náklady na teplo většinou účtovány dle podlahové plochy pronajatých místností. Dále bychom naše objekty rádi ještě lépe zabezpečili proti nenechavým pobertům. Až vám za čtyři roky skončí mandát, co byste chtěli, aby za vámi zůstalo? V. Ježková: Tato otázka je trošku úsměvná a navozuje různé asociace. Teď vážně. Spokojené Letňany. Aby si všichni občané, kteří tu žijí či pracují, mohli říct, že naše městská část je zase o něco lepší, a byli na ni právem pyšní. Za sebe se budu co nejvíc snažit zejména v oblastech, které mám na starosti. To však není možné bez lidí kolem. Bez spolupráce s ostatními kolegy a zaměstnanci úřadu městské části a s občany Letňan. Velmi záleží na vzájemné a otevřené komunikaci, o kterou si tímto dovoluji čtenáře Letňanských listů požádat. Záleží nám na každém rozumném a proveditelném nápadu. A právě na takovou spolupráci se velice těším. Aby to, co za čtyři roky po nás zůstane, byly opravdu lepší, čistější, bezpečnější Letňany. Pro všechny. S. Tomášek: Veškeré splněné potřeby občanů, které jsem inicioval já, nebo další rozhodující lidé ve vedení obce, považuji i za svůj úspěch. Rozhodování na ÚMČ je totiž kolektivní prací a kompetence žádného z radních nejsou absolutní. Vždy je

7 Z RADNICE 7 třeba koordinovat vlastní záměry se záměry ostatních a s finančními možnostmi MČ. Budu nadále prosazovat takovou správu obce, aby se nám všem žilo v Letňanech co nejlépe. Jako radní v seniorském věku budu zejména podporovat nejmladší a nejstarší spoluobčany, včetně jejich mezigenerační tolerance. Tyto dvě věkové kategorie jsou zcela zřejmě kategoriemi nejslabšími, které si bez podpory dospělých spoluobčanů v produktivním věku nemohou obhájit svoje místo ve společnosti. Platí, že jak se obec stará o své nejmladší a nejstarší spoluobčany, taková opravdu je. Děkuji za rozhovor. Text Ing. Tomáš Raška Foto Ing. Tomáš Raška a archiv Městská část obhájila kategorii D NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST Městská část Praha 18 jako Zdravé město obhájila v roce 2010 v procesu MA21 kategorii D a je připravena v letošním roce postoupit do kategorie C. Co pro to chceme udělat? Mimo jiné plánujeme v dubnu akci Den Země, která bude zaměřena především na problematiku odpadů a životního prostředí. Tentokrát chceme akci obohatit spoluprací s dětmi ze základních škol. V květnu zorganizujeme Světový den bez tabáku, do které chceme také zapojit děti ze základní školy kampaněmi Cesta za čistým vzduchem a Zvířátka také nekouří. V červnu proběhne tradiční oslava Dne dětí a Dny bez úrazů. Jako každoročně připravujeme na září akce Evropský týden mobility a Dny zdraví. Mimo tyto pravidelné aktivity chceme spolupracovat s veřejností při řešení nejožehavějších problémů Letňan, a to zejména formou veřejných prezentací a diskuzí u kulatého stolu. Řadu akcí - včetně tradiční prosincové Vánoční besídky - připravujeme také pro seniory. Ing. Vladislav Gerhard koordinátor MA21 Platy státních zaměstnanců se sníží Vláda schválila soubor nařízení, která mění platové tarify ve státní a veřejné sféře. Od je tedy možné takzvané pásmové odměňování, tedy stanovení tarifní složky mzdy bez ohledu na počet odpracovaných let, použít u všech zaměstnanců ve státní a veřejné správě. Je otázkou, zda byl tento krok nutný. Správnější krok by byl, dle mého názoru, v dokončení reformy veřejné správy, která byla zahájena V první fázi této reformy sice vznikly kraje, v druhé zanikly okresní úřady a jejich úředníci přešli na větší obce, ovšem s nedostatečným množstvím peněz. A plánovaná třetí fáze, kdy mělo dojít k redukci ministerstev a zeštíhlení jejich aparátů, je v nedohlednu. Kdyby tato fáze byla dokončena, měl by stát peníze na to, co si u obcí objedná v přenesené působnosti, a nemuselo se měnit vládní nařízení č. 564/2006 Sb. Takto stát vytváří jednoznačně tlak především na malé obce, protože nedostatek peněz na výkon státní agendy budou muset financovat ze svých samosprávných rozpočtů určených např. na investice. Od roku 2000, kdy bylo státních úředníků, vzrostl jejich počet na téměř Malou část nárůstu má na svědomí rozšířená agenda kvůli vstupu do Evropské unie. Mnohem větší podíl pak má nedokončená reforma veřejné správy. Řada kompetencí byla převedena na kraje, případně na obce, ale nijak se to neprojevilo na ministerstvech, kde zaměstnanců rozhodně neubylo. Dalším problémem je, že zůstávají staré agendy, které je již zbytečné vykonávat, a přibývají agendy nové bez toho, aby staré zbytečné agendy byly zrušeny, takže na veřejnou správu zejména na ministerstvech přichází čím dál více úředníků a ti potřebují více a více obslužného personálu. Většina kontrol, které proběhly v minulém období na ÚMČ Praha 18, konstatovala, že je naše práce kvalitní, pečlivá, svědčící o odbornosti a značném pracovním vytížení jednotlivých pracovníků. Některé kontroly dokonce doporučují rozšíření odborů o dalšího pracovníka. Nikdy v minulosti jsme nepřistoupili na tato doporučení, a naopak jsme v roce 2007 po provedeném personálním auditu a úpravě organizační struktury převzali výkon státní správy za MČ Praha Čakovice bez zvýšení počtu zaměstnanců (na ÚMČ Praha 19, od které jsme výkon státní správy převzali, přitom tuto agendu vykonávalo 12 úředníků). Přes očekávaný nárůst agendy přijal ÚMČ Praha 18 pro rok 2011 některá úsporná opatření. Náklady na mzdy snížil o 800 tisíc korun a přepočtený počet pracovníků snížil ze stávajících 100 na 97 zaměstnanců. Další úsporná opatření neplánujeme, protože by došlo k odchodu schopných lidí ze státní správy, které by vystřídali méně schopní, takže by na to ve finále doplatil občan v kvalitě našich služeb, a to zejména v prodlužování lhůt. Text Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Ilustrační foto YuriArcus/Pixmac

8 8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pomozte dobudovat psí louku Již krátce po svém otevření v listopadu minulého roku se psí louka v Příborské ulici stala oblíbeným místem pro mnoho letňanských návštěvníků. Majitelé pejsků i jejich čtyřnozí kamarádi mají v prostoru, kde ještě v nedávné době stály chátrající garáže, ideální podmínky pro venčení. Koncem roku byla louka ohrazena plotem, který odděluje travnatou plochu od silnice tak, aby se majitelé pejsků i kolemjdoucí cítili bezpečně. V bezprostřední blízkosti také vzniká parkoviště, které by mělo mimo jiné sloužit pro pejskaře z odlehlejších částí Letňan. V současné době je louka vybavena agility prvky - kladinou, kruhem a dvěma deskami na přeskok. Kromě toho jsou zde také umístěny lavičky, ze kterých mohou majitelé na své pejsky dohlížet. Protože bychom chtěli prostor psí louky uspořádat tak, aby návštěvníkům i jejich čtyřnohým miláčkům vyhovoval co možná nejlépe, chtěli bychom vás prostřednictvím Listů požádat o pomoc - zašlete nám své tipy na konečný vzhled i vybavení louky. Své nápady zasílejte poštou na adresu redakce Letňanských listů (dopisy označte heslem Psí louka ) nebo em na adresu Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty Foto Ing. Tomáš Raška Autobusová zastávka není parkoviště Kvůli tomuto řidiči musel autobus zastavit daleko od chodníku a ztížil tak výstup pro cestující. Tento řidič zablokoval pruh, jímž autobusy zajíždějí do parkoviště, ty ho pak musely objíždět. Asi se vám to už také stalo: jedete autobusem k terminálu Letňany a ten před zastávkou buď musí výrazně zpomalit, nebo zajede do zálivu tak, že stojí poměrně daleko od chodníku, čímž komplikuje cestujícím výstup. Nejobvyklejší příčinou jsou řidiči osobních automobilů, kteří zastávky využívají k vysazení cestujících jdoucích do metra. Přitom zastavení a stání na autobusových zastávkách je nejen v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, ale hlavně je bezohledné vůči řidičům a cestujícím MHD. Když jsem pořizoval fotodokumentaci k tomuto článku, strávil jsem na zastávce asi 15 minut. Během nich jsem zjistil, že tohle bezohledné chování je naprosto běžné. Za tu dobu jsem napočítal 10 (!!) řidičů, jež takto zastavili, přičemž ve třech případech přímo omezili řidiče autobusů, kteří je museli objíždět. Můžeme připustit, že terminál Letňany není řešen ideálně a že najít místo, kde lze cestujícího legálně vysadit, není jednoduché. Je umístěno v ulici Beladova za křižovatkou s ulicí Listovou a označeno jako K+R. Do metra je to od něj však jen o pár metrů dále, než ze zastávky autobusu. Děkujeme všem slušným řidičům, kteří provoz MHD neomezují, a ty ostatní žádáme, aby brali ohled na ostatní. Text a foto Ing. Tomáš Raška RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE! Máte děti ve věku 8-18 let?! Vážení rodiče, byli bychom rádi, kdybyste se zapojili do přípravy projektu nového centra volného času, které chce městská část Praha 18 letos vybudovat. Centrum bude určené pro děti od 8 do18 let, bude otevřené celoročně, tedy i v období prázdnin, a budou se v něm pořádat nejrůznější sportovní, vzdělávací a kulturní akce. Zeptejte se svých dětí, jak si svůj klub představují a jaké vybavení preferují. Prostřednictvím vás (případně samy) mohou své náměty poslat buď poštou na adresu redakce Listů s označením Centrum volného času, nebo em na adresu Děkuji za pomoc a spolupráci. Iveta Lojková, zástupkyně starosty

9 BEZPEČNOST 9 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Letňanech Svoz se uskuteční ve středu Dopolední svoz 1. ul. Chlebovická (u č parkoviště) 8:00-8:20 2. ul. Frýdecká (u č u štítového domu) 8:30-8:50 3. ul. Ostravská (u sběrných surovin) 9:00-9:20 4. křižovatka ul. Prachatická - Kopřivnická 9:30-9:50 5. křižovatka ul. Krausova - Malkovského 10:00-10:20 6. křižovatka ul. Trutnovská - Choceňská 10:30-10:50 7. ul. Tupolevova (u č u hl. parkoviště) 11:00-11:20 8. křižovatka ul. Hořická - Opočenská 11:30-11:50 Odpolední svoz 1. ul. Chlebovická (u č parkoviště) 15:00-15:20 2. ul. Frýdecká (u č u štítového domu) 15:30-15:50 3. ul. Ostravská (u sběrných surovin) 16:00-16:20 4. křižovatka ul. Prachatická - Kopřivnická 16:30-16:50 5. křižovatka ul. Krausova - Malkovského 17:00-17:20 6. křižovatka ul. Trutnovská - Choceňská 17:30-17:50 7. ul. Tupolevova (u č u hl. parkoviště) 18:00-18:20 8. křižovatka ul. Hořická - Opočenská 18:30-18:50 Mobilní sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy Svoz nebezpečného odpadu na území MČ Praha 18 zajišťuje hlavní město Praha pro své obyvatele prostřednictvím společnosti Pražské služby, a. s. Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky, odpad obsahující rtuť apod.) Text Jana Pandadisová odb. dopravy a životního prostředí ÚMČ Strážníci poradí i lidem bez domova Devatenáctiletý mladík, který musel odejít z dětského domova a neměl kam jít. Šedesátiletý muž, který v jeden okamžik přišel o manželku i o práci a je téměř slepý. Osmatřicetiletá žena, která devatenáct let fetovala, teď je čistá a žije v opuštěném domě jen se psem. I to jsou lidé bez domova. Vídáme je v parcích, na zastávkách MHD, před obchodními domy. Někteří jsou opilí, žebrají, někteří kradou. Ne všichni jsou ale takoví. Někteří se upřímně snaží svou situaci řešit. I proto strážníci z Letňan nepostupují vůči bezdomovcům vždy jen represivně. V zimním období je jejich hlavním úkolem kontrola míst, kde se lidé bez domova vyskytují především v noci. Přestože lidé bez domova často obtěžují Pražany svým zápachem či chováním, je nutné si uvědomit, že bezdomovectví samo o sobě není protiprávním jevem. Protiprávního jednání se ovšem tito lidé dopouštějí ve chvíli, kdy pijí alkohol na veřejnosti, odhazují odpadky, obtěžují kolemjdoucí žebráním, při prohledávání popelnic a odpadkových košů rozhazují odpadky v jejich okolí, nebo kradou. Některým lidem bez domova podobný styl života prostě vyhovuje, někteří skončili na ulici, protože se dostali do tíživé životní situace a nenašli pomoc. Přibližně pětapadesátiletá žena žije na ulici se svou dcerou a jezevčíkem. Na otázku, jak se na ulici dostala, odpovídá jednoduše: Rozvedl se se mnou manžel, byt byl jeho, já byla v domácnosti, najednou jsem neměla kde bydlet ani práci. Takovým a jim podobným se strážníci Městské policie snaží pomáhat. Radou, nebo třeba jen vlídným slovem. Způsob života většiny bezdomovců ale přímo vede k porušování platných zákonů a vyhlášek. Zakládání nepovolených skládek, požívání alkoholu na veřejnosti, znečišťování veřejného prostranství, vandalství, agresivita vůči druhým, žebrota, rozdělávání otevřeného ohně - to jsou aktivity, které běžným občanům znepříjemňují život v metropoli. Jejich stížnosti řeší strážníci z Prahy 18 takřka denně, na podobné jevy se zaměřují také v rámci běžné hlídkové služby. Vymahatelnost pokut za přestupky bezdomovců je ale logicky téměř nulová. Takové případy řešíme vykázáním dotyčného z místa, v případě, že porušuje vyhlášku o čistotě, volíme řešení formou zjednání nápravy, tedy úklidu daného místa, vysvětluje vedoucí okrskové služebny v Letňanech Petr Brunclík. Text Jana Přikrylová vedoucí Oddělení komunikace s veřejností Městská policie hlavního města Prahy

10 10 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Výše příspěvků se mění Vážení čtenáři, přestože v médiích proběhly informace o změnách zákonů v sociální oblasti, chtěla bych vás zvlášť upozornit na ty, jež se týkají přenesené působnosti, kterou vykonává Odbor humanitní ÚMČ Praha 18. Vás se mohou týkat v podstatě dvě viditelné změny. Příspěvek na péči je dávka sociálních služeb, která náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Schopnost zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Změna se týká snížení částky v I. stupni závislosti, a to z částky 2000 Kč měsíčně na 800 Kč měsíčně. Každý, jehož se snížení částky dotklo, obdržel oznámení o změně před tím, než byla nová suma vyplacena. Pokud budete potřebovat nějaké další informace, můžete se obrátit na paní Ptáčníkovou na tel. č Příspěvek na provoz motorového vozidla je jednorázová, nároková dávka sociální péče, která se poskytuje občanům - vlastníkům nebo provozovatelům motorového vozidla, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně. Dávka se poskytuje na dobu kalendářního roku. V roce 2009 vláda rozhodla o snížení částky pouze pro rok 2010 z částky 9900 Kč na 7920 Kč pro těžce zdravotně postižené občany ve III. stupni a z částky 6000 Kč na 3000 Kč pro těžce zdravotně postižené občany ve II. stupni. V úplném závěru roku změnou vyhlášky č.182/1991 Sb. v platném znění došlo k tomu, že snížení částek na provoz motorového vozidla zůstává v platnosti i pro nadcházející roky. Pro podrobné informace se můžete se obrátit na paní Ing. Novotnou na tel. č a paní Šimkovou na tel. č Mgr. Markéta Kolářová vedoucí humanitního odboru ÚMČ Foto Freerangestock POZOR * POZOR * POZOR * POZOR * POZOR * POZOR Vážení občané, v naší městské části se opět objevil falešný sociální pracovník, který se pod smyšlenou záminkou snaží dostat do bytů - tentokrát tvrdí, že sepisuje smlouvu pro pečovatelskou službu. Sociální pracovníci ÚMČ Praha 18, kteří s vámi domlouvají telefonicky schůzku u vás doma, vždy uvedou konkrétní důvod, proč je třeba provést šetření na místě - většinou je to na základě vaší žádosti. Zpětně máte možnost si ověřit u vedoucí humanitního odboru nebo jejího zástupce oprávněnost šetření. Před vstupem do bytu se sociální pracovníci prokazují průkazem s fotografií a razítkem úřadu. V případě, že jste si objednali telefonicky pečovatelskou službu u některého z poskytovatelů sociálních služeb (v Letňanech ji převážně poskytuje Červený kříž), pamatujte si, že i tito pracovníci jsou povinni se prokázat služebním průkazem. Text Mgr. Markéta Kolářová vedoucí humanitního odboru ÚMČ tel , zástupce P. Trachta SPOLEČENSKÁ KRONIKA Letňanská miminka Michalka Gutterová Rodičům blahopřejeme! V prosinci 2010 slavili 90 let Vyletal Bohuslav 85 let Drbout Vladimír Slavata Karel Neprašová Jarmila 80 let Marušáková Hana Voříšková Ludmila Hrubeš Josef 75 let Polívka Bohumil Pelikánová Emilie Prchlá Bohumila Vlášková Marie Dodatečně gratulujeme i paní Libuši Klaudové, která v říjnu oslavila 85. narozeniny. Jubilantům přejeme vše nejlepší!

11 Z KLUBU SENIORŮ 11 Rada seniorů se představuje V Letňanských listech jsme již informovali o tom, že bylo v srpnu loňského roku vytvořeno občanské sdružení Rada seniorů. Na první letňanské konferenci seniorů, která se konala na začátku prosince, byl zvolen řádný výbor Rady. Jeho členy jsou: podnikatel Petr Erben, zakládající člen Rady seniorů (dále jen RS) a její místopředseda; správce Klubu seniorů Václav Kadeřábek (bývalý technický náměstek); zakladatel RS a její předseda Josef Koníček (bývalý vedoucí odboru dopravy FMEP a zakladatel a předseda Koordinačního výboru organizací seniorů ČR); zakladatelka RS Anna Pánková (bývalá asistentka produkce ČT) a Milan Schaefer (bývalý zkušební technik VZLÚ), místopředseda RS a člen Komise životního prostředí Rady MČ Praha 18. Bohoslužby v Klubu Již druhým rokem se v Letňanech konají pravidelné nedělní bohoslužby a za tuto dobu si našly své příznivce. Zatímco v průběhu minulého roku navštěvovali letňanští věřící bohoslužby v prostorách hasičské zbrojnice, od ledna mše probíhají v prostorách Klubu seniorů v Třinecké ulici. Změnu jsme přivítali, protože toto místo je i z důvodů bezbariérového přístupu vhodnější, a to zejména pro maminky s dětmi a starší návštěvníky, řekl Listům farář Pavel Budský. Ten věří, že v budoucnu dojde k ještě lepšímu využití nových prostor v souvislosti se stále narůstajícím počtem příchozích. Zájemci mohou zavítat nejen do zmíněného Klubu, ale také do kostela Sv. Remigia v Čakovicích, kde tamější Do Kontrolní komise byli zvoleni Ing. Antonín Brož a Bedřich Jiránek. Již od počátku bylo cílem Rady zapojení co největšího počtu letňanských seniorů do volnočasových aktivit a do veřejného dění. Za čtyři měsíce činnosti se jí podařilo ve spolupráci s vedením MČ rozjet činnost Klubu seniorů a získat 62 aktivních členů. V tomto období se uskutečnilo celkem pětadvacet akcí, z nichž k nejúspěšnějším patřily Kulatý stůl s představiteli politických stran, vzdělávací programy a besedy, silvestrovské odpoledne s hudbou, zpívání s paní Annou Huječkovou a zájezd do Mariánských Lázní. V letošním roce chce Rada pro Bohoslužby se v Klubu konají každou neděli od 17 hodin. Římskokatolická farnost pořádá bohoslužby hned čtyřikrát v týdnu. Bližší informace na www. farnostcakovice.wz.cz. Text a foto Mgr. Martin Zástěra seniory připravit více než sto zajímavých akcí v prvním čtvrtletí to například budou Kulatý stůl na téma Důchodová reforma, přednášky o zdravém stravování a prevenci kriminality, soutěž v pétanque, oslava MDŽ atd. Text Josef Koníček předseda Rady seniorů Foto Stanislav Mlázovský Umělecká agentura.cz Umělecká agentura.cz uvádí uvádí DIVADLO KOUZEL DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA PAVLA KOŽÍŠKA KLUB SENIORŮ PŘIPRAVUJE Klub seniorů, Sportovní hala Třinecká 650, Praha Letňany, kontaktní osoba: J. Koníček, tel : Promítání filmu : Prohlídka Dobříše zájezd busem PIS, zdarma : Volná zábava, stolní hry : Prohlídka letňanské hasičské zbrojnice, beseda vede p. Erben, SRAZ U ZBROJNICE : Volná zábava, stolní hry : Procházka do Ďáblického lesa, návštěva hvězdárny vede p. Jiránek, ODJEZD Z LETŇAN BUDE UPŘESNĚN : Oslava MDŽ s občerstvením, hudbou a tancem : Sportovní aktivity, soutěž v pétanque Akce začínají ve 14 hodin. Změna programu vyhrazena. Strhující show pro malé Strhující i velké show diváky pro malé i velké diváky Jedinečná zábava pro Jedinečná celou rodinu! zábava pro celou rodinu! DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Mírové DIVADLO náměstí KOUZEL 44, 250 PAVLA 65 Líbeznice KOŽÍŠKA u Prahy Mírové tel./fax: náměstí , 935, 250 mobil: 65 Líbeznice u Prahy 659 tel./fax: , mobil: Předprodej vstupenek po celé ČR také v sítích Předprodej TICKET vstupenek ART a po TICKETPRO. celé ČR také v sítích TICKET ART a TICKETPRO.

12 12 Z HISTORIE Letňanská letadla 2. kapitola Po osvobození v roce 1945 bylo potřeba v československých továrnách zahladit stopy války a zajistit práci pro zaměstnance, neboť jejich stavy odpovídaly stavům válečným. To se samozřejmě týkalo Letova i Avie. V Avii někteří zaměstnanci přešli do jiných pražských podniků, část se věnovala opravárenské činnosti vozidel sovětské armády, další pomáhali v zemědělství na opravách techniky. Většina ale mohla pokračovat v letecké výrobě, neboť se ukázala potřeba většího počtu školních letounů, potřebných k výcviku nových pilotů. Na popud MNO vedení průmyslu rozhodlo pokračovat ve výrobě německých dolnoplošníků Arado Ar 96. To nepředstavovalo velký problém, takže ještě ve druhé polovině roku 1945 začala z továrního letiště Avia startovat nová arada. Letouny bez výzbroje dostaly československé označení C-2, s výzbrojí C-2B. Text Václav Šorel Foto sbírka autora Jedno z prvních arad (Avia C-2, Arado Ar 96) vyrobených po válce v Avii předváděl zalétávací pilot a slavný předválečný letecký akrobat Petr Široký se zalétávacím technikem Jaroslavem Horákem. Školní dolnoplošník C-2 u leteckého útvaru.

13 KULTURA / VOLNÝ ČAS 13 Až do konce ledna probíhala v místní knihovně výstava šperků z polymerové hmoty FIMO. Své práce zde představila Kamila Herdinová a žákyně z ateliéru BOLD. Všechny vystavené šperky byly ručně vyrobené originály. Jak výtvarnice řekla, s polymerovou hmotou FIMO se poprvé setkala před dvěma roky, kdy se jí dostala do rukou knížka Šperky, módní a bytové doplňky z polymerové hmoty. Prezentované výrobky se jí líbily natolik, že absolvovala kurz a od té doby patří FIMU každá její volná chvilka. Díky autorčině neustále potřebě něco vytvářet a zároveň snaze mít vše pěkně pohromadě na jednom místě vznikl i výtvarný Ateliér Bold. Ráda se setkávám se stejně postiženými lidmi a ráda si s nimi vyměňuji zkušenosti a pozitivní energii. Proto jsme v ateliéru začali pořádat kurzy tvoření šperků pro veřejnost, přiblížila současné aktivity ateliéru Kamila Herdinová. Pokud jste nestihli navštívit výstavu doplňků z FIMA, rozhodně si nenechte ujít prezentaci šperků z vinutých perlí autorky Jitky Mlejnské. Můžete ji zhlédnout zdarma ve výpůjčních hodinách knihovny, a to od do Text a foto Olaf Deutsch MÁTE RÁDI ZÁHADY A TAJEMSTVÍ? PŘIJĎTE NA PŘEDNÁŠKU! Co se děje na některých místech naší Země, kde se ztrácejí nebo záhadně umírají lidé a odehrávají se tam podivné úkazy? Vypráví se o nich, že to jsou místa posvátná, prokletá nebo že tam působí mimozemšťané. Prozkoumáme Horu smrti v Austrálii, v jejíchž útrobách mizí lidé, podzemní chodby s kostrami obrů starobylého města Nan Madol v Tichomoří a sibiřské Údolí smrti se svými tajemnými kotli. To vše a ještě mnoho dalších zajímavostí ze světa záhad se dozvíte v úterý od 18 hodin v letňanské knihovně (1. patro objektu Šumperka) na přednášce s promítáním Anomální a prokletá místa na naší Zemi předního českého záhadologa Ivana Mackerleho. Text Jana Babková a Jindra Šamlová, Knihovna Letňany 1. V Centru se děti nenudí Centrum bezpečnosti - Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež vzniklo vloni na jaře a sídlí v budově Základní školy Fryčovická. Jeho vnitřní prostory připomínají velký dětský pokoj říznutý rockovým klubem - stěny jsou polepené plakáty a obrázky postav ze hry Magic. U vstupu do Centra se nachází bar s nealkonápoji a prodejnou reflexních prvků a karet Magic. Dále jsou tu prostory vymezené pro dopravní výuku, pro výrobu modelů, učebna první pomoci, hrací plocha s fotbálkem a také malá počítačová učebna, ve které mají členové klubu možnost zahrát si oblíbené hry nebo napsat kamarádům. Technika je rovněž využívána pro výuku. Na všech počítačích je zablokovaný přístup na nevhodné stránky, obsluha navíc může kontrolovat prostory klubu včetně techniky prostřednictvím kamerového systému. Jak nám řekla jednatelka klubu Lucie Hauserová: Na bezpečnost dětí je kladen opravdu velký důraz - bez vědomí učitelů sem nesmějí vstoupit cizí lidé a žádné z dětí nesmí Centrum opustit. Jedním z hlavních taháků pro nové členy klubu, který si říká Dračí jeskyně, je možnost naučit se hrát hru MAGIC The Gathering, která podporuje rozvoj strategického myšlení a výuku anglického jazyka. Každý začátečník dostane zdarma základní sadu karet a herní plán v českém jazyce. Pokročilí hráči se mohou zapojit do pravidelných turnajů. Pracovníci Centra plánují i další aktivity - míčové hry, pořádání cyklokurzů, v letních měsících výlety do okolí Prahy. Klub je určen především pro děti od 8 do 15 let, mladší zájemci mají přístup pouze v doprovodu rodičů. Centrum je v provozu od pondělí do pátku od 16 do 19 hodin. Určitě se tam běžte podívat! Bližší informace na adrese: Dračí jeskyně, ZŠ Fryčovická 462, Praha Letňany, tel.: , Text a foto Olaf Deutsch Další fotografie najdete na Soutěž pro děti do 15 let Rádi malujete? Zapojte se do naší soutěže o zajímavé ceny! Namalujte svou oblíbenou pohádkovou bytost a svůj výtvor přineste do osobně do Střediska volnočasových aktivit v ZŠ Fryčovická. Všechny obrázky zde budou vystaveny a jejich autoři budou odměněni drobnými dárky. Autoři tří nejhezčích děl získají hodnotnější ceny. Slavnostní vyhlášení vítězů s předáním cen se uskuteční v prostorách Klubu.

14 14 KULTURA NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ Knihovna MČ Praha 18 Rychnovská 651, 1. patro objektu Šumperka, Praha 9 Letňany; knihovna.letnany.cz, tel: , kontaktní osoba: Mgr. Jana Babková Od pondělí do konce března: Výstava šperků z vinutých perlí Ukázka z tvorby Jitky Mlejnské, která vytváří šperky z vinutých perlí (vinutek = korálků ručně vyráběných z jabloneckého skla nad sklářským kahanem). Výstavu bude možné zhlédnout ve výpůjčních hodinách knihovny. VSTUP ZDARMA V úterý od 18 hodin: Přednáška s promítáním záhadologa Ivana Mackerleho na téma Anomální a prokletá místa na naší Zemi. VSTUP ZDARMA Kulturní dům Letňanka tel , Rýmařovská 561, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: JUDr. M. Dvořák , hodin: Taneční zábava se Staropražskými heligonkami , hodin: Country večer s Watsekou , hodin: Taneční zábava se Staropražskými heligonkami , hodin: Country večer s Watsekou Klub Montessori, o. s. Malkovského 587, Praha 9 Letňany, tel , kontaktní osoba: Iva Tělecká od 17,30 hodin: Přednáška Dětským věkem krok za krokem od 18 hodin: Přednáška Miroslavy Holoubkové - Partnerské vztahy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Klubu Montessori Série přednášek MONTESSORI KROK ZA KROKEM od 18 hodin: Úvodní přednáška + praktický život od 18 hodin: Smyslová výchova od 18 hodin: Matematika od 18 hodin: Řeč od 18 hodin: Kosmická výchova 4. dubna Zápis do Klubu Montessori na školní rok 2011/2012 Od 1. od Dovolená s Montessori na Benecku Kurzy grafomotoriky, práce s dětmi s DYS poruchami Logopedie skupiny i individuální péče Klub Slunečnice, o. s. Třinecká 350, Praha 9 Letňany, tel.: , od 20 hodin: Kreativní kurz Filcování pro dospělé metoda mokrého plstění, výroba originálního šperku od 14 do 17 hodin: Tradiční karneval Klubu Slunečnice v KD Letňanka. Vzhledem ke kapacitě sálu nutná rezervace od 14 do 17 hodin: Jarní dílny pro malé i velké. Akce se koná v Klubu seniorů v objektu Třinecká 650 (naproti Klubu Slunečnice) od 20 hodin: Ubrousková technika opakování oblíbeného kurzu. Klub Slunečnice zahajuje nové kroužky pro děti! Plastikový modelář pro děti od 8 let (každé pondělí 17,30-18,45 hodin) Pastelka pro děti od 2 let s doprovodem (čtvrtek 15,00-15,45 hodin) Sportovní kroužek lakros stále přijímá nové členy (úterý 16,30-18,00 hodin v tělocvičně Třinecká) KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU protože je únorový termín obsazený, vypisujeme nový termín: vždy od 9 do 16 hodin: kurz s lektorkou Petrou Ševčíkovou. Unikátní metoda ve Vás znovu probudí vrozenou schopnost kreslit - vlastnost, kterou máme všichni, jen ji zapomínáme používat. Omezený počet míst, je nutné se objednat a složit zálohu 500 Kč. V případě včasného zrušení rezervace (14 dní před termínem) je záloha vratná, jinak propadá. Fotografie z akcí Klubu Slunečnice najdete na adrese ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST nám. 25. března 17, Praha Čakovice, kontaktní osoba: P. Pavel Budský, tel , Bohoslužby v Letňanech se konají každou neděli od 17 hodin v Klubu seniorů, v Třinecké ulici 650. Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou v neděli od 9 hodin a dále ve středu, čtvrtek a pátek od 17 hodin. Pražský veletržní areál Letňany Beranových 667, Praha Letňany, telefon: , : DŘEVOTECHNIKA, AQUASET, DŘEVOSTAVBY, FLOOR, EXPO, MODERNÍ NÁBYTEK, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, NOVÝ BYT A DŮM, ZAHRADNÍ NÁBYTEK (Terinvest) : HLUBINA 3. výstava potápění v Aquapalace Praha Česlice (ABF) : FRO FITNESS&WELLNESS Festival zdravého životního stylu (ABF) FOR BIKES 1. reprezentační veletrh cyklistiky a všeho, co k ní patří (ABF) GOLF SHOW 15. mezinárodní veletrh golfového vybavení a turistiky (Regusa s.r.o.) : 4x4 EXPO, AVIATIC EXPO, CYKLO SHOW, ČTYŘKOLKY EXPO, LODĚ&KARAVANY, OUTDOOR EXPO, PETRŮV ZDAR (Terinvest)

15 VOLNÝ ČAS 15 KULTURNÍ TIPY FILM ČERNÁ LABUŤ (Black Swan, Drama, USA, 2010, Režie: D. Aronofsky, Hrají: N. Portman, M. Kunis, V. Cassel) Jedním z hlavních favoritů letošních cen americké filmové akademie je snímek z prostředí baletu, pojednávající o mladé baletce, které se naskytne příležitost ztvárnit hlavní roli v Čajkovského představení Labutí jezero. Spolu s úspěchem však přichází i tlak okolí, který dívku přivede až na pokraj sil. Zvládne i v této situaci zahrát svou vysněnou roli labutí královny? Premiéra: HODIN (Dobrodružný, Velká Británie/USA, 2010, Režie: D. Boyle, Hrají: J. Franco, A. Tamblyn, K. Mara) Britský režisér Danny Boyle před dvěma roky zaznamenal světový úspěch se snímkem Milionář z chatrče. Tentokráte přichází s příběhem Arona Ralstona, který se při slézání horské stěny zaklíní o spadlý balvan. Tak začíná jeho zápas o život uprostřed pustého kaňonu. Film byl natočen na motivy skutečné události. Premiéra: FIMFÁRUM Do třetice všeho dobrého (Pohádka, ČR, 2011, Režie: V. Pospíšilová, K. Dufková, D. Súkup, Hrají: J. Werich, J. Macháček, O. Jirák) Na motivy pohádek Jana Wericha vzniklo již třetí pokračování úspěšných loutkových filmů Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum 2. Tentokráte se mohou diváci těšit na tři dějství: O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí. Jako historicky první český film byl tento snímek natočen pomocí 3D technologie a diváci jej tak mohou zhlédnout trojrozměrně. Premiéra: KNIHA JOHN IRVING POSLEDNÍ NOC NA KLIKATÉ ŘECE (2010, 576 stran, nakladatelství Odeon) Nový román oblíbeného amerického spisovatele Johna Irvinga zavede čtenáře na východní pobřeží Spojených států, kde v dřevorubecké osadě vyrůstá dvanáctiletý chlapec. Po incidentu, který svou nešikovností způsobí, je nucen spolu s rodinou opustit osadu a hledat nový domov. Kniha mapuje pět desetiletí dlouhého putování hlavního hrdiny, který na své cestě pozná kladné i stinné stránky mnoha lidských charakterů. HUDBA HANA HEGEROVÁ MLÝNSKÉ KOLO V SRDCI MÉM (2010, vydavatelství Supraphon) Trvalo celých třiadvacet než jedna z předních českých zpěvaček vydala nové studiové album. Po albu Potměšilý host tak Hana Hegerová přichází s deskou francouzských šansonů, na které nezapře svůj umělecký talent. Prostřednictvím známých melodií zpěvačka vzdává holt velkým osobnostem světové hudby jakými byli S. Gainbourg nebo G. Moustaki. Text Mgr. Martin Zástěra Foto BONTONFILM, BIOSKOP, ODEON a SUPRAPHON Pod letňanskou pokličkou Vážené a milé čtenářky, čtenáři, máte rádi sladké? Pokud zní vaše odpověď: Ano, upečte si s námi rychlý moučník s ořechy. Kakaové řezy Připravte si: 200 g hladké mouky * 100 g polohrubé mouky * 1 prášek do pečiva * 200 g moučkového cukru * 5 lžic oleje * asi 250 ml mléka * 1 vejce * 2 lžíce kakaa * asi 100 g oloupaných a na větší kousky nasekaných mandlí a vlašských ořechů * tuk na vymazání a hrubá mouka na vysypání plechu Postup: Obě mouky prosejeme, smícháme s práškem do pečiva, přidáme cukr, olej, vejce rozšlehané v mléce a kakao, dobře promícháme. Těsto rozetřeme na tukem vymazaný a moukou vysypaný plech, povrch moučníku posypeme směsí mandlí a ořechů a v troubě předehřáté na 180 C upečeme (při zkoušce se těsto nesmí lepit na vpíchnutou špejli). Necháme vychladnout a lehce pocukrujeme. Pokud vám bude moučník chutnat, můžete vyzkoušet další variace ořechy doplňte kandovaným ovocem nebo kousky čokolády, potřete povrch korpusu čokoládovou polevou apod. Dobrou chuť! Připraveno ve spolupráci s časopisem Dekor,

16 16 SPORT Navštivte Modrý svět Letos je tomu deset let, kdy bylo v Letňanech otevřeno sportovní centrum Squash Modrý svět. Kromě tří squashových kurtů je zde k dispozici cvičební sál, individuální posilovna a relaxační místnost s infrasaunou. Sálek se většinou využívá k hromadným cvičením, naopak posilovnu si může pronajmout i jediný zájemce, a tak se ti méně zdatní nemusejí obávat zvídavých pohledů kulturistů. Z obdobných důvodů si zvláště začínající hráčky squashe oblíbily oddělený kurt, kde se svým nezdarům mohou zasmát pouze samy. Také infrasauna je umístěna v samostatné místnosti vybavené dalším zařízením k relaxaci a regeneraci organizmu. Centrum je určeno především rekreačním sportovcům, pro ty soutěživé jsou organizovány turnaje a místní squashová liga, které se pravidelně účastní více než 50 hráčů. Ti nejlepší pak reprezentují Letňany i v celostátních soutěžích v současné době v nich hrají dva týmy. Velmi úspěšná je Juniorská škola squashe, která byla v rámci centra otevřena před čtyřmi roky. Pravidelných tréninků se účastní více než 30 juniorů. Je příjemné vidět, s jakým zaujetím se hře věnují. Nejenže si tak zlepšují svou kondici a užijí si legraci, ale mnohému se při squashi naučí. Sedm z letňanských juniorů patří ve svých kategoriích mezi 20 nejlepších v ČR. Juniorská škola existuje pouze čtyři roky, ale již nyní má sedm hráčů mezi českou squashovou špičkou. Za deset let své existence se Modrák stal oblíbeným centrem sportovních aktivit dospělých i dětí. Původně zanedbaný Lidový dům je teď skutečně domem pro lidi. O všech aktivitách sportovního centra je možné se podrobně informovat na stránkách kde jsou obecné infor- mace i podrobné komentáře k jednotlivým akcím, včetně fotografií. Text a foto Jiří Steiner Centrum Squash Modrý svět Fotbalový internacionál slavil 90! Krásné životní jubileum oslavil na začátku ledna tohoto roku pan Bohuslav Vyletal. Nejstaršímu žijícímu fotbalovému internacionálovi, který žije v naší městské části již 85 let a jenž se v 60. a 70. letech minulého století věnoval práci s mládeží, osobně poblahopřáli zástupci Nadace fotbalových internacionálů pánové J. Masopust, A. Panenka a O. Dolejš. Dodatečně blahopřeje i redakce Letňanských listů. -MV Foto archiv Bohuslava Vyletala

17 SPORT / VOLNÝ ČAS NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKCÍ 17 Kazimírka, o. s. www. kazimirka.cz, tel.: , Frýdecká 441, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: L. Kubištová Zimní tábor - 2. turnus (jarní prázdniny pro Prahu 1 5) Tábor v Kořenově je určený pro děti ve věku 5 15 let, mohou se ho zúčastnit i nelyžaři. Lyžování, bobování, stavění sněhuláků, karneval, diskotéky apod. V únoru začíná 2. pololetí kroužků aerobiku v Letňanech. Kroužky jsou pro všechny zájemce. Konají se v ZŠ Fryčovická, každý čtvrtek, pro dívky z tř. od 16 do 17 hod., pro dívky z tř. od 17 do 18 hod. Duben - víkend na Ještědu: Turistický víkend pro děti 6-15 let. V rámci víkendu je zahrnut program a turistický výlet. Ubytování v hotelu Ještěd, zajištěna strava, doprava a vedoucí sdružení. Sport agency Praha tel , KD Letňanka, zrcadlový sál - druhé patro, ul. Rýmařovská, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: Mgr. G. Doležalová Kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let Rytmika pro děti od 3 do 5 let bez rodičů Sportovní taneční klub Orientální tance a pilates pro ženy Kondiční cvičení pro muže Taneční kurzy pro dospělé Cvičení pro ženy Klub Laky Cvičení rodičů s dětmi. Taneční skupina SANDRA 96 tel , , ZŠ Tupolevova 522, Praha 9 - Letňany, kontaktní osoba: P. Mandová Hip-hop moderní tanec roztleskávačky mažoretky břišní tance latinskoamerické tance klasické tance aerobic modeling. Squashcentrum MODRÝ SVĚT (neslouží pro rezervace), tel , , ul. Beranových 125, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: J. Steiner Každý měsíc pořádá centrum turnaj pro rekreační hráče. Sportcentrum AVION tel , Tupolevova 710, Praha 9 Letňany Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro děti i dospělé. V nabídce je také výuka šermu. AEROKLUB Praha Letňany tel , Hůlkova 16, Praha 9 Letňany Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na sportovních letounech. Více informací na TJ Letov Letňany tel , kontaktní osoba: Ing. Martin Halama V TJ Letov stále probíhá nábor dětí na tenis. Letňany Lagoon s.r.o. Tupolevova 665, Praha Letňany, tel , hodin: Dovádění s Lagůňáčkem v aquaparku , hodin: 1. březnová Lagůňáčkova antiolympiáda v aquaparku , hodin: Velikonoční pomlázka podle Lagůňáčka CENTRUM BEZPEČNOSTI Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež Základní škola Fryčovická 462, Praha-Letňany, tel , vchod zboku od ulice Vítkovické Vhodné pro děti od 5 do 15 let. Denní provoz pondělí-pátek. Dopoledne vyhrazeno pro základní a mateřské školy. Odpoledne hodin pro veřejnost. Plocha na hraní, výuka dopravní výchovy, cyklokurzy, výuka první pomoci, fotbálek, autíčka na dálkové ovládání, počítače, občerstvení, prodejna s reflexními prvky a další. Sochy mají svá jména V listopadovém vydání Listů jsme vás žádali o zaslání tipů na jména soch, umístěných v novém seniorském parku. Ze všech byla nakonec vybrána tato tři jména: Chorošák (autor sochy Jan Drozda), Kubus (autor sochy Josef Prokop) a Zrcadlení (autorka sochy Lída Nunová).Všechna výtvarná díla budou opatřena cedulkami se jmény svými i autorů. - red - Foto Stanislav Mlázovský Zrcadlení Kubus

18 18 ZÁBAVA / INZERCE Řešení: ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, čalounění dveří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy, malování, silikon, těsnění. Petříček, tel.: , INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, výměna kuchyňských desek a dřezů. Telefon: , PRO ZAMĚSTNANCE BANK A PO- JIŠŤOVEN SHÁNÍME BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRONÁJMU. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: HUBNEME ZDRAVĚ A JEDNODUŠE osobní konzultace a individuální přístup. tel.: MATEMATIKA DOUČOVÁNÍ, příprava na přijímací zkoušky. Tel VYMĚNÍM 2+1 ZA VĚTŠÍ. Tel.: KOUTNÍK JARDA - hledáme Jardu Koutníka, bývalého pilota-plachtaře Aeroklubu Letňany. Prosím zavolej nebo se ozvi sms na telefon OPRAVY BYTOVÉHO JÁDRA rekonstrukce koupelny zateplení bytu úpravy kuchyně zedníci obkladači elektrikáři instalatéři krátké termíny. Volejte ihned tel.: , RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 V PRAZE, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Měsíčník městské části Praha18 Distribuován zdarma do všech bytových schránek a všem podnikatelům 20 tiskových stran formátu A5 Rozměry a ceny inzerce pro rok 2011 Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH 20%! rozměr je uváděn : šířka v mm x výška v mm 41 x x ,- 186 x ,- 90 x ,- 90 x ,- 186 x ,- 186 x ,- 90 x ,- 90 x ,- 41 x ,- Příplatky Poslední strana +30%, strana č.2 +20%, str. č.3 +15% Drobná inzerce řádková 25 znaků včetně mezer 60,- Kč - maximálně 150 znaků) Slevy Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě od 3% do 15% ze základu inzerátu. Vedoucí inzerce: Anna Šimůnková Mobil: Agenturní provize 10-15%. Slevy se netýkají řádkové inzerce a inzerce 50 mm x 32mm. Storno poplatky Po uzávěrce 100%, v den uzávěrky a tři dny předem 50%, čtyři dny a více před uzávěrkou 20%. Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje časové pořadí objednávek. Za obsahovou stránku ručí inzerent. Tel.: , fax:

19 ZÁBAVA / INZERCE 19 NA ŽÁDNÉ MÍSTO FRANCOU. SBOHEM UKAZOVACÍ ZÁJMENO RUSKÁ ŘEKA SPOJKA ANGLICKY DESETINA BABYLONSKÁ PŘEDLOŽKA BOHYNĚ ZEMĚ OBLIČEJ (EXPRESIVNĚ) ZKR. ORGANIZACE PRO OSVOBOZENÍ PALESTINY SPZ VSETÍN SPRÁVNĚ KOLENO PLAVIDLO SPORTOVNÍ COŽ TEPRVE MUŽSKÉ JMÉNO KUJNÝ NEROST BUBEN MAĎARSKÝ MYŠLENKY DOMÁCKY EDUARD ROSTLINA S DUŽNATÝMI LISTY VOLÁNÍ O POMOC ČESKÝ ARCHITEKT CITOSLOVCE OHRAZENÍ EGYPTSKÝ BŮH SLUNCE BIOGRAFY ZESÍLENÝ ZÁPOR JAZYK PROGRAMOVACÍ ODHAD PÍSNIČKÁŘSTVÍ ŠVÉDSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA SVAZEK LATINSKÁ DVOJHLÁSKA SOLMIZAČNÍ SLABIKA LOK ŘECKÁ BOHYNĚ DUHY ZAMĚSTNÁNÍ NICKY OČISTIT HADREM 1. ČÁST TAJENKY DRAVÍ PTÁCI ČERVENO -ŽLUTÁ BARVA MLÁDĚ ORLA MILÝ JULIE MOHUTNÝ CHUCHVALEC MALÝ OTA SPZ ÚSTÍ NAD LABEM CÉVNÍ TEKUTINA UZLÍK V TKANINĚ NEHODNÁ VIDINA PŘEDPISY ANGLICKY PRST NA NOZE SEVERSKÝ PAROHÁČ OTÁZKA NA MÍSTO ČESKÝ ARCHITEKT SPZ TOPOLČANY INDIÁNSKÝ ČLUN PRVEK CHEM.(TL) OČIŠTĚN (VODOU) SPZ ROKYCANY POVÍDKA MEZINÁR. KÓD TÁDŽIKISTÁNU KRMENÍ PRO PTÁKY ZKR. PRÉMIOVÉHO SPOŘENÍ MLADÝCH NÁSPY PÍSMENO Z ZASTARALE ÚŘAD NĚMECKÉ ŽENSKÉ JMÉNO ŘÍMSKY 550 DŘÍVĚJŠÍ ZKR. POLSKA PÍSMENO L NADHLAVNÍK MPZ LETADEL LIBYE 2. ČÁST TAJENKY PYTLÍK SPZ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ANTI- SEPTIKUM 92_30_leden_2011_letnanskelisty:Sestava :27 Správné znění citátu od Sokrata se dozvíte v tajence.,,kdo chce hýbat světem,.... NÁPOVĚDA: TJK, DOB, OOP Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: MALOVÁNÍ Novotný Tel.: malování, lakování, tapetování, štukování, fasády zaměření zdarma, práce i o víkendu ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské, malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , SEKÁČEK OUTLET HRAČKY VALENTÝNSKÉ DÁRKY OBJEDNÁVEJTE NA Tupolevova 515, Letňany tel.: , Po Čt: NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Zpracování daňových přiznání Poradenství v daňových záležitostech Mzdové účetnictví Sociální a zdravotní pojištění KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4 tel.: , fax: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTÍ VÝKUP NEMOVITOSTÍ VYPLÁCENÍ EXEKUCÍ VOLEJTE ZDARMA Pro naše klienty poptáváme: Byty a domy k prodeji. Volejte pobočku: NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Na non-stop hlídaných parkovištích na Chodově při ulici Mírového hnutí a v Hájích Plickova ulice. Tel.: Jiří Cinko ŠUMAVA PENZION HRÁTKY U OBCE SRNÍ Ubytování cena 450 Kč včetně polopenze. Telefon: , P O D L A H Y KLADENÍ A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Plovoucí podlahy, renovace parket, linoleum, PVC, koberce, korek... J. Lipták, tel.: VZORKOVNA: ul. Ostravská 631, Letňany

20 INZERCE 20 NOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST ZAČÍNAJÍ OČNÍ OPTIKA LETŇANY Malkovského Praha 9 Tel.: Skupinové kurzy pro veřejnost ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA A ŠPANĚLŠTINA Individuální a firemní výuka ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA, ARABŠTINA RUŠTINA A ČEŠTINA PRO CIZINCE příprava k mezinárodním zkouškám specializace na TOEFL a FCE moderní zázemí a učebny u stanice metra Kobylisy dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaní lektoři zápis přes internet nebo v kanceláři možnost úhrady školného poukázkami SODEXO členství v Asociaci jazykových škol a agentur ČR OTEVÍRACÍ DOBA: Po: 10:00 18:00 Út, Čt: 9:00 17:00 St: 10:00 19:00 Pá: 10:00 16:00 výběr z 1500 modelů brýlových obrub každý týden novinky z Francie a Německa nové modely v několika barvách brýlové obruby již od 150 Kč široký výběr brýlových čoček: minerální, plastové, bifokální, multifokální, zabarvené, vysokoindexové, samozabarvovací kontaktní čočky sluneční brýle brýlová pouzdra, lupy, čistící prostředky, šňůrky čištění brýlí ultrazvukem - zdarma prodloužená tříletá záruka PŘI PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU ZÍSKÁTE 30% SLEVU NA BRÝLOVÉ OBRUBY A SLUNEČNÍ BRÝLE V MENU KČ KČ 79 KČ 75 KČ NU S PEPSI BEZEDNÝM N ÁPOJE OJEM A BĚŽNOU UPORCÍ HRANO LKŮ KFC OBCHODNÍ CENTRUM LETŇANY 115 KČ 115 KČ KČ KČ Life tastes great! Pneuservis DAKUMA Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě Non-stop odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/km bez DPH. INZERCE_HOT_NEW_TWISTER_104x69mm.indd :42 Prodej značkových krmiv a klinických diet Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes v rámci zkvalitnění služeb všem majitelům zvířecích miláčků vám nabízí možnost využít následující služby: Označování zvířat mikročipy dle ISO normy a vystavování Pet passportů Preventivní medicína vakcinace, problematika vnitřních i zevních parazitóz, konzultace výživy Chirurgie RTG a ultrasonografické vyšetření Odběry krve a laboratorní vyšetření krve přímo v ordinaci Dermatologie-mikroskopické vyšetření kožních seškrabů Stomatologie zubní ultrazvuk Široký sortiment antiparazitárních obojků, postřiků a ampulí. Kontakt: Praha 9-Letňany, Šumperská 652 (za lékárnou), tel.: , Nabízí studium s preferencí jazykové výuky maturitní denní čtyřleté dálkové nástavbové dálkový jednoletý kurz účetnictví kurzy pro veřejnost (jazykové, odborné) Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. Informace získáte na adrese: Tupolevova 525, Praha 18- Letňany tel./fax: a při dnech otevřených dveří každé pondělí od do 16.00

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

POMOZTE ZACHRÁNIT MISIJNÍ STŘEDISKO NA BARRANDOVĚ!!!

POMOZTE ZACHRÁNIT MISIJNÍ STŘEDISKO NA BARRANDOVĚ!!! POMOZTE ZACHRÁNIT MISIJNÍ STŘEDISKO NA BARRANDOVĚ!!! Přijďte podepsat petici na podporu jeho činnosti do Misijního střediska na sídlišti Barrandov (Grussova 1144/6, u zastávky tram Poliklinika Barrandov)

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz.

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz. H e ř m á n e k Starostanský občasník číslo 2, ročník 2009 Březen 2009 Úvodem: Sníh pomalu mizí, z čehož má většina z nás určitě radost. Jaro je však ještě daleko. A předjaří, to, bohužel, ještě nejsou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013

PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013 Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR13_0138 ze dne 29. 1. 2013 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013 Obecné předpoklady N

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 21. 1. 2013 OBECNÍ ÚŘAD Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým, jménem Rady obce

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více