Teplo domacnostem znacne podrazi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplo domacnostem znacne podrazi"

Transkript

1 4. cislo - njen 1996 SLOVO predsedy DRUZSTVA Vazent clenove druzstva, ostatnf ctenari, v prubehu zili t. r. dmlo na lirovni politick9ch stran, parlamentu a vtady k fade jednani jejichz rysledkem je pravdepodobne definitivni rozhodnutf ohledne deregulace ceny tepla pro vytapeni a ohfev teple vody v domacnostech tedy ceny tepla, kterou platime v nasich druzstevnich bytech. Prubeh a vyvoj jednanf je patmy z nile uvedenych chlnku, ktere pro vasi informaci pfetiskujerne ve zknkenem zneni: OBSAH Slovo predsedy druistva Co byste meli vedet... Teplo domacnostem znacne podrazi o o Statni dotace k cemim tepla v roce 1997 rna klesnout na 4,5 miliardy Kc MF nema oficialni scenar k uvolneni cen vsech energii PRAHA Gaf, iva) - TepIo, ktere u nas pouziva asi sestina ze vsech domacnostf k vytapeni svych bytu, by meld podle navrhu Ministerstva financi (MF) pristi rok zna~ne 'podraiit. "Bude to vyrazne VIC nez o deset procent," rekla HN vrchnf feditelka odboru cen MF Jana Plirstova. Konkretni narust ceny odmhla sdelit s tim, ze 0 tom rozhodne vl<ida v ramci projednavani statnfho rozpoctu pro rok Zabyvat by se jim mel kabinet zrejme jiz tento tyden. Domacnosti platt za 1 gigajoule (OJ) tepla (po letosnim cervencovern zdrazenf 0 deset procent) 180 koron, Cena vyrobcu a distributoni se vsak pohybuje kolem KClOJ, a tento rozdil formou dotaci dophicl stat. Letos tin! celkova suma ze statni pokladny 6,9 miliardy K~. V navrhu rozpoctu pro pn~ti rok chce ale MP vydat na dotace jen 4,5 miliardy korun, tedy 0 vice nez tretinu mene nef. letos. Navrhuje pfitom, aby se usetfene penize pouzily na podporu zatepleni domu s ustredniffi vytapenim, 1. Ftirstova odmitla, ze by MF melo pro jednanf vlady pfipraveny komplexni scenare zdrazovani i ostatnich energii, tj. elektfiny a plynu, 0 nichz se nyni verejne spekuluje. "Samozi'ejrne, ze marne zpracovano nekolik moznych scenaili m"ipravy deformovanych cen eriergii. Od toho jsrne ekonomove, nejenom urednici, abychorn 0 ruznych variantach premyslely" dodaia 1. FUrstova. Zadny z nich ale podle ni ani nebyl predlozen resorrum k pripomfnkam. Ceny elektfiny a plynu pro domacnosti jsou nyni pod llrovni na- kladu vyrobcu a distributoni, ktefi na ne dopl.keji ze svych zisku z prodeje energii podnikatehlm, pnimyslu ci jinych clnnost1. Nap}'. manopolni dodavatel plynu, statn1 spolecnost Transgas, dop1aci rocne na domacnosti asi 1,8 miliardy Ke, o podobnou castku p(ichazejf take distribucni energeticke firmy. PodIe soucasneho vladniho scenare zdrazovani rna dojit k naprave cen az v roce vetsina ekonomu se jednonizoveho uvolneni cen energii, ktere by se promitlo do zvyseni inflace neobava, nebof by s10 pouze 0 kn1tkodoby jev. Problem je spise v rovine politicke, nebof se tim znacne zat!it rozpocty domacnosti. Oficialne se k ryehle deregulaci ceo energii vcetne najemneho hlasf pouze ODA. Hospodt1iske noviny Zimni zahrady Opef 0 televlzi Bytove druistevnictvi NoV'( byt! Drahe a levne bydleni Jak zabezpecit domov Tento zpravodaj je vydavan nakladem 7350 vytisku a je zdarma dodavan vsem druzstevnikum Teplo pro domacnosti zrejrne pristi :rok zdrazi 0 vice nez 35 % o Ohrev vody a vytapeni bytu PRAHA (ja/) - Cena tepla, kterou plat! domacnosti za vytapeni a ohrev vody. posti rok pravdepodobne vzroste ze soucasnyeh 180 korun za gigajou1e (GJ) na temer dvestepadesat korun. To predstavuje narust 0 vice nef tricet procent. Vcera to potvrdila vrchni reditelka odboru Ministerstva financi Jana Flirstova. 0 stejnou castku, tj. o ti'ieet pet procent se tak budou moei snlzit statn! dotaee k cenarn tepla, ktere by mely pnsti rok klesnout z nynejsf 6,9-- miliardy korun na 4,5 miliardy. Toto o.patfeni je sou<~asti navrhu statniho rozpoctu 0 60 m2 bude v prumeru stat 1077 Kc na pow rok, jimz by se mela vlada zabyvat jiz dnes. Pokud jej vhida schvalf, dojde ke zdrazeni k 1. cervenci Duvodern tohoto razantnejsiho kroku jsou predevsim neustaje rostoud n iroky na statni rozpocet a snaha odstranit urcitou "sodarn! nespravedlnost", "Dotace se tyka toliz pouze jedne tretiny domacnosti, ktere jsou napojeny na centnilni vytapeni. nebo na domovni kotelny, Navic system pjosnych dotaci nestimuluje k usporam," uvedla J. Ftirstov;i, Priimeme naklady na vytapeni a teplou vodu v byte 0 rozmeru 60m2 tak vzrostou ze soucasnych 775 Kc mesicne na 1077 Kc. 0 rok pozdeji, tedy v race 1998, by melo dojit k jiz mensimu zvyseni ceny tak, ze domacnost v priimeru zaplatt 1185 Kc mesicne. To by znamenalo uz upjne narovnanf ceny tepla proti vyrobnim a distribucnlm nakladum, ktere v pnimero predstavuji 275 ~c/gj. Ministerstvo prace a socialnich veci soucasne se zdrazenim hodla zavest system podpory pro socialne slabs! obcany, Vyrobci a dodavate1e tepla mohau v soucasne dobe zvysovat jeho cenu v souladu s vyhlaskou MF pouze 0 3,5 %. "Pro pnsti rok budeme toto procento opet prepocitavat, predpokladam vsak, ze zustane pod hranici ctyi' procent" konstatovala vrchni reditelka. Mezi vyrobci pritom existuji znacne cenove rozdily. Podle MF odebira 53 procent domacnosti teplo od dodavatelu za cenu od 180 do 250 KC/GJ, ale 42 procent jiz za cenu Kc/GJ Hospoddfski noviny Z.~.trono 1

2 Vlada vcera definitivne schvalila navrln statnlho rozpoctu na o ror~ 1997 Posledni debata se vedla k bydleni a financovaru armady PRAHA (jbn) - Konecny navrh statniho rozpoctu na pristi rok schvalila vcera vlada s tim, Ze po technickem zpracovani bude materiil okamzite predlozen Poslanecke snemovne. Po zasedanf kabinetu 0 tom informoval premier Vaclav Klaus. Dodal, ze zmeny oprati ver- zi rozpoctoveho navrhu z minuleho tydne byly minimajn! a vcerejsi debata se tykala jen annady a bydlenl N avrh pl'edpoklada, Ze rozpoeet bude v roce 1997 vyrovnany. Celkove vydaje (a tedy i,pfijmy) statniho' rozpoctu by tak mely v pmtim race dosahnout 549, I miliardy korun. Znamemi to, ze oproti leto~nfrnu roku by vydaje stouply 0 58 miliard korun. "Naopak se snizi vydaje, kterymi stat dotuje regulovanou cenu za tep10. "DereguJace je vecne tema teto vlady" rekl v. Klaus. Z lelosnfch t6mer sedmi miliard korun se maji ty- to dotace snizit na 5,4 miliardy Ke. Toto 35procentni snfien! se ovsem naopak promitne do vyssich cen pro domacnosti. HospoMfski noviny Pfispevek na teplo by mohlo dostavat vllce rodin, Dez se puvodne uvazovalo o Narok maji mit rodiny s prijmem do 1,6nasobku Zivotniho minima Na kompenzaci dopadu rustu cen tepla ve druhe polovine roku 1997 formou pcispevku soci,line slabsim rodinam bude treba ze statniho rozpoctu pro pnstf rok uvolnit asi til sta mili6nu korun. Navrh zakona vypracovany Ministerstvem praee a socialnich veei (MPSV), ktery rna dnes projednavat lada, pocha s tim, fe tento pospevek budou dostavat rodiny zijici v by tech s centnhnim vytapenfm, jejichz pnjem nepresahne l,59misobek jejich zivotniho mi- nima. Vzhledern k tomu, ze jdte v minulern tydnu rninistr Jindnch Vodicka uvedl, ze by tento koeficient cinil l,4nasobek, rna byt v pnpade souhlasu vlady rust ceny tepla kompenzovan vice rodinam, nef se puvodne predpokladalo. Pnspevek, jenz rna byt soucasti systemu socialni podpory, by rnely podle nej dostavat v zasade domacnosti, kterym je pfiznlin phspevek na bydleni. o kompenzaci bude muset kazda domacnost zadat ctvrtletne na Ufadech pro socialni podporu, pficemz narok bude posuzovan podie dokladu 0 celkovem pfijmu v~ech clenu rodiny. Do tohoto pfijrnu maji byt zapocitany i davky socialni podpory vcetne pfidavku na deti i rodicovskych a zaopattovacich pnspevku. Navrh predpoklacta, ze kompenzace bude poskytovana od prvniho cervence roku devadesat sedm do ti'icateho cervna v roce dva tiske. Pri ucinnosti navrhovaneho zakona od pocatku druheho pololeti v pnwm roce v~ak rna byt vyplacena za pet mesicu. V nasledujicich letech,rna kompenzace zvysenych plateb za tep10 pfijrnove slab~im rodinarn postupn~ klesat. V roce 1998 by si mela podle odhadu vyzadat ze statnich prostredku asi 550 mili6nu korun, v dal~im roce okolo 330 mili60u a v roce 2000 okolo 140 mili6nu Ke. Hospodtifski noviny Slovo predsedy druzstva (pokracovam') V konkretnfch podminkach nadruzstva to znarnena mlsledujici: ~eho NYNt Cena tepla od dodavatele SCT Most divize Teplice je nyni 296,45 KtlGJ namereny na pate nasich objektu. Regulovana cena tepla pro dornacnost je 180 K~/GJ. Pokud tedy domacnost v byte 3+ 1 spotrebuje napr. za rok 60 GJ. druzstvo zaplat! tepiam~ 60 x 296,45 == K~, cleo dru~stva zaplati v~ak druzstvu pouze 60 x 180 = Ke., Rozdil == 6987 Kc druzstvo zajisti pro elena u financniho uradu v Teplicich. Pri rocnich nakladech Ke rnuze byt v mesicnim predpise najemneho stanovena zajohova polozka ve vysi : 12 == 900 Ke. on 1. CERVENCE 1997 Cena tepta od dodavatele bude napr. 305 KtlGJ. Regulovana cena tepla pro domacnost bude 250 KC/GJ. Pn spotrebe 60 GJ druzstvo zaplati dodavateli 60 x 305 = KiS, cleo druzstva zaplati.60 x 250 = Ke. Rozdil = 3300 Kc zajisti druzstvo u financniho uradu. Pfi rocnfch nakladech Kc bude Clen platit v najemnem zalohu ve vy~i : 12 = 1250 Kc. Snizenim dotacf pro kazdou domacoost od financnich uradu bude usetreno v Ceske republice pnlve onech pledpokladanych 2,4 mid. Kc ze statniho rozpoetu. o tulo castku budou muset dornacnosti zaplatit za teplo zase naopak vice. Tento vyvoj cen tepla pfedstavenstvo druzstva pfedpoklactalo jiz v roce 1993 a proto rozhodlo vytvofit bydhcim clenum podminky, aby mohli zacit s tepelnou energii lepe hospodafit, snizovat jeji spotrebu a sobe ~etfit stale vzrustajicl nillady. Proto pledstavenstvo rozhodlo o vyregulovani topnych soustav objekttl a die projekni fy. RONICA byly instalovany terrnostaticke ventily DANPOSS a pomerove mereni spotfeby tepla v jednotlivych bytech TECHEM. Soucasne dru~stvo zahajilo za- teplovani objekni. Nejdi'ive bylo zatepleno v~ech ~estnact objektu se 782 byty na sidlisti v Krupce (zde nyni nasi clenove ~etfi v jednotlivych bytech od toceti do padesati peti procent spoti'eby el. energie na vytapeni aku-kamny a ohrev vody). Dale bylo zatepleno vsech jedenact objekni. s 504 byty na sidlisti Teplice - V Zavetn (zde se vyrazne zlep~ila tepelml pohoda v nekterych by tech a uspory zde dosahujf at tficet pet procent), ~est objekru se 70 byty v ulici Vaneurova, Velovy objekt se 103 byty v ul Alejni a dva objekty se 144 byty v ul. Pl1tkovske, ~ili celkem 821 bytu v Teplicich. Pro v~echna tato energeticka oparreni muselo druzstvo zajistit nemale financni pro stl'edky, ktere bylo nutno vynajozit ihned najednou, aby efekt hospodareni s teplern se mohl projevit co nejdnve. Financovani techto akci bylo zajmeno tak., ze clenove nemuseli hradit mudady ihned v hotovosti, ale 'vse hrad! postupne na splatky v mesienirn najemnem a pntom jiz soucasne setn sve mildady na spotrebu tepla (v najemnem maji stanoveny mens) zalohy nez pokud by zatepleni a meleni spotreby tepla nemeli). JAKY JE DALSt VYHLED? V energetickych opatrenich a dsponkh tepla je treba pokracovat, nebo! cena 250 KC/GJ nen] konecna. V roce bude v L:R v deregulaci cen pokracovano - cili domacnost bude platit za tepl0 stale vice az po plnou cenu, coz bude einit pres 300 KC/GJ. Druzstvo proto musi v zateplovani pokracovat. V soucasne dobe je pred dokoncenfm castecne zatepleni dvou vezovych objektu v ul. Marsovska a stitovych sten objekni. v ul. Tmovanska. 0 dalslid postupu rozhodne predstavenstvo druzstva die vysledku jednani s Hypote~ni bankou. Jedna se a rnoznosti pujcek na zatepleni s dobou splatnosti let clrnz by mohfa byt mesicni spllitka ~lena dru~stva v pnjatelne vy~ si tedy do cca. 400 korun meslc- ne.

3 D Vd t " J1J!\ CO BYSTEMELI VEDET~e~:ledsmveostva, Ing. Vaclav Slama A Obcansky zakonik pojedmlva ve sve sedme casti ( 460 az 484) 0 dedeni. Hned v 460 se pray!: Dedictvi se nabyva smrti zustavitele. Tato veta rna svuj zavazny vyznam. Nebof pokud se bude dedictvi projednavat nekolik let, nema to vliv na skutecnost, ze dedic se stal majitelem ihned po smrti zustavitele. Tak napffklad v pnpade druzstevn!ho bytu se opravneny dedic muze ujmout svych vlastnickych pniv ihned po srnrti zustavitele. Pokud je dedieu vice, mohou se dohodnout. Podle 482: (1) Je-li vice dedicu, vyporadaji se u soudu mezi sebou o dedictvi dohodou. (2) Neodporoje-li dohoda zakonu nebo dobrym mravum, soud ji sehvali. Je chybou, kdyz dedicove nechaji druzstevni byt pnizdny a cekaji na rozhodnutf soudu. Tim jenom zvysuji dluznou ~astku na TI<'ijemnem. V 485 Ii 487 jsou reseny pnpady, kdy se dedietvi ujme nepravy dedic. Viz na pr ): Zjisti-li se po projednani dedictvl, ze opravnenym de.dicem je nekdo jiny, je povinen ten, kdo dedictvi nabyl, vydat opn'ivnenemu dedici majetek, ktery z dedictvi rna, podle zasad 0 bezduvodnem obohacovanf tak, aby nemel majetkovy prospech na ujmu praveho dectice. Podle 461: (1) Dedi se ze zakona, ze z8.veti nebo Z obou duvodu. (2) Nenabude-li dedictvl dedic ze zaveti, nastupuji misto neho dedici ze zeikona. Nabude-li se ze zaveti jen cast dedictvf, nabyvaji zbyvajici casti dedici ze zakona. a 462: Dedietvi, jehol nenabude zadny dedic, pfipadne statu. A ted' se pokusime vysvetlit dcdeni ze zakona. > 473: (1) V prvni skupine dedi zustavitelovi deti a manzel, kazdy z nieh stejnym dilem. (2) Nededf-li nektere dite, nabyvaji jeho dedickeho podllu stejnym diiem jeho deti. Jestlize nededi ani tyto deti, dedi stejnym dilem jejich potomei. Tak napnklad; Zemre,ti manzel a zustane po nem manzelka se dverna detmi a jedno dite z prvnfho manzelstvi - dedi kaide due i manzelka rovnym dilem tj. 114 z majetku manzela. Pokud byl majetek v bezpodilovem spoluvlastnictvi, do dedictvi pnchazi v uvahu 112 tohoto majetku. Viz predchozf clanek 0 BSM.Podle 474 (1) Nededi-li zustavitelovi potomci, dedi v druhe skupine manzel, zustavitelovi rodice a dale ti, kten zili se zustavitelem nejrnene po dobu jednoho roku pied jeho srnrti ve spolecne domacnosti a ktefi z tohoto duvodu pecovali o spolecnou domacnost nebo byli odkazani na zustavitele. (2) Dedici druhe skupiny dedi stejnym dhem, manzel v~ak vzdy nejmene polovinu dedictvi. 475 (1) Nedcdi-li manzel ani z~dny z rodicli, dedi ve ITeti skupine stejnym dilem zustavitelovi sourozenci a ti, kten zili se ztistavitelem nejmene po dobu jednoho roku pred jeho srnrti ve spolecne domacnosti a kteti z tohoto duvodu pecovali 0 spolecnou dornaenost nebo byli odkazani vyzivou na zustavitele. (2) Nededi-li nektery ze sourozencu ztistavitele, nabyvaji jeho dedickeho podilu stejnym dilem prarodice zustavitele a nededi-li.zadny z nich. dedi stejnym dilem jejich deti. Vyctem paragrafu jsem vas predpokladam jiz dosti unavil, proto dedeni ze z<iveti a moznost vydedeni si nechame na pfiste. Zirnni zahra y na sidlisti Podil byru v panelovych sidlistich oproti bytlim v rodinnych domcich je stale znacny. Stale je mnoho tech, ktei'i zavidi lepsi standard bydleni. Ale i sidli~tnj byt s lodzii je mozno zkvalitnit a zcela zmenit vyuziti lodzie. V dnesn1 dobe existuje nekolik systemu uprav lodzii do podoby zimni zahrady. Jednim z nich je system OPTIMI, vyvinuty finskou firmou Lemminkainen Oy. Tento system je zasklivad, jednodu~e ovladatelny, slouzici k snadnemu uzavirani lodzii. Cely system krome skel se dovazi v nimci licencni srnlouvy z Finska a vyrobee jej kompletuje na pozadovane rozmery. Bezpecnostnj tvrzena skla jsou odebirana z firmy Glavunion, a. Teplice. System je schvaien pro pouziti v Ceske republice TZUS Praha, t. certifikatu CI-T-lOl a vyhovuje vsem pozadavkum z hlediska hygienickeho, tepelneho, akustickeho, po~amfho, statickeho a bezpecnostnfho. Na rystave FOR HABITAT 1994 ziskal Velkou cenu. System OPTIMI pro zasklivani 10dZii pouziva bezpecnostnich tvrzenych skel. ZajiSfuje tak minimalizaci tepelnych ztrat, ochranu proti hluku, omezuje podstatne pronikcini prachu, PUsobt jako ochrana proti ddti a snehu. Soucasne pusobi jako dalsi prekazka proti vniknuti (svym zpusobem nahradi i vetsinou' nevzhledne mflze, ktere delajf z panelorych bytu eely). Umoznuje snadn6 a bezpecne myti skel i z venkovni strany a celkove vyzaduje jen minimalni udribu. System pouziva tvrzena skla bez svislych ramu, takie neovlivtiuje architektonicky vzhled budovy. Pro zasklivani klasiekych balk6nu, ktere jsou zeela pfedsunuty pfed obvodovou zed' budovy a pro lodzie, ktere jsou shora otevrene, tzn.nemaji stropn! prvek (panel), neni tento system vhodny. s., JAK SYSTEM FUNGUJE System se sklacta z horniho pojezdoveho vedeni s mechanizmem na otaceni skel, spodniho kluzneho vedeni, sklenenych dilcu z bezpecnostniho tvrzeneho skla se zabrousenymi hranami, pojezdovyeh kolecek a kluzaku. Ty jsou vyrobeny z nerezavejid oeeli, plastu a mosazi. Krajni skla jsou opatfena profilovym silikonovym tesn~nim k utesneni nerovnosti botnich sten lodzie. Homi vedeni, spodni vedeni a profily, ve kterych jsou ulozena skla, jsou vyrobeny z hliniku a opatfeny plastovym prmkovym povlakem bile barvy. Pro moznost poumho vetrani je system vybaven vetracim pfipravkem, ktery umozni pootevreni a zajisteni krajnfho skla. Skla, ktera jsou odsunuta a otocena k bocnr stene lodzie, jsou zajistena proti samovolnemu pohybu, napf. po vetru, zvlastnim pfipravkem. Cely system je zevnitf zajisten, tme vniknutf do lodzie zvenci bez nasiii neni mozne. Sklenene dfly z bezpecnostniho skla'se zabrousenymi hranami, 0 sirce 600 ai 680 mm, a tloustce 6 mm, se posouvaji v homim kolejnickovem vedeni k boent stene 10dzie, ke ktere se otoci a zajisti. Otevreni muze bjt bud' jen castecne nebo upine. Odsouvani skel je volitelne bud'" na jednu nebo druhou stranu a nebo na obe strany. Otocenf skel k boen! stene lodzie umozi'iuje snadne a bezpecne myti skel z vnejsf (venkovni) strany. Cely system je zavesen na homim vedeni, ktere je pfipevneno ke stropnimu dilci ocelovymi kotvami do betonu a nebo ~Touby do oceli. je-li nosnym prvkem oeelovy nosnik. Konstrukcnf system zarucuje dokonalou bezpecnost, tvrzene sklo rna petkrat vetsi pevnost nei sklo obycejne. Sklenene tabule jsou v hlinikovych profilech zajisteny proti vypadnuti hned dvojnasobne. Jednak j sou v profilech zatmeleny silikonovym tmelem, jednak jsou tabule provrtany a spojeny s lichytnymi profily nyty ve speciainfm plastovem pouzdro. TECHNJCKE PARAMETRY System je vhodne pouz!t pro delky lodzii do 6,5 m pri odsouvaru a otaceni skel na jednu stranu lodzie. ale tez pro delky do 13 m - pfi odsouvani a otaceni skel na obe strany lodzie. Vyska zaskleni se uvaiuje do 2,0 m. Zkousky provadene v ramei certifikace vyrobku prokazaly, ze u stfedovych byru s ochlazovanymi prucelnimi stenami se dosahlo snlzeni spoti'eby energie asi 0 21 %. U lodzii orientovanych na oslunene strany se dosahne u stfednich bytu Sn1Zeni spotfeby energie temer 037 %. STAVEBNfREALIZACE System je pred vlastni montaz.i zkompletovan, takze vlastni montaz za pouzit, rucniho elektrickeho nafadi trva jen 3 az 6 hodin (to v pnpade, ze neni na misto oceloveho zabradli provedena podezdivka). Predpokladana zivotnost je 30 let. Neni nutna zvlastni udriba. Horni pojezdova kolecka se doporucuje jednou za rok namazat silikonovym olejem. Cisteni skel je snadne a bezpecne. Technicky usek SBD v SOllCaSne dobe vazne zvazuje pouzitf tohoto nebo podobneho systemu pro realizaci v objekteeh na sidlisti Sanoy, a to nejen pro vyse vyjmenovane vlastnosti (bezpecnost, snizeni energicke narocnosti apod.), ale hlavne pro vyreseni panelovych vad lodzi! (zatekani lodziemi do konstrukce objektu a misledne do byru, vznik plisni atd.).. V cltinku je pouiit materidl z casopisu Stavitel. Miroslav Kucera vedoud technickeho useku

4 Opet 0 te evizi S reportaznim mikrofonem jsme navstivli obchodnlho reditele TESu llitvinov, abychom mn polozili nekolik otazek, ktere by zajimali nase ctenare. Pracujete pro SBn Mir podle nejakeho harmonogramu? NaSi ctenafi nas zavaluji dotazy, kdy bude prave ten jejich blok uveden do provozu. Co se ty~e harmonogramu vystavby na objektech SBD Mfr, tak ten zpracovan nemame. My vychazime ze statistiky poruchovosti jednotlivych objekrn. To znamena tam, kde byly stare STA, oebo kde bylo nedostatecne vykryti signaiem - tam v dne~ni dob~ uplednosti'iujerne zabudovani rnikrovlnneho konvertoru, ktery urnozni dobry pfijern. V soucasne dobe marne na sklade dostatecne mnozstvi konvertoni. Protoze se nejedna jen 0 SBD Mir, ale i 0 jina druzstva, snazime se na!i na~ bidku uspokojovat tak, aby se dostalo na kazdeho. Pokud jde o napojeni ce16 na~i programov6 nabidky, mohu odpovmet tak, ze na zaklade smlouvy, kterou dostane kaidy z nasich ucastniku si kazdy muze vybrat, jakou programovou nabidku chce. Do 15 doli po obdrfeni dopisu bud' neodpovi, col. znamena, ze zakladni nabidku povazuje za prijatou, nebo odpovi, ze chce prevest do nabidky omezene nebo nulove. N a zaklade toho my zpracujeme do po~itace databazi a v okarnziku, kdy bude objekt zapojen "do hvezdy", uz budou v~ichnj ucastnjcj na rozvod zapojeni tak, jak. si ve smlouve vybrali. To znamena, ze v okam~iku, kdy zjistime, ze na nekterem stoupacim vedeni je mnoho ucastniku, ktefi pozaduji bud' ornezenou nebo nulovou nabidku, tak tyto objekty my budeme plednostne rekonstruovat, abychom tyto \1castniky ze ~iroke programove nabidky vyloucili, protoze se divajf na ukor tech, kten plati celou nabidku. Ve smlouve je uvedeno, ze pokud se nekdo pfihlasi do omezene programove nabidky a pozdeji bude mit chui pfijirnat nabidku rozshenou, zaplati pfipojovacf poplatek, zatim co ti tlcastnici, kten se pnhbisili' do roz ifene nabidky hned, zadny pfipojovaci poplatek naplati. Tam kde je v~e vysihinl jiz v provozu, lze sledovat v~ecbny programy (nejde-li 0 poruchu) v dobre kvalite. To neplatilo o stanici Premiera, ktera nesla vsechny znaky daikoveb~ ~fij mu pozemmno vysllace. Je mim zmimo, signal se piijimal primo z praiskeho vysllace. Planujete pfijem ze satelitu. ze My jsme celou dobu jednali se stanici Premiera 0 zaji~teni dekoderu pro pnjem satelitniho vysihini, protoze Premiera vysfla i pres druzici. Bohuzel tato jedmini trvala veliee dlouho, protoze exk1uzi vne pro Premieru mela dekodery pouze stanke DAKR. My jsme dekodery pro pnjem Prentiery do9. zan a j hned tento dekostali der instalovali na na~em vysilaci, takze nasi div,:ki sleduji Premieru jiz ze satelitu. Tim jsrne eliminovah pozernni pnjem, ktery byl doposud z Prahy jenom proto, abychom nejaky pfijem whec meli. az Nasi druistevnici nam Casto telefonovali, ze nektere vecery se vyskytovali nekolikaminuiove vypadky vsech programu. proc tomu tal< byio? Za celou dobu zku~ebniho provozu - podotykam, ze zku~ebni provoz je do njna - do~lo ke dverna vypadkum vysilanl lednou to bylo zavineno p'fetfzenim rozvodne site. a podruhe proto, do~lo k tragi eke udaj.os~, kdy na stozaru vysok6ho napeti v Mezibofi uhorel desetilety chlapec. Aby ho pozamici ve spolupnki s policii mohli sundat, musela byt ~ast vedenl rozpojena. Tim do~lo i k odpojeni na~eho vysilace. Pokud saa mi provadime nejakou uddbu nebo meleni, vzdy infonnujeme nase divaky prostled.nictvirn informacniho kanalu,kde uv:idime, kdy a jak dlouho bude vysharu preruseno. ze Dostavame takove dotazy, jak je to napr. s nulovou nabidkou pro ty druistevniky, kten oevlastni televizor a proto nevyuzlvajf ucastnickou zasuvku. Lze nulovou nabfdku praktikovat jiz nyni pred vybudovanim hvbdicove site utech druistevnlku, ktefi jesre zadnou smlouvu nedostali, napt'o tak, ze se zssoyka zaplombuje? Co se tyee nulove sluiby: Jde o to, Ze i v soucasne situaci lze zasuvku zaplombovat a rozpojit. Takoveho tlcastnfka pak vyradi me i l inkasa. Takove pfipady ji~ nastaly a my je budeme re~it. Jednodu~e receno, ~adatel musi 0 odpojen! z pfijmu pisernne pozadat. Pokud ji~ dostal smlouvu a nepreje si!adnou l nasich nabidek, must nam to do-patnacti dnu sdelit Kafdy, kdo obddi smlouvu rna pnive tech 15 dnf na rozmy~ lent kterou z nasieh nabidek si preje. Pokud nebude reagovat, znamena to, ze si pfeje zakladni nabidku. Pokud si preje nabidku jinou, ozmirni nam to pisemne. Vy ale smiouvy teprve rozesilate. Co mus) uenit ten druzstevm'k, ktery zatim zadnou smlouvu nedostal, ale protoze televizor nevlastni, preje si odpojit od zasuvky, tedy chee nulovou sluzbu? V tornto pfipade je nutne se na nas pisemne obratit, my takoveho zadatele odpojime a zru~fme mu poplatek v inkasu. Uvedl jste a vys vetli I proc, harmonogram praci pro na~e druistvo nemate. Muzete nam alespon tici pfiblizny termin, kdy celou akd pro nase SBD ukoncite? ~ici tennin je nereaine, protoze objekrn je velice mnoho a nutno fici ~e do njna je v~e ve zku~eb rum provozu. Z duvodti nutnych mefeni ve zkusebnim provozu.jsme zatirn nernohli objekty pnpojovat masivne. Zdurazi'luji, ze konvertoru pro 'pnjem marne dostatek a v okam!iku, kdy bude udeleoo povo}eni do trval6ho pro- vozu, za~neme zapojovat objekt za objektem, co! pak bude probihat velice rychle. M6zete nase druistvo informovat, ktere objekty jste prave napojili? Samozfej me, vedouci na~eho servisu pani Ukusova vas muze infonnovat, ktere objekty jsou hotovy_ Muzete nam riei, zda po zku ebnim provozu budete schopru do leto~nicb vanoe napojit ~echny nase objekty? To co je dnes na kabelovem rozvodu, tak rozhodne. Nasi snahou opravdu je, abychom co nejvice objekrn udelali do vanoe. ZOOnil jste se v uvodu naseho rozhovoru, ze barmonogram praci nemate. My vsak r:name nektere objekty se spatnfm signalem a tudiz marne pfehled o tom, jak by mely prace postupovat. Jsme schopni yam piedlont nas harmonogram vlastni. Budete se tim to harmonogramem fidit? Ano, jsme schopni pfihlednout k vasiin pozadavktim a pracovat podle va!ich disp6zic. Dekujeme Yam pane rediteli za I'ozhovor. Na laver uvactime kontaktni adresu pro ty nase druzstevniky, kten chteji pisemne pozmat TES Litvinov 0 odpojeni sve zelsuvky a vyl'azeni z inkasa. pnpomina.me,!e pokud bude ehtit odpojeny u~astnik svou zasuvlru znovu zapojit, zaplati pnpojovaci poplatek.. Adresa TESu je tate: TES Litvinov, Okru:lni 338, Mezibofi. S obchodnfm reditelem TESu Litv(nov Ing. Sa.mkem rozmlouvali Vlad. Ciillina a MiT. Kucera

5 TRIFID ~.. ('I I: il Penize na dr VO I Vykoupime Vase akcie z 1, a 2. vlny kup6nove privatizace I REGION..!?;.;; :I.,. >1: > ~~ Z' ~l " fi! g ~.!!! >0 ~.(,) ~ ~a: C~~~~1 2~ TEPLICE - 00, Namesti Svobody 27, tel. 0417/ TRIFID BROKER a.~. - POVOLENT MF CR c. 5011]265 - TNFORMACE 0 DAL~fcH 120 POBOCI\:,\cU NA TIL. 18S (EOB) NEBOJTE SE ZLODEJUI Firma lroman SAKS1lJN provad( montaze elektronickych zabezpecovacfch zarizeni do Vasich d~mko, bytu, garazi a jinych objekto. <C~:mY jiz od 8.000,- Kc PRfJEM ZAKAzEK NA TEL.: 0417/47456 PRO CLENY ORUZSTVA sao MfR 5% SLEVA! ZAVOLEJTE - PRIJEOEME - PORAOIME! Staci vzit si s sebou: - obcansky prukaz - vypis Z SCP(moory paplr) - premiovy kupon ZDE MUZE BYT I vas INZERAT Nabfzlme moinost inzerce v nasem Zpravodaji vsem firmam a zivnostnikurn. Zpravodaj vychazf v nakladu 7350 ks a je distribuovan vsem druzstevnfkum. Blizsl informace na tel.: d"" ~ Ii Q ~ Q : -~ N ~~~ ~~ ",-O"O~i<l) Q.! -g ~E ~ E Po.J, c;, ~ ~~ 0.", ~ ---N'';;;;':; ;;;dk.ii~-plod ul>d~im omlouvy Bytovcl inzerce: Kdo nabfdne preyod druzsteynfho bytu 1+ i v Teplicich nebo Krupce za uplatu? MOle by! i starsi z3stavba. Informace denne od 18 hod. do 20 hod.. y sobotu a nedeii po cely den na telefonu 0417/616 DB.

6 AUTOSKOLA Strednf odborne ~ciliste technicke, Modlanska 1, Teplice TV -a VIDEOTEP SDELUJE ze ve skolnim roce 1997/98 bude otvfrat nasledujfcf ucebnf obory: Hleda extern! spolupracovnfky pro zajisfovanf pravidelneho televiznfho vysllanf. Vyroba a distribuce reportaznfch, dokumentarnfch a reklam-. nlch filmu pro fyzicke a pravnicke osoby - v novem digitalnfm videostandardu. Zajemci 0 spolupnki pri prfprave videofilmu a zajemci 0 kvalitnf a velice ucinnou reklamu svych firem, vyrobku ci poskytovanych sluzeb se mohou kontaktovat telefonicky nebo pfsemne ohledne financnich podmfnek a termfnu: Pobo~ky; Teplice (~anov) - Kru p ka Masarykova KRUPKA tel.: 0417/ *Tech n ickomadm inistrativn I pracovnfk * C:lektrikar RYCHLE KURZY INDIVIDUALNf PRfsTUP NfzKE CENY / * Obrabec kovu '* Strojn! mechanik Uvedene uc. obory jsou trilete, absolventi ziskaji vyucni list. AbsolventOm strojirenskych oboru garantujeme moznost uplatnenf primo v podniku Temos (byvaly Somet). Pro zaky zvlastn{ch skol, spec. trfd a zaky, vychazejfcf z nizsfch rocnfku, otevframe tfflety uc. obor "ObrabEkf prace". Dale SOU nabizf moznost zfskanf maturity formou dvouleteho dennfho nastavboveho studia nebo trileteho vecernfho studia pri zamestnanf. Stavebni bytove druzstvo Mir dekuje Kancelafskym strojum Teplice, Doubravska 16, za vzornou spojupraci a urychlene vyrizovani oprav psacfch stroju, coz umoznuje na5im zamestnancum plnit yeas sve ukoly. Informace na adrese: SOU technicke, Modlanskil 1, Teplice tel. 0417/ Emil Bakanowicky spnlvce budov Atelier VIDEOTEP Gagarinova 1558 TP tel. 0417/ Privat: Jif( Dvornicky AJejnf 2757 tel. 0417/ UNIMARKET Ing. P avel Kucera Stars. 100, Usti nad Labem tel , fax RODINNA SKOLA 01 - socialni sluzby 02 - ekonomicko-administrativni sluzby 03 - verejnospravni sluzby VEREJNopRAVNI CINNOST - denni, dalkove studium. -:r~- Bezpecnostni systemy -:* Autoalarmy -:i:- Bezpecnostni dvere.;~- Zamky, kovani ';f~ VYroba Vsechny obory konci matwitou, urnoznuji pokracovat ve studiu na vys. skoze. klicu RODINNA SKOLA dvoulete stuclium zpusob ukoncenf studia - stredni odborne vzdellilli Kostelni 1, Novosedlice Tel.: 0417/415 24, Fax: 0417/ DEN OTEvRENYCH DVERi od hod. u INTERNATIONAL II * ostraha objektu, ochrana osob * preprava cennostf, revfrnf sluzba * zabezpecovac f systemy * doprovod kamionu Kontakt: SECURITON INTERNATIONAL leplice, 28. rijna 907/18a tel./fax: (0417) , ~ ~~~ni dr~n~!~~'~ PRODEJ A SERVIS AUrOMATICKYCH PRACEK, SPORAKO, BOJLERU A DROBNYCH ELEKTROSPOTREBICU..... SPLATKOVY PRODEJ ROZVOZZAKOUPENEHO ZBOtl ZDARMA.... TEL , UUce 28. rfjna 3, Teplice BYTOvA INZERCE - Nabfzim vymenu dru.z_ bytu 4+1 v Teplicich, Uncfnska ulice za byt 2+1 nebo 3+1 pobliz Angru. Kontakt: TeL: men~ich rozmeru, rovnez v Tmovanech

(i~ -_. OBSAH 10. družstva Ve Zpravodaji č. 10 v listopadu 1997 jsme Vás seznámili s činností představenstva družstva a. Zaměstnanci.

(i~ -_. OBSAH 10. družstva Ve Zpravodaji č. 10 v listopadu 1997 jsme Vás seznámili s činností představenstva družstva a. Zaměstnanci. TEPLICE KRUPKA (i~ 18. číslo - duben 1999 Služební průkazy zaměstnanců družstva Všichni zaměstnanci družstvo, členové předstovenstvo o č lenové leontro/ni komise družstvo obdrieli tzv. S/ulebni pruleozy.

Více

...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

...'. RAVODAJ . I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i  ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok 1999 - dost dobrý" zhodnotil

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU:

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU: TEPLICE ti ~~:: 16. číslo listopad 1998 Máte porouehaný televizor? V televizních opravnách jste nepochodili? Poradíme Vám: Opravu svěřte odborník ům! V TeplicÍch je servis, který pracuje pod ználu.ýiu.

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době

Více

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -"'.I.)'_a náš domov "Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i""...--k'illik ~tojí ztráta... lim.. nl'k nebo.

1. Úvod 9. Jako z černé kroniky... -'.I.)'_a náš domov Zno~ipomínáme 2. Jak to vidí staro:;(i...--k'illik ~tojí ztráta... lim.. nl'k nebo. TEPLICE ij~~ 12. číslo. březen 1998 sao lili" V našich minulých číslech Zpravodaje jsme Vám představili různé firmy a podniky, které s námi nějakým způsobem spolupracují. Dnes Vám představíme ty, kteří

Více

V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

V še,- člen';', našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne, pi'edstavenstva i & TEPLICE KRUPKA ~ 5BD_ @ll~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ 2002. >, "J. \".. ~ :.~..... '

Více

Nejvyšší orgán družstva

Nejvyšší orgán družstva KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne 19.6.2001 zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce bytové politiky březen 2005 Koncepce bytové politiky Obsah: 1. Úvod 2. Současná situace

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok

Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok pro členy družstva Vyšlo v srpnu 006 číslo 0/006 Obsah: Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok Snižování vlastních nákladů se v rámci rozvinutého ekonomického systému stalo téměř samostatnou

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více