doc. Ing. Jaroslav Světl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. Ing. Jaroslav Světl"

Transkript

1 MVOSE/PMAR4 Marketing 4 doc. Ing. Jaroslav Světl tlík, Ph.D. Počet kreditů: 6 Rozsah: (Př.. + Cv.. + Sem): Semestr: letní Způsob ukončen ení: klasifikovaný zápoz počet Požadavky na zápoz počet: účast na seminářích minimáln lně 80% ústní prezentace na seminářích písemný test z látky l ZS

2 Přehled probíran rané látky: 1. Vývoj, testování a uvedení na trh nového produktu 2. Řízení produktu prostřednictv ednictvím m jejich životního cyklu 3. Řízení výrobkových řad, značek a obalu 4. Tvorba cenových strategií 5. Volba a řízení distribučních cest Literatura: 1. KOTLER, P. Marketing Management.. Praha: Grada,, ISBN BOUČKOV KOVÁ,, J. A KOL. Marketing.. Praha: C.H. Beck 2003 ISBN SVĚTL TLÍK, J. Marketing cesta k trhu. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň ISBN Časopisy: Marketing Magazine,, Marketing a komunikace, Strategie

3 I. Vývoj, testování a uvedení na trh nového produktu Produkt je jakýkoliv hmotný statek, služba nebo myšlenka, která se stává předmětem tržní směny a je určena k uspokojení potřeb Úrovně produktu Rozší šířený Komplexní Jádro (reálný) produkt produkt Jádro produktu: Je dáno d základnz kladním m určen ením m produktu, jeho užitkemu Komplexní (reálný produkt): dán d n jádrem j a další šími atributy produktu (materiál, design, barva, distribuce, cena, komunikace, bezpečnost, kvalita, životnost aj. Rozší šířený produkt: záruka, platební podmínky, servis, image,, poradenství,, rozvoj zboží do bytu atd

4 Výrobkové úrovně z pohledu hierarchie hodnoty pro zákaznz kazníka (Kotler) Potenciáln lní Vylepšený ený Očekávaný Základní Výhoda produkt produkt produkt produkt Výhoda je to, co si zákaznz kazník k skutečně kupuje (hotel odpočinek a spánek) Základní produkt: lůžko, koupelna, ručníky, skříně atd. Očekávaný produkt: čistota, TV, klid, stravovací či i doplňkov kové služby Vylepšený ený produkt: : to co předp edčí očekávání zákazníka (čokol( okoláda na dobrou noc, přivp ivítací balíček aj.) Potenciáln lní produkt: : proměny, které můžeme očeko ekávat v budoucnu (Skypov( Skypování,, internet aj.)

5 Rozdělen lení výrobků Výrobky Spotřebn ební zboží Kapitálov lové statky (průmysl. výrobky) Běžné (obchodní) ) zboží Zvláš áštní zboží Speciáln lní zboží Materiál Součástky Investiční zařízen zení Pomocný materiál

6 Produktový mix (výrobní sortiment) Produktový mix (výrobní sortiment) šíře e nabídky firmy jeho cílovým c trhům Výrobková řada seznam jednotlivých položek výrobků (položka např. Procter&Gamble Pantene Shampoo), které jsou z pohledu technického, ho, marketingového a fináln lního užitu ití konzistentní (šampóny firmy Procter&Gamble ) Hloubka výrobního sortimentu je vyjádřena počtem jednotlivých položek výrobků ve výrobkové řadě Šíře e výrobního sortimentu je vyjádřena počtem výrobkových řad nabízených příslup slušnou firmou rozšiřování výrobního sortimentu kanibalizace výrobků protažení výrobního sortimentu vzhůru nebo dolů (souvisí s image)

7 Možnosti tvorby nových a inovovaných výrobků Inovace výrobku Diferenciace Diverzifikace horizontáln lní vertikáln lní laterárn rní předcházející následná Diferenciace rozší šíření (nahrazení) ) sortimentu o výrobky odlišuj ující se od existujících ch (přechod do vyšší třídy automobilů) Diverzifikace rozší šíření výrobního sortimentu o nové výrobky prodávan vané na nových trzích Horizontáln lní diverzifikace nové výrobky souvisejí se stávaj vajícími (výrobce osobních začne vyrábět t nákladnn kladní automobily) Vertikáln lní diverzifikace výrobky předchp edcházející nebo následujn sledující výrobní stupeň Laterárn rní diverzifikace firma začne vyrábět úplně nové výrobky (Camel( Camel) Vertikáln lní diverzifikace předcházející výrobce obuvi založí koželu elužny a vyrábí si sám s m usně Vertikáln lní diverzifikace následná automobilka montuje své vozy v zahraničí ve vlastní továrn rně a přizpp izpůsobuje design a další vybavení odlišnostem země.

8 6 kategorií nových produktů (Kotler): 1. Zcela nové produkty nové produkty pro nové trhy (Baťa a začne vyrábět t ponožky) 2. Nové produktové řady nové produkty umožň žňující firmě vstoupit na existující trh (Škoda( SUV) 3. Rozšiřov ování existujících ch produktových řad (nové velikosti, balení,, příchutp chutě aj.) 4. Vylepšen ení existujících ch produktů nové produkty mají lepší výkonnost 5. Repositioning existující produkty pro nové trhy 6. Snížen ení nákladů Méně než 10% veškerých nových produktů je opravdu inovativních a zcela nových, míra m neúsp spěšnosti nových výrobků je v USA 95%, v EU 90% Fáze Počet Šance na úspěch Náklady na nápadn Náklady celkem 1. Třídění nápadů 2. Testování konceptů 3. Vývoj výrobku 4. Tržní test 5. Uvedení výrobku Náklady celkem :4 1:2 1:2 1:2 1: USD USD USD USD USD USD Z celkového počtu 64 nápadn padů je realizován n jeden návrh n při p i nákladech n tis. USD USD USD USD USD USD USD

9 Vývoj nového produktu Výběr námětu Analýza Rozvoj produktu Testování Komercializace 1. Výběr r námětu: n 1. Výběr r námětůn by měl m l vycházet z dlouhodobé strategie firmy 2. Nápady N přichp icházejí od zákaznz kazníků,, zaměstnanc stnanců,, konkurence, distribuce, vedení firmy 3. DROP error (firma zamítne dobrý nápad) n GO error (firma umožní slabému nápadu n pokročit do stádia vývoje a komercializace Totáln lní selhání produktu ztráta ta peněz z kdy tržby nepokryjí ani variabilní náklady Částečné selhání tržby alespoň pokryjí variabilní náklady Relativní selhání vytvářen zisk ale nižší než byla plánovan novaná míra návratnostin 4. Požadavky na úspěšnost produktu: a) Unikátn tní produkt nebo produkt vysoké kvality b) Poměr r výkonnost vs. nákladyn c) Vysoká marketingová podpora d) Nedostatek silné konkurence

10 2. Analýza 1. Uskutečnění marketingové analýzy založen ené na konceptu produktu Koncept je propracovaná verze nápadun Koncept řeší otázku: pro koho, výhody produktu, užitu ití produktu, konkurence (jaká bude pozice produktu v konkurenčním m prostřed edí) Koncept značky Testování konceptu například v podobě virtuáln lní 3D reality design, název n značky, cena, užiteu itečnost pro spotřebitele atd. Po testování konceptu je zpracováván n prvotní strategický plán n uvedení na trh 2. Uskutečnění finanční analýzy Odhad tržeb (odhad prvotních nákupn kupů a pravděpodobn podobného věku v produktu Odhad nákladn kladů a zisků (nutné započítat i případnou p padnou kanibalizaci)

11 1. Výroba prototypu v několika n verzích 1. Testování probíhá jako testování funkční a tržní. 2. Funkční testování: a) laboratorní b) v terénu 3. Rozvoj produktu 4. Testování 3. Tržní testování: : a) standardní tržní testy (ve vybrané menší oblasti při p i využit ití nástrojů MKT mixu) b) řízené tržní testy (uskutečněno no ve vybraných prodejnách) c) simulované tržní testy (sledujeme reakce vybraného vzorku zákaznz kazníků) 5. Komercializace 1. Komercializace uvedení výrobku na trh (základn kladní otázky kdy, kde, cílovc lová skupina, distribuce, strategie komunikace)

12 a) Kdy načasov asování vstupu na trh ve vztahu ke konkurenci vstoupí jako první vstoupí zároveň vstoupí později b) Kde (geografická strategie) domácí trh vs. zahraničí; ; doma: lokáln lní vs. celonárodn rodní atd. c) Komu (cílový trh potenciáln lních kupujících) ch) definování primárn rní skupinu (věk, životní styl, vzdělání, early adopters,, názorovn zoroví vůdci?) d) Jak (tržní strategie prezentace produktu) naplánov nování distribuce, komunikace atd. 2. Přijetí spotřebitelem rozhodnutí spotřebitele produkt zakoupit Firmy se často orientují na potenciáln lní kupující,, kteří spíš íše e přijp ijímají nové myšlenky early adopters

13 Kategorie spotřebitel ebitelů dle rychlosti přijetp ijetí produktu (Kotler) Raná většina (34%) Pozdní většina ( 34%) Prodej Inováto toři (2,5%) Počáte teční osvojitelé (13,5%) Váhalov halové (16%) Čas 1. Inováto toři technologičtí nadšenci, kteří vyhledávaj vají nové věci 2. Počáte teční osvojitelé názoroví lídři vyhledávaj vající nové technologie přinp inášející jim konkurenční výhodu. Cenově méně citliví 3. Raná většina rozvážní pragmatikové přijímající nové až se prokáže e jejich výhodnost 4. Pozdní většina konzervativní kupující odmítaj tající riziko spojené s koupí nového produktu, cenově citliví. 5. Váhalové silně konzervativní kupující,, kteří se odváží koupit nový produkt aža poté co je těžt ěžko obhajitelné jej nekoupit.

14 II. Řízení produktů prostřednictv ednictvím životního cyklu Uvedení na trh Růst Zralost Úpadek Prodej Prodej a zisk 0 Zisk Čas 1. Životní cyklus výrobku lze definovat jako dobu, po kterou je výrobek schopen se na trhu udržet a být prodáván n za přijatelných p podmínek 2. Životní cyklus mám čtyři i etapy vzájemn jemně se odlišuj ující objemem prodeje, tempem růstu, r ziskem a modifikací marketingového mixu

15 1. Uvedení výrobku na trh a) Prodej roste pomalu b) Zisk záporný nebo velmi nízkýn c) Náklady vysoké náklady na marketing. komunikaci d) Kdy průkopn kopníci přijp ijímají vyšší riziko ale i řadu výhod informovat přimět t k vyzkoušen ení podpora distribuce vyšší zisk v budoucnosti lepší postavení na trhu lepší image značky možnost prodávat za vyšší cenu Neplatí však obecně

16 2. RůstR a) Prodej roste rychle, produkt si začíná nacházet nové kupující b) Ceny stejné nebo klesají v důsledku d příchodu p konkurence c) Zisk roste, obrat se zvyšuje mnohem rychleji než náklady d) Náklady náklady na marketing. komunikaci stejné nebo klesají e) Udržen ení růstu firmy přijp ijímají různé strategie: zlepšov ování kvality výrobku, nový design aj. nové modely a tzv. křídelnk delní výrobky (Fernet Citrus) vstupují do nových tržních segmentů (šampóny hotelové řetězce) posilování distribuce (hledání nový cest např. čerpací stanice) změna reklamní strategie práce s cenou

17 3. Zralost a) Prodej růst se zpomaluje a začíná stagnovat fáze růstovr stová fáze stagnace b) Konkurence stále intenzivnější ší,, snižuje ceny, zvyšuj ují propagaci, obsazuje mikrosegmenty,, intenzivní výzkum a vývoj atd. Odvětv tví často vládne několik n firem (lídr( ve kvalitě,, službách, nákladech) c) Zisk stagnuje e) Udržen ení prodeje: upadající zralost získávat neuživatele produktu nebo zvýšen ení frekvence nákupu n (letecká doprava) vstup do nových tržních segmentů získání zákazníků konkurentů (restaurace různé akce např.. zvěř ěřinové hody) vylepšov ování produktu (např.. o nové služby) změna na marketingové strategie (komunikace, cena, distribuce)

18 4. Úpadek a) Prodej klesá (konkurence, nové výrobky, změna vkusu spotřebitel ebitelů) pomalu (VHS video) rychle (diskety) b) Zisk klesá c) Zákazníci opozdilci d) Konkurence snižuj ující se počet e) Analýza portfólia vyřadit včas v slabé neperspektivní výrobky f) Volba strategie: sklízen zení (harvesting) snižov ování nákladů při i snaze udržet obrat ovládnut dnutí trh vyšší investice a vytlačen ení konkurence odchod z odvětv tví vyřazovat slabé produkty, snižovat ovat cenu, snižov ování nákladů do reklamy

19 Odchylky v životním m cyklu

20 III. Řízení výrobkových řad, značek a obalu Šíře e výrobkového mixu a délka d výrobkové řady Procter&Gamble ady (Zdroj. Kotler.. Marketing management s. 420) Prací práš ášky Zubní pasty Šíře e výrobkového mixu Mýdla Papírov rové plenky Pap.. výrobky Délka výrobkové řady Ivory Snow Dreft Zest Tide Cheer Dash Bold Gain Era Gleem Crest Ivory Camay Zest Safeguard Oil of Olay Pampers Luvs Charmin Puffs Bounty Šíře výrobkového mixu počet výrobkových řad Délka výrobkového mixu celkový počet položek v mixu (20) Hloubka výrobkového mixu počet variant u každé výrobkové řady z mixu Konzistence výrobkové mixu vzájemn jemná příbuznost buznost výrobkových řad (z pohledu výroby, distribuce, užitu ití atd.)

21 Analýza výrobkové řady Manažeři i produktu potřebuj ebují znát obrat a zisk každé položky své řady, stejně jako tržní profil,, aby mohli jednotlivé položky vyřazovat, vylepšovat nebo vytěž ěžovat. Obrat a zisk Jednotlivé položky jsou členěny ny dle marže, které poskytují (potraviny, služby mob.. operátor torů): Z pohledu marže člením m produkty do čtyř základních typů: Klíčový výrobek velký objem prodeje, nižší marže, silná propagace Kvalitní výrobky položky s menší ším m objemem prodeje, minimáln lní propagací a vyšší marží Speciality nižší objem prodeje, generují zisk např.. z doplňkových služeb Výrobky běžb ěžné potřeby vyšší marže, jedná se o produkty, které často doplňuj ují klíčov ové produkty

22 Tržní profil Určen ení pozice produktu pomocí poziční mapy Vysoká kvalita Toyota Audi Škoda Ford MB Nízká cena Fiat Jaguar Vysoká cena Škoda Nízká kvalita

23 Analýza výrobkové řady poskytuje informace pro dvě klíčov ové oblasti rozhodování: 1. Délka výrobkové řady 2. Stanovování cen výrobkového mixu Délka výrobkové řady Výrobkové řady se postupem času prodlužuj ují (zvýšen ení TP, využit ití kapacit). MůžM ůže e se tak stát protahováním řady a vyplňov ováním řady. Protahování řady Protahování směrem dolů společnost nacházej zející se ve středu trhu uvede na trh levnější řadu (příle ležitost k růstu, r zastavit konkurenci z nižší části trhu, trh středu stagnuje/upadá) Název produktu: 1. Stejný název n (hrozí poškozen kození image značky a kanibalizace) 2. Podznačka (Gillete Value Razors) 3. Pod jiným názvem n (nemusí obchodník k přijmout) p Protahování směrem nahoru vstup do vyšší konce trhu (lepší image a tedy i vyšší marže) (Acura, Lexus, Infinity Protahování oběma směry příklad hotelového řetězce Holliday Inn

24 Vyplňov ování řad Doplnění další ších výrobků v rámci r existujícího rozsahu velmi rizikové,, nebezpečí kanibalizace. Modernizace, zvýraznění a prořez ezávání řady Stanovení ceny výrobkového mixu Firmy vytvářej ejí spíš íše e výrobkové řady než jednotlivé výrobky a proto je musí cenově odstupňovat. ovat. Pricing výrobku s volitelnými prvky: základní cena + doplňky a volitelné prvky (auta) Pricing vázaných výrobků: některé výrobky vyžaduj adují používání často drahých doplňkových výrobků:hol :holící strojek Gillete žiletky, digitáln lní fotoaparát paměť ěťová karta Dvousložkov ková tvorba cen: uplatňuje uje se ve službách: paušá šál l + variabilní poplatek. Např. služby mobilních operátor torů (v paušá šálů x hovorů a SMS, co je navíc c je zpoplatněno no Pricing vedlejší ších výrobků: při i výrobě hlavního ho produktu vznikají vedlejší (maso, ropa) Pricing výrobkových balíčků: firma nabízí určitý produkt samostatně nebo jako součást st balíčku (v součtu cen je levnější ší)

25 Co-branding a branding jednotlivých složek Co-branding (duáln lní branding): výrobky jsou spojovány s produkty jiných společnost ností (např.. společná reklama na cereálie jedné a jogurt druhé firmy, retail co-branding dvě MOO firmy, nebo fast-food food využívaj vají jedněch prostor atd.) Branding složek: forma co-brandingu brandingu,, kdy je tvořena hodnota značky u součástek stek nutně obsažených ve fináln lním m výrobku (Dolby( Dolby,, vlákna Gore-Tex atd. Primárn rní obal: lahvička s parfémem Kenzo Balení,, záruky z a garance Páté P (packaging( packaging) ) marketingového mixu Sekundárn rní obal: Krabička, ve které je parfém m prodáván Přepravní obal: Krabičky jsou umíst stěny v přepravnp epravním m kartónu po 12 Rozvoj obalové techniky v důsledku: d samoobslužný prodej, blahobyt spotřebitele, image značky a firmy, přílep ležitost k inovacím

26 IV. Tvorba cenových strategií Psychologie ceny Pamatujme: nákupní rozhodnutí je založeno na tom, jak spotřebitel vnímá cenu produktu, a co vnímá jako běžb ěžnou cenu, nikoliv jakou cenu si stanoví marketér. Referenční ceny cena, kterou spotřebitel zvažuje při p i koupi, cena obvyklá.. S cenou lze manipulovat např.. tak, že e produkt umíst stíme mezi drahé výrobky. Možné referenční ceny: férov rová cena (co by měl m l produkt stát) t) typická cena posledně placená cena nejvyšší přijatelná cena (kterou je většina v spotřebitel ebitelů ochotna zaplatit) nejnižší přijatelná cena ( dtto ceny konkurentů očekávaná budoucí cena obvyklá zlevněná cena dtto dtto) Vztah ceny a kvality cena jako ukazatel kvality, zejména u produktů citlivých na ego spotřebitele (parfém, auto aj)

27 Cenová vodítka stanoven stanovení ceny končící 9, popisem sleva atd. jsou málo m účinná tam, kde se často používaj vají.. Naopak jsou účinnější: zákazník k nekupuje produkt často zákazníci jsou noví design výrobku se s průběhem času měním ceny se sezoně liší kvalita nebo velikost se liší v různých r obchodech Stanovení ceny Firma při p i stanovení ceny nového výrobku se rozhoduje, do které cenové úrovně produkt patří: Vrstva Příklad nejvyšší Rolls-Royce Royce zlatý standard Mercedes Benz luxusní Audi zvláš áštní potřeby Volvo středn ední VW jednoduchost/pohodlí Ford Focus levnější napodobitel Kia levný Dacia

28 Stanovení cílů při i tvorbě ceny Faktory ovlivňuj ující tvorbu ceny: marketingové cíle firmy firemní výrobní sortiment existence nebo zaměř ěření na USP stupeň produktové diferenciace náklady výroby zdroje tržní postavení firmy resp. značky předcházející cenové strategie charakteristika trhu a možnosti jeho růstur konkurence elasticita poptávky spotřebitel ebitelé,, jejich vnímání značky a očeko ekávání potřeb prodeje na úvěr legislativní restrikce míra inflace síla měny m na mezinárodn rodním m peněž ěžním m trhu

29 Cíle firmy při p i stanovení ceny: přežití maximalizace zisku maximalizace tržního podílu maximáln lní sbírání smetany na trhu vedoucí postavení ve kvalitě produktu další cíle (návratnost investic, zabránit vstupu konkurence aj.) Postup při p i stanovení ceny Stanovení cíle Cílový trh Určen ení poptávky Poptávka Náklady Zisk Stanovení ceny Volba metody stanovení ceny Cenová politika firmy Ceny konkurence

30 Stanovení cílového trhu a poptávky 1. Charakteristika cílovc lového trhu a jeho citlivosti na cenu 2. Pružnost poptávky Nepružná poptávka Pružná poptávka cena 10 5 cena Poptávan vané množstv ství za období Nízká pružnost poptávky: Poptávan vané množstv ství za období existuje málo m náhran hražek a substitutů kupující si vyšší ceny nevšimnou kupující nemění své kupní návyky kupující se domnívá, že e vyšší cena je ospravedlnitelná

31 3. Citlivost na cenu Zákazníci jsou nejvíce citliví na cenu u výrobků drahých nebo které kupují často, asto, nejméně citliví u laciných produktů nebo těch, t které nekupují často Faktory nižší citlivosti na cenu: produkt se odlišuje kupující má menší povědom domí o produktech konkurence kupující nemohou porovnat kvalitu konkurenčního produktu výdaje jsou malou částí celkového příjmu p kupujícího výdaje jsou malé ve srovnání s celkovými náklady n fináln lního produktu část nákladn kladů nese druhá strana produkt se používá ve spojení s již dříve zakoupeným produktem předpokládá se, že e produkt je prestižnější ší,, kvalitnější nebo exkluzivnější zákazníci nemohou produkt skladovat

32 Odhad nákladn kladů Poptávka vytváří cenový strop, náklady n představujp edstavují spodní hranici pro cenu Fixní (nájemn jemné,, mzdy THP) Rozdělen lení nákladů (z pohledu objemu výroby) Variabilní proporcionáln lní degresivní progresivní Náklady indiferentní nezávis visí na objemu výroby (neoček ekávané škody) Náklady určíme dle odhadu objemu výroby Analýza konkurence Firma musí brát t v úvahu zákaznickou z poptávku, náklady n a ceny konkurence Srovnáváme, co za příslup slušnou cenu nabízí (jako hodnotu) naše e firma a co konkurence

33 Výběr r metody tvorby ceny Nákladová přirážkou (marže) k nákladn kladům Variabilní náklady na jednotku 100,- Fixní náklady 3 mil. Předpoklad prodeje 50 tis. ks Jednotkové náklady = variabilní náklady + po fixní náklady počet prodaných jednotek = 100, tis. 50 tis. = 160,- Předpokládejme, dejme, že e firma chce na produktu vydělat 20%. Konečná cena = jednotkové náklady 1 požadovan adovaná rentabilita tržeb 160,- 1-0,2 = 200,-

34 Cílová návratnost ROI Firma investovala do výroby nového produktu 1 mil. euro a stanovila si cílovou c návratnost n 20% (tj. 200 tis. euro) Cena cílovc lové návratnosti = jednotkové náklady + žádouc doucí návratnost x investovaný kapitál počet prodaných jednotek Bod zvratu: = 160, x 1 mil. 50 tis. = 200,- Objem bodu zvratu = Fixní náklady ( cena variabilní náklady) = tis = 30 tis. ks

35 Podle vníman mané hodnoty Při i stanovení ceny se vychází z toho, jak hodnotu produktu skutečně vnímá zákazník Ke zvýšen ení hodnoty jsou využívány všechny v nástroje n marketingového mixu. Cílem C je poskytnout vyšší hodnotu než konkurent. Vníman maná hodnota: Zjištění hodnoty: představa zákaznz kazníka o výkonu výrobku úroveň distribuce kvality zárukyz pověst a vážnost v firmy atd. manažerským úsudkem focus group experiment analýza vlastností produktu analýza časových řad

36 Podle hodnoty Stanovujeme poměrn rně nízké ceny za nabídku vysoké nebo nadstandardní kvality Předpoklad: vyrábět t s velmi nízkými n náklady n bez opětov tování kvality 1. Tvorba trvale nízkých n cen (everyday low pricing/edlp): účtování nepřetr etržitě nízkých cen MOO nepoužívá strategie cenové propagace a výprodejů eliminace cenové nejistoty spotřebitel ebitelů 2. Tvorba cena vysoká/n /nízká (high-low pricing): účtování každodenn dodenní vysoké ceny MOO často využívá cenové propagace a velkých slev pod úroveň EDLP menší nebezpečí poklesu vníman mané image produktu

37 Podle konkurence (běž ěžné ceny) Vycházíme při p i stanovení z toho, jaké ceny mám konkurence (můž ůžeme účtovat více v nebo méně) m Malé čerpací stanice vs. velké Tvorba cen aukcí Stále více v populárn rní zejména v elektronickém m obchodování e-bay, Yahoo aj. 1. Anglická aukce (zvyšuj ující se nabídky): jeden prodávaj vající a mnoho kupujících ch na web stránk nkách (e-bay Bay) ) nabídne prodávaj vající předmět vydražitel itelé zvyšuj ují cenu, dokud se nedosáhne nejvyšší ceny ojeté automobily, starožitnosti, reality, dobytek, vstupenky na koncerty 2. Holandské aukce (snižuj ující se nabídka): jeden prodávaj vající a mnoho kupujících ch na web stránk nkách nabídne prodávaj vající předmět t za nejvyšší cenu vydražitel snižuje cenu, dokud ji někdo n nepřijme

38 3. Obálkov lková metoda: jeden kupující více dodavatelů dodavatelé mohou zaslat jen jednu nabídku, aniž by znali nabídky ostatních komisionáln lní vyhodnocení Volba konečné ceny Faktory ovlivňuj ující volbu konečné ceny: 1. Marketingové aktivit firmy značky s průměrnou rnou kvalitou a vysokým rozpočtem na reklamu mohou účtovat vyšší cenu značky s vysokou kvalitou a vysokým rozpočtem na reklamu účtují prémiovou cenu vztah mezi kvalitou a reklamou patří v pozdější ších stádi diích životního cyklu 2. Pricingová politika firmy nízkonákladové letecké společnosti (čas( objednání a zaplacení letenky) banky (před edčasný výběr r peněz z vázaných v na účtě) hotely účtují za pozdní zrušen ení objednávky noclehu

39 Rabatová politika (slevy a srážky) Pojmem rabat se označuje dodatečná sleva nebo srážka, kterou můžm ůže e zákaznz kazník k získatz Cíl: 1. Zvýšen ení počtu zákaznz kazníků a jejich věrnostv 2. Zvýšen ení zisku 3. Zvýšen ení objemu prodeje 4. Časové řízení příjmu objednávek 5. Zlepšen ení image dražší šího zboží Druhy rabatů: 1. Hotovostní (srážka z ceny) 2. Naturáln lní (3 za cenu 2)

40 Rozdělen lení rabatů: 1. Funkční velkoobchodní maloobchodní 2. Množstevn stevní prémie (bonus za celkový obrat) kvantitativní srážka (100,- za méněm než 50 ks, 90 za více) v sleva za placení v hotovosti 3. Ostatní skonto (při i včasnv asné platbě) časové rabaty (sezonn( sezonní sleva) funkční srážka (obchodní sleva) za výkon určitých funkcí prodej na protiúčet srážka za výkup (prodej na protiúčet)

41 Propagační tvorba cen Loss-leader pricing stanovení nízké ceny známých produktů nebo značek. Zvýšen ená návštěvnost vnost a vyšší nákup dodatečného prodeje kompenzuje nízkou n marži i u těchto t produktů Zvláš áštní akce stanovení zvláš áštní ceny v určit itém m období srpen (hurá do školy) Refundace v hotovosti prodej na protiúčet Prodej na nízkoúročenou půjčku nesníží se cena, zákaznz kazník k splácí 1-22 roky Delší doba splatnosti např.. u operativního leasingu automobilů Prodloužen ené záruky a servis KIA (7 let) Psychologické zlevňov ování uměle vysoká cena produktu nabídnut dnutého ze podstatně nižší cenu.

42 1. Snižov ování cen Cenové změny Snížen ení ceny obvykle v důsledku d nevyužit ité výrobní kapacity nebo snahy o ovládnut dnutí trhu nižší cenou Rizika: Past nízkn zké kvality zákazník k si myslí, že e s nižší cenou je spojena i nižší kvalita Past křehkk ehkého ho tržního podílu získáme většív tržní podíl l ale ne věrnost v zákaznz kazníků Past mělkých m kapes silnější konkurenti sníží také cenu a díky d své síle snížen ení ustojí delší dobu

43 2. Zvyšov ování cen Zvýšen ení ceny může e zvýšit zisky. Často je nutné zvýšit cenu v důsledku d inflace nákladn kladů nebo v důsledku d nadměrn rné poptávky vky.. Někdy N to můžm ůže e být i zvýšen ení ceny v důsledku očeko ekávání inflace apod. Jak zvýšit cenu? Jednorázov zově nebo postupně?? Firmy dávajd vají přednost postupnému zvyšov ování cen po několika n menší ších částkách. Cesty zvýšen ení ceny Odložen ené stanovení ceny firma nestanoví konečnou nou cenu, dokud není produkt dokončen nebo dodán produkty s dlouhou dodací dobou Klauzule o dodatečné zvýšen ení ceny stavební investice, letadla a jiné velké celky Unbundling základní cena a každé extra se platí (automobily) Omezování slev základem firemní filozofie je neposkytovat slevy zákaznz kazníkům.

44 Reakce na změny ceny konkurence Firma musí zvažovat, proč konkurence snížila cenu? Možné důvody: 1. Chce se zmocnit trhu? 2. Chce využít t volnou výrobní kapacitu 3. Chce přivp ivést ke změně ceny v celém m odvětv tví? 4. Jedná se o dočasnou nebo trvalou změnu? 5. Jak budou reagovat ostatní firmy? Volba strategie Udržet cenu silný lídr na trhu, někdy n podceňuje konkurenci díky d svému postavení Snížit cenu lídr na úroveň konkurenta Zvýšit cenu a zlepšit kvalitu lídr uvedene na trhu nové prémiov miové značky Ponechat cenu a přidat p hodnotu servis, prodloužen ené záruky, extra zdarma aj. Uvést na trh lacinou útočnou značku lídr vytvoří novou levnější značku

45 Reakce na změny ceny konkurence (zdroj: Kotler Marketing Management) Snížil konkurent svou cenu? Ano Ne Ne Udržíme cenu na současn asné úrovni a budeme sledovat konkurenci Může e cena významně ohrozit nášn prodej? Ano Pravděpodobn podobně se jedná o stálé snížen ení ceny Ano O kolik snížil konkurent cenu? O méněm než 2 % Přidat např.. kupon na slevu při p i další ším m nákupun O 2 4 % Snížit cenu o polovinu toho, o kolik snížil cenu konkurenci O více v než 4 % Snížit cenu na úroveň konkurence

46 Volba a řízení distribučních cest Obchodníci ci (MOO, VOO) zboží kupují a prodávaj vají Distribuční cesty (kanály) Agenti zprostředkov edkovávají prodej nevlastní zboží Facilitáto toři přepravci, sklady, reklamní agentury.. Strategie tlaku vs. Strategie tahu Distribuční cesty jsou systém, který: umožň žňuje fyzický tok zboží k zákaznz kazníkovikovi přesun vlastnických práv pohyb informací podpora komunikace platby za zboží přetváří výrobní sortiment na obchodní

47 Funkce kanálů a toky 1. Fyzický tok Dodavatelé Přepravci Sklady Výrobce Přepravci Sklady dealeři Přepravci Zákazníci 2. Tok vlastnictví Dodavatelé Výrobce dealeři Zákazníci 3. Platební tok Dodavatelé Banky Výrobce Banky dealeři Banky Zákazníci 4. Informační tok Dodavatelé Přepravci Sklady Banky 5. Tok podpory prodeje Výrobce Přepravci Sklady Banky dealeři Přepravci Banky Zákazníci Dodavatelé Reklamní agentury Výrobce Reklamní agentury dealeři Zákazníci

48 Úrovně kanálů Marketingové kanály spotřebn ebního zboží úroveň 0 úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3 výrobce výrobce výrobce výrobce velkoobchod překupník maloobchod maloobchod maloobchod spotřebitel spotřebitel spotřebitel spotřebitel

49 výrobce výrobce pr průmyslový myslový zákazn kazník Pr Průmyslov myslové marketingov marketingové kan kanály ly výrobce výrobce výrobce výrobce výrobce výrobce pr průmyslový myslový zákazn kazník pr průmyslový myslový zákazn kazník pr průmyslový myslový zákazn kazník pr průmyslov mysloví distributo distributoři maloobchod maloobchod zástupce stupce výrobce výrobce překupn ekupník prodejn prodejní pobo pobočka ka výrobce výrobce úrove roveň 0 úrove roveň 1 úrove roveň 2 úrove roveň 3

50 Design marketingových kanálů Pět t základnz kladních faktorů ovlivňuj ujících ch tvorbu (design) marketingových kanálů: 1. Velikost dávky d počet jednotek, které distribuční kanál l umožň žňuje nakoupit typickému dodavateli při p i jedné příležitosti (Tesco( vs. Makro nebo dodávky do MOO). 2. Čekání a dodací lhůty průměrný rný čas, po který zákaznz kazníci daného kanálu čekají na doručen ení zboží (potraviny vs. automobily; B2B dodávky investičních celků aj.) 3. Územní pokrytí blízkost zákaznz kazníkům m daný např.. počtem dealerů,, prodejní sítí aj. 4. Výrobková rozmanitost šíře e sortimentu, kterou poskytuje marketingový kanál. ZákaznZ kazníci obvykle zvažuj ují relaci ceny a šíře e (a kvalita) sortimentu. Šíře e a hloubka sortimentu v MOO: Diskont Obchodní dům hloubka šíře A B C D E a a a a a b b b c hloubka šíře A B C D E a a a a a b b b b b c c c c c d d e Specializovaná prodejna 5. Doplňkov kové služeby úvěr, dodání,, instalace, opravy zabezpečen ené distributorem. hloubka A a b c d e šíře

51 Intenzita prodeje Intenzita prodeje součást st prodejní strategie výrobce, který se rozhoduje, jaký počet prostředn edníků bude využívat vat na kažed edé z úrovní distribučního kanálu. Intenzivní prodej prodej produktu v co největší ším m počtu MOO jednotek (žvýka( výkačky, ky, limonády, dy, cigarety, potraviny). V krátkodob tkodobém m měřm ěřítku můžm ůže e tato stra- tegie přinést úspěch v podobě většího prodeje, v dlouhodobém m ztráty ty v důsledku d možné konkurenční války a snižov ování cen resp. snížen ení image Selektivní distribuce prodej prostřednictv ednictvím m vybraných MOO jednotek souvisí s image výrobku, produktovou kategorií (elektronika, oděvy, knihy) Exklusivní distribuce prodejní články mající výhradní právo na prodej určit itého zboží v příslup slušné lokalitě.. Obvykle se jedná o výrobky s mimořádným postavením m na trhu. (Automobily Jaguar,, některn které formy frančízy zy, módní oděvy aj.). Vysoká míra kontroly nad prodejem, lepší image, větší zájem prodejce na prodeji příslup slušné značky.

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. PŘEDMĚT T A OBSAH PRODEJE 2. TVORBA STRATEGIE A PLÁNOV NOVÁNÍ PRODEJE 3. ORGANIZAČNÍ ZAČLEN LENĚNÍ

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Cena v obchodní činnosti

Cena v obchodní činnosti Cena v obchodní činnosti ceny hrají klíčovou rolu ekvivalentu hodnot produktů u statků a potřeb vytváří rovnovážnou nou cenovou soustavu představuje regulátor výroby a spotřeby vychází z charakteristik

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Financováníobnovitelných obnovitelných zdrojů energie zkušenosti z ČR

Financováníobnovitelných obnovitelných zdrojů energie zkušenosti z ČR Financováníobnovitelných obnovitelných zdrojů energie zkušenosti z ČR MARTIN HÁJEK ENEF 2008, Hotel Kaskády, Sliač Obsah prezentace Představení IFC a programu CEEF Podpora využívání OZE v ČR R a zdroje

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1270_Cena. Poslání a výše cen_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1270_Cena. Poslání a výše cen_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1270_Cena. Poslání a výše cen_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

ení podniku Osnova učivau 1. Zařazen ové kompetence azení učivau I. koncentrický okruh - 1. ročník II. koncentrický okruh (2. 3. a 4.

ení podniku Osnova učivau 1. Zařazen ové kompetence azení učivau I. koncentrický okruh - 1. ročník II. koncentrický okruh (2. 3. a 4. Finanční říz podniku Finanční říz podniku 1. Říz finančních zdrojů Didaktické zpracování učiva pro středn ední školy 2. Říz nákladů,, výnosů a zisku 3. Nástroje finančního říz (normy, kalkulace, rozpočty)

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

IDS - Marketing. ení. Marketingová opatřen. Ing. Filip Drápal, ROPID. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 10.12.2013

IDS - Marketing. ení. Marketingová opatřen. Ing. Filip Drápal, ROPID. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 10.12.2013 IDS - Marketing Marketingová opatřen ení Ing. Filip Drápal, ROPID Fakulta dopravní ČVUT v Praze 10.12.2013 Marketing integrovaných dopravních systémů Hlavní úloha marketingu v IDS Jak je důležité míti

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS PLÁN N SOCIOTERAPIE Mgr. Jana Zierhutová Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS Úvod Def. socioterapie = jeden z prostředk edků resocializace,, zaměř ěřený na (re)integraci člověka nácvik

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Marketingový výzkum 8. Výzkum cenový a distribuční

Marketingový výzkum 8. Výzkum cenový a distribuční Marketingový výzkum 8 Výzkum cenový a distribuční A. Cenový výzkum Účinnost a reálnost rozhodnutí o cenách: Ceny nových a modifikovaných produktů Změny cen v průběhu životního cyklu Směry: Ceny přijatelné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce)

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce) Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronický obchod Electronic Commerce (E-

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1267_Výrobek. Struktura a členění_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1267_Výrobek. Struktura a členění_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1267_Výrobek. Struktura a členění_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Základy účetnictví 3. přednáška

Základy účetnictví 3. přednáška Základy účetnictví 3. přednp ednáška Osnova přednp ednášky: Předmět t zobrazení v účetnictví Základní účetní výkaz rozvaha Charakteristika jednotlivých prvků rozvahy Prostředky k podnikání (= majetek)

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU. 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU. 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. VÝVOJ NÁZORN ZORŮ NA OBSAH NÁKUPUN 2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPUN 3. ŘÍZENÍ ZÁSOB 4. OPTIMALIZACE

Více