ZPRÁVY Z RADNICE. nastávající konec letošního roku je také koncem prvního roku pod novým vedením v naší obci, a je tedy namístě provést roční shrnutí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z RADNICE. nastávající konec letošního roku je také koncem prvního roku pod novým vedením v naší obci, a je tedy namístě provést roční shrnutí."

Transkript

1 foto B. Šišma

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážení spoluobčané, nastávající konec letošního roku je také koncem prvního roku pod novým vedením v naší obci, a je tedy namístě provést roční shrnutí. Základním cílem v obci, tak jako v minulých letech, je splácení poskytnuté dotace (včetně penále a úroků) za bytový dům. Vlastní dotace byla jiţ letos doplacena, v minulém volebním období bylo dosaţeno prominutí poloviny penále. V letošním roce jsme se snaţili o prominutí té druhé poloviny, zatím bezúspěšně. Také v následujícím roce musíme vycházet z předpokladu, ţe penále budeme muset uhradit, coţ značně omezuje jakékoliv další investování do rozvoje naší obce. I přesto plánujeme a připravujeme, např. máme hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci úpravny vody, do rozpočtu příštího roku zahrneme opravu některých komunikací. Šetříme a zajišťujeme běţný provoz naší obce, ale zároveň nezapomínáme na finanční výpomoc sociálně slabším spoluobčanům, ani na dotace na opravu kostela. Rozjeli jsme velmi pěkné internetové stránky obce, snaţili jsme se zkvalitnit rozsah i obsah Ţibřidu, připravili jsme důstojné odhalení pamětní desky našim hrdinům druhé světové války, zlepšili, a to za téměř stejných finančních nákladů, pravidelné svozy odpadů atd. S hrdostí musíme připomenout, ţe také letos byl Velký Újezd opět po mnoha letech povýšen na městys (městečko). Chtěli bychom tímto poděkovat za pomoc a spolupráci zaměstnancům úřadu městyse, členům rady a zastupitelstva městyse, spolkům, škole, podnikatelům a samozřejmě všem občanům, kterým není lhostejné spoluţití v NAŠEM Velkém Újezdě

3 Vážení spoluobčané, přejeme Vám, ať je rok 2008 pro Vás všechny rokem pozitivních změn a splněných přání, ať se Vám v našem krásném městečku ţije lépe a plnohodnotně. Lubomír Bršlica starosta Jiří Čekan místostarosta - 3 -

4 Občanské průkazy Opětovně upozorňuji na povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 1998, jejichţ platnost končí Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku na úseku občanských průkazů. Povinnost provést výměnu občanského průkazu se nevztahuje pouze na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou a údaje v něm jsou platné. Poplatky Dále připomínám, ţe někteří občané dosud nezaplatili poplatky za vodné a stočné nebo i daňové poplatky ze psů a za komunální odpad. Úhradu mohou provést na Úřadu městyse Velký Újezd do 19. prosince 2007 (pondělky a středy 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin), po dohodě mohou platbu provést rovněţ poštovní poukázkou nebo přímo z účtu na účet. Současně upozorňuji, ţe cena za 1 m 3 dodané vody z obecního vodovodu se zvýšila z 16,- na 18,- Kč (od data odečtu vodoměrů provedeného v červnu letošního roku) a také cena za 1 m 3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace z 10,- na 14,- Kč. O těchto změnách rozhodla Rada městyse Velký Újezd na svém zasedání dne Domácnosti, které odebírají vodu pouze z vlastního zdroje, nebo částečně z obecního vodovodu a vlastního zdroje a stočné měly jiţ uhrazeno na celý kalendářní rok za původní cenu, budou muset vzniklý rozdíl (4,- Kč za 1 m 3 ) za období od 1. července do 31. prosince 2007 doplatit. Současně bych se chtěla obrátit na občany s následujícími výzvami: Pokud někdo v obci sleduje pravidelně vývoj počasí a pořizuje si o něm záznamy (v jakékoliv podobě) za celý kalendářní rok a nevadilo by mu jejich zveřejnění v občasníku Ţibřid a v obecní kronice, ať se prosím na mě obrátí. Stejně tak uţ delší dobu pátrám po někom, kdo by chtěl vést fotodokumentaci k obecní kronice. Bliţší informace podám ústně. Děkuji. Věra Bednaříková, tel ,

5 Statistika obyvatel za období od do Narození: 5 děvčat, 8 chlapců - Přihlášení k trvalému pobytu: 65 osob - Odhlášení z trvalého pobytu: 32 osob - Zemřelí: Josef Tomek 98 let Ludmila Kovaříková 86 let Jaroslava Perutková 74 let František Heger 70 let Emilie Ondrášková 80 let Věra Pacáková 60 let Stanislav Zacpal 61 let Františka Nováková 81 let Jiří Metelka 54 let Drahoslava Olejníková 58 let Zdenka Gregorovičová 68 let Svatopluk Klein 75 let Jaroslav Moravec 73 let Stanislav Palík 85 let Josef Ploštica 75 let (os. údaje pouţity z oznámení o úmrtí) - Sňatky obyvatel Vel. Újezda: 10 sňatků - Rozvody manţelství (uzavřené ve Vel. Újezdě): - Počet sňatků uzavřených ve Vel. Újezdě: 2 rozvody 4 sňatky z toho: 1 v kostele a 3 na radnici Eva Tomanová - 5 -

6 Plánované kulturní akce ve Velkém Újezdě leden až červen 2008 leden únor březen duben květen červen ples hasičů maškarní ples mateřské školy koncert bývalých ţáků ZUŠ Ţerotín ples myslivců divadelní představení souboru PODHORAN ples SRPŠ Vítání jara prodejní výstava zahrádkářů odpoledne pro seniory zájezd ţáků ZUŠ Ţerotín do Polska turistický závod krajského poháru koncert ţáků z Polska koncert absolventů ZUŠ Ţerotín vystoupení pěveckého sboru základní školy Dětský den koncert ţáků ZUŠ Ţerotín memoriál Jaroslava Švarce-dálkový pochod pohárový fotbalový turnaj - 6 -

7 Změny jízdních řádů Od dochází ke změnám jízdních řádů na lince Přerov Velký Újezd Město Libavá, Kozlov a na lince Olomouc Lipník nad Bečvou Hranice. Nové jízdní řády jsou vyvěšeny na autobusovém stanovišti. Svozy odpadů v roce 2008 Tříděný a zbytkový odpad po vytřídění: Leden 11., 25. chataři 12. Únor 8., 22. chataři 9. Březen 7., 21. chataři 8. Duben 4., 18. chataři 5. Květen 2., 16., 30. chataři 3., 31. Červen 13., 27. chataři 28. Červenec 11., 25. chataři 26. Srpen 8., 22. chataři 23. Září 5., 19. chataři 20. Říjen 3., 17., 31. chataři 18. Listopad 14., 28. chataři 15. Prosinec 19. chataři 20. Objemný a nebezpečný odpad: 17. květen 27. září - 7 -

8 VÝPIS USNESENÍ ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne v obřadní místnosti Úřadu městyse Velký Újezd Usnesení č. 1 Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis ze 4. zasedání ZO Velký Újezd ze dne Usnesení č. 2 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze 4. zasedání ZO Velký Újezd ze dne Usnesení č. 3 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci, ţe zpráva o činnosti výboru pro rozvoj obce bude podána na příštím zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od 4. zasedání ZO Velký Újezd. Usnesení č. 5 Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 pozvánky na zasedání ZM. Usnesení č. 6a Zastupitelstvo městyse schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvkové organizace, ve výši Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet PO bezprostředně po schválení ZM. Příspěvková organizace je povinna uvedené prostředky zaúčtovat do fondu investic a jeho pouţití konzultovat vţdy předem se zřizovatelem

9 Usnesení č. 6b Zastupitelstvo městyse schvaluje zaplacení faktury za opravu podlah v hodnotě Kč z investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, příspěvkové organizace. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo městyse schvaluje stanovy Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička dle přílohy č. 4 pozvánky na zasedání ZM Velký Újezd. Usnesení č. 8 Zastupitelstvo městyse schvaluje odpis pohledávky na firmu SORBUS s.r.o. ve výši ,46 za fakturu č , z toho vodné 8.810,46 Kč a stočné 8.372,- Kč. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo městyse přiděluje přízemní garsoniéru v domě č. p. 261 panu Pavlu Venclíkovi, Výkleky 90 od Usnesení č. 10 Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části parcely č. 465/3 v k. ú. Velký Újezd o výměře 70 m 2 manţelům Kleinovým, Velký Újezd 251 za cenu podle vyhlášky o oceňování nemovitostí. Náklady na vyhotovení oddělovacího plánu a zápis do KN hradí nabyvatel. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo městyse schvaluje Závěrečný účet Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička za rok Usnesení č. 12 Zastupitelstvo městyse schvaluje Prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemku par. č. 1149/2 v k. ú. Tršice na obec Daskabát

10 Usnesení č. 13 Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 56 v k. ú. Velký Újezd (předzahrádka u domu č. p. 19, parcela mezi domem a cestou směr Přerov). Přílohy: - dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Velký Újezd, PO - stanovy Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Heger Ing. Jiří Roubík Ph.D. Starosta: Lubomír Bršlica

11 KRÁTKÁ ZPRÁVA O MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE VELKÉM ÚJEZDĚ Zdravím všechny, kteří se zajímají o dění v naší základní a mateřské škole. Nový školní rok 2007/2008 je v plném proudu a pevně věřím, ţe bude alespoň takový, jako ten předchozí. Budeme se snaţit navázat na vše dobré, co se v minulých letech podařilo zrealizovat a podporovat ţáky v jejich úspěších, jak ve škole samotné, tak v konfrontaci se ţáky ostatních škol. K nejvýraznějším úspěchům naší školy patřila bezesporu účast v celostátním kole v zeměpisné soutěţi a ve výtvarné soutěţi. Úspěch zaţila naše ţákyně také v krajské soutěţi v anglické komunikaci, kde získala krásné druhé místo. Vynikajících výkonů dosáhli sportovci ve skoku vysokém a v obratnosti v lanovém centru. Mimo tradičně pořádané akce pro veřejnost Vánoční besídka, Den dětí, Dětský karneval, koncerty pěveckého sboru a tematické výstavy - budeme pokračovat v pořádání pěvecké soutěţe Karaoke. Pokusíme se zrealizovat akci pro děti a jejich rodiny, která by pobavila návštěvníky alespoň tak, jak se to podařilo při Sletu čarodějnic. I v tomto školním roce bude občanská organizace SRPŠ za aktivní pomoci učitelů školy pořádat ples, a to dne 29. února Podle ohlasů z minulých let je tato kulturní akce mezi občany ve velké oblibě, ovšem velkým šrámem na její kráse je však přístup některých mladistvých a jejich rodičů ke konzumaci alkoholických nápojů. Obracím se tedy s prosbou a přáním zároveň, neničte zdraví a duše svých dětí. Pevně věřím, ţe příští rok budou potěšeni příznivci pláţového volejbalu, který rozšíří nabídku sportovních aktivit v obci. Samozřejmě i letos má veřejnost moţnost vyuţívat pronájem tělocvičny, posilovny, sauny a společenského sálu

12 Doufám, ţe i nadále bude přibývat těch, kteří jsou potěšeni výstavami, vystoupeními a akcemi pořádanými našimi dětmi a učiteli. Spoustu radostných a pohodových dnů přeje ředitel školy. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jménem ZŠ a MŠ Velký Újezd pozvala v úterý do společenského sálu ZŠ na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se koná v 17:00 hodin. Předcházet jí bude od 16:15 hodin VÁNOČNÍ JARMARK. (Výtěţek z akcí pouţijeme na zakoupení mimočítankové četby pro ţáky. Loni jsme pořídili knihy pro 5. ročník.) A. Fryštacká

13 Vánoční koncert V pátek se v 17:00 hod. koná vánoční koncert ţáků Pěveckého sboru ZŠ Velký Újezd. Na koncertě, který se uskuteční v kostele sv. Jakuba, zazní staré české koledy i vánoční písně dnešní doby. Srdečně zveme veřejnost Mgr. Ivona Košová

14 Z NAŠÍ FARNOSTI V letošním roce 2007 byla po čtyřech letech dokončena oprava střechy našeho kostela. Doufáme, ţe střecha bude slouţit nejméně tak dlouho jako ta původní. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří na tuto opravu jakkoli přispěli. Za stálou finanční pomoc děkujeme zvláště Úřadu městyse Velký Újezd. Nyní se soustřeďujeme na opravu varhan v našem farním kostele. Dle farní kroniky jiţ v listopadu 1936 se usnesl kostelní výbor, ţe do chrámu je třeba dát nové varhany. Rozhodovalo se tehdy mezi firmou Josefa Melzera z Kutné Hory a firmou Bratři Riegerové z Krnova. 29. března 1937 se sešel kostelní výbor na Horecku u pana předsedy a starosty obce Tomáše Libíčka, aby dojednal zadání stavby varhan firmě Bratři Riegerové v Krnově. Varhany dle návrhu měly mít dva manuály s pedálem, 16 plně znějících rejstříků a 1 transmissi. Rozpočet byl ,- Kč. Dne 1. dubna odjel celý kostelní výbor do továrny, aby objednávku uskutečnil na místě samém. Ke dni 27. července 1937 byly hotové varhany dovezeny z Krnova. Rozebrání starých a stavbu nových varhan provedli dva pracovníci firmy Bratři Riegerové. Stavba šla dosti rychle, a tak jiţ 6. srpna byla provedena kolaudace. Provedl ji P. Karel Vlk, katecheta a konzistorní rada. Vše provedl přísně a ţádnou vadu nenašel. Varhany byly svěceny 15. srpna na újezdskou pouť děkanem ThDr. Františkem Přikrylem, tím byly dány kostelu k bohosluţbě. Od té doby slouţily spolehlivě jen s několika drobnými opravami. Nejvíce na ně hrál pan František Bršlica. Občas vypomáhal varhaník Augustin Štěpán z Dolního Újezda a kostelník Švarc ze Staměřic. Dva roky zde působil mladý varhaník Václav Altrichter z Roţnova pod Radhoštěm. Po dobu své činnosti ve farnosti bydlel na zdejší faře. V posledních letech hrál ing. Pavel Černý a na pohřbech pan Josef Drábek z Nelešovic. Nyní zastává sluţbu varhaníka František Tomek, student Konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříţi. Dnes jiţ víme, ţe naši předkové rozhodli správně, kdyţ zvolili pro stavbu nových varhan firmu Bratři Riegerové z Krnova, protoţe

15 většina nástrojů postavených v té době firmou Josefa Melzera je dnes jiţ v neopravitelném stavu. Arcidiecézní organolog Doc. MgA. Petr Planý při své kontrole zjistil, ţe náš nástroj je také jiţ na pokraji ţivotnosti, a proto doporučil jeho generální opravu. Protoţe se varhany nacházejí v památkově chráněném objektu, opravu můţe provést jedině firma s licencí Ministerstva kultury ČR. Tuto licenci má firma pana Ivo Roháče ORGAN SERVICE z Olomouce, která práci zahájí v červenci Rozpočet na zrestaurování nástroje činí ,- Kč se zárukou na 10 let a prodlouţením ţivotnosti o dalších cca 60 let. Věříme, ţe se nám podaří shromáţdit potřebné finanční prostředky a zachovat tak tento královský nástroj, aby mohl dále slouţit svému účelu! Kaţdý, kdo by chtěl na opravu přispět, můţe odevzdat hotové peníze v kostele nebo je poslat na účet farnosti u České spořitelny. Číslo účtu je /0800. Na poţádání bude vystaven doklad o poskytnutí daru. Všem, kteří přispějí, předem děkujeme! Vážení přátelé, Tomková Eva proţíváme adventní dobu, kdy se snaţíme soustředit na setkání s Tím, který k nám kaţdý den znovu a znovu přichází. My můţeme jen připravit cestu. Zjednodušit svůj ţivot, upravit jeho rychlost. Omezit svoje potřeby a touhy. Připravit antény na příjem. Odmítnout ţít cizí ţivoty z filmů, knih a ţít ten vlastní. Odmítnout drogy a nadměrnou práci, nadměrné pohodlí, moc velké koníčky, přehnanou módu a honbu za penězi. Dříve tomu lidé říkali adventní zastavení a ztišení. Pokusme se také zastavit a najít štěstí uvnitř ve svém srdci. Poţehnané Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje P. František Pěnčík.

16 ZHODNOCENÍ PRÁCE MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2007 Mladí hasiči v letošním roce dosáhli velmi vynikajících výsledků v poţárním sportu. V jarním kole hry Plamen se umístili na prvním místě. Pro ty, kterým nic neříká hra Plamen, mám vysvětlení, co hra Plamen vlastně znamená a co obnáší. Je to celostátní hra, které se účastní kategorie mladších a starších druţstev. Do vyšších kol (krajské, republikové) postupují pouze kategorie starších. Hra Plamen se skládá z jarního a podzimního kola. Do jarního kola patří tyto disciplíny: poţární útok, poţární útok s překáţkami CTIF, štafeta 4x60, štafeta CTIF a štafeta dvojic. Do podzimní části potom patří branný závod poţárnické všestrannosti. Daný ročník vţdy začíná podzimní částí. V disciplínách v jarní části se hodnotí naměřený čas pokusu, ke kterému se přičítají trestné body. Druţstvo s nejniţším dosaţeným časem a nejmenším počtem trestných bodů vítězí. Podobně je tomu i u podzimní části. Branný závod poţárnické všestrannosti má délku pro kategorii mladších 2 km a pro kategorii starších 3 km. Trať je rozdělena do šesti úseků: střelba, překonání překáţky po vodorovném laně, topografie, uzly, určování věcných prostředků a zdravověda. Závodníci běţí ve skupinkách po pěti a kaţdý závodník plní daný úkol. V cíli se musí spočítat čas, za který závodníci trať uběhli, k tomu se připočítávají trestné body a odečítá se čas čekací. Druţstvo s nejniţším dosaţeným časem a nejméně trestnými body vítězí. Mladí hasiči z Velkého Újezda se i v této podzimní části umístili na pěkném druhém místě. Kromě hry Plamen jsme jezdili na závody, které jsou zařazeny do okresní ligy. Zde se soutěţí pouze v disciplíně poţární útok. V celkovém vyhodnocení okresní ligy za daný ročník se opět mladí hasiči umístili na místě druhém. Mladí hasiči se zúčastnili také závodů běh na 60 m s překáţkami, kde soutěţil kaţdý sám za sebe. V této disciplíně dosáhli mladí hasiči různých výsledků

17 Mladí hasiči nesoutěţili jen fyzicky, ale zapojili i svou fantazii a své myšlenky. V České republice existuje výtvarná a literární soutěţ požární ochrana očima dětí. Děti malují obrázky týkající se hasičů a píší své názory o hasičích. Tyto výtvory potom škola nebo sbor dobrovolných hasičů posílá na okresní sdruţení hasičů a zde se vybírají nejlepší práce a posílají se dále do krajského kola a následně do republikového kola. Náš člen Martin Frydryšek se dostal se svou literární prací aţ do kola republikového a zde se umístil na místě druhém. Mladí hasiči jsou za svou práci patřičně odměňováni. Za celoroční úspěchy jsme byli na výletě ve Vyškově. Zde jsme navštívili aquapark a dinopark. Také děláme grilovačky a opékačky, pořádáme nebo jezdíme na tábory. Doufám, ţe i v příštím roce budeme slavit podobné, snad i lepší výsledky. Všem přeji krásné Vánoce plné pohody a lásky a do nového roku spoustu úspěchů, pevné nervy a to nejdůleţitější- hlavně zdraví. Za Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd vedoucí kolektivu mladých hasičů Veronika Čurdová Pacáková

18 Obvodní oddělení Policie České republiky Velká Bystřice Komisař npor. Mgr. Miroslav ŠVEC, vedoucí oddělení i n f o r m u j e o b č a n y : Váţení spoluobčané, chtěl bych Vás informovat, ţe dne byly uvedeny do provozu webové stránky OOP ČR Velká Bystřice, a to ve spolupráci s Obecním úřadem Tršice, který je jejich garantem. Zde bych chtěl poděkovat starostce Obce Tršice p. Leoně Stejskalové a samotnému tvůrci stránek p. Jaroslavu Vybíralovi za jejich vstřícnost a ochotu pomoci. Odkaz na tyto stránky najdete na webových stránkách Vaší obce a mikroregionu Bystřička. Jejich adresa je Webové stránky mají za úkol : Informovat o Obvodním oddělení PČR Poskytnout kontaktní adresy Poskytnout důleţité rady a informace pro různé skupiny občanů Nabídnout další uţitečné odkazy a informace Webové stránky budou postupně dále upravovány, tak aby zde občané našli informace o aktuálním dění v rámci celého sluţebního obvodu, jenţ spadá pod OOP ČR Velká Bystřice npor. Mgr. Miroslav ŠVEC vedoucí oddělení

19 JAK SE CHODILO LYŢOVAT A BRUSLIT Já osobně mám ráda všechna čtyři roční období. Krásné, horké rozmarné léto, barevný, stálý podzim s babím létem i s dušičkovými mlhami a plískanicemi, zimu, tu pravou, s mnoţstvím sněhu a ledu, kdy se choulíme do teplých bund či kabátů a čepic, abychom potom mohli plně vnímat tu krásnou přeměnu zimy v jaro - teplé, voňavé, kvetoucí prostě báječné jaro, jeţ bychom si bez zimního období nemohli tak skvěle vychutnat. Někdy je zima mírná, pošmourná, spíš blátivá, ale někdy se předvede v celé své kráse a přikryje zem svým bílým hávem a nechá zamrznout vše, co jí přijde pod ruku. Taková zima je nejlepší pro děti, které mají rády zimní radovánky jako je lyţování nebo bruslení. U nás v obci je moţnost obojího sportovního vyţití, protoţe máme v okolí kopce a přímo ve vesnici jsou tři rybníky, které poskytují přírodní ledovou plochu na bruslení. Bruslit se chodí i v dnešní době, ale ne v takové míře, jak se chodilo dříve, před lety, kdy bylo tak nějak více času na obyčejné zimní radovánky. S prvním sněhem jsme začali uklouzávat kdejaký malý kopeček v dědině, který byl přístupný děckám od nejmenších aţ po náctileté. Takové oblíbené místo bylo,,na Pecháči, coţ bylo na Vrchním konci, dobře se sáňkovalo na Kopanině, ale nejlepší to bylo na Sušírně. Malé skluzavky se dělaly na více místech. My, z naší ulice, jsme chodili k transformátoru, kde byl krátký, prudký svah na polní cestu, která vedla směrem na Dolní konec. To bylo naše nejoblíbenější místo. Nejezdila zde ţádná auta a svah, cca 5 m, byl porostlý křovím, maliním a ostruţiním, které bylo zčásti schované pod sněhem a zčásti vyčuhovalo a při bitkách slouţilo jako pichlavé odkladiště poraţených. Při neustálém klouzání skluzavka zledovatěla, a to potom byla paráda. Ve vysokém tempu jsme jezdili za sebou nejen po rukách, ale jak se dalo vkleče, včapu, po břiše, po zádech prostě dětský adrenalin měl zelenou. Domů jsme přicházeli jako

20 sněhuláci s teplákama ztvrdlýma od promáčení a následného zmrznutí. Málokdo tenkrát míval celkové kombinézy, z kterých sníh lehce opadá. Kdyţ uţ jsme dostali od dospělých povolení chodit na led, byli jsme nadšení, hlavně na začátku zimy, kdy jsme byli hodně natěšení na bruslení po dlouhé roční přestávce. Chodili jsme na všechny tři rybníky na Dolňák, na Vrchňák, ale nejlépe se bruslilo na Košáku. Ten byl největší a bývalo na něm nejvíce bruslařů. Kluci donesli z domu odhrnovače na sníh, aby připravili plochu, protoţe málokdy byl led úplně bez sněhu. Potom měli samozřejmě přednost na svůj hokej a my holky jsme se musely spokojit s odhrnutým ledem po stranách rybníka, nebo jsme bruslily aţ úplně vzadu Košáku. Krasobruslení a piruety nebyly výsadou jen děvčat. Jeden Újeţďák vrtěl piruety přímo skvěle a hokeji se vyhýbal. Kdyţ opravdu hodně mrzlo, taky jsme bruslily i na malém přítokovém rybníčku, který hůře zamrzal, protoţe voda byla více v pohybu. Po skončení hokejových klání jsme hrávaly i s klukama na ovečky a vlky a honili se z jedné strany rybníku na druhou. To byla paráda. Domů jsme chodili skoro za tmy, i kdyţ moc pozdě nebylo, jelikoţ se v zimě brzy stmívá. Nejlepší to bylo o vánočních prázdninách, kdy jsme chodili na led skoro kaţdý den, pokud přálo počasí. Se školou i mimo školu jsme chodili lyţovat na dvě oblíbená místa v okolí Újezda, do,,vyroubaného a do Bláznového dolu -,,Blázňáku. To byly dva celkem prudké, pro lyţování vhodné kopce kousek za vesnicí směrem k lesu. Samozřejmě zde nebyly ţádné lanovky ani šlepry na vyvezení se na kopec. Během půl minuty jsme sjeli dolů a potom jsem pěkně šlapali několik minut nahoru. Kluci si v Blázňáku udělali ze sněhu skokanský můstek a najíţděli na něj aţ z lesa, aby měli větší rychlost a dále doskočili. V Blázňáku se musel

21 dávat dobrý pozor na dojezd, protoţe tady tekl potok, který ani v zimě moc nezamrzal. Škola nebo Svazarm zde několikrát pořádaly závody v lyţování a pamatuji se, ţe po skončení závodů jsme byli pozváni na teplý čaj do domu újezdských starousedlíků, kteří zde dlouhá léta bydleli. Všechno to bylo takové spontánní, nepřipravené, velmi příjemné. Medaile ze zlatých čokoládových mincí se nám houpaly na krku a my děcka jsme spokojeně šlapaly dolů do vesnice dobré dva kilometry unaveni, ale šťastní z proţitých závodů. Ne ţe by se dnes méně lyţovalo, naopak. Více dětí i dospělých si ale uţívá sněhu především na horách, kam se nyní jezdí ve velkém a uţívají si nádhernou zimní přírodu. Myslím si, ţe obojí mělo a má své jedinečné kouzlo. Hana Zlámalová

22 INFORMACE TJ SOKOL Štafetový maraton Maraton se konal a zúčastnilo se 136 běţců ze Základní školy Velký Újezd a oddílu kopané. 1. Kroupa Tomáš, 8.B, nar :34 min. 2. Dohnal Radek, fotbal :35 3. Minarovič Kamil, 9.A :39 4. Matěj Michal, 8.B :43 5. Fryštacký Ondřej, 8.B :54 6. Funěk Jaroslav, 8.A :55 7. Zdařil Tomáš, 5.A :56 8. Fatrdla Dominik, fotbal :56 9. Kubík Josef, 7.A : Bartošek Radim, 6. A : Klimek Jan, fotbal : Libicher Radek, fotbal : Tylich Ladislav, 9. A : Kolísko Daniel, 9. A : Vřeský Zbyněk, 5. A : Bednaříková Kristýna, 8. B : Amoussa Jasmína, 9. A : Švábeník Roman, 8. B : Koranda Ondřej, fotbal : Pudil Bronislav, fotbal : Bršlica Tomáš, fotbal : Kovář Daniel, 7. A : Zlámal Jiří, 9. A : Vlček David, fotbal : Panák Radomír, 6. A : Nálezný Miroslav, fotbal : Tylich Štěpán, 6. A :

23 28. Riedl Lukáš, 7.A : Kalabus Marek, fotbal : Krč Tomáš, 9. A : Skoták Přemysl, 5. A : Klein Radim, 8. B : Jahn Jakub, 7. A : Bican Tomáš, fotbal : Černoch Ladislav, 8. A : Šretr Lukáš, 8. B : Richter Jakub, fotbal : Němeček Tomáš, 8. A : Richter Vladimír, fotbal : Řehák Štěpán, 6. A : Matečka Rudolf, 6. A : Tylichová Radka, 6. A :28 Celkový čas: 2:53:03 2 hod. 53 min. 3 vt. Čas v roce :46:27 Nejlepší čas :37:05 Večerní pochod Večerní pochod ročník - se konal v pátek Počasí bylo chladné, dopoledne poletoval sníh. Na obvyklou trasu se startem u sokolovny a cílem na fotbalovém hřišti vyšlo 122 pochodujících. Účastníci byli z těchto míst: Dolní Újezd, Přerov, Daskabát, Pňovice, Hranice, Lazníčky, Výkleky, Olomouc, Grygov, Vacanovice, Kozlov, Bochoř, Huzová, Drahotuše, Lipník n. B., Velký Újezd. Všichni obdrţeli čaj, tatranku a medaili

24 Ladislav Gočaltovský vybojoval republikový titul a titul BigMan V měsíci srpnu 2007 se Ladislav Gočaltovský zúčastnil mezinárodního mistrovství v triatlonu v Lipně nad Vltavou. L. Gočaltovský 3,8 km plavání, 180 km na kole a maraton (4395 m) zvládl v rekordním čase 10 hodin a 11 sekund. Voda ve Vltavě měla pouhých 13 stupňů. Tím zaznamenal L. Gočaltovský svůj absolutně největší ţivotní úspěch ve své šestileté kariéře a získal titul mistra republiky ve své kategorii. Blahopřejeme. Vyjádření k článku Zdeňka Nováka o hodech ve Velkém Újezdě TJ Sokol přestala pořádat hodovou zábavu od doby, kdy se začaly konat akce na náměstí a hodová zábava přestala být vyvrcholením hodů, tak jak bývala dříve. Občanům i dalším návštěvníkům stačí sedět na náměstí, konzumovat nabízené občerstvení a poslouchat hudbu, ať je, jaká chce, hlavně, ţe se neplatí vstupné. Při otevření stánků by většina v této zábavě pokračovala aţ do rána. Hodová zábava uţ není navštěvována jako dříve, i kdyţ se pořadatel snaţí zajistit známé skupiny a zpěváky. Sokol by pořádal hodovou zábavu dále, kdyby nebyly akce na náměstí. 2. Zapůjčení prostor v kabinách měl pořadatel domluveno s oddílem kopané. Vzhledem k tomu, ţe jsem byl na hodové zábavě, mohu prohlásit, ţe další otevřené okénko by nic nevyřešilo, fronta byla pouze u okénka, kde se prodávalo pivo, protoţe se nestačilo čepovat. Informace od Zdeňka Nováka uvedené v Ţibřidu jsou pro nezúčastněné a mají zakrýt to, ţe výnos hodů nebyl asi podle představ pořadatelů. 3. Vzhledem k tomu, ţe do nebylo zaplaceno M. Viesnerem, který si od prostory na hřišti pronajal, ţádné nájemné za rok 2007, zvaţoval TJ Sokol, zda

25 povolit hodovou zábavu. K povolení došlo po dohodě, ţe ihned po hodech bude nájemné zaplaceno. Nestalo se tak, proto TJ Sokol ukončil k pronájem prostor na hřišti. Nebylo to tedy tak, ţe provozování ukončil M. Viesner a A. Macháček, jak píše Zdeněk Novák. Nájemné, které mělo být za rok 2007 uhrazeno do , nebylo zaplaceno dosud! 4. Ukončení funkce předsedy oddílu kopané bylo na základě ţádosti Zdeňka Nováka, který několikrát ţádal výbor TJ Sokol, aby to dělal někdo jiný. Předseda TJ Sokol: Jaroslav Bican TJ Sokol upozorňuje, ţe od bude při objednávání prostor v sokolovně poţadovat písemnou ţádost s těmito údaji: datum akce, místnost, jméno /pořadatel/, u organizace razítko, telefon, podpis. Objednávky přijímá Jaroslav Bican, Velký Újezd č

26 SLOVANSKÁ EPOPEJ, VČELAŘSKÉ MUZEUM v Rosicích, VÝSTAVA Barvy podzimu, PAMÁTNÍK Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka Zahrádkáři a včelaři z Velkého Újezda uspořádali 23. září 2007 zájezd na jiţní Moravu, při němţ navštívili v titulku zmíněné expozice. První zastávkou byla botanická zahrada Vysoké školy zemědělské v Brně, kde jsme si prohlédli překrásnou výstavu Barvy podzimu, včetně skleníku tropických rostlin. Poté jsme odjeli do Rosic do tamního včelařského muzea, kde jsme si vyslechli zajímavou přednášku správce muzea Ing. Josefa Janouška a prohlédli si unikátní sbírku nejrůznějších typů úlů i dalších včelařských pomůcek a historických dokumentů o včelaření. Další zastávkou našeho putování byly Ivančice. Tam jsme se dobře naobědvali a po obědě jsme odjeli do Moravského Krumlova. V tamním renesančním zámku jsme obdivovali monumentální dílo malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej, která je zde umístěna dočasně do doby neţ Praha, které obrazy malíř odkázal, vybuduje důstojný stánek pro jejich umístění. Z Moravského Krumlova jsme se vrátili do Ivančic a zavítali do památníku slavných

27 ivančických rodáků Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy. Do části věnované A. Muchovi jsme se bohuţel nedostali kvůli blíţící se zavírací hodině, ale prohlídka části věnované V. Menšíkovi, který k nám i hovořil ze zvukových záznamů, byla pro nás krásným záţitkem. Po individuální prohlídce města jsme nasedli do autobusu a v 7 hod. večer jsme byli zpět ve Velkém Újezdě. Podle ohlasů účastníků (15 zahrádkářů, 11 včelařů) lze říci, ţe zájezd byl po všech stránkách vydařený. Největší zásluhy na tom má Ing. Jana Kleinová, která byla hlavní organizátorkou a naší průvodkyní po svém rodném kraji. Ke spokojenosti účastníků přispělo i mimořádně vydařené počasí a příjemný řidič autobusu fy Studený. Ing. Jan Heger

28 ZAHRÁDKAŘSKÉ AKCE ZO ČZS VELKÝ ÚJEZD NA PODZIM 2007 Od 1. září do 10. listopadu probíhalo v naší klubovně moštování a lisování ovoce. Moštovalo se vţdy v sobotu od 13 do 17 hodin. Obsluhu řezačky a hydraulického lisu zajišťovali členové výboru Jaroslav Zlámal, Lubomír Bršlica a Ing. Jiří Roubík, PhD. Celá akce probíhala bez problémů a věříme, ţe i zákazníci byli spokojeni. Vyjmenovaným členům výboru patří poděkování. Vylisováno a pořezáno bylo celkem 1341 litrů ovoce. Za 1 litr moštu zaplatil náš zahrádkář 1,50 Kč a ostatní občané 3,- Kč. Vylisovaný mošt naplněný do pet lahví a uskladněný v mrazničce vydrţí bez chemické úpravy 1 rok i déle. Při neúrodě ovoce a přemnoţení škůdců je moţné touto cestou zajistit dostatek vitamínů pro děti a všechny občany. Ve dnech 9. a 10. listopadu uspořádaly členky výboru dětský bazárek. Dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby apod. mohli rodiče přinést v pátek odpoledne do klubovny v přízemí radnice. V sobotu dopoledne probíhal prodej. Vzhledem k tomu, ţe zájem o tuto akci byl velmi malý, opakovat ji v příštím roce nehodláme. Blíţí se Vánoce a konec roku, a proto chceme popřát všem zahrádkářům i občanům našeho městyse: Aţ zazní zvony půlnoční a přiblíţí se další rok, přejeme čas krásný vánoční a s Novým rokem šťastný krok. Klid a pohodu v čase předvánočním i svátečním přejí členové výboru zahrádkářů

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS Dne 17.5. 2007 převzal starosta Lubomír Bršlica a místostarosta Ing. Jiří Čekan z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, který obec Velký

Více

Z divadelního představení komedie Ženitba

Z divadelního představení komedie Ženitba Z divadelního představení komedie Ženitba ZPRÁVY Z RADNICE Slovo starosty Jak jistě všichni víte, díky dotaci z evropských peněz, s přispěním SFŢP a dofinancováním z peněz městyse, se v loňském roce podařilo

Více

ZPRÁVY Z RADNICE - 2 -

ZPRÁVY Z RADNICE - 2 - ZPRÁVY Z RADNICE Tak jsme konečně po mnoha letech bez dluhů. Ano, městys Velký Újezd jiţ nic nesplácí. Podařilo se přesvědčit Ministerstvo financí, aby znovu otevřelo problém úhrady penále (ve výši cca

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

Více

3/2014,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ

3/2014,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ 3/2014 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, otevíráte stránky dalšího čísla našeho zpravodaje, který Vás pravidelně informuje o dění v našem městysi a jeho blízkém okolí. Již tradičně se v půli srpna uskutečnily

Více

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 4 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 18. 4. 2011... 5 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2011... 8

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH Pozvánka na připravované akce Babička v trenkách členové místního DS J. K. Tyl pro vás připravili tuto půvabnou komedii z pera brněnského

Více

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu PROSINEC 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Rozsvěcení vánočního stromu Vážení občané, chci využít této možnosti a poděkovat všem, kteří se podíleli na veřejném životě města v roce 2013, kteří nějakým

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2012 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Adoptujte si svůj strom - Nová rubrika KALENDÁRIUM - Obecní krojovaný ples - Vánoční turnaje - Lyţařský zájezd - Budovy pro ţivot - Fotogalerie Sportovní

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

Hutisko. Hutisko--Solanec

Hutisko. Hutisko--Solanec Zpravodaj obce 12/2011 Hutisko Hutisko--Solanec R O Č N Í K V dnešním vydání najdete 7. zasedání Zastupitelstva strana 2 Znovu přijde Mikuláš strana 3 Škola informuje strana 4,5 7, V Y D Á N Í 1 2 1. P

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

související rekonstrukce fasády na kulturním

související rekonstrukce fasády na kulturním Bludovan ZDARMA 6/2013 Datum vydání 30. cervna ˇ 2013 Zvelebujeme naši obec Nastalo období prázdnin, dovolených a rok 2013 nakročil do své druhé poloviny. V naší obci však teprve začíná čilý pracovní ruch.

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena.

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Čeladná Baška Malenovice Bílá, Lhotka Kultura Metylovice, Kunčice p. O. Pržno Janovice, Pstruží Ostravice, Staré Hamry Zpravodaj pro 13 obcí

Více