ZPRÁVY Z RADNICE. nastávající konec letošního roku je také koncem prvního roku pod novým vedením v naší obci, a je tedy namístě provést roční shrnutí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z RADNICE. nastávající konec letošního roku je také koncem prvního roku pod novým vedením v naší obci, a je tedy namístě provést roční shrnutí."

Transkript

1 foto B. Šišma

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážení spoluobčané, nastávající konec letošního roku je také koncem prvního roku pod novým vedením v naší obci, a je tedy namístě provést roční shrnutí. Základním cílem v obci, tak jako v minulých letech, je splácení poskytnuté dotace (včetně penále a úroků) za bytový dům. Vlastní dotace byla jiţ letos doplacena, v minulém volebním období bylo dosaţeno prominutí poloviny penále. V letošním roce jsme se snaţili o prominutí té druhé poloviny, zatím bezúspěšně. Také v následujícím roce musíme vycházet z předpokladu, ţe penále budeme muset uhradit, coţ značně omezuje jakékoliv další investování do rozvoje naší obce. I přesto plánujeme a připravujeme, např. máme hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci úpravny vody, do rozpočtu příštího roku zahrneme opravu některých komunikací. Šetříme a zajišťujeme běţný provoz naší obce, ale zároveň nezapomínáme na finanční výpomoc sociálně slabším spoluobčanům, ani na dotace na opravu kostela. Rozjeli jsme velmi pěkné internetové stránky obce, snaţili jsme se zkvalitnit rozsah i obsah Ţibřidu, připravili jsme důstojné odhalení pamětní desky našim hrdinům druhé světové války, zlepšili, a to za téměř stejných finančních nákladů, pravidelné svozy odpadů atd. S hrdostí musíme připomenout, ţe také letos byl Velký Újezd opět po mnoha letech povýšen na městys (městečko). Chtěli bychom tímto poděkovat za pomoc a spolupráci zaměstnancům úřadu městyse, členům rady a zastupitelstva městyse, spolkům, škole, podnikatelům a samozřejmě všem občanům, kterým není lhostejné spoluţití v NAŠEM Velkém Újezdě

3 Vážení spoluobčané, přejeme Vám, ať je rok 2008 pro Vás všechny rokem pozitivních změn a splněných přání, ať se Vám v našem krásném městečku ţije lépe a plnohodnotně. Lubomír Bršlica starosta Jiří Čekan místostarosta - 3 -

4 Občanské průkazy Opětovně upozorňuji na povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 1998, jejichţ platnost končí Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku na úseku občanských průkazů. Povinnost provést výměnu občanského průkazu se nevztahuje pouze na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou a údaje v něm jsou platné. Poplatky Dále připomínám, ţe někteří občané dosud nezaplatili poplatky za vodné a stočné nebo i daňové poplatky ze psů a za komunální odpad. Úhradu mohou provést na Úřadu městyse Velký Újezd do 19. prosince 2007 (pondělky a středy 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin), po dohodě mohou platbu provést rovněţ poštovní poukázkou nebo přímo z účtu na účet. Současně upozorňuji, ţe cena za 1 m 3 dodané vody z obecního vodovodu se zvýšila z 16,- na 18,- Kč (od data odečtu vodoměrů provedeného v červnu letošního roku) a také cena za 1 m 3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace z 10,- na 14,- Kč. O těchto změnách rozhodla Rada městyse Velký Újezd na svém zasedání dne Domácnosti, které odebírají vodu pouze z vlastního zdroje, nebo částečně z obecního vodovodu a vlastního zdroje a stočné měly jiţ uhrazeno na celý kalendářní rok za původní cenu, budou muset vzniklý rozdíl (4,- Kč za 1 m 3 ) za období od 1. července do 31. prosince 2007 doplatit. Současně bych se chtěla obrátit na občany s následujícími výzvami: Pokud někdo v obci sleduje pravidelně vývoj počasí a pořizuje si o něm záznamy (v jakékoliv podobě) za celý kalendářní rok a nevadilo by mu jejich zveřejnění v občasníku Ţibřid a v obecní kronice, ať se prosím na mě obrátí. Stejně tak uţ delší dobu pátrám po někom, kdo by chtěl vést fotodokumentaci k obecní kronice. Bliţší informace podám ústně. Děkuji. Věra Bednaříková, tel ,

5 Statistika obyvatel za období od do Narození: 5 děvčat, 8 chlapců - Přihlášení k trvalému pobytu: 65 osob - Odhlášení z trvalého pobytu: 32 osob - Zemřelí: Josef Tomek 98 let Ludmila Kovaříková 86 let Jaroslava Perutková 74 let František Heger 70 let Emilie Ondrášková 80 let Věra Pacáková 60 let Stanislav Zacpal 61 let Františka Nováková 81 let Jiří Metelka 54 let Drahoslava Olejníková 58 let Zdenka Gregorovičová 68 let Svatopluk Klein 75 let Jaroslav Moravec 73 let Stanislav Palík 85 let Josef Ploštica 75 let (os. údaje pouţity z oznámení o úmrtí) - Sňatky obyvatel Vel. Újezda: 10 sňatků - Rozvody manţelství (uzavřené ve Vel. Újezdě): - Počet sňatků uzavřených ve Vel. Újezdě: 2 rozvody 4 sňatky z toho: 1 v kostele a 3 na radnici Eva Tomanová - 5 -

6 Plánované kulturní akce ve Velkém Újezdě leden až červen 2008 leden únor březen duben květen červen ples hasičů maškarní ples mateřské školy koncert bývalých ţáků ZUŠ Ţerotín ples myslivců divadelní představení souboru PODHORAN ples SRPŠ Vítání jara prodejní výstava zahrádkářů odpoledne pro seniory zájezd ţáků ZUŠ Ţerotín do Polska turistický závod krajského poháru koncert ţáků z Polska koncert absolventů ZUŠ Ţerotín vystoupení pěveckého sboru základní školy Dětský den koncert ţáků ZUŠ Ţerotín memoriál Jaroslava Švarce-dálkový pochod pohárový fotbalový turnaj - 6 -

7 Změny jízdních řádů Od dochází ke změnám jízdních řádů na lince Přerov Velký Újezd Město Libavá, Kozlov a na lince Olomouc Lipník nad Bečvou Hranice. Nové jízdní řády jsou vyvěšeny na autobusovém stanovišti. Svozy odpadů v roce 2008 Tříděný a zbytkový odpad po vytřídění: Leden 11., 25. chataři 12. Únor 8., 22. chataři 9. Březen 7., 21. chataři 8. Duben 4., 18. chataři 5. Květen 2., 16., 30. chataři 3., 31. Červen 13., 27. chataři 28. Červenec 11., 25. chataři 26. Srpen 8., 22. chataři 23. Září 5., 19. chataři 20. Říjen 3., 17., 31. chataři 18. Listopad 14., 28. chataři 15. Prosinec 19. chataři 20. Objemný a nebezpečný odpad: 17. květen 27. září - 7 -

8 VÝPIS USNESENÍ ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne v obřadní místnosti Úřadu městyse Velký Újezd Usnesení č. 1 Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis ze 4. zasedání ZO Velký Újezd ze dne Usnesení č. 2 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze 4. zasedání ZO Velký Újezd ze dne Usnesení č. 3 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci, ţe zpráva o činnosti výboru pro rozvoj obce bude podána na příštím zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od 4. zasedání ZO Velký Újezd. Usnesení č. 5 Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 pozvánky na zasedání ZM. Usnesení č. 6a Zastupitelstvo městyse schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvkové organizace, ve výši Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet PO bezprostředně po schválení ZM. Příspěvková organizace je povinna uvedené prostředky zaúčtovat do fondu investic a jeho pouţití konzultovat vţdy předem se zřizovatelem

9 Usnesení č. 6b Zastupitelstvo městyse schvaluje zaplacení faktury za opravu podlah v hodnotě Kč z investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, příspěvkové organizace. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo městyse schvaluje stanovy Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička dle přílohy č. 4 pozvánky na zasedání ZM Velký Újezd. Usnesení č. 8 Zastupitelstvo městyse schvaluje odpis pohledávky na firmu SORBUS s.r.o. ve výši ,46 za fakturu č , z toho vodné 8.810,46 Kč a stočné 8.372,- Kč. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo městyse přiděluje přízemní garsoniéru v domě č. p. 261 panu Pavlu Venclíkovi, Výkleky 90 od Usnesení č. 10 Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části parcely č. 465/3 v k. ú. Velký Újezd o výměře 70 m 2 manţelům Kleinovým, Velký Újezd 251 za cenu podle vyhlášky o oceňování nemovitostí. Náklady na vyhotovení oddělovacího plánu a zápis do KN hradí nabyvatel. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo městyse schvaluje Závěrečný účet Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička za rok Usnesení č. 12 Zastupitelstvo městyse schvaluje Prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemku par. č. 1149/2 v k. ú. Tršice na obec Daskabát

10 Usnesení č. 13 Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 56 v k. ú. Velký Újezd (předzahrádka u domu č. p. 19, parcela mezi domem a cestou směr Přerov). Přílohy: - dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Velký Újezd, PO - stanovy Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Heger Ing. Jiří Roubík Ph.D. Starosta: Lubomír Bršlica

11 KRÁTKÁ ZPRÁVA O MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE VELKÉM ÚJEZDĚ Zdravím všechny, kteří se zajímají o dění v naší základní a mateřské škole. Nový školní rok 2007/2008 je v plném proudu a pevně věřím, ţe bude alespoň takový, jako ten předchozí. Budeme se snaţit navázat na vše dobré, co se v minulých letech podařilo zrealizovat a podporovat ţáky v jejich úspěších, jak ve škole samotné, tak v konfrontaci se ţáky ostatních škol. K nejvýraznějším úspěchům naší školy patřila bezesporu účast v celostátním kole v zeměpisné soutěţi a ve výtvarné soutěţi. Úspěch zaţila naše ţákyně také v krajské soutěţi v anglické komunikaci, kde získala krásné druhé místo. Vynikajících výkonů dosáhli sportovci ve skoku vysokém a v obratnosti v lanovém centru. Mimo tradičně pořádané akce pro veřejnost Vánoční besídka, Den dětí, Dětský karneval, koncerty pěveckého sboru a tematické výstavy - budeme pokračovat v pořádání pěvecké soutěţe Karaoke. Pokusíme se zrealizovat akci pro děti a jejich rodiny, která by pobavila návštěvníky alespoň tak, jak se to podařilo při Sletu čarodějnic. I v tomto školním roce bude občanská organizace SRPŠ za aktivní pomoci učitelů školy pořádat ples, a to dne 29. února Podle ohlasů z minulých let je tato kulturní akce mezi občany ve velké oblibě, ovšem velkým šrámem na její kráse je však přístup některých mladistvých a jejich rodičů ke konzumaci alkoholických nápojů. Obracím se tedy s prosbou a přáním zároveň, neničte zdraví a duše svých dětí. Pevně věřím, ţe příští rok budou potěšeni příznivci pláţového volejbalu, který rozšíří nabídku sportovních aktivit v obci. Samozřejmě i letos má veřejnost moţnost vyuţívat pronájem tělocvičny, posilovny, sauny a společenského sálu

12 Doufám, ţe i nadále bude přibývat těch, kteří jsou potěšeni výstavami, vystoupeními a akcemi pořádanými našimi dětmi a učiteli. Spoustu radostných a pohodových dnů přeje ředitel školy. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jménem ZŠ a MŠ Velký Újezd pozvala v úterý do společenského sálu ZŠ na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se koná v 17:00 hodin. Předcházet jí bude od 16:15 hodin VÁNOČNÍ JARMARK. (Výtěţek z akcí pouţijeme na zakoupení mimočítankové četby pro ţáky. Loni jsme pořídili knihy pro 5. ročník.) A. Fryštacká

13 Vánoční koncert V pátek se v 17:00 hod. koná vánoční koncert ţáků Pěveckého sboru ZŠ Velký Újezd. Na koncertě, který se uskuteční v kostele sv. Jakuba, zazní staré české koledy i vánoční písně dnešní doby. Srdečně zveme veřejnost Mgr. Ivona Košová

14 Z NAŠÍ FARNOSTI V letošním roce 2007 byla po čtyřech letech dokončena oprava střechy našeho kostela. Doufáme, ţe střecha bude slouţit nejméně tak dlouho jako ta původní. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří na tuto opravu jakkoli přispěli. Za stálou finanční pomoc děkujeme zvláště Úřadu městyse Velký Újezd. Nyní se soustřeďujeme na opravu varhan v našem farním kostele. Dle farní kroniky jiţ v listopadu 1936 se usnesl kostelní výbor, ţe do chrámu je třeba dát nové varhany. Rozhodovalo se tehdy mezi firmou Josefa Melzera z Kutné Hory a firmou Bratři Riegerové z Krnova. 29. března 1937 se sešel kostelní výbor na Horecku u pana předsedy a starosty obce Tomáše Libíčka, aby dojednal zadání stavby varhan firmě Bratři Riegerové v Krnově. Varhany dle návrhu měly mít dva manuály s pedálem, 16 plně znějících rejstříků a 1 transmissi. Rozpočet byl ,- Kč. Dne 1. dubna odjel celý kostelní výbor do továrny, aby objednávku uskutečnil na místě samém. Ke dni 27. července 1937 byly hotové varhany dovezeny z Krnova. Rozebrání starých a stavbu nových varhan provedli dva pracovníci firmy Bratři Riegerové. Stavba šla dosti rychle, a tak jiţ 6. srpna byla provedena kolaudace. Provedl ji P. Karel Vlk, katecheta a konzistorní rada. Vše provedl přísně a ţádnou vadu nenašel. Varhany byly svěceny 15. srpna na újezdskou pouť děkanem ThDr. Františkem Přikrylem, tím byly dány kostelu k bohosluţbě. Od té doby slouţily spolehlivě jen s několika drobnými opravami. Nejvíce na ně hrál pan František Bršlica. Občas vypomáhal varhaník Augustin Štěpán z Dolního Újezda a kostelník Švarc ze Staměřic. Dva roky zde působil mladý varhaník Václav Altrichter z Roţnova pod Radhoštěm. Po dobu své činnosti ve farnosti bydlel na zdejší faře. V posledních letech hrál ing. Pavel Černý a na pohřbech pan Josef Drábek z Nelešovic. Nyní zastává sluţbu varhaníka František Tomek, student Konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříţi. Dnes jiţ víme, ţe naši předkové rozhodli správně, kdyţ zvolili pro stavbu nových varhan firmu Bratři Riegerové z Krnova, protoţe

15 většina nástrojů postavených v té době firmou Josefa Melzera je dnes jiţ v neopravitelném stavu. Arcidiecézní organolog Doc. MgA. Petr Planý při své kontrole zjistil, ţe náš nástroj je také jiţ na pokraji ţivotnosti, a proto doporučil jeho generální opravu. Protoţe se varhany nacházejí v památkově chráněném objektu, opravu můţe provést jedině firma s licencí Ministerstva kultury ČR. Tuto licenci má firma pana Ivo Roháče ORGAN SERVICE z Olomouce, která práci zahájí v červenci Rozpočet na zrestaurování nástroje činí ,- Kč se zárukou na 10 let a prodlouţením ţivotnosti o dalších cca 60 let. Věříme, ţe se nám podaří shromáţdit potřebné finanční prostředky a zachovat tak tento královský nástroj, aby mohl dále slouţit svému účelu! Kaţdý, kdo by chtěl na opravu přispět, můţe odevzdat hotové peníze v kostele nebo je poslat na účet farnosti u České spořitelny. Číslo účtu je /0800. Na poţádání bude vystaven doklad o poskytnutí daru. Všem, kteří přispějí, předem děkujeme! Vážení přátelé, Tomková Eva proţíváme adventní dobu, kdy se snaţíme soustředit na setkání s Tím, který k nám kaţdý den znovu a znovu přichází. My můţeme jen připravit cestu. Zjednodušit svůj ţivot, upravit jeho rychlost. Omezit svoje potřeby a touhy. Připravit antény na příjem. Odmítnout ţít cizí ţivoty z filmů, knih a ţít ten vlastní. Odmítnout drogy a nadměrnou práci, nadměrné pohodlí, moc velké koníčky, přehnanou módu a honbu za penězi. Dříve tomu lidé říkali adventní zastavení a ztišení. Pokusme se také zastavit a najít štěstí uvnitř ve svém srdci. Poţehnané Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje P. František Pěnčík.

16 ZHODNOCENÍ PRÁCE MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2007 Mladí hasiči v letošním roce dosáhli velmi vynikajících výsledků v poţárním sportu. V jarním kole hry Plamen se umístili na prvním místě. Pro ty, kterým nic neříká hra Plamen, mám vysvětlení, co hra Plamen vlastně znamená a co obnáší. Je to celostátní hra, které se účastní kategorie mladších a starších druţstev. Do vyšších kol (krajské, republikové) postupují pouze kategorie starších. Hra Plamen se skládá z jarního a podzimního kola. Do jarního kola patří tyto disciplíny: poţární útok, poţární útok s překáţkami CTIF, štafeta 4x60, štafeta CTIF a štafeta dvojic. Do podzimní části potom patří branný závod poţárnické všestrannosti. Daný ročník vţdy začíná podzimní částí. V disciplínách v jarní části se hodnotí naměřený čas pokusu, ke kterému se přičítají trestné body. Druţstvo s nejniţším dosaţeným časem a nejmenším počtem trestných bodů vítězí. Podobně je tomu i u podzimní části. Branný závod poţárnické všestrannosti má délku pro kategorii mladších 2 km a pro kategorii starších 3 km. Trať je rozdělena do šesti úseků: střelba, překonání překáţky po vodorovném laně, topografie, uzly, určování věcných prostředků a zdravověda. Závodníci běţí ve skupinkách po pěti a kaţdý závodník plní daný úkol. V cíli se musí spočítat čas, za který závodníci trať uběhli, k tomu se připočítávají trestné body a odečítá se čas čekací. Druţstvo s nejniţším dosaţeným časem a nejméně trestnými body vítězí. Mladí hasiči z Velkého Újezda se i v této podzimní části umístili na pěkném druhém místě. Kromě hry Plamen jsme jezdili na závody, které jsou zařazeny do okresní ligy. Zde se soutěţí pouze v disciplíně poţární útok. V celkovém vyhodnocení okresní ligy za daný ročník se opět mladí hasiči umístili na místě druhém. Mladí hasiči se zúčastnili také závodů běh na 60 m s překáţkami, kde soutěţil kaţdý sám za sebe. V této disciplíně dosáhli mladí hasiči různých výsledků

17 Mladí hasiči nesoutěţili jen fyzicky, ale zapojili i svou fantazii a své myšlenky. V České republice existuje výtvarná a literární soutěţ požární ochrana očima dětí. Děti malují obrázky týkající se hasičů a píší své názory o hasičích. Tyto výtvory potom škola nebo sbor dobrovolných hasičů posílá na okresní sdruţení hasičů a zde se vybírají nejlepší práce a posílají se dále do krajského kola a následně do republikového kola. Náš člen Martin Frydryšek se dostal se svou literární prací aţ do kola republikového a zde se umístil na místě druhém. Mladí hasiči jsou za svou práci patřičně odměňováni. Za celoroční úspěchy jsme byli na výletě ve Vyškově. Zde jsme navštívili aquapark a dinopark. Také děláme grilovačky a opékačky, pořádáme nebo jezdíme na tábory. Doufám, ţe i v příštím roce budeme slavit podobné, snad i lepší výsledky. Všem přeji krásné Vánoce plné pohody a lásky a do nového roku spoustu úspěchů, pevné nervy a to nejdůleţitější- hlavně zdraví. Za Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd vedoucí kolektivu mladých hasičů Veronika Čurdová Pacáková

18 Obvodní oddělení Policie České republiky Velká Bystřice Komisař npor. Mgr. Miroslav ŠVEC, vedoucí oddělení i n f o r m u j e o b č a n y : Váţení spoluobčané, chtěl bych Vás informovat, ţe dne byly uvedeny do provozu webové stránky OOP ČR Velká Bystřice, a to ve spolupráci s Obecním úřadem Tršice, který je jejich garantem. Zde bych chtěl poděkovat starostce Obce Tršice p. Leoně Stejskalové a samotnému tvůrci stránek p. Jaroslavu Vybíralovi za jejich vstřícnost a ochotu pomoci. Odkaz na tyto stránky najdete na webových stránkách Vaší obce a mikroregionu Bystřička. Jejich adresa je Webové stránky mají za úkol : Informovat o Obvodním oddělení PČR Poskytnout kontaktní adresy Poskytnout důleţité rady a informace pro různé skupiny občanů Nabídnout další uţitečné odkazy a informace Webové stránky budou postupně dále upravovány, tak aby zde občané našli informace o aktuálním dění v rámci celého sluţebního obvodu, jenţ spadá pod OOP ČR Velká Bystřice npor. Mgr. Miroslav ŠVEC vedoucí oddělení

19 JAK SE CHODILO LYŢOVAT A BRUSLIT Já osobně mám ráda všechna čtyři roční období. Krásné, horké rozmarné léto, barevný, stálý podzim s babím létem i s dušičkovými mlhami a plískanicemi, zimu, tu pravou, s mnoţstvím sněhu a ledu, kdy se choulíme do teplých bund či kabátů a čepic, abychom potom mohli plně vnímat tu krásnou přeměnu zimy v jaro - teplé, voňavé, kvetoucí prostě báječné jaro, jeţ bychom si bez zimního období nemohli tak skvěle vychutnat. Někdy je zima mírná, pošmourná, spíš blátivá, ale někdy se předvede v celé své kráse a přikryje zem svým bílým hávem a nechá zamrznout vše, co jí přijde pod ruku. Taková zima je nejlepší pro děti, které mají rády zimní radovánky jako je lyţování nebo bruslení. U nás v obci je moţnost obojího sportovního vyţití, protoţe máme v okolí kopce a přímo ve vesnici jsou tři rybníky, které poskytují přírodní ledovou plochu na bruslení. Bruslit se chodí i v dnešní době, ale ne v takové míře, jak se chodilo dříve, před lety, kdy bylo tak nějak více času na obyčejné zimní radovánky. S prvním sněhem jsme začali uklouzávat kdejaký malý kopeček v dědině, který byl přístupný děckám od nejmenších aţ po náctileté. Takové oblíbené místo bylo,,na Pecháči, coţ bylo na Vrchním konci, dobře se sáňkovalo na Kopanině, ale nejlepší to bylo na Sušírně. Malé skluzavky se dělaly na více místech. My, z naší ulice, jsme chodili k transformátoru, kde byl krátký, prudký svah na polní cestu, která vedla směrem na Dolní konec. To bylo naše nejoblíbenější místo. Nejezdila zde ţádná auta a svah, cca 5 m, byl porostlý křovím, maliním a ostruţiním, které bylo zčásti schované pod sněhem a zčásti vyčuhovalo a při bitkách slouţilo jako pichlavé odkladiště poraţených. Při neustálém klouzání skluzavka zledovatěla, a to potom byla paráda. Ve vysokém tempu jsme jezdili za sebou nejen po rukách, ale jak se dalo vkleče, včapu, po břiše, po zádech prostě dětský adrenalin měl zelenou. Domů jsme přicházeli jako

20 sněhuláci s teplákama ztvrdlýma od promáčení a následného zmrznutí. Málokdo tenkrát míval celkové kombinézy, z kterých sníh lehce opadá. Kdyţ uţ jsme dostali od dospělých povolení chodit na led, byli jsme nadšení, hlavně na začátku zimy, kdy jsme byli hodně natěšení na bruslení po dlouhé roční přestávce. Chodili jsme na všechny tři rybníky na Dolňák, na Vrchňák, ale nejlépe se bruslilo na Košáku. Ten byl největší a bývalo na něm nejvíce bruslařů. Kluci donesli z domu odhrnovače na sníh, aby připravili plochu, protoţe málokdy byl led úplně bez sněhu. Potom měli samozřejmě přednost na svůj hokej a my holky jsme se musely spokojit s odhrnutým ledem po stranách rybníka, nebo jsme bruslily aţ úplně vzadu Košáku. Krasobruslení a piruety nebyly výsadou jen děvčat. Jeden Újeţďák vrtěl piruety přímo skvěle a hokeji se vyhýbal. Kdyţ opravdu hodně mrzlo, taky jsme bruslily i na malém přítokovém rybníčku, který hůře zamrzal, protoţe voda byla více v pohybu. Po skončení hokejových klání jsme hrávaly i s klukama na ovečky a vlky a honili se z jedné strany rybníku na druhou. To byla paráda. Domů jsme chodili skoro za tmy, i kdyţ moc pozdě nebylo, jelikoţ se v zimě brzy stmívá. Nejlepší to bylo o vánočních prázdninách, kdy jsme chodili na led skoro kaţdý den, pokud přálo počasí. Se školou i mimo školu jsme chodili lyţovat na dvě oblíbená místa v okolí Újezda, do,,vyroubaného a do Bláznového dolu -,,Blázňáku. To byly dva celkem prudké, pro lyţování vhodné kopce kousek za vesnicí směrem k lesu. Samozřejmě zde nebyly ţádné lanovky ani šlepry na vyvezení se na kopec. Během půl minuty jsme sjeli dolů a potom jsem pěkně šlapali několik minut nahoru. Kluci si v Blázňáku udělali ze sněhu skokanský můstek a najíţděli na něj aţ z lesa, aby měli větší rychlost a dále doskočili. V Blázňáku se musel

21 dávat dobrý pozor na dojezd, protoţe tady tekl potok, který ani v zimě moc nezamrzal. Škola nebo Svazarm zde několikrát pořádaly závody v lyţování a pamatuji se, ţe po skončení závodů jsme byli pozváni na teplý čaj do domu újezdských starousedlíků, kteří zde dlouhá léta bydleli. Všechno to bylo takové spontánní, nepřipravené, velmi příjemné. Medaile ze zlatých čokoládových mincí se nám houpaly na krku a my děcka jsme spokojeně šlapaly dolů do vesnice dobré dva kilometry unaveni, ale šťastní z proţitých závodů. Ne ţe by se dnes méně lyţovalo, naopak. Více dětí i dospělých si ale uţívá sněhu především na horách, kam se nyní jezdí ve velkém a uţívají si nádhernou zimní přírodu. Myslím si, ţe obojí mělo a má své jedinečné kouzlo. Hana Zlámalová

22 INFORMACE TJ SOKOL Štafetový maraton Maraton se konal a zúčastnilo se 136 běţců ze Základní školy Velký Újezd a oddílu kopané. 1. Kroupa Tomáš, 8.B, nar :34 min. 2. Dohnal Radek, fotbal :35 3. Minarovič Kamil, 9.A :39 4. Matěj Michal, 8.B :43 5. Fryštacký Ondřej, 8.B :54 6. Funěk Jaroslav, 8.A :55 7. Zdařil Tomáš, 5.A :56 8. Fatrdla Dominik, fotbal :56 9. Kubík Josef, 7.A : Bartošek Radim, 6. A : Klimek Jan, fotbal : Libicher Radek, fotbal : Tylich Ladislav, 9. A : Kolísko Daniel, 9. A : Vřeský Zbyněk, 5. A : Bednaříková Kristýna, 8. B : Amoussa Jasmína, 9. A : Švábeník Roman, 8. B : Koranda Ondřej, fotbal : Pudil Bronislav, fotbal : Bršlica Tomáš, fotbal : Kovář Daniel, 7. A : Zlámal Jiří, 9. A : Vlček David, fotbal : Panák Radomír, 6. A : Nálezný Miroslav, fotbal : Tylich Štěpán, 6. A :

23 28. Riedl Lukáš, 7.A : Kalabus Marek, fotbal : Krč Tomáš, 9. A : Skoták Přemysl, 5. A : Klein Radim, 8. B : Jahn Jakub, 7. A : Bican Tomáš, fotbal : Černoch Ladislav, 8. A : Šretr Lukáš, 8. B : Richter Jakub, fotbal : Němeček Tomáš, 8. A : Richter Vladimír, fotbal : Řehák Štěpán, 6. A : Matečka Rudolf, 6. A : Tylichová Radka, 6. A :28 Celkový čas: 2:53:03 2 hod. 53 min. 3 vt. Čas v roce :46:27 Nejlepší čas :37:05 Večerní pochod Večerní pochod ročník - se konal v pátek Počasí bylo chladné, dopoledne poletoval sníh. Na obvyklou trasu se startem u sokolovny a cílem na fotbalovém hřišti vyšlo 122 pochodujících. Účastníci byli z těchto míst: Dolní Újezd, Přerov, Daskabát, Pňovice, Hranice, Lazníčky, Výkleky, Olomouc, Grygov, Vacanovice, Kozlov, Bochoř, Huzová, Drahotuše, Lipník n. B., Velký Újezd. Všichni obdrţeli čaj, tatranku a medaili

24 Ladislav Gočaltovský vybojoval republikový titul a titul BigMan V měsíci srpnu 2007 se Ladislav Gočaltovský zúčastnil mezinárodního mistrovství v triatlonu v Lipně nad Vltavou. L. Gočaltovský 3,8 km plavání, 180 km na kole a maraton (4395 m) zvládl v rekordním čase 10 hodin a 11 sekund. Voda ve Vltavě měla pouhých 13 stupňů. Tím zaznamenal L. Gočaltovský svůj absolutně největší ţivotní úspěch ve své šestileté kariéře a získal titul mistra republiky ve své kategorii. Blahopřejeme. Vyjádření k článku Zdeňka Nováka o hodech ve Velkém Újezdě TJ Sokol přestala pořádat hodovou zábavu od doby, kdy se začaly konat akce na náměstí a hodová zábava přestala být vyvrcholením hodů, tak jak bývala dříve. Občanům i dalším návštěvníkům stačí sedět na náměstí, konzumovat nabízené občerstvení a poslouchat hudbu, ať je, jaká chce, hlavně, ţe se neplatí vstupné. Při otevření stánků by většina v této zábavě pokračovala aţ do rána. Hodová zábava uţ není navštěvována jako dříve, i kdyţ se pořadatel snaţí zajistit známé skupiny a zpěváky. Sokol by pořádal hodovou zábavu dále, kdyby nebyly akce na náměstí. 2. Zapůjčení prostor v kabinách měl pořadatel domluveno s oddílem kopané. Vzhledem k tomu, ţe jsem byl na hodové zábavě, mohu prohlásit, ţe další otevřené okénko by nic nevyřešilo, fronta byla pouze u okénka, kde se prodávalo pivo, protoţe se nestačilo čepovat. Informace od Zdeňka Nováka uvedené v Ţibřidu jsou pro nezúčastněné a mají zakrýt to, ţe výnos hodů nebyl asi podle představ pořadatelů. 3. Vzhledem k tomu, ţe do nebylo zaplaceno M. Viesnerem, který si od prostory na hřišti pronajal, ţádné nájemné za rok 2007, zvaţoval TJ Sokol, zda

25 povolit hodovou zábavu. K povolení došlo po dohodě, ţe ihned po hodech bude nájemné zaplaceno. Nestalo se tak, proto TJ Sokol ukončil k pronájem prostor na hřišti. Nebylo to tedy tak, ţe provozování ukončil M. Viesner a A. Macháček, jak píše Zdeněk Novák. Nájemné, které mělo být za rok 2007 uhrazeno do , nebylo zaplaceno dosud! 4. Ukončení funkce předsedy oddílu kopané bylo na základě ţádosti Zdeňka Nováka, který několikrát ţádal výbor TJ Sokol, aby to dělal někdo jiný. Předseda TJ Sokol: Jaroslav Bican TJ Sokol upozorňuje, ţe od bude při objednávání prostor v sokolovně poţadovat písemnou ţádost s těmito údaji: datum akce, místnost, jméno /pořadatel/, u organizace razítko, telefon, podpis. Objednávky přijímá Jaroslav Bican, Velký Újezd č

26 SLOVANSKÁ EPOPEJ, VČELAŘSKÉ MUZEUM v Rosicích, VÝSTAVA Barvy podzimu, PAMÁTNÍK Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka Zahrádkáři a včelaři z Velkého Újezda uspořádali 23. září 2007 zájezd na jiţní Moravu, při němţ navštívili v titulku zmíněné expozice. První zastávkou byla botanická zahrada Vysoké školy zemědělské v Brně, kde jsme si prohlédli překrásnou výstavu Barvy podzimu, včetně skleníku tropických rostlin. Poté jsme odjeli do Rosic do tamního včelařského muzea, kde jsme si vyslechli zajímavou přednášku správce muzea Ing. Josefa Janouška a prohlédli si unikátní sbírku nejrůznějších typů úlů i dalších včelařských pomůcek a historických dokumentů o včelaření. Další zastávkou našeho putování byly Ivančice. Tam jsme se dobře naobědvali a po obědě jsme odjeli do Moravského Krumlova. V tamním renesančním zámku jsme obdivovali monumentální dílo malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej, která je zde umístěna dočasně do doby neţ Praha, které obrazy malíř odkázal, vybuduje důstojný stánek pro jejich umístění. Z Moravského Krumlova jsme se vrátili do Ivančic a zavítali do památníku slavných

27 ivančických rodáků Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy. Do části věnované A. Muchovi jsme se bohuţel nedostali kvůli blíţící se zavírací hodině, ale prohlídka části věnované V. Menšíkovi, který k nám i hovořil ze zvukových záznamů, byla pro nás krásným záţitkem. Po individuální prohlídce města jsme nasedli do autobusu a v 7 hod. večer jsme byli zpět ve Velkém Újezdě. Podle ohlasů účastníků (15 zahrádkářů, 11 včelařů) lze říci, ţe zájezd byl po všech stránkách vydařený. Největší zásluhy na tom má Ing. Jana Kleinová, která byla hlavní organizátorkou a naší průvodkyní po svém rodném kraji. Ke spokojenosti účastníků přispělo i mimořádně vydařené počasí a příjemný řidič autobusu fy Studený. Ing. Jan Heger

28 ZAHRÁDKAŘSKÉ AKCE ZO ČZS VELKÝ ÚJEZD NA PODZIM 2007 Od 1. září do 10. listopadu probíhalo v naší klubovně moštování a lisování ovoce. Moštovalo se vţdy v sobotu od 13 do 17 hodin. Obsluhu řezačky a hydraulického lisu zajišťovali členové výboru Jaroslav Zlámal, Lubomír Bršlica a Ing. Jiří Roubík, PhD. Celá akce probíhala bez problémů a věříme, ţe i zákazníci byli spokojeni. Vyjmenovaným členům výboru patří poděkování. Vylisováno a pořezáno bylo celkem 1341 litrů ovoce. Za 1 litr moštu zaplatil náš zahrádkář 1,50 Kč a ostatní občané 3,- Kč. Vylisovaný mošt naplněný do pet lahví a uskladněný v mrazničce vydrţí bez chemické úpravy 1 rok i déle. Při neúrodě ovoce a přemnoţení škůdců je moţné touto cestou zajistit dostatek vitamínů pro děti a všechny občany. Ve dnech 9. a 10. listopadu uspořádaly členky výboru dětský bazárek. Dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby apod. mohli rodiče přinést v pátek odpoledne do klubovny v přízemí radnice. V sobotu dopoledne probíhal prodej. Vzhledem k tomu, ţe zájem o tuto akci byl velmi malý, opakovat ji v příštím roce nehodláme. Blíţí se Vánoce a konec roku, a proto chceme popřát všem zahrádkářům i občanům našeho městyse: Aţ zazní zvony půlnoční a přiblíţí se další rok, přejeme čas krásný vánoční a s Novým rokem šťastný krok. Klid a pohodu v čase předvánočním i svátečním přejí členové výboru zahrádkářů

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2015/2016 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 43. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Turistický zpravodaj. Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1

Turistický zpravodaj. Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1 Turistický zpravodaj Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou Číslo 1/2014 Ročník XXVII. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1 Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o : - moţnost uloţení volných finančních prostředků na termínový vklad - aktualizaci znaleckého

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března (č. 799/55 813/55)

- 1 - U S N E S E N Í. z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března (č. 799/55 813/55) - 1 - U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března 2013 (č. 799/55 813/55) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org. 410 010 Zápis ze schůze výboru ZO ČSZ Vítov konané dne 2. února 2010 Program: 1. Hospodaření ZO ČZS v roce 2009. 2. Informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více