Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly"

Transkript

1 Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly Diplomová práce Understanding of reading text by pupils on the first grade at the primary school Diploma dissertation Autor diplomové práce: Lenka Volfová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Michaela K ivancová, Ph. D. Datum odevzdání diplomové práce:

2 Prohlá ení Prohla uji, e svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatn pouze s pou itím pramen a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohla uji, e v souladu s 47b zákona. 111/1998 Sb. v platném zn ní souhlasím se zve ejn ním své diplomové práce, a to v nezkrácené podob - v úprav vzniklé vypu t ním vyzna ených ástí archivovaných Pedagogickou fakultou elektronickou cestou ve ve ejn p ístupné ásti databáze STAG provozované Jiho eskou univerzitou v eských Bud jovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifika ní práce. Souhlasím dále s tím, aby touté elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona. 111/1998 Sb. zve ejn ny posudky kolitele a oponent práce i záznam o pr b hu a výsledku obhajoby kvalifika ní práce. Rovn souhlasím s porovnáním textu mé kvalifika ní práce s databází kvalifika ních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysoko kolských kvalifika ních prací a systémem na odhalování plagiát. V eských Bud jovicích dne Podpis

3 Pod kování Velmi d kuji své vedoucí diplomové práce, Mgr. Michaele K ivancové, Ph.D., za její odborné rady, které mi poskytla p i jejím vypracování. Velké díky pat í také editeli, u itel m a ák m základní koly v Ledenicích, kte í mi poskytli pot ebný materiál ke zpracování výzkumu.

4 Anotace Diplomovou práci jsem nazvala Porozum ní tenému textu na 1. stupni Z. V této práci se v nuji p edev ím problematice tená ské gramotnosti. Dané téma je v posledních letech velmi diskutované, rozhodla jsem se proto ud lat výzkum, který se této problematiky dotýká. Výzkum jsem provedla na 1. stupni základní koly v Ledenicích. Testováno bylo padesát ák z p ti ro ník. O úrovni tená ské gramotnosti ák nás informovali testy, které tená i vypl ovali po p e tení textu. Cílem bylo zjistit, jaká je tená ská gramotnost ák na 1. stupni Z. Východiskem byly hypotézy, které se z v t í ásti potvrdily. Annotation This diploma thesis was called Understanding of reading text on the first level of basic schools. My thesis is focused on reader s literacy issue, because recently this topic is often discussed. I decided to make a research that is concerned to this problem. The research was carried out on the first level of the basic school in Ledenice. Fifty pupils from five classes were tested. These pupils filled special tests after reading a given text. The goal of carried research was to find out the level of reader s literacy. At the beginning of my research some hypothesis were set. These hypothesis could be largely confirmed after the research.

5 Obsah Úvod...7 I. Teoretická ást 1. Pojem gramotnost Vymezení pojmu tená ská gramotnost Rozvíjení tená ské gramotnosti Mezinárodní et ení tená ské gramotnosti PISA PIRLS tení tení s porozum ním etba II. Experimentální ást 5. Formulace hypotéz P edm t a metoda výzkumu Postupy p í výzkumu v 1. ro níku Postupy p i výzkumu ve 2. ro níku Postupy p i výzkumu ve 3. ro níku Postupy p i výzkumu ve 4. ro níku Postupy p i výzkumu v 5. ro níku Texty a otázky zvolené pro jednotlivé t ídy Testové úlohy 1. ro ník Testové úlohy 2. ro ník Testové úlohy 3. ro ník Testové úlohy 4. ro ník Testové úlohy 5. ro ník... 45

6 8. Zpracování otázek a odpov dí v jednotlivých ro nících Vyhodnocení výsledk 1. ro níku Zpracování výsledk formou tabulek Vyhodnocení výsledk 2. ro níku Vyhodnocení výsled 3. ro níku Vyhodnocení výsledk 4. ro níku Vyhodnocení výsledk 5. ro níku Záv r Pou itá literatura Seznam p íloh... 80

7 7 Úvod Cílem mé práce je zjistit úrove tená ské gramotnosti d tí na prvním stupni Z. Pro výzkum jsem zvolila kolu v míst svého bydli t, kterou jsem sama jako ákyn nav t vovala. kola se nachází v m stysi Ledenice, Nám stí,. p. 88. Úkolem diplomové práce bylo vybrat jednotlivé souvislé texty a k nim vytvo it otázky. Výb r text byl ovlivn n v kem, tená skými zku enostmi a tená skými dovednostmi ák. Inspirovala jsem se výzkumy PIRLS a PISA, které tená skou gramotnost testují dv ma zp soby testy nebo dotazníky. Pro kvalitativní zp sob et ení jsem zvolila testovou metodu. Výzkum jsem provád la v hodinách tení, i p esto, e dosa ení jisté úrovn tená ské gramotnosti se týká i jiných p edm t ne pouze eského jazyka a literární výchovy. Práce je rozd lena na ást teoretickou a ást experimentální. Teoretická ást obsahuje poznatky obsa ené v odborných knihách. Publikace, z nich jsou poznatky erpané, popisují tená skou gramotnost ák, její rozvíjení, metody, apod. Neopomenula jsem ani publikace, které se zabývají výzkumem tená ské gramotnosti, jde zejména o ji vý e zmín né výzkumy PIRLS a PISA. ást experimentální neboli praktická je zam ena na vlastní výzkum tená ské gramotnosti ák na 1. stupni základní koly. V praktické ásti je uvedeno n kolik hypotéz, které jsem se sna ila ov it na základ provedeného výzkumu. Výsledky jsou zaneseny do tabulek. Kone né výsledky a hypotézy mohou p isp t u itel m základních kol k pochopení problému tená ské gramotnosti.

8 8 I. Teoretická ást 1. Pojem gramotnost Gramotnost ( literacy ) je téma, o kterém se lidé domnívají, e ho znají a v dí, co je jeho obsahem. Gramotnost ovliv uje úrove vzd lání jedince. Je to kulturní fenomén, který se prom uje a vyvíjí sou asn se spole ností. V p vodním slova smyslu znamenal termín gramotnost schopnost íst a psát. S postupem asu odborníci tyto pojmy roz í ili i na schopnost jedince po ítat. Z toho vyplývá, e gramotný lov k je ten, kdo je schopen íst, psát a po ítat. (Wildová, 2005: 9) 70. léta 20. století e ila gramotnost jako hlavní problém nejen u ák ve kolách, ale i v souvislosti s dosp lou populací. Odborníci v Kanad, USA, Austrálii i Velké Británii zpozorovali, e psaná e není na takové úrovni, na jaké by m la být. Zji t no tak bylo z r zných dotazník, dokument a formulá, které by dosp lí m li být schopni sami vyplnit. Jednalo se i o návody k pou ití n jakého výrobku, schopnost íst v jízdních ádech apod. V t ina lidí dokázala íst a psát. Hlavním problémem v ak bylo poradit si s b nými psanými texty, se kterými se v ivot setkává ka dý jedinec. Jde o funk ní negramotnost. Na základ tohoto pojmu m eme vyjád it i její opak, a to funk ní gramotnost. Uvedený termín znamená schopnost lov ka u ívat pro svou pot ebu jakýkoliv písemný materiál. (Svobodová, 2008: 11-12). Výzkumníci a odborníci, kte í se zabývají funk ní gramotností, ozna ují tento jev r znými definicemi. Rabu icová (2002: 19) shrnula r zná vymezení funk ní gramotnosti do deseti bod : 1. Funk ní gramotnost je p izp sobena kulturnímu kontextu, v n m se u ívá, a tomuto kontextu odpovídá obsah a náro nost gramotnostních dovedností. 2. Funk ní gramotnost implikuje, e existuje rozdíl mezi individuální gramotností a funk ní gramotností v tom, e individuální gramotnost nemusí být dostate ná pro fungování jedince ve spole nosti. 3. Funk ní gramotnost p edpokládá dovednosti, je jsou náro n j í ne jen zvládnutí základních technik tení a psaní. 4. Funk ní gramotnost bývá chápána obecn jako schopnost komunikovat.

9 9 5. Funk ní gramotnost není v ádném p ípad dichotomický jev, ale kontinuum. 6. Funk ní gramotnost musí být také jako kontinuum m ena a interpretována. 7. Funk ní gramotnost m e být m ena p ímo, nemusí se odhadovat na základ jiných indikátor (nap. po tu let kolní docházky). 8. Funk ní gramotnost není toto ná se kolní gramotností, co znamená, e dobré zvládnutí kolního vzd lání nemusí nutn znamenat úsp né e ení úkol ka dodenního ivota, p i nich je funk ní gramotnost pot ebná. 9. Funk ní gramotností se myslí výlu n gramotnost dosp lých, obvykle v populaci star í 15 let. 10. Funk ní gramotnost je obvykle dávána do souvislosti s vysp lými zem mi. Spole nost by m la být gramotná z d vodu ekonomických, politických a sociálních. Za sociální a politické d vody Rabu icová (2002: 145) pova uje: - men í ú ast na volbách - vy í kriminalitu - v t í závislost na sociálních dávkách - celkovou ob anskou pasivitu V eské republice se poprvé setkáváme s pojmem gramotnost v roce 1995, jen byl prohlá en Mezinárodním rokem gramotnosti. V tomto roce byl u nás proveden první výzkum zam en na áky v základních i st edních kolách. V základních kolách výzkum prov oval áky ve v ku deseti a patnácti let. Cílem Mezinárodního roku gramotnosti je srovnávat dovednosti a v domosti ák v ur itých oblastech vzd lávání. Zejména z matematiky, ostatních p írodov dných p edm t, ob anské výchovy a tená ské gramotnosti. Od uvedeného roku se eská republika za ala zapojovat do dal ích aktivit tohoto druhu. P esn ji lo o mezinárodní výzkumy PISA a PIRLS. Prvním základovým bodem byl pro ji vý e zmi ované výzkumy rok 1991, kdy se eská republika stala lenem Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledk vzd lávání (IEA). Do doby, kdy prob hl první výzkum, tj. rok 1995, nem la eská republika a specialisté, zabývající se tená skou gramotností, ádné zmínky o tom, jaké v domosti

10 10 a dovednosti mají na i áci v porovnání s áky v jiných zemích. (Straková a kol., 2002: 6)

11 Vymezení pojmu tená ská gramotnost tená ská gramotnost je jednou z etap funk ní gramotnosti. Její definici ovliv ují zm ny ve spole nosti a kultu e, díky nim se v pr b hu asu neustále m ní. tená ská gramotnost angl. reading litery, je komplex znalostí a dovedností jedince, které mu umo ují zacházet s písemnými texty b n se vyskytujícími v ivotní praxi (nap. jízdní ád, návod k zacházení s automatickou pra kou, úvodník v novinách aj.) Jde o dovednosti nejen tená ské, tj. um t texty p e íst a rozum t jim, ale také dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsa ené v textu, reprodukovat obsah textu aj. (Pr cha, Walterová, Mare, 1998: 40) Výzkum PIRLS definuje tená skou gramotnost jako: schopnost porozum t formám psaného jazyka, které vy aduje spole nost a/nebo oce ují jednotlivci, a tyto formy pou ívat. Mladí tená i mohou odvozovat význam z iroké kály text. tou, aby se u ili, aby se za lenili do spole enství tená ve kole i v ka dodenním ivot, také pro zábavu. (Potu níková, 2010: 11) Jiným zp sobem definuje tená skou gramotnost i výzkum PISA 2009: tená ská gramotnost je schopnost porozum t psanému textu, zabývat se jím, p emý let o n m a pou ívat ho k dosa ení vlastních cíl, k rozvoji vlastních v domostí a potenciálu a k aktivní ú asti ve spole nosti. (Pale ková, Tomá ek, Basl, 2010: 12) Podle Wildové (2005: 12) nejde pouze o to, aby ák porozum l text m, s kterými je seznámen ve kole. Cílem tená ské gramotnosti je porozum t text m i mimo kolní lavice. Jedná se nap íklad o text odborný, kde porozum ní tomuto druhu textu bude hrát velkou roli v profesním ivot jedince. Mimo text odborný se nej ast ji setkáváme s ostatními ve ejnými sd leními, jako jsou nap íklad noviny, letáky a internet, sd lující nám informace pot ebné k na emu ivotu. Abychom mohli na tato ve ejná sd lení reagovat, je d le ité mít tená skou gramotnost na takové úrovni, kterou na e spole nost vy aduje. U na základní kole by m li u itelé sm ovat k tomu, aby áci rozum li jak text m souvislým, tak nesouvislým (tabulky, grafy, schéma, ). Hlavním problémem je, e kola a u itelé p edkládají ák m pouze texty souvislé a nesouvislé asto opomínají. Rodina o ekává, e kola p ipraví áka na to, aby mohl vést kvalitní ivot. Z tohoto

12 12 d vodu by se u itelé m li více p izp sobit ka dodennímu ivotu jedince. (Svobodová, 2008: 10 13) Dle metodického portálu RVP je z ejmé, e áci s nízkou úrovní tená ské gramotnosti mají pozd ji velké problémy s uplatn ním na trhu práce, s ím jsou spojeny i problémy se za azením se do spole nosti. Abychom mohli dosáhnout ur ité tená ské gramotnosti, neobejdeme se bez jednoho nejd le it j ího prost edku tení. (Metodický portál 2008: 67)

13 Rozvíjení tená ské gramotnosti Wildová (2005: 24) ve své knize uvádí, e po áte ní rozvíjení tení je asto spojováno s prvním rokem ivota dít te, kdy za íná vnímat a prohlí et si obrázkové knihy. Jde o tzv. pregramotnost. D le itým aspektem pro rozvoj tená ské gramotnosti je význam p ed kolního období. P ed kolní období m eme charakterizovat jako období dít te ve v ku od 3 do 6 a 7 let. V u ím slova smyslu jde o období, kdy dít nav t vuje mate skou kolu. Není to v ak podmínkou, mate skou kolu nemusí nav t vovat v echny d ti v daném v ku. Základem pro výchovu je stále rodina. Mate ská kola staví na základech, které má dít z domova, a napomáhá je dál rozvíjet. (Langmeier, Krej í ová, 1988: 85). Cílem ka dého pedagoga by m lo být zvý ení úrovn tená ské gramotnosti. Prvním krokem pro rozvoj tená ské gramotnosti i volnosti v metodách a zp sobech, jak tená ské gramotnosti dosáhnout, byl rámcový vzd lávací program (RVP). Metody pedagog bývají mnohdy ov em zastaralé. U itelé a jejich výuka se na 1. stupni soust e uje hlavn na hlasité tení, které vyu ující dopl uje vysv tlováním neznámých slov. Sou asné mezinárodní výzkumy vy adují dosáhnutí ur itého cíle jinými metodami a zp soby vyu ování. Mezi metody zmi ované v RVP pat í nap íklad: výuka mezip edm tových dovedností projektové vyu ování narativní metoda práce s internetem Výuka mezip edm tových dovedností spojuje a propojuje poznatky, v domosti a dovednosti, které ák získá v jiných p edm tech, v r zných oblastech. tená ské dovednosti áka sleduje vyu ující i v jiných p edm tech a v r zných kolních i mimo kolních akcích, jako je náv t va knihoven, besedy s knihovníky, besedy s autory apod. Projektová metoda se odrá í na aktivit a zku enostech ák. S metodou mezip edm tových dovedností se shoduje v propojování poznatk, v domostí

14 14 a dovedností ák. P i této metod stojí u itel v pozadí a pro áky je pouze zadavatelem a pr vodcem. Sna í se navodit áky otázkami k hlub ímu p emý lení o daném problému. Jako projekt m e vyu ující zvolit etbu a zpracování obtí n j ího literárního díla. Narativní metoda je zalo ena na vypráv ní p íb hu, který si d ti samy vymyslí a vytvo í. Svou my lenku musí poté ostatním sd lit pomocí e i, písma nebo obrázku. Tato metoda se velmi rozmohla ve finských kolách. Oblíbenou aktivitou p i hodinách je, e si jeden ák vymyslí a p evypráví p íb h a vyu ující ho zapí e. Dal í ák pak p íb h p elo í do anglického jazyka a ák, který p íb h vytvo il, jej doplní vlastní ilustrací. Metoda vy aduje, aby si ka dý ák p edem promyslel, co bude obsahem p íb hu, a podle toho si zvolí vhodné jazykové prost edky a podstatné momenty sd lí obrázkem. T mito zp soby d ti rozvíjí své schopnosti pro práci s textem. V echny p íb hy se poté vystaví a vyv sí ve t ídách i v prostorách koly. D ti se k p íb h m velmi rády vracejí a zvy ují tak sv j zájem o etbu. Mezi dal í moderní metody pat í i práce s internetem. Internet je zdroj, který poskytuje texty r zných druh. Hlavní inností v rámci této je vyhledávat informace, které zadá vyu ující, a um t se orientovat v nesouvislých textech. Práce s internetem navíc d ti velmi baví. (metodický portál 2008: 70 73) eská kolní inspekce (dále jen I) ve své práci tená ská gramotnost jako vzd lávací cíl pro ka dého áka (2010: 14) popisuje, jak rozvíjet ák v zájem o etbu a zárove i tená skou gramotnost. Nejd le it j í je áka k etb motivovat. ák si p i etb m e zvolit vlastní knihu, kterou chce íst, zajímá se o etbu druhých, o knize s ostatními áky debatuje, roze tenou knihu si bere dom a po do tení d lá zápis do tená ského deníku. Podstatné je, aby se ák na tenou knihu soust edil a dokázal vyhledávat informace z textu, nejd íve se spolu áky a poté sám. tená musí mít schopnost odli it podstatné od nepodstatného a p i dal ím tení se vracet my lenkami k p edchozímu textu a ucelovat si, co se dozv d l. Tím si ov uje vy í úrove porozum ní textu. P i tení nesmí zapomenout na ujasn ní si obsahu teného. K pasá ím, kterým nerozum l, se vrací, význam neznámého slova si ujas uje odvozením z kontextu a poté u vyu ujícího. Hausenblas a Ko tálová uvád jí v publikaci I dal í metody rozvíjející tená skou gramotnost:

15 15 tení s otázkami tení s p edvídáním debata s autorem tení s tabulkou p edpov dí skládankové tení poslední slovo pat í m I.N.S.E.R.T. tení s otázkami je metoda, p i které áci spolupracují ve dvojicích. Po p e tení textu si navzájem pokládají otázky, které je nasm rují k pochopení obsahu, co se následn projevuje p i samotném tení. tení s p edvídáním je velmi oblíbenou metodou u ák. Prolínají se zde fáze p ed tením, p i tení a po tení. Ne za nou áci íst text, p edvídají a hádají, o em bude. Své odhady ák probere se svým spolu ákem ve dvojici, ve skupin nebo s celou t ídou. Poté nastupuje fáze samotného tení. Po tení vznikne debata, jak ákovy p edpov di dopadly, zda byly správné nebo se s p edpov dí neshodovaly. Debata s autorem metodu m eme vyu ít p i tení i po tení. áci se sna í vyvodit, co chce autor v napsaném textu sd lit a u í se vnímat rozdíl mezi slovy a situacemi. tená má ur itou p edstavu, z celkové výstavby textu v ak m e vyplývat n co jiného. tení s tabulkou je obdobnou metodou jako tení s p edvídáním. Stejn tak se m e vyu ívat p ed tením, p i tení i po tení. ák p i této metod navíc dopl uje tabulku, která zp es uje porozum ní obsahu. Tabulku áci vypl ují ve dvojicích. P i skládankovém tení je text rozd len to t í ástí. T ída pracuje ve skupinkách. Ka dá skupina ák má k dispozici jinou ást textu. Úkolem je zvolit si jednu ást textu, p e íst si ji, zamyslet se nad obsahem a formou a odhadnout, co dané ásti p edcházelo a co bude následovat. Poslední slovo pat í mn je metoda, p i které si ka dý ák po p e tení textu zvolí slovo, kterému nerozumí. K vybranému slovu napí e krátký komentá, z jakého d vodu

16 16 si slovo vybral. Poté si áci se svými napsanými slovy sednou do krou ku, jeden tená p e te svá slova a ostatní odhadují, pro si ák daná slova zvolil. I.N.S.E.R.T. metoda doporu ená pro nau né texty. áci po p e tení textu hledají informace, které jsou podstatné a nepodstatné, pravdivé i pochybné nebo známé a nové. Ka dý sv j výb r informací p e te t íd. Vzniká debata, p i ní m e mít v t ina na zvolené informace jiný názor. (http://www.csicr.cz, 2010: 18-21)

17 17 2. Mezinárodní et ení tená ské gramotnosti 2.1 PISA PISA, zkratkové slovo pro Programme for International Student Assessment, je jedním z nejznám j ích mezinárodních výzkum. Jeho cílem je zjistit a srovnat v domosti a dovednosti ák z r zných zemí v oblasti tení, matematiky a p írodních v d. (Pale ková, Tomá ek, Basl, 2010: 5) Úkolem PISY bylo odli ení od tradi ních mezinárodních výzkum IEA. Pedagogi tí odborníci v zemích OEDC (Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj) se shodují, e ák m jsou p edávány nepot ebné v domosti nezá ivným zp sobem. U itelé by se m li soust edit p edev ím na poznatky, kterými vybaví áka do budoucího ivota, a které ák uplatní na pracovním trhu i v osobním ivot. Z tohoto d vodu je nejd le it j ím bodem výzkumu orientace na takové v domosti a dovednosti áka, je jsou pro jedince v dne ní moderní spole nosti nepostradatelné. (Straková a kol. 2002: 5) Prvního výzkumu, provedeného v roce 2000, se zú astnilo 32 zemí, v nich bylo testováno p es ák a student. eskou republiku zastupovalo ák z 250 kol. Zkoumání gramotnosti ve v ech t ech oblastech tená ské, matematické a p írodov decké se zam uje na t i základní aspekty: dovednosti (n kdy také ozna ované jako innosti, respektive postupy), obsah (tradi ní prvky kolních osnov, respektive v domosti), situace (kontext, do kterého je úloha zasazena). (Kramplová a kol., 2002: 7) V oblasti tená ské gramotnosti je vymezeno p t postup (dovedností): - vlastní porozum ní textu - vyhledávání informací v textu - zpracování informací - porovnávání informací z textu s informacemi erpanými z jiných zdroj - celkové hodnocení textu stavby, jazyka, ánru

18 18 Obsah v oblasti tená ské gramotnosti zahrnuje r zné typy text rozd lené na souvislé a nesouvislé. - do souvislých text nále í vypráv ní, popis, polemické texty a pokyny - do nesouvislých text se adí formulá e, reklamy, grafy, tabulky, obrázky, mapy Posledním aspektem tená ské gramotnosti je situace. Texty jsou rozd leny do ty ástí. - osobní (dopis, ) - ve ejné (oficiální spisy, oznámení) - pracovní - vzd lávací (Straková a kol. 2002: 10 11) áci byli testováni dv ma metodami testy a dotazníky. Na vypln ní testu m l ák dv hodiny. Testy byly zam eny na úlohy s výb rem i s tvorbou odpov di. Do dotazník áci vypl ovali informace o sob, o svém ivot a rodin, o své kole a vyu ovacích metodách, které u itelé vyu ívají. V prvním výzkumu byla hlavní testovanou oblastí tená ská gramotnost, stejn tak jako ve tvrtém a zatím posledním výzkumu z roku 2009.

19 PIRLS Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledk vzd lávání (IEA) provádí výzkum PIRLS, soust e ující se na tená ské dovednosti ák tvrtých ro ník. PIRLS navazuje na výzkum tená ské gramotnosti IEA z roku První výzkum byl proveden roku 2001 a zú astnilo se ho 35 zemí. (Kramplová, Potu níková, 2005: 9) D ti ve tvrté t íd by m ly dokonale ovládat v echny kvality tení a za ínat se soust edit více na obsah teného. I p esto jsou zem, kde si i d ti ve tvrté t íd za ínají teprve tení osvojovat. Auto i dané publikace bohu el neuvád jí p íklady zemí, v nich áci získávají tená ské dovednosti pozd ji. Práv t mto zemím je ur en jednodu í test tená ské gramotnosti, tzv. prepirls. Aby bylo mo né m it tená ské dovednosti a podmínky, ve kterých se u í d ti íst, provádí se výzkum v dy po p ti letech. V nejmenovaných zemích získávají áci tená ské dovednosti, které jsou nezbytné pro výzkum, a v pátých a estých t ídách, co p iná í adu informací o kvalitách tení ák. Kdyby byl výzkum proveden u t chto ák ve t íd tvrté, výsledek by krom toho, e testy byly obtí né, nep inesl ádné jiné p ínosné informace. (Potu níková 2010: 9 10) Mezi základní aspekty tená ské gramotnosti bývají azeny postupy porozum ní, ú ely tení a tená ské chování a postoje. ák text vyhledává se zám rem, dozv d t se informace pot ebné pro jeho seberealizaci. Hovo í se o dvou zám rech: - tení pro radost, z vlastního zájmu - tení, jím ák získává a pou ívá informace jako nástroj vzd lávání Postupy porozum ní ozna uje PIRLS jako innosti, pomocí kterých tená i porozumí textu. Postup je mnoho, výzkum se zam uje na ty i základní: vyhledávání informací vyvozování záv r interpretace posuzování textu Nemén d le ité, ne je porozum ní textu, jsou i postoje a chování vedoucí tená e ke tení.

20 20 Ve vyhledávání informací je podstatné, aby ák na el v textu informace související s otázkou, která je polo ena. P i tomto postupu jsou pou ívány následující metody: - hledání informací - hledání my lenek - vyhledávání slov a slovních spojení - posuzování prost edí, v n m se odehrává d j p íb hu Pro pochopení obsahu textu je nutná tená ova p edstavivost. tená vyu ívá informací z textu a na jejich základ si domý lí dal í, v textu neuvedené, informace. Tento postup se nazývá vyvozování záv r. P íklady inností v tomto postupu jsou: - pochopení souvislostí mezi dv ma událostmi - odvození hlavní my lenky na základ daných tvrzení a informací - vyty ení osoby nebo v ci zastoupené v textu zájmenem - ur ení vztahu mezi dv ma postavami - vyhledání zobecn ných vyjád ení Interpretace je postupem, p i kterém tená propojuje své dovednosti, a to íst s porozum ním s vlastními zku enostmi. Pro lep í pochopení motiv a jednání postav erpá tená ze svých vlastních zku eností. innosti jsou následující: - rozpoznání hlavního tématu textu - uvá ení jiného chování postav v daných situacích - konfrontování informací z textu - od vodn ní nálady a atmosféry p íb hu - vyu ití informací z textu v b ném ivot Na základ interpretace je zalo en postup posuzování textu. P i tomto postupu tená hodnotí stavbu textu, jazykové prost edky, apod. Informace, které autor pou il, m e srovnávat se svými zku enostmi i s informacemi erpaných z jiných zdroj. P íklady inností jsou:

21 21 - hodnocení v rohodnosti popisovaných událostí - charakterizování prost edk, kterými autor vytvo il neo ekávaný konec p íb hu - posouzení úplnosti nebo srozumitelnosti informací uvedených v textu - zji t ní autorova názoru na hlavní téma Výzkum PIRLS zkoumá i okolnosti, které ovliv ují tená skou gramotnost. Okolnosti jsou spojeny s: - vzd lávacím systémem - ekonomickým a sociálním zázemím rodiny - innostmi, kterými rozvíjíme tená skou gramotnost - postoji rodi k etb - sídlem a organizací koly - materiálními podmínkami koly - spoluprácí s rodi i - postoji u itel - atmosférou t ídy - výukovými materiály a metodami (Potu níková, 2010: 22 36)

22 22 3. tení tení je jednou z nejd le it j ích dovedností v ivot jedince. Neuplat uje se pouze ve kolních p edm tech, ale p edev ím v mimo kolním ivot. Dovednost íst znamená chápat ti t nou a psanou e. P edpokládá znalost grafických znak slov (písmen pro jednotlivé hlásky), dovednost p evést je pohotov v e mluvenou, vytvo it si adekvátní p edstavy o obsahu teného, p emý let o n m a zaujmout k n mu osobní postoj. (Toman, 1991: 10) Trávní ek (2008: 18) tení definuje jako aktivitu zam enou na knihy. Je jisté, e ten kdo umí íst, te knihy a n jakým zp sobem si je obstarává, a u si je kupuje i p j uje. Hlavním aspektem p i vytvá ení tení je vyu ující. U itel je ten, kdo v ákovi celý proces tení upev uje a dál ho rozvíjí ur itým sm rem, za ur itým cílem. K lep ímu pochopení textu vedou dokonale osvojené tecí techniky, jako je správnost, plynulost a výraznost. Pokud si ák osvojí tyto znaky tení, nic mu nebrání, aby se pak více soust edil na obsah a smysl teného textu. Mluvíme-li o kvalitách tení, nesmíme opomenout ani druhy tení, kterými si áci osvojují ítankové texty. V první a druhé t íd ák vyu ívá tení hlasité, které vzniká artikulací hlásek za pomoci hlasivek a pohyb mluvidel. Tyto pohyby musejí být z etelné. áci vnímají text na základ pohybu rt a zvukového podn tu. Tento druh tení je prost edkem osvojení si tení správného a plynulého a umo uje jak samotnému ákovi, tak i u iteli, kontrolovat úrove tecích kvalit. Hlasité tení má dv formy projevu, a to tení spole né a sborové. tení spole né je individuální. Jeden ák p ed ítá text nahlas a ostatní áci text sledují a kontrolují. Tato forma tení slou í k prvnímu seznámení se s textem a p edev ím funguje jako tení cvi né, p i kterém si u itel m e u áka ov it techniky tení. P i sborovém projevu tou v ichni áci ve t íd dohromady nebo jen ur ité skupiny. Nejv t í problém spo ívá v tom, e ka dé dít má jiné tempo tení a sborový hlasitý projev vedou spí e ti tená i, kterých je p evaha. Dal ím mínusem je i svád ní tená k nedbalé artikulaci, výslovnosti a celkov k nepozornému tení. Jednou z variant sborového tení je tení p ípravné, které je spjato se tením nových, náro n j ích text. V ni ích t ídách je pou íváno p edev ím k nácviku tení slo it j ích, neznámých a nesrozumitelných slov. Pokud ák pouze pohybuje mluvidly a neu ívá hlasivky, jde o tení epotné. Toto tení se toleruje do druhé t ídy, na konci druhé t ídy je nep ípustné a ozna uje nezvládnutí techniky tení.

23 23 Postupn od tení hlasitého p echázejí áci ke tení tichému, kdy text sledují pouze zrakem bez u ití artikula ních pohyb mluvidel. Tento druh neslou í k diagnostice tení správného, plynulého a výrazného, nýbr k ov ení si rychlosti tení a porozum ní textu. Jeliko má ka dé dít své individuální tempo, je tiché tení p ijateln j í z toho d vodu, e ák se nezdr uje s vyslovováním teného a tení je tak rychlej í. tení tiché dovoluje ákovi vrátit se v textu na mén srozumitelná nebo zajímavá místa. Od t etí t ídy se áci prost ednictvím tichého tení seznamují s del ími ítankovými ukázkami. Tohoto tení je u íváno p i samostatné práci d tí. (Toman, 2007: 45-46) Gejgu ová (2011: 14) ve své publikaci rozli uje tení podle zám r a cíl, se kterými lov k p istupuje k etb. Formy tení jsou: orienta ní tení vyu ívá se p i prvním seznámením s textem výb rové tení hledání informací v textu kritické tení uplat uje se u hodnocení obsahu a vytvo ení vlastního názoru tvo ivé tení tení um leckého textu, podn cuje vlastní autorskou tvorbu korekturní tení odstra ováním nedostatk v textu (pravopis, gramatika, stylistika) adaptivní tení tená si sám zvolí tení, které mu podle textu vyhovuje

24 tení s porozum ním tení s porozum ním je asto ozna ováno jako tení uv dom lé. Chceme-li, aby ák porozum l textu, musíme dbát na techniku tení, ve které hraje hlavní roli výraznost, správnost a plynulost. Porozum ní textu a techniky tení se navzájem propojují. Práv na správnost, která také spolu s jinými spadá do základních znak tení, navazuje tení uv dom lé. Pro dít je proces porozum ní textu velmi slo itý. Dovednost íst s porozum ním závisí na zvládnutí tecí techniky, na celkové intelektové, jazykové a kulturní úrovni tená e, jeho ivotních a tená ských zku enostech a v domostech, na bohatství jeho slovní zásoby i na obsahové a formální p im enosti textu. (Toman, 2007: 36) Toman (2007: 36 37) ve své publikaci uvádí hlavní p í iny neuv dom lého tení. P edev ím jde o ákovu koncentraci na tení správné a plynulé. Ta zp sobuje nesoust ed nost na obsah teného. Uv dom lé tení je omezeno v kem, psychikou, osobními i tená skými zku enostmi a slovní zásobou ák. tení s porozum ním si áci osvojují pomocí otázek a odpov dí, hledáním hlavní my lenky, dopl ování slov, v t, souv tí nebo ver do textu. Aplikování r zných literárn -estetických dovedností (p ed ítání, p ednes, vypráv ní, reprodukce, dramatizace) vy aduje u ák ur itou míru porozum ní. Kalhous a Obst ve své publikaci (2003: 125) uvád jí materiální didaktické prost edky, které jsou vyu ívány p i výuce. Jedna z kapitol je v nována vyu ití televize p i vyu ování. Ve výuce jsou ím dál ast ji voleny videopo ady místo výkladu a práce s u ebnicí. Podle autor bere televize d tem as, který by mohly v novat etb. Stává se tak nep ítelem tení s porozum ním. Místo toho, aby si d ti p i práci s u ebnicí zdokonalovaly své nedostatky ve tení a v porozum ní obsahu, sledují videopo ady. íst s porozum ním a innosti spojené s ním vy adují po ákovi i o ekávané výstupy, které stanovuje Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání (RVP ZV). Výstupy jsou rozd leny do dvou období: 1. období ro ník, výstupy na konci 3. ro níku jsou pouze orienta ní. V domosti a dovednosti spadající do tohoto období Toman (2007: 22) definuje takto:

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Staré Hodějovice, okr. České Budějovice Obecní 5, 370 08 Staré Hodějovice Identifikátor

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

P O K Y N Y P R O ZADAVATELE

P O K Y N Y P R O ZADAVATELE P O K Y N Y P R O ZADAVATELE A. Činnosti vykonávané KAŽDÝ DEN KONÁNÍ ZKOUŠEK PŘED JEJICH ZAPOČETÍM Dostavte se před konáním zkoušek dle jednotného zkušebního schématu do místnosti, kde proběhne předání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-106/15-E. Na Výsluní 312, 563 01 Lanškroun

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-106/15-E. Na Výsluní 312, 563 01 Lanškroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-106/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zřízení Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí Sídlo E-mail právnické osoby Na

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

N O V É M O N O S T I B A R V E N Í

N O V É M O N O S T I B A R V E N Í - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Barvení vlas N O V É M O N O S T I B A R V E N Í 1 u ební den 7 hodin 1. Cíle výuky

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Český Krumlov 2010 Miroslav Valha UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2413/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 vykonávající činnost školy: Sídlo: Slovenská 27/1726, 120 00 Praha

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

METODICKÉ LISTY. Zpracovala : PaedDr.. Ilona Baarová

METODICKÉ LISTY. Zpracovala : PaedDr.. Ilona Baarová METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech) reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: ČJ KV Název metodického

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21 Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Školní rok 21/211 Evaluační dotazníkové šetření Evaluační dotazník pro rodičovskou veřejnost

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa.

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa. BUBLINKOVAČ 5 Přivítání rituál. Místnost je zatemněna, hraje relaxační hudba, světelné efekty jsou zapnuty dle výběru učitele. Žáci se po příchodu zezují. Přičichnutí k vonné esenci ( čichová stimulace

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Mateřská škola Roudnice Adresa: Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Libčany Identifikátor zařízení: 600 088 090 Zřizovatel: Obecní úřad

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více