říjen 2007 informační měsíčník pro občany města Náchoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2007 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz"

Transkript

1 Náchodský zpravodaj říjen ročník běhu Hronov-Náchod Zprávy Kronika Don Giovanni Pozvánka Skauti Nová vyhláška Říjnová výročí Z historie sportu Kuronské slavnosti Hopsáček Primátor Ekoutek Svoz odpadů Sport Školské zařízení Muzeum Zubní pohotovost Déčko Loutková scéna ICC Náchod Galerie Církve Knihovna Divadlo Kino informační měsíčník pro občany města Náchoda

2 Beránek Náchod, a. s. uvádí v øíjnu Støeda v hodin SLEVA Ètvrtek v hodin SLEVA Úterý v hodin Ètvrtek v hodin Úterý v hodin SLEVA Laïa Kerndl a Swing sextet Vstupné: 130 Kè Pøedprodej od W. A. Mozart: Don Giovanni Slezské divadlo Opava Vstupné: 220, 200, 180, 160 Kè Pøedprodej od J. Drda: Hrátky s èertem Náchodská divadelní scéna Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kè Pøedprodej od Andrzej Chorosiñski (varhany), Polsko Koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu Koncert ab. cyklu skupina K Husùv sbor v Náchodì Vstupné: 90 Kè Pøedprodej od M. Bulgakov: Moliére Divadlo v Dlouhé Pøedstavení ab. cyklu skupina A Vstupné: 190, 170, 150, 130 Kè Pøedprodej od Støeda v hodin Støeda v hodin SLEVA Úterý v hodin Støeda v hodin SLEVA Co jsem pøijal, pøedal jsem dál Literárnì hudební veèer Malý sál mìstského divadla Vstupné: 40 Kè Pøedprodej od Pavla Bøínková a Jan Ježek Souznìní Vstupné: 100, 80, 60, 40 Kè Pøedprodej od Victoria na cestì kolem svìta Cestopisná pøednáška moøeplavce Ivana Orla s filmovým promítáním Pøednáškový sál mìstského divadla Vstupné: 50 Kè Pøedprodej od Brnìnští komorní sólisté Sólista: Jan Škrdlík (violoncello) Koncert ab. cyklu skupina K Vstupné: 120, 100, 80, 60 Kè Pøedprodej od Literárnì hudební veèer Co jsem pøijal, pøedal jsem dál V pracovnì hudebního skladatele a pedagoga Dušana Vrchoslava (*1924) v jeho bytì v Novém Mìstì nad Metují visí památeèní tablo s výše uvedeným mottem a s fotografiemi 23 jeho žákù. Ti všichni pokraèovali dál ve studiu hudby na konzervatoøích nebo hudebních akademiích a stali se profesionály. Tento výsledek jeho pùsobení na hudebních školách v Opoènì, Hronovì a Novém Mìstì nad Metují je obdivuhodný a dokládá mimoøádné schopnosti pedagoga. Nejen to z jeho iniciativy vzniklo na všech místech, kde pùsobil, postupnì nìkolik hudebních tìles, které pod jeho taktovkou a vedením dosáhly pozoruhodných výsledkù. V neposlední øadì byl a stále ještì je skladatelsky èinný v mnoha hudebních žánrech. Veèer bude naplnìn vzpomínkami Dušana Vrchoslava a jeho hudbou v provedení jeho bývalých žákù. Ve foyer bude pøipravena dokumentární výstavka. PØEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì. Otevírací doba: pondìlí pátek hodin, sobota hodin, tel Sleva 30 % na oznaèené programy pro držitele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedložte pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi mají po telefonickém nahlášení na tel.: vstup zdarma.

3 1 øíjen 2007 Náchodský zpravodaj øíjen 2007 Obsah 50. roèník bìhu Hronov-Náchod... 1 Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika... 4 Don Giovanni... 4 Poznávací cesta, nová vyhláška... 5 Øíjnová výroèí, Sborník... 6 Konference o biomase... 6 Z historie sportu v Náchodì... 7 Kuronské slavnosti ohlédnutí... 8 Hopsáèek, inzerce... 9 Primátor Bìh Hronov-Náchod (propozice) Ekoutek Svoz odpadù Sport Program školského zaøízení Muzeum, Skupina P.R.S.T Zubní pohotovost Program Déèka, ICC Náchod Senior klub, SZP Náchod Galerie, Církve Knihovna, Galerie Slávie Padesáté jubileum silnièního bìhu Hronov Náchod Populární závod, silnièní bìh Hronov Náchod, oslaví v sobotu 20. øíjna své významné jubileum padesátý roèník. Jeho historie je ale staršího data. Nultý roèník se bìžel už 1. èervna 1913, tedy ještì za Rakouska-Uherska. V nedìlním dopoledni se vydalo z hronovského námìstí prvních pìt odvážlivcù. Tehdy neobvyklou akci poøádal sportovní kroužek pøi náchodské textilní firmì Ed. Doctor, a proto byl cíl stanoven u firmy, stojící naproti náchodskému nádraží (dnes obytná zástavba a autobusové garáže). Tra dlouhou asi 8200 metrù nejrychleji (za 31 min.) ubìhnul dvacetiletý Albert Èerný z poøádajícího kroužku. Ovšem vzápìtí vypukla svìtová válka a dnes již historický závod upadl v zapomnìní... V samostatné èeskoslovenské republice se sportovní život probouzel až v polovinì dvacátých let. Tehdy se pøi náchodském SK ustavil lehkoatletický odbor pod vedením Bohumila Kratìny. Zaèátky nebyly vùbec jednoduché, chybìly zkušenosti, metodika i náèiní, ale naopak nechybìlo nadšení, které jistì motivoval i legendární táta Jandera pøi svých návštìvách. Zrodil se tedy nápad uspoøádat (po vzoru slavných Bìchovic) vytrvalecký závod z Hronova do Náchoda, nebo se zdejší tra jevila pomìrnì ideální nepøíliš kopcovitý terén, pravidelnì udržovaná státní silnice a pøimìøená vzdálenost mezi obìma mìsty. A tak v nedìli 13. kvìtna 1928 byl za nepøíznivého poèasí odstartován první roèník. Z hronovského námìstí mìla tra vést až na náchodské námìstí, ovšem poøadatelé nedostali povolení od mìstské rady, a tak byl cíl u hotelu Itálie. Bìželo dvanáct závodníkù, ve vypsaných kategoriích vyhráli Jaroslav Mizerovský (Kolín, registrovaný) v èase 29,09 min. a Václav Schreiber (Hronov, pøíchozí) za 29,50 min. Vítìzové obdrželi broušené poháry, po závodì se konal spoleèenský veèírek v restauraci U Kuklù. Vznikla nová sportovní tradice, kterou umocnily další roèníky v letech 1929, , , , 1945, , , 1991 až zatím V tomto dlouhém èasovém úseku prošel závod øadou zmìn, které mu dodaly více prestiže a lesku. Od 6. roèníku (1935) byl poøádán na podzim, od 9. (1940) se soutìží o putovní štít, v minulosti byl cíl i na stadionu na Hamrech, od 16. (1972) závodí ženy, od 17. (1973) se stabilnì bìhá na vyzkoušené trase: hronovské námìstí náchodská radnice. Východoèeské Bìchovice se staly velmi populárním mítinkem, podle peèlivì sestavených statistik se dosud na jeho startu postavilo závodníkù. V hlavní kategorii mužù (do 34 let) závodí nejlepší vytrvalci, tra ový rekord dosud drží èeský reprezentant Jan Pešava (1993) èasem min., šestinásobnými vítìzi jsou Petr Havel a Michal Šmíd. Mezi ženami drží tra ový rekord Monika Deverová (1995) èasem min., ètyønásobnými vítìzkami se staly Anna Pichrtová a Vendula Frintová. Závod ale není urèen jenom pro ty nejlepší, jeho neopakovatelnou atmosféru právì vytváøí i ti jeho poèetní vìrní a bezejmenní úèastníci, kteøí ve svých vìkových kategoriích pravidelnì bìhají hlavnì pro radost. Specifikem je obdivuhodná úèast tìch døíve narozených, legendami se stali náchodští Karel Šmída a Jaroslav Venclík i turnovský Michal Haniè. I tento závod má samozøejmì své obìtavé poøadatele, poèínaje zakladatelem Bohumilem Kratìnou a konèe jeho pokraèovateli: Raimundem Nitschem, Otto Kudelkou, Petrem Griegerem, Liborem Nejmanem, Miroslavem Novákem, Oldøichem Scholzem a dalšími, kteøí se tak velmi zasloužili o zdar dosavadních padesáti roèníkù. Nezbývá než popøát: Ad multos annos! Jaroslav Èáp

4 Náchodský zpravodaj 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm, pozdìji všech devìt radních. Èíselný popis u každé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PRO- TI-ZDRŽEL SE. Mìstské støedisko soc. služeb zpùsob umís ování žadatelù lrm schválila upravená pravidla pro umístìní do Mìstského støediska sociálních služeb. Více na Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke smlouvì o výpùjèce na nebytový prostor v Náchodì, Komenského èp. 577, kterým se mìní doba platnosti smlouvy z doby neurèité na dobu urèitou 10 let s platností od Uvedený prostor využívá v souèasné dobì obèanské sdružení Dokoøán l RM souhlasila s návrhem zadat opravu a údržbu nádrže Rybáøský firmì STAMP, s. r. o., Náchod l RM souhlasila s øešením pøeložky kabelových rozvodù v rámci stavebních úprav ul. Èeskoskalická a souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo se zhotovitelem TELKABEL CZ, s. r. o., Náchod Žádost o èerpání finanèních prostøedkù lrm schválila pøevod finanèních prostøedkù z fondu rezerv a rozvoje mìsta Náchod do rozpoètu pøíspìvkové organizace Základní umìlecké školy J. Falty Náchod. Finanèní prostøedky budou použity na úhradu nájemného a na nákup a opravu hudebních nástrojù. Výbìrové øízení Operaèní program Životní prostøedí l RM souhlasila s podmínkami veøejné zakázky projektu Úspory energie na objektech mìsta Náchoda. Mìsto Náchod je zadavatelem veøejné zakázky na zpracování žádosti o dotaci z Operaèního programu Životní prostøedí, na organizaèní zajištìní souvisejících výbìrových øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách a na investièní (ekonomický) dozor vèetnì závìreèného vyhodnocení akce v rámci projektu Úspory energie na objektech mìsta Náchoda. Tento projekt zahrnuje objekty polikliniky a ZŠ Plhov. Podpora pøípravy projektù a zpracování žádostí o podporu Královéhradecký kraj vyhlásil 2. èervence 2007 výzvu k pøedkládání žádostí do programu Podpora pøípravy projektù a zpracování žádostí o podporu. Finanèní pùjèka je poskytována na zpracování žádosti, vèetnì požadovaných pøíloh, na financování projektù ze Strukturálních fondù EU nebo jiných evropských fondù a finanèních mechanizmù. Minimální výše pùjèky je 50 tis. Kè, max. výše 1 mil. Kè. Jeden subjekt mùže požádat o více pùjèek, celková výše všech poskytnutých pùjèek nesmí pøekroèit maximální možnou celkovou výši poskytnutých finanèních prostøedkù, tj. 1 mil. Kè. l RM souhlasila s pøedložením žádostí o finanèní podporu tìchto projektových zámìrù: rekonstrukce ZŠ Plhov v Náchodì stavební úpravy a pøístavba domu èp. 247 v Tyršovì ul. (nová ZUŠ) do zmínìného programu Královéhradeckého kraje. Zpracování projektových dokumentací na komunikace l RM schválila pøípravu projektových dokumentací k žádostem o dotace a na realizaci tìchto úsekù komunikací: cyklostezka Náchod Dolní Radechová, komunikace Denisovo nábøeží, komunikace Lipí Peklo, komunikace Na Strži, komunikace Bìloves Promenádní a souhlasila se zaøazením prostøedkù na zpracování tìchto projektových dokumentací do návrhu rozpoètu na rok Doèasná dopravní opatøení v Náchodì l RM souhlasila se zadáním veøejné zakázky Projektová dokumentace Doèasná dopravní opatøení v Náchodì stupeò studie firmì Valbek, spol. s r. o., Ústí nad Labem a zároveò souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo. Regenerace panelového sídlištì Plhov v Náchodì dìtská høištì l RM souhlasila se zadáním veøejné zakázky na dodávku a montáž dìtských høiš : Høištì C1 firmì HAGS Praha, s. r. o., Høištì C2 firmì TOMOVY PAR- KY, spol. s r. o., Turnov Høištì C6 firmì KARIM, spol. s r. o., Hulín a souhlasila s uzavøením smluv o dílo s vybranými uchazeèi. Veøejné osvìtlení komunikace ul. Krásnohorské l RM souhlasila se zadáním realizace stavby veøejného osvìtlení v ulici Krásnohorské firmì ELEKTRO-COMP Dolní Radechová a s uzavøením smlouvy o dílo s touto firmou. TELEGRAFICKY: l RM schválila použití mìstského znaku Náchoda na propagaèní materiály Galerie výtvarného umìní v Náchodì k výtvarné soutìži NAŠE Galerie v roce 2007 a v turistickém prùvodci Národního parku Stolové hory Rada mìsta Technická pomoc pøi zpracování územnì analytických podkladù l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo s firmou URBAPLAN, spol. s r. o., Hradec Králové. Tyto analytické podklady mohou vytipovat lokality vyžadující zvláštní ochranu. Strategie prevence kriminality a sociálnì patologických jevù mìsta Náchoda na období l RM souhlasila s návrhem Strategie prevence kriminality a sociálnì patologických jevù mìsta Náchod na období let a doporuèila tento materiál ke schválení zastupitelstvu mìsta. Tato strategie je základem pro tvorbu opatøení vedoucích k eliminaci sociálnì patologických jevù a kriminality. Materiál, vypracovaný manažerem prevence kriminality ve spolupráci se èleny pracovní skupiny pro prevenci kriminality, navazuje na Strategii prevence kriminality na léta a zahrnuje pøedevším opatøení v oblasti sociální prevence, situaèní prevence a informací pro obèany. V oblasti sociální prevence budou podporovány již fungující projekty zamìøené na práci s rizikovými skupinami dìtí a mládeže a projekty zamìøené na prevenci sociálnì patologických jevù jako jsou napø. drogová závislost, alkoholizmus, kouøení, patologické hráèství nebo šikana. V oblasti situaèní prevence bude preferováno dobudování 5. etapy kamerového systému, uzamykatelné stojany na kola, kontrola dodržování zákona è. 379/2005 Sb. (O ochranì pøed škodami zpùsobenými tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami). V oblasti informací pro obèany budou podporovány projekty zamìøené na ochranu obèanù pøed trestnou èinností (publikace, letáky, samolepky, mediální podpora úspìšných projektù, informaèní služba pro obèany, dotazníkové šetøení apod.). Existence této strategie je také pøedpokladem pro získávání dotací na jednotlivé projekty ze státního rozpoètu. Slouèení peèovatelské služby l RM souhlasila s reorganizací peèovatelské služby pøestìhování z ul. Hurdálkovy èp. 371 do budovy Harmonie v Rybáøské ulici èp. 1810/1819 a s tím související zmìnu zøizovací listiny Mìstského støediska sociálních služeb od doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení. Úèelem je efektivnìjší poskytování terénních sociálních služeb s minimálními investièními náklady na realizaci. Celková úspora provozních nákladù je odhadnuta pøibližnì na 850 tis. Kè v dùsledku snížení poètu personálu. Peèovatelská služba bude zajiš ovat služby od 6.00 do hodin. S touto zmìnou souvisí úprava zøizovací listiny MìSSS Marie a kompetence uzavírání nájemních smluv a zajištìní technického provozu budov.

5 3 øíjen 2007 Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s ukonèením smlouvy se spoleèností Spoleèný les Peklo na pronájem pozemkù souvisejících s vybudovanou cyklostezkou Ostrovy Peklo, dohodou k Dùvodem ukonèení nájemní smlouvy je to, že po dohodì s obcí Pøibyslav bude stavba cyklostezky pøevedena formou daru na obec Pøibyslav, která bude zajiš ovat údržbu cyklostezky, úklid a poøádek jejího okolí. Délka cyklostezky na pronajatých pozemcích je 54 m l RM souhlasila s uzavøením Dohody o odbìru povrchové vody se Zemìdìlskou vodohospodáøskou správou Hradec Králové. Dohoda se týká odbìru povrchové vody pro Jiráskovo koupalištì a uzavírá se s platností do Žádosti o èerpání finanèních prostøedkù z fondu reprodukce majetku l RM schválila èerpání vlastního fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Dùm dìtí a mládeže Déèko ve výši Kè na opravy investièního majetku a èerpání fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace MŠ Havlíèkova (Plhov) ve výši Kè na zakoupení sporáku do školní jídelny. Zmìny v komisích l RM jmenovala Lucii Peterkovou èlenkou kulturní komise mìsta Náchoda. l RM odvolala ing. Jiøího Koènara z dopravní komise na vlastní žádost. TELEGRAFICKY: l RM schválila smlouvu o dotaci z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2007 s Mgr. Jiøí Matìjù na èinnost informaèního centra v Bìlovsi l RM schválila použití mìstského znaku Náchoda na plakátu FTS Florbal Náchod Pachatelé dopadeni!! V noci 17. srpna se Mìstské policii Náchod podaøilo zadržet tøi mladíky ve vìku 17 a 18 let, kteøí nièili plot vedoucí okolo nádraží Èeských drah na Kladské ulici. Mladíci se následnì pøiznali ke znièení šesti až deseti pøekladù z tohoto plotu. Protože zpùsobená škoda mùže pøesáhnout hranici 5000 Kè byla celá vìc pøedána k doøešení Policii ÈR. Policii ÈR se také v mìsíci srpnu podaøilo dopadnout sprejera, který pomaloval svými graffiti nìkolik fasád domù, ploty i jiná zaøízení patøící rùzným organizacím v Náchodì i blízkém okolí. Žádáme proto všechny poškozené, aby kontaktovali Policii ÈR v Náchodì. M. Horák Mìstská policie Náchod Alexandr Skalický st. Ve støedu 5. záøí 2007 se v obøadní síni mìstské radnice uskuteènilo slavnostní pøijetí fotografa, znalce dìjin umìní, zejména architektury, pana Alexandra Skalického pøi pøíležitosti jeho 75. narozenin (nar. 7. záøí 1932). Pøíjemné setkání pøesvìdèilo všechny pøítomné o píli, dùkladnosti, pøehledu i umìlecké invenci tohoto nenápadného a skromného èlovìka, který vytvoøil øadu odborných dìl vyznaèujících se precizností, uceleností a kvalitou a stále aktivnì pracuje na dokumentaci památek, fotografuje a publikuje. Z jeho prací je Soupis a popis památek, vydaný Státním okresním archivem v Náchodì v roce 2003, publikací pro naše mìsto nedocenitelnou. Stejnì jako publikace z poslední doby napø. o náchodské knihovnì Otakar Novotný, Casa Bartoò a Náchod, vydaná v italské Firenze, popis církevních památek na Broumovsku, Krajinou èeského baroka, popis køížové cesty ve Stárkovì. Pravidelnì vycházejí jeho odborné texty také v rubrice Architektura ve sbornících Rodným krajem. E. F. Mìsto Náchod vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem nebytového prostoru v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 I. Pøedmìt nájmu Dlouhodobý pronájem nebytového prostoru Vinárny U Pranýøe v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1. II. Podmínky nájmu cena pronájmu min. 150 tis. Kè roènì nájemce bude na své náklady zajiš ovat a hradit bìžné opravy a údržbu pronajatých prostorù nájemce si sjedná samostatné smlouvy na dodávku el. energie. nájemce se zavazuje na svùj náklad udržovat pronajaté prostory v takovém stavu, v jakém je pøebral, s pøihlédnutím k bìžnému opotøebení jiné využití pronajatých prostorù není možné nájemce bude zodpovìdný za dodržování všech bezpeènostních a požárních pøedpisù provoz nebytového prostoru nebude narušovat ráz budovy s vybraným nájemcem bude sepsána nájemní smlouva a pøedán objekt nájmu III. Kriteria výbìrového øízení Základním kriteriem pro posouzení nabídek je nabídnutá cena roèního pronájmu. Vyhodnocení nabídek provede výbìrová komise jmenovaná radou mìsta. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zrušit. IV. Termíny a lhùty výbìrového øízení Termín doruèení pøihlášek pro zaøazení do výbìrového øízení je 26. øíjna 2007 do hod. Oznámení výsledku výbìrového øízení všem zájemcùm nejpozdìji do 10. listopadu V. Doruèení pøihlášek Pøihlášku do výbìrového øízení je tøeba doruèit na adresu: Mìsto Náchod, Masarykovo nám. 40, Náchod, odbor správy majetku a financování, nebo podáním na podatelnì Mìstského úøadu v Náchodì. Obálku oznaète v levém horním rohu: Výbìrové øízení Nebytový prostor Vinárna U Pranýøe Náchod, Masarykovo nám. èp. 1 NEOTVÍRAT

6 Náchodský zpravodaj 4 Kronika Byli oddáni v srpnu Ricky Roy Nielsen, Dánsko Aneta Maršíková, Èeská Èermná Ingo Mesker, Nìmecko Radka Borùvková, Jaromìø Martin Mikeš, Náchod Kateøina Kuldová, Náchod Miroslav Weis, Jablonec n. Nis. Pavlína Mervartová, Jablonec n. Nis. Ladislav Cvejn, Èervený Kostelec Blanka Bejrová, Maršov u Úpice Kamil Èižek, Náchod Miriam Nováková, Náchod Jan Lojda, Náchod Gabriela Adlofová, Náchod Pavel Vojtìch, Náchod Linda Máslová, Náchod Dne pøijela delegace náchodského klubu vojenských dùchodcù na pozvání polského kolegionálního klubu v Kladsku na vzpomínku na zahájení druhé svìtové války Akce se konala za pøítomnosti mnoha vysokých funkcionáøù ve vojenském posádkovém domì v Kladsku. Naši skupinu vedl pøedseda klubu pan Antonín Honejsek. Vzpomínku zahájil projevem plk v. v. Kazimierz Korecki. Pøivítal hosty a hluboce zhodnotil neblahé události toho mìsíce záøí Vyzdvihl hrdinnou obranu Westerplatte, Varšavy a jiných frontových úsekù. Naopak s mraèným pohledem mluvil o Stalinové zradì a následném Katynu. Tehdejší polská armáda i pøes hrdinský boj nemìla proti nacistickým tankùm a štukám žádnou šanci. Pak promluvil i staøièký voják brigády karpatských støelcù plk v. v. Cibula (1913). Líèil pøesun èi útok polských vojákù po prohrané válce pøes Maïarsko a bývalou Jugoslávií do pøístavu Split a odtud pak lodí na Blízký Východ do Bejrútu a Iráku. S pohnutou hrdostí jsme vyslechli jeho vyprávìní o kázni a aktivním boji èeskoslovenského praporu 11. plukovníka Klapálka v obleženém Tobruku, kde byli polští vojáci našimi spolubojovníky. Pak už byla pro spojenecké vojáky jen vítìzná cesta. Pøes Sicílii a pro polské vojáky hrdé Monte Casino až do severoitalského mìsta Modena, kde pro nì válka konèila. Bìhem tažení Itálií se dozvìdìli o neš astném konci bojové ope Radek Herda, Náchod Petra Michlová, Náchod Narodili se v srpnu Prokop Rousek Daniel Skalický Daniel Kouøím Petr Horník Petr Mizera Adam Laš Daniel Laš Amálie Pultarová Kateøina Pultarová Vojtìch Líbal Jakub Vodehnal Lukáš Prouza Linda Hosnedlová Alan Misinský Miroslav Balcar Sára Johana Mesnerová Karolína Baudyšová Josef Tláskal Lukáš Èisár Šimon Bubeníèek Vzpomínka na rok 1939 v Polsku race u Arnheimu, kde byli nasazeni i polští výsadkáøi plukovníka Sosabowského. Vzpomínka byla ukonèena minutou ticha za padlé polské vojáky bìhem druhé svìtové války a státní hymnou. Stanislav Šefránek POZVÁNKA Komise pro obøady a slavnosti (døíve SPOZ) Mìstského úøadu v Náchodì a Místní odbor Spoleènosti pøátel žehu poøádají v pátek 2. listopadu 2007 od 15 hodin v nové obøadní síni na høbitovì ve Starém Mìstì VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ V programu zahraje hudba, vystoupí pìvecký sbor Hron a promluví zástupce Mìstského úøadu v Náchodì. Pøijïte zavzpomínat na své blízké a pøátele, kteøí odpoèívají na høbitovì, rozptylové nebo vsypové louèce, pod korunami stromù, které jim hrají hymnus vìèné pøírody. Hodnota èlovìka mùže být v tom, co dobrého pro druhé vykonal. Pøejeme si, aby místo posledního odpoèinku našich drahých bylo místem míru a pokoje nejen pro nì, ale pro všechny, kteøí tam budou pøicházet s vdìèností za jejich lásku. Proto pøijïte i vy zavzpomínat a vzdát úctu svým drahým zesnulým. Josef Jeništa Don Giovanni po 210 letech opìt v Náchodì Za vévody Petra Kuronského bylo na náchodském zámku zøízeno divadlo a v nìm jako první pøedstavení v létì roku 1797 byla na vévodovo pøání dávána Mozartova opera Don Giovanni. Bylo to pouhých deset let po pražské premiéøe a jedno z prvních mimopražských uvedení této opery. Mìlo navíc ještì jednu zvláštnost. První veèer provedli operu místní diletanti zpìváci, zpìvaèky a hudebníci z øad zámeckých úøedníkù, mìš anských dcer a uèitelstva k plné vévodovì spokojenosti. Následující veèer zopakovala operu dvorní divadelní spoleènost. Svou myšlenkovou závažností se Don Giovanni øadí mezi nejvýznamnìjší díla svého druhu a ne nadarmo je nazývána operou oper. Mozart ji složil na objednávku pražského impresária Pasquala. Premiéru mìla nová opera v Praze, stalo se tak dne 29. øíjna 1787 v Nosticovì divadle dirigoval sám Mozart. Traduje se, že pøedehru napsal autor teprve v noci tìsnì pøed provedením, takže hráèi museli hrát své party z listu. Pøes znaèný spìch, který provázel pøípravy premiéry, bylo dílo v Praze na rozdíl od jiných evropských mìst pøijato nadšenì publikem i kritikou. Slezské divadlo Opava nastudovalo operu v italském originále a Mìstské divadlo v Náchodì ji uvede ve ètvrtek 4. øíjna jako souèást Náchodských Kuronských slavností. Vstupenky v cenì od 160 do 220 Kè lze zakoupit v pøedprodeji v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì, tel DEN PRO PRVODÁRCE na Transfuzní stanici v Náchodì ve støedu dne 10. øíjna 2007 Pøijïte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám alespoò osmnáct let, rozšíøit øady dobrovolných dárcù krve. V poslední dobì se zaèíná projevovat nedostatek krevních pøípravkù, a proto smìøuje naše prosba i k Vám. Vìøíme, že Vám není lhostejný osud vážnì nemocných lidí a pomùžete. Pøijïte na Transfuzní stanici v Náchodì mezi hodinou. Ráno se doporuèuje jen lehká snídanì. Bližší informace Vám podají zamìstnanci transfuzní stanice na tel. è Všem, kteøí pøijdou, pøedem dìkujeme a prostøednictvím zamìstnancù transfuzní stanice si dovolujeme pøedat malý dárek. Oblastní spolek Èeského èerveného køíže v Náchodì

7 5 øíjen 2007 Oblastní spolek ÈÈK v Náchodì poøádá podzimní kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je urèen všem, kdo se chtìjí nauèit zásadám zdravotnické první pomoci nebo pracují jako zdravotníci na pobytových akcích pro dìti. Kurz je 40hodinový teorie a praxe. Kurzovné pro letošní rok je 1600 Kè. Pøihlásit se mùžete a bližší informace získat na tel. èísle nebo na adrese: Oblastní spolek ÈÈK, Pražská 1759, Náchod. Ještì je èas!!! Bum ta ra ta bumbumbum, haló lidé slyšte dobøe, na nic ještì není pozdì. Stále máte možnost pøihlásit své dìti do skautu. Navštivte schùzky nìkterého z oddílù, podívejte se, co zajímavého dìti dìlají a zeptejte se na vše co Vás zajímá. Pøedevším prvòáèci, druháci a tøe- áci mají nejlepší pøedpoklady k nám pøijít. I starší dìti z druhých stupòù se mohou pøijít podívat a pøihlásit se. Dokonce už máme schùzky i pro pøedškoláèky, povìdìla mi skautka Míša. Více informací na Èesko-polská poznávací cesta pro pracovníky cestovního ruchu Branka, obecnì prospìšná spoleènost pro rozvoj cestovního ruchu na území turistického regionu Kladské pomezí zasahující okres Náchod a èásteènì okres Trutnov, uspoøádala záøí dvoudenní poznávací cestu pro pracovníky informaèních center, novináøe a zástupce mìst a obcí. Dvacet zástupcù polské strany navštívilo bìhem jednoho dne významné turistické cíle v Broumovských stìnách, Náchodì, Novém Mìstì nad Metují, Jaromìøi a v Ratiboøicích. Druhý den naopak èeští kolegové obdivovali turistická lákadla v Polsku. Cesta byla zahájena návštìvou Kudowy Zdrój. Skupina poté pokraèovala do Muzea papírnictví v lázních Duszniky Zdrój, prohlédla si mìsta Polanica Zdrój a K³odzko. Druhý den byl ukonèena krátkou prohlídkou Miêdzygórze horské vesnièky na úpatí Kralického Snìžníku. Veèer byla pro úèastníky pøipravena prezentace, která v podání pøedsedy správní rady ing. J. Rohulána seznámila pøítomné s èinností Svazu cestovního ruchu Branka. Setkání se zúèastnili také èlenové pøedstavenstva Branky v èele s jeho pøedsedou Petrem Mìdílkem. Úèelem cesty je navázání vzájemné spolupráce mezi pracovníky cestovního ruchu a podnícení jejich zájmu o turistických možnostech na druhé stranì hranice. Velkým pøínosem je vznik spolupráce s odborem propagace, kultury a turistiky na Okresním úøadu v K³odzku, který se aktivnì podílel na realizaci celého projektu. Náklady na na infocestu, jež je souèástí projektu Kladské pomezí bez hranic, jsou spolufinancovány ze zdrojù EU v rámci iniciativy Interreg IIIA prostøednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt zahrnuje mimo zmiòované poznávací cesty také vydání spoleèného propagaèního materiálu, aktualizaci webových stránek a putovní výstavu, která se postupnì pøedstavuje v 11 èeských a polských mìstech. Markéta Venclová Branka, o. p. s. Masarykovo nám Náchod Tel foto Petr Novák Další terénní soc. pracovník Náchod bude mít opìt tøetího terénního sociálního pracovníka (TSP). V souèasné dobì pracují pro mìsto Náchod dva pracovníci, jejichž práce je velkým pøínosem pro lidi, kteøí pocházejí ze sociálnì vylouèených lokalit. Jejich práce je založena na dùvìøe a spolupráci s klientem. TSP pøichází za klienty pøímo do jejich prostøedí, zjiš uje okolnosti jejich problémù u nich doma, ve škole, na úøadì, v zamìstnání, atp. Vìnuje jejich pøípadu podstatnì více èasu, než si mohou dovolit úøedníci ze svých kanceláøí. Základním cílem je poskytnout lidem žijícím ve vylouèených lokalitách pomáhajícího pracovníka poradce, prùvodce a autoritu, a pomoci pøi komunikaci mezi úøady a klientem. Je to velmi výrazný nástroj k pøedcházení sociálnímu vylouèení a pøispívá i ke zlepšení mezilidských vztahù. L. Galba Nová vyhláška o místních poplatcích Zastupitelstvo mìsta Náchoda schválilo na svém zasedání v èervnu letošního roku nové znìní vyhlášky o místních poplatcích (è. 1/2007). Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dne 1. ledna 2008, a proto si vás dovolujeme upozornit na její platnost již nyní. Zmìny se týkají tìchto místních poplatkù: 1) ze psù (roèní sazba poplatku ze psa pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domku je 400 Kè, u druhého a dalšího psa 600 Kè; pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v jiném než rodinném domku 1200 Kè, u druhého a dalšího psa 1800 Kè; pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem na Dobrošovì, Jizbici, Lipí nebo Pavlišovì èiní poplatek 200 Kè, u druhého a dalšího psa 300 Kè, 2) za užívání veøejného prostranství (pøedzahrádky, za umístìní prodejního zaøízení, za umístìní stavebních zaøízení, provádìní výkopových prací, umístìní doèasných staveb, skládek stavebního materiálu nebo za vystavené zboží pøed prodejnou (podrobnosti viz vyhláška), 3) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil èiní poplatek novì na Masarykovì a Karlovì námìstí paušální èástka/rok Kè/1 stání ostatní èásti mìsta Náchoda paušální èástka/rok 5000 Kè/1 stání. Celé znìní vyhlášky naleznete na internetových stránkách nebo je k nahlédnutí na Mìstském úøadì v Náchodì.

8 Náchodský zpravodaj 6 Sborník vìnovaný Václavu Èernému S jistým zpoždìním vydal Literární archiv Památníku národního písemnictví svazek (è. 37) k 100. výroèí narození Václava Èerného Èeská literární kritika 20. století (Praha 2006). Sborník pøináší mj. stati o Èerném jako kritiku èeské poezie (Jiøí Pechar), prózy 30. let (Aleš Haman) nebo o jeho vztahu k existencialismu (Vladimír Papoušek), ètenáøe u nás jistì zaujme edice jeho korespondence s Egonem Hostovským (sešli se už na zdejším gymnáziu, Hostovský byl ovšem o tøi roky mladší), zejména Hrst vzpomínek na Václava Èerného Anny Jonákové. Ta pro svazek pøipravila i text dopisu Václava Èerného Gustavu Husákovi z roku 1974, což je pozoruhodná pùvodní verze jedné z kapitol Èerného Pamìtí (o srpnu 1968, ten ho totiž zastihl v Èeské Èermné). Prof. dr. Václav Èerný se narodil 26. bøezna 1905 na Jizbici, tehdy samostatné obci, dnes souèásti Náchoda. Jonáková píše Konference o biomase Chce nastartovat spolupráci obcí a zemìdìlcù Obnovitelné zdroje energie budou tématem III. venkovské konference, kterou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Regionální agrární komorou Královéhradeckého kraje poøádá Centrum rozvoje Èeská Skalice. Pod názvem Energie pro venkov probìhne v pátek a v sobotu 2. a 3. listopadu. Hostit ji bude èerstvý vítìz celostátní soutìže Vesnice roku obec Havlovice. Dvoudenní konference má podtitul Obnovitelné zdroje energie: Spolupráce zemìdìlcù, samospráv a domácností v praxi. Právì praktické zkušenosti s obnovitelnými zdroji a pøíklady úspìšné, ale nìkdy i složité spolupráce veøejného a soukromého sektoru v této oblasti budou její hlavní náplní. Konference bude zamìøena pøedevším na biomasu, kde je prostor pro spolupráci mezi veøejnou správou a farmáøi nejširší. Praktické pøíklady budou zarámovány do kvalitního teoretického rámce. Zkrátka nepøijdou ani vìtrná, vodní, solární a geotermální energie, kterým se budou vìnovat samostatná stanovištì. Motivem, prostupujícím celou konferenci, je myšlenka energetické sobìstaènosti venkova. Úèastníci se ale nechtìjí vyhnout ani tìm nejožehavìjším souèasných otázkám, jako je aktuální rùst cen obilí nebo etika jeho spalování. Konference zaène v havlovickém Kulturním domì v pátek 2. listopadu v 9.00 a skonèí až v odpoledních hodinách dne následujícího. Je urèena pøedevším zemìdìlcùm a pøedstavitelùm samospráv z oblasti od Podkrkonoší po Podorlicko. Vítáni ale budou i zájemci z øad široké veøejnosti. V hlavním programu úèastníci uslyší analýzu uvedené oblasti z hlediska využití pro pìstování biomasy, dozvìdí se, jak funguje veøejná obilná výtopna pro pìtitisícové mìsto, budou seznámeni s dotaèními prostøedky na pìstování i nákup technologií v oblasti obnovitelných zdrojù. Jedním z témat budou i bioplynové stanice nebo zkušenosti s pìstováním energetických plodin. Zajímavá bude jistì i pøednáška o možnostech využití technického konopí nebo o pøestavbì auta na øepkový olej vlastní výroby. Na místì budou k dispozici i praktické ukázky solárních systémù nebo obilného kotle. V odpoledních a veèerních hodinách jsou po skonèení hlavního programu naplánovány exkurze napø. na plantáž rychlerostoucích døevin nebo do bioplynové stanice. Záštitu nad celou konferencí pøevzal Mgr. Libor Mojžíš, pøedseda Výboru pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje. V objektu Kulturního domu v Havlovicích, kde konference probìhne, je od letošního léta nainstalováno tepelné èerpadlo, které již bude zaèátkem listopadu zcela jistì v provozu. Úèastníci konference si tak budou moci úèinnost jednoho z obnovitelných zdrojù vyzkoušet doslova na vlastní kùži. Za Centrum rozvoje Èeská Skalice Michal Kudrnáè Konference se uskuteèní v rámci projektu Klíèové kompetence pro rozvoj venkova podpoøeném z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. v Jizbici v Orlických horách, o Èeské Èermné, kam se rodina r pøestìhovala a prof. Èerný tam po válce trávil pravidelnì letní prázdniny, píše jako o vsi v údolí, rozlehlé po obou svazích hor. Vìtší místopisné nepøesnosti najdeme u Jiøího Pistoria (Èerného èešství). Píše tam, že Èerný zaèal (studovat) na gymnáziu v Náchodì (nedaleko svého rodného domu). Do gymnázia chodil (dennì pìšky!) z Èeské Èermné, kde ve škole bydleli. A to je pìkný kus cesty. Z rodné Jizbice by to bylo blíž, ale také ne zrovna nedaleko. Pistorius píše také o každoroèním návratu do rodných hor v Sedloòovì. Do Sedloòova však jen nìkdy zavítal z Èeské Èermné, v níž pravidelnì pobýval. Tìchto nìkolik pøipomínek nechce odradit, ale spíše pøivést k zájmu o stati ve sborníku, jímž Památník národního písemnictví splatil dluh významnému vìdci i èlovìku Václavu Èernému. Aleš Fetters Øíjnová výroèí Dne 14. øíjna 1867 se narodil významný pedagog Josef Zeman, prùkopník speciálního školství. Jeho jméno nese náchodská škola, která se vìnuje dìtem vyžadujícím zvláštní péèi. Za svého pùsobení v Náchodì byl Zeman i v osobním kontaktu s prof. Masarykem. Dne 25. øíjna 1932 se v Náchodì narodil Hronovák Jan Špáta, režisér a kameraman, tvùrce vynikajících dokumentárních filmù. Pøipomnìla ho i nedávná výstava v muzeu. Další krajan, hudební skladatel Jiøí Matys se narodil 27. øíjna Otec Bedøicha Smetany František Smetana, øádku let sládek novomìstského pivovaru, v Novém Mìstì i pohøbený, se narodil 26. øíjna Významný výtvarník, nìkdejší profesor náchodského gymnázia Zdenìk Balaš zemøel 5. øíjna 1997, èasto vzpomínaný náchodský dìkan P. Ladislav Dragoun, knìz nìkdy laskavý a jindy pøísný, nìkdy shovívavý a jindy nesmírnì dùsledný (jak o nìm napsal P. Fr. Lukeš) zemøel 7. øíjna Dne 23. øíjna 1967 zemøel hudební skladatel Jindøich Jindøich, který koncertoval kdysi i u nás v Náchodì, a 26. øíjna 1887 zemøela v Malých Svatoòovicích žernovská babièka bratøí Èapkù Františka Èapková, již oslavila její vnuèka Helena Èapková v Pohádce o babièèinì zástìøe. Dne 29. øíjna 1787 byla v Praze premiéra slavné Mozartovy opery Don Giovanni, kterou autor tehdy osobnì dirigoval. O deset let pozdìji byla provedena na náchodském zámku, jak pøipomnìly letošní Kuronské slavnosti, a 4. øíjna si ji máme v Náchodì možnost poslechnout v podání Slezského divadla z Opavy. Pøed osmdesáti lety, 6. øíjna 1927 byl promítán první zvukový film. Pøed ètyøiceti lety 4. øíjna 1967 zahájilo svou èinnost Divadlo Járy Cimrmana. Pravidelnì hostuje i u nás. (AF)

9 7 øíjen 2007 Z historie sportu v Náchodì Dá se øíci, že házená v Náchodì patøí k nejúspìšnìjším sportovním odvìtvím a svého èasu býval Náchod dokonce oznaèován za baštu házené. Popsat její historii však není jednoduché, protože se zde hrály a stále hrají dva druhy házené, lišící se svými pravidly, rozmìry høištì atd. Nejprve to již od dvacátých let 20. století byla s názvem házená vlastnì dnešní národní nebo také èeská házená, v níž vynikaly zejména náchodské sportovkynì ženy. Od roku 1962 se zde zaèala hrát také mezinárodní házená èili handball, nyní však již nazývaná pouze házená, a ta se zase stala doménou mužù. Protože pro historii sportu máme ve zpravodaji vyhrazenou pouze jednu stranu, na kterou se navíc musí vejít i fotografie, omlouvám se pøedem všem pøíznivcùm házenkáøek a házenkáøù. Do následujícího textu se rozhodnì všechna data a jména, která by si to zasloužila, nevejdou. Takže vezmìte za vdìk pouze struèným pøehledem s nìkolika zajímavostmi a pro podrobnosti odkazuji na již vyšlé nebo plánované jubilejní brožurky, webové stránky oddílù, dochované kroniky, fotografie a dokumenty a v neposlední øadì na vzpomínky bývalých hráèù, trenérù èi funkcionáøù. Národní házená Je starší a navíc dnes v Náchodì výluènì dámská, takže má pøednost. Traduje se, že první kroužek házené byl založen v roce 1921 pøi tehdejším Sportovním klubu a že to byly nejprve opìt ženy. Muži se však rychle pøidali a házená postupnì zaèala získávat stále vìtší oblibu mezi sportovci i ve veøejnosti. První høištì, na kterém se hrála, bylo na høišti Dìlnické tìlocvièné jednoty vedle Husova sboru. Na rozdíl od fotbalu však nemáme pro házenou z doby I. republiky mnoho zpráv. Situace se však rychle mìní za protektorátu. Je až s podivem, kolik akcí se v Náchodì bìhem války konalo, a snad právì èetné sportovní a kulturní aktivity pomáhaly tehdejším obyvatelùm mìsta pøeèkat tìžkou váleènou dobu. Házenou tehdy hráli muži, ženy, samostatnì i záložní družstvo, dorost i žactvo, nejen v SK Náchod 8, ale také ve WK Habeš. Vlastní høištì SKN8 bylo za sokolovnou a jmenovalo se Modrá hvìzda. Všimnìme si nyní hernì historického roku 1943, kdy se družstvo žen probojovalo do I. ligy. V Náchodì tehdy vycházely jen jediné noviny Náchodské listy a sportu se vìnovaly spíše sporadicky. V roce 1943 však zde najdeme titulky jako Úspìchy WK Habeše v házené, Krásný úspìch žen náchodské házené, Házená slaví letošního roku v Náchodì pozoruhodné úspìchy a dokonce Náchod pøekvapil Prahu!. Tenkrát v zápase o zemské mistrovství sice Náchod Mistra Èech NSK Praha neporazil, ale na Družstvo žen národní házené pod trenérem Jardou Štìpánem se v roce 1943 probojovalo do I. ligy. Oddíl národní házené SK Rubena Náchod v souèasnosti. Zaèínající družstvo Rubeny Náchod v roce 1962 Poprvé v extralize v letech 1997/1998 * Èást 9 Házená dosaženém více než èestném výsledku 1:5 má lví podíl náchodská obrana (Hanzlová, Hanušová, Hanáková, Khomová), která podala jeden ze svých nejlepších výkonù sezony. A za zmínku jistì stojí i fakt, že Náchod mìl v prvoligové soutìži nejmladší útok 17, 16 a 16 let. Družstvo žen pak pod trenéry Jaroslavem Štìpánem a Janem Václavkem získalo mezi lety 1956 a 1980 celkem osm mistrovských titulù a herní kvalita øady hráèek byla ocenìna titulem Mistr sportu Kvìtoslava Králová, Jana Johnová, Eliška Jirsová, Míla Ma átková, Irena Petrová, Zdena Valterová, Milena Vltavská, Božena Sajfrídová, Ivana Sokolová a Iveta Škodová. Jako jediná mezi ženami v házenkáøském hnutí byla Eliška Jirsová ocenìna roku 1982 titulem Zasloužilý mistr sportu. Na úspìších družstva má vždy významný podíl trenér. Pro náchodskou házenou byl tím nejdùležitìjším bezesporu Jan Václavek. Vzpomínky na 50 let jeho èinnosti, na jeho propracovanou metodiku, na jeho nesmlouvavost a obìtavost by si zasloužily samostatný medailon. Nìkteré z nich naleznete v brožurkách vydávaných k memoriálùm nazvaným jeho jménem, letos se turnaj hrál v Náchodì již pošesté. Na závìr je tøeba ještì dodat, že mužská národní házená skonèila v Náchodì rokem Dnes má oddíl družstvo dorostenek a žen v oblastních soutìžích. Házená První zápas v mezinárodní házené, o kterém se dnes moc neví, se hrál v Náchodì již roku 1957, kdy zde hostovali házenkáøi z polské Milicze a Náchodští pak jeli revanš do Polska. Prvními pionýry tohoto sportu byli hráèi èeské házené bratøi Žïárkové, Malina, Kobr, Fiedler, Vejman, Tluka, Kuželka, Šnajdr, Paøízek, Tykal, Eichler, Dusil, Novotný a Brebis.Tím to však na nìkolik let skonèilo a první samostatné družstvo házené vzniklo v Náchodì až roku 1962 tak trochu na truc. Tehdejší družstvo dorostencù TJ Jiskra Rubena Náchod získalo 8. èervence 1962 v Humpolci potøetí za sebou titul pøeborníka ÈSSR v èeské házené. Toto umístìní jim dodalo tolik sebevìdomí, že se dokázali v domluvì se svým trenérem odtrhnout od mateøského oddílu a založit zcela nový oddíl, ne již dorostencù ale mužù, nového sportu mezinárodní házené. Po znaèných problémech a neshodách s výborem oddílu opustili házenkáøi v lednu 1964 dosavadní TJ Rubena a ustavili se jako samostatný oddíl v druhé velké náchodské TJ Tepna Náchod. Tehdy také odstartovala jejich kariéra naplnìná množstvím zápasù odehraných na domácím a cizích høištích i øadou mezinárodních utkání, velkými úspìchy i obèasnými neúspìchy, jak už to ve sportu bývá. Pod vedením zasloužilého trenéra Jiøího Vejmana a pøedsedy oddílu Oldøicha Maliny se v roce 1969 dostali až do celostátní ligy, kterou úspìšnì hráli nìkolik sezón. Jména Andrejs, Brabec, Duchan, Holiš, Roztoèil, Schuster, Souèek, Uždil, Vanìk, Vorlíèek a Zikmund znal tehdy každý fanoušek. V následující dobì se pomìrnì èasto mìnil systém nejvyšších soutìží, umístìní našeho mužstva i jeho trenéøi. V souèasnosti si náchodští házenkáøi pøejí, aby jejich 46. sezóna byla úspìšná a pøinesla dlouho oèekávaný postup do nejvyšší soutìže ÈR, což by odpovídalo tradicím, které házená v Náchodì má. Mgr. Lydia Baštecká

10 Náchodský zpravodaj 8 Ohlédnutí Náchodské Kuronské slavnosti jsou za námi. Kulturní akce, která by se mìla stát náchodskou tradicí, skonèila. Návštìvníci si našli cestu na náchodský zámek navzdory trochu nejistému poèasí. Podaøilo se nám oživit nádvoøí hudbou, tancem, i zábavným umìním kejklíøù. Øemeslníci ve stáncích pøedvedli své výrobky a odolali i skuteènì nepøíjemné sobotní pøeháòce. Odjíždìli spokojeni, s pøíslibem návratu za rok. V podveèer se jako zázrakem poèasí umoudøilo a osvìtlené prostory nabídly krásnou noèní atmosféru všem, kteøí pøišli za operou èi koncertem nebo jen tak se pokochat osvìtleným nádvoøím a zahradou. Opravdu dùstojnì uvítali poddaní ze zámku i dívky v krojích vévodu s družinou a princeznami, pøedstavovanými skupinou historického šermu Manové Pøemysla Otakara a studentkami Gymnázia a SOŠ cestovního ruchu. Vévodovi se na zámku tak zalíbilo, že prošel nádvoøí i zahradu, zùstal na veèerní pøedstavení a rozmlouval s lidem. Návštìvníci zažili a ocenili neopakovatelnou atmosféru veèerního pøedstavení Mozartovy opery Bastien a Bastienka v krásném prostøedí Španìlského sálu v provedení souboru Musica Per Quattro, i Te Deum F. V. Heka v podání orchestru Slávy Vorlové s pìveckým sborem Koncerto Glacensis z Klodzka ve Velkém sále zámku. Souèástí programu byly i tradièní noèní prohlídky s èernou paní. Množství návštìvníkù pøišlo také v nedìli odpoledne do obory na zámeckém kopci, aby spolu s vévodou byli pøítomni okamžiku, kdy budou vypuštìny nové pøírùstky chovné zvìøe. V oboøe byl vévoda dùstojnì uvítán lesním ing. Haškem a ujištìn, že les i obora jsou dobøe spravovány. Dokonce se ukázalo sluníèko, pøisvítilo stánkaøùm na výrobky a dobarvilo vysokou už podzimní oblohu nad zámkem. Dechová harmonie vytvoøila svým promenádním koncertem a písnièkami skvìlou náladu na nádvoøí. Skuteènou lahùdkou pro milovníky hudby byl závìreèný koncert polské houslisty Jolanty Stopky a klavíristky Magdaleny Blum. Mistrovství mladé houslistky, stejnì tak pùvab obou hudebnic v atmosféøe zámeckého prostøedí, vytvoøily tu nejlepší teèku na závìr slavností. Za celou akcí stojí poøadatelé, kterými byli historièka Mgr. Vìra Vlèková, za mìsto Náchod odbor školství, kultury a sportu Magda Havlíèková, Renata Jirmanová, Jana Pšenièková a Jan Linhart. Za NPS Kulturní most Lucka Peterková a za státní zámek Náchod Eliška Bartošová. Tìmto nìkolika málo lidem patøí obrovský dík za celou organizaci dvou dnù, které pro nás pøedstavovaly spoustu práce a neuskuteènily by se bez velkého nadšení a nasazení s cílem oživit tu nejtypiètìjší a nejkrásnìjší dominantu, kterou je pro Náchod náchodský zámek. Všichni úèinkující byli skvìlí, pøedvedli své výstupy s radostí, nebáli se improvizací, nelitovali èasu, pøicházeli s nápady a vlastní iniciativou. Kouzelné byly malé bøišní taneènice pod vedením Terezy Išové, které nejprve v krojích uvítaly vévodu, aby se pak v nìkolika vystoupeních promìnily v princezny i exotické krásky. Oddíl Capoeira, výborní akrobaté, ètyøi úèinkující, kteøí po oba dva dny vytvoøili svými kousky a ohnìm neopakovatelnou kulisu vévodovi i zámeckým nádvoøím. Pøíjemné bylo i vystoupení mladých hudebníkù z Contro di Soli a plhovských píš alek. Velký dík patøí zvukaøùm p. Vlachovi a p. Kopsovi, kteøí byli vždy ochotni rychle a obìtavì realizovat naše požadavky, za pìknou fotografickou dokumentaci celých slavností ing. Balcarovi. Zkrátka, sešel se opravdu dobrý tým, kterému patøí uznání a dík. Ohlas a množství spokojených návštìvníkù zámku, pøedstavení i koncertù, nám byly tou nejlepší odmìnou a potvrzením, že Náchoïané mají o takovýto druh kultury zájem. Zbývá vychutnat si i doprovodné akce, které se uskuteèní i v mìsíci øíjnu. Koncert z dìl W. A. Mozarta ve sboru CÈH, operu Don Giovanni v Beránku a pøedstavení knihy Pamìtihodnosti panství Náchod v mìstské knihovnì. Tak zase za rok na náchodských Kuronských slavnostech na shledanou!! Eva Foøtová vedoucí odboru školství, kultury a sportu foto ing. Vl. Balcar Digital Photoagency

11 9 øíjen 2007 KLUB SUN Náchod, obèanské sdružení Ve školkách už nejsou vidìt žádné slzièky, i prvòáèkové si snad zvykli na úkoly a nové povinnosti. Mnozí z nás se snažíme vyplnit našim dìtem aktivnì i odpolední èas. Tak jako každý rok jsme pro Vás pøipravili pravidelný týdenní program. Mùžete se pøihlásit kdykoli bìhem školního roku, samozøejmì ne na všech kroužcích budou volná místa. Dopolední kroužky pro nejmenší a jejich rodièe jsou stejné jako loòský rok. K odpoledním kroužkùm pøibyl breakdance pro dìti od 6 do 14 let vždy v pondìlí a ve støedu od 17 do 19 hodin a spor áèek pro dìti od 6 do 10 let ve ètvrtek od od hod. Ostatní kroužky zù- stávají ve stejný den a èas bøišní tance, aerobik, šikovné ruèièky, flétnièka, angliètina, besedy a veèerní cvièení pro dospìlé více se dozvíte na našich vývìskách nebo internetových stránkách Nabídka práce na sklizeò jablek ØÍJEN v Mateøském centru Hopsáèek Nošení dìtí v šátku beseda s názornou ukázkou Bramboriáda v Hopsáèku a blízkém okolí od hod Malování mandal nenavazující bloky budou probíhat pravidelnì po celý školní rok každé druhé pondìlí od hod Støíhání dìtských vláskù od hod. 2. pol. øíjna Zahájení uceleného pásma šesti besed s dìtskou psycholožkou náhled do fungování tradièního i netradièního rodinného systému s možností hledání individuálních zpùsobù øešení rùzných situací v rámci vývoje rodiny Ing. Jiøina Slámová pøednáška na téma Poselství a význam snù, zpívání Mantry Plážový ples Pletení z pedigového proutí vyplétané dno pod vedením p. Štantejské Krámek pro radost Informujte se prostøednictvím u nebo tel.: nebo pøímo v mateøském centru ulice Zelená, sídlištì u nemocnice, výmìník tepla, Náchod. Dìkujeme za podporu všem, kteøí v záøí pomohli pøi generálním úklidu. Tìší se na Vás aktivní èlenové Klubu SUN Náchod. Zemìdìlské družstvo Dolany, závod ovocnáøství pøijímá pøihlášky na sklizeò jablek v øíjnu. Jablka se sklízí ze zemì, bez žebøíkù, práce je vhodná i pro dùchodce. Mzda dle naèesaného množství a kvality. Doprava je zajištìna z Èeské Skalice, Náchoda, Hronova a Nového Mìsta nad Metují. Dále z Havlovic, Úpice, Malých Svatoòovic, Rtynì, Èerveného Kostelce, Jaromìøe a Trutnova. Zájemci mají možnost pøihlásit se na závodì ovocnáøství Èeská Skalice Zájezd 5, PSÈ Telefon ; KOØENÍ VŠEHO DRUHU VÁŽENÉ Dobrá kvalita a nízké ceny Krámek najdete v NÁCHODÌ Komenského 235 (trafika naproti drogerii) Otevøeno dennì 7 17 hodin, sobota 8 11 hodin Pøijïte ochutnat

12 Náchodský zpravodaj 10 INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU * * * * * * Primátor na DOÈESNÉ opìt úspìšný Pivovar Náchod znovu výrazným zpùsobem obhájil kvalitu své produkce a na soutìži poøádané Chmelaøským institutem, s. r. o., Žatec získal významná ocenìní hned ve ètyøech kategoriích. Vlastní soutìž se konala ve dnech 30. až 31. srpna 2007 pøi pøíležitosti jubilejního, již 50. roèníku, slavností chmele a piva Doèesná Pivovar zde získal první místo v kategorii Ležák polotmavý za svùj 13% Primátor Polotmavý, dvì druhá místa a to v kategorii Nealkoholická piva za Primátor Nealko a v kategorii Pivo se sníženým množstvím cukrù za pivo Primátor Diamant a na stupínku vítìzù se ještì umístil na tøetím místì Primátor Premium Dark a to v kategorii Ležák tmavý. Objektivita soutìže je zaruèena anonymitou vzorkù a soutìž má svá pøísnì stanovená kritéria, kde se hodnotí kvalita, chu, vùnì a pøíjemnost hoøkosti každého piva. Vlastní soutìž je považována za jednu z pìti nejprestižnìjších a nejvìtších degustaèních hodnocení u nás dohromady se za oba dny degustací zúèastnilo cca 250 osob, kdy se celkem hodnotilo v 10 kategoriích 175 piv ze 36 pivovarù. Náchodský pivovar je zde úspìšný tradiènì za posledních pìt let si pøivezl 18 ocenìní. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich získal celkovì 96, z toho 23 zahranièních a znaèka Primátor tak patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv v Èeské republice. Nejlépe si vedou právì speciální piva a to 16 % Exkluziv a již zmínìný tmavý ležák Premium Dark se shodným ziskem 19 ocenìní. Navíc pro pivo Primátor Diamant je to již jeho tøetí letošní ocenìní, když získal nejprve støíbrnou Èeskou pivní peèe v únoru na Reprezentaèních slavností piva v Táboøe a poté v èervnu titul PIVO ÈESKÉ REPUBLIKY 2007 ze Slavnosti piva z Èeských Budìjovic. Po tøech letech pøichází náchodský pivovar s novým designem etiket Na pøelomu mìsícù záøí a øíjen zaèíná pivovar postupnì dodávat svým zákazníkùm lahvové pivo PRIMÁTOR s novými etiketami, které svým grafickým zpracováním i obsahem respektují souèasné nejmodernìjší trendy a spotøebitelské preference. Pilotní etiketou, kdy bylo poprvé použito nové logo pivovaru, byl v loòském roce Primátor English Pale Ale svrchnì kvašený polotmavý ležák anglického typu, kde již na toto pivo byl použit i nový styl etiket. Nové logo a nové etikety celého portfolia výrobkù pøipravila ve spolupráci s managementem pivovaru náchodská reklamní agentura Peacock, a. s. V novém pojetí etiket je dùraz kladen na dynamiku uspoøádání a lepší zviditelnìní znaèky tak, aby reprezentovala vysokou kvalitu piva a jasnì se odlišila od konkurence. Nové originální etikety respektující pøipomínky spotøebitelù jsou koncipované, aby vývojovì navazovaly na etikety pøedešlé. Z hlediska dobré orientace koncového zákazníka pøi nákupu bylo v podstatì zachováno pùvodní základní barevné ladìní jednotlivých piv a nìkteré základní a tradièní jednotící charakteristické prvky s etiketami pøedchozími historická peèe a náchodský zámek. Použití tìchto dvou prvkù pøipomíná spotøebitelùm místo, kde se pivo vaøí, a zároveò napomáhá i propagaci mìsta Náchoda. U vlastních piv nedošlo ke zmìnì názvù použitých na èelních etiketách, zde zákazníci jistì uvítají i vìtší a lépe èitelné písmo. Ke zmìnám nedošlo pouze u grafiky èelních etiket, ale i u etiket zadních a také se zmìnila podoba krèkových etiket a šáteèkù na hrdle. Zadní etikety všech piv obsahují pøesné oznaèení podle platné legislativy. Mimo nealkoholického piva, Diamantu a Primátoru Svìtlého jsou všechna piva vybavena opìt Alu šáteèkem. Vícestupòové speciály budou mít i nadále na korunce èíselné oznaèení stupòovitosti a Weizenbier je oznaèen písmenem W. Korunkové uzávìry u Primátoru: Premium, Premium Dark, Svìtlý, Diamant, Nealko a English Pale Ale budou oznaèeny shodnì a to èerveným logem (tak jako byl dosud oznaèen pouze English Pale Ale). Samozøejmì zùstal plnì zachován pùvodní obsah a osvìdèené NRW lahve. Nové etikety podle prvních zkušeností obchodníci i konzumenti uvítali a vnímají je jako moderní, oceòují pøedevším jejich pøíjemnou tváø a eleganci. Originální podoba etiket odlišuje znaèku Primátor od pøímých konkurentù a vytváøí pøedpoklady pro další posílení pozice znaèky na trhu a oslovení a získání nových zákazníkù. Etikety u limonád zùstávají prozatím nezmìnìny jejich facelift je plánován na pøíští rok, také design plechovky 0,5 l Primátoru Premium svìtlého ležáku si na svoji novou podobu ještì nìjakou dobu poèká. Postupnì dojde také ke zmìnì designu u všech multipackù. Uvedení inovovaných etiket bude postupnì doprovázeno novými POS materiály. FM Okresní sdružení TJ, SK a sportovních svazù ÈSTV v Náchodì poøádají 50. roèník silnièního bìhu HRONOV NÁCHOD (8 850 m) a Mistrovství ÈR v silnièním bìhu veteránù na ROK 2007 SOBOTA 20. ØÍJNA 2007, START v hodin na námìstí v Hronovì, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy. PREZENTACE: V sobotu 20. øíjna 2007 od 7.00 do 9.30 hodin v závodní kanceláøi na MìÚ Náchod nová radnice na Masarykovì námìstí v Náchodì. Bìh je veøejným závodem a souèasnì pøeborem Královéhradeckého kraje a pøeborem okresu Náchod mužù a žen v silnièním bìhu pro rok Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodièù! Každý úèastník obdrží u prezentace upomínkový pøedmìt a pamìtní list. Ze všech zúèastnìných bude vylosováno cca 30 nových majitelù hodnotných cen! Vyhlášení výsledkù se uskuteèní v obøadní síni MìÚ Náchod (2. poschodí radnice) asi ve hodin. Ceny pøedají pøedstavitelé poøádajících mìst, obce a zástupci poøadatele. Výsledky budou vyvìšeny po závodì na vývìsce u vchodu do radnice. Dále budou zveøejnìny na a Informace: OS ÈSTV Náchod, P. O. BOX 66, Náchod nebo na tel./fax: , , a Závod se bìží jako MÈR v silnièním bìhu veteránù nad 35 let, je zaøazen do Velké ceny východních Èech v bìzích a obdržel finanèní podporu od Královéhradeckého kraje!

13 11 øíjen 2007 EKOutek Invazní rostliny jsou nepùvodní organizmy zavleèené èlovìkem pøes pøirozené geografické bariéry (moøe, pohoøí apod.) do oblastí, kde se pøirozenì nevyskytují. Poèítáme k nim hlavnì ty, které byly zavleèené z cizích krajù po objevení Ameriky v roce 1492 a následující kolonizaci nového území. Po tomto objevu do Starého svìta proudilo velké množství rostlin a to hlavnì z dùvodu získání nových potravin a textilních materiálù. V 16. stol. k dovozu nepùvodních rostlin pøispìly botanické zahrady. Další zvýšené pøísuny byly ve druhé polovinì 19. stol., kdy sem byly dopraveny další tisíce, tehdy v Evropì neznámých druhù z Asie, s cílem vyzkoušet nové døeviny v lesnictví a zemìdìlské plodiny. Byly tvoøeny i spoleènosti, které se vìnovaly introdukci všemožných okrasných rostlin i zvíøat za úèelem zlepšení pùvodní pøírody. Dalšímu zavlékání nepùvodních organizmù pøispívá i souèasný pohyb materiálù, obchod, cestování, turistika. V ÈR je v souèasné dobì ve volné krajinì evidováno témìø 1400 nepùvodních druhù vyšších rostlin, z toho je 90 druhù invazních. Úspìšnost tìchto rostlin spoèívá v neexistenci pøirozených nepøátel v prostøedí, do nìhož byly zavleèeny. Jednoleté rostliny se èasto stávají souèástí pùvodních spoleèenstev, vytrvalé druhy rychleji vytlaèují pùvodní druhy a zaberou jejich stanovištì. Mezi nejnebezpeènìjší invazní rostliny u nás patøí bolševník pocházející z centrální Asie. Zpùsobuje ošklivé popáleniny kùže, které se špatnì hojí. Boj s ním je záležitostí nìkolika let (vyprodukuje tisíce semen, koøeny má do hloubky až tøí metrù). V povodí velkých øek jako jsou Labe èi Orlice roste netýkavka žláznatá pocházející ze západní èásti Himaláje, která se dál šíøí i do podhùøí. Na Metuji na Novomìstsku a Náchodsku jsou zase èasté køídlatky z Dálného východu. Zatímco netýkavku žláznatou, která patøí mezi jednoleté rostliny, staèí vytrhnout v kvìtu, s køídlatkou, to už tak snadné není. Má pomìrnì rozsáhlý oddenkový systém, který slouží jako velká zásobárna látek. Poseèení nepomáhá, regeneruje i z malých èástí lodyhy. Nejúèinnìjší zpùsob likvidace je aplikace herbicidu na listy po odkvìtu (záøí øíjen) èi do zbytkù lodyh rostlin po odseknutí. Nejúèinnìjší je zbytky rostliny v co nejkratší dobì (po zavadnutí) spálit. Ménì škodlivými nepùvodními druhy, se kterými se u nás mùžete setkat, jsou napø. trnovník akát, dub èervený, javor jasanolistý, topol kanadský, vlèí bob mnoholistý, dvouzubec èernoplodý, tøapatka døípatá, laskavec, zlatobýl a konopí rumištní. (Zdroj: Regionální velká výmìna zkušeností (RVVZ) je regionální podobou Celostátní velké výmìny zkušeností RVVZ zamìøená na úèastníky z Královéhradeckého kraje probìhne o víkendu v Náchodì Podobnì jako u celostátní vévézetky budou pro úèastníky pøipraveny dílny a další programy vedené zkušenými lektory. Dílny mají dát úèastníkùm novou inspiraci pro práci s dìtmi, pro oživení oddílových schùzek i pro víkendové akce a tábory. Dílny, kterých se mùžete zúèastnit, budou rozdìleny do nìkolika kategorií. Jsou to výtvarné, herní, praktické a teoretické. Z tìchto dílen se mùžete zúèastnit napøíklad: Pøíprava tábora, Celotáborové hry, Bezpeènost, Zdravovìda, Hygiena, Vysoké a nízké lanové lávky, Seznamo- Svoz odpadù øíjen vací hry, Drobné hry na kdykoliv a podobnì. Celkový seznam i návod, jak se zaregistrovat, najdete na: Tìšíme se na vaši úèast. Tato akce je vhodná pro pokroèilé vedoucí i pro zaèínající nováèky. Pro každého máme dílny, které se mu budou hodit. Za Déèko Náchod Petr Neumann Cvrèek Pøípadné další dotazy posílejte na adresu Vážení obèané, jako každoroènì i letos v podzimním období provedou Technické služby Náchod, s. r. o., svoz nebezpeèných a objemných odpadù. Svoz bude proveden v pátek 12. øíjna 2007 a v sobotu 13. øíjna 2007 dle následujícího harmonogramu: PÁTEK Klínek prodejna hod. Ul. Bezruèova/Vojanova u trafostanice hod. Smetanova/V Zátiší u høištì hod. SOBOTA Dobrošov náves hod. Jizbice u prodejny hod. Lipí náves hod. Sídlištì u nemocnice u bývalé prodejny Julius Meinl hod. Pavlišov u prodejny hod. Horní Babí u školy hod. Ryšavého/Lesní hod. Malé Poøíèí naproti zastávce ÈD hod. Bìloves 1. máje (k Brodu) hod. Za Kaplièkou u rybníka hod. Sídlištì Plhov pøed prodejnou Verner hod. Bražec ul. Novomìstská, u rybníka hod. Bražec Drtinovo nám hod. Sídlištì Branka parkovištì hod. Pøi svozu budou sbírány nebezpeèné odpady (napø. staré barvy, chemikálie, baterie, akumulátory, oleje, el. spotøebièe atd.) a velkoobjemové odpady (napø. nábytek, koberce, sanitární zaøízení, pneumatiky os. automobilù atd.). Mìsto Náchod žádá obèany, aby odpady pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali je volnì na stanovištích. Elektrospotøebièe je nutno pøedávat v kompletním stavu, aby bylo možno uplatnit výhodu bezúplatného zpìtného odbìru. Pneumatiky je nutno pøedávat bez diskù. Stavební odpady nebudou odebírány! Jakékoliv námìty, pøipomínky a stížnosti ohlednì svozu odpadù mohou obèané smìøovat k pracovníkùm Mìstského úøadu Náchod, odboru životního prostøedí, ústnì, písemnì, telefonicky (tel.: ) nebo elektronickou poštou

14 Náchodský zpravodaj 12 S P O R T s p o r t s p o r t Program mistrovských zápasù v kuželkáøské hale SKK Primátor Náchod øíjen PÁ Náchod E Smiøice B Východoèeská soutìž B SO Náchod B Zábøeh II. liga sk. B muži NE Náchod B Jièín II. liga sk. B dorostenci NE Náchod Duchcov I. liga dorostenci NE Náchod Rýmaøov I. liga dorostenky PÁ Náchod C Smiøice Vè. divize PÁ Náchod D Pardubice B Vè. pøebor sk. B SO Náchod Kolín I. liga ženy SO Náchod Luhaèovice I. liga muži PÁ Náchod E Dobruška C Vè. soutìž sk. B SO Náchod B Vyškov II. liga sk. B muži NE Náchod B Hoøice II. liga sk. B dorostenci PÁ Náchod C Hylváty Ústí n. Orl. Vè. divize PÁ Náchod D Týništì n. Orl. Vè. pøebor sk. B SO Náchod Zábøeh A I. liga ženy SO Náchod Rokycany I. liga muži NE Náchod Rychnov n. Knìž. I. liga dorostenci NE Náchod Ratíškovice I. liga dorostenky Ve dnech se koná Svìtový pohár družstev v Gostyni (Polsko) za úèasti prvoligového družstva SKK Primátor Náchod. František Majer st. Sokol Tìlocvièná jednota SOKOL v Náchodì zve náchodskou veøejnost na SLAVNOSTNÍ AKADEMII s kulturním a tìlocvièným programem, kterou poøádá k výroèí 89. výroèí vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky v nedìli 28. øíjna 2007 v 15 hodin v sále dr. Josefa Èížka v sokolovnì v Náchodì. 28. øíjna roku 1918 splnil se sen našich pøedkù o svobodném státì. Náchodským obèanùm sdìlil tuto radostnou zprávu starosta mìsta dr. Josef Èížek prohlášením z balkonku hotelu Beránek Požární sport Náchodská hasièská primátor liga V dobì, kdy si ètete tyto øádky, má už hasièská primátor liga letošní sezonu a mùžeme si ho pøeèíst na desce, která tam je na památku slavné chvíle umístìna. Od té doby každým rokem scházeli se zástupy obèanù, žáci všech škol a èlenové spolkù, aby tento den oslavili. Úèastí v prùvodech, slavnostními akademiemi a kulturními akcemi, vyjádøili radost ze získané svobody a zároveò také podìkovali všem, kteøí se o ni zasloužili, pro ni bojovali a obìtovali i život. Prosperující demokratická republika byla trnem v oku nìmeckým nacistùm a mìla být zlikvidována. Tradice našeho nejkrásnìjšího svátku byla druhou svìtovou válkou pøerušena. Dosáhli jsme však vítìzství a 28. øíjen nám zùstal. Peripetie doby mu však na èas pøisoudily jiný význam. Doèkali jsme se však a letos již po osmnácté je to pro nás opìt nejkrásnìjší svátek. V. Zelená úspìšnì za sebou. V posledním kole nás výsledková listina velice pøekvapila. Šampioni Velký Tøebešov a Ohnišov se umístili na samém konci listiny. Aè už jsou výsledky dneska známy, pøesto vám je neprozradím. Snad jenom to, že letošní ligy se zúèastnilo celkem 32 družstev mužù a 15 žen. Vše se dozvíte až pøíštì. Slavnostní zakonèení Náchodské hasièské primátor ligy se uskuteèní 17. listopadu v Jestøebí. Více informací z tohoto veèera v nìkterém z pøíštích èísel. A na závìr bych chtìl podìkovat všem rodinným pøíslušníkùm a pøátelùm, že jste nás v našem koníèku podporovali. Dále bychom chtìli podìkovat všem sponzorùm, bez kterých by se to neobešlo. Petr Bøenda, starosta SDH Jizbice Volejbal ve sportovní hale Na Hamrech v sobotu 20. øíjna 2007 od 9.00 a hod. ženy SK RUBENA NÁCHOD proti VK HRONOV od a hod. muži SK RUBENA NÁCHOD proti BANÍK VAMBERK v sobotu 27. øíjna 2006 od 9.00 a hod. ženy SK RUBENA NÁCHOD proti OREL STUDENEC od a hod. muži SK RUBENA NÁCHOD proti INTOP MLADÉ BUKY Házená Rozlosování 1. Liga muži èr hodin Fatra-Slavia Napajedla TJ Náchod hodin TJ Náchod Sokol HC Pøerov hodin HBC Jièín TJ Náchod Florbal Náchodským florbalistùm v záøí zaèala nová sezóna s poøadovým èíslem sedm. Do ní se vrhne celkem sedm družstev vèetnì novì založeného družstva žen. Jako první sehráli své mistrovské utkání tradiènì muži A týmu hrající druhou nejvyšší soutìž 1. ligu mužù. Náchodští zajíždìli do Znojma, kde se utkali s tradièním rivalem z loòské sezóny TJ VHS Znojmo. Náchodští bohužel nedotáhli dobøe rozehrané utkání do slibného konce a jedenáct vteøin pøed koncem dostali rozhodující branku na 4 : 3. I pøes tento výsledek byl pøedvedený výkon na dobré úrovni. První ligová utkání na domácí pùdì sehrají náchodští od v hale TJ Náchod proti Spartaku Pelhøimov a od 14 hod. proti FBŠ Asics Jihlava. FTS florbal Náchod pøijímá nové èleny do všech vìkových kategorií. Více informací naleznete na Dùm dìtí a mládeže DÉÈKO, Náchod ve spolupráci s volejbalovým oddílem SK RUBENA NÁCHOD VŠESPORTOVNÍ PØÍPRAVKA PRO DÍVKY VE VÌKU 5 6 LET základy hry s míèem obratnostní dovednosti hry, soutìže úvodní schùzka: v hod. sportovní hala SK Rubena Náchod (Na Hamrech)

15 13 øíjen 2007 øíjen 2007 Program Školského zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Skupina P.R.S.T. pokøtí v Náchodì své debutové album For You nedìle 21. øíjna v 19 hodin Kongresový sál hotelu Hron Je tomu pøesnì rok, co jste mohli na náchodských hudebních prknech konkrétnì v Kongresovém sálu hotelu Hron, zhlédnout vystoupení kapely P.R.S.T. V té dobì byla skupina ve fázi pøíprav na natáèení svého debutového alba. Vzhledem k opravdu bohaté návštìvì publika se letos organizátoøi opìt rozhodli koncert zopakovat a pøi této pøíležitosti pokøtít výše zmiòovanou desku, která spatøila svìtlo svìta také za podpory nìkterých náchodských obèanù. Váženým kmotrem tohoto hudebního veèera bude pan Libor Fiedler sr. Jako pozvánku na tento koncert si dovolujeme upozornit i na hudební poøad Namoll, který bude hostit skupinu P.R.S.T. 8. øíjna ve hodin na ÈT1. Skupina se bìhem ètyø let své existence vypracovala mezi uznávané velièiny naší souèasné akustické scény s pøesahem do mnoha žánrù. Zejména amerického jazz-folku a swingu. Èlenové dále spolupracují napø. s Vìrou Martinovou, Yvonne Sanchez nebo Pavlínou Jíšovou aj. více na Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Náchodì -Šonovì si Vás dovoluje pozvat na oslavu 50. výroèí otevøení své modliteby v Náchodì, Purkyòovì ul. 535 (vedle Port Arturu). Slavnostní shromáždìní se bude konat 11. listopadu Program: bohoslužby slavnost s hudebním doprovodem skupiny Oboroh Všichni jsou srdeènì zváni. wkurz francouzského jazyka pro zaèáteèníky (bude zahájen, pokud se naplní kapacita kurzu) pondìlí 2 vyuèovací hodiny, lektor: Mgr. Ilona Horáková wkurz francouzského jazyka pro mírnì pokroèilé (každé pondìlí 2 vyuèovací hodiny), místo konání: Pražská 1759, Náchod, lektor. Mgr. Ilona Horáková wkurz anglického jazyka pro zaèáteèníky (každou støedu 2 vyuèovací hodiny), místo konání: Pražská 1759, lektor: Mgr. Pavel Smola wkurz anglického jazyka pro mírnì pokroèilé (každou støedu 2 vyuèovací hodiny), lektor: Mgr. Pavel Smola Ceny jazykových kurzù: 2900 Kè/školní rok (60 vyuèovacích hodin) w 2. øíjen 2007, hodin Vybrané kapitoly z legislativy. Tvorba vnitøních pøedpisù, lektor: PaedDr. Milan Štoèek w4. 5. øíjen 2007, zahájení v hodin Intenzivní dvoudenní kurz pro výchovné poradce, lektoøi: odborníci PPP Náchod a SVP Kompas Náchod, místo konání: Jiráskova chata Dobrošov w5. øíjen 2007, hodin Dítì v zátìžových životních situacích, lektor: MUDr. Lubomír Hadaš, místo konání: Jiráskova chata Dobrošov w 8. øíjen 2007, hodin Sloh všemi smysly, lektor: Mgr. Jarmila Sulovská w9.,16.,23.,30. øíjen a 6. listopad 2007, hodin Podíl uèitele matematiky ZŠ na tvorbì školního vzdìlávacího programu, lektoøi: Spoleènost uèitelù matematiky a fyziky JÈMF w10. øíjen 2007, hodin, hodin Výtvarné a floristické dílny. Papírové fantazie, lektor: Mgr. Jana Matoušová w11. øíjen 2007, hodin Jak fyzika vysvìtluje jevy v živé pøírodì, lektor: RNDr. Martin Macháèek, CSc. w 17. øíjen 2007, hodin Tvoøíme textilní hraèky s dìtmi, lektor: Ivana Valášková a Eva Klobušníková w18. øíjen 2007, hodin Na pomoc uèitelkám mateøských škol. Školní zahrady, lektor: Václava Tmìjová w18. øíjen 2007, hodin Ekologická výchova v MŠ. Projekt Stromy, lektor: Jana Venclová w 19. øíjen 2007, hodin Èerti na okýnka buší, andìlíèkùm køídla sluší, Mikuláš se usmívá, lektor: Václava Tmìjová w 19. øíjen 2007, hodin Ekologická výchova v MŠ. Projekt Papír, lektor: Jana Venclová w 22. øíjen 2007, hodin Vybraná témata z psychologie a speciální pedagogiky. Reedukace SPU II., lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc. w30. øíjen 2007, hodin Uèíme podle ŠVP Èlovìk a jeho svìt, lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová Více informací a pøihlášky na: telefonicky na èíslech: , nebo na ové adrese: Pøehled kulturních akcí v øíjnu 2007 v Regionálním muzeu Koláže Františka Milichovského Ve dnech 5. až mohou návštìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu koláží Františka Milichovského. Vernisáž probìhne ve ètvrtek v hod. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod. Výstava kreseb Jiøího Vavøiny a grafiky Tomáše Vavøiny Do si mohou návštìvníci v pøednáškovém salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu kreseb Jiøího Vavøiny a grafiky Tomáše Vavøiny. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Dìjiny Náchoda a Náchodska Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevù života pravìkých lidí až po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 9 12; hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle , pøíp. elektronicky na adrese Pevnost Dobrošov V øíjnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 10 12, hod. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle , nebo , na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, Náchod, popø. elektronicky Oprava k èlánku Výstava 30 z 80 a nìco navíc Jiøí Zhibo uveøejnìném v záøijovém èísle Náchodského zpravodaje: Výstava se nekonala v Galerii výtvarného umìní v Náchodì, nýbrž v budovì Regionálního muzea na Masarykovì námìstí, èp. 18.

16 Náchodský zpravodaj 14 Stomatologická pohotovost øíjen 6. a MUDr. Simona Ságlová, Ph.D. ZŠ Malecí Nové Mìsto nad Metují tel MUDr. Jarmila Vokùrková Vìtrník 720 Èervený Kostelec tel.: MUDr. Božena Rysnarová ul. Manž. Burdych. 325 Èervený Kostelec tel.: a MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábøeží 665 Náchod tel.: a MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábøeží 665 Náchod tel.: PROGRAM øíjen 2007 Kreativní klub cyklus tvoøivých dílen 6. øíjna od 9 do 12 hodin výroba šperkù z døevìných korálkù a drátkù lektor Vìra Benešová kreativní klub bude pravidelnì, každou první sobotu v mìsíci Cena: 100 Kè Více informací: Ing. Ludmila Pohanková, Zážitková víkendovka pro instruktory a dobrovolníky øíjna 2007 pro vìkovou skupinu let hry, soutìže, pøednášky Cena: 150 Kè (poèet úèastníkù omezen) Pøihlášky v recepci na DDM Více informací: Mgr. Andrea Straková, Podzimní prázdniny v Déèku: Podzim se strašidly v Déèku Dvoudenní akce pro dìti ve vìku 7 12 let. Program: výtvarné podzimní tvoøení, zábavné hry, strašidelná stezka v hallowenském duchu a další podzimní pøekvapení Zahájení akce: ètvrtek v 8.00, ukonèení pátek v 16 hod. Cena: 170 Kè (èlenové Déèka), 190 Kè (neèlen Déèka), cena zahrnuje: program na dva dny, materiál na výrobu, strava, pitný režim, nocleh v Déèku. S sebou: pøezùvky, pøevleèení, pyžamo, spacák, kartièka pojiš ovny, pracovní odìv. Informace a pøihlášky: Jajka Nývltová, tel Podzimní tvoøení Ètvrtek dvì dílnièky pro dìti od 7 let: 8 11 hodin veselé tvoøení (výroba závìsných motivù, zvíøátka, strašidla a veselé kolíèky) hodin vyrábìní z pøírodnin (jednoduché aranžování podzimních plodù a listù, výrobky z døevìných špalíèkù, podzimní svícen) Vstupné: 50 Kè/jedna dílna možné se pøihlásit jednotlivì nebo na obì dílny (èas mezitím stráví dìti v Déèku) S sebou: pøezùvky, pracovní odìv, na obì dílny s sebou šišky, kaštany a jiné suché podzimní plody, lisované listy apod., pití zajištìno Informace a pøihlášky: Tereza Išová, DiS., tel: Stomatologická pohotovost je v sobotu, v nedìli a ve svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hod., v nedìli 8 20 hod. Loutkové divadlo Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì zahajuje svoji další divadelní sezónu. Na stálé scénì v náchodské sokolovnì uvádíme pohádkou Zaèarovaný Kašpárek v sobotu 6., 13. a 20. øíjna vždy v 15 hodin, 13. øíjna navíc i v 17 hodin. Snìhurka a sedm permoníkù v sobotu 27. øíjna a 3. listopadu vždy v 15 hodin, 3. listopadu navíc i v 17 hodin. Jste srdeènì zváni. Informaèní centrum na Kamenici Pøedprodej: vystoupí v divadle Dr. J. Èížka v Náchodì Travesti skupina Screamers s pøedstavením A jedeme dál se opìt v divadle Dr. J. Èížka v Náchodì uskuteèní live-diashow Leoše Šimánka, tentokrát na téma Na kanadském severu zpátky do divoèiny. Jsou pøipravena dvì pøedstavení v a hodin, cena 130 Kè v Hradci Králové koncert Lucie Bílé, vstupné 260 Kè v Hradci Králové koncert Anety Langerové, vstupné 290 Kè V prodeji jsou nástìnné kalendáøe Kladské pomezí a Orlické hory s fotografiemi L. Imlaufa. Dále byla vydána knížka Jiøí Šimánì Šíp Údolí zelených plamenù a pohádky z Jestøebích hor, cena 50 Kè. K dispozici je i knížka Police n. M. a okolí v lidových vyprávìních. Zdarma: Polské mìsto Kamenia Gora vydalo brožurku Prùvodce turistickými atrakcemi polsko-èeského pohranièí, k dispozici v ICC Náchod. Markéta Machová ICC Náchod

17 15 øíjen 2007 Senior klub Ètvrtek hod. Výpravy na konec svìta cesta do SHANGN-LA posezení u videa Sobota hod. Zájezd SG-Klubu Mníšek pod Brdy a Pøíbramsko bližší informace na samostatných letácích ve vývìsních skøíòkách Ètvrtek hod. Historie HVÌZDY v Broumovských stìnách pøipravila a pøednese Mgr. Lydia Baštecká Ètvrtek hod. Výpravy na konec svìta KAMBOD- ŽA posezení u videa Ètvrtek hod. REGIONÁLNÍ LITERATURA na toto téma se zajímavými ukázkami bude vyprávìt øeditelka Mìstské knihovny Mgr. M. Sobotková POZOR: v pøíjemném prostøedí salónku Mìstské knihovny na Kamenici ve 2. poschodí. Úèastníci mohou použít výtah!! GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v øíjnu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy: Ruské malíøství 19. století Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie v Brnì zaujme rozsahem a šíøí žánrù. (pøízemí zámecké jízdárny do ) Vladimír Holub výbìr z díla Koláže, karikatury, objekty a ready-mades velmi pozoruhodného výtvarníka, estetika a literáta vycházejícího pøedevším ze surrealismu a dadaismu. Výstava umìlce pùvodem z Jindøichova Hradce, známého však pøedevším v Nìmecku, bude koncipována z veøejných i soukromých sbírek. Vernisáž výstavy v pátek 7. záøí v 17 hodin. (ochoz jízdárny ) Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. K obìma výstavám poøádáme interaktivní programy pro školní mládež. Bližší informace na tel.: , a na Galerie výtvarného umìní v Náchodì vyhlašuje pro obèany Náchodska (Náchod a pøilehlá mìsta i obce) výtvarnou soutìž NAŠE GALERIE Zúèastnit se mùžete svou kresbou, malbou, grafikou, fotografií, plastikou i objektem, které vystihují téma JÁ, VÝTVARNÍK. Dáváme tak autorùm, kteøí doposud s galerií nijak nespolupracovali, možnost pøedstavit svou tvorbu, sama sebe, upozornit na svùj styl. Soutìží jednotlivci v kategoriích mládež do 18 let a dospìlí. Práce doruète osobnì do galerie zámecké jízdárny ve dnech Uzávìrka soutìže je v 16 hodin. Z výbìru soutìžních prací bude uspoøádána výstava ve všech prostorách galerie v dobì od Absolutní vítìz každé kategorie bude moci vystavit své dílo na následující výstavì, Náchodském výtvarném podzimu. Podrobnìjší informace získáte v Galerii výtvarného umìní v Náchodì, na tel. è , , na v Mìstské knihovnì v Náchodì, v podatelnì Mìstského úøadu v Náchodì a Informaèních centrech v Náchodì, Novém Mìstì nad Metují, Èeské Skalici, Jaromìøi, v Hronovì, Èerveném Kostelci, Polici nad Metují, v Broumovì, Mezimìstí a v Teplicích nad Metují. Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì, Raisova 806, Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel , mobil faráøe , Bohoslužby nedìle 9 hod. Biblická hodina pondìlí Úøední hodiny: Pondìlí a støeda 9 12 a hod. Prosíme, hlaste v kanceláøi jména Vašich drahých zesnulých do obìtinkového vìnce pro listopadové vzpomínkové bohoslužby, které se konají ètvrtek a pátek vždy v 16 hod. Kolumbárium pøístupné od 8 17 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je možno dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 8 17 hod. Prosíme v nedìli a o svátcích NE! Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka , kaplan Mariusz Nowaczyk , pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl , Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, v kostele sv. Vavøince, v kostele sv. Michaela. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hod. a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053). Mobil: , Biblické hodiny každé úterý v 17 hodin. Faráø Marek Bárta. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, tel./fax.: ; kazatel Ing. Rostislav Stanìk DiS., kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc.; stránky sboru: Bohoslužby v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu v hod. Køes anská spoleènost Nový Život Raisova 253 (za okresním soudem), tel , Bohoslužby v nedìli v 9.30 hod. Sdružení zdravotnì postižených Pozvánka na podzimní schùzi Sdružení zdravotnì postižených v Náchodì srdeènì zve své èleny na podzimní èlenskou schùzi, která se koná ve støedu 17. øíjna 2007 od hod. v restauraci ODAS na Karlovì námìstí v Náchodì. Restaurace je ve 3. podlaží a upozoròujeme úèastníky, že pro naši akci je pøístupná výhradnì od hod. V pøízemí k dispozici výtah. Obèerstvení zajištìno. Program: zpráva o èinnosti sdružení, kulturní zpráva, diskuze s významnými hosty, kteøí pøijali pozvání: Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta Náchoda; námìstek hejtmana Miloslav Plass, Krajský úøad Hradec Králové; Miroslav Horák, náèelník Mìstské policie v Náchodì a vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu v Náchodì Bc. Pavel Schuma. Pravdìpodobný závìr po 17. hodinì. Výbor se tìší na bohatou úèast a pøeje hezké podzimní odpoledne.

18 Náchodský zpravodaj 16 Mìstská knihovna Náchod informuje øíjen 2007 Týden knihoven øíjna 2007 Již 11. roèník celostátní akce, letos s mottem Knihovnická bašta. Nabízíme vám klasické denní menu: pùjèování knih, èasopisù, tištìných hudebnin a map, fond slovníkù a encyklopedií k prezenènímu studiu, regionální literaturu, sbírku zákonù, poèítaèové databáze, internet, setkávání v pøíjemném prostøedí. Pro Týden knihoven jsme pøipravili také následující minutky a speciality: Oddìlení pro dospìlé amnestie, tj. prominutí sankèních poplatkù, vrátíte-li dlouhodobì pùjèené knihy internet pro seniory v úterý od 8.00 hodin lekce s výkladem základù internetu a možností praktického procvièení literární procházka Po stopách Dannyho Smiøického v úterý , zaèínáme ve 2. poschodí knihovny v 9.30 hodin drobný dárek s logem knihovny pro novì pøihlášené ètenáøe bašta našich ètenáøù pøineste do knihovny osvìdèené rodinné recepty, vystavíme je pro inspiraci dalším zájemcùm bašta v krásné literatuøe a poezii nabídka nakopírovaných receptù pro návštìvníky knihovny Oddìlení pro dìti Každý den specialita a ochutnávka jednoho autora èteme nahlas! Po specialita dne Drátkovací dílna s Terezou Jiránkovou v h. ochutnávka Philip Pullman, èteme z knížky Hodinový strojek od h. Út specialita dne Turnaj v pexesu a scrabble od h. St Èt ochutnávka Alois Mikulka, èteme od h. specialita dne Klíèování program pro druhé tøídy ZŠ ochutnávka Betty MacDonaldová, èteme z knížky Paní Láryfáry od h. specialita dne obsluhují vás èlenové ètenáøského kroužku knihovny ochutnávka Daniela Krolupperová beseda s autorkou dìtských knih a pøekladatelkou, èas besedy sledujte v knihovnì a na Pá specialita dne kreslené pohádky èeských autorù od h. ochutnávka Jostein Gaarder, èteme od h. Dále nabízíme a srdeènì zveme Pondìlí 8. øíjna v hod., 2. poschodí knihovny Pamìtihodnosti panství Náchod Prezentace knihy, beseda s editorkou Vìrou Vlèkovou a nakladatelkou Evou Koudelkovou. Úterý 16. øíjna v hodin Iva Procházková setkání s autorkou knížek pro dìti i dospìlé, televizních a filmových scénáøù, divadelních her. Patøí k nejètenìjším spisovatelùm souèasné èeské literatury. Zveme dìti i dospìlé! (So) Galerie Slavie Zahájení nové výstavní sezony (vždy záøí èerven) Darina Alster Autorská výstava letošní diplomantky pražské AVU 15. záøí 24. øíjna Vernisáž v sobotu od 19 hodin V JEDNÁNÍ VYSOUPENÍ legendárního umìlce brnìnské alternativní scény VLADIMÍRA VÁC- LAVKA (ex Dunaj, Pluto, Boo, VRM... ) a percusisty MILOŠE DVOØÁÈKA ml. ve spoleèném projektu. Jan Šerých DLOUHO PLÁNOVANÁ VÝSTAVA PØEDNÍHO UMÌLCE mladší støední generace, èlena zaniknuvší skupiny Bezhlavý jezdec 25. øíjna 5. prosince 2007 Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler, Bc. Martin Hurdálek, Petr Bøenda, Michal Kudrnáè, Luboš Galba, Mgr. Vìra Vlèková, Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bìlobrádek. Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Titulní foto: archiv poøadatelù bìho Hronov Náchod. Grafická úprava a tisk Garmond, tel.: Èíslo 10/2007 vychází Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka listopadového èísla bude !

19 KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí v øíjnu pondìlí 17 a hod. 2. úterý 17 a hod. 3. støeda 17 a hod. 4. ètvrtek pouze v 16 hod. 5. pátek pouze v 15 hod. 6. sobota a hod. 7. nedìle pouze ve hod. 9. út., 10 st. pouze v 16 hod. 4. ètvrtek pouze v 18 hod. 5. pátek 17 a hod. 6. sobota pouze v hod. 7. nedìle a hod. 8. pondìlí pouze v 17 hod. 9. úterý pouze v 18 hod. 10. støeda pouze v 18 hod. 8. pondìlí pouze v hod. 9. úterý pouze ve 20 hod. 10. støeda pouze ve 20 hod. tel ; tel. + fax , ètvrtek 15.45, a 20 hod. 12. pátek 15.45, a 20 hod. 13. sobota 15.45, a 20 hod. 14. nedìle a 20 hod. 15. pondìlí a 20 hod. 16. út, 17. st a 20 hod. 12. pátek pouze ve 22 hod. 13. sobota pouze ve 22 hod. 14. nedìle pouze v hod. 15. pondìlí pouze v hod. 16. úterý pouze v hod. 17. støeda pouze v hod. 20. sobota pouze v hod. 18. ètvrtek pouze v 17 hod. 19. pátek pouze v 17 hod. 20. sobota pouze v 19 hod. 21. nedìle pouze v 19 hod. 18. ètvrtek pouze v 19 hod. 19. pátek pouze v 19 hod. 20. sobota pouze v 17 hod. 21. nedìle pouze v 17 hod. 22. pondìlí pouze v 19 hod. 23. úterý pouze v 19 hod. 24. støeda pouze v 17 hod. 22. pondìlí pouze v 17 hod. 23. úterý pouze v 17 hod. 24. støeda pouze v 19 hod. 25. ètvrtek pouze v 9.45 hod. 26. pátek pouze ve hod. 25. ètvrtek pouze v 19 hod. MEDVÍDEK (ÈR 2007) Hoøká komedie o svìtì, ve kterém je ženský princip mocnìjší než mužský, mìkké je mocnìjší než tvrdé a voda je mocnìjší než kámen Skuteèné pøíbìhy skuteèných lidí, které nám s lehkostí komedie pøináší tvùrèí tandem scénárista Petr Jarchovský a režisér Jan Høebejk. Hrají Tatiana Vilhelmová, Aòa Geislerová, Nataša Burger, Jiøí Macháèek, Ivan Trojan a Roman Luknár. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 80 Kè Více informací o filmu na Doporuèená pøístupnost: od 12 let RATATOUILLE (RATATOUILLE USA 2007) HRAJEME NEJEN PRO DÌTI Rodinná komedie pro skuteèné fajnšmekry Nejnovìjší animovaný film ze studia Pixar, vypráví o krysákovi jménem Remy, který odvážnì sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchaøem v paøížské pìtihvìzdièkové restauraci Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 65 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži pøístupný HVÌZDNÝ PRACH (STARDUST Velká Británie 2007) Pøíbìh, který stvoøila sama Fantazie Pohádkový dobrodružný romantický fantasy film s úžasnou podívanou prostì takový Nekoneèný pøíbìh 21. století Hrají Charlie Cox, Claire Danesová, Michelle Pfeifferová a Robert DeNiro. Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 75 Kè Více informací o filmu na a na a na Mládeži pøístupný EDITH PIAF (LA MÔME Francie/Anglie/ÈR 2007) Pøivítejte nesmrtelnou osobnost Narodila se na chodníku, vyrùstala v nevìstinci, vydìlávala si poulièním zpìvem, a pøesto se z ní stala svìtoznámá osobnost. Drama režiséra Olivera Dahana (mj. film Purpurové øeky 2 ) se skvìlou Marion Cotillardovou v hlavní roli. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. DOPORUÈUJEME NENECHTE SI UJÍT! Vstupné 75 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži do 15 let nepøístupný GYMPL (ÈR 2007) Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti. Komedie režiséra Tomáše Vorla. V hlavních rolích Tomáš Vorel ml. a Jiøí Mádl, v dalších rolích E. Holubová, T. Matonoha, M. Šteindler, J. Schmitzer, Z. Bydžovská, M. Zbrožek, J. Kraus, I. Chýlková a T. Hanák. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 85 Kè Více informací o filmu na Mládeži pøístupný DENNÍ HLÍDKA (DNÌVNOJ DOZOR Rusko 2006) Noèní hlídka odevzdala vládu Druhý díl fantasy trilogie režiséra Timura Bekmambetova, jejíž první díl dobyl celý filmový svìt, vyprávìjící o souboji Svìtlé a Temné strany. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL SURROUND EX. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži do 15 let nepøístupný RUSH HOUR 3 TENTOKRÁTE V PAØÍŽI (RUSH HOUR 3 USA 2007) Letos to Carter a Lee rozbalí v Paøíži Cris Tucker a Jackie Chan v hlavních rolích akèní komedie, která je zavede do podzemí Paøíže i do neuvìøitelných výšek Eiffelovy vìže, kde bojují proti nebezpeèným kriminálníkùm. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 75 Kè Více informací o filmu na a na Doporuèená pøístupnost: od 12 let PASÁÈEK VEPØÙ HRAJEME PRO DÌTI Hodinové pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné 20 Kè BOURNEOVO ULTIMÁTUM (THE BOURNE ULTIMATUM USA 2007) Všechno si pamatuje. Nic neodpouští Tøetí napínavé dobrodružství nepolapitelného tajného agenta Jasona Bourneho. V hlavní roli opìt Matt Damon. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži do 15 let nepøístupný KOØENÍ ŽIVOTA (NO RESERVATIONS USA 2007) Recept na štìstí v žádné kuchaøce nenajdete a poruèit lásce, to je velmi komplikované poèínání, podobné jako vaøit bez receptu Catherine Zeta Jonesová a Aaron Eckhart v hlavních rolích romantické komedie. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 75 Kè Více informací o filmu na a na Doporuèená pøístupnost: od 12 let KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO (I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND LARRY USA 2007) I kamarádství by mìlo mít své meze Originální komediální romance, o dvou kámoších na život a na smrt, ze kterých udìlali tvùrci zákonem registrované partnery, aèkoliv oba jednoznaènì preferují opaèné pohlaví V hlavních rolích Adam Sandler a Kevin James. Èeské titulky. DIOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži pøístupný MÙJ VÙDCE: SKUTEÈNÁ SKUTEÈNOST O ADOLFU HITLEROVI (MEIN FÜRHER: DIE WIRKLICH WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER Nìmecko 2007) Kontroverzní, šokující komedie, ve které je jako bezbranný imbecil zobrazen Adolf Hitler. Filmu dominují pøedevším herecké výkony obou hlavních protagonistù. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na Doporuèená pøístupnost: od 12 let HARRY POTTER A FÉNIXÙV ØÁD HRAJEME PRO DÌTI O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX USA/Velká Británie 2007 Rebelie zaèíná Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého roèníku školy èar a kouzel. Brumbálova armáda se uèí ubránit èerné magii a pøipravuje se na nebezpeènou bitvu, která brzy propukne Film, který je uvádìn v èeském znìní, byl natoèen podle knižního bestselleru spisovatelky J. K. Rowlingové. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na a na a na Mládeži pøístupný ŠPÁTA Na den pøesnì, pøesnì pøed 75 lety se v Náchodì narodil Jan Špáta. A právì pøi pøíležitosti mistrových nedožitých pìtasedmdesátin si pøipomeneme jeho filmy Martin Štoll pøedstaví novou knihu s názvem Jan Špáta. 25. ètvrtek pouze v 15 hod. 26. pátek pouze v 17 hod. 27. sobota pouze v 19 hod. 28. nedìle pouze v 19 hod. 25. ètvrtek pouze v 17 hod. 26. pátek pouze v hod. 27. sobota pouze v 17 hod. 28. nedìle pouze v 17 hod. 29. pondìlí pouze v 19 hod. 30. úterý pouze v 19 hod. 31. støeda pouze v 17 hod. 29. pondìlí pouze v 17 hod. 30. úterý pouze v 17 hod. 31. støeda pouze v 19 hod. LISTOPAD ètvrtek pouze v 18 hod. 2. pátek 17 a 19 hod. 3. sobota 17 a 19 hod. 4. nedìle pouze v 18 hod. 3. sobota pouze v hod. SKANDÁL (THE HOAX USA 2007) Nikdy neøíkej pravdu, pokud stojí v cestì dobrému pøíbìhu aneb co se stalo, když Clifford Irving vydal v 70. letech zcela smyšlenou biografii svìtoznámého letce, režiséra a dobrodruha Howarda Hughese Drama režiséra Lasse Hallströma (mj. filmy Pravidla moštárny nebo Èokoláda ) s Richardem Gerem v hlavní roli. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 75 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži pøístupný DISTURBIA (DISTURBIA USA 2007) Každý vrah je nìèí soused Možná, že právì odhalili tajemství, kvùli kterému by mohli velmi snadno zemøít Napínavý thriller se stísnìnou atmosférou, hustou tak, že by se dala krájet, vznikl v produkci Stevena Spielberga. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL SURROUND EX. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži do 15 let nepøístupný MEDVÍDEK (ÈR/02007) Hoøká komedie o svìtì, ve kterém je ženský princip mocnìjší než mužský, mìkké je mocnìjší než tvrdé a voda je mocnìjší než kámen Skuteèné pøíbìhy skuteèných lidí, které nám s lehkostí komedie pøináší tvùrèí tandem scénárista Petr Jarchovský a režisér Jan Høebejk. Hrají Tatiana Vilhelmová, Aòa Geislerová, Nataša Burger, Jiøí Macháèek, Ivan Trojan a Roman Luknár. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 80 Kè Více informací o filmu na Doporuèená pøístupnost: od 12 let BOŽSKÝ EVAN (EVAN ALMIGHTY USA 2007) Poznejte nového Vyvoleného. A jeho blízké! Pøed ètyømi lety dostal Bùh bláznivý nápad a propùjèil jednomu reportérovi v podání Jima Carreyho své schopnosti (ve filmu Božský Evan ). A jejich další nové komediální pøíhody právì zaèínají V hlavních rolích Steve Carell a Morgan Freeman. Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na a na Mládeži pøístupný ONCE (ONCE Irsko 2006) Film mi dal inspiraci na celý rok dopøedu Steven Spielberg. Irská hudební romance, ve které ztvárnili hlavní role v Èechách populární muzikant Glen Hansard a valašskomeziøíèská pianistka a zpìvaèka Markéta Irglová. Snímek získal letos v lednu na nejvìtším festivalu nezávislých filmù na svìtì Sundance v americkém Utahu jednu z cen. DOPORUÈUJEME NENECHTE SI UJÍT! Èeské titulky. DOLBY STEREO DIGITAL. Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na Doporuèená pøístupnost: od 12 let KYTICE POHÁDEK HRAJEME PRO DÌTI Setkání s oblíbenými pohádkovými hrdiny v hodinovém pásmu pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné 20 Kè

20 CHYBÍ VÁM PENÍZE A BANKA VÁM NEPÙJÈÍ? NEBANKOVNÍ PÙJÈKY Pro zamìstnance, dùchodce, podnikatele i ženy na MD BEZ RUÈITELE!!! NAVŠTIVTE NAŠI NOVÌ OTEVØENOU KANCELÁØ V NÁCHODÌ: Kamenice 155 (budova bývalé Itálie ), 2. patro (naproti výtahu) ŽÁDNÉ POPLATKY PØEDEM! HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO OBLAST: Èeská Skalice, Jaromìø, Police n. Metují, Broumov, Teplice n. Metují Støední škola gastronomie, hotelnictví, obchodu a služeb H R O N O V NAŠI ABSOLVENTI NAŠE VIZITKA J S M E T U P R O V Á S!

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více