VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

2

3

4 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele RNDr. Juraj Liška, PhDr. Zuzana Wienerová, Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) K/604 G přírodovědné předměty (6leté) 180 dobíhající K/611 G humanitní předměty (6leté) 180 dobíhající K/61 Gymnázium (6leté) K/610 G vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013 a) nové obory / programy žádné b) zrušené obory / programy K/81 Gymnázium K/807 Gymnázium Esteticko-výchovné předměty 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Praha 1, Hellichova 3 / hl. m. Praha/ 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Budova je majetkem hl. m. Prahy a má bezbariérový přístup. K dispozici je celkem 31 učeben, 8 z nich je odborných pro výuku fyziky, biologie, chemie, informatiky a knihovna. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5 8. Školská rada Školská rada byla ustanovena v září členové: za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 1) Ing. Jiří Maštovský předseda 2) Ing. Roman Vopršal za pedagogické pracovníky školy: 3) Mgr. Alena Plášková 4) RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. za zřizovatele: 5) RNDr. Jana Příhodová 6) Mgr. Albert Kubišta II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem , ,9 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 56,9 98,24 nekvalifikovaných 1 1,76 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let

6 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 26 kurzy 5 zaměření Matematika, právo, občanský zák., fr. literatura, Tv, Nj, Ch, Vv, filozofie ZSV, výchovné poradenství, výuka Čj jako cizího jazyka, Fj, Hv počet účastníků 17 4 vzdělávací instituce JČMF, VŠCHT, UK Praha, Institut Francais, LF UK, NIDV, Descartes, Jihočeská univerzita v ČB, Masarykova univerzita, EDUKO, MFF UK, NIPOS L école de Francais, Společnost pro hud. vých. ČR, NÚV, UK, NFMF doplňkové pedagogické studium školský management 2 Právo, Maturitní zk. 2 Agentura vzdělávání dospělých, Cermat rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 6 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora ETK, BOZ, prevence, šk. poradenství, evoluční biologie 69 Mamsio, Descartes, gym. J. Heyrovského, LF UK, Johns Hopkins Univerzity Center počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 16 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) - rodilý mluvčí 5 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 12 11,703 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 2 Nové účetní standardy 2 KEŠ s.r.o. jiné (uvést jaké) 2 Účetnictví majetku 2 GORDIC 3

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) přerušili vzdělávání: 10 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 14 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele 29,3 9,2 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

8 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) škola denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 152 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 3 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,1% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 62,7 z toho neomluvených 0,21 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 87 - z toho konali zkoušku opakovaně 3 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 - prospěl s vyznamenáním 45 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 42 - neprospěl 0-6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 Gymnázia délka vzdělávání 6 let Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 496 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 114 z toho v 1. kole 114 z toho ve 2. kole - z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 27 5

9 počet nepřijatých celkem 382 počet volných míst po přijímacím řízení obor: K/61 0 obor: K/610 0 počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Arménie 2 Bosna a Hercegovina 1 Francie 1 Německo 1 Kazachstán 1 Korea 2 Mongolsko 1 Moldavská rep. 1 Rusko 11 Srbsko 1 Slovensko 3 Vietnam 9 Ukrajina 4 Makedonie 1 Začlenění probíhá bez problémů. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Velmi pozitivní zkušenosti máme s integrací ZTP žáků. V 1. ročníku všeobecného studia integrován studen s Aspergerovým syndromem, ve třídě je k dispozici asistent pedagoga. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Od r existuje dvojjazyčné studium v česko-francouzských třídách se zvláštními ŠVP DG. Individuální péče je věnována jednotlivcům v dalších zaměřeních - olympiády, soutěže, odborné přehlídky, SOČ, CTY neboli Center for Talented Youth (Centrum pro talentovanou mládež) při Johns Hopkins University ve Spojených Státech projektu se účastní 10 studentů. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Organizujeme maturitní zkoušky nanečisto, 2. ročník byl zařazen do 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků, studenti 1. ročníku byli zařazeni do Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS. 11. Školní vzdělávací programy Příprava ŠVP proběhla podle plánu koordinátora a ŠVP je ověřován v prvních čtyřech ročnících. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Masivní zapojení studentů do metropolitního programu na podporu výuky jazyků (španělština, ruština, angličtina, němčina, francouzština, latina, japonština). 6

10 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Mgr. Michaela Dočekalová Viz příloha Zpráva Výchovného poradce. 2. Prevence sociálně patologických jevů Školní psycholog Mgr. Noemi Matějková Viz příloha Zpráva školního psychologa. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Problematiku environmentální výchovy integrujeme do jednotlivých předmětů. Připravili jsme a účastnili jsme se ekologických exkurzí. Další informace viz Zprávy jednotlivých předmětových komisí. 4. Multikulturní výchova Vstoupili jsme do Projektu Jeden svět, spolupracujeme s organizací Člověk v tísni, účastnili jsme se projektu Studenti čtou a píší noviny, Projektový den Labyrint světa a ráj srdce. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji viz bod Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Zahajovací soustředění Mozolov 120 Lyžařské výcvikové kurzy různá místa (Lovčenka, Čenkovice..) 87 Jazykové kurzy různá místa (Šohajka, Lovčenka..) 105 Vodácký kurz Vltava 53 Horolezecký kurz Křečovice Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí. 8. Soutěže Viz příloha Úspěchy. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí. 7

11 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Jsme členem Asociace aktivních škol. Škola je součástí sítě škol nesoucí známku Rodiče vítáni. Projekt Comenius Regio. 11. Další aktivity, prezentace Viz Zprávy jednotlivých předmětových komisí. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne Kontrola ČSI, předmět inspekční činnosti: Získávání a analyzování informací z realizace Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. Viz Inspekční zpráva na stránkách ČSI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Dne veřejnosprávní kontrola dle pověření Č.j. S-MHMP /2013 ze dne

12 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 NÁKLADY hlavní činnost Schválený rozpočet ÚZ ,-- ÚZ ,-- Celkem ,-- Upravený rozpočet čerpání ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , , Celkem ,-- Kč ,-- Kč VÝNOSY hlavní činnost rozpočet skutečnost ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , , Celkem ,-- Kč ,-- Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v hlavní činnosti Celkové náklady Celkové výnosy ,-- Kč ,-- Kč 9

13 DOPLŇKOVÁ ČINNOST - náklady 502/ spotřeba el. energie ,-- 511/ oprava, údržba ,-- 518/ ostatní služby ,-- 521/ mzdové prostředky ,-- Celkem ,-- Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST - výnosy 602/ prodej služeb 4 116,-- 603/ pronájmy prostor školy ,-- 603/ pronájmy tříd ,-- 603/ pronájmy tělocvična ,-- Celkem ,-- Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK na doplňkové činnosti Náklady Výnosy Hospodářský výsledek-zisk ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 10

14 MZDOVÁ OBLAST Čerpání celkem ÚZ Schválený limit mzdových prostředků Čerpání - skutečnost ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ÚZ Schválený limit mzdových prostředků Čerpání skutečnost ,-- Kč ,-- Kč Schválený limit přepočtených pracovníků byl dodržen. Počet přepočtených pracovníků 125,919 Přepočtený počet pedagogických pracovníků 111,48 Z Á V Ě R Při čerpání finančních prostředků postupujeme podle rozpočtových opatření ROZ MHMP a usnesení RHMP. Od MHMP obdrželo gymnázium Na realizaci projektu Zateplení objektu GJN - V rámci půjčky k projektu Zateplení objektu GJN V rámci programu Inovace ve vzdělávání ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Ve školním roce 2012/13 pokračovala úspěšná spolupráce s rodiči studentů GJN. Občanské sdružení GJN (SRPŠ při GJN) vybralo na členských příspěvcích Kč. Z této bylo čerpáno mimo jiné na relaxační zóny pro studenty ,-Kč, na zahraniční výměny ,- Kč, na sportovní materiál ,- Kč, na multimediální vybavení tříd ,-Kč, na sociální výpomoc ,-Kč a na trička s logem GJN ,-Kč. 11

15 Sdružení přátel česko-francouzské sekce GJN Ve školním roce 2012/2013 pokračovala i úspěšná spolupráce se Sdružením přátel českofrancouzské sekce GJN, jehož cílem podporovat akce pro studenty bilingvní sekce a výuku podle francouzských metod. Sdružení se podílelo na organizaci 7 výměnných pobytů pro třídy bilingvní sekce. Sdružení vybralo na členských příspěvcích Kč. Z těchto příspěvků a úspor z předchozích let bylo mimo jiné zaplaceno Kč za pomůcky na akce pro studenty, Kč na laboratorní pomůcky pro fyziku a chemii a Kč na multimediální vybavení jazykové učebny. 12

16 VIII. Další informace Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY HUMANITNÍ (79-41-K/611) Předmět V VI Český jazyk a literatura 3/1 4/1 Cizí jazyk 1 4/3 4/3 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 Latina 1/1 2/2 Občanská výchova 0 0 Základy společenských věd 2 2 Dějepis 3 2 Zeměpis 2 1 Matematika 3/1 3/1 Deskriptivní geometrie 0 0 Fyzika 2/1 2/1 Chemie 2/1 0 Biologie/geologie 2/1 2/1 Informatika a výp. technika 0 0 Estetická výchova 0 0 Tělesná výchova 2/2 2/2 Volitelný předmět 1 Liter.sem. 2/2 2/2 Volitelný předmět 2 2/2 2/2 Volitelný předmět 3 2/0 2/2 Volitelný předmět 4 0 2/2 Celkem 35/18 35/20 13

17 ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY PŘÍRODOVĚDNÉ (79-41-K/604) Předmět V VI Český jazyk a literatura 3/1 4/1 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 Latina 0 0 Občanská výchova 0 0 Základy společenských věd 2 2 Dějepis 2 0 Zeměpis 2 2 Matematika 4/1 4/1 Deskriptivní geometrie 0 0 Fyzika 3/1 2/1 Chemie 2/1 2/1 Biologie/geologie 3/1 3/1 Informatika a výp. technika 0 0 Estetická výchova 0 0 Tělesná výchova 2/2 2/2 Volitelný předmět 1 - La/Dg 2/2 2/2 Volitelný předmět 2 2/2 2/2 Volitelný předmět 3 2/2 2/2 Volitelný předmět 4 0 2/2 Celkem 35/17 35/19 14

18 ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY VŠEOBECNÉ Tento učební plán platí pro ročníky Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Vyučovací předměty Český jazyk a literatura 1.roč. 2.roč celkem 3.roč 4.roč Blok A 5.roč. Blok B 6.roč celkem 4 / 1 3 / / 1 3 / 1 3 / 1 4 / 2 14 Literární seminář Cizí jazyk 1 (Aj) 3 / 3 3 / / 3 Cizí jazyk 2 (Fj/Nj) 3 / 3 3 / / 3 4 / 4 (3/3) 3 / 3 (4/4) 3 / 3 4 / 4 14 (13) 3 / 3 3 / 3 12 (13) Matematika 4 / 2 4 / / 1 4 / 1 3 / 1 3 / 1 14 Fyzika 2 / 1 2 / / 1 3 / 1 3 / 1 2 / Chemie 2 / 1 2 / / 1 2 / 1 3 / 1 2 / Biologie / geologie 2 / 1 3 / / 1 3 / 1 3 / 1 2 / Zeměpis Občanská výchova ZSV Humanitní základ Dějepis Člověk a svět práce Výtvarná výchova INT INT INT INT INT INT - INT 1 / 1 1 / Hudební výchova 1 / 1 1 / Výtvarná výchova Hudební výchova / 2 2 / Tělesná výchova 2 / 2 2 / / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 Informatika 2 / 2 2 / / 2 2 / Volitelný předmět Latina / Dg Volitelný předmět Průřezová témata / 2 2 / / 4 12/12 16 INT INT INT INT INT INT INT INT 15

19 Celkem Kurzy Výměnné zájezdy Adaptač ní kurz 1 T Lyřař ský kurz 1 T Zimní jazykov ý kurz 1 T Letní sport ovní kurz 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T? 16

20 ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY DVOJJAZYČNÉ předmět ročník celkem Český jazyk a literatura 3/1 4/1 3/1 3/1 3/1 2/0 18 Francouzský jazyk 10/10 10/ Francouzský jazyk a literatura - - 4/4 4/4 4/4-12 Další cizí jazyk - - 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Občanský a společensko-vědní základ Dějepis Zeměpis Matematika 4/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 23 Fyzika 2/0 2/0 3/1 3/1 3/1 3/0 16 Chemie 2/0 2/0 3/1 3/1 3/1 2/0 15 Biologie 2/0 2/0 3/1 2/0 3/1 2/0 14 Informatika - - 2/2 2/ Hudební výchova / Výtvarná výchova 2 (1+1) 2 (1+1) 2/2 2/ Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelný předmět (1) Volitelné předměty (4) Celkem Poznámky: Údaj za znakem / znamená, že třída je na příslušný počet hodin dělena na dvě skupiny; dělení na skupiny se bude řídit aktuálními předpisy MŠMT. Předmět Francouzský jazyk a literatura končí v 5.roč. MZ. Předměty dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie se od 3. ročníku vyučují ve francouzštině. Jako Další cizí jazyk je pro všechny žáky povinný Anglický jazyk. 17

21 18

22 VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

23 Příloha Výchovné a kariérní poradenství Zpráva za výchovné a kariérní poradenství za školní rok 2012/2013 A: Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství: - úzká spolupráce se školní psycholožkou, Mgr. Noemi Matějkovou, ve věcech školní neúspěšnosti, integrace, prevence a uplynulý rok především nové koncepce adaptačního kurzu (snaha posílit sportovně zaměřený kurz aktivitami a programem naplňující podobu adaptačního kurzu) - ve spádové poradně spolupracuje škola s Mgr. Lýdií Jarkovskou (PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) PPP pro školu zajišťovala: 1. profitesty pro předmaturitní 5. ročník 2. individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče 3. pravidelná setkání výchovných poradců Kariérní poradenství: - zajištění spolupráce se serverem - na jaře 2013 absolvovala VP e-learningový kurz Kariérové poradenství a svět práce (VIP kariéra) - zajištění profitestů a jejich rozbor pro předmaturitní ročník v PPP - pravidelné informace a předávání materiálů o studiu na VŠ a VOŠ a o přípravných kurzech na vysoké školy - beseda Přijímací řízení a příprava ke studiu na vysoké škole ve spolupráci s NUV pro všechny maturitní ročníky - prezentace zástupců vybraných vysokých škol tento rok poprvé formou besed s absolventy GJN (celkem 8 setkání, vždy v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin) - individuální pohovory se studenty a jejich rodiči na téma dalšího uplatnění v životě - konzultace k podávání přihlášek na VŠ B: Okruhy činnosti VP na škole - pravidelná setkání školního poradenského pracoviště (VP, ŠP, ŠMP, vedení školy) - doporučení studentů s poruchami chování, učení aj. na vyšetření do PPP - spolupráce s PPP v tomto školním roce mnohem řidší (vysvětluji si to přítomností školní psycholožky, která je ve škole zaměstnaná na plný úvazek) - spolupráce s ostatními vyučujícími, především třídními - poradenská služba pro studenty školy (pravidelné konzultační hodiny) - spolupráce s rodiči - spolupráce se školním psychologem nad novou koncepcí adaptačního kurzu, minimálním preventivním programem - informace o škole pro veřejnost (den otevřených dveří) - sestavení a konzultace IVP - poskytování informačních materiálů o drogách, alkoholu a kouření

24 Příloha Výchovné a kariérní poradenství - v dubnu 2013 získala škola prostředky na zřízení pozice asistenta pedagoga pro studenta s Aspergerovým syndromem (první zkušenost tohoto typu na GJN), spolupráce se jeví jako smysluplná, v následujícím školním roce budeme pokračovat - navázána spolupráce s organizací APLA - přednáška pro pedagogy o práci se studentem s AS - všechny 1.ročníky se zúčastnily preventivního programu Řekni drogám NE! Stručný přehled konzultací: DŮVODY POČET AKTIVIT Kariérové poradenství 12 Individuální vzdělávací plán 2 Problémy s učením 4 Metodická činnost 2 Doporučení do PPP (přímo ze školy) 1 Změna školy 5 Péče o integrované žáky 1 Konzultace s rodiči 9 Konzultace s pedagogy 2 Krizová intervence 3 Jiné 31 C: Časový rozpis akcí v plánu školy - akce uvedené v plánu školy byly splněny D: Cíle pro školní rok 2013/ plánované ukončení studia Výchovného poradenství na UK v listopadu zajištění profitestů a jejich rozbor pro předmaturitní ročníky u nového poskytovatele této služby (pro opakovanou nespokojenost studentů s podobou individuálních konzultací ve spádové PPP) - zmapovat a vyhodnotit zpětnou vazbu absolventů GJN pomocí dotazníku NUOV Hodnocení výuky na SŠ ventu.pdf - pokračovat a organizačně zefektivnit besedy s absolventy (případně spojit s myšlenkou kariérního dne GJN)

25 Počet studentů: % Zaměstnání: % Nástavbové studium: 0.00% z toho: VOŠ: % jazykové školy: % Konzervatoř: 0.00% Studium na VŠ: % z toho v zahraničí % Nestuduje: % Nezjišteno: % Pražské VŠ UK 1.lékařská f. 1 2.lékařská f. 3 f. filozofická 6 f. právnická 1 f. sociálních věd 18 f. humanitních studií 1 f. matematicko- fyzikální 3 f. přírodovědecká 4 f. pedagogická 2 f. tělesné výchovy a sportu 2 VŠE f. mezinárodních vztahů 4 f. národohospodářská 2 f. podnikohospodářská 2 ČVUT f. architektury 4 f. informačních technologií 2 f. biomedicínské inženýrství 2 f. elektrotechnická 1 f. strojní 1 f. informatiky a statistiky 1 ČZU institut vzdělávání a poradenství 1 f. lesnictví 1 f. provozně ekonomická 1 VŠCHT f. chemických technologií 5 f. technologie ochrany prostředí 1 f. potravinářské a biochemické techn. 2 DAMU 1 FAMU 1 Mimopražské VŠ Jihočeská univerzita 1 UHK 1 UPOL 1 Studium v zahraničí Chimie Rennes 1

26 Oxford Univerzity 1 Univerzité Paris Dauphine 1 Axe Sud 1 Munich-Macromedia University 1 Soukromé VŠ Metropolitní univerzita Praha 1 Žáci přijati podle tříd Počet absolventů Přijati na VŠ 6.A % 2 - nezjištěno 6.B % 1 - nezjištěno 6.C %

27 ZPRÁVA O AKTIVITĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

28 Příloha Zpráva školního psychologa Zpráva o aktivitě školního psychologa na GJN za školní rok 2012/2013 Úvod: I v dalším roce působení ŠP na GJN se prioritně jeví potřeba věnovat se jednotlivým třídním kolektivům, především těm nově vznikajícím. Vztahy ve třídě velmi ovlivňují sebepojetí (sebevědomí) jednotlivců, to se pak ukazuje být důležitým mezníkem pro případné zvládnutí- nezvládnutí složité životní situace, v extrému posun směrem k patologii. A to jak na straně jednotlivce (sebevražedný pokus), tak celých kolektivů (kyberšikana, vliv party na inklinaci k drogám..). Tuto zásadní oblast jsme uchopili skrze inovaci adaptačního soustředění. Byl vybudován tým, který se snaží systematicky vnášet prvky adaptačního kurzu do dosavadního programu úvodního soustředění. Vznikla celá metodika šitá na míru lektorům a třídním učitelům - aktérům úvodního adaptačního soustředění, třídní mohli jednotlivé aktivity zažít na vlastní kůži na neformálním přípravném pobytu. Inidividuální konzultace se každým rokem navyšují. Z každé z 18 tříd prošlo místností ŠP od 1 do cca 7 studentů, jindy to byly celé větší skupiny. Nově byly do preventivních aktivit zařazeny programy externích realizátorů (o.s. Divadelta, FOKUS Praha). Zároveň byla rozvázána smlouva s dlouholetým dodavatelem preventivních aktivit, s KPPP (Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna.) Grantové žádosti nebyly podpořeny s výjimkou grantu na pozici asistenta pedagoga. Zvýšila se frekvence setkávání školního poradenského pracoviště (ŠPP), a to na cca 1x za měsíc, dle potřeby i častěji. 1. Hodnocení úrovně týmové spolupráce v rámci ŠPP při řešení problémů: ŠPP ve složení: RNDr. Liška, PhDr. Wienerová, Mgr. Dočekalová, Mgr. Matějková se sešlo cca 10x, jednotliví členové se ale scházeli průběžně dle potřeby, VP a ŠP nejméně jednou týdně. Všichni zúčastnění se snažili o vhled a svoje přispění k poradenským tématům (potřeby studentů, rodičů, koncepce krizového plánu, konkrétní preventivní aktivity, spolupráce s externisty atp.) 2. Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností ŠP (dle standardních činností v %): Diagnostická, depistážní činnost 11 % Intervenční činnost, konzultační činnost 67 % Metodická 22 % 3. Přehled odborných činností školního psychologa v tabulkové části. a/ Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče, studenty a učitele, resp. počet setkání (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) : Kategorie Rodiče 65 Studenti 208 1

29 Příloha Zpráva školního psychologa Učitelé 236 b/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2010/2011 péče ŠP: Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče z toho individuální péče (počet jednotlivých žáků ne kontaktů) z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách) ročníky (někteří byli i v péči skupinové) ročníky (někteří byli i v péči 186 skupinové) Celkem c/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP: Důvody Počet aktivit Krizová intervence 33 Problémy v osobnostním vývoji 104 Vztahové obtíže 102 Výukové problémy 123 Výchovné problémy a poruchy chování 37 Rodinné problémy 36 Péče o integrované žáky 28 Profesní poradenství 7 Ostatní** 15 ** např. nácvik relaxačních technik d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 55 Depistáže, skupinová diagnostika 15 Práce se třídou (bez diagnostiky) 34 Součinnost v primární prevenci soc.- 42 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 19 Pobytové akce s žáky mimo školu 4 Koordinační činnost v rámci ŠPP 30 Porady, klasifikační porady 27 Setkání metodiků prevence, školních 20 psychologů Granty, zprávy 9 Vzdělávání 20 Výuka, semináře 4 2

30 Příloha Zpráva školního psychologa 4. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): Instituce PPP KPPP Psychiatři Kliničtí psychologové Nestátní organizace Obsah spolupráce Konzultace se spec. pedag., psychologem, návštěva ve škole Kontakt s lektory Poskytování zpráv Poskytování zpráv, součinnost o.s. FOKUS, o.s. Divadelta Závěrečné zhodnocení: Školní psycholožka se během školního roku věnovala jak studentům GJN, jejich rodičů, tak pedagogům. Studenti nejčastěji přicházeli sami od sebe, bez doporučení, v těsném závěsu následovalo doporučení rodiči a třídním učitelem, případně přišli s kamarády, kteří už zkušenost se školním psychologem měli. Hlavní okruhy témat, se kterými jsme se se studenty potkali, se týkaly problémů s učením, vztahových problémů, nepříznivého klimatu ve třídě, složité rodinné situace (rozvod rodičů, nesoulad..), nároků na výkon ve škole, subkultur, part a rizikového chování, poruch příjmu potravy, životního stylu, výběru povolání, Koncept práce se třídami vychází z přesvědčení o smysluplnosti třídnických hodin, lépe z hodin pro třídu, tedy účelně využitého času pro zlepšení atmosféry ve třídě. Základní premisou konceptu je podpořit pravidelné setkávání tříd a jejich třídních učitelů nad tématy, která jsou pro třídu aktuální. Z hlediska prevence rizikového chování (RCH) je takové pravidelné setkávání nedocenitelnou možností, jak RCH předcházet. Především díky budováním vztahů, komunikací o problémech, snahou o jejich řešení. Ukazuje se, že není v možnostech jediného člověka (ŠP) pravidelně tzn. alespoň jednou za 14 dní pracovat se všemi třídami, zároveň jim plánovat programy prevence a při tom plnit především roli individuálního konzultanta. V této oblasti máme zatím rezervu. Cesta by mohla vést skrz nabídku jednotlivým třídním na téma Jak vést třídnické hodiny. Budeme pokračovat v nastaveném modelu adaptačního soustředění zaměřeného na kolektivy, na předcházející přípravu třídních. Preventivní oblast jsme tak zčásti pokryli svépomocí. Ve spolupráci s KPPP jsme v rámci programu na podporu posilování pozitivních životních hodnot a postojů zrealizovali čtyři dopolední setkání ve všech 2. ročnících, v dalším roce plánujeme změnu (viz Cíle pro příští školní rok.). Nově jsme spolupracovali s os.s FOKUS, os.s Divadelta (granty díky nim kontakt a náklonnost zmíněných sdružení setkání navíc zdarma. V této spolupráci (= tvorba grantů) bychom rádi pokračovali. Jako školní psycholog a zároveň metodik prevence vnímám výrazné urychlení řešení některých situací díky usnadnění součinnosti těchto dvou funkcí a především díky podpoře nové výchovné poradkyně a také setkávání školního poradenského pracoviště. Cíle pro školní rok 2013/2014 3

31 Příloha Zpráva školního psychologa I nadále chci pokračovat v práci s kolektivy prvních ročníků spolu s třídními profesorkami. Chci se také více věnovat potřebám jednolitých starších ročníků, opět po domluvě s pedagogy, navázat na výzvu v prezentaci práce na konci šk. roku 2012/2013, aby promýšleli konkrétní potřeby svých tříd. Hlavním cílem pro další školní rok bude budovat pevnou síť nových kvalitních organizací, které mohou prospět zdravému vývoji všech studentů i kolegů. Tyto organizace budou po odsouhlasení na setkání ŠPP financovány z prostředků SRPŠ. Přemýšlím rovněž o spolupráci s rodiči za diskusi by stála nabídka kvalitního vzdělávání. Rovněž chci pokračovat v grantové činnosti, jejíž výsledky dávají za pravdu trendu v prevenci: Budovat tým uprostřed školy, z lidí, kteří na to mají buňky. Externisté mohou být skvělý zpestřující doplněk běžného životaběhu školy. Ale bez navazující reflektující práce je to plýtvání časem a penězi. Závěrem si uvědomuji potřebu propojovat součinnost poradenské práce ve škole a poradenských zařízeních. Nehonit studenty od specialisty ke specialistovi. Proto se snažím budovat síť odborníků, sama se angažovat v PPP pro Prahu 1, 2 a 4, kam GJN spadá, a samozřejmě se dál vzdělávat. 4

32 VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

33 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Termín zkoušky: Termín provedení testu(ů): Datum vyhodnocení:

34 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Obsah 1. Vyhodnocení školy ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Francouzský jazyk Stránka 2

35 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 1. Vyhodnocení školy Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy. Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny. Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (Obtížnost 1) v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká. Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (Obtížnost 2), protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh téměř bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy. Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě jednotlivých otázek lze vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí vyhodnocení pro třídu), za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně, spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť. Úlohy v testu byly rozděleny do několika tématických částí podle toho, čeho se týkaly to umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Úloh v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár proto jsou úspěšnosti za části zatíženy poměrně velkou nepřesností. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Stránka 3

36 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné školy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné školy,tím méně že výuka v jedné škole je lepší nebo horší než výuka ve druhé škole. Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy. Stránka 4

37 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 88,94% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 1,10% (1) - Obtížnost 2: 98,90% (90) Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 2.A 2.B 2.C Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost Celý test Obtížnost 1 88% 90% 89% 89% 69% Obtížnost 2 75% 78% 75% 76% 71% Porozumění textu Obtížnost 1 81% 81% 77% 80% 65% Obtížnost 2 71% 72% 69% 71% 66% Pravopis a mluvnice Obtížnost 1 93% 96% 100% 96% 75% Slovní zásoba a slovotvorba Obtížnost 1 95% 97% 92% 95% 73% Obtížnost 2 82% 80% 79% 80% 78% Větná skladba Obtížnost 1 93% 89% 97% 93% 66% Obtížnost 2 73% 74% 79% 76% 68% Sloh a literatura Obtížnost 1 71% 77% 74% 74% 67% Obtížnost 2 72% 85% 79% 79% 70% Stránka 5

38 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 94,6% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 1,67% (1) - Obtížnost 2: 98,33% (59) Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 2.A 2.B Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost Celý test Obtížnost 1 92% 96% 94% 61% Obtížnost 2 87% 89% 88% 80% Čtení s porozuměním Obtížnost 1 93% 95% 94% 64% Gramatika Obtížnost 1 80% -- 80% 50% Obtížnost 2 79% 84% 82% 71% Slovní zásoba Obtížnost 1 30% -- 30% 60% Obtížnost 2 92% 91% 92% 84% Poslech Obtížnost 1 93% 98% 96% 63% Stránka 6

39 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 80,68% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 25,27% (23) - Obtížnost 2: 74,73% (68) Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 2.A 2.B 2.C Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost Celý test Obtížnost 1 75% 79% 72% 75% 48% Obtížnost 2 69% 72% 70% 71% 60% Geometrie Obtížnost 1 70% 74% 57% 67% 42% Obtížnost 2 63% 63% 53% 59% 55% Počítání s čísly Obtížnost 1 76% 81% 76% 77% 50% Obtížnost 2 72% 75% 79% 76% 65% Slovní úlohy Obtížnost 1 79% 84% 78% 80% 57% Obtížnost 2 76% 86% 85% 83% 58% Stránka 7

40 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova Francouzský jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 83,69% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 9,68% (3) - Obtížnost 2: 90,32% (28) Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 2.C Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost Celý test Obtížnost 1 84% 84% 61% Obtížnost 2 96% 96% 85% Čtení s porozuměním Obtížnost 1 88% 88% 69% Gramatika Obtížnost 1 90% 90% 56% Obtížnost 2 95% 95% 84% Slovní zásoba Obtížnost 1 80% 80% 61% Obtížnost 2 96% 96% 85% Poslech Obtížnost 1 80% 80% 54% Stránka 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

školy hl. města Prahy

školy hl. města Prahy VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JANA NERUDY školy hl. města Prahy za školní rok 2008/2009 předkládá: RNDr. František Kopecký ředitel školy 2 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných

Více

školy hl. města Prahy

školy hl. města Prahy VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JANA NERUDY školy hl. města Prahy za školní rok 2006/2007 předkládá: RNDr. František Kopecký ředitel školy Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 zřizovatel Hlavní město Praha I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 3 Zřizovatel: kraj Hlavní město Praha Právní forma: právnická osoba s právní subjektivitou

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Zařazeno do školského rejstříku 19. 7. 2006 pod č.j. 18 276/06-21 I. K ČINNOSTI ŠKOLY 1. Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více