Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 10/2009 psychologie"

Transkript

1 Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 interpersonální vztahy ; muž ; žena ; konflikt ; psychoterapie ; partnerský vztah ; partnerská terapie ; konstelace Autor nabízí tenái porozumní typickým párovým konstelacím, ilustruje je na praktických píkladech a nabízí možné vývojové kroky, které mohou vést k vtší stabilit páru. 2. Malý tyran / Jiina Prekopová ; [z nmeckého originálu... peložili Zdena Lomová a Zdenk Janaík] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 psychologie osobnosti ; dít ; porucha chování ; agresivita ; psychoterapie ; vztah rodie-dít ; výchova ; psychický vývoj ; panovanost Známá dtská psycholožka ve své knize vysvtluje a ukazuje, jakou oporu dti potebují, aby se mohly nerušen vyvíjet. Hovoí nejen o píinách a léb dtské panovanosti, ale o skutených výchovných potebách malých dtí.

2 3. Manželská a párová terapie / Stanislav Kratochvíl ; [ilustrace Vladimír Jiránek] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 manželství ; interpersonální vztahy ; komunikace ; interakce ; psychoterapie ; partnerský vztah ; humanistická terapie ; behaviorální terapie ; kognitivní terapie Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zamuje na léení poruch manželského soužití psychologickým psobením. Autor podává pehled souasných teoretických koncepcí, zachycujících i rzné píiny manželského nesouladu. Velkou pozornost vnuje komunikaci manželské dvojice a ad praktických návod k jejímu zlepšení. 4. Pevné objetí : cesta k vnitní svobod / Jiina Prekopová ; [z nmeckého originálu... peložila Daniela Vrbová] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 interpersonální vztahy ; konflikt ; rodina ; vztah rodie-dít ; psychika ; psychoterapie ; rozvoj osobnosti ; partnerský vztah ; rodinné konstelace ; kazuistika Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevn stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je teba vyjádit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní. Ty musí být vyjádeny autentickým, pro druhého vnímatelným zpsobem. Terapeutické setkání lze považovat za úspšné teprve tehdy, když se mezi obma zúastnnými znovu rozproudí vzájemná láska.

3 5. Sebedvra : umní získat cokoliv chcete / Rob Yeung ; [peklad Jan Solnika] Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sebedvra ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; komunikace ; prezentace ; úspch Kniha ukazuje, jak se postavit elem svým obavám, jak si vybudovat sebedvru a dosáhnout svých životních cíl. Kombinuje nejlepší metody kognitivn-behaviorální psychologie, sportovní psychologie, neurolingvistického programování, pozitivní psychologie a vychází z autorovy praxe psychologa a koue. 6. Trénování pamti a poznávacích schopností / Marek Preiss, Jaro Kivohlavý Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pam ; poznávací schopnost ; pozornost ; myšlení ; cviení ; rozvoj osobnosti Kniha o tréninku pamti a poznávacích schopností pináší pehled systém trénování pamti a kognitivních funkcí, seznamuje s možnostmi individuálních i skupinových tréninkových hodin pro všechny vkové kategorie.

4 7. Velká kniha technik uení, tréninku pamti a koncentrace / kolektiv autor ; [peklad Zuzana Veselá] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychika ; uení ; pam ; pozornost ; cviení ; rozvoj osobnosti ; strategie uení V knize plné zajímavých cviení a praktických rad se dozvíme, jak pracovat se svou pamtí, jak ji trénovat a udržet látku dlouhodob v mysli. Jak zvyšovat svou koncentraci motivací, správným ízením asu, optimálními studijními technikami a jaké metody uení použít s ohledem na to jaký jsme uební typ. 8. Vztah otce a dcery / Tomáš Novák Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vztah otec-dít ; dcera ; výchova dítte ; komunikace ; interpersonální vztahy ; transakní analýza Spojení otce a dcery je znan osudové, pro život podstatné a do jisté míry na okraji zájmu. Ale i otcové a dcery mají nkdy problémy ve vztahu. Kniha známého eského psychologa a manželského poradce se zabývá bžnými problémy, které ovlivují práv vztah otce a dcery. Upozoruje zejména na komunikaní problémy a na zbytená traumata, která vztah zatžují.

5 9. Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; [z anglického originálu... peložila Irena Štpaníková ; pedmluvu k eskému vydání napsal Vladimír Smékal] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sociální psychologie ; sociální komunikace ; sociální chování ; interakce ; interpersonální vztahy ; postoj ; konflikt ; vysoká škola Pehledn, systematicky, ale tiv napsaná uebnice shrnuje základní teorie a výzkumy jednoho z nejdležitjších obor psychologie. Autorka se vnuje sociální interakci, konverzaci a komunikaci, interakci s druhými, pitažlivosti druhých lidí, postojm, jejich zmnám a mení, konfliktu a spolupráci. 10. Zámrné sebepoškozování v dtství a adolescenci / Marie Kriegelová Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 dtství ; adolescence ; mentální handicap ; psychologie osobnosti ; sociální integrace ; diagnostika ; terapie ; sebepoškozování ; etiologie Zámrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejn jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, pejídání se a hladovní mže sloužit jako strategie zvládání zátže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality. Proto je teba zámrné sebepoškozování chápat jako závažný problém a dkaz hluboké psychické nepohody, který vyžaduje pozornost odborník i širší veejnosti.

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více