DNEŠNÍ SVĚT JE GLOBÁLNÍ SVĚT, TĚŽKO UCHOPITELNÝ PRO JEDNOTLIVCE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNEŠNÍ SVĚT JE GLOBÁLNÍ SVĚT, TĚŽKO UCHOPITELNÝ PRO JEDNOTLIVCE."

Transkript

1 DNEŠNÍ SVĚT JE GLOBÁLNÍ SVĚT, TĚŽKO UCHOPITELNÝ PRO JEDNOTLIVCE. Globální společnost (mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní) - stát potlačuje individualitu (nejvíce v armádě) - specifická nemorálnost - deficit chápání občanů občan = integrované individuum - černobílé vidění světa - syndrom raněného zvířete (za totality křivda, nyní agresivita vůči všemu) - syndrom pokažené antény (všechno způsobil minulý systém, ne moje neschopnost) - Karl Jaspers: Otázka viny, Váhy, Praha 1991 stanovil Vina kriminální, politická, morální a metafyzická Co je to osobnost v globální společnosti? Osobnost je psychologická kvalita člověka, vznikající z genetického vybavení, formována prostředím, společností, kulturou, dotvářená sebou samou. Inteligence: abstraktní, praktická, sociální (empatie), emocionální (např. V. Klaus má vysokou abstraktní a nízkou sociální a emocionální inteligenci). Dezintegrita osobnosti je výsledkem historického vývoje naší západní kultury. Dominuje v ní: Exploze kognitivních kompetencí lidí, je pro ni typická emoční chudoba, projevuje se v ní neochota měnit se k lepšímu. Kultivace integrované osobnosti - Globální problémy si způsobili lidé sami, řešení je třeba pak hledat u nich. - Jan Keller: Nedomyšlená společnost, Doplněk Brno Zastavit historicky vzniklý proces desintegrace osobnosti podle principů humanismu. Moudrost, solidárnost, střídmost, pokora. 1

2 SMYSL ŽIVOTA (KOVÁČ, 2003) - Kvalitní život je pro sebe i pro druhé. Nadstavba 1. bezproblémové stárnutí 2. úroveň kultivace osobnosti 3. společenské uznání 4. podpora závislým 5. podpora života 6. univerzální Axiologické styly (apolónský) = životní styl = workoholismus (celibát) = ideové styly = kognitivní styly 1. pevné zdraví 2. prožívání životní spokojenosti 3. uspokojivé sociální prostředí 4. úroveň společenského vývoje 5. přátelské prostředí 6. úroveň znalosti a kompetence = vášně (sexuální) = koníčky (tvořivost, sport) = zájmy (lovecké aktivity) kořeny 1. dobrý fyzický stav 2. normální psychický stav 3. vyrůstat ve funkční rodině 4. odpovídající materiální, sociální zabezpečenost 5. život chránící životní prostředí 6. získání schopnosti a návyky pro přežití HODNOTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - Hodnoty mají základ v morálce, normativní standardy, které mají vliv na naše rozhodnutí pro jednu z alternativ jednání. - Hodnoty = vše, co považujeme za významné a důležité. - Hodnoty v sociální práci: určují povahu sociální práce, povahu vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem, jsou klíčové při řešení etických dilemat. 2

3 Modely přístupu k sociální práci: - Klasický (model adaptace) - Interaktivní (model služby) Principy sociálního pracovníka (Biestek, 1950) - Individualizace (uznání kvality osobnosti každého klienta) - Vyjadřování pocitu (uznání klientovy potřeby, vyjádřit své pocity). - Empatie (snaha o vcítění se do pocitů klienta a jeho situace, reakce na jeho pocity). - Akceptace (vnímat klienta takového, jaký je, silné X slabé stránky). - Nehodnotící postoj (nepřipisovat klientovi vinu, hodnotit můžeme postoje, jednání). - Sebedeterminace (respektování práva klienta, svoboda se rozhodovat). - Diskrétnost (důvěrnost sdělení, dodržování etického kodexu sociálního pracovníka, není absolutní, pokud se jedná o trestné činy). Druhy normalit: - normalita osobnosti - normalita skupin NORMALITA - normalita davu, národů v situacích krizích, válek Normalita osobnosti - Systém trvalých rysů v průběhu vývoje a změn osobnosti. - Součástí normality je svoboda tvořivá vědomá činnost. - Normalitu je nutné studovat ve vztahu k určité kultuře (národní, kmenové, regionální). Norma - Pravidlo, jehož zachování je závazné. - Jazyková norma (pravidla pravopisu, soubor zákonitostí v daném jazykovém útvaru). - Kodifikace = pomalý a stálý vývoj norem. Normalita: - Statistická normalita normální je četné, časté, průměrné. - Funkční normalita normální je plnění funkce. - Nenormální dysfunkční, patologické, i když může být v populaci četné. Normalita osobnosti - Subjektivní uspokojení, usiluje o vymezení pozitivní role. - Schopnost správného sebehodnocení, objektivní sebepoznání. 3

4 - Pocit identity (rovnost), vnitřní kontrola (spojitost) v proměnlivém prostředí. - Schopnost seberealizace, rozvíjení vlastního potenciálu. - Autonomie, schopnost sebekontroly a samostatného rozhodování. - Integrace (odolnost) ke stresu, tolerance k úzkosti. - Adekvátní percepce reality. - Schopnost přežít. - Sociální adaptace. Normalita skupin - Respekt sociálních norem ve společnosti (morální obyčeje, morální zvyky, zákony). - Vliv uniformity v rámci skupiny (vliv módy, jazykový slang a argot skupiny, skupinová soutěživost konformita při přijímání názorů, postojů, mínění). - Osobitost člověka nelze pochopit bez analýzy prostředí a komunikační sily... - Význam mají malé sociální útvary (třída, party). - I v p... ZÁKLADNÍ POJMY SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Sociální patologie - z řečtiny Pathos = utrpení, vzrušení + logos = nauka, řeč. Pojem pro nezdravé, nežádoucí, nenormální společenské jevy, společnosti nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování a studium příčin jejich vzniku a existence. Patologické fenomény - kriminalita, sebevražednost, závislosti, sexuální deviace, prostituce, rozvodovost, nezaměstnanost, organizovaný zločin, válka. Obtížnost vymezení patologického - Potíže vymezování normality - Oblast sociálně patologických jevů (velmi rozmanité a nepřehledné) - Při vysvětlování etiologie se často uplatňuje neintegrativní přístup - Nelze říci např. všichni skini jsou zločinci. Anomální osobnost - Individuální zvýrazněnost povahových rysů. - Tím je dán osobnosti specifický svéráz. 4

5 Sociální deviace - Odchylka, úchylka. - Porušení, podstatná odchylka od některé sociální normy. - Nerespektování požadavků norem. - Nelze ztotožňovat s tzv. čin. - Toleranční limit společnosti. Psychopatie - pan Koffner - Neharmonicky vyvinutá osobnost, u níž některé rysy povahové, náladové jsou disproporcionální, nadměrně rozvinuty. - Kolísání intenzity příznaků. Anomie - Takový stav společnosti, kdy přestávají platit zákony. KRIMINALITA DRUHY A FORMY ZLOČINNOSTI - Předmětem kriminologie je etymologie latinsky crimen = zločin + logos = učení. Pomocné vědy: - Právní vědy (trestní právo, trestně-procesní disciplíny). - Neprávní vědy (penologie, viktimologie, kriminalistika, sociologie, psychiatrie, psychologie, apod.). Úkoly kriminologie: - Ověřitelné výsledky o: příčinách kriminality, jevových podobách kriminality, pachatelích, obětech (viktimologie), sociální kontrole, zacházení s pachateli trestných činů včetně účinnosti použitých sankcí. Druhy kriminality a) Zjevná registrovaná b) Latentní skrytá Jiné dělení kriminality - kriminalita mládeže (do obd let), kriminalita recidivy (opakovaná trestná činnost), kriminalita a návykové látky, majetková kriminalita (krádeže, loupeže), násilná kriminalita, mravnostní kriminalita (prostituce), hospodářská kriminalita. 5

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A SMĚRY INTERPRETUJÍCÍ PŘÍČINY A PODMÍNKY KRIMINOLOGIE Kriminologie klasická - Analýza a reforma trestního práva. - Omezováno právo panovníků (trestali podle uvážení). - Jeremy Bentham ( ). - J. J. Rousseau teorie společenské smlouvy (volnost, rovnost, bratrství). - Omezení trestů na zločinnost. Kriminologie pozitivistická - Předmětem zájmu je chování. - Pozorování, měření, experimenty, jejich uplatnění, ověření takto vznikl interpol. Kriminologie biologická - Jinak konstitucionální teorie. - Cesare Lombroso ( ) lékař, antropolog. - Dělal antropologická měření na 3000 vojácích. Teorie o atavismu (určité znaky lebky, tetování). - Udělal typologii zločinců: a) Epileptičtí zločinci (nepamatovali si) b) Patologičtí zločinci c) Rození zločinci Kriminologie multifaktoriální - Enrico Ferri ( ) dílo: Sociologia criminale (1896). - Říkal, že vznik zločinu je třeba hledat v: a) Individualitě zločince b) Fyzickém prostředí c) Sociálním prostředí - Léčení zaměřené na příčiny zla. Kriminologie sociologická - Emil Durkheim ( ) - Kriminologické jevy vysvětloval sociálními příčinami. - Studium sebevražd, sociální jev, sociální příčiny. - Teorie anomie, společnost touto fází prochází. 6

7 Kriminologie materialistická - W. A. Bonger ( ) - Podle něj je příčinou kriminality ekonomický systém. - Vycházel z ekonomických, kriminalistických statistik. - 4 typy kriminality: a) ekonomická kriminalita b) krádež a chamtivosti c) profesionální krádež d) loupežní krádež Kriminologie strukturalistická - Robert Merton - Kriminalita je výrazem tlaku, který kultura a sociální struktura vyvíjí na jedince. - Konformita (přizpůsobení). - Kriminalita se stává integrální součástí světa. Kriminalita subkulturní - Thomas Znaniecki - Vliv vrstevnických skupin na kriminalitu. - Legitimita používání fyzického násilí a nepřátelských postojů. - Vlastní statut maskulinity. - Film: Strážný anděl vrahů. Teorie diferencovaných kontaktů - D. E. Sutherland ( ) - Kriminální jednání se dítě učí v komunikačním procesu s jinými osobami pomocí: interakce, verbální komunikace a gestikulace. Učení nejlépe probíhá v malých intimních skupinách. ZLOČIN JAKO INDIVIDUÁLNÍ JEV - Politické, ekonomické a kulturní příčiny jsou prvořadé pro vznik zločinu. - Zločinnost je v zásadě lidské chování. - Dopouštějí se ho muži, ženy, mladí i staří. - Dochází k porušování práva. - Zločinci jsou odhalováni, podezříváni, oznamováni, stíháni, trestáni, je úsilí o jejich resocializaci. 7

8 - Důležitý je obraz pachatele. - Významná jsou i média. Biosociální východiska - Vliv psychologických teorií (osobnostní faktory a chování jsou značně ovlivnitelné). - Zřeknutí se individuální odpovědnosti je nepřijatelné (kolektivní vina není Norimberk ). - Výzkumy latence kriminality (kriminalita X latentní). - Pachatelé se liší od nepachatelů podle osobních znaků. - Význam preventivních opatření (primární, sekundární a terciální prevence). Teorie osobnosti - Určité dispozice pachatelů k zločinnému chování: impulzivita, spontánní a reaktivní agresivita, dobrodružnost, nesnášenlivost, úzkostlivost, depresivita, pohotovost k riziku, negativní sebehodnocení, nižší kontrola impulsů. Seligman (1975) - Teorie o naučené bezmocnosti. - Člověk se depresivitě naučí. - Vazba na vznik deviantního chování. Eysenck - Antisociální chování je následek nedostatečně osvojených reakcí strachu a vyhnutí se. - Pachatel je vůči trestnému činu bez zábran. - Neuroticismus. SOCIÁLNÍ PROFILY PACHATELŮ Sociální znaky u recidivistů: - Narušená rodina (disfunkční), opakovaná změna místa opatrovnictví, snížený intelekt, zaostávání ve škole, ztroskotání v povolání, generační úpadek, nízký sociální statut, volný čas trávený převážně mimo rodinu s vrstevníky. Anomický syndrom ( nezvládají situaci ) - Známky zanedbanosti - Nepřizpůsobivost - Nezralost - Defekty socializace 8

9 Sarnecki (1985) - Vysoké riziko sociální nápadnosti u chlapců v dospělosti: častěji se dopouštěli trestné činnosti, častěji museli platit výživné, častěji nezaměstnaní, nižší příjem, nižší vzdělání. VĚK A KRIMINALITA - Od 19. století není kriminalita věkově stejnoměrně rozložená z hlediska věku, nejvíce se kriminality dopouštějí děti mezi 14 a 16 lety. - Kriminalita obecně stoupá strmě až do věku 20 let, po 35 roce věku silně klesá. - S přibývajícím věkem se zvyšuje závažnost a intenzita deliktů. Delikventní děti - Rekrutují se z 10 14letých dětí. - Jsou to převážně chlapci. - Trestné činy: krádeže v obchodech, krádeže kol, žhářství, poškozování věcí, krádeže, šikanování. Kauzalita: - Tolerování sociální nápadnosti (kouření, pearcing, pozdní příchody). - Změny v rodinách a výchově. - Změny v hodnotové orientaci. - Sociální a kulturní změna společnosti. O M Klasická rodina podle Parsonse S D Současná rodina je tzv. nukleární O M S D Je velmi náročná, musí se udržovat, je liberální, není zde přebírání rolí od rodičů, neexistuje veliká hierarchie. Kriminalita starých občanů let je počátek stáří. - ¾ všech starých delikventů jsou odsuzovány poprvé. - Zřídkakdy jsou odsuzováni k těžkým trestům odnětí svobody. 9

10 POHLAVÍ A KRIMINALITU - Kriminalita pohlaví vykazuje rozdíly. - Registrovaná kriminalita je způsobovaná převážně muži. - Mezinárodně stoupá ženská kriminalita. - Obraz kriminality pohlaví se liší v různých zemích (velkoměsta kriminalita žen se blíží mužům). Výzkumy: - Ženská kriminalita se objevuje v jiném světle. - Latence ženské kriminality (skrytá, utajená). - Ženy jsou řidčeji odhaleny. - Maskovaná kriminalita (méně nápadná, skrytá). - Teze emancipace. - Hypotéza ekonomických potřeb žen. - Těžiště ženské kriminality (krádeže v obchodech, drogy, trestné činy v dopravě). RECIDIVNÍ KRIMINALITA - Trestní právo rozlišuje: prvopachatele, příležitostní pachatele, recidivisty. - Recidivní kriminalita = aplikační případ několikanásobné kriminalita. Pachatel byl nejméně jednou trestán a dopustil se znovu trestné činnosti. - Diagramy recidivy po 3 5 letech více než 50% pachatelů recidivuje (SRN, USA, Švýcarsko). - Narušené sociální vztahy. - Vztahová oblast je narušená. SHNUTÍ - Jiný systém vztahů, jiné vzorce chování než ostatní lidé (pro jiné může být jejich chování nenormální). - Časné započetí trestné činnosti. - Schopnost k dodržování sociálních norem je značně snížena. - Nápadné chování (poruchy chování) předzvěst kriminálního vývoje. - Sankce nestačí k zabránění kriminálního vývoje (snížení trestní odpovědnosti nepomůže). - Je zkoumána i oběť trestné zločinnosti. 10

11 - Victima latinsky = oběť. OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU - Oběti trestné činnosti se začínají zkoumat po 2. světové válce. Předmět viktimologie - Osoba oběti (biologické, psychické a sociální vlastnosti). - Vztahy mezi pachatelem a obětí. - Role obětí v procesu odhalování, vyšetřování. - Pomoc obětem (odškodnění, rehabilitace). - Role oběti v genezi trestného činu. - Modely lidského chování, kterými se oběť může vyhnout poškození trestným činem. Viktimnost - = Souhrn předpokladů, aby se člověk stal obětí trestné činnosti. - Každý člověk se může stát obětí (být v nesprávné době na nesprávném místě). - V některých skupinách obyvatelstva je větší pravděpodobnost toho, že se staneme obětí (měli bychom chodit minimálně ve dvou). - Psychické vlastnosti oběti (pachatel některé způsoby chování upřednostňuje). - Deviantní nebo patologické způsoby chování (nečinnost X agrese). Viktimizace - = Proces přeměny potenciální oběti v oběť skutečnou. - 4 typy vztahů pachatel X oběť: 1) Osobní angažovanost a vazba (sblížení se s pachatelem). 2) Kontakt před činem (neopatrnost, lehkovážnost). 3) Kontakt při činu (nečinnost, agresivita). 4) Anonymita oběti (nechtějí, aby to bylo zveřejněno). Újma způsobená oběti - Primární: má přímou souvislost s trestným činem (zranění způsobené pachatelem). - Sekundární: pachatel, nevhodný postup státních orgánů, nevhodná reakce sociálního prostředí (rodičů, přátel), sebevraždy obětí, psychické poranění. Pomoc obětem (Bílý kruh bezpečí) - Poradenská, sociální, terapeutická (probační pracovník). - Trestně-procesní prostředky (adherzní řízení urychlení procesu řízení). 11

12 - Citlivý a ohleduplný přístup k obětem (od policistů, vyšetřovatelů). Měla by se vyloučit veřejnost a mělo by být odmítnutí informací médiím. - Kompenzace škody státem podmínky: Oběť si nesmí způsobit škodu vlastní vinou. Delikt musí včas oznámit. Musí spolupracovat při objasňování deliktu. Výše odškodnění je limitována. PORUCHY V ŽIVOTĚ INDIVIDUA A JEJICH DOPAD DO SOCIÁLNÍHO ŽIVOTA (DROGY, ALKOHOL, GAMEBLARSTVÍ, APOD.) Biologicko medicínské prostředky - Norma: zdravý X nemocný (abstinent X závislý). - Nosologická jednotka: etiologie (příčiny), průběh, terapie, prevence. Psychosociální prostředky (psychoterapie, muzikoterapie, arteterapie,...) - Změna sebepojetí (člověk se musí změnit, přijmout zodpovědnost za své chování). - Přijetí zodpovědnosti. Filosoficko politologické prostředky - Historické příčiny snah o únik (proč unikám od reality?). - Gesto odmítnutí (alkohol není schopen odmítnout). Teologické prostředky - Lidská existence jako image dětí (obraz boží). Mobilizace etiky, burcování veřejnosti - Boj proti nikotinismu, odraz v legislativě EU. - Pedagogů, vychovatelů. - Plané moralizování. Mobilizace represivních složek - Policie, soudní aparát, vězeňské instituce. - Ve vězení dostupnost legalizovaných drog. - Jednoduchost řešení neexistuje. 12

13 NEALKOHOLOVÉ TOXIKOMANIE Etiologie - Hlubinná psychologie (Freud) neschopnost vnitřně se vyrovnat s neúspěchem či sociálním odmítnutím. - Jsou ohrožené hlavně děti: z disfunkčních rodin a z hyperprotektivního rodinného prostředí. Rodina, společnost, škola (otázky, které by si měly tyto instituce klást) - Jsou tyto instituce připraveny na nezávislost dítěte? - Nejsou děti ponechány samy o sobě předčasně řešit konflikty za dospělé (rozvody)? - Chtějí tyto instituce, aby bylo dítě nezávislé? - Není zralost nastupující generace ohrožující a zraňující? - Jaké pozitivní životní programy nabízí dnešní společnost dospívajícím? - Jsou tyto instituce schopny porozumět krizi pubescentů a adolescentů? - Nebylo by žádoucí provést revizi individuality? Moderní společnost s ní často operuje, kde však jsou hranice? Terapeuticko-výchovné záměry - Prohloubené studium osobnosti klientů. - Konkrétní atraktivní programy, hlavně v oblasti volného času mládeže (Trucken dog, Dětské hřiště na sídlištích Hamburk). - Programy pro školy (pozornost sebereflexi, rozvoj vyšších emocí, volních vlastností). - Rozpoznání sociálně-patologických jevů, rozvoj asertivity (říci droze NE). - Neúčinné formy (USA modely). Proč se člověk dal na cestu k drogám? - Sociální odcizení (puberta, adolescence, vývojoví činitelé). - Vliv vrstevníků a přátel. - Životní apatie. - Touhy po úniku z každodennosti. - Zvědavost ( zakázané ovoce ). - Řešení konfliktů. - Zahnat nudu z nedostatku podnětů. - Nedostatek hodnot. 13

14 Užívání drog 1. Úzus běžné užívání léků. 2. Mizúzus jednorázové zneužívání drogy. 3. Abúzus nadměrné užívání drogy, mimo medicínské užití. 4. Závislost nemoc, ztráta zábran a kontroly, nutkavá touha po droze. Drogová scéna - Formy, které se používají při zneužívání látek: kouření, žvýkání, vdechování, čichání, vtírání do kůže, šňupání, intravenózně, polykání, atd. - Výroba, pašování a obchod s drogami (organizovaný zločin). - Skupiny a jedinci zneužívající drogy. Drogová závislost - Psychická závislost zvláštní ladění psychiky, které nutí jedince k periodickému nebo konstantnímu požívání látky. - Somatická závislost adaptace organismu na látku, látka se stává nutnou součástí metabolismu, její vynechání vede ke vzniku abstinenčních příznaků. Druhy nealkoholových drog 1) Čichání těkavých látek s psychotropními účinky výpary éteru, benzínu, rozpouštědel, čističů skvrn, lepidla, toluenu. Zrakové a sluchové halucinace, později poruchy řeči, bezvědomí až smrt. 2) Látky se stimulačním (povzbuzujícím) účinkem kokain (šňupání, kouření) zvyšuje TK, zrychluje tep, nápadná aktivita, zvýšení vědomí vlastních schopností, svědění kůže. 3) Halucinogeny Hašiš (pryskyřice z květů konopí, kouří se, je 5x silnější než marihuana. Požívá se v cigaretách, dýmka, čaj, pečivo, bonbóny), marihuana, LSD (nejúčinnější halucinogen trip pod jazyk), houba lysohlávka, meskalin (řízky kaktusu, účinkuje 8 12 hodin). 4) Opiáty opium (šťáva z nezralých makovic, kouří se přes vodu), morfium (lhostejnost ke starostem, stoupá sebevědomí, rychlost myšlenek), heroin (stačí 5 10x menší dávka, intravenózně, náhlý nárazový účinek flash ). 5) Tabakismus kouření listů tabáku formou cigaret, doutníků, virginek, dýmky. Podle Schmidta jsou 4 formy závislosti na tabáku: příležitostný kuřák návykový kuřák kuřák s psychickou závislostí kuřák s psychickou a fyzickou závislostí. 14

15 VÁŠNIVÉ HRÁČSTVÍ GAMBLÉRSTVÍ - Je to patologická závislost. - Alternativy pojmu: vášnivé hráčství. Historie - Psychiatrická společnost v USA, roku 1980 se to stává medicínským problémem. - Významná role je přisouzená struktuře osobnosti. - Kritéria pro stanovení diagnózy: kvantitativní (potřeba peněz), kvalitativní (hra je dialog, má svůj model a logiku, neuvědomujeme si ztráty). - Výherní automat = počítač s matematickým modelem hry. Do programu jsou zabudovány logické obvody. - Ambivalence gamblerství k penězům. Diagnóza - Progresivita ojedinělý kontakt s přístrojem závislost (riziko risku kariéry, rodiny, atd.). - Nejsou respektovány meze přijatelných ztrát (půjčování si peněz od všech možných lidí). - Impulzivita spojení se s druhem hudby. - Ambivalence k penězům nechce peníze, ale chce hrát, a stroj porazit. - Dluhy, krádeže proces racionalizace, dostupnost v každé restauraci a herně. Vznik gamblerství 1. Fáze výher začátek, občasná hra, častější výhry, zvyšují se sázky, vzrušení před hrou i během ní. 2. Fáze vyhrávání nedokáže přestat, legálně si půjčuje, lže, více vkládá než vyhrává. 3. Fáze zoufalství podmíněné tresty, více prohrává, deprese, rozpad rodiny. Terapie - Posouzení stavu, tělesné vyšetření další psychické problémy, ambulantní či ústavní péče. - Motivační trénink uvědomění stavu klienta v kontextu s jeho závislostí. - Udělat si pořádek ve financích vyřešit dluhy, splácet, je nutná podpora druhých. - Lépe si porozumět individuální a skupinová terapie, psaní životopisu. - Kognitivně behaviorální terapie vícestupňová obrana (USA). - Relaxace a jóga zmírnění stresu. - Techniky zvyšující sebevědomí. - Zvládání recidivy zastavit ji a poučit se z ní. 15

16 - Nácvik chování psychodrama, sociodrama, atd. - Je nutná naprostá abstinence od všech forem hazardní hry. - Práce s rodinou rodina je vystavena velkému stresu. - Pomoc při volbě zaměstnání profese s pravidelným platem bez extrémního stresu, nebezpečné jsou profese s velkými nárazovými příjmy. - Dlouhodobé doléčování katamnestické sledování. Prevence gamblerství - Na úrovni jednotlivce ambulance. - Na úrovni rodiny sledovat své děti. - Na úrovni školy malý efekt, pouze seznámení se s nebezpečím. - Na úrovni zaměstnavatelů hry jsou v práci zakázané. - Ve sdělovacích prostředcích minimální. - Na úrovni těch, kdo hazardní hru provozují restaurace, herny. - Prevence a společnost snižování dostupnosti hazardních her, míření poptávky. 16

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

17) SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

17) SOCIÁLNÍ PATOLOGIE 17) SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A) VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE, PROJEVY A CHARAKTERISTIKA ANTISOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE - Pathos (z řečtiny) = utrpení, vzrušení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Vzpomeňte na minule Jaké jsou faktory vzniku deviací? Jak může osobnost pachatele ovlivnit

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Kriminalita a prevence

Kriminalita a prevence Kriminalita a prevence Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

Rizikové skupiny 5 T R E N D Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Rizikové skupiny 5 T R E N D Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Rizikové skupiny 5 V Y B R A N É K R I M I N O L O G I C K É S M Ě R Y A T R E N D Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jmenujte některé pozitivní funkce deviace Definujte kriminologii

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu KONFERENCE Zlín 22. října 2015 PhDr. Lenka Svobodová svob.lenka@seznam.cz www.psycholog-svobodova.cz k zamyšlení: Proč dříve fungující

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé VIKTIMOLOGIE Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Vývoj sociální práce v ČR

Vývoj sociální práce v ČR Vývoj sociální práce v ČR Jako profesionální aktivita se formuje za první republiky, útlum po roce 1948 Nové sociální problémy po roce 1989 prostituce, bezdomovectví, uprchlíci, vězni po amnestii atd.

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více