01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících."

Transkript

1 ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti Nejvyššiho kontrolního ú řadu (dále jen " NKÚ" ) na rok 2001 pod číslem Kontrolní akci fídil a kontrolní z ávěr vypracoval č len NK Ú Ing. Zdenčk Smčlfk. Cilem kontroly bylo prověřit hos podaření s finan čními prostředky vynaloženými na opatření ke zlepše ní č i s toty povrchov ých vod v povodí Od ry a posoudit vliv realizace opatření na celkové zneč i štěn í Odry: na odt oku zcr Kontrolu provedly v období od č e rv na 200 I do října 200 I skupiny kontrolujících NKÚ z odboru životního prostředí a z e m ě dě ls t ví. územního odboru severní Morava a územního odboru st řední Morava. Kont rolované osoby: Ministerstvo životního prostředí (dále j en.,mžp") ; Ministerstvo zemědělství (dále jen " MZe"); Státní fond životního prostředí Če ské repub liky (dále jen "S FŽP-'): Č e ská inspekce životního pro středí : Povod í Odl)', s. p.; Agentura ochrany př írody a krajiny Če ské republiky (dále jen..aopk") ; statutární město Ostrava: m ě sto B řidličná, okres Brunt ál; obec Bernartice nad Odrou. okres Nový J i č í n : obec Kunín, okres Nov ý Jičín : obec Písek, okres Frýdek- Místek; obec Šenov u Nového Ji čína ; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostra va a. s., Ostrava, 28. října 169 (dále jen..smvak ). Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podané MZe, bylo vypořá dá no usnesením senátu NKÚ, (S přihlédnutím k doporučení senátu NKÚ při kázal prezident NKU dne ,. souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. e) zákona Č. 166/ 1993 Sb., o Nejvy ššim kontrolním úřadu. kontrolní zá věr ke sch válení Kolegiu NKÚ.) K o leg i u m NKÚ na svém XXII. zasedání, konaném dne , s c h v á I i I o usnesením Č, 8/XX1I/ 200 I k o n t r o l n í z áv ě r v tomto z ně ní: Zařazen í kont rolní akce do plánu kontrolní či nnos tí NKU mj. navazuje na dohodu o spolupráci mezí NKÚ a Nejvy šší kontrolní komorou (dále jen "NIK") Polské republiky v oblasti životní ho p rostř e dí. Po zd ěji se do této spol uprá ce připojil i Nejvyšší kontrolní ú řad Slovenské republik')' v rámci troj stranné mezinárodní dohody o spolupr áci vnitrozemsk ých států při ochra ně Balti ckého mote. Program kontrolní akce zohledňuje požadavky na paralelní kontroly dle doporučení pra covní skupiny pro životní prost řed í EURO SAI. Pracovní skupina pro životní prost řed í EUROSAI na jednání v tijnu 2000 ve Varšavě vznesla požadavek. aby se do prováděné kontroly imp lementace Helsinské konvence o ochraně Baltického moře zapojily i vnitrozemské státy, které nejsou signatáři Helsinské konvence, avšak najejichž území pramení nebo jim protékaj í řeky vlévající se do Baltického moře. V ČR se jedná o řeku Odru. resp. o povodí řeky Odry. Povodí ře k.. ryodry zabírá cca 7 % území ČR aje nejmenším povod ím s rozlohou g 127 km', při čemž česká čá s t tvo ří z celého povodí ř e ky Odry jen cca 5 %. Délka řeky Odl)' j e celkem 861 km. I. toho na české m území j e to 135 km. Území v působnosti Povodí Odl)', s. p. (do 31. L Povod í Odry, a. s.), zahrnující okresy Ost rava, Opava. Frýdek-Místek. Karviná. Nov ý Jičín. Bruntál. Jeseník a Olomouc, resp. jejich části. se vyzna č uje jedine čným gecgrafíck ým uspo řádáním. Různé druhy krajiny a ohnarodé geologické složení předst avují mozaiku ekosystému Svelkou biodiverzitou, z načné jsou i rozdíly nadmořské výšky ( I metrů nad m ořem ). Vyskytuje se zde i nčkollk druhu ros tlin a ž ivoč ic hů. pro které je toto území nejsevernější hranicí j ejich te ritoria. Rozloha úz e mí v působnosti Povodí Odry, s. p., je6 252 kru', celková délka t oků ve spr á vě Povedl Odry, s, p. je I 328 km. Dál e Povodí Odry, s. p.. spravuje mj. 8 údolních nádrží. Čá s t tohoto území j e charakterizována vysokou hus totou osídlení a vysokou koncentrací průmy slu. To se projevuje ve z nač né m zatížení toku průmyslov ými i komunálními odpadními vodami. V posledních cca deseti letech zde probíhá útlum a restrukturalizace mnoha tradičnich výrob, včet ně těžby, Státem podporované aktivity" letech 1995 až 2000 byly posuzovány z hlediska jejich výsledn ého účin ku na čís tot u hrani ční řeky odv ádčji ci povrchové vody do Polska. Pti kontrolní akcí byl uplatňován přístup zaměřen }' na koordinací vybraných kritérií v návaznosti na spolupráci s NIK Polské republiky ve smys lu 16 zákona Č. 166/1993 Sb., o Nejvyšširn kontrolním úřadu. Jednalo se zejména o zj iš ťováni účinků realizace programů na kvalitu životní ho prostředí, u kterých nelze s ohledem na čas to jedinečné místní podmínky dokumentovat přímou vazbu mezi objemem finančních prostředků a j ednotlivými stupni dosaženého zlepšen í čistoty vod. Kontrolní závě r proto dál e uvádí v část í II obja snění problematiky stávájícího rámce zlepšová ní č is toty vod z hlediska mezinárodního i vnitrostátního, v č ást i III jsou shrnuty sk u t eč nosti zj i š těné při kontrole ho spod a ření u jednotlivých kontrolovan ých osob zapoj ených do programu a kone č -

2 Čht"'" -I Vhlník N ~jv~'uího kontrolního úřadu 2001 Strana 329 ně v část i IV jsou sumarizován)' uváděné údaje o z m ě nách čistot), vody dosažených realizací programů. Poznámka : Sez nam sy m b o l ů a z kra te k po u žtva n ýc h v souvisl osti s jakosti vod je uveden v přile ze II. Stávající rámec pro \-YDll.kIádání státních prostředků na alepšení č isto_,' vod v po\'odí Odl")' 1. Me-J:inárodní spolupráce 1.1 Úmluva oochranč a \"Y'JŽÍ\'ání hraničníchvodních toků a mezinárodních jezer Úm luva o ochraně a vyu žívání hraničních vodních toků a mezinárodníchjezerbyla v ČR ratifikována v kv ět nu 2000 a v platnost vstoupila Jejím cílem je prevence, kontrola a ome zováni nežádoucího p řeshrani čnlho působeni, podpora únosného hospodaření s vod ními zdroji, monitorování a vyhodnocování stavu hra ničních vod, spolupráce pti p rováděn í výzkumu a v ývoje, nájemná vým ěna informaci aj. Po žadavky formulované uvedenou úmluvou jsou j íž " právním řádu ČR zakotveny. ČR ratifikovala Dohodu o Mezinárod ní komisi pro ochranu Odl)' pted zneč ištěním. Dvoustrannou dohodu o spolupráci na hraničních vod ách má ČR v součas nos t i uzav řenu se všemi sousedními stá ty. 1.2 Mezinárodní komise pro ochranu Odl1' před znečištěním Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odl)' před z ne č i š t ě n ím byla podepsána v dubnu Komise za čala pracovat jako prozatímní a p řipravila základni dokumenty důležité pro zaj i šťová ní do hody. Po ratifikaci dohody dne 28. ~ získala komise definitivní stat ut. Ú častníky dohody se staly ČR, Polská republika, Spolková republika N ěmecko a Evropské spo lečen stv í. Smluvni strany se v dohod ě zaváza ly, že budou spolupracovat v oblasti ochrany vod Odry vče t ně jejího povodí a S t ě tínské zá toky před znc č lš tč ní m. Komi se tvotená delegáty smluvních stran vyhodnotila stav realizace investic provedenýchv letech 1997 až 1999 v rámci "Programu nal éhavýchopatřeni zam ěřen ých na ochranu řel")' Odl)' před zneč i š těn í m na léta 1997 až 2002"', s p ředpokládaným cílem dosa žení zlepšeni jakosti vod v ř ece Odře a jejích přítocícha omezení negativního vlivu vod Odl)' na stav č i s t o ty vod Baltického mote cestou omezení množství znečištění odváděn ého z hlavních m ěstskýchaglomeraci a průmyslových zá vod ů nachá zejících se na území povodí. Z celkové ho počtu 278 inventarizovan ých subjektů uva žuje program se 138 z n e čišťo vateli rea lizujícími a plánujícími invest i ční akce do roku 200 2, z toho je 86 m ěs tský ch aglomerací a 52 průmyslevýc h závodů. V Č R má být vyn aloženo 58.4 mil. EUR na výstavbu m ěst ský ch č is t íre n odpadních vod (dále j en " ČOV " ) s uveden ím do provozu do roku Do roku 1999 byly posta veny nebo rekonstruovány ČOV,, Opavě a v Ostravě, ve výstavb ě byly ČOV ve Frýdku-Místku, v Českém T ě šm č, v Orlové, v Bohumín ě. " T řinci, v Karviné a kanaliza čn í sběrač v Ostravě. V době kontroly byly sta vby uvedeny do provozu s výjimkou ČOV Český T ě šin a ČOV Karviná, které jsou ve zku šebním provo zu. Komise se také usnesla, že do konce roku 2002 zpracuje,.akč ní program ochrany řeky Odl)' p řed znečiš těním na léta 2003 až 2010"', 1.3 Dvoustranná spolupráce na hraničních vod ách Spolupráce na hraničních vod ách mezi ČR a Polskou republikouje upravena Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hran ičních vodách (dálejen..úmluva"), podepsanou dne Smluvní strany se dohodly na snižování z n eč iš ť ov á n í hrani čn ích vod s přihlédnutímk potřebám a hospodářsk ým a technickým mi?žnostem. K plnění dohodnutých úkolu vyplývajlcich z Úmluvy každá smluvní strana ustanovila vládního zmocněnce, jejichž spo leč ná jednání se m ěla kon at jednou ročně. Od roku 1997 se jednání nekonají. neboť za po lskou stranu vládní zmocněnecneni jmenován. Spolupráce tedy probíh á pouze na úro vni čtyř pra covních skupin, kte ré prováděj í pravidelná společná sledování h rani čních tok ů " sedmi ř íč níc h profilech na severní Mora vě; u jcdncrlivých toku specifikuji pod le míl)' z ne č iš t ě n i počty odběrů vzorků. druhovou skladbu sledova ných z neč i št'uj l cíc h látek (v průměru je sledováno deset ukazatelů, u Odl)' a Zlatého potoka se sleduje 16 uka z atel ů) aj. 2.Právni úprava,. oblasti "od z pohledu vstupu do Evropské unie Současná právní úprava v oblasti vod není ještě v plném souladu s právn ími p ř edpi sy Evropské unie (dále j en..eu"), avšak průb ě žn ě probíhá její novelizace i z hlediska transpozice směrni c EU. V kontrolovaném obdobl byly poskytnuty z kapitoly Ministerstvo životn ího prostřed í účelové prost ředky v celkové výši tis. Kč na v ýzkumn éúkoly.,projekt Odra" (1995 až 1998) a na "Projekt Odra II" (od roku 1998 nava zující na výsle dky..projektu Odra"). Ře šitelem j e Výz kumný ů s t a v vodoho spod á ř sk ý TGM (dále jen.,vúv") - pobočka Ostrava. Vedl e metodologických otá zek byly v r ámci programu zj i šťová ny bodo vé zdroje zneč i š t ě n í a úd aje o nich. výslcdkcmjc vypracovaný a kč ní plán s navržcnýmí opatře nim í ke zlepšení nedostatků. Cílem.Projektu Odra II" j e vypracování vodohospodářského pl ánu po vodí se zohledněním požadavků EU. Území povodí řeky Od rl je sledováno i v úko lu.,v)' skyt a pohyb n ebezpečný ch látek v hydro s fé ř e Č R ", řc -

3 Část ka ~ Věst ník :"O ~jyy Híh o kont r o lního úřadu 2001 Strana J J O šc n ém Č esk ým hydrometeorologick ým ů stavern od roku 2000 s předpokládaný m ukončen í m v roce 2002 ; na tento úkol bylo do doby kont roly vynaloženo tis. Kč. Řešen í j e mj. zam ě řeno na monitoring a sledování obsahu nebe zpe čných láte k v hydrosféře, identifikaci problémov ých oblastí a mo žnýc h zd roj ů z n eč iš t ě n í vče t ně náv rhů op a t ře n í k n á pr a vě. 4. Infonnační systém \'C vodním hospod ářství I nformační systém MŽP ve vodním hospodá řstv í, tzv. Hydrockologický i n fo rmač n í systé m ČR (dále jen,.he IS ČR" ), od ro ku 1993 shromažďuje, zpracovává. uchovává a zpř ístupňuj e informace pro státní správu ve vod ním hospodářství a odbornou sp rávu vod. Funkc i koord inačního pracovi š tě HElS ČR z pověře ní MŽP vykonává VÚV HEIS Č R se skládá ze t ří nadrcgionálnic h a osmi regio nálních i nfo rm a č n í c h systémů (dále jen,.rheis""). Ří d icí komise HEIS ČR zřízená MŽP pro zavád ční, provoz a kontrolu systému, se od dubna 1997 nesešla, i když pod le stat utu se má scházet minimálně jednou roč ně. RHEIS zaj išťuj i jednotlivé státní podniky Povodí. RHE IS vede ný Povodím Odry, s. p.i je nejméně rozvinu t}'. V kontrolovaném obdob i nebyla z RHElS povodí Odry poskytována žádná data do HEl S ČR. V Ictech 1995 až 1998 bylo ze systémové dotace na HEIS ČR vynaloženo u Povedl Odry, s. p.. I L8 mil. Kč na po ří z e ni ha rdwaru a standardního softwaru. V rutinním provozu je vyu žíván mod ul.evidence poze mků" (od listopadu 2000) a modul..evide nce odběrů a vypouštění vod", který slou ží k evidencí odběratelů povrchov ých a pod zemníc h vod, k ev ide ncí zd roj ů x n c č t š t č n t, dál e k evidencí hlášení vodohospod á ř sk ých rozh odnu tí, zahrnuje agendu týkaj ící se úplat za odbě r podzemní vody a slo uží i k archivaci a vyhodnocování ko ntrolníc h rozb orů odpadních vod u jednotlivýc h zdroj ů z n eči š tě n i. Po d le usta noven í nové ho vodní ho záko na se s ú či n nos t í od roku 2002 bude správa informačn ích systémů veřej né správy ve vodním hos podá řst ví dělit mezi MŽP a MZe podle p ředmět u evidence. U]. Sku tcčnos ti zj ištěné při ko ntrole A. U příjemců státních prostředků SmVaK vla stní a provozuj í ČOV Opava, na jej íž rozšíření a rekonstrukci bylo če rpá no ze stát níc h prostřed k ů ce lkem I U 200 tis. Kč (dotace tis, Kč, návratná finan č ní výpomoc tis. Kč a ze SFZP tis. Kč.). Akce byla zahájena v roce 1995 a ČOV byla uvede na do provozu v plánovaném termínu v roce ČOV po dokončen í odbourává ročně 2 155,5 t BSK5 s účinnos t í 99,1 % a za chycuj e I 210, I t NL s úč in no stí 96,0 %, postup ně je zdokonalováno i odstra ňovaní fos foru. Podle dosažené účinno st i ČOV neby l od roku 2000 provozovatel již zpop l a t něn. Rekonstrukce ČOV se projevila zlepšením kyslí kového režim u na řec e O pavě, snížením koncentrace slc dovaných forem dusíku a pod městem Opava výra z n ě poklesl počet koliformních bakterii. V ř íčním profitu pod ČOV došlo v období let 1995 až 2000 ke zlepšení o dvě jakostní tř ídy (z V. na III.) v ukazatelích BSK5 a CHSK. Měs to Břidlič ná na rozšíře ni a rekonstrukci ČOVa dále na kanalizaci obdrželo dotaci ze SFZP ve výši tis. Kč a bez úroč nou půj čku l.t 80.t tis. Kč. Inve stor zat ím čerpal prostředky ve v ýší tis. Kč. Kontrolou bylo zji št ěno. že příjemce podpory nedodržel pod mínky sm louvy o podpoře tím, že nedodržel v ý š í podílu vlastn ích prostředků v průbě hu výstavby. V roce 1996 se ncpodílel na fin ancování akce vlastními zdroj i v ta kové výši, j ak hy lo p řede psá n o smlouvou o podpo ře. Nerealizoval tak é vý stavbu ka nali zace v souladu s dokumentací odsouhlase nou SFZ P. Dále nedodržel podmí nky zástavní smlouvy se SFZP tím, že nevi nk u lova l poj istné pl ně ní ve p rospěch SFZP. Stavba byla zahájena v roce 1996 a v plánova ném termínu v roce 1999 uvede na do trvalé ho provozu, Závě rečné vyhodnocení akce, pod m i ňuj í ci definitivní při zná ni dotace s dopla tkem její č á s ti, je v součas né době posuzováno SFZP. ČOV Břidličná dosahuje účinnost, kte rá provozovatele vyjímá z povin nosti platit poplatky. ČOV dosa huje čisticí efekt v ukazatelích BSK5 96,6 % a NL 9..J..3 %. čí mž byl do d ržen č i s t í c í efe kt pod le pod mínek sm lo uvy o pod poř e a realizací stavby, došlo ke snížení vypoušt ění ne č i stot o 70 t BSK5 ročně a o 60 t NL roč ně. Jakost vody v řece Moravicí podvyústěním ČOV se zlepšila zejména v ukazateli CHSK (o jednu t říd u) a dusíkaté z n eč iš t ě n í dokonce pokles lo ze III. tří dy na I. t řídu č i s t o ty, tedy nejvy šší jakost. Obec Kunín získa la na rozšíření a rekonstrukci tov a na ka nalizaci ze SFŽP dotaci ve vý ši 1..J. 908 tis. Kč a bezúroč nou půj čku l.t 90 8 tis. Kč. Stavba byla za hájena v roce 1995 a v roce 1998 byla uved ena do trvalého provoz u. Ko ntrolou bylo zjištěno, že p říjemce podpory nespl nil podmínky smlouvy o podpoře tím, že nedodržel výši podí lu vlastních pro středků v p růbě hu výstavby - ve 2. č tvrt l e t í 1995 nesplnil podll vlastních pros tředků pod le plat ebn ího ka l end áře. Dá le nedodržel pod mínky sm louvy se SFZP tím, že nedod ržel termíny za hájení akce, dokončení a uvedení dila do trvalého provozu. Na základě zji š těných nedostatků byla podpora d efin itivně př i znána pouze ve v ýší K č (do platek byl sn ížen 0.t2 287 Kč). Uvedením vodohospodářského dila (v celkové hodnotě.to 676 ti s. Kč) do provozu bylo sní že no množství z neč išt ě n í vypoušt ěného do to ku Jíčínka v c h rá něn é kraji nné oblasti Poodřt o 37 t/rok u BSK5 a o 22 tlrok unl. Obel: Bernartice nad Odrouje vlastníkem ČOv, na její ž rozšíře ní a rekonstrukci získala dotaci ze SFŽPve v ýši 2.t95 tis. Kč a p ůj čku tis. Kč úročenou 3% úrokem. Ve sm louvě o podpo ře byly tyto částky sní ženy s ohle dem na smluvní cenu reali zace tak, aby byl za chován.to% podíl vlastních prostředků. Stavba byla zahájena v roce 1996 a v roce 1999 uvedena do trval é-

4 Částka... \' ~stnlk :'iej"yhiho kontrolního ůhdll 2001 Strana JJI ho provozu. Kontrolou bylo zj išt ě no, že příjemce podpory nesplnil stanoven}' ukazatel BSK5. Dále nedodržel te rm iny dokončení akce (o tři měsíce) a uvedení do trvalého provozu (o šest měsíců). Z důvodu zj iš tě nýc h nedostatků byla podpora definitivně ptiznána pouze ve vý ši Kč (doplatek byl snížen Kč, tj. o 2 % dotace). Uveden ím vodohospodářského díla (v ce lkové hodnotě lís. K č) do provozu byl snížen obsah znečištění vypouštěného do Odry v centru chr á n ě né kraj inné oblasti Poodří o 9,2 tlrok u BSK5 a o 8,3 tlrok u NL. Obec Šenov II N cvěhe Jičína získala ze SFZP dotaci na vybudov ání kanalizace ve vý ší tis. Kč a půj čku -I. 500 lis. Kč úročenou 3 %; podíl vlastních prostředků č m il -m %. Stavba byla zahájena v lednu 1998 a v č e rv nu 1999 uvedena do provozu. Vodohospodářské dílo mělo celkovou hodnotu tis. Kč. Při dokončení akce nebylo dosaženo 80 % účinku v uka zatel i NL, a le pouze 78%, a to z to ho důvodu, že na kanalizací nebyl napoje n p řtslu šn ý počet objektů podle smlouvy, Na základě to hoto nedostatku byla d efiniti vn ě ptiznána podpora pouze ve výši lis. Kč (doplatek byl snížen o -t5 000 Kč, tj. o I % dotace). Rea lizací ak ce byly získány kapacity, které snížily za tižení toku Ji č inka o 10,7 tlrok u BSK5 a o 9.5 tlrok u NL. Obec Písek získa la ze SFŽP na vybudování ČOV a ka nalizace dotací ve výši tis. Kč a bezúročnou půjčku 6 38-t tis. K č ; podíl vl astn ích prostředků činil 20 %. Stavba byla za háje na \' roce 1996 a v roce 1999 uvedena do trvalého provo zu. Vodohospodářské dílo mělo celkovou hodnotu tis. Kč. Podpora byla definit ivně přiznánav plné výši. Realizací a kce byly získ á ny kapacity, které snížily zat ížení řeky Ol še o 15 tlro k u BSK5 a 0 15,2 t/rok u NL, Rozsáhlá investičn í akce.roz š í řcn í Ú střcdni ČOV Ostrava" (dále jen..účov") byla realizována 703 podpory SFZP (resp. Státního fond u vodn ího hospodářstv í); 2. stavba ziska la dotaci ve v ýši ís. Kč na zák ladě ro zhodnutí ministra z roku stavba byla podporována ze stát ního rozpočtu dotací ve výši tis. Kč a návratnou finanční výpomocí ve v ýši tis. Kč. Bylo zj i š t ě no prodlužování terminů realizace akce (nap ř. 2. stavba o -t,5 roku). Projektovaný průtok odpadních vod není do sa žen z důvodu hydraulického nevyt ížení. Statutární město Ostrava dosud nevypořádalomajetková práva k pozemkům, na kterých stojí stavba. Kontrolou bylo zjištěno, že pozemky k investici. jej ížjednotlivé č ást i byly podporovány jak ze státního rozpočtu, ta k i z pro st ředk ů SFŽP, nejsou ve vla stn ictví investora. Nemovitosti v hodno t ě téměř 105 mil. Kč tak už ívá be z právního důvodu. Z á v ě rečné vyhodnocení části akce, kt erá byla podporována ze SFŽ P, je v souča sné dobč projednáváno SFZP. Kontrola z aměřená na kanali zační sběra č, jehož investoremje rovně ž statutární měs to O stra va, zj ist ila, že na ak ci byla poskytnuta dotace ze SFZP ve v ýši tis. Kč. Akce byla za hájena 23, a dokončena s mě síčním zpoždě ním. Kon trola zjistila nedodržování po dmínek smlouvy o podpote se SFZP - nedodržení ročního ekologického p řínosu v uka zateli BSKS (místo 128,7 t odstran ěno pouze 38,-t t) a NL (místo t zachyceno 35,8 t l. Závěrečné vyhodnocení akce je v souča s n é dob ě projednáváno SFŽ P. B. Další zjištění 1. Prostředky státníbo rozp oč t u a) MZe v kontrolovaném období podporovalo v rámci programu " Výs tav ba a technická obnova kanalizací a č ist í ren odpadních vod" výstavb u šesti ČOV a kanalizací v povodí Odry. Z realizovaného celkového objemu finančních prostředk ů ve v}'ši tis. Kč čini l podíl státního rozpočtucelke m I tis. Kč. Nejvýznamnčjší akcí byla úcov v Ostravě s celkovými náklady I 055 -tdd tis. Kč a podílem stá tního rozpočtu 90-t 800 tís. Kč (další stavby této ak ce byly podporová ny ze SFŽP). dále rozšíření ČOV Frýdek-Místek ( tis. Kč. resp. -t tis. K č) a Č OV Karviná ( tis. Kč, resp tis. K č ). Jednalo se vět šínou o rozsáhlé akce za háje né p řed rokem 1995, kt eré byly dokončeny v průběhu období 1995 a ž 2000, nebo ak ce za háje né v tomto obd obi, přiče m ž jedna ak ce nebyla do sud ukončena. MZe se ne zab ývalo celkovým přínosem fi nan ční ch podpor na zlepšení č i s t o ty vod. Vyhod noce ní programu nebylo do doby kontroly provedeno. b) Program "výstavba a technická obnova vod ov od u a úpraven vod " p řispívá předevš ím k reg ulova ném u na kl ádáni s odpadními vodami v obcích. V rámci programu byly realizovány akce v povod í Odry v celkové výši t03 tis. Kč (5-t akci nad 5 mí l. Kč a celkem 93 akcí do 5 mil. Kč). Jednalo se většinou o stavbu, prodloužení, oprav u po povodni nebo roz šíření vodovodů. Příjemci podpor po žádali v termínu sta novené m pro závěrečné vyhodnocení projektu o kontrolu projektu a j eho ukončen í. Do doby kontroly nebyl cel ý program M Ze vyhodnocen. c} Krom ě v ýše uvedených dvou programůmze uvolňovalo finanční prostředky na ná sledující prog ram)' související s vod ním hospodář stvím : " Po ř íze n í a technická obnova investičního majetku ve správě Minísterstva zemědělství"..protipovodňova opatření", "Povodně 1997" a..povodn ě 1998'. Povodím Odry. s. p., byly v rámci programu "Povod ně 1997" čerpá ny pros t ředky v kontrolovaném období ve v ýší us. Kč. Odstraňováut povodň ových škod zaj išťova né Povodím Od ry, s. p., si vyžáda lo souhrnnou částku 2 9-t tis. Kč. d) F inanční pro středky na zatravnění orn é pudy poskytovan éz kapitoly M inisterstvo zemědě lství p řispívaj í ke zlepše ní sta vu krajiny, v č e tn ě hospoda ření s vodou. V kontrolovaném období bylo v povodí ř eky Odry zat ravněno cca 42 7 ha půdy a do ta ce byly če rpá ny ve výši Kč. Z 18 p ř íjemc ů dota ce v roce 2000

5 \ 'htnlk :'ie j"yhiho kontrolnlbo úhdu 2001 Strana JJ2 byla provedena kontrola MZe pouze u jednoho příjemce, u kterého nebyly zj iš tě ny nedostatky, c) Zemědělská vodohospodářská správa (dále jen "ZVHS") jako správce drobn ýchvodních toků vyna loži la finanční pros t ředky státniho rozpočtuve výši tis. Kč v rámci programu " Po ř í ze n i a technická obnova invest ič n í ho majetku ve správě Ministerstva zem ědělství",.protípovodňov á opatření " a.povodn ě 1997". Do doby kontroly nebyly programy ukončeny a vyhodnoceny. Ke zlepšení č i stoty vod p ř isp ě la ZVHS údržbou vodních t ok ů, kdy zejména bylo prováděno čištěni, údržba b řehov ých porostů, sečení, likvidace bolševníku a oprav y objektů. V roce 1999 se rea lizovalo č iš tě n í na 32 1 km vodníc h toků z celkem asi km drobných vodních t o ků v povodí řeky Od ry. f) Poskytováni finančních prostředků státu do lesního hospodá řství Mezi další podpory ovliv ňujte! vodní režim patří mj. finanční podpory a pomoci na zales ňová ní zcm ě d č l ských pozemků, Ze stá tního rozpočtu byly \' letec h 1998 až 2000 ve vybran ých okresech poskyt nuty podpory ve v ýši tis. Kč. Přestož e zalesňován í obtížnč zemědělsky využitelných pozemků má republikově vzestupn ý trend, u vybran ých okre sů do šlo v roce 2000 k výrazn ému poklesu zalesňování zem ě dělských pozemků. Fina ncová ní hrazení bystřin prost řednictvím správce drobn ých vod níc h toků v lesích je narokov é. Kontrolou byl zís kán přehled o uka zatelích les ního hospodářství, kte ré výrazn ým zp ů so b e m ovlivňuj í vodní režim ve vybraných okresech. a jejich porovnání s republikovým průměrem v letech 1995 až Sledov aná oblast má cca 3-1-% lesnatost, což od povídá celo rep ublikovém u průměru. g)..program revitalizace říčních systémů" (dálejen,,prř$"), zajiš ťova ný MŽP s po l ečn ě s AOPK, vytv á ř í podmínky pro obnovu přírodního p rostředí i využ íva ných zdrojů a optimalizaci vodního režimu krajiny. Jedná se o opatření nap ř, na revitalizaci přirozené funk ce vodnich t o k ů, zakládání a revit ali zaci p rvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim, revitalizaci r e t e nční schopnosti krajin)', rekonstrukci technických prvků a odbahňování produkčních rybníků, na výstavbu nový ch ko řenovýc h či stí ren a zakládá ní umělých mok řad ů. Tato opatření přispivaji nep ř ímo k lepšt j a kosti vodních toků. V období let 1996 až 2000 bylo \' povodí ře ky Odl)' dotováno 35 a kcí s celkovou v ýš i dotace tis. Kč, Nejvíce akcí - celkem 13 - zajišťovaly obce nebo města, u devlu akcí byla investorem ZVHS. která byla správcem p ří slu šných toků. Závěrečné vyhodnocení akce bylo prováděno v rámci definitivního p ři zn án í dotace, kdy bylo posuzováno splnění všech daných podmínek, včet ně podmínek kolauda čního rozhodnutí. V rámci kontroly bylo vybr áno osm akcí v povodí řekl' Od ry zahájen ých v letech 1999 až h) "Program drobných vodohospod á řských ekologických akci" (dá le jen "PDVEA") je rovněž zabezpe čován a ř ízen MŽP a AOPK ve spo lupráci s Ministerstvem financí. Finančn í příspěvek má cha rakter systémov é datace a návratné finanční pomoci. P ředm ětem podpory je v ýstavba, p řípadn ě rekonstrukce Č OV a ka nali zaci. V rámci PDVEA. zahájeného v roce 1998, bylo proinvestov áno u osm í akcí rea lizovaných v povodí ř eky Odry (ve dvou případech se jedná o výstavbu ČOV, ostatní j sou kanalizace) celkem tis. Kč, z toho podpora státního rozpočtu formou dotací i návra tn é finančn í v ýpomocí představovala tis. Kč. Všem žádostem bylo vyhověno, V současné době je pět akcí ukončeno. Přestože PDVEA je zaměře n na výstavbu kanalizací a ČOV, tedy staveb s konkretními parametr)' od st raněného zneč iště n í, není p ředpokládaný a skut e č ně dosažený ekologický efekt souhrnně vy hodnocován. 2. Prostředky St átního fondu ží\'otního prostředí České republiky V povodí řeky Odry podporova l SFŽP v kontrolovaném období celkem 45 akcí na ochranu vod celkovou částkou cca 752 mil. Kč. Příjemci podpor byly v -1-0 případech obce nebo města, dále dva podnikatel ské subjekt)'. státní p řisp ě v kov á organizace (nem ocnice), rozpoč tová organizace (ústav sociální péče) a církevní subjekt. Jednalo se p ředev ším o opatřen i v agl omeracich v kat egorii do to000 ekv ivalentních obyva tel. SFŽP POSk)11v tomto období cca mil. Kč dotací a cca 266 mil. Kč zvýhodn ě ných půj ček (podpora celkem do vý še 80 % z a poč í t á vaných n á k ladů ). Rozdíl prostředků byli příjemci podpory povinni vynaložit z vlast ních z d rojů, Z uveden ých 45 akcí bylo 29 do doby kontroly stavebně ukončeno. Skutečné náklady již ukon čen ýc h akcí či n ily cca mil K č. zatímco podpory ze SFŽP byly poskytnuty ve v ýši cca 63 9 mil. Kč (dotace cca *08 mil. Kč a půj čky cca 231 mil. Kč). U akcí s taveb ně ukončených proběh lo ncbo prob íh á závě re č né vyhodnocení a kce s definitivním přiznáním podpory. Ko ntrolou bylo zjištěno, že SFŽP, který má podle 5 odst. -I- zá kona Č. 58/ 1998 Sb. hradit náklad y spojené s prováděním rozborů a kontrol znečištěni odpadních vod pro ú če l y výkonu stá tní sp rávy, uzavíral smlouvy v letech 1999 až 200 1s akreditovan ými labora toře mi opožděně. 3. Sum arizo\'ané prostředky stá tu Ze státního roz p očtu bylo MZe vynaloženo na podpory souvisej icí s vod ním hospodářstvímv let ech 1996 až 2000 celkem míl. Kč. Jednal o se především o dotace a návratné finanční v ýpomocí v rámci programu ; V)' stavba a technická obnova kanalizací a či s tíre n odpadních vod". Hodnocení programu jako celku zatí m neby lo provedeno, dosa žen)' ekolo gický přínos vynaložených p rostředků MZe su m á rně nevyčís l uj e,

6 Vhtnik =,"lejv)-ulho kontrolní ho _fadq Strana JJJ Investičníprogramy Mžp (celkem 82 mil. Kč v povodí řeky Odry) byly zaměte ny na podporu více akcí o niž ším finančním objem u. Byly vyu žív ány zejména obcemi, př í čemž obce byly povi nny se na realizaci akce fi nančn ě podílet. Prosttedky SFZP ve výši 752 mil. Kč by lo v povodí řeky Od ry podporováno cel kem 45 akcí. Příjemci dotací a půjček byly opět p ředev ším obce, které se na výsta vb ě ČOV a kanalizací podílely vlastními p ro s t ředky U 29 dokon čených akcí byl vyčís len jej ic h ekologick ýpt ínos od straněné znečištěn í ve vazbě na vynaložené prostt edky státu i cel kové náklady akce. Ze státního roz počtu bylo vynaloženo na t nve s t t č n í akce v souvislosti se snížením negativruho působeni důlních Hx1369 mil. Kč. V povod í řeky Odry byly v letech 1996 až 2000 vydány státní p ro st ředk-y v celkové v ýší mi l. Kč. Tyto pros t ředky prokazatelně přispě ly ke zlepšení č i s toty toků v rozhodujíc ích řičnic h profitech. Přet rvávaj íc í zvýšené zatížení Zn a Hg vykazují všechny' profity. novým zjištěnímjsou až rizikové obsahy Hg v profilu Odra - Jak ubčovice a zej ména pak riz ikové zatíž ení Cd pře trvává v profilu Odra - Bohumín (skut./lim it Mžp - 29/20 mglkg) a v profilu Ostravice - Ostrava. ostatní profity jsou zatíženy m í rně, což odpovídá zařazen ím do kategorií A (pod hranicí znečištěni) a B (tole rovan ýstupeň zneči štění). V roce 2000 bylo zj i š t ěn o sn iže ní zatížení Cr. Pb a Ni v profilu Odra - Bohumín, ale zá važným zj i š t ě n í m j sou 2-3 násobně vy šší hodnot)' obsahu Cd v tomto profilu (86 mglkg v roce 2000-limit 20 mg/kg). Všec hny sedimenty sledované v ř í č n í c h profitech v roce 2000 byly nezatíže né As, Cr, Cu. Hg, Ní, Pb. Zn a P - jejich obsahy byly pod hrani ci z neč iště n í (ka tegorie A). Pouze v profilu Odra - Bohumín bylo zatížení Cd na úrovn í tole rovaného znečiště ní. Zatížení sedi men tů specíňckými organickými látkami pří porovnání s kritérii uvedený mi v Metodickém pok-ynu MŽP odpovídá u vě tšiny sledova ných l átek zařaz e n í do kategorie A Výjimku tvoří rizikové znečiš t ěn i be nzopy rencm, kte ré profity Opava - Děhylov a Odra - Bohumín za řazuj e do ka tegorie B a profil Olše - V ě ř ňovíce do kategorie C. IV. Údaje uváděnéo změnách čistot), vod (zdroje: Povodí řek~' Odry, s. p., Česká inspekce žívemfho prostředía VÚV) 1.Jakostptavenín a říčn ích sedimentů v povodí řeky Odl)' Sedimenty a plavcniny jsou citlivým indikátorem kontaminace povrchových "od, váží se na ně mn ohé polutanty, kte ré zde mohou být detekovány i tehdy, když j sou jej ich koncentrace ve vodní fázi pod mezí detekce. Zatímco sedimenty poskytuj í informace o akumulací znc č í šťujictch látek v toku v de lším ča sovém horizontu, plaveniny indikují okamžitý stav j eho z neči štěn í. Ruti nn í sledování vybraných ukazatelůj akosti ř íčních sedimen tů a plavcnín provádělo pro Česk ý hydrome teorologick ý ústav od roku 1999 Povodí Odry, s. p. V povodí řeky Odry byly sledovány říční profily Odra Bohumín. Olše- Vě řňovice, Opava - Děhy lov. Ostravice - Os trava a Odra - J a kubčovic e (sledová ní až od roku 2000), a to v n ásledujlclch ukazatelí ch: u sedimentů ve frakcí < 0,02 mm celkem 17 kovů v celkovém vzorku specifické organické lát ky; u plaveni n v celkovém vzo rku celkem 17 kovů. Hodnocení zahrnovalo vý sledky analýz sledovaných uka za te l ů vzorků plavenín (četnost odběrů l x mě síčně) a analýz sledovaných uka zat el ů vzor ků sedimentů (četnost odběrů žx roč ně) a porovn ání let 1999 a Všec hny plaveníny ve sledovaných říč níc h profitech vykazovaly v roce 2000 oprotí limitům stanoveným pro znečiš t ě n i ze min v Metodickém pokynu Mžp mírně Z\)' šcnéobsahy Cu. Cr. As a Ni. Pouze ojed i něle se vyskytly hodnoty pro vyšší stupeň. zneč i štěn í. a to u As v promu Odra - Ja kubčov i c e (skut./limit MŽP - 82/70 mg/ kg) a v pro filu Odra - Bohumín (skut./limit Mžp - 71/70 mg/ /kg). a tím za řaze n í do kategorie C - rizikové zneč i š t ě n i. 2. Přehradní nádrie- \'odní díla Povodí řeky Odry, s. p. spravuje a provozuje celkem os m přehr a dn í ch nádrží, z toho tři vod árensk é. Jedn otlivá vodohospodářská d ila tvoř í propojený vodohospod ářsk ý soubor. Č istota vody v pře h ra d n íc h nádržích se sleduje v ukazatelích a s č e t nos t í, která je stanovena podle významu nádrže. U vodárenských nádrží (dá le jen " VN") j e monito ring vyhod nocov án dle ČSN Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou vodu. (Dop l ňkově se zís ka né údaje srovn ávají se Smě rnicí Rady 75/440IEHS.) Kontrole byly předloženy zej ména materiály, které obsahovaly srovnání jakosti vod y ve VN v povodí řeky Odry s českými normativy a normativy EU. srov n ání j a kosti vod ve VN a nevod árenských nádržích v časové řadě 1995 až 2000, resp. porovnáni let 1995 a a to u vybraných ukazatelů: rovněž je vyhodnocena kvalita vody \' přítocíc h VN v roce 2000 ve stej ných uka zatelích. U VN došlo ke zlepšeni v pět iletém porovnání u všech vybran ých ukaza telů, Tak např. u VN Ša nce a VN Kružberk došlo k výrazn ěj š ím u zlepšení u uka za t el ů N- NH 4 a N-NO},což umožnil o přeřad it tyto vodní nádrže do I. třídy a v ukazatelich BSK5, CHSK a Pceík. do II. t řídy. Kvalita vody byla kla dně ovliv něna v ýstavbou p ředřa zené nádrže Slezská Harta, což se projevilo zv l á š tě snížením obsa hu du síku a fosforu. U VN nastalo v pos led ních letech zlepšení zej ména II u ka za tel ů dusíku. Např. u VN Těr lic ko bylo zaznamenáno snížení v uka za teli N-NH t 0 65 % a v ukazateli N-NO, o 53 %. 3. Důlní,'ody Dů lní vody trvale zn eč išťuj í povrchové vody, zej mé na v uka zatelích RL. CI, 50 ~ v pra vobřežn í čá s t i povod í

7 (:ástka 4 Vhlnlk :-;,.jvyulh o ko ntr o ln íh o.. řa d ře ky Od l)' ve vzdálenosti cca 22,8 km od hranice s Polskem. Pro dodržování Úmluvy o oc h ra ně a využíváni hran iční c h vodníc h toků a mezi ná rodních jezer j sou 1).10 vody vypou ště ny regulova ně dle technologických možnos tí se zohledněním požadavků vodohospod á řsk ý ch o rgánů. D ůlní vody se na celkové m objemu vy po u š t ě n ýc h odp adníc h vod v povodí řek)' Odry na seve rní Moravě pod ílejí 5-6 %, avšak do povrchov ých vod vn ášejí tem ě ř polovinu ve škerého množství rozpu št ě n ý ch látek (46 %) z evidovaných bodo vých zd roj ů zne či š t ě ní. Zasolení těc hto vod se poh ybuje v roz mezí 4-15 g/l a celkov}' objem vypušt ě ných důlních vod je v rozm ezí 13 do 20 mil. ml ročně, což p ředstavuj e tis. tun rczpu š tčných anorganických solí. Bylo zjištěno, že k výrazn ému zho ršení dochá zi na řece Olši po p ř ítoku polské Szotkó wky (nav ýšen í o I 216 mg/i RL. resp. o 694 mg/i CI). Česká stra na nemě la k di spozici potřebné údaje o příno su znečiš tě n i Sznt kówko u do Olše. Změ na nastane po rozhodnutí česko-po lské pracovn í sku piny ze září Od počátku roku bude p rovádět po lská strana monitoring a výsledky budou k dispozici obě ma stranám. V souvislosti s požadavkem na snížení negativního p ůsoben i důl n í c h vod byla realizována i nves t ičn í a kce.,vodní jáma Jercmcnko" s vynaložením tis. K č do konce kont rolované ho obdo bí. Tyto fi na nč n í prostředky byly poskytnuty ze stá tniho rozpoč tu z i nve st i č n í dotace na financování útl umu uh elného a rud ného horníctví. V hran ič ním profilu Odra - Bohumín nedošlo za posle dn íc h šes t let k porušení Úmluv)' a sledované ukaza tele CI a SO~ maj i neu stále klesající trend ajsou výra zn ě pod stanovenými limity. 4. Stal' povrchových vod v páteřn ích tocích povodí ř'ek~' Od..,., Jakost povrchov ých vod v povodí ře k}' Odry byla posuzována dle ČSN v.z á vě mýc h proň lecb" ře k Moravíce, Opavy, Ost ravice. Olše a Odry Porovnání hod not znečiš tě n í bylo provedeno jed notně v ukazatelích KR, ZCHU. DCH U a BU. a to v časové řadě 1995 až Moravice - Branka: v souboru u ka z at el ů KR tok zařa zen do III. třídy j akosti, v souboru ukazatelů ZCHU do šlo k podstatném u zlepšení a je ve II. třídě,. roce 2000 oproti IV. třídě v roce v DCHU je trva le v I. ttidě a v BU ve ll. t ř í dě. d ř íve ve IV. tř idě. Celkové hodnocení za rok 2000 bylo př íz n ivé a řeka Moravice byla přeřa zena do III. třídy jakosti, tj. o j ednu třídu lépe. Opava - Třebovice, úst í: v souboru ukazate lů KR byl tok zařazen do III. t řtdy j akosti, v soubo ru ukazat e lů ZCHU došlo ke zlepšení z V. třídy v roce 1995 do IV. tř ídy v roce 2000, v DCHU je trvale v I. třídě a v BU ve III. tř ídě. dříve ve třídě V. Nastalo zlepšeni j akosti vod y a so u ča s n ě celkové hodnoceni toku bylo o třídu lepší, tj. IV. t řída jakosti, Ostravice - Muglino\-': v souboru ukazate lů KR byl tok zařazeno třídu lépe do IV, tudy jakosti, v souboru ukazatelůzchu je trval e zařazen do IV.jakostní třídy, v souboru ukazatelů DCHU došlo ke zlepšeni o jednu t ř ídu, tj. ze III. do ll tří dy ; v souboru uka zatel ů BU došlo ke zlepšenizmě na z V, tř í dy do III. tří dy jakosti vody, I zde vyznív á porovnán í let 1995 a příznivě a tok byl p řeřazen z dřívěj š í V. třídy do so učasné IV. t ř íd y. Olše- v ěřňovi ce r \' souboru ukaza telů KR nastalo v posled nich dvou letech mlm ézle pšení a tí m přeřazen i toku do IV, třídy, V souboru uka za te l ů ZC HU byl tok zařazen trva le do V. t řídy jakosti vod, totéž platí o souboru ukazate lů DC HU; v souboru BU na stalo mírné zlepšení a přeřaze ní do IV. tří dy, Celkově byl tok za řaze n do v, třídy j akosti vod a byl podle znečištěni nejzatíženějším p ř ít o kem řeky Odry. Ře ka Olše je řekou h ran i ční s Polskou republi kou, tudí ž je současnč zatěžová na pravostrannými p řítoky z polské strany. z nichžje nejv ý znamn ějš í Szotk ówka, protékající p rů myslovou aglomerací a do níž se vypou š těj í slané důlní vody. Zá\'ě rnj' hra ni čn í profit Odra - Boh umín, z hlediska hodnocení celé české části povodí ř'eky Odl)' nejvýznamnějš í : v souboru ukaz a telů KR došlo ke zlepšení z V. t řídy v roce 1995 do IV. t řídy v roce Vp řcdchozich letech 1999 a 1998 byl tok zařaze n do III. třídy. ke změně zařazení \' roce 2000 došlo jen z důvodů mírného zvýšení BSK5. U souboru ukazatelů ZCHUdošlov porovnávaném období rovněž k zlepšeni a k přeřazeni z V. t ř í dy do IV. tří dy, při tom ale z os mi ukazatelů této kategor ie byly jen tři (NL, Fe, Pcetk.} zařazeny do IV. t ř íd y, ostatni sp l ň ují kritéria pro zařazení do II. resp, III. t ř ídy jakos ti vod, V souboru ukazatelů DCHU došlo ke zlepšeni ojednu tříd u, tj. z III. t řídy do ll. t říd)', a to je n u ukaza tele SO ~, ostatní tři uka zatele jsou,. l. t ř í dě. U soubo ru uka zate l ů BU došlo rovněž k výraznému zlepšeni a zrn ěně v za řazení toku z V. t ř íd y do III. třídy. Ce lkové hodnocení vyznívá při znivě, jelikož h ran i č ni profil zaznamenal zlepšení v ukazatelích jakosti zejména v posledníc h dvo u až třech sledovaných letech. což se projevilo v p ř e řazen í z V. t ř ídy jakosti do IV. t ří dy j a kos ti vod. Průb ě h změ n (z p řevzat ýc h sra rísuckých údajů) obsahu jednotlivých z ne či šťujících látek v profilu Odra Boh umí n v letech 1980 až 2000 ukazuje j ej ic h klesají cí trend přede v š í m v posled ní m období. Tak napří k la d u BSK5 byla roce 1980 koncentra ce 12 mg/i, v roce 2000 j ižjen 4 mg/l, při čemž limit dle ČSNje 8 mgll (konce ntrace v roce 1995 byla 6 mg/l ). U Zn byla v roce 1980 koncentrace l.3 mg/i. v roce 2000 j ižjen 0,08 mg/i, přičemž limit dle ČSNjeO.2 mgll (koncentrace v roce 1995 byla 0,2 mg/l). Obdob ně se vyv íjely ukazatele CHSK. RL a feno ly, Na změ n ách se podílejí komunální a průmyslové ČOv, které odst raňuji nejv ětší m nožství neči sto t. Pro komu nálni ČOVjsou charakter istické zejména ukazatele BSK5, NL, N-NH,. N.NO). CHSK a P"clk. U prů mys lo v ý ch ČOV jsou základní uka zatele vo leny podle charakteru výroby, nap ř, RL a NEL,

8 Člhtkll.. \'htnlk N ~jv"niho kontrolnlho úhdu 2001 St rana lj5 Vypouštěn é odpadni vody nejvý znamn ěj š ích zneč iš ťovatelů povrchových toků se v posle dních pěti letech významně zlepš ily v kvalitativních i kvantitativních ukazatelích, Zatížení řek)' Odry se snížilo zejména di ky čisticímu úč i nku ÚČOV v Ostravě, kde byl nejvýznamněj š í pokles o 63 % u ukazatele BSK5, o 78 % u ukazatele NL a o 96 % u ukaza tele N-NH, 4 Rovněž chemický podnik Borsodchem-MCHZ Ostrava vy pouš t! do Odry v celkovém objemu méně látek znečišťují cí c h povrchov ýtok. V ukazatelích kvantitativních došlo ke zlepšení ve všech ukazatelích (průtok v roce 2000 byl však téměř o jednu t řet i nu nižší), Nejvýznamn ěj š í škodlivinou jsou v tomto případě RL.jejichž vypouštěníse snížilo o 19 %. V kval ita tivních ukazate lích došlo ke zlepšení jen u ukazatele N-NH 4 Pro řeku Odru je též významné. že i zne č iš ťovatel é, kteří vypouštěj í odpadní vody do přítoků Ostravice a Olše, vykazuj í zlepšení kval ity, Na této situaci se podílí ČOV Třinec ('10k do Olše) -v roce 2000 dosahovala lepší hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích; zejména ukazatel N-NH. byl snížen na 0.9 mgfl. tj, o 85 %, Rovn ěž kvantitativní ukazatele se sní žily. ačkoliv došlo k mírnému sní žení průtoku. U ukaza tele NL byl zj ištěn pokles o 58 %, V průmyslovém komplexu Energetika Třinec, a, s" a Třinecké železá rny, a, s" (vtok do Olše) docházelo postupnými opa t ře n í mi ke zlepšení na nejvýznamn ěj š í ch z celkem 14 výpusti. např. na koksovn č jc ncjvýznamn ějši snížení NL o 74 %, na elektrárně II, byly NEL sníženy o 77 %. na provozech aglomerace a slévárna byly NL sní ženy o 77 %. Dosah ované hodnoty splňova ly požadavky rozhodnutí vodohospod á řsk é ho orgánu, V průběhu roku 2000 bylo provedeno svedeni jednot livých v ýpustí do dvou koncových ČOV za účelem dalšího Z\)' šen í čisticího efektu. ČOV Biocel Paskov (vtok do Ostravice) v kvalitativních i kvantitativních uka zate lích vykazuje v průměru dvojnásobné zlepšeni jakosti vy po uš tě n ýc h odpadních vod při plnění roz hodnutí vodohospodářského orgánu. ČOV Frýdek-Místek (vtok do Ostravice) v porovnávaném období vykazuje zlepšeni v kvalitativních i kvantitativních ukazatelích - např. BSK5 se sniž ilo 084% anlo8l %, V, Vyhodnocení Cílem kontrol)' bylo prověřit hospodaření s finan ě nimi prostředky vynaloženými na opatření ke zlepšení čistoty povrchových vod v povodí řek)' Odry a posoudit vliv realizace opatřenína celkov ě znečištění Odry na odtoku z ČR, nebot' naplnění dohod souvisejících s ochranou Baltíckého moře vyžaduje ve smfuvnich státech značné finanční prostředky. Dvoustranná spolupráce s Polskou republikou probíhala na základě Úmlu,')' z roku 1958 pouze na ůrovui pracovmch skupin. Při kontroleb)'i): prově řov ány a shrnut)' státem podporované aktivity vyvtjeu ě na celém území pm'odí řek)' Od.." ke sniio"ání znečiš těn í odváděnéhoodrou do Polska v období let 1995 až T)10 akthity podporoval)' realizací akcí evlívňujicřch čistotu vod přímo (bodové zdroje znečištění. ČOV. kanalizace, údržba II obnova toků) nebo nepřímo(revitalizace, opatření na ochranu půd)' a zadržovací schopnosti lesů, "j'zkum. monitoring apod.). V kontrolovaném období bylo pro zlepšeni č i stot)' vod v povodí Odry použito mil. Kč ze státních prostředků a se zahrnutím dalších zdrojů celkem mil, Kč vykazovaných \'C statistické jednotce Severomoravsk ýkraj. V důsledku zmenšen í p rodukce odpadních "od však došlo k poklesu hydraulického zatížení vybudovan ýchkapacit V průběhu kont rol)' b)'i)' v souvislostí s hospodařením s finančními prostředky zjištěn)' některé uedostatky, a to zejména: - neb)'ly dodr:iovány zá vaz nétenníny realizace a smluvní podíly vlastních prostředkůpři spoluňnancovámakci; - nesoulad provedených prací s projektem odsouhlasen"msfžp., - u n ěkterých staveb neb)-i)' dodrženy technické parametry stanovené projektovou dokumentací; - smlouvy mezi SFŽP a ak reditova ným i laboratořemí b)'i)' v letech 1999 a 2001 uzav ír ány opožděn ě; - chyběl program na omezován! plošných zdrojů znečištění '" dotčeném území řeky Odr,.'. V)'naložené prostředk)' se projevily na zlepknídech ukazatelů v nejdůležitějších sledovaných říčních profilech. Rozhodující vlív na to. že posuzované říční profil)' neh)'i)' zařazeny do,, yšší výsledn é třídy, měla nj'šená hodnota ukazatele Pc: ~l'" Nejvice profilů je z ařazeno,. třídách III. (32,,5 %) a IV, (33.7 %).dále pak ve třídě II. (22,5 % ) a ve třídě v: (nejhorší jakost - 10 %), Přetrvávajídak nedostatky souvisejíct s vysokým obsahem ukazatele Pc:e1k. N ej" ýznamnější je zlepšení sledcvaných ukazatelů a z toho plynoucího zatříděníjakosti vod v hraničním profilu Odra - Bohumín.

9 Čas.ka.. Vhlnik ;"O ~j " y lš iho kontrolního ú.řad u 2001 St rana JJ6 Příloha ke kontrolnímu závěru : Seznam symbolu a zkratek používaných v souvlsjcstl s jakostí vcd : I. BSK5 - biochemická spot řeba kysltku pětidenní s potlače ním nitrifikace 2. CHSK - chemická spotteba ky slíku 3. NL - ne rozpuštěné látl,' 4. RL - rozpuště né látky 5. NEL - polární neextrahovateln élátl')' 6. Ncetk. - celkový dusík 7. N-NH 4 - amoniakální dusili. 8. N- NO)- dusi čnanov ý dusík 9. Pce jk. - celkový fosfor 10. SO, - síran)' l l. KR - soubo r u ka z ate l ů. jcysltkový režim" 12. ZCHU - základní chemické ukaza tele 13. DCHU - doplňuj ící chemické ukaza tele 14. BU - biologické ukazatele 15. Fe- železo. Cu - měď, Cr-chrom, As - arzén. Ni - nikl. Zn - zinek. Hg - rtuť, Pb -olovo. Cd - kadmium. Cl - chlor

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer 10.1.2013 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a

Více

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2003

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2003 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2003 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací Ostrava,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 1. května 011 Č. j.: KULK 35110/011 Sp. Zn.: OŽPZ 383/011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 6 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák

BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák Plocha řešeného povodí : 1586 km 2 (410 km 2 povodí VN Vír) Obyvatel v řešeném území: 102 149 Území

Více

Vodohospodá ská bilance oblasti povodí Odry Z P R Á V A

Vodohospodá ská bilance oblasti povodí Odry Z P R Á V A Vodohospodá ská bilance oblasti povodí Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í J A K O S T I P O V R C H O V Ý C H V O D V O B L A S T I P O V O D Í O D R Y Z A O B D O B Í 2 8-2 9 Povodí Odry, státní podnik,

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny:

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny: Příloha Č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. ti 9tiS VUU.IS Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny LIST č. I Identifikace původce nebo

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

VIZP Vodohospodářské inženýrství

VIZP Vodohospodářské inženýrství VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí Přednáška č.3 3 Vodní toky Přirozené évodní ítoky Účel úprav vodních toků, návrhové veličiny Opevnění upraveného koryta Ekologizace l i vodních toků

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Novela vodního zákona - chronologicky

Novela vodního zákona - chronologicky Novela vodního zákona - chronologicky 26. 8. 2015 Návrh materiálu, v oblasti poplatků zohledňující usnesení Vlády ČR 620/2015 bod B. jako legislativní opatření pro boj se suchem, byl předložen do vnitřního

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY:

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY: Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01 Kód obce UIR: 03142 Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ PODKLADY: - dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odp.vod - územní plán z roku 1993 zpracovatel

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 06 130 H 37 Bilance přepravních a dopravních nároků areálu a zatížení komunikační sítě

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

BOHUMÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

BOHUMÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Bohumín tvoří pouze území 2 měst, jimiž jsou Bohumín a Rychvald, takže počtem obcí je na posledním místě v kraji. Pověřeným úřadem je město Bohumín. Rozkládá se na severovýchodě Moravskoslezského

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1) L r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí Adámkova 554 53923 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail; mesto@hljnsko.~ J ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1) [~ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče Pacherová P., Bláha V., Erbanová L., Novák M., Pačes T. Stručná historie skládky Pozďátky 1993: vypracován projekt 1994: zkušební zahájení

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Mapa s odborným obsahem Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí

Mapa s odborným obsahem Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí Mapa s odborným obsahem Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí Zpracováno pro TAČR: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Konference Vodní nádrže 2015 VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vimperk, 2009 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV 2.1. Lokalizace: Dolní úsek Hučiny je součástí širokého údolního systému na horním toku

Více

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Přítomni: Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel Omluveni: Čutka Pavel Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk Občané

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014 Autor dokumentu Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014 Číslo sumáře 6/2014 Datum vydání sumáře 20. 12. 2014 Cílová skupina Účel Jan Flek, OAPŘ Flek.j@kr-vysocina.cz, 564 602 330 Účetní příspěvkových

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více