01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících."

Transkript

1 ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti Nejvyššiho kontrolního ú řadu (dále jen " NKÚ" ) na rok 2001 pod číslem Kontrolní akci fídil a kontrolní z ávěr vypracoval č len NK Ú Ing. Zdenčk Smčlfk. Cilem kontroly bylo prověřit hos podaření s finan čními prostředky vynaloženými na opatření ke zlepše ní č i s toty povrchov ých vod v povodí Od ry a posoudit vliv realizace opatření na celkové zneč i štěn í Odry: na odt oku zcr Kontrolu provedly v období od č e rv na 200 I do října 200 I skupiny kontrolujících NKÚ z odboru životního prostředí a z e m ě dě ls t ví. územního odboru severní Morava a územního odboru st řední Morava. Kont rolované osoby: Ministerstvo životního prostředí (dále j en.,mžp") ; Ministerstvo zemědělství (dále jen " MZe"); Státní fond životního prostředí Če ské repub liky (dále jen "S FŽP-'): Č e ská inspekce životního pro středí : Povod í Odl)', s. p.; Agentura ochrany př írody a krajiny Če ské republiky (dále jen..aopk") ; statutární město Ostrava: m ě sto B řidličná, okres Brunt ál; obec Bernartice nad Odrou. okres Nový J i č í n : obec Kunín, okres Nov ý Jičín : obec Písek, okres Frýdek- Místek; obec Šenov u Nového Ji čína ; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostra va a. s., Ostrava, 28. října 169 (dále jen..smvak ). Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podané MZe, bylo vypořá dá no usnesením senátu NKÚ, (S přihlédnutím k doporučení senátu NKÚ při kázal prezident NKU dne ,. souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. e) zákona Č. 166/ 1993 Sb., o Nejvy ššim kontrolním úřadu. kontrolní zá věr ke sch válení Kolegiu NKÚ.) K o leg i u m NKÚ na svém XXII. zasedání, konaném dne , s c h v á I i I o usnesením Č, 8/XX1I/ 200 I k o n t r o l n í z áv ě r v tomto z ně ní: Zařazen í kont rolní akce do plánu kontrolní či nnos tí NKU mj. navazuje na dohodu o spolupráci mezí NKÚ a Nejvy šší kontrolní komorou (dále jen "NIK") Polské republiky v oblasti životní ho p rostř e dí. Po zd ěji se do této spol uprá ce připojil i Nejvyšší kontrolní ú řad Slovenské republik')' v rámci troj stranné mezinárodní dohody o spolupr áci vnitrozemsk ých států při ochra ně Balti ckého mote. Program kontrolní akce zohledňuje požadavky na paralelní kontroly dle doporučení pra covní skupiny pro životní prost řed í EURO SAI. Pracovní skupina pro životní prost řed í EUROSAI na jednání v tijnu 2000 ve Varšavě vznesla požadavek. aby se do prováděné kontroly imp lementace Helsinské konvence o ochraně Baltického moře zapojily i vnitrozemské státy, které nejsou signatáři Helsinské konvence, avšak najejichž území pramení nebo jim protékaj í řeky vlévající se do Baltického moře. V ČR se jedná o řeku Odru. resp. o povodí řeky Odry. Povodí ře k.. ryodry zabírá cca 7 % území ČR aje nejmenším povod ím s rozlohou g 127 km', při čemž česká čá s t tvo ří z celého povodí ř e ky Odry jen cca 5 %. Délka řeky Odl)' j e celkem 861 km. I. toho na české m území j e to 135 km. Území v působnosti Povodí Odl)', s. p. (do 31. L Povod í Odry, a. s.), zahrnující okresy Ost rava, Opava. Frýdek-Místek. Karviná. Nov ý Jičín. Bruntál. Jeseník a Olomouc, resp. jejich části. se vyzna č uje jedine čným gecgrafíck ým uspo řádáním. Různé druhy krajiny a ohnarodé geologické složení předst avují mozaiku ekosystému Svelkou biodiverzitou, z načné jsou i rozdíly nadmořské výšky ( I metrů nad m ořem ). Vyskytuje se zde i nčkollk druhu ros tlin a ž ivoč ic hů. pro které je toto území nejsevernější hranicí j ejich te ritoria. Rozloha úz e mí v působnosti Povodí Odry, s. p., je6 252 kru', celková délka t oků ve spr á vě Povedl Odry, s, p. je I 328 km. Dál e Povodí Odry, s. p.. spravuje mj. 8 údolních nádrží. Čá s t tohoto území j e charakterizována vysokou hus totou osídlení a vysokou koncentrací průmy slu. To se projevuje ve z nač né m zatížení toku průmyslov ými i komunálními odpadními vodami. V posledních cca deseti letech zde probíhá útlum a restrukturalizace mnoha tradičnich výrob, včet ně těžby, Státem podporované aktivity" letech 1995 až 2000 byly posuzovány z hlediska jejich výsledn ého účin ku na čís tot u hrani ční řeky odv ádčji ci povrchové vody do Polska. Pti kontrolní akcí byl uplatňován přístup zaměřen }' na koordinací vybraných kritérií v návaznosti na spolupráci s NIK Polské republiky ve smys lu 16 zákona Č. 166/1993 Sb., o Nejvyšširn kontrolním úřadu. Jednalo se zejména o zj iš ťováni účinků realizace programů na kvalitu životní ho prostředí, u kterých nelze s ohledem na čas to jedinečné místní podmínky dokumentovat přímou vazbu mezi objemem finančních prostředků a j ednotlivými stupni dosaženého zlepšen í čistoty vod. Kontrolní závě r proto dál e uvádí v část í II obja snění problematiky stávájícího rámce zlepšová ní č is toty vod z hlediska mezinárodního i vnitrostátního, v č ást i III jsou shrnuty sk u t eč nosti zj i š těné při kontrole ho spod a ření u jednotlivých kontrolovan ých osob zapoj ených do programu a kone č -

2 Čht"'" -I Vhlník N ~jv~'uího kontrolního úřadu 2001 Strana 329 ně v část i IV jsou sumarizován)' uváděné údaje o z m ě nách čistot), vody dosažených realizací programů. Poznámka : Sez nam sy m b o l ů a z kra te k po u žtva n ýc h v souvisl osti s jakosti vod je uveden v přile ze II. Stávající rámec pro \-YDll.kIádání státních prostředků na alepšení č isto_,' vod v po\'odí Odl")' 1. Me-J:inárodní spolupráce 1.1 Úmluva oochranč a \"Y'JŽÍ\'ání hraničníchvodních toků a mezinárodních jezer Úm luva o ochraně a vyu žívání hraničních vodních toků a mezinárodníchjezerbyla v ČR ratifikována v kv ět nu 2000 a v platnost vstoupila Jejím cílem je prevence, kontrola a ome zováni nežádoucího p řeshrani čnlho působeni, podpora únosného hospodaření s vod ními zdroji, monitorování a vyhodnocování stavu hra ničních vod, spolupráce pti p rováděn í výzkumu a v ývoje, nájemná vým ěna informaci aj. Po žadavky formulované uvedenou úmluvou jsou j íž " právním řádu ČR zakotveny. ČR ratifikovala Dohodu o Mezinárod ní komisi pro ochranu Odl)' pted zneč ištěním. Dvoustrannou dohodu o spolupráci na hraničních vod ách má ČR v součas nos t i uzav řenu se všemi sousedními stá ty. 1.2 Mezinárodní komise pro ochranu Odl1' před znečištěním Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odl)' před z ne č i š t ě n ím byla podepsána v dubnu Komise za čala pracovat jako prozatímní a p řipravila základni dokumenty důležité pro zaj i šťová ní do hody. Po ratifikaci dohody dne 28. ~ získala komise definitivní stat ut. Ú častníky dohody se staly ČR, Polská republika, Spolková republika N ěmecko a Evropské spo lečen stv í. Smluvni strany se v dohod ě zaváza ly, že budou spolupracovat v oblasti ochrany vod Odry vče t ně jejího povodí a S t ě tínské zá toky před znc č lš tč ní m. Komi se tvotená delegáty smluvních stran vyhodnotila stav realizace investic provedenýchv letech 1997 až 1999 v rámci "Programu nal éhavýchopatřeni zam ěřen ých na ochranu řel")' Odl)' před zneč i š těn í m na léta 1997 až 2002"', s p ředpokládaným cílem dosa žení zlepšeni jakosti vod v ř ece Odře a jejích přítocícha omezení negativního vlivu vod Odl)' na stav č i s t o ty vod Baltického mote cestou omezení množství znečištění odváděn ého z hlavních m ěstskýchaglomeraci a průmyslových zá vod ů nachá zejících se na území povodí. Z celkové ho počtu 278 inventarizovan ých subjektů uva žuje program se 138 z n e čišťo vateli rea lizujícími a plánujícími invest i ční akce do roku 200 2, z toho je 86 m ěs tský ch aglomerací a 52 průmyslevýc h závodů. V Č R má být vyn aloženo 58.4 mil. EUR na výstavbu m ěst ský ch č is t íre n odpadních vod (dále j en " ČOV " ) s uveden ím do provozu do roku Do roku 1999 byly posta veny nebo rekonstruovány ČOV,, Opavě a v Ostravě, ve výstavb ě byly ČOV ve Frýdku-Místku, v Českém T ě šm č, v Orlové, v Bohumín ě. " T řinci, v Karviné a kanaliza čn í sběrač v Ostravě. V době kontroly byly sta vby uvedeny do provozu s výjimkou ČOV Český T ě šin a ČOV Karviná, které jsou ve zku šebním provo zu. Komise se také usnesla, že do konce roku 2002 zpracuje,.akč ní program ochrany řeky Odl)' p řed znečiš těním na léta 2003 až 2010"', 1.3 Dvoustranná spolupráce na hraničních vod ách Spolupráce na hraničních vod ách mezi ČR a Polskou republikouje upravena Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hran ičních vodách (dálejen..úmluva"), podepsanou dne Smluvní strany se dohodly na snižování z n eč iš ť ov á n í hrani čn ích vod s přihlédnutímk potřebám a hospodářsk ým a technickým mi?žnostem. K plnění dohodnutých úkolu vyplývajlcich z Úmluvy každá smluvní strana ustanovila vládního zmocněnce, jejichž spo leč ná jednání se m ěla kon at jednou ročně. Od roku 1997 se jednání nekonají. neboť za po lskou stranu vládní zmocněnecneni jmenován. Spolupráce tedy probíh á pouze na úro vni čtyř pra covních skupin, kte ré prováděj í pravidelná společná sledování h rani čních tok ů " sedmi ř íč níc h profilech na severní Mora vě; u jcdncrlivých toku specifikuji pod le míl)' z ne č iš t ě n i počty odběrů vzorků. druhovou skladbu sledova ných z neč i št'uj l cíc h látek (v průměru je sledováno deset ukazatelů, u Odl)' a Zlatého potoka se sleduje 16 uka z atel ů) aj. 2.Právni úprava,. oblasti "od z pohledu vstupu do Evropské unie Současná právní úprava v oblasti vod není ještě v plném souladu s právn ími p ř edpi sy Evropské unie (dále j en..eu"), avšak průb ě žn ě probíhá její novelizace i z hlediska transpozice směrni c EU. V kontrolovaném obdobl byly poskytnuty z kapitoly Ministerstvo životn ího prostřed í účelové prost ředky v celkové výši tis. Kč na v ýzkumn éúkoly.,projekt Odra" (1995 až 1998) a na "Projekt Odra II" (od roku 1998 nava zující na výsle dky..projektu Odra"). Ře šitelem j e Výz kumný ů s t a v vodoho spod á ř sk ý TGM (dále jen.,vúv") - pobočka Ostrava. Vedl e metodologických otá zek byly v r ámci programu zj i šťová ny bodo vé zdroje zneč i š t ě n í a úd aje o nich. výslcdkcmjc vypracovaný a kč ní plán s navržcnýmí opatře nim í ke zlepšení nedostatků. Cílem.Projektu Odra II" j e vypracování vodohospodářského pl ánu po vodí se zohledněním požadavků EU. Území povodí řeky Od rl je sledováno i v úko lu.,v)' skyt a pohyb n ebezpečný ch látek v hydro s fé ř e Č R ", řc -

3 Část ka ~ Věst ník :"O ~jyy Híh o kont r o lního úřadu 2001 Strana J J O šc n ém Č esk ým hydrometeorologick ým ů stavern od roku 2000 s předpokládaný m ukončen í m v roce 2002 ; na tento úkol bylo do doby kont roly vynaloženo tis. Kč. Řešen í j e mj. zam ě řeno na monitoring a sledování obsahu nebe zpe čných láte k v hydrosféře, identifikaci problémov ých oblastí a mo žnýc h zd roj ů z n eč iš t ě n í vče t ně náv rhů op a t ře n í k n á pr a vě. 4. Infonnační systém \'C vodním hospod ářství I nformační systém MŽP ve vodním hospodá řstv í, tzv. Hydrockologický i n fo rmač n í systé m ČR (dále jen,.he IS ČR" ), od ro ku 1993 shromažďuje, zpracovává. uchovává a zpř ístupňuj e informace pro státní správu ve vod ním hospodářství a odbornou sp rávu vod. Funkc i koord inačního pracovi š tě HElS ČR z pověře ní MŽP vykonává VÚV HEIS Č R se skládá ze t ří nadrcgionálnic h a osmi regio nálních i nfo rm a č n í c h systémů (dále jen,.rheis""). Ří d icí komise HEIS ČR zřízená MŽP pro zavád ční, provoz a kontrolu systému, se od dubna 1997 nesešla, i když pod le stat utu se má scházet minimálně jednou roč ně. RHEIS zaj išťuj i jednotlivé státní podniky Povodí. RHE IS vede ný Povodím Odry, s. p.i je nejméně rozvinu t}'. V kontrolovaném obdob i nebyla z RHElS povodí Odry poskytována žádná data do HEl S ČR. V Ictech 1995 až 1998 bylo ze systémové dotace na HEIS ČR vynaloženo u Povedl Odry, s. p.. I L8 mil. Kč na po ří z e ni ha rdwaru a standardního softwaru. V rutinním provozu je vyu žíván mod ul.evidence poze mků" (od listopadu 2000) a modul..evide nce odběrů a vypouštění vod", který slou ží k evidencí odběratelů povrchov ých a pod zemníc h vod, k ev ide ncí zd roj ů x n c č t š t č n t, dál e k evidencí hlášení vodohospod á ř sk ých rozh odnu tí, zahrnuje agendu týkaj ící se úplat za odbě r podzemní vody a slo uží i k archivaci a vyhodnocování ko ntrolníc h rozb orů odpadních vod u jednotlivýc h zdroj ů z n eči š tě n i. Po d le usta noven í nové ho vodní ho záko na se s ú či n nos t í od roku 2002 bude správa informačn ích systémů veřej né správy ve vodním hos podá řst ví dělit mezi MŽP a MZe podle p ředmět u evidence. U]. Sku tcčnos ti zj ištěné při ko ntrole A. U příjemců státních prostředků SmVaK vla stní a provozuj í ČOV Opava, na jej íž rozšíření a rekonstrukci bylo če rpá no ze stát níc h prostřed k ů ce lkem I U 200 tis. Kč (dotace tis, Kč, návratná finan č ní výpomoc tis. Kč a ze SFZP tis. Kč.). Akce byla zahájena v roce 1995 a ČOV byla uvede na do provozu v plánovaném termínu v roce ČOV po dokončen í odbourává ročně 2 155,5 t BSK5 s účinnos t í 99,1 % a za chycuj e I 210, I t NL s úč in no stí 96,0 %, postup ně je zdokonalováno i odstra ňovaní fos foru. Podle dosažené účinno st i ČOV neby l od roku 2000 provozovatel již zpop l a t něn. Rekonstrukce ČOV se projevila zlepšením kyslí kového režim u na řec e O pavě, snížením koncentrace slc dovaných forem dusíku a pod městem Opava výra z n ě poklesl počet koliformních bakterii. V ř íčním profitu pod ČOV došlo v období let 1995 až 2000 ke zlepšení o dvě jakostní tř ídy (z V. na III.) v ukazatelích BSK5 a CHSK. Měs to Břidlič ná na rozšíře ni a rekonstrukci ČOVa dále na kanalizaci obdrželo dotaci ze SFZP ve výši tis. Kč a bez úroč nou půj čku l.t 80.t tis. Kč. Inve stor zat ím čerpal prostředky ve v ýší tis. Kč. Kontrolou bylo zji št ěno. že příjemce podpory nedodržel pod mínky sm louvy o podpoře tím, že nedodržel v ý š í podílu vlastn ích prostředků v průbě hu výstavby. V roce 1996 se ncpodílel na fin ancování akce vlastními zdroj i v ta kové výši, j ak hy lo p řede psá n o smlouvou o podpo ře. Nerealizoval tak é vý stavbu ka nali zace v souladu s dokumentací odsouhlase nou SFZ P. Dále nedodržel podmí nky zástavní smlouvy se SFZP tím, že nevi nk u lova l poj istné pl ně ní ve p rospěch SFZP. Stavba byla zahájena v roce 1996 a v plánova ném termínu v roce 1999 uvede na do trvalé ho provozu, Závě rečné vyhodnocení akce, pod m i ňuj í ci definitivní při zná ni dotace s dopla tkem její č á s ti, je v součas né době posuzováno SFZP. ČOV Břidličná dosahuje účinnost, kte rá provozovatele vyjímá z povin nosti platit poplatky. ČOV dosa huje čisticí efekt v ukazatelích BSK5 96,6 % a NL 9..J..3 %. čí mž byl do d ržen č i s t í c í efe kt pod le pod mínek sm lo uvy o pod poř e a realizací stavby, došlo ke snížení vypoušt ění ne č i stot o 70 t BSK5 ročně a o 60 t NL roč ně. Jakost vody v řece Moravicí podvyústěním ČOV se zlepšila zejména v ukazateli CHSK (o jednu t říd u) a dusíkaté z n eč iš t ě n í dokonce pokles lo ze III. tří dy na I. t řídu č i s t o ty, tedy nejvy šší jakost. Obec Kunín získa la na rozšíření a rekonstrukci tov a na ka nalizaci ze SFŽP dotaci ve vý ši 1..J. 908 tis. Kč a bezúroč nou půj čku l.t 90 8 tis. Kč. Stavba byla za hájena v roce 1995 a v roce 1998 byla uved ena do trvalého provoz u. Ko ntrolou bylo zjištěno, že p říjemce podpory nespl nil podmínky smlouvy o podpoře tím, že nedodržel výši podí lu vlastních pro středků v p růbě hu výstavby - ve 2. č tvrt l e t í 1995 nesplnil podll vlastních pros tředků pod le plat ebn ího ka l end áře. Dá le nedodržel pod mínky sm louvy se SFZP tím, že nedod ržel termíny za hájení akce, dokončení a uvedení dila do trvalého provozu. Na základě zji š těných nedostatků byla podpora d efin itivně př i znána pouze ve v ýší K č (do platek byl sn ížen 0.t2 287 Kč). Uvedením vodohospodářského dila (v celkové hodnotě.to 676 ti s. Kč) do provozu bylo sní že no množství z neč išt ě n í vypoušt ěného do to ku Jíčínka v c h rá něn é kraji nné oblasti Poodřt o 37 t/rok u BSK5 a o 22 tlrok unl. Obel: Bernartice nad Odrouje vlastníkem ČOv, na její ž rozšíře ní a rekonstrukci získala dotaci ze SFŽPve v ýši 2.t95 tis. Kč a p ůj čku tis. Kč úročenou 3% úrokem. Ve sm louvě o podpo ře byly tyto částky sní ženy s ohle dem na smluvní cenu reali zace tak, aby byl za chován.to% podíl vlastních prostředků. Stavba byla zahájena v roce 1996 a v roce 1999 uvedena do trval é-

4 Částka... \' ~stnlk :'iej"yhiho kontrolního ůhdll 2001 Strana JJI ho provozu. Kontrolou bylo zj išt ě no, že příjemce podpory nesplnil stanoven}' ukazatel BSK5. Dále nedodržel te rm iny dokončení akce (o tři měsíce) a uvedení do trvalého provozu (o šest měsíců). Z důvodu zj iš tě nýc h nedostatků byla podpora definitivně ptiznána pouze ve vý ši Kč (doplatek byl snížen Kč, tj. o 2 % dotace). Uveden ím vodohospodářského díla (v ce lkové hodnotě lís. K č) do provozu byl snížen obsah znečištění vypouštěného do Odry v centru chr á n ě né kraj inné oblasti Poodří o 9,2 tlrok u BSK5 a o 8,3 tlrok u NL. Obec Šenov II N cvěhe Jičína získala ze SFZP dotaci na vybudov ání kanalizace ve vý ší tis. Kč a půj čku -I. 500 lis. Kč úročenou 3 %; podíl vlastních prostředků č m il -m %. Stavba byla zahájena v lednu 1998 a v č e rv nu 1999 uvedena do provozu. Vodohospodářské dílo mělo celkovou hodnotu tis. Kč. Při dokončení akce nebylo dosaženo 80 % účinku v uka zatel i NL, a le pouze 78%, a to z to ho důvodu, že na kanalizací nebyl napoje n p řtslu šn ý počet objektů podle smlouvy, Na základě to hoto nedostatku byla d efiniti vn ě ptiznána podpora pouze ve výši lis. Kč (doplatek byl snížen o -t5 000 Kč, tj. o I % dotace). Rea lizací ak ce byly získány kapacity, které snížily za tižení toku Ji č inka o 10,7 tlrok u BSK5 a o 9.5 tlrok u NL. Obec Písek získa la ze SFŽP na vybudování ČOV a ka nalizace dotací ve výši tis. Kč a bezúročnou půjčku 6 38-t tis. K č ; podíl vl astn ích prostředků činil 20 %. Stavba byla za háje na \' roce 1996 a v roce 1999 uvedena do trvalého provo zu. Vodohospodářské dílo mělo celkovou hodnotu tis. Kč. Podpora byla definit ivně přiznánav plné výši. Realizací a kce byly získ á ny kapacity, které snížily zat ížení řeky Ol še o 15 tlro k u BSK5 a 0 15,2 t/rok u NL, Rozsáhlá investičn í akce.roz š í řcn í Ú střcdni ČOV Ostrava" (dále jen..účov") byla realizována 703 podpory SFZP (resp. Státního fond u vodn ího hospodářstv í); 2. stavba ziska la dotaci ve v ýši ís. Kč na zák ladě ro zhodnutí ministra z roku stavba byla podporována ze stát ního rozpočtu dotací ve výši tis. Kč a návratnou finanční výpomocí ve v ýši tis. Kč. Bylo zj i š t ě no prodlužování terminů realizace akce (nap ř. 2. stavba o -t,5 roku). Projektovaný průtok odpadních vod není do sa žen z důvodu hydraulického nevyt ížení. Statutární město Ostrava dosud nevypořádalomajetková práva k pozemkům, na kterých stojí stavba. Kontrolou bylo zjištěno, že pozemky k investici. jej ížjednotlivé č ást i byly podporovány jak ze státního rozpočtu, ta k i z pro st ředk ů SFŽP, nejsou ve vla stn ictví investora. Nemovitosti v hodno t ě téměř 105 mil. Kč tak už ívá be z právního důvodu. Z á v ě rečné vyhodnocení části akce, kt erá byla podporována ze SFŽ P, je v souča sné dobč projednáváno SFZP. Kontrola z aměřená na kanali zační sběra č, jehož investoremje rovně ž statutární měs to O stra va, zj ist ila, že na ak ci byla poskytnuta dotace ze SFZP ve v ýši tis. Kč. Akce byla za hájena 23, a dokončena s mě síčním zpoždě ním. Kon trola zjistila nedodržování po dmínek smlouvy o podpote se SFZP - nedodržení ročního ekologického p řínosu v uka zateli BSKS (místo 128,7 t odstran ěno pouze 38,-t t) a NL (místo t zachyceno 35,8 t l. Závěrečné vyhodnocení akce je v souča s n é dob ě projednáváno SFŽ P. B. Další zjištění 1. Prostředky státníbo rozp oč t u a) MZe v kontrolovaném období podporovalo v rámci programu " Výs tav ba a technická obnova kanalizací a č ist í ren odpadních vod" výstavb u šesti ČOV a kanalizací v povodí Odry. Z realizovaného celkového objemu finančních prostředk ů ve v}'ši tis. Kč čini l podíl státního rozpočtucelke m I tis. Kč. Nejvýznamnčjší akcí byla úcov v Ostravě s celkovými náklady I 055 -tdd tis. Kč a podílem stá tního rozpočtu 90-t 800 tís. Kč (další stavby této ak ce byly podporová ny ze SFŽP). dále rozšíření ČOV Frýdek-Místek ( tis. Kč. resp. -t tis. K č) a Č OV Karviná ( tis. Kč, resp tis. K č ). Jednalo se vět šínou o rozsáhlé akce za háje né p řed rokem 1995, kt eré byly dokončeny v průběhu období 1995 a ž 2000, nebo ak ce za háje né v tomto obd obi, přiče m ž jedna ak ce nebyla do sud ukončena. MZe se ne zab ývalo celkovým přínosem fi nan ční ch podpor na zlepšení č i s t o ty vod. Vyhod noce ní programu nebylo do doby kontroly provedeno. b) Program "výstavba a technická obnova vod ov od u a úpraven vod " p řispívá předevš ím k reg ulova ném u na kl ádáni s odpadními vodami v obcích. V rámci programu byly realizovány akce v povod í Odry v celkové výši t03 tis. Kč (5-t akci nad 5 mí l. Kč a celkem 93 akcí do 5 mil. Kč). Jednalo se většinou o stavbu, prodloužení, oprav u po povodni nebo roz šíření vodovodů. Příjemci podpor po žádali v termínu sta novené m pro závěrečné vyhodnocení projektu o kontrolu projektu a j eho ukončen í. Do doby kontroly nebyl cel ý program M Ze vyhodnocen. c} Krom ě v ýše uvedených dvou programůmze uvolňovalo finanční prostředky na ná sledující prog ram)' související s vod ním hospodář stvím : " Po ř íze n í a technická obnova investičního majetku ve správě Minísterstva zemědělství"..protipovodňova opatření", "Povodně 1997" a..povodn ě 1998'. Povodím Odry. s. p., byly v rámci programu "Povod ně 1997" čerpá ny pros t ředky v kontrolovaném období ve v ýší us. Kč. Odstraňováut povodň ových škod zaj išťova né Povodím Od ry, s. p., si vyžáda lo souhrnnou částku 2 9-t tis. Kč. d) F inanční pro středky na zatravnění orn é pudy poskytovan éz kapitoly M inisterstvo zemědě lství p řispívaj í ke zlepše ní sta vu krajiny, v č e tn ě hospoda ření s vodou. V kontrolovaném období bylo v povodí ř eky Odry zat ravněno cca 42 7 ha půdy a do ta ce byly če rpá ny ve výši Kč. Z 18 p ř íjemc ů dota ce v roce 2000

5 \ 'htnlk :'ie j"yhiho kontrolnlbo úhdu 2001 Strana JJ2 byla provedena kontrola MZe pouze u jednoho příjemce, u kterého nebyly zj iš tě ny nedostatky, c) Zemědělská vodohospodářská správa (dále jen "ZVHS") jako správce drobn ýchvodních toků vyna loži la finanční pros t ředky státniho rozpočtuve výši tis. Kč v rámci programu " Po ř í ze n i a technická obnova invest ič n í ho majetku ve správě Ministerstva zem ědělství",.protípovodňov á opatření " a.povodn ě 1997". Do doby kontroly nebyly programy ukončeny a vyhodnoceny. Ke zlepšení č i stoty vod p ř isp ě la ZVHS údržbou vodních t ok ů, kdy zejména bylo prováděno čištěni, údržba b řehov ých porostů, sečení, likvidace bolševníku a oprav y objektů. V roce 1999 se rea lizovalo č iš tě n í na 32 1 km vodníc h toků z celkem asi km drobných vodních t o ků v povodí řeky Od ry. f) Poskytováni finančních prostředků státu do lesního hospodá řství Mezi další podpory ovliv ňujte! vodní režim patří mj. finanční podpory a pomoci na zales ňová ní zcm ě d č l ských pozemků, Ze stá tního rozpočtu byly \' letec h 1998 až 2000 ve vybran ých okresech poskyt nuty podpory ve v ýši tis. Kč. Přestož e zalesňován í obtížnč zemědělsky využitelných pozemků má republikově vzestupn ý trend, u vybran ých okre sů do šlo v roce 2000 k výrazn ému poklesu zalesňování zem ě dělských pozemků. Fina ncová ní hrazení bystřin prost řednictvím správce drobn ých vod níc h toků v lesích je narokov é. Kontrolou byl zís kán přehled o uka zatelích les ního hospodářství, kte ré výrazn ým zp ů so b e m ovlivňuj í vodní režim ve vybraných okresech. a jejich porovnání s republikovým průměrem v letech 1995 až Sledov aná oblast má cca 3-1-% lesnatost, což od povídá celo rep ublikovém u průměru. g)..program revitalizace říčních systémů" (dálejen,,prř$"), zajiš ťova ný MŽP s po l ečn ě s AOPK, vytv á ř í podmínky pro obnovu přírodního p rostředí i využ íva ných zdrojů a optimalizaci vodního režimu krajiny. Jedná se o opatření nap ř, na revitalizaci přirozené funk ce vodnich t o k ů, zakládání a revit ali zaci p rvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim, revitalizaci r e t e nční schopnosti krajin)', rekonstrukci technických prvků a odbahňování produkčních rybníků, na výstavbu nový ch ko řenovýc h či stí ren a zakládá ní umělých mok řad ů. Tato opatření přispivaji nep ř ímo k lepšt j a kosti vodních toků. V období let 1996 až 2000 bylo \' povodí ře ky Odl)' dotováno 35 a kcí s celkovou v ýš i dotace tis. Kč, Nejvíce akcí - celkem 13 - zajišťovaly obce nebo města, u devlu akcí byla investorem ZVHS. která byla správcem p ří slu šných toků. Závěrečné vyhodnocení akce bylo prováděno v rámci definitivního p ři zn án í dotace, kdy bylo posuzováno splnění všech daných podmínek, včet ně podmínek kolauda čního rozhodnutí. V rámci kontroly bylo vybr áno osm akcí v povodí řekl' Od ry zahájen ých v letech 1999 až h) "Program drobných vodohospod á řských ekologických akci" (dá le jen "PDVEA") je rovněž zabezpe čován a ř ízen MŽP a AOPK ve spo lupráci s Ministerstvem financí. Finančn í příspěvek má cha rakter systémov é datace a návratné finanční pomoci. P ředm ětem podpory je v ýstavba, p řípadn ě rekonstrukce Č OV a ka nali zaci. V rámci PDVEA. zahájeného v roce 1998, bylo proinvestov áno u osm í akcí rea lizovaných v povodí ř eky Odry (ve dvou případech se jedná o výstavbu ČOV, ostatní j sou kanalizace) celkem tis. Kč, z toho podpora státního rozpočtu formou dotací i návra tn é finančn í v ýpomocí představovala tis. Kč. Všem žádostem bylo vyhověno, V současné době je pět akcí ukončeno. Přestože PDVEA je zaměře n na výstavbu kanalizací a ČOV, tedy staveb s konkretními parametr)' od st raněného zneč iště n í, není p ředpokládaný a skut e č ně dosažený ekologický efekt souhrnně vy hodnocován. 2. Prostředky St átního fondu ží\'otního prostředí České republiky V povodí řeky Odry podporova l SFŽP v kontrolovaném období celkem 45 akcí na ochranu vod celkovou částkou cca 752 mil. Kč. Příjemci podpor byly v -1-0 případech obce nebo města, dále dva podnikatel ské subjekt)'. státní p řisp ě v kov á organizace (nem ocnice), rozpoč tová organizace (ústav sociální péče) a církevní subjekt. Jednalo se p ředev ším o opatřen i v agl omeracich v kat egorii do to000 ekv ivalentních obyva tel. SFŽP POSk)11v tomto období cca mil. Kč dotací a cca 266 mil. Kč zvýhodn ě ných půj ček (podpora celkem do vý še 80 % z a poč í t á vaných n á k ladů ). Rozdíl prostředků byli příjemci podpory povinni vynaložit z vlast ních z d rojů, Z uveden ých 45 akcí bylo 29 do doby kontroly stavebně ukončeno. Skutečné náklady již ukon čen ýc h akcí či n ily cca mil K č. zatímco podpory ze SFŽP byly poskytnuty ve v ýši cca 63 9 mil. Kč (dotace cca *08 mil. Kč a půj čky cca 231 mil. Kč). U akcí s taveb ně ukončených proběh lo ncbo prob íh á závě re č né vyhodnocení a kce s definitivním přiznáním podpory. Ko ntrolou bylo zjištěno, že SFŽP, který má podle 5 odst. -I- zá kona Č. 58/ 1998 Sb. hradit náklad y spojené s prováděním rozborů a kontrol znečištěni odpadních vod pro ú če l y výkonu stá tní sp rávy, uzavíral smlouvy v letech 1999 až 200 1s akreditovan ými labora toře mi opožděně. 3. Sum arizo\'ané prostředky stá tu Ze státního roz p očtu bylo MZe vynaloženo na podpory souvisej icí s vod ním hospodářstvímv let ech 1996 až 2000 celkem míl. Kč. Jednal o se především o dotace a návratné finanční v ýpomocí v rámci programu ; V)' stavba a technická obnova kanalizací a či s tíre n odpadních vod". Hodnocení programu jako celku zatí m neby lo provedeno, dosa žen)' ekolo gický přínos vynaložených p rostředků MZe su m á rně nevyčís l uj e,

6 Vhtnik =,"lejv)-ulho kontrolní ho _fadq Strana JJJ Investičníprogramy Mžp (celkem 82 mil. Kč v povodí řeky Odry) byly zaměte ny na podporu více akcí o niž ším finančním objem u. Byly vyu žív ány zejména obcemi, př í čemž obce byly povi nny se na realizaci akce fi nančn ě podílet. Prosttedky SFZP ve výši 752 mil. Kč by lo v povodí řeky Od ry podporováno cel kem 45 akcí. Příjemci dotací a půjček byly opět p ředev ším obce, které se na výsta vb ě ČOV a kanalizací podílely vlastními p ro s t ředky U 29 dokon čených akcí byl vyčís len jej ic h ekologick ýpt ínos od straněné znečištěn í ve vazbě na vynaložené prostt edky státu i cel kové náklady akce. Ze státního roz počtu bylo vynaloženo na t nve s t t č n í akce v souvislosti se snížením negativruho působeni důlních Hx1369 mil. Kč. V povod í řeky Odry byly v letech 1996 až 2000 vydány státní p ro st ředk-y v celkové v ýší mi l. Kč. Tyto pros t ředky prokazatelně přispě ly ke zlepšení č i s toty toků v rozhodujíc ích řičnic h profitech. Přet rvávaj íc í zvýšené zatížení Zn a Hg vykazují všechny' profity. novým zjištěnímjsou až rizikové obsahy Hg v profilu Odra - Jak ubčovice a zej ména pak riz ikové zatíž ení Cd pře trvává v profilu Odra - Bohumín (skut./lim it Mžp - 29/20 mglkg) a v profilu Ostravice - Ostrava. ostatní profity jsou zatíženy m í rně, což odpovídá zařazen ím do kategorií A (pod hranicí znečištěni) a B (tole rovan ýstupeň zneči štění). V roce 2000 bylo zj i š t ěn o sn iže ní zatížení Cr. Pb a Ni v profilu Odra - Bohumín, ale zá važným zj i š t ě n í m j sou 2-3 násobně vy šší hodnot)' obsahu Cd v tomto profilu (86 mglkg v roce 2000-limit 20 mg/kg). Všec hny sedimenty sledované v ř í č n í c h profitech v roce 2000 byly nezatíže né As, Cr, Cu. Hg, Ní, Pb. Zn a P - jejich obsahy byly pod hrani ci z neč iště n í (ka tegorie A). Pouze v profilu Odra - Bohumín bylo zatížení Cd na úrovn í tole rovaného znečiště ní. Zatížení sedi men tů specíňckými organickými látkami pří porovnání s kritérii uvedený mi v Metodickém pok-ynu MŽP odpovídá u vě tšiny sledova ných l átek zařaz e n í do kategorie A Výjimku tvoří rizikové znečiš t ěn i be nzopy rencm, kte ré profity Opava - Děhylov a Odra - Bohumín za řazuj e do ka tegorie B a profil Olše - V ě ř ňovíce do kategorie C. IV. Údaje uváděnéo změnách čistot), vod (zdroje: Povodí řek~' Odry, s. p., Česká inspekce žívemfho prostředía VÚV) 1.Jakostptavenín a říčn ích sedimentů v povodí řeky Odl)' Sedimenty a plavcniny jsou citlivým indikátorem kontaminace povrchových "od, váží se na ně mn ohé polutanty, kte ré zde mohou být detekovány i tehdy, když j sou jej ich koncentrace ve vodní fázi pod mezí detekce. Zatímco sedimenty poskytuj í informace o akumulací znc č í šťujictch látek v toku v de lším ča sovém horizontu, plaveniny indikují okamžitý stav j eho z neči štěn í. Ruti nn í sledování vybraných ukazatelůj akosti ř íčních sedimen tů a plavcnín provádělo pro Česk ý hydrome teorologick ý ústav od roku 1999 Povodí Odry, s. p. V povodí řeky Odry byly sledovány říční profily Odra Bohumín. Olše- Vě řňovice, Opava - Děhy lov. Ostravice - Os trava a Odra - J a kubčovic e (sledová ní až od roku 2000), a to v n ásledujlclch ukazatelí ch: u sedimentů ve frakcí < 0,02 mm celkem 17 kovů v celkovém vzorku specifické organické lát ky; u plaveni n v celkovém vzo rku celkem 17 kovů. Hodnocení zahrnovalo vý sledky analýz sledovaných uka za te l ů vzorků plavenín (četnost odběrů l x mě síčně) a analýz sledovaných uka zat el ů vzor ků sedimentů (četnost odběrů žx roč ně) a porovn ání let 1999 a Všec hny plaveníny ve sledovaných říč níc h profitech vykazovaly v roce 2000 oprotí limitům stanoveným pro znečiš t ě n i ze min v Metodickém pokynu Mžp mírně Z\)' šcnéobsahy Cu. Cr. As a Ni. Pouze ojed i něle se vyskytly hodnoty pro vyšší stupeň. zneč i štěn í. a to u As v promu Odra - Ja kubčov i c e (skut./limit MŽP - 82/70 mg/ kg) a v pro filu Odra - Bohumín (skut./limit Mžp - 71/70 mg/ /kg). a tím za řaze n í do kategorie C - rizikové zneč i š t ě n i. 2. Přehradní nádrie- \'odní díla Povodí řeky Odry, s. p. spravuje a provozuje celkem os m přehr a dn í ch nádrží, z toho tři vod árensk é. Jedn otlivá vodohospodářská d ila tvoř í propojený vodohospod ářsk ý soubor. Č istota vody v pře h ra d n íc h nádržích se sleduje v ukazatelích a s č e t nos t í, která je stanovena podle významu nádrže. U vodárenských nádrží (dá le jen " VN") j e monito ring vyhod nocov án dle ČSN Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou vodu. (Dop l ňkově se zís ka né údaje srovn ávají se Smě rnicí Rady 75/440IEHS.) Kontrole byly předloženy zej ména materiály, které obsahovaly srovnání jakosti vod y ve VN v povodí řeky Odry s českými normativy a normativy EU. srov n ání j a kosti vod ve VN a nevod árenských nádržích v časové řadě 1995 až 2000, resp. porovnáni let 1995 a a to u vybraných ukazatelů: rovněž je vyhodnocena kvalita vody \' přítocíc h VN v roce 2000 ve stej ných uka zatelích. U VN došlo ke zlepšeni v pět iletém porovnání u všech vybran ých ukaza telů, Tak např. u VN Ša nce a VN Kružberk došlo k výrazn ěj š ím u zlepšení u uka za t el ů N- NH 4 a N-NO},což umožnil o přeřad it tyto vodní nádrže do I. třídy a v ukazatelich BSK5, CHSK a Pceík. do II. t řídy. Kvalita vody byla kla dně ovliv něna v ýstavbou p ředřa zené nádrže Slezská Harta, což se projevilo zv l á š tě snížením obsa hu du síku a fosforu. U VN nastalo v pos led ních letech zlepšení zej ména II u ka za tel ů dusíku. Např. u VN Těr lic ko bylo zaznamenáno snížení v uka za teli N-NH t 0 65 % a v ukazateli N-NO, o 53 %. 3. Důlní,'ody Dů lní vody trvale zn eč išťuj í povrchové vody, zej mé na v uka zatelích RL. CI, 50 ~ v pra vobřežn í čá s t i povod í

7 (:ástka 4 Vhlnlk :-;,.jvyulh o ko ntr o ln íh o.. řa d ře ky Od l)' ve vzdálenosti cca 22,8 km od hranice s Polskem. Pro dodržování Úmluvy o oc h ra ně a využíváni hran iční c h vodníc h toků a mezi ná rodních jezer j sou 1).10 vody vypou ště ny regulova ně dle technologických možnos tí se zohledněním požadavků vodohospod á řsk ý ch o rgánů. D ůlní vody se na celkové m objemu vy po u š t ě n ýc h odp adníc h vod v povodí řek)' Odry na seve rní Moravě pod ílejí 5-6 %, avšak do povrchov ých vod vn ášejí tem ě ř polovinu ve škerého množství rozpu št ě n ý ch látek (46 %) z evidovaných bodo vých zd roj ů zne či š t ě ní. Zasolení těc hto vod se poh ybuje v roz mezí 4-15 g/l a celkov}' objem vypušt ě ných důlních vod je v rozm ezí 13 do 20 mil. ml ročně, což p ředstavuj e tis. tun rczpu š tčných anorganických solí. Bylo zjištěno, že k výrazn ému zho ršení dochá zi na řece Olši po p ř ítoku polské Szotkó wky (nav ýšen í o I 216 mg/i RL. resp. o 694 mg/i CI). Česká stra na nemě la k di spozici potřebné údaje o příno su znečiš tě n i Sznt kówko u do Olše. Změ na nastane po rozhodnutí česko-po lské pracovn í sku piny ze září Od počátku roku bude p rovádět po lská strana monitoring a výsledky budou k dispozici obě ma stranám. V souvislosti s požadavkem na snížení negativního p ůsoben i důl n í c h vod byla realizována i nves t ičn í a kce.,vodní jáma Jercmcnko" s vynaložením tis. K č do konce kont rolované ho obdo bí. Tyto fi na nč n í prostředky byly poskytnuty ze stá tniho rozpoč tu z i nve st i č n í dotace na financování útl umu uh elného a rud ného horníctví. V hran ič ním profilu Odra - Bohumín nedošlo za posle dn íc h šes t let k porušení Úmluv)' a sledované ukaza tele CI a SO~ maj i neu stále klesající trend ajsou výra zn ě pod stanovenými limity. 4. Stal' povrchových vod v páteřn ích tocích povodí ř'ek~' Od..,., Jakost povrchov ých vod v povodí ře k}' Odry byla posuzována dle ČSN v.z á vě mýc h proň lecb" ře k Moravíce, Opavy, Ost ravice. Olše a Odry Porovnání hod not znečiš tě n í bylo provedeno jed notně v ukazatelích KR, ZCHU. DCH U a BU. a to v časové řadě 1995 až Moravice - Branka: v souboru u ka z at el ů KR tok zařa zen do III. třídy j akosti, v souboru ukazatelů ZCHU do šlo k podstatném u zlepšení a je ve II. třídě,. roce 2000 oproti IV. třídě v roce v DCHU je trva le v I. ttidě a v BU ve ll. t ř í dě. d ř íve ve IV. tř idě. Celkové hodnocení za rok 2000 bylo př íz n ivé a řeka Moravice byla přeřa zena do III. třídy jakosti, tj. o j ednu třídu lépe. Opava - Třebovice, úst í: v souboru ukazate lů KR byl tok zařazen do III. t řtdy j akosti, v soubo ru ukazat e lů ZCHU došlo ke zlepšení z V. třídy v roce 1995 do IV. tř ídy v roce 2000, v DCHU je trvale v I. třídě a v BU ve III. tř ídě. dříve ve třídě V. Nastalo zlepšeni j akosti vod y a so u ča s n ě celkové hodnoceni toku bylo o třídu lepší, tj. IV. t řída jakosti, Ostravice - Muglino\-': v souboru ukazate lů KR byl tok zařazeno třídu lépe do IV, tudy jakosti, v souboru ukazatelůzchu je trval e zařazen do IV.jakostní třídy, v souboru ukazatelů DCHU došlo ke zlepšeni o jednu t ř ídu, tj. ze III. do ll tří dy ; v souboru uka zatel ů BU došlo ke zlepšenizmě na z V, tř í dy do III. tří dy jakosti vody, I zde vyznív á porovnán í let 1995 a příznivě a tok byl p řeřazen z dřívěj š í V. třídy do so učasné IV. t ř íd y. Olše- v ěřňovi ce r \' souboru ukaza telů KR nastalo v posled nich dvou letech mlm ézle pšení a tí m přeřazen i toku do IV, třídy, V souboru uka za te l ů ZC HU byl tok zařazen trva le do V. t řídy jakosti vod, totéž platí o souboru ukazate lů DC HU; v souboru BU na stalo mírné zlepšení a přeřaze ní do IV. tří dy, Celkově byl tok za řaze n do v, třídy j akosti vod a byl podle znečištěni nejzatíženějším p ř ít o kem řeky Odry. Ře ka Olše je řekou h ran i ční s Polskou republi kou, tudí ž je současnč zatěžová na pravostrannými p řítoky z polské strany. z nichžje nejv ý znamn ějš í Szotk ówka, protékající p rů myslovou aglomerací a do níž se vypou š těj í slané důlní vody. Zá\'ě rnj' hra ni čn í profit Odra - Boh umín, z hlediska hodnocení celé české části povodí ř'eky Odl)' nejvýznamnějš í : v souboru ukaz a telů KR došlo ke zlepšení z V. t řídy v roce 1995 do IV. t řídy v roce Vp řcdchozich letech 1999 a 1998 byl tok zařaze n do III. třídy. ke změně zařazení \' roce 2000 došlo jen z důvodů mírného zvýšení BSK5. U souboru ukazatelů ZCHUdošlov porovnávaném období rovněž k zlepšeni a k přeřazeni z V. t ř í dy do IV. tří dy, při tom ale z os mi ukazatelů této kategor ie byly jen tři (NL, Fe, Pcetk.} zařazeny do IV. t ř íd y, ostatni sp l ň ují kritéria pro zařazení do II. resp, III. t ř ídy jakos ti vod, V souboru ukazatelů DCHU došlo ke zlepšeni ojednu tříd u, tj. z III. t řídy do ll. t říd)', a to je n u ukaza tele SO ~, ostatní tři uka zatele jsou,. l. t ř í dě. U soubo ru uka zate l ů BU došlo rovněž k výraznému zlepšeni a zrn ěně v za řazení toku z V. t ř íd y do III. třídy. Ce lkové hodnocení vyznívá při znivě, jelikož h ran i č ni profil zaznamenal zlepšení v ukazatelích jakosti zejména v posledníc h dvo u až třech sledovaných letech. což se projevilo v p ř e řazen í z V. t ř ídy jakosti do IV. t ří dy j a kos ti vod. Průb ě h změ n (z p řevzat ýc h sra rísuckých údajů) obsahu jednotlivých z ne či šťujících látek v profilu Odra Boh umí n v letech 1980 až 2000 ukazuje j ej ic h klesají cí trend přede v š í m v posled ní m období. Tak napří k la d u BSK5 byla roce 1980 koncentra ce 12 mg/i, v roce 2000 j ižjen 4 mg/l, při čemž limit dle ČSNje 8 mgll (konce ntrace v roce 1995 byla 6 mg/l ). U Zn byla v roce 1980 koncentrace l.3 mg/i. v roce 2000 j ižjen 0,08 mg/i, přičemž limit dle ČSNjeO.2 mgll (koncentrace v roce 1995 byla 0,2 mg/l). Obdob ně se vyv íjely ukazatele CHSK. RL a feno ly, Na změ n ách se podílejí komunální a průmyslové ČOv, které odst raňuji nejv ětší m nožství neči sto t. Pro komu nálni ČOVjsou charakter istické zejména ukazatele BSK5, NL, N-NH,. N.NO). CHSK a P"clk. U prů mys lo v ý ch ČOV jsou základní uka zatele vo leny podle charakteru výroby, nap ř, RL a NEL,

8 Člhtkll.. \'htnlk N ~jv"niho kontrolnlho úhdu 2001 St rana lj5 Vypouštěn é odpadni vody nejvý znamn ěj š ích zneč iš ťovatelů povrchových toků se v posle dních pěti letech významně zlepš ily v kvalitativních i kvantitativních ukazatelích, Zatížení řek)' Odry se snížilo zejména di ky čisticímu úč i nku ÚČOV v Ostravě, kde byl nejvýznamněj š í pokles o 63 % u ukazatele BSK5, o 78 % u ukazatele NL a o 96 % u ukaza tele N-NH, 4 Rovněž chemický podnik Borsodchem-MCHZ Ostrava vy pouš t! do Odry v celkovém objemu méně látek znečišťují cí c h povrchov ýtok. V ukazatelích kvantitativních došlo ke zlepšení ve všech ukazatelích (průtok v roce 2000 byl však téměř o jednu t řet i nu nižší), Nejvýznamn ěj š í škodlivinou jsou v tomto případě RL.jejichž vypouštěníse snížilo o 19 %. V kval ita tivních ukazate lích došlo ke zlepšení jen u ukazatele N-NH 4 Pro řeku Odru je též významné. že i zne č iš ťovatel é, kteří vypouštěj í odpadní vody do přítoků Ostravice a Olše, vykazuj í zlepšení kval ity, Na této situaci se podílí ČOV Třinec ('10k do Olše) -v roce 2000 dosahovala lepší hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích; zejména ukazatel N-NH. byl snížen na 0.9 mgfl. tj, o 85 %, Rovn ěž kvantitativní ukazatele se sní žily. ačkoliv došlo k mírnému sní žení průtoku. U ukaza tele NL byl zj ištěn pokles o 58 %, V průmyslovém komplexu Energetika Třinec, a, s" a Třinecké železá rny, a, s" (vtok do Olše) docházelo postupnými opa t ře n í mi ke zlepšení na nejvýznamn ěj š í ch z celkem 14 výpusti. např. na koksovn č jc ncjvýznamn ějši snížení NL o 74 %, na elektrárně II, byly NEL sníženy o 77 %. na provozech aglomerace a slévárna byly NL sní ženy o 77 %. Dosah ované hodnoty splňova ly požadavky rozhodnutí vodohospod á řsk é ho orgánu, V průběhu roku 2000 bylo provedeno svedeni jednot livých v ýpustí do dvou koncových ČOV za účelem dalšího Z\)' šen í čisticího efektu. ČOV Biocel Paskov (vtok do Ostravice) v kvalitativních i kvantitativních uka zate lích vykazuje v průměru dvojnásobné zlepšeni jakosti vy po uš tě n ýc h odpadních vod při plnění roz hodnutí vodohospodářského orgánu. ČOV Frýdek-Místek (vtok do Ostravice) v porovnávaném období vykazuje zlepšeni v kvalitativních i kvantitativních ukazatelích - např. BSK5 se sniž ilo 084% anlo8l %, V, Vyhodnocení Cílem kontrol)' bylo prověřit hospodaření s finan ě nimi prostředky vynaloženými na opatření ke zlepšení čistoty povrchových vod v povodí řek)' Odry a posoudit vliv realizace opatřenína celkov ě znečištění Odry na odtoku z ČR, nebot' naplnění dohod souvisejících s ochranou Baltíckého moře vyžaduje ve smfuvnich státech značné finanční prostředky. Dvoustranná spolupráce s Polskou republikou probíhala na základě Úmlu,')' z roku 1958 pouze na ůrovui pracovmch skupin. Při kontroleb)'i): prově řov ány a shrnut)' státem podporované aktivity vyvtjeu ě na celém území pm'odí řek)' Od.." ke sniio"ání znečiš těn í odváděnéhoodrou do Polska v období let 1995 až T)10 akthity podporoval)' realizací akcí evlívňujicřch čistotu vod přímo (bodové zdroje znečištění. ČOV. kanalizace, údržba II obnova toků) nebo nepřímo(revitalizace, opatření na ochranu půd)' a zadržovací schopnosti lesů, "j'zkum. monitoring apod.). V kontrolovaném období bylo pro zlepšeni č i stot)' vod v povodí Odry použito mil. Kč ze státních prostředků a se zahrnutím dalších zdrojů celkem mil, Kč vykazovaných \'C statistické jednotce Severomoravsk ýkraj. V důsledku zmenšen í p rodukce odpadních "od však došlo k poklesu hydraulického zatížení vybudovan ýchkapacit V průběhu kont rol)' b)'i)' v souvislostí s hospodařením s finančními prostředky zjištěn)' některé uedostatky, a to zejména: - neb)'ly dodr:iovány zá vaz nétenníny realizace a smluvní podíly vlastních prostředkůpři spoluňnancovámakci; - nesoulad provedených prací s projektem odsouhlasen"msfžp., - u n ěkterých staveb neb)-i)' dodrženy technické parametry stanovené projektovou dokumentací; - smlouvy mezi SFŽP a ak reditova ným i laboratořemí b)'i)' v letech 1999 a 2001 uzav ír ány opožděn ě; - chyběl program na omezován! plošných zdrojů znečištění '" dotčeném území řeky Odr,.'. V)'naložené prostředk)' se projevily na zlepknídech ukazatelů v nejdůležitějších sledovaných říčních profilech. Rozhodující vlív na to. že posuzované říční profil)' neh)'i)' zařazeny do,, yšší výsledn é třídy, měla nj'šená hodnota ukazatele Pc: ~l'" Nejvice profilů je z ařazeno,. třídách III. (32,,5 %) a IV, (33.7 %).dále pak ve třídě II. (22,5 % ) a ve třídě v: (nejhorší jakost - 10 %), Přetrvávajídak nedostatky souvisejíct s vysokým obsahem ukazatele Pc:e1k. N ej" ýznamnější je zlepšení sledcvaných ukazatelů a z toho plynoucího zatříděníjakosti vod v hraničním profilu Odra - Bohumín.

9 Čas.ka.. Vhlnik ;"O ~j " y lš iho kontrolního ú.řad u 2001 St rana JJ6 Příloha ke kontrolnímu závěru : Seznam symbolu a zkratek používaných v souvlsjcstl s jakostí vcd : I. BSK5 - biochemická spot řeba kysltku pětidenní s potlače ním nitrifikace 2. CHSK - chemická spotteba ky slíku 3. NL - ne rozpuštěné látl,' 4. RL - rozpuště né látky 5. NEL - polární neextrahovateln élátl')' 6. Ncetk. - celkový dusík 7. N-NH 4 - amoniakální dusili. 8. N- NO)- dusi čnanov ý dusík 9. Pce jk. - celkový fosfor 10. SO, - síran)' l l. KR - soubo r u ka z ate l ů. jcysltkový režim" 12. ZCHU - základní chemické ukaza tele 13. DCHU - doplňuj ící chemické ukaza tele 14. BU - biologické ukazatele 15. Fe- železo. Cu - měď, Cr-chrom, As - arzén. Ni - nikl. Zn - zinek. Hg - rtuť, Pb -olovo. Cd - kadmium. Cl - chlor

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více