obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod"

Transkript

1 t = Vrchlice- Mle6,.s' spolednost Vohospoddfskd Kutnd Hor y polenost Ls. I obchodni podminkyd6vkyy odv6d6niodpdnich Vrchlice' stnon6pro oy knlizceprovozovn6vohospodiiskou-spole6nosti 6' 5 z5kon 2 odst' ustnoni smyslu $ provozovtelem Mle6,.s. jko vlstniiem jko provozovtelem iiiizool sb., o voooech knlizcichpro iejnou potiebu n z6kld6smlouvys vlstnikem. ypodle$ I odst.6, A, SoudstikZd6uzvien6smlouvyo divcey odv6d6niodpdni piedpis0,jsou tyto pozd6jsich zn6ni zakone. z74t2oolso. o ovbdech knlizcich, obchodni PodminkY: B. Obchodnipodminkydvkyy odvddeniodpdnich l. Oniustnoni smluvnlho v r6mciuzvieneho 1. podmlnkyse vzthujin dvkuy odv6deniodpdnfch j vjk6m rozshu, v tom odpdnich odvad6ni vzthu jsousouesiiiiniouuyo davce'y davky souvisejici podmlnky n se vzthuji tto smtouv"uyr"ruj"i p"frb heni udenolink, vzthu' smluvniho piislusenstvi vrdmci s jichvyuzitim v dtbazi osobnich^udjfi souhtsisdenimposkytnutfch 2. Odb rtel vyuzlvd provozovtel evidu, osobnidt dk. vzthu,priitulenstvi souvisejiciih smluvniho Sb' e. 101/2000 se z6konem chrdniv souldu ll. VYmezen[ Pojm0 nenf-lid6le stvbypiiponenoknlizci, vlstnikpozemku- 1. Odbertelem kter6 st6tu, slozk orgnizcni jrnk;u ouovvmtkueesr6 repu6tiky''odberterem stnono buvy spoluvlstnlk nichz u u.buv, podrezvistniho-z6kon; ;il;ftil;r'pooireni. toutouuiouo, buvy zdrofi vlstnikembytu nebytwenoproitoru 1"f,9 prostorov6vymezend66sti vtstnik0.u spole.enstvt odb.rterem buoovy, podfrovlimspotuvtsinifemsiopenv.lr ei.ti orgnizciziizenych6zemnimi oozemkt buv pi"otiy.n pio nospooienidiis'pevkovfch tytoosoby' celkyjsou odb rtelem smosprevnfmi jin6 osob, pokud byl vlstnikou knlizce,popiipde. 2. provozovtelem smluvn6poveien,kteri vlstnikemkuzvirii smluvo dvceuoov " odvdd6niodpdnich tohotoou provozuoneno lnfizci OiiitetempovolenikprovozovAni knlizce. d6nim'prdvon n6vznik{ 3. Vodnd ripltouz pitnouy z sluzbusponou!.jim vtokemy neni-liom6r, z om6rem' bezproitfedn6 vtokemy potrubinpondho por"*ku stvby, popiipde uz6v6ru hydrntu vnitiniho uz6v6ru fib;fr;ilvitokov6hostojnu. jinfm zneskodfrov6nlm 4. Stodn6 0pltouz sluzbusponous odviid$nfm [i$t$nim, knlizce' vtokuodpdnich ubd.preuon stodn6vznixiokmzikem oopjnrcn z6nik smluvnihovzthu 5. Ukondenimodbruy ukoncenimodv6d6ntodpdnfch t6tosmlouvy' uzvienim zlozendho yn buureitou' ukoncenldavky oprdvn6n6 6. pierusenimodberuy hodnut6 odv6deniodpdnich ukondeni opr6vnen6 pieruienimodvdenioopinrcn hodnui6 n buurditou..ho nepierusene ukonceniodberuys ponimprovozovtelem -pi"i'di"""i"tem. 7. Pieemodberuy ukonceniodvddeni pieem'odv6d6ni odpdnich pokr6ov6nis novyri ho nepieru5ene pokrflovdni s novfm odpdnich s pfrnfm provozovtelem provozovtelem. piiponivbodunponlnoknlizci' 8. Zrusenlmpiipojky fyzic('odstrnenf Strn1 (celkem8)

2 @ spoteinostvrchlice- MleE''s' Vohospoddtiskd Hor Kutnd * orgsnu'jsou stnonynejvyssi opr6vniho rozhodnutim i5dem,schv6lenl?'m 9. Knlizcnim popiipdenejvyssipifpustne uvporitcnvrh knlizce-, odpdnfch oitoustn6mlryznecisteni ;ri";t"i tefnlo dlsipodminkyprovozuknlizce' l0.odbernlmmistempozemekstvbpiipondnokn izci' fyzickehoopotiebeni 06ste0n6ho odstrneni piipojky^ 11. Oprvouoni knlizeni stvu, stvu jink provozuschopn ho poskozeniziizenri"' ue"i", udenioo'd0iooniho. ho funkci n nl zllzeniii pi"rro".[ zm6n, kter by m6ly vliv nikolivvsk tot6lnihopo$koze vlstnosti. instrceknrizce,zji5fujrcrpiipustnoumiru 12. piedcisticim zrize'im ziizeni vnitini. odpdnich znedi5t ni l 3. S r 6 i k o v 6 v o d y s e s t d v j i o d p d n i m i v o dpiimo m i z p o dpfipojkou. minek,poku. seodv6diodpdnfsr5zkovd knrizce to sporecne, "t"k;l"lebnotne lll. SPole6niustnoni v souldus prvnimi knlizci.n o l"bo 1. Pokud pozemek stvbptipon pisemn6smlouvyo ddvce n.uzvieni n6rok prouor-6*i"lipovinnost piedpisy,vznik6odb6rteli k nevznir,pokudse okolnosti,z ktenfchslo y odv6d6niodpdnichv.oo.leltg-;e;;k nejsou ze ntolik' strneodbertele povolenipiiponi# *Jouoo neoo tcnilci,zmenilyn prouzvienit6tosmlouvy' iplncnypbomiirxy Ze odbertelem smlouvyse mohoustrnyhodnout' 2. Ve vfjimecnfchpiipdechpii uzvirini tietiosob. tieti osob, vlstnik se timto zvzuie'2e uhrdi 3. Pokud hodnuto,ze odbertelem odb.rteli vyrrcrovne ( stoen6) ;;;.':' ;oone,i;w nzrrtenopisemn. provozovteri rhirt6stnon.mu ";llc,te neu.ini ik ir-iriri"jeiz" ooo,iiilr?.niv dte6n6 rrturou piisruinou vfzvy zsle tkov6 piiloze V v upomincezsln6ljp"rr"*e i oooelkou. provozovtetem s dejkou' kopiiupominkv ;i;;;;;;;i;i "rurt.ir,["i.i"inopirfktury kldil' buu tyto kldy elektronickfpienos -06etnich 4. Byl-li mezi strnmihodnut v uzvien6smlouv ' uuti"no' odbdrtelem e-milovo, oooertefin ru6ov6ny "Ot"s'i S. M n o Z s t v i d o d n e v o d y m 6 i i p. r o v o z o vur6eni t e v omnozstii d o m E r edn6 m, k t e r y y j e s t m[rze n o v estnovit n'fmm6iid empod e pokud zvr6$tnichprvnfch piedpisfr.jiny.+iriob ou' provozovtel popfipoe mnozstvi gn6nfchpiipdechpouzeufstnifuooou, registrovn6 oide'btere.vom.rem k tomu vrstnikemzmocn6n, to se ;;;ffi;;, oodn6y podkldempro vygdtov6ni tnoz*tui,rjjie dn6y neoojinlm zpfrsooet Y' (fkturci) davky 6. o d e c t y m 6 i i c i h o z i l z e n l j s o u. b u d ' f k t u r O n i, kur.enimnozstvi' t e r 6 s l o u z i k v ykter6 s t vnezkl.dji e n i d n o vvznik 6hokldu' tj. ke kontrjl"f*li; m iidl,ffi;k fomocn.mu kontrotni, zdniteln6ho PlnEni oprvn nvyrlctovt(vyfkturovt) provozovtel pokud neni mdiidlov b odectupiistupn6, 7.. odhdnut6z pr&mdrn6spotieby z mnozstvidne y oooenyt"nlo-t"qliql pofr.,.;inymzp0sobemdle z6kono oech srovnteln6obbi roku piedch6zejicifio, nn6provozovtel' ich.obbi bjlttu rt"novulelednosir kntizc S. o d b e r t e j e p o v i n e n d b 6 t p r 6 v n i c h p iue diioit p i st"0 pii - t ezji5tov6ni c h n i c k i cfunkce h n o r evnitiniho mvydn f c h k z ji 5 t 6 n I s p r 6 v n 6 ou funkcevnitinihoou vnitinir"n"rii";" kontrolu prohlidku preyg mi -prov6st Ze vnitini knlizcepokyny provozovtei*l-piouorovtel piipd6' V normmi)' pt:opi:l -ltecnnicfimi Ze tk' odb6rn6homist, neni-tiv rozporur'p"iunitinorm6m) ilrvhimpiedpis'm (technick'fm z jin6hozdro etovzfizeninebopovio technick!stv oooit vooouoonisiti,zp6tn6vniknuti'y m0zezp0sonitpokris neoorotirnitrru-v,ijv povinenodb.rteltyto ohrozit,r"ii,'ljlpllnoit osob,intek, ziizeni provozovtele, provozovtele' pozdvk& zvdyodstrnitu JrirSr"ne lhfrt6dle lv. Priv Povinnostiodb6rtele l. o d b e r t e j e p o v i n e n p i e d u z v i e n i m s m o uoo'v'ocnim v y p o s k yooponich t n o u t p r o.dele v o z o v tpk e i pud'e o t i eob n o u t e c h n i c k o souvisrost'r6oou[ouiiljy' kumentcizirzeniv Strn2 (celkem8)

3 @ Vrchlice- Mlec''s' spolednost Vohospoddiskd Kutnd Hor # u' plochpro.sr6zkovou osttni vfmery.odknlizovnfch rozdeleniobktun mcnosti diov6, [6etnf, technick6, pisemnd v5echny provoiovtbli odb6rtel povinen 14dn0 ozn6mit se smlouvou. hdtgo pr6vnizmdnyv souvislosti eviden6ni, piipone se zmenouvlstnictvl 2. V piipd6,ze odbortelsmlouvuf6dn6neukoneiv souvislosti piipon6 nemovitosti vlstnik novli kdy mist),zniksmluvnivzthdnem, (odbdrneno nemovitosti priv uzvienovousmlouvu'do t6 by svdni nnylivtstnick6ho piolz" ptovozovteli stodn6' povinenhrditprovozovtelin6 booertei piistup k piipojce. m6iidlu,z 1m6nz 3. Odbertel povinenkdykolivumoznitprovozovteli hebo yfm6ny om6ru'chr6nitom6r oprvy gcelemprodeniodectuz om ru kontroly, uiedni plomby plombyprokzujlci nignl.zrli pro etncifizeni dalkov!'ooe6it, pied poikozenlm, ozn6mit odkldu zbytedn6ho bez piedpis0 ov.ieni omorupojr" oo".n 6 zvznych'pr6vnich riuray. "l"r!'kolivz6s-h mefidlbez souhlsuprovozovtele nepiipustnf provozovtelijich Poskozenitohoto mnipulci. erti meiidlzjistitprotineo-prdvndn6 [rouoio""t"r mi prvoieo'noliu5 piipojkym6iidrzpr]soben jrr.o-porseni nefunkdnost riyt-ti smtojvy. zjistenihodnocer" hrdi Skodu n6kldyspon s o.nr"no, n6oo ptimfm zs'nelnodbdrtele, nesttecno, odbertel. vfm6nouoprvou piistup k omeru mffclmuzlizeniodbertele' to odbertelprovozovteli 'opivncn 4. NeumoZni-li pr6vnimipiedpisy v souldus obecn6zavznymi ni po pisemn6vyzvj,le' provozovtel. odpdnich vgdy odv6d6ni omeiitdavku pferllsit'neno vlstnipodruznfom6r'odpocet si muzen svirjnklsditn vnitinimou 5. Odbertel dn6yprovozovtelem' nemeutivn urdenlmnozsivi om6ru i pocruzneno z ouvypoustetodpdni 6. Pokudneni udenojink,odbertelm0zeodebirtu v soulduse smlouvou'odb6rtel y kntizce t;r; t. potiebupfifonenemovitosti odv6d6todpdniysvl/m u davt ptouo=bvtele n s pisemnlmsouhlsem opr6vn6n odbertelfim. dlsim ziizenim knlizsnim vsoouoonim povinendbrit n to' by tto Schtbyl 7. Pokud om6rumist nv 5cht6, odbertel piipojky' prodeni ntechnick6 po2dvk&m pii.trpni, bovooneni'"uvnouou"r V. Priv povinnostiprovozovtele mrvy.'zejm6nnesmi nesmi pii uzvtranismlouvyfn-tv rozporus br'imi 1. Provozovtel smlouvd odb6rtelem udene odbdrtelediskriminovi.prouoroutef ifrvnen.fd zjistenlimi skutednostmi' se zm6nuimlouvyv souldu m prvolozvt piezkoumt bez odpdnich opr6vn6npierusitomezitdvkuy-odv6d6ni 2. Provozovtelle knlizce, 6i ou pii hv6rii piedchozihoupororlbni.i"n' u piipdechzitni pohromy, 'pii.moin6mohrozenizdrvflidi mtku' prrpotky 'ptuotoutel.povinen onipiipojkyneoo r<nriz'eht ozn6mit0zemn6 bezprostfedn6. pieruseni omezenid6vkyy i6 oper6nlmu nemocnicfm' 0idu' oprdvnimu pitsluinemuorgnr-;hrny iejnofrb'ioivi, n nevzthu se povinnost Tto obcim, 'teenfm. krle iboru zrichrnndho stiediskuhsicskeho piipojky' omezenid6vkyypii hv6riioni oieru$eni by' plerusitomezitd6vkuy odv6d6niodpdnich opr6vn6n 3. Provozovtel _ pomine ) p f i p rd0 o v d dpieru$eni E n i p i i n o v nomezeni: fc.hopgy,udrzovcichreviznichprcich,. nez 'iifzeni tk, Ze jkost tlk y technicklmpozdvk&m booeitele b) nevyhovu-ri Skodun mtku, osob zp0sobit onrozitzdrvi bezpe6nosi moze ou piistup k omdru,piipojce v1izv6, po ho opkovb,n6 odndrtelprovozovteri' c) neumozni-ti smlouv6, podminek udenvg! podle k'nlizce ou zilzenivnitinlho piipojky' knlizcni pilpojky zjistenon"opriunenepiiponionf d) byto_li piipojcen odbertelzvdyni onipiipojce knlizdnl jim e) neodstrni-ti stnon6, lh0t6 provozovtelem zji5tene knlizci vnitinimouvnitini kter6nesmibft krtii nez3 dny,, odpdnich vypou5t6ni ooberuyneopravn6n6ho 0 pii prok6zdni'neopiluncneno zp0sobu0hrdyn6ho s plcenlmpodlesdnn6ho g) -' v piipd6prodleniodbertete po budel5inez30dn0' stbeneno Strn3 (celkem8)

4 @ Vrchlice- Mlei, 's' spolednost Vohospoddfskd Kutn6 Hor odpdnich podle.odstvce3. 4. pieruseni omezenfddvkyy..odv-id6nl omezeniddky li pfipo6pierugeni povinen'ozntifoon6tlteti provozovtel odpdnich odvdddni -3. pism.b) Zg.)lespofi3 dnypiedem' podleodstvce 15 dng'piedemsouisn6soznimenlmby trv6nl "l 3i pism.')t'espoi b)' podleoostvce prci. reviznich oprv,udrzovcich frov6d6niprnovnych 2' podleodstvce odpdnich omezenlddvkyyodv6d6ni 5. V piipdepieruseni pierusenl tohoto podminky opruncnstnovit 3. pism.) techtopodminek provorouiei odpdnlch rrooouni n'hrdnr fitnouounhrdniodvid.ni omezeni povinenzjistit mistnichpodminek' moznostf uoju t"tidh iechnickfch y piidinupieruieniomezenfdsvky -'.; -3: odstrnit povinenneprodlene 6. Provozovtel obnovit bezodkldne podmlnek pi;m.') techto odv6d6niodpdnich podleodstvce y ddvky omezenl pferulenl f V pffi"qe, i6 'b) odpdnich d6vkuyoouolini spone tim s n6kldy g), hrdi "",i z pism. 3 odvd6niodpjnrcn stopodtjoortlu.* ""0 odbdrtel. 7 ' P r o v o z o v t e n e o d p o v f d 6 o d b E r t e i ' z S kpri o d y u $ l! -d6vky z i s k v z elektrick6 n i k 6 n e energie, d o s t t kpii emt kuypi -f.uoroubteipreruseni ouproporuch; uoiouoou, z6sobovdni omezen6m opr6vn6ndsvkuy omezit nesttkuuooy neoo ije,uo'ou,pro kterli- pleruiit. Vl. Dodivky,stnonljihomnoZstvi 06innostipisemnel4.ouY,yo dvcey' 1. PrSvon dvkuy vznik dnem nbyti piipojky' onl povinnost dvkyy spln nvtokemyz ou 2.Vodddvniodb6rte 0moemm u s i s p f,iejn6-ho ovtpoz d v k yvprtn6m n z d r vzn6n[' otninezvdnost zdrvr, o-o.nrnb pitn6 y stnouen-jzk;il; e. zsli6'in., ' www'vhskh'cz n drese: n internetu jsoutrvrek'dispozici Aktu,rni'd o kvr;icjojlunevooy 3. M n o z s t v i d o d n v o d y m 6 i i p r o v o z o v t e l z 6 s dpiedpisy n 6 v o d(zejmbn o m d r e mz1kon, k t e re' f j 505/1990 e s t n o vsb" enlimmefidlem podl6h6{iednimuofenivsouldut" tulstnitiprvl;mi Sb')' e' 334/2000 zn6ni, vyhl65k v pltnem 5 metrofogii, iejn!'chvftokovlichstojn0meienoomerem' 4. Neni-limnozstviodebrn6y z hydrnt0 z 06erupouzitlodebrn6y n poo[i"jg ulipodtuvycrr'zejicr'ho stnovitoto mnozstviprovozovter mistnichpodminek. 5. M 6 - l i o d b E r t e l p o c h y b n o s t i o s p r d v n o s t i m E l vsidle e n i n eprovozovtel-e b o z j i s t l - l i z vn dinternetovfch unomeru'mdprivo po*adtoho pr"rl-ori"ni. formrif Zioiti f<dispozicipii vlini6n6om6ru,provozovter.ljp-jtocii Toto pr6vorr",ili;ii strsnkchsporecnosti. zku.ebny, u utorizovn6 povinen 30 dniroi" onul'rueenizd&tir"jirtit'br"rlgusgliom ru omrunezbytnou vifm6n6 i odedtu k broriozouteli oii6em2odb rtel povinenposr<ytnorii odberteli' pisemne neprodlen6 vysreoe[pijzrors"iiorirmi-p;vozovtel soueinnost. Vll. Odv6d6niodpdnich iich m6ieni ptsemn6smlouvyo dne.mnbyti06innosti vz,nik6 srzkovfch 1. Pr6von odv6d6niodpdnich stvby splneno pbzemku srzkovfch_z odv6d6niodpdnich knlizce' piipojky "lp"oriich ""0]"oi"iri".i z knlizchi iizr<ovyich vtokuodpl]iicn okmzikem v zne6i5t6ni v mnozstvistnonem n mohoubft odv6d6nyodpdnfy v rimitech 2. Knrizci i6du, knlizdniho zn ni. Aktu6rni i6du.'.i;;il;i k knrizdnim knlizce' vypou5t6nlch "-ljroenit'ofonicn tnjisieni-sjpdnich piipustn6m v6etn6gdj&o nejvy$5im str6nkch N internetovfch urdu,v sidreprwozovbiere. u mistn6prisrulnelo'opr6vnirro dispozici ' V odpdnich odvdd6nlch znedisteni jsou,uelejnenyrtutnir"iirlni'mirv spolecnosti nenl volenovypou5t6t teto pitpd6,ze kniiiirl ir.oneeneistiinouoopdnic!.ugd' ' pokud se nedn 6istirny knlizceodpdniy pfes septikyu"eittitv'odpdnicn, pr"uvs!1etimityznedist6nfuden6knlizdnim od'dnich k oostiieriizneeisteii,it"re jko zix dn piipojce' l#"i.' i rl6oj;"; ia; pouinnoit, klsifikov6no tflfi'l5il meri,,3!::g"l;y{: knlizce vvpou$i6nv9f' odpdnlch 3. Mnozstvi tr'::r nejdeji smrouv6; seurci ri;'i'j,;.i;tvn'8n.19=grizeni jlr,hi:':i"?t"?iliild#ri?#

5 w spoteinostvrchlice- Mled''s' Vohospoditiskd Kutnd Hor opr6vn.n 'id, provozovtel oprvni ureiumist.ni typ m.iiciho zrizeni k uzvienismrouvy, umoznit povinen,'r'eri.ir,oziizenr odbrirtel orirb6zn6kontrorovtfunkenost,prvnori piistupk tomutom6iicimuztizenl' ;;;;;;;"bli 4. M - l i p r o v o z o v t e l p o c h y b n o s t i. o s p r dpouinun v n o s t in" m 6z6krd6 i e n i n spisemn6 s e z j i s t iz6sti J i z i l v provozovtete dunmeiicimziizenl'm5 pr6vopoi.dt o ho Li"iious"ni. ob6r;;'il* zkusebnv' utorizovn6 u m.iicrhozilzeni *Jirtii pi"rfto,iseni 30 dn. od ooruijni'#oor"ri provozovteli' len6 neprod Vf stedekprezkouseni;;.;; I pi;"r ne ooberutel 5.Neni-limnozstvivypouSt6nichodpdnichm6ieno'piedpokl6d6se'2eodbErtel'ktenfodebir n omeru t.kouj mnoiswl'y,kter6odpovidszjisteni kdv piipd6, uz ou,vypousti knliz.. V omery. n-1souinsirov6nv sm.rnymeisr#i-oi;ip;t;bt-t"d;'';;krj iiinycr, zdroj.,pouzijise ke zji*t.nf t"ilb"roirolf'oouetu re' 'potr"o'';;b;-se zvoowoou, y piipo6te odb6r m6ien rnmei"heh' odberuzou spo*ebyvooysmeinjeirr. ibe.i mnozstviyziskn6zjinfch,provozovtelemoum6ien;ichzdrolit. toto knrizce bezvypust,.ni z66stispotfebu oem dnou u odb rter y odpdni 6. Jesrize nez30,nstu tofr,.riirti.".mnozstvivypou.t.n6 piedlozenlch mno'stvt prokzt"i.e "etsi q:1.. ijnnitky"n propoctir nehodli od.borril;6"'#q bud m6ienim, kntizce pt*iou"lel s'odb6rtelem piedem pofl'ose ov6ienfchprovozovteteni, odb6rtelem jink. 7 ' V y p o u S t i - i o d b 6 r t e d o k n l i z ne'nolinym c e.-cijfioniff, v o d u ztdi'tooem j i n f c h ' z stnonim d r o j l. l u ' z vprov6d.cim o d o v o d uprsvnlm nent- imoznozjistit ov.ienlitm vfpo.tem mnozstvivypou.t6neodpdniym6ienim uoo odborn;im piedpisem, zjis' se--rinozstvi vypousilnlicn provozovtelem. 'vo6y S. V f p o d e t m n o Z s t v l s r 6 2 k o v l c h v6ou*oe'ne o d o d v 6 dsrzxo 6 n i c h d o - j e djsou n o t nvypo6it6vany 6 k n l i z cz e mktu usibvtuden vpusti ulicni vftok smlouv6 o odv6d6ni odpdnich.uoo' voinf n"n6 dr"t ze kter6jsou tyto yooiii Jrir" fripoit<ou, nemovitost, knlizce. 9 ' P o v i n n o s t p l t i t z o d v 6 d 6 n f s r A Zuk ue"touycn o v f c h v o dro_munit<ci d o k n iiejn.'piistu.pnfch, z c e p r o v e i e j n o uplochy p o t i edrh busenevzthun,irni.,-riilin'iin r<omunit""] "*,r:irin: po*ebnvin pro pfimezjist.nibezpe6nosti prochyddrrnic, p*unij vdetn. kter6 regronrnich pro slu'bv' cerostatnich ie6o Fj'ich{iti'vyuzivnycrr s viijimkoulqyft, ;9;ti plvnutostidr'zniprvy zhrdy plochy zoologicke idpinc"' Orn!-n!!"- gijzip nesouvisis cinnosti provozovtere n m6cnosti' bydleni i irvtemu ureenycn nemovitosti 1 0. o d b e r t e j e p o v i n e n v m i s t 6. - ' r o z s h u s t n o v e n euoo m ' koo nknlizce' i z d n i meetnost' i6demoprvn znedi$te;il;;"ti;ienycn, miru urdu t<ontrotovt prmetrrl) rozhodnutim "Oplnitf1 stnonitirio iioe'"u v2orky to?i" ien u ukztele po2vn6 provozovtel' ho chrkter, ioudesti,smlouvy stnov'u provozovtel.pripd-neitnoni p.'"ii!t''''-ie lbortoii15 dn. od dt,"oruoiu'rpr*u"nbr,o rrejiiouinou odb.rterzjistiru.enrv!,sredk. vystniprotokolu' 1 1 ' P r o v o z o v t e m 0 Z e p r o v 6 s. t s 6 m ( j e. iuo.i o p r iprer<rjeeni v n E n ) f i g nstnonich r o s t r e d n i crimit.:, t v l m o pporu*enlm r6vn n6orgnizce oopuilirn pokuty' smruvni kontrorniodber vzorkfrvypoust.nicn pro stnonr ptorro uy.reoer"[?ioii'p-*o,.,ql,g smrouvyprouorjuri;r'iitizl " odbor;';;;";;;rkri hrd(vtomtopiipdeodb6rtel' N6kldyn iadu vyzduji nejvyssimiry zne6i5t6nipod e kn izcniho s povolenrm 12'odpdniy, kter6 k drzeni j"n pris disticiziizeni riohounytq" k?.i;:; rvl,dr+q;y or'0"-ti eisteni, piedchoziho t.chton vvdist.ni zjist no urjtj.';;;;hirr,z*.uii';l'i[r; i"rgndy, opr6vniho imu i6du' i odpovidjici knliz6n tjiu'=n"ei5t6n Vlll. Gen,pltebnipodminky'ruGovini nenf-li z om6rem' bezprostiedn6 potrublnspon6-ho uzdv.ru poplipd6 1. Pr6von vodnevznik6vtokemy stvby' por"*ku vtokemy vnitinihouzruiripolenorro om6r, vtokubdpdnich srdzkovvich ormzit<em vzn*..'it'oene ir"" ulrtoiiieh";i;j;;u. n"oo hydrntu knlizce. 2.Vodn6stoen6mddnosloZkovoudvousloZkovouformu' Strn5 (celkem8)

6 W spoleinostvrchlice- Mle6,.s' Vohospoddriskd Kutnd Hor form6, pokud obec nestnoviobecnez6vznou 3. Vodn6 sto6n6se hrdi vdnoslozkov6 form6, vyhl6skouvydnouv smosttnep&sotnosti0hrdundho sto0n6ho dvouslozko v0etn6 forme dvouslozko stodn6ho stodry.o rlhrd6n6ho v0etn6druhustnou"r'i-p"une nejvy$5iorg6n prsvnick6osoby' ktef j9 druhu stnonipevn6'-jtoitym0ie tk6 rozhodnout dvouttetino ui"itnir", og xntizci kter6 vikon hlsovclchpr6v nejmen6 vdt5inedrziobce. y odebrne cenypodlecenovfchpiedpis0 mnozstvf form soucinem 4. Jednoslo2kovd kterd slozku, obshu ceny form DvousloZkovd vypouit6nfchodpdnich sr62kovychvoil. mnozstviodebrn6yvypou$tdnichodpdnich soucinemcenypodler.nouli.n-pf"oirir,:, v zdvislostin kpcit6om6ru,profilupiipojky srikovfch pevnouslbzkustnonou odebrn6y. mnozstvi rooniho z zm6nusmlouvy'pokudjdeke nenlpovzov6n 5. Zm nceny formyn6ho sto6n6ho obbi,rozd6liprovozovtel prribenu z0etovciho v zm6n6ceny formy vooneho stocneho p0nl nov6vfie ceny spotiebuyv pom6rubypltnosti oznimenfmn ziejnfzmdnucenyji form.ypiedlerminemjihoupltnlnl 6. Provozovtel povinen Provozovtel spoleenosti strntch ir inreinltovyctr piislusnfobecniurol ireln6nim nhozdstriplnlivfpodetcenypron6 stodn6' ;ilt"rii odb6rteti zuctovtproti z dsvkuy odv6d6niodpdnich. opr6vn6npltby 7. Provozovtel :sptinosti. jsou pltbyzfietov6nyn Po 0hrd6v5echpohled6k pohted6vkimpoofejie licn piislusenstvi. kontrolnlodedetstnovfse spotieb 8. Pokudnenl pii zm neceny jl formy proden prfrmeruz dn1 obbtpii z denniho cenu pom6rnfmzpgsobemn d6st-zstrou' nouo1.i " ode0tu' fkturcnim ndsledujicim zpirsobupltbyse z6lohov6m Pii sdnnem fktur 14 dn0 od dtvystnifktury. 9. Spltnost zprvidlpii uprvov6n Z6loh cehy. ktuilnl mnozstvi vi5e zdlohyvypo6tez ojeorneno PoZdvkyodbSrtelen zp&sobfkturce' prodenivyudtovsnidnostrnneprovozovtelem. musi nyt preoempfsemneodsouhlseny fktur jko_ zm6ny,.si6tnosti popf, ji zm6ny,stej;c zvolitlibovolnfzpgsobpltbyschv6lenfprovozovtelem' OOOe'iieimgZe provozovtelem. (pl6tcefktur)urcenou smlouv6'z dresuodb rtele zsfl6nyn rucovci 10. Pisemnostijsou dres6temv UloZni diesunevyzdnutd se povzupi.iff." ooes6nn uyseuueoenou rudenou byl provozovteli kdy d6ru6enizisilky poviuie den, b6. V tkov6mprii""r. ;;;;zik vr6cenzp6t. vsechpoloiekvfpodtuceny 30.dubnziejniporovn6ni nejpozji kzro0n6 11. Provozovtel roce' klend6inlm v piedchozim skutednosti szen6 prouooie.stoon6 podlecenovfchpreopisu jsou polozek prvidl pro stnoniceny n6ho sto6n6hovdetn6 strukturyniklvlich vyhl65ce. stnon pr6vnlmi piedpisy' poskytne 12,Vznikne-liodb rtelinsrok v souldu s obecnd zavznymi slevu' piimdienou odb6rteli provozovtel X.Neopr6vn6nfodb6ryvypou6t6niodpdnich odbdr yz ou odberem 1. Neoprdvn6nlm ) piemdrem,,,._^ls nl, oi bezuzvien6pisemn6smlouvyo dvceyv rozporu nezznmendv6 odb6r c)' pies vooomir,--r.terf v odstejru z6shr.rodbertele odb6rmen5i,nez odb6rskutednf' zznmendv6 piedpo5kozenlm' ochr6nil nesttedn6 d) piesomei,tt"4i oonet"tel 2 ' N e o p r v n i n f m v y p o u 5 t d n f m o d p d n i c h v o d d o k n i z c evjrozporu evypou ni't e n l ss odpdnich ) bezuzvien6pisemnesmlouvyo odvddeni b ) V r o z p o r u s p o d m i n k m i s t n o v e n l i m i k n l i z C n i m i S d ezflzeni, m' kter6v d0sledku pies m iici provozovtelem c) pies m6iici,iiii'teni neschvdlen6 nezznmenv odpdnich vypustenlich zdshu odbertele mnozstvi zznmensvamno2stvimen5i,nezmnozstviskute6n6. Strn6 (celkem8)

7 @ Vohospoddfskd spoleinost Vrchlice - Mle6, 's' Kutn6 Hor X. Smluvni PokutY 1. Zneopr6vn6n! odb6r podle dlenku lx. odst. 1. techto podminek zplti odbertel provozovteli smluvni pokutu vyli io.ooo,- K6 z xjziv druh neopr6vn6n6ho odberu kzdrl zji5t6nf piipd zvl65t. 2. Z neoprvn6n6 vypousteni odpdnich knlizce podle 6l6nku lx' odst' 2 techto podminek neoo vypou5ti-ti odn6rtet'oo t<ntizce odpdni y bez moznosti kontroly jich kvlity z vypoustdni ooponich vy55i n.ez sdnne irodnote zplti odbertel provozovteli smluvni pokutu ,- xez"iey orun rieoprvneneno vypousteni kdy zjistenf piipd zvl65t. 3. Z vypou5t6ni odpdnich knlizce vy55i koncentreni bilneni hodnot6 nez bylo hodnuto, zplti odb6rtel provozovteli smluvni fokutu vypo6tenou tk, Ze z piekroeenl kzd6ho ukztele koncentrenl neoo bibneni hodnoty zne0istdni o 1^% 6inj.smluvni pokut: u ukztell rynloy, NEL,-Fb, Mo, cd, Vl, s", Hg' Be' As' cr6* 3 % sto0n6ho z bu' po kterou k piekroden i chiizelo u ukztelfr osttnlch 0,5% stodn6hoz bu, po kterou kpiekroceni chzelo. Nelze-li bu piekrcovdni pristusneho ukztele piesne stnovit, m6 se z lo' 2e tto b 6ini 90 dn0' 4. ZvypouSteni 6tek, jichz vniknuti iejn6 kn izce musi bft zbr6n6no, 6tek, kter6 nejsou odpdnimi uoo"nii, t"plti odb6rtel provozovteli smluvnf pokutu vf5i 50'000'- K0' to z ii"iovoitii tko ldtkv zvlast zkzd{l zjistdnf piipd' 5. pro pilpd prodleni s uhru plleq podle t6to smlouvy, m6 provozovtel pr6vo pozvt od odb6rtele rocni uror'z pr;i"ni ul vysi stnouen6 pltnfm pr6vnim piedpisem' Xl. Reklmce 1. odbertet oprvnen sv6 pozdvry upitnov!v:9ylu9u, s Reklmenfm i6dem provozovtele' Reklmdni ro, rt"ny upiuui" prilv fi;;;;ti gdlfrtgle provozovtele pii reklmcich' sporu s osttnimi ooftumentv'prioepsnfmi v rmci zkon, kdispozici odb rterfrm vsidle n provozech prouorou"ij", i"ibl i n mistn-6 piislusnfch obecn ich [idech. Xll' Z6v6re6n6 ustnoni 1. Sm ouvu lze uzviit n bu urcitou neureitou. Je. i sm ouv uzvlen n bu neurcitou, 6ini vfpov.dni rhfit r mesic po6it6," ;il;ho one mesice nsredujiciho po rudenl vfpodi, nehodnou-li se strny jink' 2. Smlouv nbliv pltnosti podpisem osob opr6vn6nfch zstupovt smluvni strny' smlouv n"ow 06innostibnem udenlim smlouv ' 3. Uzvfenim nov6 smlouvy pro odb6rn6 misto se st6vjici smlouv povzu z ukondenou' Xlll. Pltnost 1. Obchodni podminky dvky y odvsd6ni odpdnich jsou pltne od 1' 1 ' 2014' 2. V pln6m rozshu nhrzuji obchodni podl]nky d6vky y odvideni odpdnlch ze dne - zd.+.zoo7, , 31'3'2002 1' 9' 2009' V Kutn6 Hoie Provozovtel OdbErtel Strn 7 (celkem 8)

8 @ Vohospoddlskd spolelnost Vrchlice - MleC, 's' Kutnd Hor t, { C. UeetvYd6ni obchodnt podminky jsou wd6ny dle ustnonig 17_51 nsl. obdnsk6ho zkoniku jsou sou66sti informci o poornini.ich pro uzvrent ilnruy polte g 36 z5kon o oech knlizcfch' Ing. KrelKvPil ieditel spole6nosti Strn 8 (celkom 8)

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více