obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod"

Transkript

1 t = Vrchlice- Mle6,.s' spolednost Vohospoddfskd Kutnd Hor y polenost Ls. I obchodni podminkyd6vkyy odv6d6niodpdnich Vrchlice' stnon6pro oy knlizceprovozovn6vohospodiiskou-spole6nosti 6' 5 z5kon 2 odst' ustnoni smyslu $ provozovtelem Mle6,.s. jko vlstniiem jko provozovtelem iiiizool sb., o voooech knlizcichpro iejnou potiebu n z6kld6smlouvys vlstnikem. ypodle$ I odst.6, A, SoudstikZd6uzvien6smlouvyo divcey odv6d6niodpdni piedpis0,jsou tyto pozd6jsich zn6ni zakone. z74t2oolso. o ovbdech knlizcich, obchodni PodminkY: B. Obchodnipodminkydvkyy odvddeniodpdnich l. Oniustnoni smluvnlho v r6mciuzvieneho 1. podmlnkyse vzthujin dvkuy odv6deniodpdnfch j vjk6m rozshu, v tom odpdnich odvad6ni vzthu jsousouesiiiiniouuyo davce'y davky souvisejici podmlnky n se vzthuji tto smtouv"uyr"ruj"i p"frb heni udenolink, vzthu' smluvniho piislusenstvi vrdmci s jichvyuzitim v dtbazi osobnich^udjfi souhtsisdenimposkytnutfch 2. Odb rtel vyuzlvd provozovtel evidu, osobnidt dk. vzthu,priitulenstvi souvisejiciih smluvniho Sb' e. 101/2000 se z6konem chrdniv souldu ll. VYmezen[ Pojm0 nenf-lid6le stvbypiiponenoknlizci, vlstnikpozemku- 1. Odbertelem kter6 st6tu, slozk orgnizcni jrnk;u ouovvmtkueesr6 repu6tiky''odberterem stnono buvy spoluvlstnlk nichz u u.buv, podrezvistniho-z6kon; ;il;ftil;r'pooireni. toutouuiouo, buvy zdrofi vlstnikembytu nebytwenoproitoru 1"f,9 prostorov6vymezend66sti vtstnik0.u spole.enstvt odb.rterem buoovy, podfrovlimspotuvtsinifemsiopenv.lr ei.ti orgnizciziizenych6zemnimi oozemkt buv pi"otiy.n pio nospooienidiis'pevkovfch tytoosoby' celkyjsou odb rtelem smosprevnfmi jin6 osob, pokud byl vlstnikou knlizce,popiipde. 2. provozovtelem smluvn6poveien,kteri vlstnikemkuzvirii smluvo dvceuoov " odvdd6niodpdnich tohotoou provozuoneno lnfizci OiiitetempovolenikprovozovAni knlizce. d6nim'prdvon n6vznik{ 3. Vodnd ripltouz pitnouy z sluzbusponou!.jim vtokemy neni-liom6r, z om6rem' bezproitfedn6 vtokemy potrubinpondho por"*ku stvby, popiipde uz6v6ru hydrntu vnitiniho uz6v6ru fib;fr;ilvitokov6hostojnu. jinfm zneskodfrov6nlm 4. Stodn6 0pltouz sluzbusponous odviid$nfm [i$t$nim, knlizce' vtokuodpdnich ubd.preuon stodn6vznixiokmzikem oopjnrcn z6nik smluvnihovzthu 5. Ukondenimodbruy ukoncenimodv6d6ntodpdnfch t6tosmlouvy' uzvienim zlozendho yn buureitou' ukoncenldavky oprdvn6n6 6. pierusenimodberuy hodnut6 odv6deniodpdnich ukondeni opr6vnen6 pieruienimodvdenioopinrcn hodnui6 n buurditou..ho nepierusene ukonceniodberuys ponimprovozovtelem -pi"i'di"""i"tem. 7. Pieemodberuy ukonceniodvddeni pieem'odv6d6ni odpdnich pokr6ov6nis novyri ho nepieru5ene pokrflovdni s novfm odpdnich s pfrnfm provozovtelem provozovtelem. piiponivbodunponlnoknlizci' 8. Zrusenlmpiipojky fyzic('odstrnenf Strn1 (celkem8)

2 @ spoteinostvrchlice- MleE''s' Vohospoddtiskd Hor Kutnd * orgsnu'jsou stnonynejvyssi opr6vniho rozhodnutim i5dem,schv6lenl?'m 9. Knlizcnim popiipdenejvyssipifpustne uvporitcnvrh knlizce-, odpdnfch oitoustn6mlryznecisteni ;ri";t"i tefnlo dlsipodminkyprovozuknlizce' l0.odbernlmmistempozemekstvbpiipondnokn izci' fyzickehoopotiebeni 06ste0n6ho odstrneni piipojky^ 11. Oprvouoni knlizeni stvu, stvu jink provozuschopn ho poskozeniziizenri"' ue"i", udenioo'd0iooniho. ho funkci n nl zllzeniii pi"rro".[ zm6n, kter by m6ly vliv nikolivvsk tot6lnihopo$koze vlstnosti. instrceknrizce,zji5fujrcrpiipustnoumiru 12. piedcisticim zrize'im ziizeni vnitini. odpdnich znedi5t ni l 3. S r 6 i k o v 6 v o d y s e s t d v j i o d p d n i m i v o dpiimo m i z p o dpfipojkou. minek,poku. seodv6diodpdnfsr5zkovd knrizce to sporecne, "t"k;l"lebnotne lll. SPole6niustnoni v souldus prvnimi knlizci.n o l"bo 1. Pokud pozemek stvbptipon pisemn6smlouvyo ddvce n.uzvieni n6rok prouor-6*i"lipovinnost piedpisy,vznik6odb6rteli k nevznir,pokudse okolnosti,z ktenfchslo y odv6d6niodpdnichv.oo.leltg-;e;;k nejsou ze ntolik' strneodbertele povolenipiiponi# *Jouoo neoo tcnilci,zmenilyn prouzvienit6tosmlouvy' iplncnypbomiirxy Ze odbertelem smlouvyse mohoustrnyhodnout' 2. Ve vfjimecnfchpiipdechpii uzvirini tietiosob. tieti osob, vlstnik se timto zvzuie'2e uhrdi 3. Pokud hodnuto,ze odbertelem odb.rteli vyrrcrovne ( stoen6) ;;;.':' ;oone,i;w nzrrtenopisemn. provozovteri rhirt6stnon.mu ";llc,te neu.ini ik ir-iriri"jeiz" ooo,iiilr?.niv dte6n6 rrturou piisruinou vfzvy zsle tkov6 piiloze V v upomincezsln6ljp"rr"*e i oooelkou. provozovtetem s dejkou' kopiiupominkv ;i;;;;;;;i;i "rurt.ir,["i.i"inopirfktury kldil' buu tyto kldy elektronickfpienos -06etnich 4. Byl-li mezi strnmihodnut v uzvien6smlouv ' uuti"no' odbdrtelem e-milovo, oooertefin ru6ov6ny "Ot"s'i S. M n o Z s t v i d o d n e v o d y m 6 i i p. r o v o z o vur6eni t e v omnozstii d o m E r edn6 m, k t e r y y j e s t m[rze n o v estnovit n'fmm6iid empod e pokud zvr6$tnichprvnfch piedpisfr.jiny.+iriob ou' provozovtel popfipoe mnozstvi gn6nfchpiipdechpouzeufstnifuooou, registrovn6 oide'btere.vom.rem k tomu vrstnikemzmocn6n, to se ;;;ffi;;, oodn6y podkldempro vygdtov6ni tnoz*tui,rjjie dn6y neoojinlm zpfrsooet Y' (fkturci) davky 6. o d e c t y m 6 i i c i h o z i l z e n l j s o u. b u d ' f k t u r O n i, kur.enimnozstvi' t e r 6 s l o u z i k v ykter6 s t vnezkl.dji e n i d n o vvznik 6hokldu' tj. ke kontrjl"f*li; m iidl,ffi;k fomocn.mu kontrotni, zdniteln6ho PlnEni oprvn nvyrlctovt(vyfkturovt) provozovtel pokud neni mdiidlov b odectupiistupn6, 7.. odhdnut6z pr&mdrn6spotieby z mnozstvidne y oooenyt"nlo-t"qliql pofr.,.;inymzp0sobemdle z6kono oech srovnteln6obbi roku piedch6zejicifio, nn6provozovtel' ich.obbi bjlttu rt"novulelednosir kntizc S. o d b e r t e j e p o v i n e n d b 6 t p r 6 v n i c h p iue diioit p i st"0 pii - t ezji5tov6ni c h n i c k i cfunkce h n o r evnitiniho mvydn f c h k z ji 5 t 6 n I s p r 6 v n 6 ou funkcevnitinihoou vnitinir"n"rii";" kontrolu prohlidku preyg mi -prov6st Ze vnitini knlizcepokyny provozovtei*l-piouorovtel piipd6' V normmi)' pt:opi:l -ltecnnicfimi Ze tk' odb6rn6homist, neni-tiv rozporur'p"iunitinorm6m) ilrvhimpiedpis'm (technick'fm z jin6hozdro etovzfizeninebopovio technick!stv oooit vooouoonisiti,zp6tn6vniknuti'y m0zezp0sonitpokris neoorotirnitrru-v,ijv povinenodb.rteltyto ohrozit,r"ii,'ljlpllnoit osob,intek, ziizeni provozovtele, provozovtele' pozdvk& zvdyodstrnitu JrirSr"ne lhfrt6dle lv. Priv Povinnostiodb6rtele l. o d b e r t e j e p o v i n e n p i e d u z v i e n i m s m o uoo'v'ocnim v y p o s k yooponich t n o u t p r o.dele v o z o v tpk e i pud'e o t i eob n o u t e c h n i c k o souvisrost'r6oou[ouiiljy' kumentcizirzeniv Strn2 (celkem8)

3 @ Vrchlice- Mlec''s' spolednost Vohospoddiskd Kutnd Hor # u' plochpro.sr6zkovou osttni vfmery.odknlizovnfch rozdeleniobktun mcnosti diov6, [6etnf, technick6, pisemnd v5echny provoiovtbli odb6rtel povinen 14dn0 ozn6mit se smlouvou. hdtgo pr6vnizmdnyv souvislosti eviden6ni, piipone se zmenouvlstnictvl 2. V piipd6,ze odbortelsmlouvuf6dn6neukoneiv souvislosti piipon6 nemovitosti vlstnik novli kdy mist),zniksmluvnivzthdnem, (odbdrneno nemovitosti priv uzvienovousmlouvu'do t6 by svdni nnylivtstnick6ho piolz" ptovozovteli stodn6' povinenhrditprovozovtelin6 booertei piistup k piipojce. m6iidlu,z 1m6nz 3. Odbertel povinenkdykolivumoznitprovozovteli hebo yfm6ny om6ru'chr6nitom6r oprvy gcelemprodeniodectuz om ru kontroly, uiedni plomby plombyprokzujlci nignl.zrli pro etncifizeni dalkov!'ooe6it, pied poikozenlm, ozn6mit odkldu zbytedn6ho bez piedpis0 ov.ieni omorupojr" oo".n 6 zvznych'pr6vnich riuray. "l"r!'kolivz6s-h mefidlbez souhlsuprovozovtele nepiipustnf provozovtelijich Poskozenitohoto mnipulci. erti meiidlzjistitprotineo-prdvndn6 [rouoio""t"r mi prvoieo'noliu5 piipojkym6iidrzpr]soben jrr.o-porseni nefunkdnost riyt-ti smtojvy. zjistenihodnocer" hrdi Skodu n6kldyspon s o.nr"no, n6oo ptimfm zs'nelnodbdrtele, nesttecno, odbertel. vfm6nouoprvou piistup k omeru mffclmuzlizeniodbertele' to odbertelprovozovteli 'opivncn 4. NeumoZni-li pr6vnimipiedpisy v souldus obecn6zavznymi ni po pisemn6vyzvj,le' provozovtel. odpdnich vgdy odv6d6ni omeiitdavku pferllsit'neno vlstnipodruznfom6r'odpocet si muzen svirjnklsditn vnitinimou 5. Odbertel dn6yprovozovtelem' nemeutivn urdenlmnozsivi om6ru i pocruzneno z ouvypoustetodpdni 6. Pokudneni udenojink,odbertelm0zeodebirtu v soulduse smlouvou'odb6rtel y kntizce t;r; t. potiebupfifonenemovitosti odv6d6todpdniysvl/m u davt ptouo=bvtele n s pisemnlmsouhlsem opr6vn6n odbertelfim. dlsim ziizenim knlizsnim vsoouoonim povinendbrit n to' by tto Schtbyl 7. Pokud om6rumist nv 5cht6, odbertel piipojky' prodeni ntechnick6 po2dvk&m pii.trpni, bovooneni'"uvnouou"r V. Priv povinnostiprovozovtele mrvy.'zejm6nnesmi nesmi pii uzvtranismlouvyfn-tv rozporus br'imi 1. Provozovtel smlouvd odb6rtelem udene odbdrtelediskriminovi.prouoroutef ifrvnen.fd zjistenlimi skutednostmi' se zm6nuimlouvyv souldu m prvolozvt piezkoumt bez odpdnich opr6vn6npierusitomezitdvkuy-odv6d6ni 2. Provozovtelle knlizce, 6i ou pii hv6rii piedchozihoupororlbni.i"n' u piipdechzitni pohromy, 'pii.moin6mohrozenizdrvflidi mtku' prrpotky 'ptuotoutel.povinen onipiipojkyneoo r<nriz'eht ozn6mit0zemn6 bezprostfedn6. pieruseni omezenid6vkyy i6 oper6nlmu nemocnicfm' 0idu' oprdvnimu pitsluinemuorgnr-;hrny iejnofrb'ioivi, n nevzthu se povinnost Tto obcim, 'teenfm. krle iboru zrichrnndho stiediskuhsicskeho piipojky' omezenid6vkyypii hv6riioni oieru$eni by' plerusitomezitd6vkuy odv6d6niodpdnich opr6vn6n 3. Provozovtel _ pomine ) p f i p rd0 o v d dpieru$eni E n i p i i n o v nomezeni: fc.hopgy,udrzovcichreviznichprcich,. nez 'iifzeni tk, Ze jkost tlk y technicklmpozdvk&m booeitele b) nevyhovu-ri Skodun mtku, osob zp0sobit onrozitzdrvi bezpe6nosi moze ou piistup k omdru,piipojce v1izv6, po ho opkovb,n6 odndrtelprovozovteri' c) neumozni-ti smlouv6, podminek udenvg! podle k'nlizce ou zilzenivnitinlho piipojky' knlizcni pilpojky zjistenon"opriunenepiiponionf d) byto_li piipojcen odbertelzvdyni onipiipojce knlizdnl jim e) neodstrni-ti stnon6, lh0t6 provozovtelem zji5tene knlizci vnitinimouvnitini kter6nesmibft krtii nez3 dny,, odpdnich vypou5t6ni ooberuyneopravn6n6ho 0 pii prok6zdni'neopiluncneno zp0sobu0hrdyn6ho s plcenlmpodlesdnn6ho g) -' v piipd6prodleniodbertete po budel5inez30dn0' stbeneno Strn3 (celkem8)

4 @ Vrchlice- Mlei, 's' spolednost Vohospoddfskd Kutn6 Hor odpdnich podle.odstvce3. 4. pieruseni omezenfddvkyy..odv-id6nl omezeniddky li pfipo6pierugeni povinen'ozntifoon6tlteti provozovtel odpdnich odvdddni -3. pism.b) Zg.)lespofi3 dnypiedem' podleodstvce 15 dng'piedemsouisn6soznimenlmby trv6nl "l 3i pism.')t'espoi b)' podleoostvce prci. reviznich oprv,udrzovcich frov6d6niprnovnych 2' podleodstvce odpdnich omezenlddvkyyodv6d6ni 5. V piipdepieruseni pierusenl tohoto podminky opruncnstnovit 3. pism.) techtopodminek provorouiei odpdnlch rrooouni n'hrdnr fitnouounhrdniodvid.ni omezeni povinenzjistit mistnichpodminek' moznostf uoju t"tidh iechnickfch y piidinupieruieniomezenfdsvky -'.; -3: odstrnit povinenneprodlene 6. Provozovtel obnovit bezodkldne podmlnek pi;m.') techto odv6d6niodpdnich podleodstvce y ddvky omezenl pferulenl f V pffi"qe, i6 'b) odpdnich d6vkuyoouolini spone tim s n6kldy g), hrdi "",i z pism. 3 odvd6niodpjnrcn stopodtjoortlu.* ""0 odbdrtel. 7 ' P r o v o z o v t e n e o d p o v f d 6 o d b E r t e i ' z S kpri o d y u $ l! -d6vky z i s k v z elektrick6 n i k 6 n e energie, d o s t t kpii emt kuypi -f.uoroubteipreruseni ouproporuch; uoiouoou, z6sobovdni omezen6m opr6vn6ndsvkuy omezit nesttkuuooy neoo ije,uo'ou,pro kterli- pleruiit. Vl. Dodivky,stnonljihomnoZstvi 06innostipisemnel4.ouY,yo dvcey' 1. PrSvon dvkuy vznik dnem nbyti piipojky' onl povinnost dvkyy spln nvtokemyz ou 2.Vodddvniodb6rte 0moemm u s i s p f,iejn6-ho ovtpoz d v k yvprtn6m n z d r vzn6n[' otninezvdnost zdrvr, o-o.nrnb pitn6 y stnouen-jzk;il; e. zsli6'in., ' www'vhskh'cz n drese: n internetu jsoutrvrek'dispozici Aktu,rni'd o kvr;icjojlunevooy 3. M n o z s t v i d o d n v o d y m 6 i i p r o v o z o v t e l z 6 s dpiedpisy n 6 v o d(zejmbn o m d r e mz1kon, k t e re' f j 505/1990 e s t n o vsb" enlimmefidlem podl6h6{iednimuofenivsouldut" tulstnitiprvl;mi Sb')' e' 334/2000 zn6ni, vyhl65k v pltnem 5 metrofogii, iejn!'chvftokovlichstojn0meienoomerem' 4. Neni-limnozstviodebrn6y z hydrnt0 z 06erupouzitlodebrn6y n poo[i"jg ulipodtuvycrr'zejicr'ho stnovitoto mnozstviprovozovter mistnichpodminek. 5. M 6 - l i o d b E r t e l p o c h y b n o s t i o s p r d v n o s t i m E l vsidle e n i n eprovozovtel-e b o z j i s t l - l i z vn dinternetovfch unomeru'mdprivo po*adtoho pr"rl-ori"ni. formrif Zioiti f<dispozicipii vlini6n6om6ru,provozovter.ljp-jtocii Toto pr6vorr",ili;ii strsnkchsporecnosti. zku.ebny, u utorizovn6 povinen 30 dniroi" onul'rueenizd&tir"jirtit'br"rlgusgliom ru omrunezbytnou vifm6n6 i odedtu k broriozouteli oii6em2odb rtel povinenposr<ytnorii odberteli' pisemne neprodlen6 vysreoe[pijzrors"iiorirmi-p;vozovtel soueinnost. Vll. Odv6d6niodpdnich iich m6ieni ptsemn6smlouvyo dne.mnbyti06innosti vz,nik6 srzkovfch 1. Pr6von odv6d6niodpdnich stvby splneno pbzemku srzkovfch_z odv6d6niodpdnich knlizce' piipojky "lp"oriich ""0]"oi"iri".i z knlizchi iizr<ovyich vtokuodpl]iicn okmzikem v zne6i5t6ni v mnozstvistnonem n mohoubft odv6d6nyodpdnfy v rimitech 2. Knrizci i6du, knlizdniho zn ni. Aktu6rni i6du.'.i;;il;i k knrizdnim knlizce' vypou5t6nlch "-ljroenit'ofonicn tnjisieni-sjpdnich piipustn6m v6etn6gdj&o nejvy$5im str6nkch N internetovfch urdu,v sidreprwozovbiere. u mistn6prisrulnelo'opr6vnirro dispozici ' V odpdnich odvdd6nlch znedisteni jsou,uelejnenyrtutnir"iirlni'mirv spolecnosti nenl volenovypou5t6t teto pitpd6,ze kniiiirl ir.oneeneistiinouoopdnic!.ugd' ' pokud se nedn 6istirny knlizceodpdniy pfes septikyu"eittitv'odpdnicn, pr"uvs!1etimityznedist6nfuden6knlizdnim od'dnich k oostiieriizneeisteii,it"re jko zix dn piipojce' l#"i.' i rl6oj;"; ia; pouinnoit, klsifikov6no tflfi'l5il meri,,3!::g"l;y{: knlizce vvpou$i6nv9f' odpdnlch 3. Mnozstvi tr'::r nejdeji smrouv6; seurci ri;'i'j,;.i;tvn'8n.19=grizeni jlr,hi:':i"?t"?iliild#ri?#

5 w spoteinostvrchlice- Mled''s' Vohospoditiskd Kutnd Hor opr6vn.n 'id, provozovtel oprvni ureiumist.ni typ m.iiciho zrizeni k uzvienismrouvy, umoznit povinen,'r'eri.ir,oziizenr odbrirtel orirb6zn6kontrorovtfunkenost,prvnori piistupk tomutom6iicimuztizenl' ;;;;;;;"bli 4. M - l i p r o v o z o v t e l p o c h y b n o s t i. o s p r dpouinun v n o s t in" m 6z6krd6 i e n i n spisemn6 s e z j i s t iz6sti J i z i l v provozovtete dunmeiicimziizenl'm5 pr6vopoi.dt o ho Li"iious"ni. ob6r;;'il* zkusebnv' utorizovn6 u m.iicrhozilzeni *Jirtii pi"rfto,iseni 30 dn. od ooruijni'#oor"ri provozovteli' len6 neprod Vf stedekprezkouseni;;.;; I pi;"r ne ooberutel 5.Neni-limnozstvivypouSt6nichodpdnichm6ieno'piedpokl6d6se'2eodbErtel'ktenfodebir n omeru t.kouj mnoiswl'y,kter6odpovidszjisteni kdv piipd6, uz ou,vypousti knliz.. V omery. n-1souinsirov6nv sm.rnymeisr#i-oi;ip;t;bt-t"d;'';;krj iiinycr, zdroj.,pouzijise ke zji*t.nf t"ilb"roirolf'oouetu re' 'potr"o'';;b;-se zvoowoou, y piipo6te odb6r m6ien rnmei"heh' odberuzou spo*ebyvooysmeinjeirr. ibe.i mnozstviyziskn6zjinfch,provozovtelemoum6ien;ichzdrolit. toto knrizce bezvypust,.ni z66stispotfebu oem dnou u odb rter y odpdni 6. Jesrize nez30,nstu tofr,.riirti.".mnozstvivypou.t.n6 piedlozenlch mno'stvt prokzt"i.e "etsi q:1.. ijnnitky"n propoctir nehodli od.borril;6"'#q bud m6ienim, kntizce pt*iou"lel s'odb6rtelem piedem pofl'ose ov6ienfchprovozovteteni, odb6rtelem jink. 7 ' V y p o u S t i - i o d b 6 r t e d o k n l i z ne'nolinym c e.-cijfioniff, v o d u ztdi'tooem j i n f c h ' z stnonim d r o j l. l u ' z vprov6d.cim o d o v o d uprsvnlm nent- imoznozjistit ov.ienlitm vfpo.tem mnozstvivypou.t6neodpdniym6ienim uoo odborn;im piedpisem, zjis' se--rinozstvi vypousilnlicn provozovtelem. 'vo6y S. V f p o d e t m n o Z s t v l s r 6 2 k o v l c h v6ou*oe'ne o d o d v 6 dsrzxo 6 n i c h d o - j e djsou n o t nvypo6it6vany 6 k n l i z cz e mktu usibvtuden vpusti ulicni vftok smlouv6 o odv6d6ni odpdnich.uoo' voinf n"n6 dr"t ze kter6jsou tyto yooiii Jrir" fripoit<ou, nemovitost, knlizce. 9 ' P o v i n n o s t p l t i t z o d v 6 d 6 n f s r A Zuk ue"touycn o v f c h v o dro_munit<ci d o k n iiejn.'piistu.pnfch, z c e p r o v e i e j n o uplochy p o t i edrh busenevzthun,irni.,-riilin'iin r<omunit""] "*,r:irin: po*ebnvin pro pfimezjist.nibezpe6nosti prochyddrrnic, p*unij vdetn. kter6 regronrnich pro slu'bv' cerostatnich ie6o Fj'ich{iti'vyuzivnycrr s viijimkoulqyft, ;9;ti plvnutostidr'zniprvy zhrdy plochy zoologicke idpinc"' Orn!-n!!"- gijzip nesouvisis cinnosti provozovtere n m6cnosti' bydleni i irvtemu ureenycn nemovitosti 1 0. o d b e r t e j e p o v i n e n v m i s t 6. - ' r o z s h u s t n o v e n euoo m ' koo nknlizce' i z d n i meetnost' i6demoprvn znedi$te;il;;"ti;ienycn, miru urdu t<ontrotovt prmetrrl) rozhodnutim "Oplnitf1 stnonitirio iioe'"u v2orky to?i" ien u ukztele po2vn6 provozovtel' ho chrkter, ioudesti,smlouvy stnov'u provozovtel.pripd-neitnoni p.'"ii!t''''-ie lbortoii15 dn. od dt,"oruoiu'rpr*u"nbr,o rrejiiouinou odb.rterzjistiru.enrv!,sredk. vystniprotokolu' 1 1 ' P r o v o z o v t e m 0 Z e p r o v 6 s. t s 6 m ( j e. iuo.i o p r iprer<rjeeni v n E n ) f i g nstnonich r o s t r e d n i crimit.:, t v l m o pporu*enlm r6vn n6orgnizce oopuilirn pokuty' smruvni kontrorniodber vzorkfrvypoust.nicn pro stnonr ptorro uy.reoer"[?ioii'p-*o,.,ql,g smrouvyprouorjuri;r'iitizl " odbor;';;;";;;rkri hrd(vtomtopiipdeodb6rtel' N6kldyn iadu vyzduji nejvyssimiry zne6i5t6nipod e kn izcniho s povolenrm 12'odpdniy, kter6 k drzeni j"n pris disticiziizeni riohounytq" k?.i;:; rvl,dr+q;y or'0"-ti eisteni, piedchoziho t.chton vvdist.ni zjist no urjtj.';;;;hirr,z*.uii';l'i[r; i"rgndy, opr6vniho imu i6du' i odpovidjici knliz6n tjiu'=n"ei5t6n Vlll. Gen,pltebnipodminky'ruGovini nenf-li z om6rem' bezprostiedn6 potrublnspon6-ho uzdv.ru poplipd6 1. Pr6von vodnevznik6vtokemy stvby' por"*ku vtokemy vnitinihouzruiripolenorro om6r, vtokubdpdnich srdzkovvich ormzit<em vzn*..'it'oene ir"" ulrtoiiieh";i;j;;u. n"oo hydrntu knlizce. 2.Vodn6stoen6mddnosloZkovoudvousloZkovouformu' Strn5 (celkem8)

6 W spoleinostvrchlice- Mle6,.s' Vohospoddriskd Kutnd Hor form6, pokud obec nestnoviobecnez6vznou 3. Vodn6 sto6n6se hrdi vdnoslozkov6 form6, vyhl6skouvydnouv smosttnep&sotnosti0hrdundho sto0n6ho dvouslozko v0etn6 forme dvouslozko stodn6ho stodry.o rlhrd6n6ho v0etn6druhustnou"r'i-p"une nejvy$5iorg6n prsvnick6osoby' ktef j9 druhu stnonipevn6'-jtoitym0ie tk6 rozhodnout dvouttetino ui"itnir", og xntizci kter6 vikon hlsovclchpr6v nejmen6 vdt5inedrziobce. y odebrne cenypodlecenovfchpiedpis0 mnozstvf form soucinem 4. Jednoslo2kovd kterd slozku, obshu ceny form DvousloZkovd vypouit6nfchodpdnich sr62kovychvoil. mnozstviodebrn6yvypou$tdnichodpdnich soucinemcenypodler.nouli.n-pf"oirir,:, v zdvislostin kpcit6om6ru,profilupiipojky srikovfch pevnouslbzkustnonou odebrn6y. mnozstvi rooniho z zm6nusmlouvy'pokudjdeke nenlpovzov6n 5. Zm nceny formyn6ho sto6n6ho obbi,rozd6liprovozovtel prribenu z0etovciho v zm6n6ceny formy vooneho stocneho p0nl nov6vfie ceny spotiebuyv pom6rubypltnosti oznimenfmn ziejnfzmdnucenyji form.ypiedlerminemjihoupltnlnl 6. Provozovtel povinen Provozovtel spoleenosti strntch ir inreinltovyctr piislusnfobecniurol ireln6nim nhozdstriplnlivfpodetcenypron6 stodn6' ;ilt"rii odb6rteti zuctovtproti z dsvkuy odv6d6niodpdnich. opr6vn6npltby 7. Provozovtel :sptinosti. jsou pltbyzfietov6nyn Po 0hrd6v5echpohled6k pohted6vkimpoofejie licn piislusenstvi. kontrolnlodedetstnovfse spotieb 8. Pokudnenl pii zm neceny jl formy proden prfrmeruz dn1 obbtpii z denniho cenu pom6rnfmzpgsobemn d6st-zstrou' nouo1.i " ode0tu' fkturcnim ndsledujicim zpirsobupltbyse z6lohov6m Pii sdnnem fktur 14 dn0 od dtvystnifktury. 9. Spltnost zprvidlpii uprvov6n Z6loh cehy. ktuilnl mnozstvi vi5e zdlohyvypo6tez ojeorneno PoZdvkyodbSrtelen zp&sobfkturce' prodenivyudtovsnidnostrnneprovozovtelem. musi nyt preoempfsemneodsouhlseny fktur jko_ zm6ny,.si6tnosti popf, ji zm6ny,stej;c zvolitlibovolnfzpgsobpltbyschv6lenfprovozovtelem' OOOe'iieimgZe provozovtelem. (pl6tcefktur)urcenou smlouv6'z dresuodb rtele zsfl6nyn rucovci 10. Pisemnostijsou dres6temv UloZni diesunevyzdnutd se povzupi.iff." ooes6nn uyseuueoenou rudenou byl provozovteli kdy d6ru6enizisilky poviuie den, b6. V tkov6mprii""r. ;;;;zik vr6cenzp6t. vsechpoloiekvfpodtuceny 30.dubnziejniporovn6ni nejpozji kzro0n6 11. Provozovtel roce' klend6inlm v piedchozim skutednosti szen6 prouooie.stoon6 podlecenovfchpreopisu jsou polozek prvidl pro stnoniceny n6ho sto6n6hovdetn6 strukturyniklvlich vyhl65ce. stnon pr6vnlmi piedpisy' poskytne 12,Vznikne-liodb rtelinsrok v souldu s obecnd zavznymi slevu' piimdienou odb6rteli provozovtel X.Neopr6vn6nfodb6ryvypou6t6niodpdnich odbdr yz ou odberem 1. Neoprdvn6nlm ) piemdrem,,,._^ls nl, oi bezuzvien6pisemn6smlouvyo dvceyv rozporu nezznmendv6 odb6r c)' pies vooomir,--r.terf v odstejru z6shr.rodbertele odb6rmen5i,nez odb6rskutednf' zznmendv6 piedpo5kozenlm' ochr6nil nesttedn6 d) piesomei,tt"4i oonet"tel 2 ' N e o p r v n i n f m v y p o u 5 t d n f m o d p d n i c h v o d d o k n i z c evjrozporu evypou ni't e n l ss odpdnich ) bezuzvien6pisemnesmlouvyo odvddeni b ) V r o z p o r u s p o d m i n k m i s t n o v e n l i m i k n l i z C n i m i S d ezflzeni, m' kter6v d0sledku pies m iici provozovtelem c) pies m6iici,iiii'teni neschvdlen6 nezznmenv odpdnich vypustenlich zdshu odbertele mnozstvi zznmensvamno2stvimen5i,nezmnozstviskute6n6. Strn6 (celkem8)

7 @ Vohospoddfskd spoleinost Vrchlice - Mle6, 's' Kutn6 Hor X. Smluvni PokutY 1. Zneopr6vn6n! odb6r podle dlenku lx. odst. 1. techto podminek zplti odbertel provozovteli smluvni pokutu vyli io.ooo,- K6 z xjziv druh neopr6vn6n6ho odberu kzdrl zji5t6nf piipd zvl65t. 2. Z neoprvn6n6 vypousteni odpdnich knlizce podle 6l6nku lx' odst' 2 techto podminek neoo vypou5ti-ti odn6rtet'oo t<ntizce odpdni y bez moznosti kontroly jich kvlity z vypoustdni ooponich vy55i n.ez sdnne irodnote zplti odbertel provozovteli smluvni pokutu ,- xez"iey orun rieoprvneneno vypousteni kdy zjistenf piipd zvl65t. 3. Z vypou5t6ni odpdnich knlizce vy55i koncentreni bilneni hodnot6 nez bylo hodnuto, zplti odb6rtel provozovteli smluvni fokutu vypo6tenou tk, Ze z piekroeenl kzd6ho ukztele koncentrenl neoo bibneni hodnoty zne0istdni o 1^% 6inj.smluvni pokut: u ukztell rynloy, NEL,-Fb, Mo, cd, Vl, s", Hg' Be' As' cr6* 3 % sto0n6ho z bu' po kterou k piekroden i chiizelo u ukztelfr osttnlch 0,5% stodn6hoz bu, po kterou kpiekroceni chzelo. Nelze-li bu piekrcovdni pristusneho ukztele piesne stnovit, m6 se z lo' 2e tto b 6ini 90 dn0' 4. ZvypouSteni 6tek, jichz vniknuti iejn6 kn izce musi bft zbr6n6no, 6tek, kter6 nejsou odpdnimi uoo"nii, t"plti odb6rtel provozovteli smluvnf pokutu vf5i 50'000'- K0' to z ii"iovoitii tko ldtkv zvlast zkzd{l zjistdnf piipd' 5. pro pilpd prodleni s uhru plleq podle t6to smlouvy, m6 provozovtel pr6vo pozvt od odb6rtele rocni uror'z pr;i"ni ul vysi stnouen6 pltnfm pr6vnim piedpisem' Xl. Reklmce 1. odbertet oprvnen sv6 pozdvry upitnov!v:9ylu9u, s Reklmenfm i6dem provozovtele' Reklmdni ro, rt"ny upiuui" prilv fi;;;;ti gdlfrtgle provozovtele pii reklmcich' sporu s osttnimi ooftumentv'prioepsnfmi v rmci zkon, kdispozici odb rterfrm vsidle n provozech prouorou"ij", i"ibl i n mistn-6 piislusnfch obecn ich [idech. Xll' Z6v6re6n6 ustnoni 1. Sm ouvu lze uzviit n bu urcitou neureitou. Je. i sm ouv uzvlen n bu neurcitou, 6ini vfpov.dni rhfit r mesic po6it6," ;il;ho one mesice nsredujiciho po rudenl vfpodi, nehodnou-li se strny jink' 2. Smlouv nbliv pltnosti podpisem osob opr6vn6nfch zstupovt smluvni strny' smlouv n"ow 06innostibnem udenlim smlouv ' 3. Uzvfenim nov6 smlouvy pro odb6rn6 misto se st6vjici smlouv povzu z ukondenou' Xlll. Pltnost 1. Obchodni podminky dvky y odvsd6ni odpdnich jsou pltne od 1' 1 ' 2014' 2. V pln6m rozshu nhrzuji obchodni podl]nky d6vky y odvideni odpdnlch ze dne - zd.+.zoo7, , 31'3'2002 1' 9' 2009' V Kutn6 Hoie Provozovtel OdbErtel Strn 7 (celkem 8)

8 @ Vohospoddlskd spolelnost Vrchlice - MleC, 's' Kutnd Hor t, { C. UeetvYd6ni obchodnt podminky jsou wd6ny dle ustnonig 17_51 nsl. obdnsk6ho zkoniku jsou sou66sti informci o poornini.ich pro uzvrent ilnruy polte g 36 z5kon o oech knlizcfch' Ing. KrelKvPil ieditel spole6nosti Strn 8 (celkom 8)

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Ing. Dniel Mjzlíková LL.M., sídlem Opvská 522/5, 794 01 Krnov, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 3170/2013-A-8, ze dne 10.04.2013, insolvenčním

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zsedání zstupitelstv měst dne: 25. 6. 2015 Bod pořdu jednání: Věc: Plánovcí smlouv Byty Kldenská Zprcovl: odbor, oddělení: Rdk Fdrhoncová, specilist odboru

Více

H#*re**El \fr. ESf ffi.tf# # "'#JiJ='+Tyf"i$B"f#r, o.*"?il""ffi;*, Smlouva. Smluvnf strany:

H#*re**El \fr. ESf ffi.tf# # '#JiJ='+Tyfi$Bf#r, o.*?ilffi;*, Smlouva. Smluvnf strany: Smluvnf strny: H#*re**El \fr El ESf ffi.tf# # "'#JiJ='+Tyf"i$B"f#r, o.*"?il""ffi;*, INVESTICE DO ROZ/OJE T,ZOTLqVNNI Smlouv Gentrum kdemickich vzdel6vcich sluzeb.s. se sfdlem Lidick6 1879148.602 00 Brno

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO Smluvni strny: 1. Nrizev: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich Se sidlem: ndmdsti Jindiich Simk 3,517 6l Rokynice rc: ;ro;l"ry,* hor6ch DIi: C2O0275301 Bnkovni spojeni: es.s. Rokytnice v Orlickj.ch

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Ý č ÝÚč č Č š č ů Í ů č ž č ů ů ů ř ř č Í č ů Í č ů Í ř ř č ř ř ň Í Íč ď ň ř ň ř ř ř ř ň ř Ó Ž ň ří Č ň ř ů ř ů ň ř ů ř ů ř ů ů ň ň Ž Ž Ž Ž ž ÚŽ Ž ř ů ž ř Í č Ž č ž ň ř Ž ř ž Ž č ř ří č řú ů ří č ř ř Ú

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Í ř š š ě ý ě ř š ě ď Ť ý é ě ž ě ě ěž ú ú ěř ý ě ě ý ř ě é ě é ř é ý ě ě ž ý ěž ú ú ěř ý ě ě ý ě ň ř š š ý ý ů ř ě ř ě é ý ť š ě é ř ř é ř ě ž ž ž š ř é ř ř Ů ý é ř ř é ý ě ž é ě ř ý ř é ř ř ř ý ř ž ř

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Č Á Ě Á ě ž ř ř ř ě ň ě Č ú ř ě ů ž ř ď ř ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ř Ý š ř ě ř ž ď ď š ř Í š Č Ý š š ě ú ů ú ů ů ř ě š Í ě ř ě ů ž š ž ě š ě š Č ě ě ů Č ě Š ř ř ě $!fi"r"rr$i;,f op vzdě vní píokonkulence c

Více

Ó ÝŽ É ň ť ě Í ž ž ě ď č ž ůž ó ž š č ě ů ž ž ě ě ě ě ě ů ž ě Ž ě š ě č č ž ě š ů š ž ěž č č ž ň ě č ž ů ž ž ě ě č š ň š č ě ž ů ě ž š ů Š ů ů Ž č š ů ě ě ž ó ž ň ě ě ě č ě š š š šš č š ě ž ň ň ů ň š ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

Lehké ocelové střešní tašky

Lehké ocelové střešní tašky Lehké ocelové střešní tšky ŠPIČKOVÁ KVALITA A DESIGN MODERNÍ KRYTINY JSOU NAVRHOVÁNY PRO POTŘEBY A NÁROKY 21. STOLETÍ. STŘEŠNÍ TAŠKY EVERTILE VYCHÁZÍ Z ESTETICKÝCH FOREM TRADIČNÍ ARCHITEKTURY A OBOHACUJÍ

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

Ú ÍÁ Ě Ú Í ú ř ý š ř ů Ň Ú ř Ú š š ť ř ř Ž ř ř ý ó Ž ř ó ř ú Ž š ý ř š ř ř Ž Ž Ž š Ž ř ů Ž š š Ž ý ý ý ř ů Č ó Ř ó Ž ýš Ž ř Ž ř š ň Ž š Ž ř ř Í Í Á ťě Ť ř ýš ř ř ř ř ý ý ýš ř Ž ř ý š š ř ý ý ů Ž ú ř Ž

Více

@ldentit '''n' 4) Poskytovatel poskytuje sluzby autority kvalifikovanlich 6asovlich razitek registrovanfm

@ldentit '''n' 4) Poskytovatel poskytuje sluzby autority kvalifikovanlich 6asovlich razitek registrovanfm @ldentit '''n' d. eid/010112012 Smlouv o poskytovdni sluiby kvlifikovnych fisov:ich rzitek L slvlt-uvtti STRANY eldentity.s. se sidlem Vinohrdskd 18412396, 130 00 Prh 3, fto ztt124l9, ole czztt12489, zpsn6

Více

č ž ž š ť š ý ú ý č č ť ÍČ ť č Í ýš č ýš č č č ýš č č ď š ž ž ž ž Í ž č Í č ž ž š ž č ó č č ý ý ž č ž č ž ž č ž č ž ž č č š č č ž č š ž ž č ž č č ž ž ž ý ž ž č ž ý ú š č ú ň ý ú č ž Á š ž ů ý ů Ó ý ý ý

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV. Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV.. Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán. Organizační opatření

Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán. Organizační opatření Název dokumentu: Číslo: 5-RP04-03 Spisový skrtční řád Revize: 4 Strn: 1 z 22 Typ dokumentu: Orgnizční optření 1. Ustnovení tohoto dokumentu jsou závzná pro všechny změstnnce (resp. úseky), které přijímjí,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Jiří Kocvrlich, se sídlem: Svisle 2198/18, 750 11 Přerov 2, ustnovený prvomocným Usnesením, č.j. KSOS 14 INS 20560/2012-A6 ze dne 30.10.2012 insolvenčním správcem

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE IČ: 25533843, CZ25533843 PÍÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍÍHO ŘÍÍZENÍÍ ve smyslu 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možno se

Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možno se onstrukční detily Střešní pnely s trpézovým profi lem 1.1 loché střešní pnely 2.18 Rooftile 3.40 rosvětlovcí pnely 4.45 Stěnové pnely 5.52 Upozornění: řestože všechny informce poskytnuté v této publikci

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

Hasiiskj, zfchranny sbor Kraj e Vysoiina

Hasiiskj, zfchranny sbor Kraj e Vysoiina Hsiiskj, zfchrnny sbor Krj e Vysoiin Ke Sklce32.586 04 Jihlv iislo zkfzky: HSJI-53571F-2012 DtumvyhldSenf: 7.12.2012 Cj.: HSJI-S357 -IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 2 Yyzv k podsni nbidky n veiejnou

Více

Í Ř Í í úř Č í Í Í Í č í úř í í úř í úř ří š í č ú í í í ř í í ň ř ů í í ří š í ó í ř í ší ř ů č é ú í ří ř č í ž í ž í í í í í é ří č č ří š í ž š í ř í í ňž ř í š é š é é í í č í š ú š é í é ó š ž í

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii 028 EX 151105-122 Soudni exekutor, JUDr. Mark6ta HavlikovA, Exekutorsk! (iad Praha 3, se sidlem Korunni 127, 130 00 Praha 3, pov6iend provedenim exekuce na z6klad6 usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 4

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130,

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130, vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blnenskd I l9l, postovnf schrdnk 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fx: 541555130, ISDS:4cqd4k vas ooprs dj.: ZE DNE: NsE ej.: vyrtzulp: TELEFON: FAX: E.MAIL:

Více

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008. 10. Náhrd škody - dohod o odpovědnosti, písemné potvrzení Tto směrnice obshuje vzory písemného potvrzení, dohody o odpovědnosti z ztrátu svěřených předmětů dohody o odpovědnosti dle příslušných ustnovení

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady SERVIS CLIMAX a.s. K rukim statut{rnfto ieditele Jasenice 1253 755 01 Vsetin VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady Yirteny pane statutarni iediteli, pozvdnkou na mimoi6dnou

Více

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo.

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo. lnstitut postgradus[niho vzd6lsvdnf ve zdravotnictvf Smlouva o dilo l. Smluvni strany: I nstitut postgrad u6ln lho vzd6ldv5 n i ve zd ravotnictvi le. 000 23 841 zastoupenf: MUDr. Antonlnem Malinou, ieditelem

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č.

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. I. Smluvní strany Obec Pavlovice (vlastník a provozovatel kanalizace) Pavlovice 18, 258 01 Vlašim IČO: 00508471 zastoupená starostou obce Ing. Janem Dufalou

Více