obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod"

Transkript

1 t = Vrchlice- Mle6,.s' spolednost Vohospoddfskd Kutnd Hor y polenost Ls. I obchodni podminkyd6vkyy odv6d6niodpdnich Vrchlice' stnon6pro oy knlizceprovozovn6vohospodiiskou-spole6nosti 6' 5 z5kon 2 odst' ustnoni smyslu $ provozovtelem Mle6,.s. jko vlstniiem jko provozovtelem iiiizool sb., o voooech knlizcichpro iejnou potiebu n z6kld6smlouvys vlstnikem. ypodle$ I odst.6, A, SoudstikZd6uzvien6smlouvyo divcey odv6d6niodpdni piedpis0,jsou tyto pozd6jsich zn6ni zakone. z74t2oolso. o ovbdech knlizcich, obchodni PodminkY: B. Obchodnipodminkydvkyy odvddeniodpdnich l. Oniustnoni smluvnlho v r6mciuzvieneho 1. podmlnkyse vzthujin dvkuy odv6deniodpdnfch j vjk6m rozshu, v tom odpdnich odvad6ni vzthu jsousouesiiiiniouuyo davce'y davky souvisejici podmlnky n se vzthuji tto smtouv"uyr"ruj"i p"frb heni udenolink, vzthu' smluvniho piislusenstvi vrdmci s jichvyuzitim v dtbazi osobnich^udjfi souhtsisdenimposkytnutfch 2. Odb rtel vyuzlvd provozovtel evidu, osobnidt dk. vzthu,priitulenstvi souvisejiciih smluvniho Sb' e. 101/2000 se z6konem chrdniv souldu ll. VYmezen[ Pojm0 nenf-lid6le stvbypiiponenoknlizci, vlstnikpozemku- 1. Odbertelem kter6 st6tu, slozk orgnizcni jrnk;u ouovvmtkueesr6 repu6tiky''odberterem stnono buvy spoluvlstnlk nichz u u.buv, podrezvistniho-z6kon; ;il;ftil;r'pooireni. toutouuiouo, buvy zdrofi vlstnikembytu nebytwenoproitoru 1"f,9 prostorov6vymezend66sti vtstnik0.u spole.enstvt odb.rterem buoovy, podfrovlimspotuvtsinifemsiopenv.lr ei.ti orgnizciziizenych6zemnimi oozemkt buv pi"otiy.n pio nospooienidiis'pevkovfch tytoosoby' celkyjsou odb rtelem smosprevnfmi jin6 osob, pokud byl vlstnikou knlizce,popiipde. 2. provozovtelem smluvn6poveien,kteri vlstnikemkuzvirii smluvo dvceuoov " odvdd6niodpdnich tohotoou provozuoneno lnfizci OiiitetempovolenikprovozovAni knlizce. d6nim'prdvon n6vznik{ 3. Vodnd ripltouz pitnouy z sluzbusponou!.jim vtokemy neni-liom6r, z om6rem' bezproitfedn6 vtokemy potrubinpondho por"*ku stvby, popiipde uz6v6ru hydrntu vnitiniho uz6v6ru fib;fr;ilvitokov6hostojnu. jinfm zneskodfrov6nlm 4. Stodn6 0pltouz sluzbusponous odviid$nfm [i$t$nim, knlizce' vtokuodpdnich ubd.preuon stodn6vznixiokmzikem oopjnrcn z6nik smluvnihovzthu 5. Ukondenimodbruy ukoncenimodv6d6ntodpdnfch t6tosmlouvy' uzvienim zlozendho yn buureitou' ukoncenldavky oprdvn6n6 6. pierusenimodberuy hodnut6 odv6deniodpdnich ukondeni opr6vnen6 pieruienimodvdenioopinrcn hodnui6 n buurditou..ho nepierusene ukonceniodberuys ponimprovozovtelem -pi"i'di"""i"tem. 7. Pieemodberuy ukonceniodvddeni pieem'odv6d6ni odpdnich pokr6ov6nis novyri ho nepieru5ene pokrflovdni s novfm odpdnich s pfrnfm provozovtelem provozovtelem. piiponivbodunponlnoknlizci' 8. Zrusenlmpiipojky fyzic('odstrnenf Strn1 (celkem8)

2 @ spoteinostvrchlice- MleE''s' Vohospoddtiskd Hor Kutnd * orgsnu'jsou stnonynejvyssi opr6vniho rozhodnutim i5dem,schv6lenl?'m 9. Knlizcnim popiipdenejvyssipifpustne uvporitcnvrh knlizce-, odpdnfch oitoustn6mlryznecisteni ;ri";t"i tefnlo dlsipodminkyprovozuknlizce' l0.odbernlmmistempozemekstvbpiipondnokn izci' fyzickehoopotiebeni 06ste0n6ho odstrneni piipojky^ 11. Oprvouoni knlizeni stvu, stvu jink provozuschopn ho poskozeniziizenri"' ue"i", udenioo'd0iooniho. ho funkci n nl zllzeniii pi"rro".[ zm6n, kter by m6ly vliv nikolivvsk tot6lnihopo$koze vlstnosti. instrceknrizce,zji5fujrcrpiipustnoumiru 12. piedcisticim zrize'im ziizeni vnitini. odpdnich znedi5t ni l 3. S r 6 i k o v 6 v o d y s e s t d v j i o d p d n i m i v o dpiimo m i z p o dpfipojkou. minek,poku. seodv6diodpdnfsr5zkovd knrizce to sporecne, "t"k;l"lebnotne lll. SPole6niustnoni v souldus prvnimi knlizci.n o l"bo 1. Pokud pozemek stvbptipon pisemn6smlouvyo ddvce n.uzvieni n6rok prouor-6*i"lipovinnost piedpisy,vznik6odb6rteli k nevznir,pokudse okolnosti,z ktenfchslo y odv6d6niodpdnichv.oo.leltg-;e;;k nejsou ze ntolik' strneodbertele povolenipiiponi# *Jouoo neoo tcnilci,zmenilyn prouzvienit6tosmlouvy' iplncnypbomiirxy Ze odbertelem smlouvyse mohoustrnyhodnout' 2. Ve vfjimecnfchpiipdechpii uzvirini tietiosob. tieti osob, vlstnik se timto zvzuie'2e uhrdi 3. Pokud hodnuto,ze odbertelem odb.rteli vyrrcrovne ( stoen6) ;;;.':' ;oone,i;w nzrrtenopisemn. provozovteri rhirt6stnon.mu ";llc,te neu.ini ik ir-iriri"jeiz" ooo,iiilr?.niv dte6n6 rrturou piisruinou vfzvy zsle tkov6 piiloze V v upomincezsln6ljp"rr"*e i oooelkou. provozovtetem s dejkou' kopiiupominkv ;i;;;;;;;i;i "rurt.ir,["i.i"inopirfktury kldil' buu tyto kldy elektronickfpienos -06etnich 4. Byl-li mezi strnmihodnut v uzvien6smlouv ' uuti"no' odbdrtelem e-milovo, oooertefin ru6ov6ny "Ot"s'i S. M n o Z s t v i d o d n e v o d y m 6 i i p. r o v o z o vur6eni t e v omnozstii d o m E r edn6 m, k t e r y y j e s t m[rze n o v estnovit n'fmm6iid empod e pokud zvr6$tnichprvnfch piedpisfr.jiny.+iriob ou' provozovtel popfipoe mnozstvi gn6nfchpiipdechpouzeufstnifuooou, registrovn6 oide'btere.vom.rem k tomu vrstnikemzmocn6n, to se ;;;ffi;;, oodn6y podkldempro vygdtov6ni tnoz*tui,rjjie dn6y neoojinlm zpfrsooet Y' (fkturci) davky 6. o d e c t y m 6 i i c i h o z i l z e n l j s o u. b u d ' f k t u r O n i, kur.enimnozstvi' t e r 6 s l o u z i k v ykter6 s t vnezkl.dji e n i d n o vvznik 6hokldu' tj. ke kontrjl"f*li; m iidl,ffi;k fomocn.mu kontrotni, zdniteln6ho PlnEni oprvn nvyrlctovt(vyfkturovt) provozovtel pokud neni mdiidlov b odectupiistupn6, 7.. odhdnut6z pr&mdrn6spotieby z mnozstvidne y oooenyt"nlo-t"qliql pofr.,.;inymzp0sobemdle z6kono oech srovnteln6obbi roku piedch6zejicifio, nn6provozovtel' ich.obbi bjlttu rt"novulelednosir kntizc S. o d b e r t e j e p o v i n e n d b 6 t p r 6 v n i c h p iue diioit p i st"0 pii - t ezji5tov6ni c h n i c k i cfunkce h n o r evnitiniho mvydn f c h k z ji 5 t 6 n I s p r 6 v n 6 ou funkcevnitinihoou vnitinir"n"rii";" kontrolu prohlidku preyg mi -prov6st Ze vnitini knlizcepokyny provozovtei*l-piouorovtel piipd6' V normmi)' pt:opi:l -ltecnnicfimi Ze tk' odb6rn6homist, neni-tiv rozporur'p"iunitinorm6m) ilrvhimpiedpis'm (technick'fm z jin6hozdro etovzfizeninebopovio technick!stv oooit vooouoonisiti,zp6tn6vniknuti'y m0zezp0sonitpokris neoorotirnitrru-v,ijv povinenodb.rteltyto ohrozit,r"ii,'ljlpllnoit osob,intek, ziizeni provozovtele, provozovtele' pozdvk& zvdyodstrnitu JrirSr"ne lhfrt6dle lv. Priv Povinnostiodb6rtele l. o d b e r t e j e p o v i n e n p i e d u z v i e n i m s m o uoo'v'ocnim v y p o s k yooponich t n o u t p r o.dele v o z o v tpk e i pud'e o t i eob n o u t e c h n i c k o souvisrost'r6oou[ouiiljy' kumentcizirzeniv Strn2 (celkem8)

3 @ Vrchlice- Mlec''s' spolednost Vohospoddiskd Kutnd Hor # u' plochpro.sr6zkovou osttni vfmery.odknlizovnfch rozdeleniobktun mcnosti diov6, [6etnf, technick6, pisemnd v5echny provoiovtbli odb6rtel povinen 14dn0 ozn6mit se smlouvou. hdtgo pr6vnizmdnyv souvislosti eviden6ni, piipone se zmenouvlstnictvl 2. V piipd6,ze odbortelsmlouvuf6dn6neukoneiv souvislosti piipon6 nemovitosti vlstnik novli kdy mist),zniksmluvnivzthdnem, (odbdrneno nemovitosti priv uzvienovousmlouvu'do t6 by svdni nnylivtstnick6ho piolz" ptovozovteli stodn6' povinenhrditprovozovtelin6 booertei piistup k piipojce. m6iidlu,z 1m6nz 3. Odbertel povinenkdykolivumoznitprovozovteli hebo yfm6ny om6ru'chr6nitom6r oprvy gcelemprodeniodectuz om ru kontroly, uiedni plomby plombyprokzujlci nignl.zrli pro etncifizeni dalkov!'ooe6it, pied poikozenlm, ozn6mit odkldu zbytedn6ho bez piedpis0 ov.ieni omorupojr" oo".n 6 zvznych'pr6vnich riuray. "l"r!'kolivz6s-h mefidlbez souhlsuprovozovtele nepiipustnf provozovtelijich Poskozenitohoto mnipulci. erti meiidlzjistitprotineo-prdvndn6 [rouoio""t"r mi prvoieo'noliu5 piipojkym6iidrzpr]soben jrr.o-porseni nefunkdnost riyt-ti smtojvy. zjistenihodnocer" hrdi Skodu n6kldyspon s o.nr"no, n6oo ptimfm zs'nelnodbdrtele, nesttecno, odbertel. vfm6nouoprvou piistup k omeru mffclmuzlizeniodbertele' to odbertelprovozovteli 'opivncn 4. NeumoZni-li pr6vnimipiedpisy v souldus obecn6zavznymi ni po pisemn6vyzvj,le' provozovtel. odpdnich vgdy odv6d6ni omeiitdavku pferllsit'neno vlstnipodruznfom6r'odpocet si muzen svirjnklsditn vnitinimou 5. Odbertel dn6yprovozovtelem' nemeutivn urdenlmnozsivi om6ru i pocruzneno z ouvypoustetodpdni 6. Pokudneni udenojink,odbertelm0zeodebirtu v soulduse smlouvou'odb6rtel y kntizce t;r; t. potiebupfifonenemovitosti odv6d6todpdniysvl/m u davt ptouo=bvtele n s pisemnlmsouhlsem opr6vn6n odbertelfim. dlsim ziizenim knlizsnim vsoouoonim povinendbrit n to' by tto Schtbyl 7. Pokud om6rumist nv 5cht6, odbertel piipojky' prodeni ntechnick6 po2dvk&m pii.trpni, bovooneni'"uvnouou"r V. Priv povinnostiprovozovtele mrvy.'zejm6nnesmi nesmi pii uzvtranismlouvyfn-tv rozporus br'imi 1. Provozovtel smlouvd odb6rtelem udene odbdrtelediskriminovi.prouoroutef ifrvnen.fd zjistenlimi skutednostmi' se zm6nuimlouvyv souldu m prvolozvt piezkoumt bez odpdnich opr6vn6npierusitomezitdvkuy-odv6d6ni 2. Provozovtelle knlizce, 6i ou pii hv6rii piedchozihoupororlbni.i"n' u piipdechzitni pohromy, 'pii.moin6mohrozenizdrvflidi mtku' prrpotky 'ptuotoutel.povinen onipiipojkyneoo r<nriz'eht ozn6mit0zemn6 bezprostfedn6. pieruseni omezenid6vkyy i6 oper6nlmu nemocnicfm' 0idu' oprdvnimu pitsluinemuorgnr-;hrny iejnofrb'ioivi, n nevzthu se povinnost Tto obcim, 'teenfm. krle iboru zrichrnndho stiediskuhsicskeho piipojky' omezenid6vkyypii hv6riioni oieru$eni by' plerusitomezitd6vkuy odv6d6niodpdnich opr6vn6n 3. Provozovtel _ pomine ) p f i p rd0 o v d dpieru$eni E n i p i i n o v nomezeni: fc.hopgy,udrzovcichreviznichprcich,. nez 'iifzeni tk, Ze jkost tlk y technicklmpozdvk&m booeitele b) nevyhovu-ri Skodun mtku, osob zp0sobit onrozitzdrvi bezpe6nosi moze ou piistup k omdru,piipojce v1izv6, po ho opkovb,n6 odndrtelprovozovteri' c) neumozni-ti smlouv6, podminek udenvg! podle k'nlizce ou zilzenivnitinlho piipojky' knlizcni pilpojky zjistenon"opriunenepiiponionf d) byto_li piipojcen odbertelzvdyni onipiipojce knlizdnl jim e) neodstrni-ti stnon6, lh0t6 provozovtelem zji5tene knlizci vnitinimouvnitini kter6nesmibft krtii nez3 dny,, odpdnich vypou5t6ni ooberuyneopravn6n6ho 0 pii prok6zdni'neopiluncneno zp0sobu0hrdyn6ho s plcenlmpodlesdnn6ho g) -' v piipd6prodleniodbertete po budel5inez30dn0' stbeneno Strn3 (celkem8)

4 @ Vrchlice- Mlei, 's' spolednost Vohospoddfskd Kutn6 Hor odpdnich podle.odstvce3. 4. pieruseni omezenfddvkyy..odv-id6nl omezeniddky li pfipo6pierugeni povinen'ozntifoon6tlteti provozovtel odpdnich odvdddni -3. pism.b) Zg.)lespofi3 dnypiedem' podleodstvce 15 dng'piedemsouisn6soznimenlmby trv6nl "l 3i pism.')t'espoi b)' podleoostvce prci. reviznich oprv,udrzovcich frov6d6niprnovnych 2' podleodstvce odpdnich omezenlddvkyyodv6d6ni 5. V piipdepieruseni pierusenl tohoto podminky opruncnstnovit 3. pism.) techtopodminek provorouiei odpdnlch rrooouni n'hrdnr fitnouounhrdniodvid.ni omezeni povinenzjistit mistnichpodminek' moznostf uoju t"tidh iechnickfch y piidinupieruieniomezenfdsvky -'.; -3: odstrnit povinenneprodlene 6. Provozovtel obnovit bezodkldne podmlnek pi;m.') techto odv6d6niodpdnich podleodstvce y ddvky omezenl pferulenl f V pffi"qe, i6 'b) odpdnich d6vkuyoouolini spone tim s n6kldy g), hrdi "",i z pism. 3 odvd6niodpjnrcn stopodtjoortlu.* ""0 odbdrtel. 7 ' P r o v o z o v t e n e o d p o v f d 6 o d b E r t e i ' z S kpri o d y u $ l! -d6vky z i s k v z elektrick6 n i k 6 n e energie, d o s t t kpii emt kuypi -f.uoroubteipreruseni ouproporuch; uoiouoou, z6sobovdni omezen6m opr6vn6ndsvkuy omezit nesttkuuooy neoo ije,uo'ou,pro kterli- pleruiit. Vl. Dodivky,stnonljihomnoZstvi 06innostipisemnel4.ouY,yo dvcey' 1. PrSvon dvkuy vznik dnem nbyti piipojky' onl povinnost dvkyy spln nvtokemyz ou 2.Vodddvniodb6rte 0moemm u s i s p f,iejn6-ho ovtpoz d v k yvprtn6m n z d r vzn6n[' otninezvdnost zdrvr, o-o.nrnb pitn6 y stnouen-jzk;il; e. zsli6'in., ' www'vhskh'cz n drese: n internetu jsoutrvrek'dispozici Aktu,rni'd o kvr;icjojlunevooy 3. M n o z s t v i d o d n v o d y m 6 i i p r o v o z o v t e l z 6 s dpiedpisy n 6 v o d(zejmbn o m d r e mz1kon, k t e re' f j 505/1990 e s t n o vsb" enlimmefidlem podl6h6{iednimuofenivsouldut" tulstnitiprvl;mi Sb')' e' 334/2000 zn6ni, vyhl65k v pltnem 5 metrofogii, iejn!'chvftokovlichstojn0meienoomerem' 4. Neni-limnozstviodebrn6y z hydrnt0 z 06erupouzitlodebrn6y n poo[i"jg ulipodtuvycrr'zejicr'ho stnovitoto mnozstviprovozovter mistnichpodminek. 5. M 6 - l i o d b E r t e l p o c h y b n o s t i o s p r d v n o s t i m E l vsidle e n i n eprovozovtel-e b o z j i s t l - l i z vn dinternetovfch unomeru'mdprivo po*adtoho pr"rl-ori"ni. formrif Zioiti f<dispozicipii vlini6n6om6ru,provozovter.ljp-jtocii Toto pr6vorr",ili;ii strsnkchsporecnosti. zku.ebny, u utorizovn6 povinen 30 dniroi" onul'rueenizd&tir"jirtit'br"rlgusgliom ru omrunezbytnou vifm6n6 i odedtu k broriozouteli oii6em2odb rtel povinenposr<ytnorii odberteli' pisemne neprodlen6 vysreoe[pijzrors"iiorirmi-p;vozovtel soueinnost. Vll. Odv6d6niodpdnich iich m6ieni ptsemn6smlouvyo dne.mnbyti06innosti vz,nik6 srzkovfch 1. Pr6von odv6d6niodpdnich stvby splneno pbzemku srzkovfch_z odv6d6niodpdnich knlizce' piipojky "lp"oriich ""0]"oi"iri".i z knlizchi iizr<ovyich vtokuodpl]iicn okmzikem v zne6i5t6ni v mnozstvistnonem n mohoubft odv6d6nyodpdnfy v rimitech 2. Knrizci i6du, knlizdniho zn ni. Aktu6rni i6du.'.i;;il;i k knrizdnim knlizce' vypou5t6nlch "-ljroenit'ofonicn tnjisieni-sjpdnich piipustn6m v6etn6gdj&o nejvy$5im str6nkch N internetovfch urdu,v sidreprwozovbiere. u mistn6prisrulnelo'opr6vnirro dispozici ' V odpdnich odvdd6nlch znedisteni jsou,uelejnenyrtutnir"iirlni'mirv spolecnosti nenl volenovypou5t6t teto pitpd6,ze kniiiirl ir.oneeneistiinouoopdnic!.ugd' ' pokud se nedn 6istirny knlizceodpdniy pfes septikyu"eittitv'odpdnicn, pr"uvs!1etimityznedist6nfuden6knlizdnim od'dnich k oostiieriizneeisteii,it"re jko zix dn piipojce' l#"i.' i rl6oj;"; ia; pouinnoit, klsifikov6no tflfi'l5il meri,,3!::g"l;y{: knlizce vvpou$i6nv9f' odpdnlch 3. Mnozstvi tr'::r nejdeji smrouv6; seurci ri;'i'j,;.i;tvn'8n.19=grizeni jlr,hi:':i"?t"?iliild#ri?#

5 w spoteinostvrchlice- Mled''s' Vohospoditiskd Kutnd Hor opr6vn.n 'id, provozovtel oprvni ureiumist.ni typ m.iiciho zrizeni k uzvienismrouvy, umoznit povinen,'r'eri.ir,oziizenr odbrirtel orirb6zn6kontrorovtfunkenost,prvnori piistupk tomutom6iicimuztizenl' ;;;;;;;"bli 4. M - l i p r o v o z o v t e l p o c h y b n o s t i. o s p r dpouinun v n o s t in" m 6z6krd6 i e n i n spisemn6 s e z j i s t iz6sti J i z i l v provozovtete dunmeiicimziizenl'm5 pr6vopoi.dt o ho Li"iious"ni. ob6r;;'il* zkusebnv' utorizovn6 u m.iicrhozilzeni *Jirtii pi"rfto,iseni 30 dn. od ooruijni'#oor"ri provozovteli' len6 neprod Vf stedekprezkouseni;;.;; I pi;"r ne ooberutel 5.Neni-limnozstvivypouSt6nichodpdnichm6ieno'piedpokl6d6se'2eodbErtel'ktenfodebir n omeru t.kouj mnoiswl'y,kter6odpovidszjisteni kdv piipd6, uz ou,vypousti knliz.. V omery. n-1souinsirov6nv sm.rnymeisr#i-oi;ip;t;bt-t"d;'';;krj iiinycr, zdroj.,pouzijise ke zji*t.nf t"ilb"roirolf'oouetu re' 'potr"o'';;b;-se zvoowoou, y piipo6te odb6r m6ien rnmei"heh' odberuzou spo*ebyvooysmeinjeirr. ibe.i mnozstviyziskn6zjinfch,provozovtelemoum6ien;ichzdrolit. toto knrizce bezvypust,.ni z66stispotfebu oem dnou u odb rter y odpdni 6. Jesrize nez30,nstu tofr,.riirti.".mnozstvivypou.t.n6 piedlozenlch mno'stvt prokzt"i.e "etsi q:1.. ijnnitky"n propoctir nehodli od.borril;6"'#q bud m6ienim, kntizce pt*iou"lel s'odb6rtelem piedem pofl'ose ov6ienfchprovozovteteni, odb6rtelem jink. 7 ' V y p o u S t i - i o d b 6 r t e d o k n l i z ne'nolinym c e.-cijfioniff, v o d u ztdi'tooem j i n f c h ' z stnonim d r o j l. l u ' z vprov6d.cim o d o v o d uprsvnlm nent- imoznozjistit ov.ienlitm vfpo.tem mnozstvivypou.t6neodpdniym6ienim uoo odborn;im piedpisem, zjis' se--rinozstvi vypousilnlicn provozovtelem. 'vo6y S. V f p o d e t m n o Z s t v l s r 6 2 k o v l c h v6ou*oe'ne o d o d v 6 dsrzxo 6 n i c h d o - j e djsou n o t nvypo6it6vany 6 k n l i z cz e mktu usibvtuden vpusti ulicni vftok smlouv6 o odv6d6ni odpdnich.uoo' voinf n"n6 dr"t ze kter6jsou tyto yooiii Jrir" fripoit<ou, nemovitost, knlizce. 9 ' P o v i n n o s t p l t i t z o d v 6 d 6 n f s r A Zuk ue"touycn o v f c h v o dro_munit<ci d o k n iiejn.'piistu.pnfch, z c e p r o v e i e j n o uplochy p o t i edrh busenevzthun,irni.,-riilin'iin r<omunit""] "*,r:irin: po*ebnvin pro pfimezjist.nibezpe6nosti prochyddrrnic, p*unij vdetn. kter6 regronrnich pro slu'bv' cerostatnich ie6o Fj'ich{iti'vyuzivnycrr s viijimkoulqyft, ;9;ti plvnutostidr'zniprvy zhrdy plochy zoologicke idpinc"' Orn!-n!!"- gijzip nesouvisis cinnosti provozovtere n m6cnosti' bydleni i irvtemu ureenycn nemovitosti 1 0. o d b e r t e j e p o v i n e n v m i s t 6. - ' r o z s h u s t n o v e n euoo m ' koo nknlizce' i z d n i meetnost' i6demoprvn znedi$te;il;;"ti;ienycn, miru urdu t<ontrotovt prmetrrl) rozhodnutim "Oplnitf1 stnonitirio iioe'"u v2orky to?i" ien u ukztele po2vn6 provozovtel' ho chrkter, ioudesti,smlouvy stnov'u provozovtel.pripd-neitnoni p.'"ii!t''''-ie lbortoii15 dn. od dt,"oruoiu'rpr*u"nbr,o rrejiiouinou odb.rterzjistiru.enrv!,sredk. vystniprotokolu' 1 1 ' P r o v o z o v t e m 0 Z e p r o v 6 s. t s 6 m ( j e. iuo.i o p r iprer<rjeeni v n E n ) f i g nstnonich r o s t r e d n i crimit.:, t v l m o pporu*enlm r6vn n6orgnizce oopuilirn pokuty' smruvni kontrorniodber vzorkfrvypoust.nicn pro stnonr ptorro uy.reoer"[?ioii'p-*o,.,ql,g smrouvyprouorjuri;r'iitizl " odbor;';;;";;;rkri hrd(vtomtopiipdeodb6rtel' N6kldyn iadu vyzduji nejvyssimiry zne6i5t6nipod e kn izcniho s povolenrm 12'odpdniy, kter6 k drzeni j"n pris disticiziizeni riohounytq" k?.i;:; rvl,dr+q;y or'0"-ti eisteni, piedchoziho t.chton vvdist.ni zjist no urjtj.';;;;hirr,z*.uii';l'i[r; i"rgndy, opr6vniho imu i6du' i odpovidjici knliz6n tjiu'=n"ei5t6n Vlll. Gen,pltebnipodminky'ruGovini nenf-li z om6rem' bezprostiedn6 potrublnspon6-ho uzdv.ru poplipd6 1. Pr6von vodnevznik6vtokemy stvby' por"*ku vtokemy vnitinihouzruiripolenorro om6r, vtokubdpdnich srdzkovvich ormzit<em vzn*..'it'oene ir"" ulrtoiiieh";i;j;;u. n"oo hydrntu knlizce. 2.Vodn6stoen6mddnosloZkovoudvousloZkovouformu' Strn5 (celkem8)

6 W spoleinostvrchlice- Mle6,.s' Vohospoddriskd Kutnd Hor form6, pokud obec nestnoviobecnez6vznou 3. Vodn6 sto6n6se hrdi vdnoslozkov6 form6, vyhl6skouvydnouv smosttnep&sotnosti0hrdundho sto0n6ho dvouslozko v0etn6 forme dvouslozko stodn6ho stodry.o rlhrd6n6ho v0etn6druhustnou"r'i-p"une nejvy$5iorg6n prsvnick6osoby' ktef j9 druhu stnonipevn6'-jtoitym0ie tk6 rozhodnout dvouttetino ui"itnir", og xntizci kter6 vikon hlsovclchpr6v nejmen6 vdt5inedrziobce. y odebrne cenypodlecenovfchpiedpis0 mnozstvf form soucinem 4. Jednoslo2kovd kterd slozku, obshu ceny form DvousloZkovd vypouit6nfchodpdnich sr62kovychvoil. mnozstviodebrn6yvypou$tdnichodpdnich soucinemcenypodler.nouli.n-pf"oirir,:, v zdvislostin kpcit6om6ru,profilupiipojky srikovfch pevnouslbzkustnonou odebrn6y. mnozstvi rooniho z zm6nusmlouvy'pokudjdeke nenlpovzov6n 5. Zm nceny formyn6ho sto6n6ho obbi,rozd6liprovozovtel prribenu z0etovciho v zm6n6ceny formy vooneho stocneho p0nl nov6vfie ceny spotiebuyv pom6rubypltnosti oznimenfmn ziejnfzmdnucenyji form.ypiedlerminemjihoupltnlnl 6. Provozovtel povinen Provozovtel spoleenosti strntch ir inreinltovyctr piislusnfobecniurol ireln6nim nhozdstriplnlivfpodetcenypron6 stodn6' ;ilt"rii odb6rteti zuctovtproti z dsvkuy odv6d6niodpdnich. opr6vn6npltby 7. Provozovtel :sptinosti. jsou pltbyzfietov6nyn Po 0hrd6v5echpohled6k pohted6vkimpoofejie licn piislusenstvi. kontrolnlodedetstnovfse spotieb 8. Pokudnenl pii zm neceny jl formy proden prfrmeruz dn1 obbtpii z denniho cenu pom6rnfmzpgsobemn d6st-zstrou' nouo1.i " ode0tu' fkturcnim ndsledujicim zpirsobupltbyse z6lohov6m Pii sdnnem fktur 14 dn0 od dtvystnifktury. 9. Spltnost zprvidlpii uprvov6n Z6loh cehy. ktuilnl mnozstvi vi5e zdlohyvypo6tez ojeorneno PoZdvkyodbSrtelen zp&sobfkturce' prodenivyudtovsnidnostrnneprovozovtelem. musi nyt preoempfsemneodsouhlseny fktur jko_ zm6ny,.si6tnosti popf, ji zm6ny,stej;c zvolitlibovolnfzpgsobpltbyschv6lenfprovozovtelem' OOOe'iieimgZe provozovtelem. (pl6tcefktur)urcenou smlouv6'z dresuodb rtele zsfl6nyn rucovci 10. Pisemnostijsou dres6temv UloZni diesunevyzdnutd se povzupi.iff." ooes6nn uyseuueoenou rudenou byl provozovteli kdy d6ru6enizisilky poviuie den, b6. V tkov6mprii""r. ;;;;zik vr6cenzp6t. vsechpoloiekvfpodtuceny 30.dubnziejniporovn6ni nejpozji kzro0n6 11. Provozovtel roce' klend6inlm v piedchozim skutednosti szen6 prouooie.stoon6 podlecenovfchpreopisu jsou polozek prvidl pro stnoniceny n6ho sto6n6hovdetn6 strukturyniklvlich vyhl65ce. stnon pr6vnlmi piedpisy' poskytne 12,Vznikne-liodb rtelinsrok v souldu s obecnd zavznymi slevu' piimdienou odb6rteli provozovtel X.Neopr6vn6nfodb6ryvypou6t6niodpdnich odbdr yz ou odberem 1. Neoprdvn6nlm ) piemdrem,,,._^ls nl, oi bezuzvien6pisemn6smlouvyo dvceyv rozporu nezznmendv6 odb6r c)' pies vooomir,--r.terf v odstejru z6shr.rodbertele odb6rmen5i,nez odb6rskutednf' zznmendv6 piedpo5kozenlm' ochr6nil nesttedn6 d) piesomei,tt"4i oonet"tel 2 ' N e o p r v n i n f m v y p o u 5 t d n f m o d p d n i c h v o d d o k n i z c evjrozporu evypou ni't e n l ss odpdnich ) bezuzvien6pisemnesmlouvyo odvddeni b ) V r o z p o r u s p o d m i n k m i s t n o v e n l i m i k n l i z C n i m i S d ezflzeni, m' kter6v d0sledku pies m iici provozovtelem c) pies m6iici,iiii'teni neschvdlen6 nezznmenv odpdnich vypustenlich zdshu odbertele mnozstvi zznmensvamno2stvimen5i,nezmnozstviskute6n6. Strn6 (celkem8)

7 @ Vohospoddfskd spoleinost Vrchlice - Mle6, 's' Kutn6 Hor X. Smluvni PokutY 1. Zneopr6vn6n! odb6r podle dlenku lx. odst. 1. techto podminek zplti odbertel provozovteli smluvni pokutu vyli io.ooo,- K6 z xjziv druh neopr6vn6n6ho odberu kzdrl zji5t6nf piipd zvl65t. 2. Z neoprvn6n6 vypousteni odpdnich knlizce podle 6l6nku lx' odst' 2 techto podminek neoo vypou5ti-ti odn6rtet'oo t<ntizce odpdni y bez moznosti kontroly jich kvlity z vypoustdni ooponich vy55i n.ez sdnne irodnote zplti odbertel provozovteli smluvni pokutu ,- xez"iey orun rieoprvneneno vypousteni kdy zjistenf piipd zvl65t. 3. Z vypou5t6ni odpdnich knlizce vy55i koncentreni bilneni hodnot6 nez bylo hodnuto, zplti odb6rtel provozovteli smluvni fokutu vypo6tenou tk, Ze z piekroeenl kzd6ho ukztele koncentrenl neoo bibneni hodnoty zne0istdni o 1^% 6inj.smluvni pokut: u ukztell rynloy, NEL,-Fb, Mo, cd, Vl, s", Hg' Be' As' cr6* 3 % sto0n6ho z bu' po kterou k piekroden i chiizelo u ukztelfr osttnlch 0,5% stodn6hoz bu, po kterou kpiekroceni chzelo. Nelze-li bu piekrcovdni pristusneho ukztele piesne stnovit, m6 se z lo' 2e tto b 6ini 90 dn0' 4. ZvypouSteni 6tek, jichz vniknuti iejn6 kn izce musi bft zbr6n6no, 6tek, kter6 nejsou odpdnimi uoo"nii, t"plti odb6rtel provozovteli smluvnf pokutu vf5i 50'000'- K0' to z ii"iovoitii tko ldtkv zvlast zkzd{l zjistdnf piipd' 5. pro pilpd prodleni s uhru plleq podle t6to smlouvy, m6 provozovtel pr6vo pozvt od odb6rtele rocni uror'z pr;i"ni ul vysi stnouen6 pltnfm pr6vnim piedpisem' Xl. Reklmce 1. odbertet oprvnen sv6 pozdvry upitnov!v:9ylu9u, s Reklmenfm i6dem provozovtele' Reklmdni ro, rt"ny upiuui" prilv fi;;;;ti gdlfrtgle provozovtele pii reklmcich' sporu s osttnimi ooftumentv'prioepsnfmi v rmci zkon, kdispozici odb rterfrm vsidle n provozech prouorou"ij", i"ibl i n mistn-6 piislusnfch obecn ich [idech. Xll' Z6v6re6n6 ustnoni 1. Sm ouvu lze uzviit n bu urcitou neureitou. Je. i sm ouv uzvlen n bu neurcitou, 6ini vfpov.dni rhfit r mesic po6it6," ;il;ho one mesice nsredujiciho po rudenl vfpodi, nehodnou-li se strny jink' 2. Smlouv nbliv pltnosti podpisem osob opr6vn6nfch zstupovt smluvni strny' smlouv n"ow 06innostibnem udenlim smlouv ' 3. Uzvfenim nov6 smlouvy pro odb6rn6 misto se st6vjici smlouv povzu z ukondenou' Xlll. Pltnost 1. Obchodni podminky dvky y odvsd6ni odpdnich jsou pltne od 1' 1 ' 2014' 2. V pln6m rozshu nhrzuji obchodni podl]nky d6vky y odvideni odpdnlch ze dne - zd.+.zoo7, , 31'3'2002 1' 9' 2009' V Kutn6 Hoie Provozovtel OdbErtel Strn 7 (celkem 8)

8 @ Vohospoddlskd spolelnost Vrchlice - MleC, 's' Kutnd Hor t, { C. UeetvYd6ni obchodnt podminky jsou wd6ny dle ustnonig 17_51 nsl. obdnsk6ho zkoniku jsou sou66sti informci o poornini.ich pro uzvrent ilnruy polte g 36 z5kon o oech knlizcfch' Ing. KrelKvPil ieditel spole6nosti Strn 8 (celkom 8)

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Í ř š š ě ý ě ř š ě ď Ť ý é ě ž ě ě ěž ú ú ěř ý ě ě ý ř ě é ě é ř é ý ě ě ž ý ěž ú ú ěř ý ě ě ý ě ň ř š š ý ý ů ř ě ř ě é ý ť š ě é ř ř é ř ě ž ž ž š ř é ř ř Ů ý é ř ř é ý ě ž é ě ř ý ř é ř ř ř ý ř ž ř

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

é ž ř ř ř Í Í Š Á Í Ú ř ě é ý ě ě ž é ý ě ě é ř ř ž ě ř é ě ý ř ě ý ě ě ř ů ý ú ů ě ě ř ů ý ú ů ě ř é ě ě ě ě ě ř é ý ř ý ý ó ý é ý ř ý ý ů ř ě ý ě Á ý ě ě ý Ž Ž é ě ú é ú ů ě ř ú ř ý Íůů ě ů ě ý é ú ž

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

\ Kr sky rdusteckého kr e 'plyffif+11ď#th*.*$.tfi ; Velká Hrdebni3118l48,4oo02 Ústí nd Lbem odbor prostíedí zemědělství d e rozdělovníku Dt um: JID: JedncíčísIo: VyÍizuje/link: E-mil: 12.8.2013 108958/2013/KUUK

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV

OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV " OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV Smernice definující pravidla pro stanovení ceny stocného, datum uskutecnení zdanitelného plnení a datum splatnosti stocného Základní uiednání b) Smlouvy Na

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

í ý á ř ů ř ě í Ď ě ě ě á ě á ří ý ě í á ř ů ň á ó Š á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á íí ý í á á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý ě í Ó ří á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý á ř ů ř ě í ř ý ří í á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ý ě

Více

Ý ý Č ž ý ž ů ď ý ů ů Ýú ž ž ý ž ý ů ý Š ž Ř ý Š ý ý ý ů ý ů ý ž ý ž Ř Š Š ý ž ý ý Š ý ú ý ů ý ž ý Š ý ý ý ý ů ž ý ú ý ůž ň ůž Š ů Č ž ý ž ý ů ů ý ž ž ý ů ý Ů ý ů ý Ů ý ů ů ý ů ů ú ž Ž Š Č ú ýž ý ž ý ý

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Ř Ý ý ó ý ý žó ý é ó ó é é ž ý ó ó é ó ó é ů ú ř ř é ý ř ó ž ý ý ř Š ó ó é ř Š ó é ý ó ó ý é ý Č ů ř ú Č é ř ú Č é ó é ř ý ž ň é ý é ř ó é ž é ř ž Ú Ž ř ů úř ž ó ý ů ů ó ů ý ž ů é ů Ý ý ó ó ó ý ů ý žó

Více

ý ý ě ý ý ě ý ž š Ž ý ý š ě Ž ý ů ž ý Ž ý ý š ě ý š ž ů ý ě ě ý ž ž Ý ú ů ž š ý ž Ý ýš ž ů Ž ý ý š ě Ž š ů ě ě ý ž ě ý ě ý ž ý ž Í š ý ý ě ů ý ě ý Ž ě Ž ý ýš ý ý ý ů ě Í Ý ž ž ě ě ě ž ú ě ě ě ú ě ě ň ě

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Č Č Á ě ý ě ž é ř ě é š ě É ÓňÁ Ž é ě č ó ů ů ó ě řý ř ž ě č š ě ž é š ř č Ž ý ž ří ů ů ě ě é ž ř ě é ů Ž ý Ž ě č ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ě éž ý č ž ž č é é ý ž ž ý ž č ů ě š ě é ř éž č ě ž ř Ž é Ž ě ý ž ž

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

í í ž ř ě í ě ší ř ů í Í ý í Ě í ě ší ř ů ž ý ú í Č ř í í ř ř ž é ě í é ě ě é í ř Í í Í ž é í Č ě é ť ř ě í ř í í í í í Č é ď í í í ří í ř í é ř š í Č ú í í ů í í ý í é í ó ý š í ě ří é Ť š í í Ťí ú ší

Více

Š ŘÁ É É Š ŘÁ É É Ú š ř ř ř ř ý š ě ě ě š ů ý š ě ě š ř ů ý ň ě ě ý ěř ě ů ý ý ě ů ě ě ý ř ě ů ý ř ý ů ý ř ř š ů ř ř ě š ř ě š ů š ř ý ě š ř ý ř ů ř ř ůž ě ě ů ř ě ř ř ě ř Žš ů ř š ů ř ý ý Ž ě ý ř ř Ž

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Í ť úí ň š ň Š ú š ý ž ž ý š ů š ž ú ž ž ú ž ž ž ý Ž ý ů ý š ž ž ž Ž ž ú ž ů ý ž ž ý ž ý ů ý š ý ý ý ú ž ž ú ž š ž ž ý š Ž ž ž ů ů ž ž ý ů ž ů ú ý ž ý ý ý ž ý ů ý ů ý ú š ž ž ž ů ý ů Ž ž ž ž ú ýš ýš š

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více