01/24. mírkách. Od volání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/24. mírkách. Od volání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno."

Transkript

1 Čádk a 3 Vhtnlk :"4ej1l yuibo kontrolnlho úhdu 2002 Strana IJ4 01/24 Prostředky poskytnuté ze zah ran i čí a ze státního ro z p o č t u na vzdělávací programy Evropské unie Kontrolní akce byla za řaz e na do plánu kontrolní činnosti Nejvy ššího kon trolního úřadu (dá le jen.,nkú"' ) na rok 200 I podčíslem O1/2.1.. Kontrolní akci říd il a kontrolní z á vě r ")'prac oval č len NKÚ Ing. Jiří Kalivoda. Cíle m kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky poskytnutými ze za h ra n ičí a ze státního rozpočtu na zabezpečen! vzdě l áva cíc h programu Ev ropské unie (dále jen.,e U'""). Kontrolováno bylo přípravné období na zavede ní programů v letech 1995 až 1997 a realizace l. fáze programu v letech 1997 až Kontrolu provedl y od z á ří do června 2002 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věcí, školství a kultury, územních odborů s tředn í Čec hy, j ižní Morava a severní Morava. Kontrolované os oby: Ú st ře dní orgány - gestoři vzd ě l ávacřch programů EU Ministe rstvo školství, mládeže a tělov ýc hovy (dá le j en "M ŠMT" ); Ministerstvo práce a sociálních věc í (dálc jen,.mpsv"). Organizace pověřen é zabezpečo\'áním vzdělávacjchprogram ů Etl Centrum pro studium vy sok ého škols tví, U Lužické ho semináře 13/90, Praha 1(dál e jen.,csv Š O); Ústav pro infor mace ve vzdělávání, Scnov ážnc náměstí 26, Praha I (dá le jen "ÚIV'); N árodn í vzdě l á va cí fond, o. p. s., Václavské náměs tí..n, Praha I. Příjemci finančnícb p rost ředků Univerzi ta Ka rlova v Praze (dá le jen..,uk Praha"); Masarykova univerzita v Brně (dá le jen "MU Brno"}; Vysoká škola bá ňská -Technick á univerzita Ostrava (dále j en ; VŠB - T U Ostra va"): vyšší odborná ško la od ěvn ího n ávrh á řsrv..i a S t řed n í průmyslová škola oděvní. Jablonského 3, Praha 7 (dále j en,.voš Praha"); Obchodní a hotelová ško la s. r. o., Bosonc žská 9, Brno; Int egrovaná s třed ní škola - Centrum odborné p ř íp ravy, Olomoucká 61, Brno (dále jen,jsš Brno") ; Vyšší odborná škola, Stf ední průmy s lová škola a Obc hod ní akadem ie, Husova 1302, Kopřivnice (dále jen,.vos Kopřivnice") ; Vyšší odborná škola Havířov s, r. o., Tajovského 2, Havt řov-podlesl (dálejen.,voš Havířov') ; Ú ř a d práce v Kutné Hoře. N émít ky proti kontrolním prot okolům, které podaly kontrolované oso by ve třec h přípa dech. byl y vypořá dá ny ved ouc ími skupin kont roluj ících rozh odnu tímí o ná - mírkách. Od volání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno. K o leg i u m NKÚ na svém XIV zasedání konaném dne 10. zá ří 2002 s e h v á I i I o usnese ním č. 6IXIV/2002 k o n t ro I n í z a vě r v tomto znč n t : I. ÚVOD Rozhodnutími Rad)' min ist rů EU a Evropsk ého partamentu z roku 199-t byl přijat program Leonardo da Vinci (dále jen.leonardo'') a Rozhodnutím i z roku 1995 programy Mládež pro Evropu a Socra tes. Úče le m těcht o vzd ě l áva cíc h programu EU bylo p ř i spět k ro zvoj i kvality školství, podporovat zlepšení odborného vzdě láván í a př ípravy na za měs t n á ní a vytvořit otev řen )' prostor pro spolupráci v rámcí Evropy. Doba trvání programu byla vymezena obdobím od I. l do Dne I vstoupila v platnost Evropská do hoda za kládající přidružení mezi Evropsk ými společen s tv í mi a jej ich č le n ským i stát)' na s t ra ně j edné a Če skou republikou na straně druhé (dále jen.bvropská dohoda"). Vláda ČR usnesením ze dne Č souhlasila se sjednáním Dodatkového prot okolu k Evropské dohodě (dále jen "Dodatkový protokol"). Zá roveň mj. uložila ministru školství, mládeže a t ěl o v ý ch o vy a ministru práce a soc iál nich věcí, aby po vstupu Dodatkového protoko lu v platnost zabezpeč il i jeho p rovádění podle zá sad uveden ých v přílo ze usnesen i. Ve smys lu t ěch to zásad MŠMT a MP SV zodpovída ly za účast Č R v programech EU týkají cích se vzdělávání, odborné přípravy a mlád eže. Dodatkov ý protokol vstoupil v platnost I Umož nil účas t ČR ve v zd ě lávacích programech s podmínkou. že CR hradí náklad y spojené se svou účast í. Podmínky účas t i ČR v programech Leona rdo, Mládež pro Evropu a Socrates a v ýše ročních p říspěvků byly sta noveny v přílo hách I a II Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/ /97 (ze dne ) o přijetí podmínek účasti ČR v programech EU týkaj ících se př ípravy na zaměstnání, mládeže a vzdě lává n í a v Rozhodnutí Rady p řidru ž en í Č. 5/98 (ze dne ), které mění Rozhodnutí Rad)' přidružení Č. 2/97 v souvislosti s finančním p řtsp ě vkem CR. Do doby plného č lenství ve vzd ěl ávacích programech od I. LO probíhalo v ČR v letech 1995 až 1997 př í pravné období, tj. informov áni potenciálních uc ha zečů o proj ektech. příprava organizačního zabezpečení program ů a ověřová ní n ěkt e rých čá stí programů v rá mci reali-

2 Čállka J Vhlník :'oi ~ j vy šš í h o kontrolního úřadu 2002 St rana 1J~ zace pilotních projektů. V letech 1997 až 1999 probíhala 1. fáze vzdě lá vací c h programů. MŠMT provedlo ve 2. pololetí roku 2001 u své pří sp ěvkové organizace Institut děti a mládeže, kte ré bylo sv ě řeno za be zpečování programu Mládež pro Evropu, vlastní kontrolu vyu žití prostředků státního rozpočtu a prostředků poskrytnutých EU k uvedenému účelu. Z tohoto důvodu byly kontrole NKÚ podrobeny pouze vzdělávací programy Socrates a Leonardo. II. SKUTEČNOSTIZJIŠTĚNÉ KONTROLOU A) Stancvent II úhrada vstupntcb příspěvků Rozhodnutím Rady přidru žení č. 2/9 7 byl stanoven ročn í p říspěvek ČR - do programu Leonardo od roku 1997 každo ročně ve výši 2 65-t 000 ECU, - doprogramu Socrates pro rok 1997ve\'Ýši 3 3~3 000 ECU, proléta 1998 a 1999 každoročně ve vj'ši ECU. Zárov eň bylo rozhodnuto, že pokud částka finančního příspěvku ČR za placeného do všeobecného rozpočtu Evropsk ých spol ečen ství bude po ode čten í doplňkových administrativních výdaj ů vyšší než sou čet všech částek finanční pomoci vyplacených českým účastníkům z prost ředků na programy, Evropská kom ise (dále jen,.ek" ) sní ží o tento rozdíl finanční příspěvek ČR pro následující rok. V rozhodnutí bylo dále uvedeno, že ČR zaplatí výdaje spoje né s j ejí úč a s tí ve vzdělávacích programech ze svého státního rozpočtu. Na základě žádostí Č R došlo Rozhodnutím Rady přidružení Č. 5/98 (ze dne ) k úpravě zdrojů ročn í ho př í spěvku, a to tak. že Č R ze stát ního rozpočtu uhradí jen 50 % čá st ky svého ročního p říspěvku na program Leon ardo a 67 % čá s t ky svého roč n í ho příspěvku na program Socrates: zb ývajících 50 % příspěvku na program Leonardo a 33 % příspěvku na program Socrates bude hrazeno každoročněz programu Phare. Dále bylo výše uvedeným rozhodnutím určeno, že ČR uhradí ze státního rozpočtu d oplňkové administrati vní výdaje ( ECU na program Leonardo a ECU na program Socrates). Č R uh radila na vzdě l áva cí programy v letech 1997 až 1999 finanční p řispěvkry, jej ichž výše je uvedena v tabulce č. I. Tabulka ě, 1: RDění příspěvky Č R na programy Socrates a Leonardo (\' EC U. od 1. t \' E URI: Skuteěný ořísoěnk* Stanoven é roční Rok Program p říspěvek ČR z toho: celkem státní rezpoěer Phare 1997 Socrates 3 3 ~ O Leonardo O 1998 Socratcs t ~ 799 I Leonardo ~U I Socrates Leonardo I Údaje z podkladů MŠMT. B) Zabe'Lpeěení realizace kontrolovaných vzděl ávac ích programu Program Socrates byl složen z osm i podprogramů, v jejichž rámci se realizovaly konkretní projekty. Jednalo se o tyto podprogramy: Erasmus - progr am pro vysoké školy, Comenius - pro gram pro spoluprácí mat e řsk ých, základních, s t řed níc h a vyšš ích odborných škol. Lingua - program pro zkvalitněni jazykových vědo mostí učitelů i ž á ků, Arion - program pro ř íd ící pracovníky v oblastí školstvl. ODL (Otevřené distanční vzdě l áv á ní ) - program pro zlepšení přístupu ke vzd ěl ávacím systémům ve všech oblastech, vzdělávan í dosp ěl ých - vzd ělá vac í program pro posílení vzdělanosti nejširší veřejnosti, zejm éna p ři propegaci znalostí o Evropě a zvyšování povědomí evropské sounále žitostí, Naric - program pro za pojení do in forma čn í sítě v systémech vysokoškolského v zdělávání a uzn ávání kvalifikací v účastnických zemích, Eurydice - program pro šíření informací o vzd ě lávacích syst émech zemí zapojených v programu Socrates.

3 Ólstka J Vhlail< ;"irjvylšlho kontrolnlho úfadu 2002 Strana tj6 MSMT V roce 1995 rozhodlo, že realizací programu Socrates bude pověřena jeho přlspěvková organizace CSVŠ; podprogram Burydíce zajišťova l ÚiV, rovnč ž příspěckova organizacemšmt" Pověření ÚIV k zastupování ČR pří realizaci tohoto podprogramu nebylo NKÚ doloženo. Program Leonardo byl zaměřen na podporu inovací a kvality v odborném vzdělávání v souvislosti s problémy hospodářského růstu. konkurenceschopnosti a zamčs t nanosti v Evropě. Byl rozdě len na tří větve, a to - zlepšov án! systémů odborného vzdělávání, - podpora aktivit pro ztepšovánl odborného vzdělávání včetně spolupráce me zi podniky a vysokými školami. - podpora rozvoje jazykov ých dovedností, znalostí a rozš i řov ání inovací ve vymezené oblasti odborného vzdě láváni, které byly dále č leně ny. Realizaci p řípravn ého období a 1. fáze programu Leonardo z a be zp e čova l a na zák ladě samostatných smluv s MSMT a MPSV uzavřených v roce 1996, nadace Ná rodní vz d ě lá vací fond, zříze ná MPSV (dálejen "NVF'). V roce 1999 došlo k přeměně právní formy NVF na obecně prosp ě šnou společnost. Podle těchto sm luv se NVF mj. zavázal - zabezpečí t úkoly v souvislosti S realizací programu Leonardo, - předkládat MSMT a MPSV do 28. 2" běžného roku v}" ročn í zprávu O plnění programu za uplynulý rok, do 3 I. 7. běžného roku průběžnou zprávu o stavu prací v prvním pololetí a návrh předběžného výběru projektů. V p říloze I Rozhodnutí Rady přidružen í č. 2/97 bylo pro I. fázi programů stanoveno, že ČR vytvo ř! odpovídající struktury a mechanismy na národní úrovní a podnikne dalš í nezbytné krok}' k zajištění celostátní koordinace a organizace uskutečňováníprogramů. Struktura ří zení vzdělávacích programůbyla schválena MSMTv roce 1998 jako vícestupňová. Celková koordinace vzdělávacích programůeu, přij ímání zá sadních stanovisek v oblasti financování a schvalování základní ch dokumentů bylo svěřeno Koordinačnímu výboru vzdě l ávací ch programů, v něm ž mělo zastoupení kromě MSMT a MPS V i Ministerstvo financí (dálejen..mp")a Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ",MPO"). Schvalováním hodnocení projektů, plánů práce a projednáváním výročních zprávo zabezpečová ní p rogramůbyly pověřeny řídící v ýbory programů Socrates a Leonardo, složené ze zá s tu pců MSMT, MPSV, MPO, CSVŠ, NVF a pracovních komisí pro hodnocení jednotlivých podprogramů. Pro jednotlivé podprogramy a aktivity byly zří zeny odborné poradní skupiny, kom ise a tj my expert ů, které byly poradnímí orgány ř idi c tch výborůa měly mj. provádět odborné hodnocení p ředložen ých projektů, výb ě r žadatelů o posk ytnutí grantů a předkládat návrhy st rategií pro podprogramy a aktivity v p ř íslu šn ém akademickém roce. C) Způsobfinanco\"ání vzdělá\'llcích program ů a \1"užívání přidělenýchprostředkú Vzdělávacíprogramy byly v kontrolova ném období financovány z p rostředků poskytnutých EK. z prostředků stá tního rozpočtu a z p rostředků program u Phare. Centrální evidenčnísystém všech prostředků poskytnutých z EU na \'Zdělá\"ací programy však zavedennebyl V letech 1995 až 1997 probíhalo přípravné období programů, v něm ž se předpokláda lo vybudov ání národních kanceláří včetně technického vybavení, odborná příprava pracovniků a preze ntace programů ve školách ČR. EKposkytla CSVŠ na zajištění přípra\'dého období pro program Socrates na léta 1996 a 1997 příspěvek ve výš i EC U" V roce 1997 převed lo csvs na ÚIV prostředky na zabezpečení podprogramu Eurydice ve výši W09OECU. Z prostředků státního rozpočtubylo CSVŠ v přípravném období na zabezpečen í programu Scc rates poskytnuto tis" Kč, z toho v roce 1996 částka tís. Kč a v roce 1997 částka tis. Kč " K zajišt ě ni přfpravného obdobi poskytla EK pro program Leonardo nadaci NVF částku ECU. Dále v roce 1996 uzavřelo MF s NVF smlouvu o poskytnutí prostředků Phare s kontrahovanou čá stkou v celkové výši ECU. V L fázi programů. tj. v letech 1997 až 1999, byly kontro lované vzdělávací programy fin ancovány z prostředků poskytnutých Č R z EU - k zabe zpeče n í decentralizovan ých projektů na základě smluv uzavíraných mezi EK a csvs pro program Socrates a mezi EK a NVF pro program Leonardo. - k zabezpečení centralizovaných projektů na zá k l a dě sm luv uzavíraných ptímo mezi EK a konkrét nimi p ředkladateli projektů v obou programech. Na decentralizované projekty jednotli vý ch podprogramův I, fázi programu Socrates EK poskytla csvs celkem ECUIEUR. Čerpání dosáhlo část ky EUR, nedočerpáno zůs t a l o EUR. V letech 1998 a 1999 dále EK poskytla CSVŠ částku EC u/eur k ú hradě provo zn ích nákladů na tzv. doplňkové info rmační aktivity. Č in nos t CSVŠ pří zabezpečováni programu Socrates byla v I. fázi financována z prostředků stá tního rozpočtu, a to v roce 1998 ve v ýši tis. Kč a v roce 1999 ve výši tis. Kč. V L fázi programu Leonardo EK poskytla NVF prosttedky na decentralizované projekty celkem ve výši I ECU, z toho v roce 1997 ve v ý š í EC U, v roce 1998 ve v ýši ECU a v roce 1999 ve '''Hi EUR Centralízovan éprojekt)! byly stejn ě jako u programu Socrates financovány přímo z EK.

4 Čá stka J Yhlník N ejl')'ulho kontrolnlho úfadu 2002 Strana 1J7 ČinnostNVF při zabezpečováníprogramu Leonardo byla hrazena z prosttedků poskytnutých z EU a státního rozpočtuv dohodnutém poměru. Přehled financování je uveden v tabulce č. 2: Tabulka Č. 2: Finanční prostředk)' poskytnuté na činnost NVF Rok Ftnancovéni - ( R,. Kll Financování - EU MSMT MPSV lv Kčt > O ; I I l Částky jsou uvedeny v přepočtu pod le prům ěrného ročního kurzu vyhl ášen ého Českou národní bankou. V rozporu s uzavřenou smlouvou MPSV dohodnutý p ř íspěvek ze stá tního rozpočtu ve v ýši I mil. Kč na rok 1996 uh radilo NVF a ž v závě ru roku 1997 a p říspěvek na rok 1997 ve v)'ši 1,5 mil. Kč neuhradilo vůbec. MPSVani smluvně nezajistilo řádné vy ú čt ov án í těchto prostředků ze stran)' NVf. Z programu Phare byly pro program Socrates poskytnuty finan čn í prostředky' ve výši EUR, které byly použity na výjezdy uč i telů ajeji ch studijní pobyty a na aktivity podprogramu Comenius. Dal ší čá stka ve v ý š í EUR byla pou žita u podprogramu Erasmus na úhradu výdaj ů na studium v za h ra n ič í, u podprogramu Comenius na podporu školám, které se poprvé zapojily do projektů. a u podprogramu Lingua na podporu jazykovýcb kurzů pro u čitele cizích ja zyků, Na podporu konečného uživatele programu Socrates byly"z programu Phare poskytnuty v akademíckém roce 1998/1999 vysokým školám finanční prostředkyve v ýš í EUR (vyčerpáno bylo EUR) a v akademickémroce ve V)'ší I EUR (vyčerpá no bylo I EUR). wsokéškoly tedy nedočerpaly EUR, které vrátily MF. D) Nakládání s finančními prostředky organizacemi po \'ěřenj'mi zabezpeěevénšm \ozděláncícb program ů EU 1. U programu Socrates CSVŠ při pořizováni hmotného majetku financovaného z prostředků poskytnutých EU z programu Pb are s vj'ší budoucího peněžitého plněni nad 100 tis. Kč (bez daně z přidané bodnuty - dále jen "DPH ) nepostupovalo podle zákona o zadádní veřejnýchzakázeka v roce 1996 pořídi lo bez výb ě rov é ho ří zen i počítačové vybavení za ~ Kč (bez DPH) a v roce 1997 za Kč (bez DPH). Stejn ě postupoval i ÚIV při zakoupení kop írovacího stroje v roce 1997 v ceně Kč (bez DPH), Před platnosti Rámc ové dohody (od ) však bylo možno zadáv at veřejn é zakázky hra zené z pros tředků Phare pouze podle zákona o zadávání ve řejných zakázek, ÚIV neprovedl věcn ě,)'účtov án í poož ítí prostřed ků poskytnutých v p řfpraveém období na zaddění ín(ormační sí tě podprogramu Eu rydlce, V přípra vném období ani v I. fázi programu Socrates nebyla řešena problematika vrácení DPH uhrazené z výdaj ů ze za h ra n i č n í c h grantů, a to a ni v mezinárodních smlouvách, ani " kontraktech uzavíran ých s EK. csvs uhrazenou DPH za hrnova lo do konečného vyúčtování s EK. V přípravném obdobi uhradilo z prostředků programu Phare DPH ve vý ši Kč, p řesto že pod le v šeobecných podmínek Phare nel ze z těchto prostředků daně, cla a poplatky hradit. V letech 1997 až 1999 uplatňovalo pouze nárok na vrácení uhrazené DPH z přijatých plněn í uhrazených z prostředků programu Phare. V konečném vyú čtov áni přípravn ého období CSV uvedlo údaje o čerpání finančních prostředků podlejednotlivých podprogramů,které neodpovídaly skutečnosti, neboť rozd ělilo s k uteč né č e rp á n í finančních prostřcdk ů na jednotlivé podprogramy úmě rně tak, aby proporcionálně nava zovalo na schvá len é ro zpočty kontraktu. Na p ř. vykázalo v závěreč né zp rávě pro EK na zavedeni podprogramu Burydice če rpá n í finančních prostředk ů ve v ýši EUR; podle předlo žených podkladů však skutečné če rp á n í dosáhlo čá s tky EUR. Na podprogram Erasmus bylo EK v I. fázi poskytnuto na decentralizované projekty EUR, Nedočerpaná čá s t ka ve v ýši EUR byla EK vrácena. Na podprogram Comeniusbylo v I. fází programu na decentralizované projekty z EK poskytnuto I EUR. Nedoč e rpa ná částka ve v ýši EUR byla EK vrácena. Ned oč e rp á n í finančn ích prostředků bylo způsobeno pozdnim uzavřenímkontraktu na podporu studijních pobyt ů s t ud e n t ů a n ásledným nedostatkem p rostředků, nebot' z důvodu posunu terminu pro posk ytnutí prostředkůje CS VŠ v některých případech obdrželo a ž po ter mínu zahájení stáží. Účast na n ěko lika kurzech musela být z uvedeného důvodu zru šena. Nékteré decentralizované projekty podprogramu Comenius nebyly do dne ukončení kontroly NKÚ ze strany EK vyúč t ová ny. V důsledku pozdního uzavřeníkontraktu CSVŠ s EK a následného nedostatku finančníchprostředkůzasila 10CSVŠ vyso kým školám finanční p rostředky na studijní pob)1)' studentů oproti termínům sjedna n j'm v uzavřen ých smlouvách opožděně. Např. pro akademickýrok CSVŠ uzavřelo s UK Praha dohodu na studíjní pobyty studentů na finanční částku ve vý ši EUR.

5 Č>islka 3 \ 'htnik ~ej"yniho kontrolního úfadu 2002 St ranil 138 Přestože se CSVŠ zavá zalo převést na účet vysok é školy 80 %finančni podpory ve výši EUR po předložení podepsané dohody školou, převedlo první splátku ve \)'ši EUR až 28 dnů po podpisu smlouvy a druhou splátku ve v ýší EURaž 55 dnů po podpisu smlouvy. V důsl edku loho nemohly vysoké ško ly pln ě využit poskytnuté finanční prostředky z EK a byly nuceny financovat některé studijní pobyt)' studentů i z vlastních zdrojů, případně musel)' být studij ní pobyty buď zkráceny, nebo zrušeny, popř. posunuty na další semestr na úkor doby pobytu v z a h ra n ič í. CSVŠ nahrazovalo chybějící prostředky dočasnými výpůjčkami z rozpočtu MŠMT, popř. z vlastního rozpočtu. MŠMT zapůjči lo v roce 1998 CSVŠ celkem 9874 tis. Kč a v roce 1999 celkem tis. Kč. Uvedené č ástky byly v p říslu šných rozpočtových letech MŠMT vráceny. V důsledku vzniku kur zových rozdílů však došlo k nárůstu výdajů v EUR, a to v roce 1998 o EUR a v roce EUR. T)10 zv ýšené výdaje pokryla EK sní žením odvodu nevy čerpaných finančních prost ředku podprogramu Lingua. Navi c v rozporu s podnúnkami pro pou žití finančn í ch prostředků dohodnutými v kontrakt ech pou žívalo csvs dočasně prostředky z. j iných podprogramů, popř. finanční p rost ředky programu Tempus (z prostředků Phare). Např. dne uzavřela EK s CSVŠ kontrakt se z pět no u ú čínnost í od a dobou trvání do na zabezpečení podprogramu Lingua. EK poskytla finanční prostředky ve v ýši EUR až dne , přičemž CSVŠ první platby příjemcům ve v ýši EUR provedlo j iž CSVŠ v důsl edku nedostatku finančníchprostředkůpřevedlo na tento program dne 27. ll z podprogramu Comenius část ku EUR, kterou vrátilo dne , Dále dne převedlo na tento podprogram částkuve v ýši EUR Z tzv. doplňkových informa čních aktivit, kterou vrátilo zpět dne 26. 5, Uvedený postup CSVŠ znepřehledňovalče rpání finančnícb prostředkůjednot Ih j 'ch podprogramů, Centralizované proj ekty podprogramu Erasmus realizovaly vysoké školy na základě smluv uzavřených pří mo s EK, ktcrájim rovn ě ž přímo zasílala finanční prostředky. Vysoké školy p ředkládaly závě r eč né zpráv)' v četně konečn ého vy ú čtován í poskytnutých prostředku přímo EK. CSVŠ obdrželo tyto zprávy po uze na vědomi. U centrali zovanýc h projektů podprogramu Comenlus byly návrhy projektů hodnoceny a vybírány EK, při. čemž smlouvy uzaví rala EK pří mo s předkladatelem projektu. Závěrečná zpráva a kon ečné vy úč t ová n í poskytnutýcb prostředků bylo předkládán o pouze EK. PropodprogramArion bylo v I. fázi programu z EKposkytnuto EUR, čerpání dosáhlo čá stky EUR U kontraktu uzavřeného s EK v roce 1997 ve v ý ší EUR na studijn í pobyty pro v zd ěl áva cí odbo rníky CSVŠ nep ředložilo ke kontrole z áv ěrečnou zprávu v četn ě kone ě- né ho vyúčt odn í 5 EK. V důsledku toho nebylo možno prov ě řit celkové čerpání finančních prostředků poskytnurých na tento kontrakt. vy ů čtov á nl jiného kontraktu uzavřen ého v roce 1999 ve v)'ši EUR na studijní pobyty pro vzdě l ávací specialisty a ř í dí cí pracovníky nebylo EKdo ukončení kontroly NKÚ potvrzeno. CSVŠ při kontrole nedoložilo n ě kte ré účetní doklady prokazující použití posk,1nutj'ch finančníchprosthdkův nánmosti na uzavřeně smlouvy s příjemci. Např. u smlouvy z roku 1997 uzavřené s příjemcem grantu ve výši EUR na studíjní pobyt v Řecku nedoložilo závěre č né vyú čtov án! finančních prostředků vč e t ně dokladů prokazujících výdaje na dopravu a doklad o vrácení nevyčerpan ých finančních prostředků. V seznamu uskutečněnýchstudijních pob,1ů, kterj' byl polohou ke konečnému vyů ětován í 5 EK, b,.-i,., zjištěn,. sou čtov é chyby a rozd ílné údaje o \'ýši poskytnut ého grantu oproti smlouv ám. Nap ř. II sm louvy z roku 1998 uzavřené s ptíjemcem grantu na č ás t ku I 050 EUR na studij ní pob yt v Norsku vyk ázalo CSVŠ ve vyúčtov án í pro EK č erpání ve vý ší I 100 EUR, přestože podle č ty ř výdajových pokladních dokladů bylo celkově vydáno EUR. Podle vy účtován í příjemcemgrantu bylo převzat o I 127 EUR. CSVŠ požadovalo na p ř íj emci gra ntu vráce ní nevy čerp á n ých finančních prostředků na dopravu. Do dne ukonče ní kontroly NKÚ konečné vypořádá ní s příjemcem v č ct n ě vrác e ní nevy č erpan ých prostředků CSVŠ nedoložil o. 2. U programu Leonardo NVF v rozporu s ustanovením dohod o peskvmutí prostředků hradil z bankovního účtu určeného pro Iinanccván! projektůstáží a vý m ě n i platby s těmito projekt" nesouvisejtci, jako napt. úhrady za vypracování expertních posudků č i úhradu služební cesty. Ve všech případechbyly prostředky vr áceny na bankovní úč el V)' hrazený pro platby ve prospěch projektů stáži a výmě n. Kontrolou 17 decentralizovaných projektů byly zj ištěny drobné nedostatky, jako napt. nevyužití možno sti žádat vrácení první splátky finančníhop ř t sp č vku p ř í nezpracován í závěrečné hodnoticí zprávy ve stanoveném termínu, poskytnutí ni žší čá s tky v případě prvn í spl átky příspěvku, než bylo s ml uvně dohodnuto, poskytnut í vyššího příspěvku. než byla stanovenáma ximální částka. Z dů\-'odu dočasného nedostatku finančníchprostřeliků na př ísl ušných bankovních účte ch nemohl NV F v některých phpadech dodržet termín pn-ní splátky. Např. vos Kop řivnice pos kytl první splátku prosttedků H, resp. 52 dnů po za čá tku stáže. p řesto že pod le uza v řen ých smluv tak měl učinit nejpozději 20 dnů před jejím zahájením. E) Na kládání s finančními pros t ře dky jej ich p říjemci UK Praha obdržela odek v I. fázi programu v souladu s kontraktem finanční pro st ředky na ce ntra lizované projekty ve výš í ECUIEUR, na decentralizované

6 Čbtka J Vhtnlk :"lrjv)-ulho kohl tolnlho úřadu 2002 StUH" tj9 projekty ECU/EUR. Z prostředků Phare j í byly poskytnuty další prost ředky ve výši EUR. V akademickém roce 1998/1999 vyslala UK Praha v rámci organizování studijních pobytů do zah raničí 161 studentů a v roce celkem 237 studentů. Kontrolou provedenou u 79 případů, které proběhly v akademickém roce 1998/1999 a u 8~ případů, které proběhly v akademickém roce , bylo zj iš t ě n o, že UK Praha \)'wala ve finančním ")-pořádání prostředků poskytnutých z E U na podprogram Erasmus jiné částk)i, než b)'ly sjednán)' ve finančních dohodách s [ednotllvymt účastníky (u pob ytů uskute čn ěných v akademickém roce 1998/1999 byly vykázané čá s t ky u prostředků poskytnutých z EU o ECU ni žší a u prostředků Phare o 33 7~ 2 ECU vyšší, u pobytů v roce 1999 /2000 byl y vykázány čá s t ky u prostředků poskytuutých z EU o EUR nižší a u prostředků Phare EUR vyšší). Čerpám finančního příspěvkuz podprogramu Erasmus a z programu Phare uvedené v z á vě rečné zprávě navíc ned oložila finančními dohodami ani jinými účetnímidoklady. Pře stože UK Praha obd ržela prostředky určené na realizací podprogramu Era smu s v EUR a jej ich č e rpá n í rovně ž v EUR vyka zovala, probíhalo poskytov ání přísp ě vk ů kone čným uživatelům v rozporu se sm louvou v jiných měnách. V dů sledku toho část p říjemc ů grantů obdržela pří spěvky nižší, pop ř. vy ššl, než jim příslušely podle sj edna n ých finančních dohod. UK Praha navíc vy ka zova la p ř ísp ěvky v jiné výši. než je poskytovala. UK Praha se zavázala, že bude prost ředky poskytované EK vést na odděleném bankovním účtu nebo podú č tu. V konrroteven émobdobí však vedla na bankovním účtu souhrnně bez dalšího rozlišení prostředkyposkytnuté jak přímo EK na centralizované projekt)", tak prostředk)' poskytnuté prostřednictvímcsvš na decentralízovan é projekty a současně í doplňkové prost ředky poskytnut ě z programu Phare. V důsledku opožděného předání prostředků od CSVŠ (např. v roce 1998 u prostředků v celkové výši ECU se jednalo o zpoždě n í v rozpětí od 31 do 58 kalendářních dnů a v roce 1999 II prostředků v celkové výši EUR o zpožd ě n i v rozpětí od 38 do -1-0 kalendářních dnu po ode slání stanovených podkladů) použila UK Praha pro podprogram Erasmus i prostředky určené na pro \'oz univerzity (v roce 1998 ve v ýší Kč a v roce 1999 ve v ýši Kč). Prost ředkyvrátila ve dvou splátkách (v roce 1999 a v roce 2000). MU Brno nevedl a přehlednou evídenct o obdržených a ě e rp a n ý c b prostředcích n a projekt)' podprogr amu Erasmus. ISŠ Brno u podpro gramu Come nius a u projektu programu Leonardo nevedlav ů ěetní c tví evidencipodle jed not livých projekt u. Navíc neotevřela účet v korunách ur č ený pouze na fina ncování jednotli vých p rojektů. VŠB - T U Ostrava byla pro l. fázi programů přiděle na na speciální přípravné cesty čá s tka ECU, na centrali zovan é projekty částka ECUIEUR. na decentralizovauéprojekty částka ECUIEUR a z prostředků Phare částka ECUIEUR. Úplné akademické uznání zahraničního studij ního pobytu studentů v tom smyslu, že by zkoušky složené studenty během jejich zahraničního pobytu nahradily zkoušky, které byli studenti povinni složit na VŠB - TU Ostrava, bylo v akademickém roce 1998/1999 provedeno u 42 % a v akademickém roce 1999/2000 u 74 % z celkového počtu vyslaných student ů. VŠB - T U Ostrava nep ředíožita doklady o písemném informování studentů(s výj imkou s tude n tů Ekonomické fakulty) ještě před jejich odjezdem do zahraniči o jednoz nač ně definovaném programu jejich za hra ničního studia, Nesledovala naplňován í všech podmínek dohod o V)' užívání finančních prostředkůpřevedenýchn a účet "'J' soké škol)' na studijní pob),ty studentů, např, povinnost studentů uzavřft všechna oczb)1ná pojištění. VOŠ Praha obdržela v letech 1997 až 1999 celkem ECUIEUR. Ve č tyřech případech hradila bez souhlasu NVP výdaje na projekt i po skončení trvání smlouvyv celkové vý ši Kč. V důsledku pozdního zaslaní finančních prostředků z NVP použila VOŠ Praha na nákup valut v celkové v ýší Kč prost ředky z fondu reprodukce investi čního majetku. Po obdržení první splátkyod Nvf prostředkyvrátíla. V letech 1999 a 2000 poskytla cestovní agentuře zálohy celkem ve v ýši Kč, které nedolo žila účetním dokladem. VOŠ Knpřtvniceobdržela čás tku EUR. Při zabezpečování projektůnepoužívala pro platb)' tj'kající se projektu samostatný účet a neuzavřela potřebná pojiště ní účastníků. P ři stáží úča stníků projektu uhradila v roce 1998 z j ejích grantu neopr á vněn ě náklady na další cesty ve výši Kč a v roce 1999 ve výší II 879 Kč. VOŠ H avířov obdržela č ást ku EUR. U jednoho projektu v rozporu se smlouvou a bez předchozíh o souhlasu NVF vybrala \' roce 1998 od 10 p římých účast níků stáže celkem čá s t ku Kč, kterou použila jako finanční př íspěvek z jiných zd roj ů zahrnutý do celkových skute čn ých nákladů na projekt. Dále nezajistila uzav ření ve škerých pot řebných poji štění p římých účastníků. V pří padě jiného projektu byla zaháje na stáž v Polsku ~O dní před podpisem smlouv y. V důsledku opožděn ých splátek finančního příspěvku od NVP byla nucena VOŠ Havířov hradit neodkladné výdaje z finančních prostředků určených na provoz školy. Úřa d p r áce v Ku tné Hoře (dále jen.,úp ') če rp a l prostředky z programu Leonardo mj. na realizaci projektu.abs olve nt". Zdrojem fin ancováni by la kromě prostředků z programu Leonardo (podle smlouvy ve výši EUR) i úhrada nákladů na rekva li fi kační kurz z prost ředků státního rozpočtu ur č en ý ch na aktivní poli-

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

99/35 Státní finanční aktiva a pasiva

99/35 Státní finanční aktiva a pasiva Č "'tk a 3 Vhtlllk ~ ~jyyhího kontrolního liřadu ZO{)O Stn".. 1S0 99/35 Státní finanční aktiva a pasiva Kontrolní akce byla za řaz e na do pl ánu kontrolní č i n nosti Nejvy ššího kontrolního úřadu na

Více

00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám

00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám Vbtník ;'\ie j~yišího kontrolnlho úhd.. 2000 St r a n a 238 00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám Kontrolní akce byla za řaz e na do plánu kontrolní č i n nost i Nejvy ššlhc komrolnlho

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad. 2000 Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod

Více

06/02 Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků

06/02 Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 417 06/02 Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání ( btkl! 4 \'istn lk :"ie jvyhlho kontroln lho úhdu 2000 Str ana 262 00/13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně *) Kontro lní akce byla zarazena do plánu kontrolní činnosti Nej vy ššlho kontrolního ú

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/23 Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání

Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Věstník NKÚ, kontrolní závěry 279 06/35 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých. převzetí majetku z 22. 9. 1994 především:

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých. převzetí majetku z 22. 9. 1994 především: Částka 3 Věstnik Nejvyiliho kontrolniho úřadu1997 Strana 241 96/37 Kontrolní závěr z kontroly "HospodařeníFondu dětí a mládeže s jeho rozpočtovými prostředkya s majetkem bývalého SSM ve vlastnictví České

Více

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293 686 01 Uherské Hradiště IČO: 750 40 425 Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 06/35 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání

Kontrolní závěr z kontrolní akce 06/35 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Kontrolní závěr z kontrolní akce 06/35 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více