01/24. mírkách. Od volání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/24. mírkách. Od volání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno."

Transkript

1 Čádk a 3 Vhtnlk :"4ej1l yuibo kontrolnlho úhdu 2002 Strana IJ4 01/24 Prostředky poskytnuté ze zah ran i čí a ze státního ro z p o č t u na vzdělávací programy Evropské unie Kontrolní akce byla za řaz e na do plánu kontrolní činnosti Nejvy ššího kon trolního úřadu (dá le jen.,nkú"' ) na rok 200 I podčíslem O1/2.1.. Kontrolní akci říd il a kontrolní z á vě r ")'prac oval č len NKÚ Ing. Jiří Kalivoda. Cíle m kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky poskytnutými ze za h ra n ičí a ze státního rozpočtu na zabezpečen! vzdě l áva cíc h programu Ev ropské unie (dále jen.,e U'""). Kontrolováno bylo přípravné období na zavede ní programů v letech 1995 až 1997 a realizace l. fáze programu v letech 1997 až Kontrolu provedl y od z á ří do června 2002 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věcí, školství a kultury, územních odborů s tředn í Čec hy, j ižní Morava a severní Morava. Kontrolované os oby: Ú st ře dní orgány - gestoři vzd ě l ávacřch programů EU Ministe rstvo školství, mládeže a tělov ýc hovy (dá le j en "M ŠMT" ); Ministerstvo práce a sociálních věc í (dálc jen,.mpsv"). Organizace pověřen é zabezpečo\'áním vzdělávacjchprogram ů Etl Centrum pro studium vy sok ého škols tví, U Lužické ho semináře 13/90, Praha 1(dál e jen.,csv Š O); Ústav pro infor mace ve vzdělávání, Scnov ážnc náměstí 26, Praha I (dá le jen "ÚIV'); N árodn í vzdě l á va cí fond, o. p. s., Václavské náměs tí..n, Praha I. Příjemci finančnícb p rost ředků Univerzi ta Ka rlova v Praze (dá le jen..,uk Praha"); Masarykova univerzita v Brně (dá le jen "MU Brno"}; Vysoká škola bá ňská -Technick á univerzita Ostrava (dále j en ; VŠB - T U Ostra va"): vyšší odborná ško la od ěvn ího n ávrh á řsrv..i a S t řed n í průmyslová škola oděvní. Jablonského 3, Praha 7 (dále j en,.voš Praha"); Obchodní a hotelová ško la s. r. o., Bosonc žská 9, Brno; Int egrovaná s třed ní škola - Centrum odborné p ř íp ravy, Olomoucká 61, Brno (dále jen,jsš Brno") ; Vyšší odborná škola, Stf ední průmy s lová škola a Obc hod ní akadem ie, Husova 1302, Kopřivnice (dále jen,.vos Kopřivnice") ; Vyšší odborná škola Havířov s, r. o., Tajovského 2, Havt řov-podlesl (dálejen.,voš Havířov') ; Ú ř a d práce v Kutné Hoře. N émít ky proti kontrolním prot okolům, které podaly kontrolované oso by ve třec h přípa dech. byl y vypořá dá ny ved ouc ími skupin kont roluj ících rozh odnu tímí o ná - mírkách. Od volání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno. K o leg i u m NKÚ na svém XIV zasedání konaném dne 10. zá ří 2002 s e h v á I i I o usnese ním č. 6IXIV/2002 k o n t ro I n í z a vě r v tomto znč n t : I. ÚVOD Rozhodnutími Rad)' min ist rů EU a Evropsk ého partamentu z roku 199-t byl přijat program Leonardo da Vinci (dále jen.leonardo'') a Rozhodnutím i z roku 1995 programy Mládež pro Evropu a Socra tes. Úče le m těcht o vzd ě l áva cíc h programu EU bylo p ř i spět k ro zvoj i kvality školství, podporovat zlepšení odborného vzdě láván í a př ípravy na za měs t n á ní a vytvořit otev řen )' prostor pro spolupráci v rámcí Evropy. Doba trvání programu byla vymezena obdobím od I. l do Dne I vstoupila v platnost Evropská do hoda za kládající přidružení mezi Evropsk ými společen s tv í mi a jej ich č le n ským i stát)' na s t ra ně j edné a Če skou republikou na straně druhé (dále jen.bvropská dohoda"). Vláda ČR usnesením ze dne Č souhlasila se sjednáním Dodatkového prot okolu k Evropské dohodě (dále jen "Dodatkový protokol"). Zá roveň mj. uložila ministru školství, mládeže a t ěl o v ý ch o vy a ministru práce a soc iál nich věcí, aby po vstupu Dodatkového protoko lu v platnost zabezpeč il i jeho p rovádění podle zá sad uveden ých v přílo ze usnesen i. Ve smys lu t ěch to zásad MŠMT a MP SV zodpovída ly za účast Č R v programech EU týkají cích se vzdělávání, odborné přípravy a mlád eže. Dodatkov ý protokol vstoupil v platnost I Umož nil účas t ČR ve v zd ě lávacích programech s podmínkou. že CR hradí náklad y spojené se svou účast í. Podmínky účas t i ČR v programech Leona rdo, Mládež pro Evropu a Socrates a v ýše ročních p říspěvků byly sta noveny v přílo hách I a II Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/ /97 (ze dne ) o přijetí podmínek účasti ČR v programech EU týkaj ících se př ípravy na zaměstnání, mládeže a vzdě lává n í a v Rozhodnutí Rady p řidru ž en í Č. 5/98 (ze dne ), které mění Rozhodnutí Rad)' přidružení Č. 2/97 v souvislosti s finančním p řtsp ě vkem CR. Do doby plného č lenství ve vzd ěl ávacích programech od I. LO probíhalo v ČR v letech 1995 až 1997 př í pravné období, tj. informov áni potenciálních uc ha zečů o proj ektech. příprava organizačního zabezpečení program ů a ověřová ní n ěkt e rých čá stí programů v rá mci reali-

2 Čállka J Vhlník :'oi ~ j vy šš í h o kontrolního úřadu 2002 St rana 1J~ zace pilotních projektů. V letech 1997 až 1999 probíhala 1. fáze vzdě lá vací c h programů. MŠMT provedlo ve 2. pololetí roku 2001 u své pří sp ěvkové organizace Institut děti a mládeže, kte ré bylo sv ě řeno za be zpečování programu Mládež pro Evropu, vlastní kontrolu vyu žití prostředků státního rozpočtu a prostředků poskrytnutých EU k uvedenému účelu. Z tohoto důvodu byly kontrole NKÚ podrobeny pouze vzdělávací programy Socrates a Leonardo. II. SKUTEČNOSTIZJIŠTĚNÉ KONTROLOU A) Stancvent II úhrada vstupntcb příspěvků Rozhodnutím Rady přidru žení č. 2/9 7 byl stanoven ročn í p říspěvek ČR - do programu Leonardo od roku 1997 každo ročně ve výši 2 65-t 000 ECU, - doprogramu Socrates pro rok 1997ve\'Ýši 3 3~3 000 ECU, proléta 1998 a 1999 každoročně ve vj'ši ECU. Zárov eň bylo rozhodnuto, že pokud částka finančního příspěvku ČR za placeného do všeobecného rozpočtu Evropsk ých spol ečen ství bude po ode čten í doplňkových administrativních výdaj ů vyšší než sou čet všech částek finanční pomoci vyplacených českým účastníkům z prost ředků na programy, Evropská kom ise (dále jen,.ek" ) sní ží o tento rozdíl finanční příspěvek ČR pro následující rok. V rozhodnutí bylo dále uvedeno, že ČR zaplatí výdaje spoje né s j ejí úč a s tí ve vzdělávacích programech ze svého státního rozpočtu. Na základě žádostí Č R došlo Rozhodnutím Rady přidružení Č. 5/98 (ze dne ) k úpravě zdrojů ročn í ho př í spěvku, a to tak. že Č R ze stát ního rozpočtu uhradí jen 50 % čá st ky svého ročního p říspěvku na program Leon ardo a 67 % čá s t ky svého roč n í ho příspěvku na program Socrates: zb ývajících 50 % příspěvku na program Leonardo a 33 % příspěvku na program Socrates bude hrazeno každoročněz programu Phare. Dále bylo výše uvedeným rozhodnutím určeno, že ČR uhradí ze státního rozpočtu d oplňkové administrati vní výdaje ( ECU na program Leonardo a ECU na program Socrates). Č R uh radila na vzdě l áva cí programy v letech 1997 až 1999 finanční p řispěvkry, jej ichž výše je uvedena v tabulce č. I. Tabulka ě, 1: RDění příspěvky Č R na programy Socrates a Leonardo (\' EC U. od 1. t \' E URI: Skuteěný ořísoěnk* Stanoven é roční Rok Program p říspěvek ČR z toho: celkem státní rezpoěer Phare 1997 Socrates 3 3 ~ O Leonardo O 1998 Socratcs t ~ 799 I Leonardo ~U I Socrates Leonardo I Údaje z podkladů MŠMT. B) Zabe'Lpeěení realizace kontrolovaných vzděl ávac ích programu Program Socrates byl složen z osm i podprogramů, v jejichž rámci se realizovaly konkretní projekty. Jednalo se o tyto podprogramy: Erasmus - progr am pro vysoké školy, Comenius - pro gram pro spoluprácí mat e řsk ých, základních, s t řed níc h a vyšš ích odborných škol. Lingua - program pro zkvalitněni jazykových vědo mostí učitelů i ž á ků, Arion - program pro ř íd ící pracovníky v oblastí školstvl. ODL (Otevřené distanční vzdě l áv á ní ) - program pro zlepšení přístupu ke vzd ěl ávacím systémům ve všech oblastech, vzdělávan í dosp ěl ých - vzd ělá vac í program pro posílení vzdělanosti nejširší veřejnosti, zejm éna p ři propegaci znalostí o Evropě a zvyšování povědomí evropské sounále žitostí, Naric - program pro za pojení do in forma čn í sítě v systémech vysokoškolského v zdělávání a uzn ávání kvalifikací v účastnických zemích, Eurydice - program pro šíření informací o vzd ě lávacích syst émech zemí zapojených v programu Socrates.

3 Ólstka J Vhlail< ;"irjvylšlho kontrolnlho úfadu 2002 Strana tj6 MSMT V roce 1995 rozhodlo, že realizací programu Socrates bude pověřena jeho přlspěvková organizace CSVŠ; podprogram Burydíce zajišťova l ÚiV, rovnč ž příspěckova organizacemšmt" Pověření ÚIV k zastupování ČR pří realizaci tohoto podprogramu nebylo NKÚ doloženo. Program Leonardo byl zaměřen na podporu inovací a kvality v odborném vzdělávání v souvislosti s problémy hospodářského růstu. konkurenceschopnosti a zamčs t nanosti v Evropě. Byl rozdě len na tří větve, a to - zlepšov án! systémů odborného vzdělávání, - podpora aktivit pro ztepšovánl odborného vzdělávání včetně spolupráce me zi podniky a vysokými školami. - podpora rozvoje jazykov ých dovedností, znalostí a rozš i řov ání inovací ve vymezené oblasti odborného vzdě láváni, které byly dále č leně ny. Realizaci p řípravn ého období a 1. fáze programu Leonardo z a be zp e čova l a na zák ladě samostatných smluv s MSMT a MPSV uzavřených v roce 1996, nadace Ná rodní vz d ě lá vací fond, zříze ná MPSV (dálejen "NVF'). V roce 1999 došlo k přeměně právní formy NVF na obecně prosp ě šnou společnost. Podle těchto sm luv se NVF mj. zavázal - zabezpečí t úkoly v souvislosti S realizací programu Leonardo, - předkládat MSMT a MPSV do 28. 2" běžného roku v}" ročn í zprávu O plnění programu za uplynulý rok, do 3 I. 7. běžného roku průběžnou zprávu o stavu prací v prvním pololetí a návrh předběžného výběru projektů. V p říloze I Rozhodnutí Rady přidružen í č. 2/97 bylo pro I. fázi programů stanoveno, že ČR vytvo ř! odpovídající struktury a mechanismy na národní úrovní a podnikne dalš í nezbytné krok}' k zajištění celostátní koordinace a organizace uskutečňováníprogramů. Struktura ří zení vzdělávacích programůbyla schválena MSMTv roce 1998 jako vícestupňová. Celková koordinace vzdělávacích programůeu, přij ímání zá sadních stanovisek v oblasti financování a schvalování základní ch dokumentů bylo svěřeno Koordinačnímu výboru vzdě l ávací ch programů, v něm ž mělo zastoupení kromě MSMT a MPS V i Ministerstvo financí (dálejen..mp")a Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ",MPO"). Schvalováním hodnocení projektů, plánů práce a projednáváním výročních zprávo zabezpečová ní p rogramůbyly pověřeny řídící v ýbory programů Socrates a Leonardo, složené ze zá s tu pců MSMT, MPSV, MPO, CSVŠ, NVF a pracovních komisí pro hodnocení jednotlivých podprogramů. Pro jednotlivé podprogramy a aktivity byly zří zeny odborné poradní skupiny, kom ise a tj my expert ů, které byly poradnímí orgány ř idi c tch výborůa měly mj. provádět odborné hodnocení p ředložen ých projektů, výb ě r žadatelů o posk ytnutí grantů a předkládat návrhy st rategií pro podprogramy a aktivity v p ř íslu šn ém akademickém roce. C) Způsobfinanco\"ání vzdělá\'llcích program ů a \1"užívání přidělenýchprostředkú Vzdělávacíprogramy byly v kontrolova ném období financovány z p rostředků poskytnutých EK. z prostředků stá tního rozpočtu a z p rostředků program u Phare. Centrální evidenčnísystém všech prostředků poskytnutých z EU na \'Zdělá\"ací programy však zavedennebyl V letech 1995 až 1997 probíhalo přípravné období programů, v něm ž se předpokláda lo vybudov ání národních kanceláří včetně technického vybavení, odborná příprava pracovniků a preze ntace programů ve školách ČR. EKposkytla CSVŠ na zajištění přípra\'dého období pro program Socrates na léta 1996 a 1997 příspěvek ve výš i EC U" V roce 1997 převed lo csvs na ÚIV prostředky na zabezpečení podprogramu Eurydice ve výši W09OECU. Z prostředků státního rozpočtubylo CSVŠ v přípravném období na zabezpečen í programu Scc rates poskytnuto tis" Kč, z toho v roce 1996 částka tís. Kč a v roce 1997 částka tis. Kč " K zajišt ě ni přfpravného obdobi poskytla EK pro program Leonardo nadaci NVF částku ECU. Dále v roce 1996 uzavřelo MF s NVF smlouvu o poskytnutí prostředků Phare s kontrahovanou čá stkou v celkové výši ECU. V L fázi programů. tj. v letech 1997 až 1999, byly kontro lované vzdělávací programy fin ancovány z prostředků poskytnutých Č R z EU - k zabe zpeče n í decentralizovan ých projektů na základě smluv uzavíraných mezi EK a csvs pro program Socrates a mezi EK a NVF pro program Leonardo. - k zabezpečení centralizovaných projektů na zá k l a dě sm luv uzavíraných ptímo mezi EK a konkrét nimi p ředkladateli projektů v obou programech. Na decentralizované projekty jednotli vý ch podprogramův I, fázi programu Socrates EK poskytla csvs celkem ECUIEUR. Čerpání dosáhlo část ky EUR, nedočerpáno zůs t a l o EUR. V letech 1998 a 1999 dále EK poskytla CSVŠ částku EC u/eur k ú hradě provo zn ích nákladů na tzv. doplňkové info rmační aktivity. Č in nos t CSVŠ pří zabezpečováni programu Socrates byla v I. fázi financována z prostředků stá tního rozpočtu, a to v roce 1998 ve v ýši tis. Kč a v roce 1999 ve výši tis. Kč. V L fázi programu Leonardo EK poskytla NVF prosttedky na decentralizované projekty celkem ve výši I ECU, z toho v roce 1997 ve v ý š í EC U, v roce 1998 ve v ýši ECU a v roce 1999 ve '''Hi EUR Centralízovan éprojekt)! byly stejn ě jako u programu Socrates financovány přímo z EK.

4 Čá stka J Yhlník N ejl')'ulho kontrolnlho úfadu 2002 Strana 1J7 ČinnostNVF při zabezpečováníprogramu Leonardo byla hrazena z prosttedků poskytnutých z EU a státního rozpočtuv dohodnutém poměru. Přehled financování je uveden v tabulce č. 2: Tabulka Č. 2: Finanční prostředk)' poskytnuté na činnost NVF Rok Ftnancovéni - ( R,. Kll Financování - EU MSMT MPSV lv Kčt > O ; I I l Částky jsou uvedeny v přepočtu pod le prům ěrného ročního kurzu vyhl ášen ého Českou národní bankou. V rozporu s uzavřenou smlouvou MPSV dohodnutý p ř íspěvek ze stá tního rozpočtu ve v ýši I mil. Kč na rok 1996 uh radilo NVF a ž v závě ru roku 1997 a p říspěvek na rok 1997 ve v)'ši 1,5 mil. Kč neuhradilo vůbec. MPSVani smluvně nezajistilo řádné vy ú čt ov án í těchto prostředků ze stran)' NVf. Z programu Phare byly pro program Socrates poskytnuty finan čn í prostředky' ve výši EUR, které byly použity na výjezdy uč i telů ajeji ch studijní pobyty a na aktivity podprogramu Comenius. Dal ší čá stka ve v ý š í EUR byla pou žita u podprogramu Erasmus na úhradu výdaj ů na studium v za h ra n ič í, u podprogramu Comenius na podporu školám, které se poprvé zapojily do projektů. a u podprogramu Lingua na podporu jazykovýcb kurzů pro u čitele cizích ja zyků, Na podporu konečného uživatele programu Socrates byly"z programu Phare poskytnuty v akademíckém roce 1998/1999 vysokým školám finanční prostředkyve v ýš í EUR (vyčerpáno bylo EUR) a v akademickémroce ve V)'ší I EUR (vyčerpá no bylo I EUR). wsokéškoly tedy nedočerpaly EUR, které vrátily MF. D) Nakládání s finančními prostředky organizacemi po \'ěřenj'mi zabezpeěevénšm \ozděláncícb program ů EU 1. U programu Socrates CSVŠ při pořizováni hmotného majetku financovaného z prostředků poskytnutých EU z programu Pb are s vj'ší budoucího peněžitého plněni nad 100 tis. Kč (bez daně z přidané bodnuty - dále jen "DPH ) nepostupovalo podle zákona o zadádní veřejnýchzakázeka v roce 1996 pořídi lo bez výb ě rov é ho ří zen i počítačové vybavení za ~ Kč (bez DPH) a v roce 1997 za Kč (bez DPH). Stejn ě postupoval i ÚIV při zakoupení kop írovacího stroje v roce 1997 v ceně Kč (bez DPH), Před platnosti Rámc ové dohody (od ) však bylo možno zadáv at veřejn é zakázky hra zené z pros tředků Phare pouze podle zákona o zadávání ve řejných zakázek, ÚIV neprovedl věcn ě,)'účtov án í poož ítí prostřed ků poskytnutých v p řfpraveém období na zaddění ín(ormační sí tě podprogramu Eu rydlce, V přípra vném období ani v I. fázi programu Socrates nebyla řešena problematika vrácení DPH uhrazené z výdaj ů ze za h ra n i č n í c h grantů, a to a ni v mezinárodních smlouvách, ani " kontraktech uzavíran ých s EK. csvs uhrazenou DPH za hrnova lo do konečného vyúčtování s EK. V přípravném obdobi uhradilo z prostředků programu Phare DPH ve vý ši Kč, p řesto že pod le v šeobecných podmínek Phare nel ze z těchto prostředků daně, cla a poplatky hradit. V letech 1997 až 1999 uplatňovalo pouze nárok na vrácení uhrazené DPH z přijatých plněn í uhrazených z prostředků programu Phare. V konečném vyú čtov áni přípravn ého období CSV uvedlo údaje o čerpání finančních prostředků podlejednotlivých podprogramů,které neodpovídaly skutečnosti, neboť rozd ělilo s k uteč né č e rp á n í finančních prostřcdk ů na jednotlivé podprogramy úmě rně tak, aby proporcionálně nava zovalo na schvá len é ro zpočty kontraktu. Na p ř. vykázalo v závěreč né zp rávě pro EK na zavedeni podprogramu Burydice če rpá n í finančních prostředk ů ve v ýši EUR; podle předlo žených podkladů však skutečné če rp á n í dosáhlo čá s tky EUR. Na podprogram Erasmus bylo EK v I. fázi poskytnuto na decentralizované projekty EUR, Nedočerpaná čá s t ka ve v ýši EUR byla EK vrácena. Na podprogram Comeniusbylo v I. fází programu na decentralizované projekty z EK poskytnuto I EUR. Nedoč e rpa ná částka ve v ýši EUR byla EK vrácena. Ned oč e rp á n í finančn ích prostředků bylo způsobeno pozdnim uzavřenímkontraktu na podporu studijních pobyt ů s t ud e n t ů a n ásledným nedostatkem p rostředků, nebot' z důvodu posunu terminu pro posk ytnutí prostředkůje CS VŠ v některých případech obdrželo a ž po ter mínu zahájení stáží. Účast na n ěko lika kurzech musela být z uvedeného důvodu zru šena. Nékteré decentralizované projekty podprogramu Comenius nebyly do dne ukončení kontroly NKÚ ze strany EK vyúč t ová ny. V důsledku pozdního uzavřeníkontraktu CSVŠ s EK a následného nedostatku finančníchprostředkůzasila 10CSVŠ vyso kým školám finanční p rostředky na studijní pob)1)' studentů oproti termínům sjedna n j'm v uzavřen ých smlouvách opožděně. Např. pro akademickýrok CSVŠ uzavřelo s UK Praha dohodu na studíjní pobyty studentů na finanční částku ve vý ši EUR.

5 Č>islka 3 \ 'htnik ~ej"yniho kontrolního úfadu 2002 St ranil 138 Přestože se CSVŠ zavá zalo převést na účet vysok é školy 80 %finančni podpory ve výši EUR po předložení podepsané dohody školou, převedlo první splátku ve \)'ši EUR až 28 dnů po podpisu smlouvy a druhou splátku ve v ýší EURaž 55 dnů po podpisu smlouvy. V důsl edku loho nemohly vysoké ško ly pln ě využit poskytnuté finanční prostředky z EK a byly nuceny financovat některé studijní pobyt)' studentů i z vlastních zdrojů, případně musel)' být studij ní pobyty buď zkráceny, nebo zrušeny, popř. posunuty na další semestr na úkor doby pobytu v z a h ra n ič í. CSVŠ nahrazovalo chybějící prostředky dočasnými výpůjčkami z rozpočtu MŠMT, popř. z vlastního rozpočtu. MŠMT zapůjči lo v roce 1998 CSVŠ celkem 9874 tis. Kč a v roce 1999 celkem tis. Kč. Uvedené č ástky byly v p říslu šných rozpočtových letech MŠMT vráceny. V důsledku vzniku kur zových rozdílů však došlo k nárůstu výdajů v EUR, a to v roce 1998 o EUR a v roce EUR. T)10 zv ýšené výdaje pokryla EK sní žením odvodu nevy čerpaných finančních prost ředku podprogramu Lingua. Navi c v rozporu s podnúnkami pro pou žití finančn í ch prostředků dohodnutými v kontrakt ech pou žívalo csvs dočasně prostředky z. j iných podprogramů, popř. finanční p rost ředky programu Tempus (z prostředků Phare). Např. dne uzavřela EK s CSVŠ kontrakt se z pět no u ú čínnost í od a dobou trvání do na zabezpečení podprogramu Lingua. EK poskytla finanční prostředky ve v ýši EUR až dne , přičemž CSVŠ první platby příjemcům ve v ýši EUR provedlo j iž CSVŠ v důsl edku nedostatku finančníchprostředkůpřevedlo na tento program dne 27. ll z podprogramu Comenius část ku EUR, kterou vrátilo dne , Dále dne převedlo na tento podprogram částkuve v ýši EUR Z tzv. doplňkových informa čních aktivit, kterou vrátilo zpět dne 26. 5, Uvedený postup CSVŠ znepřehledňovalče rpání finančnícb prostředkůjednot Ih j 'ch podprogramů, Centralizované proj ekty podprogramu Erasmus realizovaly vysoké školy na základě smluv uzavřených pří mo s EK, ktcrájim rovn ě ž přímo zasílala finanční prostředky. Vysoké školy p ředkládaly závě r eč né zpráv)' v četně konečn ého vy ú čtován í poskytnutých prostředku přímo EK. CSVŠ obdrželo tyto zprávy po uze na vědomi. U centrali zovanýc h projektů podprogramu Comenlus byly návrhy projektů hodnoceny a vybírány EK, při. čemž smlouvy uzaví rala EK pří mo s předkladatelem projektu. Závěrečná zpráva a kon ečné vy úč t ová n í poskytnutýcb prostředků bylo předkládán o pouze EK. PropodprogramArion bylo v I. fázi programu z EKposkytnuto EUR, čerpání dosáhlo čá stky EUR U kontraktu uzavřeného s EK v roce 1997 ve v ý ší EUR na studijn í pobyty pro v zd ěl áva cí odbo rníky CSVŠ nep ředložilo ke kontrole z áv ěrečnou zprávu v četn ě kone ě- né ho vyúčt odn í 5 EK. V důsledku toho nebylo možno prov ě řit celkové čerpání finančních prostředků poskytnurých na tento kontrakt. vy ů čtov á nl jiného kontraktu uzavřen ého v roce 1999 ve v)'ši EUR na studijní pobyty pro vzdě l ávací specialisty a ř í dí cí pracovníky nebylo EKdo ukončení kontroly NKÚ potvrzeno. CSVŠ při kontrole nedoložilo n ě kte ré účetní doklady prokazující použití posk,1nutj'ch finančníchprosthdkův nánmosti na uzavřeně smlouvy s příjemci. Např. u smlouvy z roku 1997 uzavřené s příjemcem grantu ve výši EUR na studíjní pobyt v Řecku nedoložilo závěre č né vyú čtov án! finančních prostředků vč e t ně dokladů prokazujících výdaje na dopravu a doklad o vrácení nevyčerpan ých finančních prostředků. V seznamu uskutečněnýchstudijních pob,1ů, kterj' byl polohou ke konečnému vyů ětován í 5 EK, b,.-i,., zjištěn,. sou čtov é chyby a rozd ílné údaje o \'ýši poskytnut ého grantu oproti smlouv ám. Nap ř. II sm louvy z roku 1998 uzavřené s ptíjemcem grantu na č ás t ku I 050 EUR na studij ní pob yt v Norsku vyk ázalo CSVŠ ve vyúčtov án í pro EK č erpání ve vý ší I 100 EUR, přestože podle č ty ř výdajových pokladních dokladů bylo celkově vydáno EUR. Podle vy účtován í příjemcemgrantu bylo převzat o I 127 EUR. CSVŠ požadovalo na p ř íj emci gra ntu vráce ní nevy čerp á n ých finančních prostředků na dopravu. Do dne ukonče ní kontroly NKÚ konečné vypořádá ní s příjemcem v č ct n ě vrác e ní nevy č erpan ých prostředků CSVŠ nedoložil o. 2. U programu Leonardo NVF v rozporu s ustanovením dohod o peskvmutí prostředků hradil z bankovního účtu určeného pro Iinanccván! projektůstáží a vý m ě n i platby s těmito projekt" nesouvisejtci, jako napt. úhrady za vypracování expertních posudků č i úhradu služební cesty. Ve všech případechbyly prostředky vr áceny na bankovní úč el V)' hrazený pro platby ve prospěch projektů stáži a výmě n. Kontrolou 17 decentralizovaných projektů byly zj ištěny drobné nedostatky, jako napt. nevyužití možno sti žádat vrácení první splátky finančníhop ř t sp č vku p ř í nezpracován í závěrečné hodnoticí zprávy ve stanoveném termínu, poskytnutí ni žší čá s tky v případě prvn í spl átky příspěvku, než bylo s ml uvně dohodnuto, poskytnut í vyššího příspěvku. než byla stanovenáma ximální částka. Z dů\-'odu dočasného nedostatku finančníchprostřeliků na př ísl ušných bankovních účte ch nemohl NV F v některých phpadech dodržet termín pn-ní splátky. Např. vos Kop řivnice pos kytl první splátku prosttedků H, resp. 52 dnů po za čá tku stáže. p řesto že pod le uza v řen ých smluv tak měl učinit nejpozději 20 dnů před jejím zahájením. E) Na kládání s finančními pros t ře dky jej ich p říjemci UK Praha obdržela odek v I. fázi programu v souladu s kontraktem finanční pro st ředky na ce ntra lizované projekty ve výš í ECUIEUR, na decentralizované

6 Čbtka J Vhtnlk :"lrjv)-ulho kohl tolnlho úřadu 2002 StUH" tj9 projekty ECU/EUR. Z prostředků Phare j í byly poskytnuty další prost ředky ve výši EUR. V akademickém roce 1998/1999 vyslala UK Praha v rámci organizování studijních pobytů do zah raničí 161 studentů a v roce celkem 237 studentů. Kontrolou provedenou u 79 případů, které proběhly v akademickém roce 1998/1999 a u 8~ případů, které proběhly v akademickém roce , bylo zj iš t ě n o, že UK Praha \)'wala ve finančním ")-pořádání prostředků poskytnutých z E U na podprogram Erasmus jiné částk)i, než b)'ly sjednán)' ve finančních dohodách s [ednotllvymt účastníky (u pob ytů uskute čn ěných v akademickém roce 1998/1999 byly vykázané čá s t ky u prostředků poskytnutých z EU o ECU ni žší a u prostředků Phare o 33 7~ 2 ECU vyšší, u pobytů v roce 1999 /2000 byl y vykázány čá s t ky u prostředků poskytuutých z EU o EUR nižší a u prostředků Phare EUR vyšší). Čerpám finančního příspěvkuz podprogramu Erasmus a z programu Phare uvedené v z á vě rečné zprávě navíc ned oložila finančními dohodami ani jinými účetnímidoklady. Pře stože UK Praha obd ržela prostředky určené na realizací podprogramu Era smu s v EUR a jej ich č e rpá n í rovně ž v EUR vyka zovala, probíhalo poskytov ání přísp ě vk ů kone čným uživatelům v rozporu se sm louvou v jiných měnách. V dů sledku toho část p říjemc ů grantů obdržela pří spěvky nižší, pop ř. vy ššl, než jim příslušely podle sj edna n ých finančních dohod. UK Praha navíc vy ka zova la p ř ísp ěvky v jiné výši. než je poskytovala. UK Praha se zavázala, že bude prost ředky poskytované EK vést na odděleném bankovním účtu nebo podú č tu. V konrroteven émobdobí však vedla na bankovním účtu souhrnně bez dalšího rozlišení prostředkyposkytnuté jak přímo EK na centralizované projekt)", tak prostředk)' poskytnuté prostřednictvímcsvš na decentralízovan é projekty a současně í doplňkové prost ředky poskytnut ě z programu Phare. V důsledku opožděného předání prostředků od CSVŠ (např. v roce 1998 u prostředků v celkové výši ECU se jednalo o zpoždě n í v rozpětí od 31 do 58 kalendářních dnů a v roce 1999 II prostředků v celkové výši EUR o zpožd ě n i v rozpětí od 38 do -1-0 kalendářních dnu po ode slání stanovených podkladů) použila UK Praha pro podprogram Erasmus i prostředky určené na pro \'oz univerzity (v roce 1998 ve v ýší Kč a v roce 1999 ve v ýši Kč). Prost ředkyvrátila ve dvou splátkách (v roce 1999 a v roce 2000). MU Brno nevedl a přehlednou evídenct o obdržených a ě e rp a n ý c b prostředcích n a projekt)' podprogr amu Erasmus. ISŠ Brno u podpro gramu Come nius a u projektu programu Leonardo nevedlav ů ěetní c tví evidencipodle jed not livých projekt u. Navíc neotevřela účet v korunách ur č ený pouze na fina ncování jednotli vých p rojektů. VŠB - T U Ostrava byla pro l. fázi programů přiděle na na speciální přípravné cesty čá s tka ECU, na centrali zovan é projekty částka ECUIEUR. na decentralizovauéprojekty částka ECUIEUR a z prostředků Phare částka ECUIEUR. Úplné akademické uznání zahraničního studij ního pobytu studentů v tom smyslu, že by zkoušky složené studenty během jejich zahraničního pobytu nahradily zkoušky, které byli studenti povinni složit na VŠB - TU Ostrava, bylo v akademickém roce 1998/1999 provedeno u 42 % a v akademickém roce 1999/2000 u 74 % z celkového počtu vyslaných student ů. VŠB - T U Ostrava nep ředíožita doklady o písemném informování studentů(s výj imkou s tude n tů Ekonomické fakulty) ještě před jejich odjezdem do zahraniči o jednoz nač ně definovaném programu jejich za hra ničního studia, Nesledovala naplňován í všech podmínek dohod o V)' užívání finančních prostředkůpřevedenýchn a účet "'J' soké škol)' na studijní pob),ty studentů, např, povinnost studentů uzavřft všechna oczb)1ná pojištění. VOŠ Praha obdržela v letech 1997 až 1999 celkem ECUIEUR. Ve č tyřech případech hradila bez souhlasu NVP výdaje na projekt i po skončení trvání smlouvyv celkové vý ši Kč. V důsledku pozdního zaslaní finančních prostředků z NVP použila VOŠ Praha na nákup valut v celkové v ýší Kč prost ředky z fondu reprodukce investi čního majetku. Po obdržení první splátkyod Nvf prostředkyvrátíla. V letech 1999 a 2000 poskytla cestovní agentuře zálohy celkem ve v ýši Kč, které nedolo žila účetním dokladem. VOŠ Knpřtvniceobdržela čás tku EUR. Při zabezpečování projektůnepoužívala pro platb)' tj'kající se projektu samostatný účet a neuzavřela potřebná pojiště ní účastníků. P ři stáží úča stníků projektu uhradila v roce 1998 z j ejích grantu neopr á vněn ě náklady na další cesty ve výši Kč a v roce 1999 ve výší II 879 Kč. VOŠ H avířov obdržela č ást ku EUR. U jednoho projektu v rozporu se smlouvou a bez předchozíh o souhlasu NVF vybrala \' roce 1998 od 10 p římých účast níků stáže celkem čá s t ku Kč, kterou použila jako finanční př íspěvek z jiných zd roj ů zahrnutý do celkových skute čn ých nákladů na projekt. Dále nezajistila uzav ření ve škerých pot řebných poji štění p římých účastníků. V pří padě jiného projektu byla zaháje na stáž v Polsku ~O dní před podpisem smlouv y. V důsledku opožděn ých splátek finančního příspěvku od NVP byla nucena VOŠ Havířov hradit neodkladné výdaje z finančních prostředků určených na provoz školy. Úřa d p r áce v Ku tné Hoře (dále jen.,úp ') če rp a l prostředky z programu Leonardo mj. na realizaci projektu.abs olve nt". Zdrojem fin ancováni by la kromě prostředků z programu Leonardo (podle smlouvy ve výši EUR) i úhrada nákladů na rekva li fi kační kurz z prost ředků státního rozpočtu ur č en ý ch na aktivní poli-

7 Vbtník :"IejvyHlho konlrolnlho úřad Sl r a n a 1..0 tik-u zaměst na nost i, a to ve výši Kč " Pln ěním svých úkolů vyplývaj ících ze z aj iš ťová n í uvedeného proj ektu pově ř il ÚP mj. í cizí subjekt. K zaj i š tě n i projektu uzavřel tento subjekt (jehož čin no st vypl ývajíc! z uzavřeného závazku měla být ze stra ny ÚP kontrolována) s dvěma vedoucí mi pracovnicemi ÚP dohod}"o pro vedení práce, a to bez souh lasu jejich zaměstnavatele. ÚP v rozporu s projektem nezabezpečil pro účastník)' rekvallňka čnt kun. ale pouze kun přípravný, 'i' m čnn á stáž II zahraníčního partnera byla splněna jen čás tečně a cíl e projektu nebylo dosaženo, neboť ani jeden z účastníků nezískal v průb ěhu realiza ce projektu novou odbornou kval ifika ci an i osvěd čen í o rekvalifikaci, V ně kolika případech bytí úč a s t ní c i po návratu ze stáže opakovaně evidováni jako nezaměstnaní. ÚP při n akládání s prost ředky státního roz p očt u postupoval nehospodárně, neboť uhradil cizímu subjektu částku Kč jako úh radu za rekvalifikační kurz a uchazečům o zam ě stnaní zařazen ým do kurzu vyp latiljako hmotné zabezpečenícelkem Kč, přestože se o rekvalifikační kurz nejednalo a bylo mu známo, že v kalkulaci nákladůkurzu existují závažné rozpory, Pti úhradě použil variantu kalkulace s nej vy šší mírou zisku, přes t o že v ka lkulaci, kt erá byla souč á s tí dohody o zabez p ečení rekva lifi kace, zisk kalkulován nebyl. V dohodách o rekvalifikaci uzavřen ých s účastníky kurzu ani v jenom případě nesjednal z pů sob ověřování z ískaných znalostí a dovedností a neuvedl pracov ní činno st, na kterou má být uchazeč o za měs t ná n í rekvalifikov án. ÚP p řesto vyhodnotíl projekt jako úspěšný " F) Účtování o poskytnutých finančníchprostředcíchz EU CSV~. ÚIV,NVF i někteří příjemci nepostupcvati při ú čtov ání o poskytnutj'ch finančních p rostředcích z E U v sou ladu s usraneveniml zákona o ů čet ní c tvt, CSVŠ neú čtovalo o p řijatých a č e rpa n ý ch finanč ních pro st řed cíc h poskytnutých z programu Pha re na zavedení pro gramu Socrates ani o pro s t ředcích poskytnut ých z EU na realizaci I. fáze programu Socrates na pří slušn ých syn tetických účtech podle účtov é osnov)' pro r o zpočtové a p řtsp ěvkov é organizace, a č ko li, ' výd aje p římo realizovalo, ale jako o závazcích pouze podle obrat ů bankovního úč tu (vedeného v EUR) s analytickým č l e něním na program Socrates. CSVŠ nerozlišovalo pří pady, kdy finanční prost ředky byly následně poskytován}' da lším příjemcům a CSV Š plnilo roli zprostředkovatele (např. u podprogramů Erasmus, Comeníus, Língua a Aríon) a kdy bylo samo j ejich konečn ým příjemcem {např. u podprogramu Naric a u n ěkt erých dop l ňkových informa č n ích aktiv it), V důsledku toho ů ěetntctv í CSVŠ v ěrn ě nezobrazova lo pohyb fi nančníc h p rostředkůz E U" Účetni ct v í neobsahova lo p říjmy a výdaje hotovost í devizov ýcha korunových pokladen. Úče t n í doklady v čet ně pokla dních d ok lad ů byly ulo ženy odd ěl e ně od účet - nich d ok ladů a evidence CSVŠ, nebyly vša k ozna č e ny souvis lou č í selnou řa do u. Záva zky ú čet n í jednotky a zů s t a t ky bankovních účtů a pokladní hotovosti dev i zový ch a koru nov ýc h pokladen nebyly inventa rizovány. CSVŠ vedlo o finančních prosttedcích pos kytnutých z EU "vlastní evide nci jednotlivý ch kontrakt ů.. na bankovn ích účtech jednotlivých podprogramů spolu s výpomocnou evidencí (tzv".pokladny"). ve které byly uvedeny příjmy a výdaje v hotovostí a v některých p řípa dech i pla tby prováděné bezho tovostním způsobe m" Evidence sloužily jako podklad pro konečné vyú čtová n í uzavřených do hod s příjemci grantů a pro vy účtován! jednotlivých kontraktů s EK. Podle výpis ů z účtů v návaznosti na " vlastní evídencí jednotlivých kontraktů" byly zj iš t ě ny i hotovostní vý bě ry neuvedené v pomocné evidenci. Např. dva hotovostní výbě ry v souhrn né výši Kč sice byly za znamenány v pomocné evidencí Doplňkových aktivit j ako vratka p ůj čky na ak ti vity podprogramu Li ngua z roku 1997, av šak půjčka a její vr ácení bylo provedeno bez vystaven í pokladních dokladů a navazujících záp isů v obou pomocných evidencích. CSVŠ a ÚIV pod le podmínek ko n t ra ktů hradily z pros t ře čk ů pcskytnurých EK i pořízení technického vybavetú (kopírky, počítače. faxy, tiskárny, telefonní centrála, software, kancelářský n ábytek atd.), a to v letech 1996 a 1997 v celkové výší (v kur zovém přepoč tu) cca Kč (CSVŠ ve v)'ší cca I Kč a ÚIV ve vý ši cca Kč ). Do dne ukončeníkontroly NKÚ však CSVŠ neved lo I)ořízený majetek v úč e t n i c t ví na p říslušných majetkových účtech. a čkolivjej použ řvatc již od roku resp, CSVŠ majetek nesledovalo ani jako maje tek ci zí na pod rozvahov ých ú čtech " Ro vněž nercspektovalo pov innost odepisovat majetek, kte rý uživatel reá lně provozuje a opc ttebovava, a nep rovédě lo inventarizace to hoto majetku. ÚIV vynaložil v přípravném období na zaváděni informačn í sítě podprogramu Eurydice v roce 1997 prost ředky na pořízení hmo tného investi čního majetku ve vý ši Kč, Přestože poří zený majetek byl uvede n do užívání, vedl ho ÚIV na účtu Pořízení hmotn ých investic. Dále v rozporu se smlouvou o poskytnutí prost ře dků nevyúčtoval csvs zál ohově po skytnuté fi n a nč ní prostředky ve v ý š í 1 25.J 29" Kč " NVF při vede n! účetn í evldenee o pro s t ře d cíc h na pro2ram Leonardo opakovaně ú č toval v roce 1999 o skutečnostech, kterés uvedeným obdobím č asov ě ani " «ně nesouvisely. Jednalo se o výdaje na provoz, služební cesty, nákupjízdenek, letenek a služby, které byly uskut ečněny v účetních obdob ích let 1996, 1997 a 1998 " Za hra ni č ní cesty byly v roce 1999 vyúč tovává ny se značným zpožděním. Napt. v jednom případě nevyužit á záloha byla vrácena až za 336 dní pojej ím poskytnutí. Do doby u konče n í kontroly NKÚ neby ly navíc vyú čt ovány některé slu žební cesty usk utečněné j iž v roce 1996"

8 Čhtka J \'htalk ~ej"yulho kontrolnlho IÍhdll 2002 Stranil J,U NVF nevedl ů ě e t níctví úplně. průkazným způsobem a správně tak, ab)" věrně zobrazovalo skutečnosti. které jsou jebo předmětem, neboť např, - ačkoliv běžně vyplácel z pokladny zaměstnancůmzálohy na různé výdaje. o těchto zálohách neúčtoval a neevidoval jejako pohled ávky za zaměstnanci. - zaúčtoval tentýž účetní p řípad dvakrát pod dvěma různými dokladovými čís ly. - náklady na reprezentaci za oběd a za večeři zaúčtoval jako drobný materiál do spotřeby. - zaúčtoval příjem do pokladny ve v ýši Kč, aniž by jej doložil účetním dokladem, Kromě toho - použil jako účetní doklad písemnosti, které neměly náležitosti ú č c t n i ho dokladu, - neuspořádal v letech 1999 a 2000 účetn í písemnosti tak, aby bylo zřejmé, kterého období se týkají a zda jsou kompletní. - neúčtoval účetní případy svých pok laden v deníku, v němž by zápisy uspořádal chronologicky, a tím prokázal zaúčtování všech případů v účetním období. - ncprovad ěl inventury peně žní hotovosti v pokladnách fyzickou inventurou v den uveden}' v inventurním zá pisu, ale provád ěl je pou ze form áln ě podle stavů na účtech veden ých v účetnictví. UK Praba nevedla v kontrolovaném období účetnictví o prostředcícb poskytnutých na podprogram Erasmus průkazným způsobem. Částky vykázané jako vyplacené studentům n~doložila předepsaným zp ů sobem a v době kontroly NKU v ěrohodně neprokázala skutečnou výší vyplacených prostředků, Negativn! vliv na úroveň prokazatelnosti skutečn é výše poskytnutých prostředků v ECU, ptip. EUR mčla i skutečnost. že UK Praha poskytovala příjemcům šeky, nikoliv však na sjednané čá s t k")' " EUR, ale na různé dilčí čá s tky v Kč, DEM, FRF apod. V době kontroly NKÚ nebylo možno ov ěřit, zda vůbec a kd)" si příjemci grantu nechali šeky proplatit a kolik bylo UK Praha skutečně z podprogramu Erasmus a prostředků Phare na projekty čerpánoa wptacenov přepočtu na ECUfEUR lého období, avšak MŠMT neměloz důvodu nedostateč ného přehleduo vj"ši poskymutýcb a čerpaných prostředku na centralizované projekt)' možnost kontroly správnosti tohoto snížení příspěvků, Nakládání s prostředky poskytnutými EU na vzdělávací programy se tidilo pouze smluvními ustanoveními. Zá\-"azná pravidla pro použití t ěchto prostředkůnebyla \' ČR stanovena. Vláda ČR sice schválila sv ým usnesením ze dne 15.3,2000 Č. 274 Pokyny pro hospodařeni s finan čnimi prost ředky při realizaci programů předvstupni pomoci Evropsk ých společenství v ČR. které se však na v zd ěl á mel programy EU nevztahují. Kontrola nakládání s prostředky poskytnutými EK pro přípravnéobdobí a pro rcalizaci L fáze vzdělávacích programů nebyla prováděna, Kontrolu nakládání s prostředky poskytnutými na vzdělávací programy provedlo MF u programu Socrates za období let 1995 až 1997, a to pouze pokud jde o prostředkystátního rozpočtu, a MŠMT za rok MPSV kontrolu u programu Leonardo neprov ád ě lo. CSVŠ ani NVF neprovedly u příjemců grantů žádnou kontrolu dodržování podmínek uzavřených smluv nebo použití poskytnutých prostředků, ačkoliv tato mo ž nost byla v uzav řených smlouvách s příjemci stanovena, CSVŠ v roce 1999 provedlo dvě a \' roce 2000 jednu monitorovací návštěvu na třech vysokých školách v souvislosti se zapojováním škol do podprogramu Erasmus, NVF provedl monitorovací návštěvy v za h r a n i čí u šesti projektů, EK do ukončení kontrol)' NKÚ cetkov ě konečné \')' ůětověnt finančních prostředků poskytnutých na realizaci L fáze vzdělávacích programů EU v návaznosti na příspěvky,které ČR každoročněbradila do všeobecného rozpočtu Evropských spcleěenstvíjakcnáklady související s účastí v programech a jejichž nevy čerpan á část měla být ČR vrácena, neprcvedla. G) Vybodnoco\'ání a kontrola vaděl évac ích programů Organizace pověřené zabezpe č ová ním vzdělávacích programůzpracovávaly hodnoticí zprávy O přínosu vzdělávacích programů EU, které byly předm ětem jednání ř t dících výborů programů, koordinačníhovýboru i MŠMT, Součástí hodnoticích zpráv byly i přehledy o výší poskytnutých a čerpaných prostředků z EU, šlo však poure o informativní údaje. CSVŠ nemělo u centrafízovan šch projektů podprogramů Comenius, Vzdělá"ánídospělých a Otevřen é distanční n:dělavání informace o výši poskytnurýcb finančnícb prostředkůz EKani o jejicb čerpáni, u podprogramu Erasmus neměloinformace o skutečné \j'ši příspěvkupo jebo finančním\--ypořádánís EK. EK ve výzvách k úhradám vstupních př íspěvk ů uváděla částku sní ženou o nedočerpané pro středky z minu- Ul VYHODNOCENÍ Kontrola prostředkůposkytnutých ze zahraničí a ze státního rozpočtuna vzděl ávací programy EU prokázala, že ČR si nevytvořila vhodné podmínky pro řádné v)"užíl'ani těchto prostředků, a to: 1. ani vevztabu \-ůči EK: - ČR uhrazovala pravidelněroční přtspěvkyna účast ve \'Zděláncích programech EU, aniž mělamožnost odh' nít "časnost a správnost \-)o'účtovánítěchto prostředků ze stran)" EK, - ČR sí nezajistila žádoucí informovanost o centrahaovaných projektech ze strany EK.

9 Vhtnlk :'<lej"yhlho kontrolnlho úf'adu 2002 Strana I,U Důsledkemtohoto stavu je skutečnost. že v ČR nebyl zaveden přebtedný evídenčnt systém prostředkůpo-. skltnutých z EU na vzd ělávací programy. a ČR tak neměla přehled o skute čn é vj'ši prostředků posk),tnutj'ch z EU ve vztahu k uhrazeným ročním příspěvkům, EKdo doby ukončení kontrolynkú neprovedla lo'yúčtování období realizace J. fáze těchto programů; 2. ani \' rámci vuítřnfhosystému: - louda ČR sice určila jako gestory zodpo\idající za účast ČR \' programech EU tj'kajících se vzděláváni, odborné příprny a mládeže MŠMT a MPSV. t)'to orfán~' však přesunul)" svou zodpovědnost za realizaci programůna zprostředkovatelské subjekty; - nebyla vydána závazná pravidla pro nakládání s prostředky posk)1nutými EU na n:dělávací program)' ani nebylo zajišt ěno prováděni d ůsledeýcb kontrol v této oblasti. Organizace pověřenězabezpečováním programůa někteří příjemci nevedli v kentrotovae ém obdobío posk)-1nutýchprostředcích na,"zděláyací programy EU prňkaznou evidenci. V některých případech porušili i obecně z ávazné prání předpis)-'(zákon o ů č et n í ctvt, zákon o zadál-'ání veřejných zakázek). Při poskytování prost ředků docházelov obdobírealizace I. fáze vzdělávacích programů k pozdnímu uzavírání kontraktůve vztahu k výjezdňm studentů, a tím k opožděnému poskytování prostředkuze strany EU. V důsledku toho řešil)" organizace pověřené zabezpečeváním programůa jejich potenciální příjemci(školy) nedostatekfinančních prostředků převodem\'olných prostředku z delizolj 'eh účtů jinj'ch podprogramů,použív áním prost ředk ů ur čených kjiným účelům (zejména na pro\'oz škol). \'j'půjčkami apod. V n ěkterých případech docházeloz těchto duvodu k posunům termínu realizace projektů. případně k jejich zkrácení či úplnému zrušení, a následně k nedočerpání prostředků poskytnutých na vzd ělávací program)-' EU.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY

5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY str. 1 O ŘÍSĚVKY A DOACE OSKYOVANÉ ODLE ČÚS 703 RANSFERY ransfer je poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze zahraničí, z rozpočtů ÚSC, ze státních fondů s výjimkou daní,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009 Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

Smluvní strany: název organizace, spolku se sídlem. zastoupené.. IČ:.. č. účtu: dále jen příjemce na straně druhé

Smluvní strany: název organizace, spolku se sídlem. zastoupené.. IČ:.. č. účtu: dále jen příjemce na straně druhé Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2017 Smluvní strany: Město Jablonné v Podještědí

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

Obec Jezernice P R O T O K O L

Obec Jezernice P R O T O K O L Jezernice č.p. 206, http://www.jezernice.cz Obec Jezernice 751 31 Jezernice email: podatelna@jezernice.cz č.j. 9.5.2016 Jezernice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

CZ-Praha: Technické projektování 2011/S 136-226707 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY. Služby

CZ-Praha: Technické projektování 2011/S 136-226707 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY. Služby 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226707-2011:text:cs:html CZ-Praha: Technické projektování 2011/S 136-226707 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Služby ODDÍL

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016 Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV Smluvní strany: č. 2/2016 Město Turnov se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská 22 252 17 Tachlovice Záv re ný ú et obce Chýnice za rok 2010 (návrh) dle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis -------------------------------------------------------------------------------------

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: Smlouva č..../16/ožp 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č.

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č. S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE č. OLP /4637/2016 schválená Radou Libereckého kraje dne 5. 4. 2016, usnesením č. 490/16/RK

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více