REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY"

Transkript

1 REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality života nemocných. Ohledně výběru pomůcky vhodné pro konkrétní typ postižení je možné se poradit s odborným ošetřujícím lékařem nebo využít služeb firem, které se zabývají výrobou nebo prodejem těchto pomůcek a jsou schopny přizpůsobit je klientovi na míru. Pomůcky mohou být hrazeny zdravotní pojišťovnou plně nebo částečně s doplatkem pacienta. U některých typů pomůcek je možné od nově žádat o jejich úhradu na místně příslušném úřadu práce prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku. Dále lze ještě využít například služeb půjčoven kompenzačních pomůcek nebo oslovit nejrůznější nadace a fondy, jež se na nákupu potřebné pomůcky mohou finančně podílet. Úhrada pomůcky prostřednictvím zdravotní pojišťovny Pokud má pacient zájem o konkrétní pomůcku se spoluúčastí/plnou úhradou zdravotní pojišťovny (Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, příloha č. 3 Seznam zdravotnických prostředků), je nutno se obrátit na lékaře příslušné odbornosti (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře, internistu apod.), jelikož některé typy pomůcek může předepsat pouze lékař odborný. Každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník, ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými specifickými číselnými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo zčásti. Lékař pomůcku předepisuje na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. V některých případech podléhá zdravotní pomůcka schválení revizním lékařem. Obecně platí, že předepsaná pomůcka má být co nejlevnější, současně však musí funkčně plně vyhovovat zdravotnímu stavu či postižení žadatele. Z tohoto důvodu se často využívají repasované pomůcky, tzn. v minulosti již vydané a použité pomůcky, které jsou ale odborně opravené, vyčištěné a funkční. Repasované pomůcky po celou dobu užívání pomůcky pacientem zůstávají v majetku pojišťovny a pacientům se zapůjčují na dobu pěti nebo deseti let. Pomůcky hrazené prostřednictvím úřadu práce Pro zajištění potřebné pomůcky určené ke zmírnění důsledků zdravotního postižení lze využít také institutu dávek pro osoby se zdravotním postižením (Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením), zejména pak příspěvku na pořízení

2 zvláštní pomůcky. Nárok na tuto jednorázovou a nárokovou dávku mají osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým/hlubokým mentálním postižením (retardace). Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: a) osoba je starší 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla nebo na úpravu bytu, b) osoba je starší 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo c) osoba je starší 1 roku v ostatních případech. Součet takto vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč. Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje buď jako příspěvek na pořízení motorového vozidla (maximální výše činí Kč) nebo jako příspěvek na zvláštní pomůcku (maximální výše činí Kč). Je-li v případě příspěvku na zvláštní pomůcku cena pomůcky nižší než Kč a příjem osoby/osob společně s ní posuzovaných je nižší než osminásobek životního minima jednotlivce/společně posuzovaných osob (Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu), výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč. Je-li cena pomůcky vyšší než Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. O příspěvku na zvláštní pomůcku rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce České republiky na základě žádosti podané žadatelem. Nárok na něj se posuzuje podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči (hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace). Příloha k Zákonu č. 329/2011 Sb. obsahuje seznam zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. Nutno ovšem poznamenat, že příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na pořízení tří specifických pomůcek, a to stropních zvedacích systémů, schodišťových plošin a schodolezů. Tyto zvláštní pomůcky se poskytují na základě smlouvy o výpůjčce podle občanského zákoníku, a to osobě starší tří let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v příloze k Zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním

3 postižením v bodě 1 písm. a), b) nebo d) až i), a to na její žádost. I v tomto případě rozhoduje o výpůjčce krajská pobočka úřadu práce, která také následně se žadatelem uzavírá písemnou smlouvu. Kromě obecných náležitostí stanovených občanským zákoníkem musí smlouva obsahovat ujednání o povinnosti osoby zajistit řádnou instalaci a provoz zvláštní pomůcky v souladu s jinými právními předpisy a ujednání o povinnosti hradit náklady na údržbu, opravy a revize zvláštní pomůcky. Nemá-li osoba dostatek finančních prostředků k úhradě instalace zvláštní pomůcky, může jí krajská pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek na instalaci. Spoluúčast osoby činí vždy minimálně 1000 Kč. Půjčovny kompenzačních pomůcek Řada neziskových organizací a sociálních subjektů zřizuje v rámci své činnosti také půjčovny kompenzačních pomůcek. Tyto půjčovny slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění (úrazu) nebo nemoci nuceni dočasně či trvale používat kompenzační pomůcky (chodítka pevná i pojízdná, berle, lůžka, klozetová křesla, nástavce na WC apod.). Zpravidla mají regionální působnost (tzn., že žadatel musí mít trvalé bydliště v kraji nebo okrese, kde daná půjčovna působí) a umožňují zájemcům za symbolický denní poplatek zapůjčení zdravotní, rehabilitační či kompenzační pomůcky. Doba výpůjčky bývá omezena, obvykle se jedná o dva až tři měsíce. Každý provozovatel stanoví nájemní řád a podmínky, za nichž je možné pomůcku poskytnout. Před uzavřením smlouvy je s nimi uživatel seznámen a dále je proškolen ke správnému a bezpečnému používání pomůcky. V případě vyšší pořizovací ceny bývá součástí výpůjčky i složení vratné zálohy, která se vyplácí zpět při vypršení nájemní smlouvy a vrácení pomůcky do půjčovny. Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

4 c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše, d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí, e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí, f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin, g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina, h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exmatrikulace v kyčelním kloubu, j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny, k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin. 2. Za těžké zrakové postižení se považuje: a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) lepší než 1/60 (0,02), d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

5 3. Za těžké sluchové postižení se považuje: a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy, b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu db, zbytkový sluch se ztrátou slyšení %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy, c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu db, ztráta slyšení % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) lepší než 1/60 (0,02). 4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují: a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace. II. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace) a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky, b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi, c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohyb. ústrojí 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu:

6 a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku, b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.). 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k): speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení. 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i): a) nájezdové ližiny, b) přenosná rampa. 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j): stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě. II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu: a) kalkulátor s hlasovým výstupem, b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, c) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené. 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b): a) vodicí pes, b) slepecký psací stroj, c) DYMO kleště, d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, f) indikátor barev pro nevidomé, g) měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem, h) braillský displej pro nevidomé, i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

7 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c): diktafon. 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d): a) kamerová zvětšovací lupa, b) digitální zvětšovací lupa. III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu: a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace, b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace, c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči. 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu: individuální indukční smyčka. 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu: a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé. 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c): a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení, b) signalizace telefonního zvonění, c) telefonní zesilovač. IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu a) motorové vozidlo, b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky). Zpracovali sociální pracovníci Mgr. Lucie Valouchová a Mgr. Antonín Liška

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

Vyhláška č. 182/1991 Sb.

Vyhláška č. 182/1991 Sb. Vyhláška č. 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů

Více

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Sociální reforma od 1. 1. 2012 zásadně změní systém poskytování příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany a také oblast zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Poradím si sám. radím si sám! Poradím si sám! Poradím si sám! Poradím si sám! Poradím si sám! Kompenzační pomůcky a úpravy prostředí v praxi

Poradím si sám. radím si sám! Poradím si sám! Poradím si sám! Poradím si sám! Poradím si sám! Kompenzační pomůcky a úpravy prostředí v praxi Kompenzační pomůcky a úpravy prostředí v praxi sám! oradím s s radím s s si sám Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti adím s s radím s ím s si sám oradím s s si s adím s s

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

182/1991 Sb. VYHLÁŠKA

182/1991 Sb. VYHLÁŠKA 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

ZÁKON. ze dne..2013,

ZÁKON. ze dne..2013, ZÁKON ze dne..2013, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 39 jaro 2012 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Valná hromada Společnosti C-M-T 1 Milí přátelé, letos poprvé Vás zdravím s Bulletinem. Doufám, že jste letošní velmi

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@centrum.cz Změny od 1. ledna V souvislosti

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Co dělat se zákonem o sociálních

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více