výroèí Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2017, posílejte námìty, podklady strana 32. prosinec 2016 e c c h e c c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroèí Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2017, posílejte námìty, podklady strana 32. prosinec 2016 e c c h e c c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 32., 1. prosin 2016 dìní v nší obi úèst 74 dìtí jji rodièù i prrodièù j dùkm, ž tkový stkání nní nikdy dost. A konènì ltošní rok konèí sièi s Miklášm. vtá troji j pován n sobot 10. prosin n Myslivko t njn dìti ž s mo tìší! Pro dospìl j n pøíští rok pøiystán již trdièní v obi oblíbný Hsièský pls. Tn s sktèní opìt v sál Hostin U Bly, to v sobot Vstpnky j možn si kopit již od pní Dny Žùrkov, K trážnii 9. Dlší olký prvodj vyjd v bøn 2017, posíljt námìty, podkldy rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 32. Z èinnosti JDH: V rámi prvn vývik s nš jdnotk úèstnil prvidln košky èrpdl, ktrá s konl dn již trdiènì v Rdni. Zd byl tnikm ovìøn fnkènost tìsnost nši èrpdl. trojníi nší jdnotky s úèstnili prvidlno školní. Dn s n stnii HZ MK Opv konl ykliká odborná pøíprv vlitlù jdnotk, kd nybìl ni vlitl jdnotky JDH jo ástpi. Mi tmty prntovnými ástpi HZ byly npøíkld mìny v svolávání jdnotky, ntrální vidn jdnotky, mimoøádn dálosti kriov øíní td. V útrý v 21. byl jdnot vylášn popl. Jdnlo s o tniko pomo - odstrnìní spdlo strom pøs komniki smìrm n Psto Polom. Jdnotk vyjl 8 min po vylášní popl. Hsièi dìkjí všm spolobènùm pøíò, pomo i podpor stpitlstv v ý í skvìlo spolprái pomo bìm lo rok. Zárovò pøjí do vš domáností v obi krásn prožití svátkù vánoèní do novo rok odnì drví rodinn poody. Pvl Bnšová Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì, tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 17:00-18:00 ètvrtk 17:00-18:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. M. Škrobánková, K. Vèlková tl.: prosin 2016, nákld 320 výtiskù strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, dovolt mi Vás opìt srdènì podrvit prostødnitvím nšo dlšío vydání solko prvodj, ktrý Vám pøináší srntí too, o s v nší obi dálo posldní mìsí. Kromì informí o dìní v nší obi si pro Vás Dvid Závìšiký pøiprvil dlší díl nší sri skládnk bdov, tntokrát modl nší Kpl Andìlù trážný. Dofám, ž všm modláøùm ndšnùm tnto modl dìlá rdost. Obní úød si pro Vás n první dvntní ndìli pøiprvil již tøtí rosvíní stromèk spolènì s dvntním konrtm, ktrý jsm vìnovli nší kpli Andìlù trážný, ktrá v tomto ro slví výroèí 80. lt od svo vysvìní. Novinko k stromèk bd náš solký Btlm, ktrý nš ob dìkj pødvším Rdimovi Plrovi, Dvid Závìšikm Josfovi Dobošovi ml. Tnto Btlm bdm Pro ob provlo wbdsign stdio prosin výroèí postvní kpl Ppírový modl kpl Andìlù trážný vnitø. slvnostnì odlovt 3. prosin obnío úød. Z poi strosty by vlmi rád pøímnì podìkovl Rdimovi Dvidovi, jlikož jso to njnom otovitl lo Btlm, l tktž otov myšlnky mít obní Btlm v tto podobì. Tnto Btlm s kždý rok bd rorùstt já již tï msím konsttovt, ž mám být n o pyšní. v úvodní slovo vždy vyžívám i k podìkování ktivity pro nši ob. Podìkování skvìlo rprnti ob árovò i má grtl tntokrát ptøí Tr Krystynov, jž ískl onìní svo prái pøi rovoji obènsk spolènosti rko pn primátor Rdim Køply pøvl Cn 17. listopd. Dlší grtl ptøí Vlstimil Jnoškovi, ktrý obájil prvnství minlo rok n výstvì ovo dokj, ž j vlmi dobrý pìstitl ovo. Podìkování smoøjmì i grtl ptøí dlším místìným všm úèstnìným dro roèník výstvy ovo, ktrá probíl øíjn v kltrním øíní. Podìkování ptøí tk všm, jž s podílli n poøádání kí v ávìr nšo solko kltrnío lt kí již trdièní, ktr poøádá Klb rodièù èi bor dobrovolný sièù. Pár slov nsmí

2 dvdsign - prvodj str 2., prosin ybìt ni o fngování obnío úød. T njdùlžitìjší inform s rèitì týká jižnío obvt Komárov nìktrý èlánkù v rgionálním tisk, kd s k stvbì obvt vyjdøovli v smysl, ž jižní vrint j t, ktrá nkon bd rliován. Vážní spolobèn, božl vyjádøní nìktrý osob, ktrá nbírjí dojm, ž mjí nìjk právo roodovt o tom, ktrá vrint nkon bd rliován, ovlivnit nmùžm áp, ž tyto èlánky Vás vlmi npokojily, l dokd jsm strosto ý ù, tto vrint obvt Komárov npøipdá v úv, ndovolím tk itlný ás do rktr nší ob, ktrý si nkrslili b nás projktnti od stol, ktrým j úplnì jdno, ž nám pød nšimi domy nprojktjí btonov sfltov monstrm, jž by nvždy mìnilo krjinný rá nší ob. V útrý 29. listopd bdm poprv jdnt s vdním mìst Opvy o výsldí Vás bdm informovt. Jdn informi Vám dlžím jštì n vysvìtlno minlo vydání prvodj to k problmti knli v nší obi. Božl tto problmtik s od posldnío vydání prvodj bsoltnì nikm nposnl stál mám stjný stv, ktrý ndovolj lgisltivnì v nší obi jistit prování splškù nijk jink, nž vybdováním ÈOV. V pøípdì, ž dokážm njít ltrntiv k ÈOV, bdm iniiovt dl slib, ktrý jsm Vám dl, n vøjn projdnávání o tom, jký pùsob prování splškù j pro nás obèny vodnìjší, lpší úspornìjší. Dùlžito informí, s ktro s i s Vámi podìlit, j t, ž nš ob bd v pøíštím ro slvit výnmn výroèí od první písmn mínky o ý í to 640 lt. Již tï pro Vás ystám vlmi dùstojn oslvy tooto výroèí lý rok 2017 s pons v d tìto oslv. Z kí, ktr n Vás èkjí jštì do kon rok 2016 tìl by n nì poornit, j nš miklášská diskotk, ktro poøádá Klb rodièù v spolprái s obním úødm lý výtìžk k bd vìnován nší mtøsk škol. Ak s bd kont 10. prosin v sál Hostin U Bly jstli v tto dob mát ès n diskotk, jst srdènì váni. Dlší kí bd vánoèní trnj v ping pong O poár strosty, ktrý probìn 17. prosin. Po mno návrí obènù mìním form tooto trnj bd vždy vánoèní. Mil dámy, pánov, dìti, žijt si krásn, poodov vsl vánoèní svátky, vkroèt do rok 2017 to Vší správno noo, ktrá Vám pøins drví, štìstí, lásk i úspì. V pøípdì, ž rok 2017 bd pro Vás nìèím výjimèný, tk Vám pøji, t výjimènost s sktènì nplní! pøáním podrvm Ptr Orišèík. Rkpitl dálostí v nší obi místostrost Pvl Nlšovský olk kltrní lto skonèilo vinobrním pød ví jk mìsím víli tdy mám kon rok Ctìl by proto podìkovt všm, o s podílli n vš obní kí pomoli tk vytvoøit dobro tmosfr pro všny. A tìším s n dlší obní k v ro pøíštím. V ètvrtk odpoldn spoøádl klb dùodù brigád n solkm øbitovì. Hlvní náplní brigády bylo èištìní odníkù. V mistrovskm áps mžù : TJ vìtlá Hor, ktrý s rál v sobot v 17:00 od., vyrály 4:0 (2:0). Góly dávl 17. M. Admèík, 37. M. Hvlk, 61. D. Kostk, 89. A. Židk. V pátk 2.9. s n obním øišti odrál nèn podpory solký bor dobrovolný sièù Prádniny tkly jko vod sièùm èl nová són. Tdy tn správný ès všno jštì ví vypilovt, vyldit, sldit pk jít do sotìží s novo ndìjí n výr. Pro ltošní podim to byl pro dìti si jn jdn sotìž, l odnì dùlžitá. V sobot 8. øíjn s nši mldí sièi pødvdli n okrskovm kol ry Plmn v lvkovì. I pøs oprvdovo npøíò poèsí dìti nsbírly nn body do jrnío kol, to v štftì CTIF v brnnm ávodì. Tto disiplín si dìti vykošly ž v pátk v okolí sièárny, kd pro nì byl pøiprvn všn stnovištì s otákmi úkoly ávod požární všstrnnosti. Tï ž nbývá nž ldit fyièk pøi trniní v tìloviènì tìšit s n jro. Vlko rdost nám dìll Jiøí r ml., ktrý s ltos jko jdiný rprntnt ý ù úèstnil okrsnío kol dorost v Dobroslvií. Krásn podimní poèsí v sobot 22. øíjn jistì pøispìlo k prfktním výsldk Jirky v ktgorii stršío dorost. Obsdil støíbrno pøíèk my pvnì vìøím, ž tkto krásnì áøí i v osttní disiplíná n jø. Grtljm držím pl. O svátèním víknd øíjn s tmìø všini vdoí mládž úèstnili pøškolní, ktr s konlo v Hsièsk škol v Jánský koplí. Tto intnivní výk pøinsl vdoím ød nový pontkù pøispìl k výmìnì kšnosti s vdoími osttní sborù. Všini úèstnìní si právm odvli osvìdèní ískn složním ústní prktik košky nároèno písmno tst. Pødposldní kí ltošnío rok bylo již trdièní Kprobrní. První listopdová sobot byl v nší obi v nmní ryb. Objdnn pìkn podimní poèsí sièùm krásnì vyšlo, tk s v spolprái s obním úødm sktènil spr k vìnovná lvnì dìtm. Al nkon si i dospìlí pøišli n sv. N sdmi stnoviští dìti plnily rùnorod úkoly odmìno jim byl "sldký blíèk". Obèrstvní s nbídko pødvším pro øátí jistì potìšilo njdnoo dospìlo. Tplý svøák èj èi grog byl smoøjmostí s postpjíí odino tk nbytností. Øíkm kpr smžným n polní kyni pøímo n místì npordnl snd žádný milovník too pokrm. A kdo si tìl nt dobrot ž k ndìlním obìd, mol si kopit øík jko polotovr nbo si dokon živo kpr vylovit místní kšny. Too vyžily pødvším dìti, pro ktr j tnto nvšdní ážitk oprvd jdinèný. Tk ltošní Kprobrní bylo dlší pøílžitostí, jk pstøit

3 dvdsign - prvodj str 30., 3. prosin Fotogrfi solko posvíní 2016 foto: D. Závìšiký fnoškù fotblový áps svobodní vs. žntí. V posvínkm áps, n ktrý s tým svobodný dostvil tobsm, nkon vyráli žntí nd svobodnými 2:1 (2:0). olk posvíní 2016 s konlo od pátk 2.9. do ndìl 4.9. poøádl o již trdiènì obní úød v stød ob. tos stjnì jko vloni s posvíní úèstnil rkordní poèt obènù. Všini obèn obvláštì pk dìti vítli lvn vstpn n trk kolotoè ( štøný pnì oòostroj, ktrý ltos nikom nybìl). Poèsí pøálo bìm lo víknd bylo vlmi tplo slnèno. Progrm èl trdièním tkáním svobodní vs. žntí, kd s svobodní postrli o skvìlo ábv, když dorili n áps tobsm. Pátk 2.9. nmnl vysoko návštìvnost dby DJ Alš s slvilo ž do 2. odiny rnní. V sobot násldovl klsiký po ový progrm, nybìlo stylov vystopní klb dùodù vèr po vor pødšlo rok nybìlo ni pøkvpní v formì vystopní nám skpiny "Bony M.". V ndìli s konlo kromì mš svt tk "lvnostní požnání posvìní novo sodištì køíž" V mistrovskm áps mžù : FK Kylšovi, ktrý s rál v sobot 3.9. v 16:30 od., vyrály 2:1 (0:1). Góly dávl 7. D. Pkárk, 50. O. Vl, 54. R. Šv. V ndìli 4.9. s v rámi posvíní konlo v solk kpli Andìlù trážný po pùl jdnát slvnostní požnání posvìní novo sodištì obnovno køíž. Po posvìní komárovským fráøm M³km násldovl posvínská mš svtá. Mši složili rdký fráø P. Mgr. Mrin Kirs Adm Krystof M³k. Odpoldn po 15. odinì násldovl odpoldní booslžb požnání v obní kpli Andìlù trážný. Od pondìlí 5.9. èly pltit nov úødní odiny obnío úød. Pondìlí: 16:00-18:00 od. Útrý: 15:00-18:00 od. tød: 15:00-18:00 od. Ètvrtk: 14:00-16:00 od. Dn 6.9. s konlo v kltrním domì 18. sdání stpitlstv. Projdnávlo s mimo jin: svální dodvtl projktov dokmnt pro odníky n Pørovi, ví v ápis n wb ttp:// V stød 7.9. s konl po 18 odin v Opvì 4. roèník bìžko ávod Opvská míl. Nši mìstsko èást rprntovlo stylovì minimálnì 9 ávodníkù (Tomáš Ondr, Pvl Nlšovský, Brbor Klsová, Rdk Mtros, Mrtin Mikšík, Dvid Rtj, Hnk Mslk, Ktøin Vlová, Šárk nìotová). V mistrovskm áps mžù : FK Vlk Hošti, ktrý s rál v sobot v 16:00 od., vyrály 3:2 (2:1). Góly dávl 74. D. Kostk, 32. O. Vl, 85. R. Šv M. Plsk, 50. M. Èvr. V sobot krásno poèsí s konly úèsti minimálnì 22 bodovný ávodníkù první obní sportovní ry. Dostvil s i ød fnoškù ávodníkù. Mimo lvní disiplíny sdmiboj byly k dispoii tk ry jko ptnq, ùdy, od míèkm podobnì. Kždý návštìvník si mol vykošt disiplíny i mimo sotìž. Pdly tk rkordy npø. v pití pùllitr piv: mži - pìt vtøin, žny osm vtøin

4 dvdsign - prvodj str 4., 29. prosin V ètvrtk v 6:00 odin èlo vypoštìní vodní nádrž dlink. N vypoštìní dolížl Èský rybáøský sv MO Opv. Tímto dnm èl pltit tk ák rybolov. ÈR jistily sbìr škblí øíèní. Dn bylo stvno vypoštìní pørdy násldovl "výlov ryb", ktrý nkon skonèil vlko ostdo pro rybáøský sv. motn èištìní vodní nádrž bd trvt minimálnì dv roky. Clý èlánk njdt n wb: ttp:// Posádky drvotnik árnn slžby bsolvovly v sobor 17. áøí odpoldn nároèný ás. Po tøinát odinì pøvli provníi oprènío stødisk ZZ tísòov volání n lin 155. Nlášn byl lrgiká rk n pobodání mym pint v lsnìnm trn ls n Pørovi. Byl proto indikován vlt vrtlník Z výjd pomní posádky. V mistrovskm áps mžù : TJ okol lvkov, ktrý s rál v ndìli v 16:00 od., prorály 1:2 (0:0). Góly dávl 47. T. Ditri, 85. T. Ditri F. Bld. V útrý probìl kold novì rkonstrovno propstk (most) n silnii III/4663 n Pørovi v ý í. Rkonstrk èl trvl do V mistrovskm áps mžù : Ppírny Žimrovi, ktrý s rál v ndìli v 16:00 od., rmíovly 2:2 (1:0). Góly dávl 45. F. Bld, 65. R. Šv V. Škrobánk, 82.. Škrobánk (p.) V sobot poøádl obní úød mìstsk èásti v stød ob kšny od 15:00 odin již 2. roèník olko Vinobrní. N rodíl od minlo rok pøišlo mnì návštìvníkù, l o ybìlo n poèt, bylo vynrno n ábvì. Drý roèník konèil dlko po pùlnoi. N výbìr bylo dvo vinøství, rodinn vinøství Kdbovi Horòák Vinøství Kril. Vinobrní 2016 bylo b dgstèní krt oproti minlm roèník 2015 vín si moli návštìvníi nkopit pøímo. Nybìlo opkání slátk, grilovný klobás igár, ktr ltos pøiprvil Zdnk Dil s mnžlko. tánky s doplòkovým prodjm (pivo nlko) i ábvný progrm pro dìti pøiprvili sièi ý ù. Ví n str. 28. V dn spoøádl Ptr Timnn njn pro solk obèny podimní ájd n Orlí nído. Výlt èl v pátk po 22. odinì odjdm n Orlí nído v orsk vsnii Obrslbrg n vrolk místní ory Klstin v ndmoøsk výš 1834 m n. m. Po odinov xkri v sobot dopoldn násldovl odjd do mlbno mìstèk Hllsttt s 923 obyvtli nájíí s ndlko soln komory v Rkosk. Zájd dál pokrèovl do mìst Borovny v Jižní Èá, kd s výltníi bytovli v otl Alf. V sobot ráno pokrèovl ájd do Jindøíov Hrd, kd násldovl prolídk istoriko stød mìst vètnì m státnío ámk rd. Posldní stávko byl návštìv Jilvy jilvsko podmí. Poèsí vyšlo nádrnì vš 50 úèstníkù ájdù s skvìl bvilo. N úspì ájd mìli nèný podíl tk øidièi P. Vnìk s synm kášm, prùvodm J. Jmnikým. Ordin prktiko lkø. MUDr. Vít Kšpárk Úvodm mo sdìlní by rád informovl, ž v pondìlí v ètvrtk nbd ordinovt, 28. listopd všk bd v djší mblni pøítomn drvotní sstr. V pødsti s již míním o vánoèním provo, kdy j možno ordini nvštívit v útrý v dobì 7:00-10:00 v ètvrtk mi odino. Pøipomínám dál, ž do kon prosin j stál vodná dob k oèkování proti øip. Zdrvotní pojiš ovny rdí vkín lidm nd 65 lt vìk pintùm s pokroèilo krovko s onmonìním srd, pli v, pøípdnì po odoprování sliny. Tto vkín l volí i mldší lid b roniký nmoí, ktøí s tìjí vynot provní nsopnosti spojn s øipko, ož má v dnšní dobì i konomiký dopd. N dro strn n oèkování proti øip jim dns vìtšino pøispívjí èi j l rdí drvotní pojiš ovny. Èsto s stkávám s tvrním, ž nìkdo oèkování proti øip smotno øipko onmonìl, ož j l nmožn, protož s Historiký odk ý ù Ctìl by toto sto podìkovt všm obènùm, ktøí pomájí ránit istoriký odk nší ob pro dlší gnr. Pøitom k árnì stèí málo. Pokd njdt nbo vlstnít istorik fotogrfi pøípdnì dokmnty, ktr s nìjk týkjí ob, stèí j pùjèit k okopírování. Mnody s stn, ž pro nìkoo bvýnmn ppíry nbo fotogrfi skonèí v poplnii, pøitom mùžo obsovt pro istorik vlmi nn inform. Díky odpovìdnm pøístp obènù s podøilo njdná o živo vkín. V tkový pøípd èlovìk onmonìl spíš jiným typm infk, ktrá tìlo v nìkolik dn po oèkování pøi jn mol o nìo sná npdnot. Dál s dns v prxi bìžnì požívá, dospìlý s to týká jmn osob strší 65 lt, vkín proti invivním pnmokokovým infkím, jmn ánìtùm pli. V tto vìkov skpinì j pojiš ovno plnì rn jdn vkín - Pnmo 23, ktro j vodn doplnit pødoím podáním vkíny Prvnr 13. Z ni si pk již klint pøipláí, pokd s pro ni roodn. Má všk jištìn lpší orn proti pnmokokùm. A když ž jsm too oèkování, pøimlovám s lpší prooèkovnost proti klíš ov nflitidì. K ájní oèkování proti tto ákøn infki j právì podim im pøíodným obdobím, byom již n jø mìli úèinno ldin protilátk. Výskyt tto nmoi opìt nrùstá, jdnotliv mìsí tooto rok ví nž stjn období pødoí dvo lt doromdy, první pøípdy s ltos díky poèsí objvily již v únor. Jistì j dobr s bránit npdní klíštìtm i jinými prostødky, v d txt skpiny Visí ámk "j to válk, bít klíštì, j to válk, žádný pøíštì", l vkín j oprvd jistot. Škod, ž s tím ndøí vyvinot spollivo vkín proti borrlió. ránit njdn istoriký pokld. Pødvším by tìl podìkovt rodinì Plov Hlškov, díky ktrým s podøilo ovt odk Frntišk Hlšky. Dál by tìl podìkovt pní Mrli Fridlov, ktrá pro ob ránil istoriký odk sièù (1886)! Zjímjí mì istorik fotogrfi, pøípdnì dokmnty, ktr postpnì provávám jji digitální vri dávám n náš solký wb Dìkji mo všm, ktøí již pøispìli do nšo obnío riv. rdk, Dvid Závìšiký

5 dvdsign - prvodj str 28., 5. prosin olk Vinobrní 2016 První obní sportovní ry 2016 foto: D. Závìšiký V sobot s konl v Hrdi Nd Morvií n krt koplištì trnj v nojbl "O poár strosty Brnky Opvy". olký tým s návm "io" rprntovli ètyøi ráèi Ptrik Komnd, káš Dnr st., Vít Hlšk, Mrtin Kostk. Trnj s úèstnilo lkm 16 držstv okolní vsni, v dvo skpiná po osmi. olký tým postopil jko drý skpiny s 11 body. io mìl pìt výr, jdn rmí jdn pror. V ètvrtfinál solètí porili tøtío dr skpiny 2:0 v smifinál pk porili sopø 2:0. V finál nkon io prorálo 0:2 s poødtlským týmm lkovì tk skonèili drí. V mistrovskm áps mžù : Zltníky, ktrý s rál v ndìli v 15:30 od., rmíovly 1:1 (1:1). Góly dávl 45.. Hs (p.) V. Kožšník. V øíjn v dn došlo k mìnì ordinèní odin MUDr. Rnrov. V dn probìly v nší obi (Okrsk: 5001) volby do stpitlstv krjù. Z lkový psný 855 volièù bylo vydáno 316 obálk volbní úèst byl 36,96%. Clkm bylo 310 pltný lsù. Jdnlo s o istoriky njnižší úèst n volbá posldní 16 lt. Pøld vš volb od rok 2000 s dtilním výpism njdt d: ttp:// V mistrovskm áps mžù : Oti, ktrý s rál v ndìli v 15:00 od., vyrály 4:0 (4:0). Góly dávl 14. R. Šv, 16. O. Vl, 35. R. Šv, 44. R. Šv. Dn jsm pro nší ZŠ MŠ jistili 10 ks poèítèù, (GNU/inx) ktr nš mìstská èást dostl do dloodob výpùjèky od Vysok školy Bòsk. Tyto poèítè bdo složit pro nš dìti ZŠ. Z lkovo pøíprv rlii dìkjm D. idlovi D. Závìšikm. Dofám, ž dìti plnì vyžijí potniál poèítèù. (Mltimdiální poèítè požívjí svobodný os Ubnt tdio, ktr možòj prái s grfiko, úprv dio ánm, støi vid, pod.. ) Mìstská èást tk vlmi dìkj Vysok škol Bòsk možnìní výpùjèky poèítèù. Dn s konlo v kltrním domì 19. sdání stpitlstv. Projdnávlo s mimo jin: nákp vybvní obnío øištì, obvt Komárov, Èská pošt PARTNER, oprv vjdù v obi pod... V mistrovskm áps mžù : Mìsto Albrti, ktrý s rál v sobot v 15:00 od., prorály 3:4 (1:2). Góly dávl 26. V. Crlmbidis, 34. M. klnøík, 76. M. Špák, 88. J. Bšos D. Kostk, 58. O. Vl, 90. R. Šv. Klb rodièù poøádl v ndìli od 15:00 n školním øišti "Drkiád 2016". Pro dìti byl pøiprvn èj, sldká odmìn pro rodiè pnè. Ví n str. 22. V pátk v dn pondìlí ž stød byl ordin prktiko lkø v. í tniký dùvodù vøn. V dn øíjn byl jištìn ástp v ordini pní doktorky Plrov v Hrbyni. Dn bylo vøjnìno ofiiální stnovisko ob: "Vdní ob, tk jko l stpitlstvo, dklrj ABOUTNÍ rspktování výsldkù rfrnd rok 2012, kd vyslovilo 95% úèstníkù rfrnd NEOUHA s jížním

6 dvdsign - prvodj str 6., 27. prosin obvtm Komárov. Grntjm, ž tnto nsols bdm prosovt n vš úrovní od Ministrstv doprvy pøs Øditlství silni dálni ž po orgány krj èi mìst". V sobot s sktènil v rál stølni n trážnii "Místní pøbor v stølbì mlorážky", ktrý spoøádl pro sv èlny AVZO. Zvítìil Bøtislv Jnošk pød Pvlm Nlšovským Rirdm Dnrm. Vi n str. 10. V mistrovskm áps mžù : Krlovi, ktrý s rál v sobot v 14:00 od., vyrály 3:1 (2:0). Góly dávl 2. R. Šv, 29. V. Šlsingr, 87. M. Admèík, 65. P. Gòk. N okrsním kol dorost, kd s náš jdnotliv Jirk r ml. místil n krásnm 2. místì v ktgorii strší dorostnù. Získl tk nn body pro jrní kolo, kd m bdm odnì fndit. Ví n str bylo vypsáno výbìrov øíní n poii dmistrtivní provník() obnío úød. Zájmi o tto poii, mìli možnost poslt sv životopisy spolènì s motivèním dopism n obní úød do 11. listopd. Nástp do mìstnání (n dob nrèito) bd od 6. únor šlo s lkm 8 žádostí, too byly komisí vybráni 4 èi do dlšío kol n ústní poovor. V dn s nši vdoí DH úèstnili školní vdoí v rál Hsièsk školy v Jánský Koplí. Vlmi nároèný progrm s výko okrù istori, tniky, drvovìdy, psyologi, pdgogiky, prvidl smìrni ry Plmn byl vršn písmným tstm, prktiko ústní koško. V mistrovskm áps mžù : Comýž, ktrý s rál v sobot v 14:00 od., prorály 0:1 (0:0). Góly dávl 78.. Jlk. Od v úsk od žlniènío pøjd ( Tvy) ž po odboèk n jížní obvt Opvy došlo k úplnm vøní komnik v Komárovì. Clý úsk bd vøný jdn mìsí tdy do Obèn, ktøí pøijíždìjí do Opvy moo vyžít objížïk pøs Rdò. tošní Tškøi III s oprvd vydøil. Tškøi èl pød ákldní škol pokrèovl smìrm k trážnii, kd byly pro dìti pøiprvny rùn úkoly. Klb rodièù mo dìkj všm, ktøí pøišli tk všm, ktøí pomoli s stršním. tošní tškøii proválo ldnìjší poèsí, l všini s nkon øáli pnèm rnolky v ílov stnii U Hj. Ví n str. 22. V sobot dopoldn 5.11., poblopøál strost s orgniátorm výstvy ovo njlpším vystvovtlùm ovo "Výstvy rádkáøù 2016". První šst njlpší vystvovtlù si odnslo odnotn ny. První místo obsdil p. Vlstimil Jnošk (obáj prvnství prvnío roèník) 2. místo p. Zdnìk Dil, 3. místo p. dislv Jlonk, 4. místo p. Jromír dláèk, 5. místo pí. Borùvková posldní odnon 6. místo pí. Bllová. Odborná porot tk dìlil spiální n krtivit t ískl rodin Volný (Ktøin ilbrová) nádrno dýni s nkm ý ù. Dìkjm všm, ktøí s n výstvì podílli, vláštì pk klb dùodù jji obìtvo prái. Místní kniovn pooròj ètnáø, ž dl nøíní Kniovny P. Brè v Opvì bd poboèk kniovny v ý v doprovod prùvod míøili. V podmí, kd jsm sfárli v kli tìžnío stroj, jsm prošli odbmi dol, kd si kždý nás mol dìlt pødstv o dobývání lí v jo prvopoèátí l i podìji, pomoí modrní tniky. I mnžlky nši dvo bývlý orníkù, ktr s xkrs úèstnily, si pøi snámní s s prái v dol vìdomily, ž mdy jji mnžlù prái pod mí byly oprvd složn. No pøi výkld o prái báòský árnáøù n to mnoí nás nmìli jk s øíká "žldk" mnoí rdìji odšli do místní rndy n grog. Omlová j snd jn to, ž tn dn byl oprvd nvykl vnk i vnì dol ldný dojmù již byli plní podmí dol. Doposd podávám informi jn o lvní èinnosti klb v jdnotlivý mìsíí. Povžji vdl too vodn podt informi o tom, ž nši dùodi, nìkolik dtnìjší jdinù Myslivk držní Hoš t tor èlánk Ing. Pvl Kšpárk Vážní spolobèn, solètí myslivi Vás tìjí informovt o sv èinnosti. Myslivi již trdiènì konm lt pøiprvovli ásoby krmiv to jk jdrný, tk objmový, pro krmní vìø v imním období, tdy n dob strádání vìø. Rovnìž myslivi ú spolprovli s mìdìli pøi snižování škod, pùsobný vìøí n mìdìlský plodiná, to pødvším orno kkøi pød èrno vìøí. Pødání škodám vìøí j lý sobor optøní, konný jk strny mìdìlù, tk strny myslivù. Pøi prvni škod vìøí j žádoí dodržování ásd správn gronomik prx, ož j pøínosm pro obì strny, l pødvším pro vìø i pøírod. Násldnì v období provádìlo i yklotristik pod ptroní pn ody po okolní yklostká, ž mnžl Kštovští orgniovli výšlpy do blíko okolí, v ktrý tìjí podnìtnì pro ájm pokrèovt. Ani pní E. Pálková nùstl pod pøiprvil pødání dožínkovo vìn strostovi ob, ož byl kt doprováný písnìmi básnièkmi nšo krj, nšimi èlnkmi Klb. Jko kždoroènì mám v plán pøi prosinovm stkání si pøi rožtm vánoèním stromk pívt koldy, podìlit s vájmnì mlými dárky, nt si požnt do dlšío rok nšim milým pnm fráøm vpomínt si n nš dìtství, n voníí rolnièky, ktr dobily pøžn konì místní sdlákù do sní, o èmž si nši vnkov moo jn nt dát. Z KD npsl bomír Tiopád sklinì plodin provádìli nši èlnov plšní vìø pødvším drobn srnèí xponovný plo, s ílm, by doálo k o njmnším škodám n vìøi. V ávìr svo pøíspìvk Vás i povt n trdièní myslivký pls, ktrý s bd kont v sobot 21. ldn 2017 v kltrním domì v Podviovì. Vstpnky bdo prodávt p. Rdk Kbs Pvl Kšpárk již mi vánoèními svátky. pøátlským podrvm "Myslivosti dr!" Ing. Pvl Kšpárk

7 dvdsign - prvodj str 26., 7. prosin O tom, o s dìlo v Klb dùodù klb dùodù bomír Tiopád I když náš Klb s nmùž rovnt svými ktivitmi ni úspìy sv èinnosti n vøjnosti, s nšimi místními fotblisty, støli kš nbo sièi, povžjm vodn s mínit i o nás smý, jk spolènì prožívám vyrn víl v jdnotlivý mìsíí pro nši èinnost. rpnov tpl odpoldn nám možnilo, byom si spolènì posdìli n trs rstr n øišti v Štítinì tm s potìšili srážním kžlk n tmìjším boling. Mnoí nás, dùodù, tnto sport provoovli poprv v svm životì, o to vìtší rdost mìli, když s jim døilo. Byl to pøíjmná mìn oproti nšm sportování n nšm øišti, níž mìli všini úèstníi vliko ábv rdost. Když k tomto progrm pøipoètm konmi výborno gláš dobø vylno piv tmní rstr, mìli jsm tooto stkání všini pøíjmn poity. Ani mìsí áøí nás s poèsím nklml tk jsm moli stkání v Klb v tomto mìsíi sktènit n trs rstr HEJA, kd jsm si dl libosti pøi dbì nši oblíbný mikntù moli vájmnì poklvtit tk s obèrstvit výbornì pøiprvno strvo vdoí rstr, pní Ivo. Dá s øíi, ž i stávk mìstsk tobsov doprvy, tolik lt oèkávná, plní nyní konènì sv poslání možòj mnoým nás sndnìjší dostpnost rstr. Øíjnov stkání èlnù Klb jsm sktènili v prostor vinárny Hostin U Bly, kd díky ootì pn Závìšiko, odborník n dioviální tnik, jsm si n jím promítntý fotogrfií osvìžili pmì o tom, jk probíly mno nš k minlo období. Toto promítáni bylo jímv jmn pro ty nš èlny, ktøí s n vždy moli kí úèstnit. Pn Závìšikm jsm jo promítáni jn podìkovli, ož snd nbd mít npøínivý vliv n jo dlší spolprái s námi v Klb. Nš listopdov stkání jsm obotili návštìvo orniko m v Ptøkovií, námo pod návm ANDEK PARK, v soèsn dobì jko soèást oblsti Dolní Vítkovi. Již n nádvoøí jsm moli obdivovt vlik dobýví stroj n èrn lí byli jsm vìdví, o vidím v podmí, km jsm í vøn od 19. prosin 2016 do 1. ldn Nposld bd kniovn otvøn 12. prosin 2016 od 16:00 do 18:00 odin. Prvidlnì pùjèovt s èn v pondìlí 2. ldn 2017 od 16:00 do 18:00 odin. V sobot po 15. odinì poøádl obní úød v spolprái s borm Dobrovolný Hsièù olk kprobrní Ak s již trdiènì konl obní kšny. Pro dìti bylo pøiprvno nìkolik stnoviš s sotìžními úkoly. Kžd dítì dostlo rí krt po splnìní úkolù blíèk s pmlsky. Ví n str. 31. kpinky tøí králù nvštíví v trmín ldn 2017 dománosti v nší obi. Koldníèi jso vždy doprováni osobo strší 15 lt s øádnì vyplnìno prùkko pètìno pokldnièko. Dn 10. listopd klb dùodù sktènil výlt do orniko m ndk v Ptøkovií. Úèstníi n vlstní oèi vidìli, jk tìžká prá to byl v dol, ktr v Ostrvì již nikly. Po prolíd bylo obèrstvní v místní Hrndì, pk s pøsnli do vinárny U Bly pokrèovli v progrm. Klb dùodù dìkj stpitlùm ob jištìní tobs. Ví n str. 26. Jk již s mínil v èlánk strost, Tr Krystynová nší ob ískl od primátor Rdim Køply stdntsko n 17. listopd. Obní úød tímto grtlj Tr k nì, ktrá s dìlj stdntùm vyvíjjíí ništn ktivity, ktr pomájí v oblsti vøjno ájm v Opvì pøispívjí k rovoji obènsk spolènosti. V stød byly v nší obi pøistvny kontjnry n lný odpd. Došlo k ybì n strnì tniký slžb kontjnry byly pøistvny o nìo podìji nž obvykl. Tnik slžby vdní ob s tímto obènùm omlovjí. V ndìli od 17:00 od spolpoøádl obní úød dvntní konrt k výroèí 80 lt kpl Andìlù trážný. Po 18. odinì násldovlo trdièní rosvíní vánoènío stromèk pød obním úødm. Od pondìlí bd Èská pošt mìnit èásti odiny pro vøjnost. Útrky bdo "krátk", stødy "dlo". Nov odiny pro vøjnost: Pondìlí 8:00-9:00 13:15-15:15; Útrý 8:00-11:00; tød 14:00-17:00; Ètvrtk 8:00-9:00 15:00-17:00; Pátk 8:00-9:00 13:15-15:15. Závìrm by popøál všm spolobènùm do Novo rok 2017 vš njlpší, byom s vájmnì tolrovli, by s nám v obi dobø dýlo i žilo

8 dvdsign - prvodj str 8., 25. prosin Klndáø kí n njbližší období Aktální klndáø kí doplnìný o dálosti n lý rok njdt vždy n wbov drs: - V sobot po 18. odinì s bd kont "lvnostní odlní solko Btlm". Poøádá strost ob dobrovolníi od 9:00 odin bd v bdovì ZŠ MŠ "Miklášská ndílk školk". Dopoldn nvštíví dìti v škol škol Mikláš, èrt ndìl. Z básnièky èi písnièky dostno dárky Klb rodièù (poøádá Klb rodièù, ZŠ MŠ ) po 16. odinì bd v kpli Andìlù strážný "pívání dìtí ZŠ MŠ v kpli" nboli "Váno n dìdinì", poøádá (Klb rodièù ZŠ podpory fráø). Vánoèní booslžby 2016 Pøílžitost k svátosti smíøní: Od do mint pød kždo booslžbo pk: obot :30-18:00 Ndìl N. dli - 11:00, Rdò 7:00-7:30 (14:00-17:00 Zpovìdní dn v opvsk konktdrál Nnbvtí Pnny Mri) Pondìlí Komárov 17:00-18:00*, Rdò 15:30-16:30* (* povídá ií povìdník) Poød svátèní booslžb: obot :00 (1) Ndìl Komárov 8:45 (1), N. dli 10:15 (1), Rdò 7:30 (1) Pondìlí Komárov 18:00 (2) Útrý Komárov 18:00 (2) Ètvrtk Komárov 18:00 obot Komárov 22:00 (4),. 15:00 (3), Rdò 20:30 (4) Ndìl Komárov 8:45 (5), od 20:00 v sál ostin U Bly probìn "Miklášská ábv pro dospìl" v kostým èrtù ndìlù. Vškrý výtìžk k jd n konto Klb rodièù (poøádá Klb rodièù pøátl). N koni bd vylášní njlpšío Andìl Èrt. Pødprodj lístkù j v škol škol nbo pní V. nov od 9:00 odin probìn v tìloviènì ZŠ "Vánoèní ping pongový trnj o poár strosty", poøádá strost od 19:00 odin poøádá strost v kltrním øíní ki "tkání složk" - probìn plánovní klndáø kí n dlší rok 2017 (strost, stpitl složky ) od 18:15 odin probìn v kltrním domì, "21. sdání MÈ Opv - " (stpitlstvo..). N. dli 10:30 (5), Rdò 7:30 (5) Pondìlí Komárov 8:45 (6),. 10:30 (6), Rdò 7:30 (6) Pátk Komárov 18:00 (7) obot Komárov 15:30 (8), Rdò 14:00 (8) Ndìl Komárov 8:45 (9), N. dli 10:30 (9),. 15:00 (9), Rdò 07:30 (9) Vysvìtlivky: (1) mš sv. formláø 4. ndìl Advntní, koná s obnov mnžlský slibù! (2) mš sv. Rorátní, (3) mš sv. Vigili nroní Pánì, (4) mš sv. Pùlnoèní, (5) slvnost nroní Pánì - svìný svátk! (6) svátk sv. Štìpán, prvomèdník (7) svátk vt rodiny (8) mš sv. n podìkování s prosbo o boží pomo do novo rok, bìm ktr bd sttistik finnèní vyúètování plynlý rok. (9) Nový rok, slvnost mtky boží, pnny Mri - svìný svátk! Koná s žnání tøíkrálovým koldníkùm! too vypdly výsldky. Držstvo dorost má pød sbo dobro bdonost dofjm, ž pro jrní èást sžnm brnkáø, ktrý nám odnì ybí. Zimní pøíprv bdo dorostni bsolvovt v sportovní l Komárov n mìl trávì. otìž dorost podimní Rk.Držstvo Záp kór Bod 1 Drkovi : Píš : Kylšovi : Vlk Hošti : Komi : Hnìvoši : : Rdò : Šiløovi : Clná :54 0 Výsldky odrný ápsù: Dtm ès Domáí Host Výsldk :00 Komi. 2 : :00. Píš 4 : :00 Kylšovi. 3 : :30. Clná 3 : :30. Šiløovi 4 : :15 Drkovi. 13 : :30 V. Hošti. 6 : :30. Hnìvoši 3 : :00. Rdò 1 : 1 ttistik ráèù: Jmno Pøíjmní Záp. Góly ŽK ÈK Min. káš Dnr Dnil Dboviký Mil Fridl Kryštof Grygr Mttw Hmlíèk Ptrik Knopp Ptr Kon Tomáš Krk Jn r Jiøí r Mrtin Ondrk Dominik Rygl Jiøí kpin Dvid Trbilský Tomáš Všk Mrk Vilè Ondøj Židk Alš Židk Mini pøíprvk V áøí MINI fotblist bsolvovli kžd útrý trnink n místním øišti, kd probíl lvnì pøíprv n koordini poyb držní tìl. Od øíjn do kon listopd byly trninky vždy v útrý od 16 od v místní tìloviènì ZŠ. Prvidlnì doáí dìtí lkovì pøilášný 24 fotblistù fotblistk. Zkonèní sóny spol s rodièi probìlo v kltrním domì, kd pro dìti byl pøiprvný dort, odmìny rùn dovdnostní sotìž. TJ v všny obèny fnošky n již 3. RETRO DICO PE, ktrý s sktèní trdiènì v sál ostini U Bly Výkonný výbor TJ v všny èlny, rodiè ráèù sv pøíniv n vlno romd, ktrá s sktèní v sobot 28. ldn 2017 od 18:00 odin v sál ostin U Bly. Všny srdènì v výkonný výbor TJ. pødsd TJ, káš n

9 dvdsign - prvodj str 24., 9. prosin TJ - io Mži Jko nováèk krjsk sotìž 1. B tøídy sk. A, podimní són odnotím jko vydøno. Po výbornm vstp do sotìž, kdy s nám døilo jk stølky, tk rnì, pøišl n koni sotìž slbší vilk, l i tk TJ skonèilo n vydønm 4. místì s iskm 21 bodù ktivním skór 30:21. V porovnání s loòským rokm jsm již nvítìili tk jdnodš poi ovli jsm i jk tná trát bod n øiští sopø jk dùlžit j být trpìliví do posldní minty tkání. Moli jsm mít rèitì o pìt bodù ví, l vlstní yb šptno pøístp nìktrý ráèù k tkání, s msím poèit n jø too žitkovt. Do imní pøíprvy nstopí náš lk b vlký mìn s mximálním doplnìním o dv, tøi ráè. Trninkov jdnotky bdo probít n mìl v Vøsinì, Clbièovì, n domáím øišti l v Porbì. Zimní pøíprv èíná I. B tøíd mžù sk. A podim Rk.Držstvo Záp kór Bod 1 lvkov : Vlk Hrlti : Krlovi : : O Brntál B : Comýž : M. Albrti : Žimrovi : Zltníky : Kylšovi : Vlk Hošti : vìtlá Hor : Oti : Úvlno :49 4 Výsldky odrný ápsù: Dtm èsdomáí Host Výsldk :00. V. Hrlti 3 : :00 O Brntál B. 0 : :00. vìtlá Hor 4 : :30 Kylšovi. 1 : :00. Vlk Hošti 3 : :00 lvkov. 2 : :00. Žimrovi 2 : :30 Zltníky. 1 : :00. Oti 4 : :00 M. Albrti. 4 : :00. Krlovi 3 : :00 Comýž. 1 : :00 Úvlno. 4 : 2 ttistik ráèù: Jmno Pøíjmní Záp. Góly ŽK ÈK Min. Mil Admèík Filip Bld Mil Hvlk Tomáš Hrdk Zdnìk Koky Dvid Kostk Vldimír Kožšník Robrt Klg Jroslv b Dvid b káš n bomír Pstròák Jiøí Pržák Miroslv tárk Vojtì Šlsingr Rostislv Šv Ondøj Vl Alš Židk Tomáš Žùrk Dorost Nši dorostni s místili n 7. místì s psivním skór 18:41. V jji sotìžní skpinì s kálo, jký j mnody vìkový fyiky fond sopø vlký oproti nšm mldm tým, doplnìný o strší žáky minlo roèník. Dlší npøíjmnost pro toto držstvo byl bsn n post brnkáø, kd mnody nstpovli smotní ráèi pol tky podl tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová tølký klb polní kš s v rámi ltošní oslv 10 lt od vnik klb jl poøádání rpblikovo sostødìní mládž dospìlý v stølbì polní kš. ostødìní s sktènilo srpn v rál místní tølni. Vškrý trnink probíl n vdálnost 18 m, ktrá s støílí v l, pod doldm krditovný kšný trnrù (biny Kbsov, Josf Ndìlník vtoslv Kby). Bìm sostødìní si støli tk vykošli stølb mlorážky mlorážní pistol. oèástí sostødìní byl tk fyiká pøíprv, ktrá spoèívl pødvším v výšlp k Db pìším výlt do Krvø n Odpst. N ávìr sostødìní byl pro støl pøiprvn mini ávod npøíè ktgorimi. Z domáío oddíl s sostødìní úèstnil Ntáli Mìová. bin Kbsová d pùsobil n poii trnr Oldøi Kbs mìl n strosti tnik ámí. Po sostødìní s msli všini støli èít sostødit n ávìr vnkovní sóny, ktrá jštì nskonèil. Pødposldní ávod ostil oddíl TJ Jiskr Otrokovi 10. áøí v rál prt v Otrokovií. Tnto ávod s poèítávl do Èsko poár Èsk ligy. Bìm tooto ávod pnovly nároèn podmínky. Oldøi Kbs s s skryto ávdo n brni místil o poý 9 bodù n 4. místì. bin Kbsová, i když opìt pokoøil rnii 800 bodù, s msl spokojit s 2. místm. Dn Kšpárk podl v tìto podmínká slšný výkon, s ktrým s prostøíll n 6. místo. bin Kbsová s áøí úèstnil Evropsko poár v l v lvonskm Brodì v Corvtsk. Z svùj výsldk s v minárodní konkrni nmsl vùb stydìt. Mi žnmi obsdil 6. místo. Závìr vnkovní sóny probìl 1. øíjn n obním øišti v ý í. Oldøi Kbs tìsnì pød ávodm objvil skryto ávod n kši, ktrá o v pødoím ávodì pøiprvil o bdn. To ávdo byl rolpný lk. I když vìdìl, ž lk nmsí vydržt lý ávod, ž mùž prsknot úplnì tím pádm by pro nìj ávod mol kdykoliv skonèit, do ávod nstopil. Nštìstí lk tnto ávod jštì vydržl Oldøi Kbs s mol rdovt lspoò 3. míst. bin Kbsová opìt n domáí pùdì nklml svým výkonm s prostøíll n 1. místo. Ntáli Mìová n posldním ávodì vystrèil rùžky vystøíll si krásn 2. místo. Hlovo són jsm ájili 19. listopd v Kostli n Hn. Oldøi Kbs lý ávod dýl n ád svým dvìm njvìtším sopøùm, l nkon s msl pød jji výkony sklonit spokojit s po s 3. místm. bin Kbsová díky bsni svý dvo njvìtší sopøk mìl lèno prái roli fvoritky potvrdil. Jk ž s stlo trdií, posldním ávodm rok 2016 bd Miklášská ndílk, ktrá probìn v tìloviènì tødní školy tnik Opv. Ing. bin Kbsová

10 dvdsign - prvodj str 10., 23. prosin Z èínnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR V soèsn dobì mùžm odnotit boto èinnost ltošnío rok. Jk jsm již informovli, orgniovli jsm lo ød kí to jk pro vøjnost, tk i kí sovisjíí s ájmovým mìøním nšo spolk. Z pøipomntí stojí sotìž v stølbì mlorážky "O poár osvoboní ý ù", stølk sotìž pro tøíèlnná držstv pro dìti, nojblový trnj. Posldní sportovní kí byl místní pøbor v stølbì mlorážky. Pøbor s sktènil Vítìm tím místním pøborníkm s stl Bøtislv Jnošk pød Pvlm Nlšovským Rirdm Dnrm. Mimo sportovní álžitostí s èlnov nšo spolk bývli údržbo objktù rál stølni. V podimní mìsíí s provdly oprvy omítk, nátìry fsády stìn stølištì, oprv míst pro místìní trèù. N posldní brigádì byl provdn úklid rál, ložní lávk imování. Clkm bylo v ltošním ro odprováno n brigádá 479 odin. V plán mám posldní ltošní ki to bd trdièní "Posldní výstøl", ož j sotìž v stølbì rùný brní. Tím konèím ltošní son ájím pøíprv n pøíští rok, kdy oslvím 50. výroèí ložní nšo spolk. V listopd rok 1967 byl ložn místní orgni vrm, jjíž nástpniko orgnií s stl soèsná Asoi víúèlový ákldní orgnií tniký sportù èinností ÈR. Pødbìžn trmíny lvní kí n rok 2017 jso násldjíí: "Poár osvoboní. ù", otìž tøíèlnný držstv v stølbì mlorážky, tøtí roèník trnj v nojbl, 5.7. táborový oò k 50. výroèí nšo spolk, místní pøbor v stølbì mlorážky, slvnostní sù k vdnm výroèí. Výbor AVZO TÈ ÈR - poboèno spol kál v ý í dìkj všm svým èlnùm prái, ktro v ltošním ro vykonli, rovnìž dìkj všm stpitlùm v èl s strosto pnm Ptrm Orišèikm pøíò podpor nší èinnosti. Do pøíštío rok pøjm všm odnì drví, štìstí poody. Ing. Bøtislv Jnošk Váno pøiájí Pøátl! Po ro k nám opìt pøiájí Váno! A nní to jn prfrá všobnì nám vánoèní písnièky, l j to fkt! Pro dìti j to ès krásn idyly. Ony nìkdy vùb nvnímjí, ž s nrodil nìjký Jžíš, nìjký Msiáš, l spíš, ž pøiáí Jžíšk, ktrý ndìlj pod stromèk. Ti strší, pbr ái, nìkdy pømýšlí tkto: No, lvnì by s rodiè vytáli, s mám èím polbit v škol mùž trmfnot spolžáky! Pøiájí k nám Váno! Pro dospìl to nmná dlov, únvn blániv bìání po obod. ánìní dárkù, pk grntování dom, vøní, pèní, ž konènì nstn tn Štìdrý vèr spol s ním odování, sldování tlvi blžný poit nindìlání! Pøiájí k nám Váno! Pro vìøíí jso to svátky nroní Jžíš Krist, Vykpitl. Nrodil s jko bbrnn dítì volá všny lidi dobr vùl do sv btlmsk doby. Øíká: Pojït k mnì, vy všini dí, pronásldovní, nmìstnní, nvdìlní. Pojït i vy botí, vdìlní, dobøí i øíšní. Pro vás všny jsm s nrodil, by vás spsil! Ano, Pán Jžíš s nrodil v dobì, by vlstním pøíkldm kál svìt, ž rdost spokojnost nnjdm v botství, v onbì pnìi, v žívání, v sromžïování mjtk, vlstnìní domù, t, v ážití, v stování, l v ovládání svý tžb v spokojnosti too, o mám! otv s Jžíš nrodil, ž o Hrods bít. otv pk èn èit, ž s spikno proti nìm vlknìží friov. A Krists n to všno trpìlivì milosrdnì odpovídá: "Miljt i npøátl. Otè, odps jim". A my, pøátl, tk èsto ètm v noviná, n intrnt, slyším v prává èrno kronik: tn bil mnžlk, npoodli s, tn spál sbvržd, tk øšil rodinn ropory, tn vrždil vlstní dítì skoèil pod vlk, jiný obrl stønk o vškr úspory, dlší jl mo ryl pod vlivm lkool bil nvinn lidi. A jk to vypdá nás dom, v rodinì, mi soroni, sosdy, v prái? Kolik j tm sporù, dávání, nonymù, výrùžk, ndávk, ntitrání? Nìkdy mám tkový poit, ž mi lidmi j ví nnávisti nž dobr vùl! Pøátl, pøiájí k nám Váno! Clý svìt s v tìto svátèní dn ství Btlm. Pmtjm, ž Btlm nmná nroní lásky! A kdo to npoopil, tn npoopil pøíod Pán Jžíš n svìt vùb ni! Váno, ktr slvím, nmnjí tdy pro kždo nás nový život, nov štìstí, novo pøílžitost, nový smysl život nìkdy tk možnost novo èátk. Tkov ápání blížíí s svátèní dnù jji prožívání Vám všm Všim blíkým pøj komárovský fráø, P. Adm M³k

11 dvdsign - prvodj str 22., 11. prosin Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Drkiád - V ndìli nám poprv npøálo poèsí. Ztžno obèsn mrolní nás n první ki v novm školním ro mo npotìšilo. I pøs to pøišlo dost dìtí s svými rodièi n poli škol si žili poštìní drkù. Vítr nás nštìstí nklml. N školním øišti si ž trdiènì všini dìlli nd onìm špkáèk. Dìti dostly tplý èj, nìo dobro n b n pmátk podimní ápi list nbo dýnì. Rodiè jsm potìšili pøiprvným pnèm pøíjmnì konèili drkiád. Mo dìkjm všm, kdo s nší k úèstnili. Podimní Tškøi III - èl v pátk v 18. ZŠ. Dìti postpnì pøiály v stršidlný mská potìšili nás i rodiè v kostým. První úkol byl nkrslit pød škol n st køído stršidlo. Z odmìn dostly bonbón døvìno jžèk, by s n st odvy nbály. Násldovl trs plná úkolù kolm øbitov, smìr trážni, pøs èrný ls vìtrno lok ž k rstri Hj. N tto stì dìti potkly èrodìjni, dy, èrty, jkl, onii jiná lsní stršidl. V ílov stnii dostly všny odvážn dìti tplý èj, rnolky mdili odv. Tímto dìkjm rstri Hj. Klb rodièù dál dìkj všm rodièùm dìtm, ktøí s k úèstnili. Vlký dík ptøí i rodièùm dobrovolníkùm, ktøí pøiprvili pro dìti i rodiè npomntln okmžiky. B Vás by to nšlo, díky! Zprávièky solk školièky Nový školní rok 2016/2017 èl slvnostním ájním v tìloviènì školy. Mám lkm 49 žákù 6 provníkù ákldní školy. Pøivítli jsm lkm 10 nový žákù do 1. roèník, ktr vyèj p. èitlk Mgr. nk Aptiká. Žái roèník jso spojni vyèj j p.øditlk Mgr. Mrtin Škrobánková. (2. roèník = 14 žákù, 3. roèník = 5 žákù). Žáky roèník vyèj p.èitlk Mgr. Klár iovníková. (4. roèník = 12 žákù, 5. roèník = 8 žákù). Angliký jyk výovy vyèj novì p.èitlk Mgr. Monik Jrmová pro všny žáky, orožn pøípdným školním núspìm èi jinými potížmi, j k dispoii školní sistntk p. Brbor Kèrová. V školní držinì prj jko vdoí vyovtlk p. Rdk Binrová jko vyovtlky s støídjí p. Jrmová p. Kèrová. Kpit držiny j 25 žákù j nplnìn. V ltošním ro má lá škol loroèní projkt s návm Z m kprdí nb o s dìj v pøírodì? v rámi tooto projkt s po lý školní rok bdo dovídt nov jímv inform o rostliná živoèiší po lm svìtì, plnit rùn úkoly provávt dn úloy dom s pomoí poèítè èi nyklopdi. Hodnì odím do pøírody, plánjm nvštívit ZOO i Arbortm Nový Dvùr. V øíjn probìl n l škol lobková kontrol Èsk školní inspk, ktrá kontrolovl provìøil prái vš èitlù, øditlky, školní vdìláví progrm, bpènostní i osttní pødpisy, dokmnti školy, nvštívili i vyèoví odiny jdnotlivý èitlk, školní držin i krožky. Výsldná Závìrèná inspkèní práv nsldl žádn ndosttky ni nsold s ákony. Protož s blíží prosin s ním nš trdièní Váno n dìdinì, rádi byom Vás o njsrdènìji povli n vánoèní konrt Zpívání v Kpli, ktrý s sktèní v ètvrtk 8. prosin 2016 od 16:00 v kpli. Po skonèní si mùžt kopit drobn dkor obèrstvit s domáími výrobky v sál ostin U Bly. Tìším s n stkání s Vámi pøjm všm klidn krásn Váno úspìšný vstp do rok øditlk školy, Mgr. Mrtin Škrobánková Klb rodièù, Drkiád. Klb rodièù, Podimní tškøi III

12

13

14 dvdsign - prvodj str 14., 19. prosin Histori øímskoktoliký kplí v obi rdk Dvid Závìšiký U pøílžitosti 80. výroèí vybdování kpl jsm pro Vás pøiprvili "mlý" istoriký výt, ktrý byl èrpán kroniky ý ù wb Clkm s doovly ánmy o xistní tøí kplí v nší obi. Historiky první doovná mínk o první kpli, ktrá pùvodnì stál n místì nynìjší prly è 96., poáí monogrfi Gottlib Birmnn. V tøitiltý válká, pøi oblání Opvy Mnsfldovými vojsky, byl tto ktoliká kpl prvdìpodobnì r boøn. V lt byl dostvìn vysvìn nová kpl. Tto drá kpl stál pød sdlostí p. tyr è.p. 19. (v kroniká s tk vádí nproti èísl èís. 56.) Kpl prošl první oprvo rok 1849 do vìž byly vložny rolníkm J. F. to, (mjitlm sttk èíslo 19.) ponámky pro dlší gnr, ktr byly nlny pøi dlší rkonstrki všk do dnšní doby s ndoovly. Rok byl kpl n obní nákldy opìt rkonstrován byly ní sny dvì lípy. tvb byl vydìn pøvážnì kmnm, klnb byl ilová, prostød prùèlí stál níká døvìná vonièk (vìžk). N prvm ro kpl ž do rok 1922 stál vysoký topol. V ro 1932 byl str kpl postvn køíž místní "lidovo jdnoto". Nákld n stvb byl lkm 7.500,- Kè. Ob vìnovl 500,- Kè vøjno sbírko s jistilo 7.000,- Kè. V ro 1948 bylo roodnto, ž strá kpl rok 1722 s již nbd oprvovt byl odson k borání. Násldjíí rok n pøík Místnío národnío výbor byl strá kpl borán. V únor rok 1936 s poèlo s výstvbo nov tøtí kpl, ktrá byl vysvìn již v øíjn tož rok! Tto ki vdl "Místní výbor jdnoty kpl" doorovl m Frní úød Komárov. Výbor pødsdl rolník p. Josf tyr è.p. 19, místopødsd byl krjèí p. Jn Bl, pokldník domkáø p. Jn dláèk, jdntl lpník p. Frntišk Gøšk; rvioøi byli ostinský p. Antonín Vìnts domkáø dniký mistr p. Adolf Gøšk. Hlvním dùvodm stvby bylo splnit posldní pøání møl obènky pní Mri tov, ron Mixnrov ( ). Jjí mnžlství s p. Frntiškm to ( ), tsøským mistrm bylo bdìtn. pol si postvili v ro 1910 domk ospodáøství è.p Mnžl pí. Mri, Frntišk, mírá n pliní orob v r Vdov, jko nivrsální dìdièk, jmìní i ospodáøství, vš odkál k írkvním úèlùm pro místní ob s tím, ž domk è.p. 110 bd borán n lm pomk vystvìn nová kpl. Kromì too drovl n výstvb kpl ,-Kè 2.000,-Kè n nov oploní místnío øbitov (ložno r. 1897). V r bylo oploní provdno nákldm dvtisísdmst Kè. Jjí mt. pní Tri Mixnrová - Plká. (1858) prodl svo sdlost è.p. 8 pn Jn dláèkovi po pøíkld sv dry vìnovl n novo kpli stdni, tím novìøno). Díky tom byl von ován. Podl kroniky ý ù (str.3 vi wb) drovl tnto von Ptr opold Tvorkovský Krvø byl pønsn do vìž kpl v r Tnto údj všk nní vìroodný, nbo von byl vyrobn v r jmno dár, n nìm vdn, j Kryštof tr s svo mnžlko jko "bývlý nájm". Úv: O jko bývlo nájm si jd? J námo, ž v. í xistovl sttk. (Npø. V. Prsk vádí, ž r v domì Kryštof Elbl v. í n Kopèisk) ž Kopèisko sll mnský sttk s sídlm v. í. Njd tdy o "nájm" too nbo podìji jino sttk, ktr si tdjší mjitl njímli jko správ? Bývlý ospodáøský dvùr, stødisko vrnostnsk správy, nìkdy r vyoøl kolm r s vádí xistn nvlko broknío ámk, ktrý s od r s onèj jko vrnostnská bdov. Rok 1850 byl tto bdov boøn. Onom míst, kd stál, s tdy dodns øíká "v dvoø". Jd o místo vlvo od místní komnik Komárov (dnšní Pørovká l.) n vyvýšninì (kopèk) nproti kplièky v. Jn Npomko ( r. 1736). tdy spklovt, ž dár von mol mít v t dobì okolo r pronjt onn sttk (dvùr)! Dùvody k drování von moo být rùn, l v t dobì øjmì šlo o dík splnìní nìjko pøání èi odvrání nìjk poromy nbo nmoi onoo "nájm." nbo èlnù jo rodiny. Jmno tr by snd bylo jštì možno ovìøit v ápis n mtri (nroný v frnosti Komárov), nbo v Zmskm riv v Opvì, pokd tm t doby j rivováno. V rodný mtriká ložný v Zmskm riv v Opvì pod vid. èís. OP- VIII-3 j vdno, ž v ý í s dn nrodil dr MAGDAENA, ANNA, TEREZIA, ot Cristopors TRAUCH mtk MAGDAENA. To, ž dr dostl ví jmn svìdèí o tom, ž jd o mjtnìjší, vážnìjší nbo ronìjší rodin, v ktrý s dávání ví jmn potomkù tdy prktikovlo. To odpovídá øjmì tom, o vím to, ž šlo o rodin správ prvdìpodobnì sttk-dvor. Až do r (dtm, do kdy byly mtriky proldnty) s již potomk jmn tr v mtri komárovsk frnosti nnáí. J tdy nvrtnì doložno, ž dár von žil v ý i, l v ro 1755, kdy byl von v Opvì lit, již d nbydll nvykonávl svo fnki, nbo n von j vdno: "bývlý správ". Zøjmì jj k ým ùm vál nìjký slib èi ávk, ktrý tímto drm von splnil. rdk, Dvid Závìšiký Návod k ppírovm modl Zákldní tipy jk poskládt ppírový modl. Pøi skládání modl j tøb dodržt násldjíí postp. Pøi skládání modl postpjt vstpnì dl èísl v krožk, ktrá onèjí jk jdnotliv díly, tk i postp skládání modl. Všny rny s oybm doporèjm jštì pød smotným vystøižním pøjt tpým nožm podl prvítk. Ppír s v dnm místì l oslbí dojd k dokonl rovnm oyb. Míst oyb jso obvykl onèn pøršovno èro. mìr oyb vyplyn logiky skládání modl. Mlá èísl n díl onèjí místo èíslo díl, ktrý s k tomto míst pøilpí. Èrvn linky v tvr X obvykl vnitø díl onèjí místo vystøižní. Pro orinti, kd s dný díl v modl náí, posloží sm s èíslováním. K smotnm lpní požijt lpidlo Hrkls. Nnnášjt pøíliš vlk množství lpidl n lpíí ploy, jink s ppír vlivm vody v lpidl rotán dformj rovno plo. Pøjm pøíjmno ábv lvnì olov nrvy. rdk, Dvid Závìšiký

15 dvdsign - prvodj str 18., 15. prosin Èástk všk dlk npokryl nákldy bytk byl vybrán pøi booslžbá od vìøíí. V ro 1969 byl kpl omítnt bryolitovo omítko. V ro 1974 byl intrir kpl novì vymlován. Dlší rkonstrk s nová kpl doèkl v únor Probíl pødvším výmìn strý okn nov. Dál násldovl sn vnitønío div. V bøn tož rok probìl ásdní rkonstrk vìž. Pùvodnì byl plánovná po výmìn oplování vìž, všk b ès nlodl døvìno konstrki vìž ntolik, ž bylo ntn provst úplno rkonstrki. V dlší fái, rb od 22. bøn, probílo odstrnìní str krytiny, nátìr bomitm násldná pøíprv pro položní nov krytiny. V mìsíi dbn rok 2003 probílo pøvážnì podkládání nov krytiny klmpíøská prá. V èrvn 2003 probílo vysšování ákldovo div položní odvod'noví drnáží. Ak klový blsk, tk by s dl nvt blsková rkonstrk podly, ktrá s konl v 19:41. otv skonèil mš "nbìl" do kpl poètná skpin dobrovolníkù, ktøí pomoli njprv vyklidit intrir kpl pk s èlo s smotno rnoví podly. Již tøtí dn byl podl btonovná. V ldn únor 2004 probíly pødvším stoløsk prá pøíprv n rnovi intrir. Bìm bøn dbn došlo k gnrální oprvì lktroinstl. Dál násldovl výmìn vodový dvøí. Od kvìtn ž do èrvn 2004 probíl rli vnitøní omítk, stvb lšní v kpli, škrábní str omítky pøíprv n vymlování intrir kpl. Mlováni intrir l kpl bylo v polovinì èrvn. Dál násldovl rli mlby oltáø šblon dl pùvodnío vor. V srpn 2004 probíl rli vnkovní omítk, instl mrmorovo oltáø, oprv odinovo mnim, søíní vyvánìío systm vonù, oprv vrn, sní døvìno ábrdlí, montáž pøístøšk pod. V pondìlí bylo kolm bdovy postvno lšní, by násldnì probìl rvitli fsády, n ktr s opìt podílli místní obèn. Z dlší pìt lt s doèkl kpl nový lvi, ktr s pøiprvovly od ž do smotn instl Posldní fáí úprv kpl byl rkonstrk sodù, o ktr jsm psli v minlm èísl prvodj, ktrá trvl od do Kpl mìl tyto vony. Ty dv, ktr s vádìjí v kroni, von ktrý drovl Dšn Konèný dlší mlý, øjm pùvodní str kpl, složíí nyní jko "míráèk", byl lit v r Popis njstrší vonù kpl v. í: Vlký: náv: RDCE JEŽÍŠOVO MIUJ E NAD NÁMI Romìry: výšk 56 m, prùmìr vìn 65 m, vá: 200,- kg, mtriál: ololitin, výrob: R. Mnošk spol. BRNO, rok výroby: 1918, nákpní n: 200,-Kè v r kostl v Rdni. tødní: náv: V. MARIA BEZ POKVRNY POÈATÁ ORODUJ ZA NÁ Romìry.: výšk 38 m, prùmìr vìn 44 m, vá: 65,- kg, mtriál: ololitin, výrob: R. M-nošk spol. BRNO, rok výr.: 1918, nákp.n: 100,- Kè v r Vršovi. Mlý: náv: V.JENE NEPOMUCKÝ, VATÁ MARIA, V. KRIŠTOFE ORODUJTE ZA NÁ Romìry: výšk 28 m, prùmìr vìn 36 m, vá: mtriál: vonovin, výrob: Frntišk tnk, Opv, rok výroby: 1755, poøín: jko dr Kryštof tr jo mnžlky v r Tnto von vonoviny, by nbyl v válèný lt konfiskován pro vojnsk úèly, kryli ot Jn syn Miloš Pálkovi, popd tdjšío komárovsko kpln P. Josf Bty v kpli pod sodištìm tnto prostor dili (pøípdnì byl kryt v dlší ,- Kè. Plány ropoèt n stvb provdl místní obèn pn stvitl ritkt Alois Hvlíèk drm. Romìry stvby jso 19 x 7,5 m; výšk lodi 7 m; výšk vìž 22 m. V mìdìn báni n vìži nbyly ložny žádn ápisy, po oltáøm v di byl ltopoèt Pøi stvbì bylo spotøbováno 28 "pvný 3 3 mtrù" (=m ) stvbnío døv (dsk), 15 m il (si ks), 90 q mnt (1 kg = 0,01 q (mtriký ntù)) 35 q vápn. Dál vìnovl drm stvitl Hvlíèk sv pískovny 107 fùr štìrk, dlší 15 fùr bylo kopno ( 3 Kè/fùr) Krvø. Antonín Vìnts vìnovl drm 42 fùr písk. potøbovlo s 20 q žl. toløsk prá provdl místní obèn stolø Jindøi Jlonk. Kpl byl pokryt "Etrnitm". Kpl má v t dobì dv vony. Vlký byl kopn 200,- Kè o vá 200 kg rdòsko kostl s nápism "rd Jžíšovo", mlý kopn v Vršovií 100,-Kè s nápism "Pnnì Mrii" o vá 65 kg. V první i dr svìtov vál byly kostlní vony obvykl pro válèn úèly rkvírovány (rotvny). U nás v obi n vìži kpl byl pmátný von sv. Kryštof, litý èist vonoviny v r Jdná s o pmátný von, ktrým s vonìním ž do rok 1848 svolávl lid n pnsko robot. Tnto von byl døív n str (nyní ž born) kpli. Z první svìtov války byl ránìn. Postvním nov kpl v r byl pønsn n vìž bylo jím vonìno ž do r. 1943, kdy mìl být nov rkvírován, l vèsným poornìním Komárovsko pátr J. Bty byl von obèny J. Pálkm J. dláèkm v noi vìž sòt sován údjnì v stdni v domì è. 8. Kpl byl vybvn obry soškmi: Andìl strážno od fy Brinr Opvy, Pnny Mri Ènstoovsk sošk sv. Antonín drovl ostinský p. Antonín Vìnts. v. Cyril Mtodìj vìnovl rolník p. Josf tyr, so Mri rdsk od nnámo dár; v. Josf v. Trií vìnovl fndátork pní Tri Plká. è.p. 8; Pržsk Jlátko pn Edrd Hlšk; Køížovo st pi. Jos. Kštovská tonišová Nový dli; v. Tdáš, v. Florin "vìèn svìtlo" od nnámý dárù. Dlší vybvni vìnovli: vonky p. Jn dláèk; svíny p. Jn Prokš; 3ks lvi pí. Tri Plká è.p.8; 1 ks pí. Ann Všková è.p. 65; 1. p. Jn Prokš. Výstvbo kpl žil lá ob. Obèn s n ni podílli ništnì tmìø všini. Npø. rolnii odvážli dovážli stvbní mtriál svými poty drm. Všn písk pískovny p. stvitl Alois Hvlíèk byl dodán drm. Místní ømslníi, dníi, tsøi, stoløi pod. provádìli svo odborno prái drm. Clkový nákld n výstvb èinil ,25 -Kè. Kpl byl psán øímskoktolik írkvi pod vdním "Výbor místní jdnoty" pod doorm Frnío úød Komárov. Byl vysvìn dn opìt k potì Andìlù trážný. vìní provdl komárovský pn dìkn Msrg P. Antonín ánk sistn svo kpln P. Frntišk Èrno, rodák Frnštát pod Rdoštìm, ktty P. Štìpán Konèno, rodák Komárov dvo booslovù tìpánkovi. Pøi válèný dálost 2. svìtov války rok 1945 byl kpl nèn poškon. Pod vìží nov kpl øjmì bylo poøbno 9 mžù pdlý v první fái pøod Rd rmády ktstrm nší ob. V dlším ro 1946 byl s pomoi obènù nálžitì oprvn. V ro 1962, pøi úprvá komnikí v obi, byl rkonstrován vod do kpl tk, by nústil pøímo do voovky, jk tom bylo v minlosti. Byl vybdován opìrná ï vstpní sody pømístìny boèní strny n pìší komniki. Tto úprv provdli místní obèn, ONV n ní poskytl èástk 5.000,-Kès

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2016, posílejte námìty, podklady. srpen strana 32. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2016, posílejte námìty, podklady. srpen strana 32. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 32., 1. srpn 2016 ptøí vlk díky. Z finnèní podpory Obnío úød byl vydán Pmìtní kni, ktrá j prùøm istorií DH doplnìná mno fotogrfimi. Jjími tory jso pánov Dvid Závìšiký dislv Vlík, ktrým

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. prosinec 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. prosin 2015 npøálo. Proto si kždý volil svùj progrm, nìktøí nvštívili ndlk Hkvldy, Kopøivnik mm nbo si i v mírnm dštík dìlli proák do Èldn. Al n náldì poèsí nbrlo všini si

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 28., 1. dbn 2016 oprvd botý progrm pro okolní sbory široko vøjnost. rdènì Vás tímto vm. Progrm oslv: Pátk 10.6.2016: 17:00 odin - Tktik vièní jdnotk HZ JDH n bdovì ZŠ MŠ. obot 11.6.2016:

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

a ZO AVZO SOŠ a SOU str. a stavební ve spolupráci s OR AŠSK Jeseník po ádají okresní st eleckou sout ž st edních škol ze vzduchovky

a ZO AVZO SOŠ a SOU str. a stavební ve spolupráci s OR AŠSK Jeseník po ádají okresní st eleckou sout ž st edních škol ze vzduchovky str. 1, celkem 6 ZO AVZO SOŠ SOU str. stvební Poloh: Vzdálenost: Podmínky st elby: Kde: Kdy: Orgnizce Vstoje bez opory 10 m, otev ená mi idl 3 nást elné 10 položkových rn St elnice pod DM v suterénu Od

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh,

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA Milióny korun do Vele ín z EU 1 POSTØEHY Z RADNICE Podìkování 2 Podìkování Podìkování Dìkuji dìtem ze školní družiny Podìkování od soudù z Rkousk Frntišek Schusr: VELEŠÍNSKÁ

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

š É É É É Ř Ý ň ě š š Ž č č č š ě č Ď ě ě ě š č ň ě ěžč ĎŽ ň ě š ě Ž ě š ěň Š ě Ď č ě Ů č ě ÚŽ ě š ě ě Ž ň Ž č Ž ě ě ě ě ž š ě ň Ů Ž č Ž ě š ň Ó č ň š ě ěň č Ž Ž š ě ě ě ě ň ě Ž č š ě š Ů č š š ě ě ň š

Více

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72 ObsH Jk s v učbnii orintovt?... 4 ÚVOD slovo utorů... 5 Už HODím DO školy... 6 Ku-ku intrvl. Rytmiké ry (r n tělo). Sluová pozornost. Pěvký postoj. Ilj Hurník: Vlštovky olétjí. Tém pozim. JDm k bbič DěDOVi...14

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV

skupina PASPORTAPROJEKT OBECKOUNOV skupn J DHČ I901:209 I1401:205 H1801:208 BCU yprcol:mchlš ustk Dtum:ř íjn2012 sport projkt oprního znèní - obc ouno 1. ÚD U JU nto psport projkt sslého oprního znèn?(?l D byl zprco?n n z?klì objnáky Dobroolného

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě ě ž ž ř ž š ž ů ú ř ď ě É ě š ř ú ř ř ě ž ď š Í ď š ř ú ě ň ě ď ž ě ř ř ó

Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě ě ž ž ř ž š ž ů ú ř ď ě É ě š ř ú ř ř ě ž ď š Í ď š ř ú ě ň ě ď ž ě ř ř ó ř Ž É Í ř ř ž ěž ú ď ěž ú É ú ú ě Ú š ž ú ď ž ě ď ě ř ž ě ú ř ě š ž ě ř š ž ě ů š ě ř ě ě ě ř ě ř ě ř š ž ň ě š ž Í š ť ž ř š Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

ž Á Ů Í Í č ž š ě š š ě Í ť ž š č š š ž ž č Í š č ě ě č Í č š č ě ž ž č Í ě š ě ěž š ě š č š ž ě š ěž Í ě ě ž ě ž ž Í č ě Š ž Í ě š ě ž ž ě ě ě ě ť ě Ť ž ž Ť č ě Ť š ž č ž ž ě ž Ť ž ž č Ť š ě ž ě ž ž ě

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupn J DÍZČ Í 901:209 1401:205 1801:208 Š ÝÁ yprcov:mchš usk Dum:ř íjn2012 spor projk doprvního znèní - obc šnc v rckých horách 1. ÚD U JU no pspor projk svsého doprvního znèn?(d? DZ by zprcov?n n z?kdì

Více

Návrh DIO: Rally Hoøovice 2016

Návrh DIO: Rally Hoøovice 2016 Návrh DIO: Rlly Hoøovie 216 Zprovl: Bsl Válv Dne: 16. únor 216 Tel.: 725 98 616 -mil: projekty@flop-dz.z FLOP - doprvní znèení, s. r. o. tel.: 77 226 226 e-mil: plzen@flop-dz.z IÈO: 25229761, DIÈ: C5229761

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

3.2. LOGARITMICKÁ FUNKCE

3.2. LOGARITMICKÁ FUNKCE .. LOGARITMICKÁ FUNKCE V této kpitole se dovíte: jk je definován ritmická funkce (ritmus) jké má ákldní vlstnosti; důležité vorce pro práci s ritmickou funkcí; co nmená ritmovt odritmovt výr. Klíčová slov

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Kam jezdí formani AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Kam jezdí formani AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY Km jezdí formni S otv jsme vyšli, už potkáváme formn Šknderu. Jede s povozem plně nloženým dlouhými kmeny, který táhnou dv silní koně, o grošái. Zstvil u nás, prý jestli neheme svézt. Dnes jedu jenom do

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více