Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina"

Transkript

1 Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009

2 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce str Financování regionálních funkcí v kraji Vysočina... str Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě (KKV)... str Městská knihovna Jihlava... str Městská knihovna Pelhřimov... str Městská knihovna v Třebíči... str Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou... str

3 Regionální funkce knihoven v kraji Vysočina v roce Plnění priorit Koncepce výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina v letech Prioritou č. 1 Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina je podpora internetizace a automatizace knihoven MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově a MěK v Třebíči využily v roce 2009 grantového programu VISK3 a podaly si žádost o získání dotace na zakoupení dalších licencí Clavius REKS pro neprofesionální knihovny. KMJS ve Žďáře nad Sázavou pořídila další licence pro neprofesionální knihovny (z finančních prostředků na RF) v programu Kp-Win (evidence knihovních fondů). V kraji Vysočina se za poslední dva roky počet automatizovaných neprofesionálních knihoven podstatně zvýšil 36 knihoven je plně automatizovaných (Clavius) a 215 knihoven využívá automatizovaný systém Clavius REKS. Nárůst se projevil i v počtu zpřístupněných on-line katalogů. V průběhu roku využily další neprofesionální knihovny nabídky Knihovny města Hradec Králové a podaly si žádost o získání šablony webu. Prioritou č. 2 je zabezpečení dostatečného nákupu nových knih do výměnného fondu. Celková finanční částka na nákup nových knih v kraji Vysočina byla ve výši Kč (v porovnání s rokem 2008 je to o Kč více 9%). Nákup nových knih v kraji Vysočina představoval 40% z celkově přidělené dotace na výkon RF. Prioritou č. 3 je vzdělávání knihovníků při krajské knihovně působí vzdělávací centrum, které je určené pro vzdělávání knihovníků v kraji Vysočina. V roce 2009 podala krajská knihovna žádost o poskytnutí dotace na vzdělávání knihovníků v podprogramu VISK 2. Kurzy pro neprofesionální knihovníky byly zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti v následujících modulech (základy práce s PC, služby informačních sítí, práce s fotografií, textový editor, tabulkový kalkulátor). Pro profesionální knihovníky byly vzdělávací přednášky přizpůsobené tématům, kterým je v současné době věnována zvýšená pozornost. Jedná se zejména o webové stránky a oblast digitální fotografie. V krajské knihovně se zvýšil v uplynulém roce počet realizovaných vzdělávacích akcí pro knihovníky v kraji Vysočina o 8 (27%) v porovnání s rokem 2008 (podrobnější hodnocení je u plnění standardů). Vzdělávací centrum slouží prostřednictvím Univerzity volného času i pro veřejnost. Prioritou č. 4 je důraz na plnění standardů regionálních funkcí v rámci koncepce krajského systému a fungující sítě knihoven vyhotovila KKV začátkem roku 2009 pro každou pověřenou knihovnu Objednávku regionálních funkcí. Pro území okresu Havlíčkův Brod plnila okresní regionální funkce Krajská knihovna Vysočiny. Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina k viz tabulka č. 1. Tabulka č. 1 Krajská knihovna Pověřené knihovny Ostatní profesionální knihovny Neprofesionální knihovny Pobočky Počet obsluhovaných knihoven Havl. Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár n. S celkem V kraji Vysočina odevzdalo v roce 2008 statistický výkaz Kult (MK) celkem 614 knihoven. Z celkového počtu 76 poboček je 9 poboček profesionálních a 67 poboček 3

4 funguje jako neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad. V porovnání s rokem 2008 bylo 10 neprofesionálních knihoven převedeno na pobočky (zažádáno o změnu v evidenci knihoven na MK ČR). V rámci výkonu regionálních funkcí bylo obsluhováno 570 knihoven. 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009 KKV koordinovala v rámci kraje Vysočina plnění standardů RF ve spolupráci s pověřenými knihovnami, MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou. Hlavní důraz byl kladen na postupnou automatizaci neprofesionálních knihoven, tvorbu jejich webových stránek a zpřístupnění on-line katalogů. Plnění RF zabezpečovalo v kraji 16 pracovníků. V rámci RF jsou vykonávány činnosti v následujících oblastech: 2.1. poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 2.2. statistika knihovnických činností 2.3. vzdělávání knihovníků, semináře, porady 2.4. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 2.5. revize a aktualizace knihovních fondů (převážně rekatalogizací KF) 2.6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce 2.7. servis automatizovaného knihovního systému 2.8. praktická pomoc při automatizaci knihoven 2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory V rámci kraje Vysočina bylo v roce 2009 poskytnuto celkem konzultací, v porovnání s r je to o 282 (19%) méně. Uskutečněno bylo metodických návštěv, což je o 18 (1%) méně než v roce Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování statistiky, při podávání žádostí o granty, k programu Clavius REKS a tvorbě webových stránek. Poskytnuté konzultace (kratší než půlhodinové) nebyly evidovány. Metodické návštěvy v rámci kraje Vysočina byly zaměřené na návštěvu a fotodokumentaci oceněných knihoven. Zástupci krajské knihovny se zúčastnili 18. září celostátního setkání pracovníků neprofesionálních knihoven v Borech Co venkovské knihovny umějí a mohou. Každý měsíc byly rozesílány profesionálním knihovnám v kraji časopisy GRAND BIBLIO. Krajská knihovna Vysočiny vydává (ve spolupráci s dalšími subjekty) v elektronické podobě Knihovnický zpravodaj Vysočiny který je rovněž jednou z forem poradenské a konzultační služby. Aktuální informace pro knihovníky v kraji Vysočina jsou zveřejňovány průběžně na extranetu vlastní webové stránky pro knihovny kraje Vysočina Rozbory činnosti vyúčtování dotace na RF za rok 2008, kterou obdržela KKV a pověřené knihovny, bylo zasláno včetně komentáře na Kraj Vysočina do 15. února Byla sestavena Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2008, která byla zaslána MK ČR a NK Praha do 15. března 2009, zároveň byla vystavena na webu krajské knihovny. Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován analytický materiál Kraj Vysočina veřejné knihovny v roce 2008, který obsahuje rozbory činnosti knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v kraji. 4

5 Plány byly připraveny Objednávky regionálních služeb pro pověřené knihovny v kraji i Objednávky odborných knihovnických služeb pro 7 profesionálních knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod. Standard RF v oblasti poskytovaných konzultací a metodických návštěv v kraji Vysočina byl splněn (při počtu 570 obsluhovaných knihoven, připadá v průměru na jednu knihovnu 2,1 metodických návštěv). Nárůst v počtu uskutečněných metodických návštěv vykázala v porovnání s předchozím rokem MěK Pelhřimov (+54) a KKV (+14), ostatní pověřené knihovny zaznamenaly menší pokles. Celokrajský pokles byl zaznamenán u počtu konzultací, k největšímu poklesu došlo v MěK Pelhřimov (-314) Statistika knihovnických činností NIPOS pověřil KKV zpracováním statistiky za kraj Vysočina zpracování sumářů a příslušného komentáře. KKV a čtyři pověřené knihovny zpracovaly statistiku v rámci jednotlivých regionů (okresů). Ke zpracování byl využit automatizovaný program STAT- EXCEL Zároveň byly výkazy jednotlivých knihoven vloženy do elektronických formulářů NIPOSu. Standard statistika knihovnických činností byl v rámci kraje i jednotlivých regionů (okresů) splněn Vzdělávání knihovníků, semináře, porady Vzdělávání knihovníků v kraji Vysočina bylo zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti. KKV obdržela v rámci podprogramu VISK 2 dotaci na zabezpečení Kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové). V kraji Vysočina bylo realizováno celkem 63 vzdělávacích akcí, což je o 14 (29%) více než v roce 2008 (z toho 56 v rámci RF, v porovnání s rokem 2008 je to o 10, 22% více). Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem knihovníků, což je o 250 (-20%) méně než v roce V rámci RF se jich zúčastnilo 847 knihovníků (+104 knihovníků, 14%). Odučeno bylo 246 hodin (+5, 2%) - v rámci RF bylo odučeno 214 hodin (+39, 22%). Krajská knihovna Vysočiny uskutečnila v roce vzdělávacích akcí pro knihovníky v kraji Vysočina, což je o 8 (27%) více než v roce Akcí se zúčastnilo 550 účastníků, o 4 (0%) méně než v roce 2008, odučených hodin bylo 117, v porovnání s rokem 2008 o 4 hodiny (3%) více. V grantovém programu VISK 2 obdržela KKV dotaci na proplácení lektorů zabezpečujících vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové). Pro neprofesionální knihovníky byl určen deseti cyklový kurz (Základy práce s PC, Služby informačních sítí, Práce s fotografií, Textový editor, Tabulkový kalkulátor), pro profesionální knihovníky byly vzdělávací akce zaměřené především na práci s grafickými programy (Od pořízení ke správě, aneb cesta digitální fotografie, Na počátku byl štětec a nůžky, Efekty a zpracování I., Virtuální koláž, Efekty a zpracování II., Oživlé fotografie, aneb malý krok k filmu). Rovněž v roce 2009 přetrvával zájem o literární semináře (celkem 10). Kladně hodnocené byly tzv. Dílny I. a II., které byly zaměřené na různé formy práce s dětmi. Pro metodiky pověřených knihoven i další zájemce se uskutečnil seminář věnovaný automatizovanému regionálnímu systému Clavius REKS. Na tomto setkání byl přítomen zástupce firmy LANius Ing. Miloš Novotný. Nabídka pořádaných seminářů pro knihovníky kraje Vysočina byla v roce 2009 rozšířena o akce zaměřené na trénink paměti Zvyšování paměťových schopností a Paměť na tváře a jména. Kurz ke komunikaci pro vedoucí pracovníky knihoven Základy koučování se uskutečnil 18. května 2009 (lektor Mgr.Ladislav Peterka). 5

6 11. listopadu 2009 se konala Malá knihovnická slavnost na které bylo oceněno 15 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v kraji Vysočina a Školní studijní a informační centrum Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Porady (v KKV) v rámci kraje Vysočina v roce 2009 se uskutečnila jedna celokrajská porada ředitelů, vedoucích pracovníků a metodiků všech profesionálních knihoven, dále 2 porady ředitelů a vedoucích metodiků pověřených knihoven (stejný počet porad jako v roce 2008) porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven, 10 účastníků výjezdní porada metodiků pověřených knihoven v MěK Pelhřimov, 17 účastníků celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven, 34 účastníků Počet účastníků na poradách celkem 61 (+2 v porovnání s rokem 2008). MěK Jihlava 2 x porada profesionálních knihovníků okresu Jihlava 2 x školení knihovníků - Pracujeme s regionální literaturou - Automatizace knihoven (Setkání uživatelů AKS Clavius REKS) 2 x porada neprofesionálních knihovníků okresu Jihlava 1x přednáška pro profesionální i neprofesionální knihovníky Karel Kryl, osud barda v Čechách a Jaromír Nohavica Jarní a velikonoční aranžování (pro neprofesionální knihovníky a veřejnost) Aranžujte s námi vánoční dekorace (pro neprofesionální knihovníky a veřejnost) MěK Pelhřimov Pro profesionální knihovníky regionu Pelhřimov byl uspořádán 1 literární seminář (PhDr. H. Bouchal). Pro neprofesionální knihovníky 2 vzdělávací počítačové kurzy. Byly uskutečněny 2 porady profesionálních knihovníků a 2 aktivy pro dobrovolné knihovníky. MěK v Třebíči Porady - pro profesionální knihovny regionu se v roce 2009 uskutečnily 2 porady za účasti téměř všech knihovníků. Obsahem byly aktuální informace: analýza statistických dat, granty, benchmarking, spolupráce knihoven, seznámení s novým výkaznictvím, REKS, tipy na akce, projekty na podporu dětského čtenářství aj. Vzdělávací akce - Život v dnešním Pákistánu, přednášející Marcela Millerová. Přednáška byla určena pro profesionální i neprofesionální knihovny Odborná vzdělávací přednáška na téma: Historie třebíčské židovské čtvrti (památka UNESCO), přednášející PhDr. Rudolf Fišer. Rovněž tato přednáška byla určena pro profesionální i neprofesionální knihovníky. Odborné semináře na téma: Techniky a strategie zvyšování paměťových schopností a Využití paměťových technik pro každodenní život i povolání, přednášející Jana Vejsadová (určeny pro profesionální i neprofesionální knihovníky) V září zajistil Útvar služeb knihovnám v prostorách hudebního oddělení MěK v Třebíči výstavu fotografií ing. Jana Hanáka na téma: I cesta může být cíl, věnovanou handicapovaným občanům. Školení určené neprofesionálním knihovnám: - Jak evidovat knihovní fond v programu REKS a vyhledávání v on-line katalogu - Výpůjční protokol a statistika v programu REKS - Vyhledávání na internetu - Základní knihovnický kurs včetně informací k nové statistice Školení v programu REKS byla provedena celkem 2x 1x v jarním a 1x v podzimním termínu, vždy v dopoledním i odpoledním čase. Vyhledávání na Internetu 1x (dopoledne i odpoledne), školení ke knihovnické technice, grantům a novému výkaznictví 1x (dopoledne i odpoledne), obě posledně jmenovaná školení proběhla v podzimních měsících. 6

7 Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou Pro neprofesionální knihovníky byl připraven kurz (6 lekcí) : Základy práce na počítači a Základy knihovnické techniky. Knihovníkům byly nabídnuty také kurzy počítačové gramotnosti a cykly přednášek (dějiny umění, trénování paměti ), které zorganizovala Knihovna M. J. Sychry. V oblasti vzdělávání byl vyhlášený standard RF v rámci kraje Vysočina i v rámci jednotlivých regionů (okresů) splněn podrobněji uvedeno v komentářích jednotlivých pověřených knihoven Tvorba výměnných souborů, jejich distribuce a cirkulace V kraji Vysočina bylo v roce 2009 rozvezeno celkem souborů, které obsahovaly svazků knih. V porovnání s rokem 2008 došlo k poklesu počtu poskytnutých výměnných souborů o 91 (5%) Dostatečný nákup nových knih umožňuje poskytovat soubory o větším počtu svazků (z celkově přidělené dotace bylo v roce % využito na nákup knih, celkem Kč). V roce 2009 obsahovaly poskytnuté soubory svazků, což je o sv. (+2%) více než v předchozím roce. Vzhledem k celkovému počtu obsluhovaných neprofesionálních knihoven v kraji (včetně neprofesionálních poboček), připadá na jednu knihovnu 3,4 souborů o průměrném počtu 70 svazků knih. Přírůstek nových knih do výměnných fondů v roce celkem sv. knih. V porovnání s rokem 2008 byl přírůstek nových knih o sv. menší než v roce V regionu HB přispívají na nákup knih do VF i obecní úřady (v r částkou Kč, za kterou bylo koupeno 812 sv. knih). V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých okresů byl tento standard splněn. Největší nárůst svazků poskytnutých v souborech zaznamenala v porovnání s rokem 2008 KMJS ve Žďáře nad Sáz. (+4.755) a MěK Pelhřimov (+1.637) Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovních fondů se uskutečnily celkem v 59 knihovnách ( odrevidovaných k.j.). V porovnání s rokem 2008 se počet odrevidovaných knihoven zvýšil o 5 (+9%), zvýšil se i počet odrevidovaných knihovních jednotek o (+1%). Ve většině knihoven proběhla revize rekatalogizací KF v programu Clavius REKS, v regionu Žďár n. Sázavou se jedná o program Kp-Win. Následné revize v těchto knihovnách již budou automatizované a podstatně rychlejší. V kraji Vysočina i v jednotlivých regionech nebyl v roce 2008 standard revize a aktualizace KF splněn. K tomu vedly již výše uvedené důvody vkládání KF jednotlivých revidovaných knihoven do počítače. Největší počet odrevidovaných knihovních jednotek vykázala KMJS ve Žďáře nad Sázavou. Tabulka č. 2 - Přehled plnění standardů regionálních funkcí v jednotlivých regionech (okresech) k a porovnání s rokem 2008 Region (okres) Konzultace Metodické návštěvy Soubory Svazky v souborech Revize Revid. k.j. Havl. Brod 286 (+30)) 490 (+14) 604 (-94) (-2.195) 19 (+5) (+3.928) Jihlava 254 (-8) 115 (-6) 335 (-7) (-516) 13 (+2) (-4.294) 7

8 Pelhřimov 297 (-314) 172 (+54) 372 (-12) (+1.637) 7 (+1) (+8.904) Třebíč 175 (+14) 349 (-71) 343 (+16) (-1.136) 9 (-6) ( ) Žďár n.s. 181 (-4) 73 (-9) 152 (+6) (+4.755) 11 (+3) (+6.510) Celkem (-282) (-18) (-91) (+2.545)) 59 (+5) (+1.362) 2.6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce do kmenových fondů knihoven A. nákup KF z prostředků obcí: KMJS ve Žďáře nad Sázavou (na základě smlouvy) nakupuje a zpracovává knihy 9 knihovnám. V roce 2009 bylo pro tyto knihovny nakoupeno 426 nových knih. B. zpracování KF z prostředků obcí: v kraji Vysočina byla tato služba poskytnuta 28 knihovnám, pro které bylo zpracováno sv. knih. Tuto službu neposkytuje MěK Jihlava a MěK Pelhřimov. C v regionu Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF (v roce 2009 celkovou částkou Kč). Z tohoto příspěvku bylo nakoupeno a odborně zpracováno celkem 812 sv. knih. Tento standard je plněn dle požadavků obecních úřadů a jednotlivých knihoven. Zatím pouze v okrese Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF Servis automatizovaného knihovního systému V rámci kraje Vysočina bylo obslouženo 9 knihoven, kterým bylo poskytnuto 12 servisních zásahů v oblasti výpočetní techniky (správcem sítě KKV). Tato služba byla poskytnuta přibližně ve stejném rozsahu jako v roce Praktická pomoc při automatizaci knihoven KKV a pověřené knihovny poskytují pomoc neprofesionálním knihovnám při zavádění výpočetní techniky a při rekatalogizaci KF v rámci programu Clavius REKS a Kp-Win (tyto knihovny jsou připraveny na automatizované revize a v případě zájmu i na automatizované půjčování). Knihovny se po odborné stránce dostávají na vyšší úroveň, mají svůj on-line katalog. V roce 2009 se zvýšil počet knihoven s vlastní webovou stránkou. Tabulka č. 3 - Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina sumář 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 sumář za 5 pověřených knihoven 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 16,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven 582 8

9 11 počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 9 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 9 46 počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Financování regionálních funkcí v kraji Vysočina Pověřené knihovny v kraji Vysočina obdržely na výkon regionálních funkcí v roce 2009 finanční částku ve výši Kč. V porovnání s rokem 2008 došlo k povýšení přidělených finančních prostředků o 3% ( Kč). KKV vystavila objednávky na knihovnické služby v určitém rozsahu a dle finanční náročnosti jednotlivých služeb pokryla náklady na jejich výkon. 9

10 Pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí byly vystavené Objednávky regionálních služeb pro rok 2009 v uvedeném rozsahu finančních prostředků: MěK Jihlava Kč MěK Pelhřimov Kč KMJS ve Žďáře n.s Kč MěK v Třebíči Kč Pověřené knihovny obdržely na výkon RF celkem Kč. V porovnání s rozpočtem na rok 2008 (pro tyto pověřené knihovny) dochází k povýšení o Kč. Krajská knihovna Vysočiny obdržela na výkon regionálních funkcí v rámci kraje Vysočina a v rámci regionu Havlíčkův Brod finanční částku ve výši Kč ( Kč), z toho na okresní funkce Kč, na krajské funkce Kč. Na nákup knihovního fondu byla stanovena finanční částka ve výši minimálně 35% z celkové dotace. Skutečné čerpání finančních prostředků na nákup knih v jednotlivých pověřených knihovnách: Krajská knihovna Vysočiny Kč (39% z celkové dotace) Městská knihovna Jihlava Kč (39% z celkové dotace) Městská knihovna Pelhřimov Kč (38% z celkové dotace) Městská knihovna v Třebíči Kč (41% z celkové dotace) KMJS ve Žďáře nad Sáz Kč (45% z celkové dotace) Celková finanční částka na nákup nových knih v kraji Vysočina činila v roce Kč (v porovnání s rokem 2008 je to o Kč více 9%). Rovněž v roce 2009 byla nákupem licencí podpořena automatizace neprofesionálních knihoven. Na nákup nových knih bylo v kraji Vysočina čerpáno 40% z celkově přidělené dotace na výkon RF. Tabulka č. 4 Celkové čerpání dotace na RF dle jednotlivých položek v kraji Vysočina v roce 2009 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Sumář za 5 pověřených knihoven 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 4 223,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky ,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje ,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) ,00 10

11 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 77 Měk Jihlava uhradila přečerpaných 75,- Kč ze svého rozpočtu Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2009 Celkové částky, které knihovny získaly v roce ,00 96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 26, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 MěK Jihlava uhradila přečerpanou částku 75,- Kč ze svého rozpočtu. Závěr Poskytnutá dotace na výkon regionálních funkcí v kraji Vysočina splnila v roce 2009 požadované cíle. Zkvalitňují se služby malých neprofesionálních knihoven, zlepšuje se spolupráce profesionálních knihoven a odborných knihoven v rámci jednotlivých regionů i kraje. Velkým přínosem je nákup nových knih do výměnných fondů, které umožňují zásobovat vesnické knihovny novou, aktuální literaturou. Prováděné revize knihovních fondů umožňují dát do pořádku kmenové fondy vesnických knihoven. Pravidelné porady a semináře přispívají k postupnému vzdělávání knihovníků v oblasti knihovnické, výpočetní techniky i legislativy. Poskytnutá praktická a konzultační pomoc napomáhá rozvoji knihoven, 11

12 zabezpečuje správné postupy v oblasti knihovnictví, garantuje přesné zpracování statistických výkazů a vede obecní úřady a knihovny k podávání žádostí o granty. Knihovní systém Clavius REKS i Kp-Win nabízí, vedle automatizovaných revizí, také plnou automatizaci knihoven (s vynaložením minimálních finančních prostředků). Knihovny se po odborné stránce dostávají na vyšší úroveň, k dispozici mají svůj on-line katalog. Rovněž v roce 2009 byl kladen důraz na tvorbu webových stránek neprofesionálních knihoven. V Havlíčkově Brodě 24. února 2010 zpracovala: Irena Císařová Následují dílčí zprávy knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v rámci jednotlivých regionů (okresů) za rok Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci kraje Vysočina (A) i v rámci regionu Havlíčkův Brod (B) Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 5. Městská knihovna Jihlava Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Jihlava Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 6. Městská knihovna Pelhřimov Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Pelhřimov Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 7. Městská knihovna v Třebíči Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Třebíč Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 8. Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Žďár nad Sázavou Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 12

13 4. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci kraje Vysočina (A) i v rámci regionu (okresu) Havlíčkův Brod (B) V Krajské knihovně Vysočiny (dále jen KKV) zabezpečovali plnění regionálních funkcí dle vyhlášených standardů RF (Metodický pokyn MK ČR) a v souladu s Koncepcí výkonu RF v kraji Vysočina 3 pracovníci. Počet obsluhovaných knihoven celkem pověřené knihovny 10 profesionálních knihoven v rámci regionu Havlíčkův Brod a 12 jejich poboček fungují jako místní knihovny 99 místních neprofesionálních knihoven a 9 jejich poboček 1 pobočka KKV (Perknov) 1 Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě V regionu Havlíčkův Brod poskytovala KKV regionální služby ve spolupráci s dalšími 7 profesionálními knihovnami (na základě objednávky knihovnických služeb zabezpečují výkon RF v oblasti standardu 1-6 a 8) 120 neprofesionálním knihovnám. Dne byla podepsána dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřená mezi KKV a Městem Ždírec nad Doubravou. V průběhu roku 2009 byla převezena do krajské knihovny část výměnného fondu MěK ve Ždírci nad Doubravou. K se KKV stala provozovatelem Pedagogické knihovny v Havlíčkově Brodě a knihoven v příměstkých částí MK Svatý Kříž, MK Mírovka a MK Šmolovy. Počet obsluhovaných knihoven se zvýšil o pedagogickou knihovnu poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory A. v rámci kraje Vysočina uskutečnily pracovnice oddělení knihoven celkem 36 metodických návštěv, což je o 13 (56%) více než v roce Poskytnuto bylo 47 (půlhodinových) konzultací, což je o 16 (25%) méně než v roce Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování statistiky, při podávání žádostí o granty, tvorbě webových stránek a k programu Clavius REKS. Poskytované konzultace (kratší než půlhodinové) nebyly evidovány. Metodické návštěvy v rámci kraje Vysočina byly zaměřené na fotodokumentaci oceněných knihoven. 18. září jsme se zúčastnili celostátního setkání pracovníků neprofesionálních knihoven v Borech Co venkovské knihovny umějí a mohou. Každý měsíc byly rozesílány profesionálním knihovnám v kraji časopisy GRAND BIBLIO. B. v rámci regionu Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 454 metodických návštěv, což je o 1 (0%) více než v roce Poskytnuto bylo 239 (půlhodinových konzultací, což je o 46 (24%) více než v roce Zvýšená péče byla věnována automatizaci neprofesionálních knihoven v programu Clavius REKS, tvorbě vlastních webových stránek knihoven (využití šablony webu) a zpřístupnění on-line katalogů v jednotlivých knihovnách. Značná péče včetně praktické pomoci byla věnována Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě (vytvořena webová stránka knihovny). Celkem - v rámci kraje Vysočina a regionu Havlíčkův Brod bylo poskytnuto 286 konzultací a realizováno 490 metodických návštěv. V porovnání s rokem 2008 je to o 30 konzultací (12%) více. U počtu metodických návštěv došlo k nárůstu o 14 (3%). Standard v počtu poskytnutých metodických návštěv a konzultací byl splněn. Na 1 obsluhovanou knihovnu připadly téměř 4 metodické návštěvy. Rozbory činnosti vyúčtování dotace na RF za rok 2008, kterou obdržela KKV a pověřené knihovny, bylo zasláno včetně komentáře na Kraj Vysočina. Byla sestavena Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2008, která byla zaslána MK ČR, NK ČR a zveřejněna na webu KKV. 13

14 Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován analytický materiál Kraj Vysočina veřejné knihovny v roce 2008, který obsahuje rozbory činnosti knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v kraji Vysočina. Pro potřeby knihoven v okrese byl zpracován materiál Přehled a rozbor činnosti veřejných knihoven v regionu Havlíčkův Brod za rok 2008, který obsahuje rozbor činnosti knihoven a porovnání výsledků s předchozím rokem. Tento materiál byl určen k projednávání činnosti knihoven v regionu Havlíčkův Brod na střediskových aktivech. Plány byly připraveny Objednávky regionálních služeb pro pověřené knihovny i Objednávky odborných knihovnických služeb pro 7 knihoven v rámci regionu Havlíčkův Brod statistika knihovnických činností A. v rámci kraje byla KKV pověřena NIPOSEM zpracováním statistiky v kraji Vysočina (zpracování sumářů za jednotlivé typy knihoven a komentáře). B. v rámci regionu HB byly překontrolovány statistické výkazy všech 105 neprofesionálních knihoven (některým knihovnám byla poskytnuta pomoc s jejich sestavením) a 10 profesionálních knihoven. Dále pak byly sestaveny sumáře (v rámci programu STAT-EXCEL) a příslušný komentář vzdělávání knihovníků, semináře, porady - v roce 2009 se uskutečnilo 38 vzdělávacích akcí pro knihovníky v kraji Vysočina, což je o 8 (27%) více než v roce Akcí se zúčastnilo 550 účastníků, o 4 (0%) méně než v roce 2008, odučených hodin bylo 117, v porovnání s rokem 2008 o 4 hodiny (3%) více. V grantovém programu VISK 2 obdržela KKV dotaci na proplácení lektorů zabezpečujících vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové). Pro neprofesionální knihovníky byl určen 10 cyklový kurz (Základy práce s PC, Služby informačních sítí, Práce s fotografií, Textový editor, Tabulkový kalkulátor), pro profesionální knihovníky byly vzdělávací akce zaměřené především na práci s grafickými programy (Od pořízení ke správě aneb cesta digitální fotografie, Na počátku byl štětec a nůžky, Efekty a zpracování I., Virtuální koláž, Efekty a zpracování II., Oživlé fotografie aneb malý krok k filmu. V roce 2009 byl zájem o literární semináře (celkem 10). Kladně hodnocené byly tzv. Dílny I. a II., které byly zaměřené na různé formy práce s dětmi. Pro metodiky pověřených knihoven i další zájemce se uskutečnil seminář věnovaný automatizovanému regionálnímu systému Clavius REKS. Na tomto setkání byl přítomen zástupce firmy LANius Ing. Miloš Novotný. Nabídka pořádaných seminářů pro knihovníky kraje Vysočina byla v roce 2009 rozšířena o akce zaměřené na trénink paměti Zvyšování paměťových schopností a Paměť na tváře a jména. Kurz ke komunikaci pro vedoucí pracovníky knihoven Základy koučování se uskutečnil 18. května 2009 (lektor Mgr.Ladislav Peterka). 11. listopadu 2009 se konala Malá knihovnická slavnost na které bylo oceněno 15 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v kraji Vysočina a Školní studijní a informační centrum Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Pro knihovny v kraji Vysočina je určen Knihovnický zpravodaj Vysočiny v elektronické podobě, ve kterém mohou knihovníci publikovat své články Aktuální informace pro knihovníky v kraji Vysočina jsou zveřejňované průběžně na extranetu. Porady A. porady v rámci kraje Vysočina v roce 2009 se uskutečnila jedna celokrajská porada ředitelů, vedoucích pracovníků a metodiků všech profesionálních knihoven, dále 2 porady ředitelů a vedoucích metodiků pověřených knihoven (stejný počet porad jako v roce 2008) porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven (10 účastníků) 14

15 výjezdní porada metodiků pověřených knihoven v MěK Pelhřimov (17 účastníků) celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven (34 účastníků) Počet účastníků na poradách celkem 61 (+2 v porovnání s rokem 2008). B. porady v rámci regionu Havlíčkův Brod - pro pracovníky profesionálních knihoven v regionu Havlíčkův Brod se uskutečnily 2 porady (stejný počet jako v roce 2008) porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (16 účastníků) výjezdní porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven v MK Okrouhlice (14 účastníků) Pro neprofesionální knihovníky v regionu Havlíčkův Brod se konalo celkem 8 střediskových aktivů tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce v rámci regionu Havlíčkův Brod bylo na místní knihovny dodáno 604 souborů, v porovnání s rokem 2008 je to 94 (13%) souborů méně. Poskytnuté výměnné soubory obsahovaly sv., což je o (6,4%) sv. méně. V roce 2009 byl přírůstek nových knih v regionu HB celkem sv. (z dotace na RF sv., z příspěvku obcí 812 sv. a z dalších zdrojů sv.). Z dotace na RF bylo na nákup knih vyčerpáno Kč ( Kč více než v roce 2008), obecní úřady přispěly finanční částkou Kč ( Kč). Na 120 neprofesionálních knihoven (včetně poboček) bylo v okrese HB dodáno v roce 2009 celkem 604 souborů. Na jednu knihovnu tak připadlo 5 souborů, které obsahovaly v průměru 53 sv. knih. V porovnání s rokem 2008 je vykazován menší počet souborů, ale větší počet svazků v nich. Dostatečný nákup nových knih umožňuje poskytovat soubory o větším počtu svazků. Standard v počtu poskytnutých souborů byl překročen revize a aktualizace knihovních fondů v rámci regionu Havlíčkův Brod proběhla revize v 19 místních knihovnách (MK Michalovice, MK Bezděkov u KH, MK Dolní Město, MK Lípa, MK Krásná Hora, MK Břevnice, MK Modlíkov, MěK Habry, MK Kámen, MK Chrtníč, MK Sedletín, MK Skryje, MK Počátky, MK Vepříkov, MK Libice n.d., MK Kojetín, MK Mikulášov, MK Zdislavice, MK Pavlov). Zrevidováno bylo o 5 knihoven (36%) více než v roce Celkem bylo zrevidováno sv. knih, což je o sv. (34%) více. Revize byly většinou spojené s automatizací knihovny a probíhaly vkládáním KF do počítače nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce plnění tohoto standardu je v našem regionu zabezpečováno minimálně. Obecní úřady přispívají na nákup knih do VF (v roce 2009 celkovou částkou Kč) a do kmenových fondů jednotlivých knihoven se nakupují nové knihy pouze výjimečně. Tato služba byla poskytnuta pouze Místní knihovně Úsobí, Místní knihovně Herálec a Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě servis automatizovaného knihovního systému - správce sítě řešil problémy v 8 knihovnách, kterým poskytl 11 servisních zásahů (MKHerálec, MK Úsobí, MK Okrouhlice, MK Šmolovy, MK Svatý Kříž, MK Mírovka, MK Číhošť a Pedagogické knihovně v Havl. Brodě) praktická pomoc při automatizaci knihoven - v rámci regionu Havl. Brod jsme poskytly praktickou pomoc při automatizaci následujícím knihovnám: MK Dolní Krupá, Bezděkov u KH. MK Lípa, MK Břevnice, MK Modlíkov, MK Číhošť a Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě. Ve většině případů jsme kmenové fondy uvedených knihoven vkládaly do počítače. Knihovny jsou připravené v případě zájmu i na automatizované půjčování. 15

16 A. v rámci výkonu RF v kraji Vysočina bylo najeto km. B. v rámci výkonu okresních funkcí, které se týkaly především rozvozu souborů, bylo v regionu HB ujeto km. Viz. statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Krajské knihovny Vysočiny + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Krajská knihovna Vysočiny 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 0 30 počet nakoupených knihovních jednotek 0 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 4 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech

17 44 Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 9 46 počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Krajská knihovna Vysočiny 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 4 914,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 1 440,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 8 231,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 17

18 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 94 prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2009 Celkové částky, které knihovny získaly v roce ,00 96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 26, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 V Havlíčkově Brodě 21. ledna 2010 zpracovala: Irena Císařová 5. Městská knihovna Jihlava počet pracovníků zabezpečujících výkon RF 3 počet obsluhovaných knihoven Poradenské a konzultační služby Průběžně jsme seznamovali obecní úřady s grantovými programy ( VISK3 aj.). V knihovnách, které používají systém Clavius REKS, jsme pomáhali řešit problémy s konfigurací scannerů, s vkládáním fondu knih a časopisů, se spouštěním výpůjčních protokolů apod. Tato činnost zabrala značnou část naší pracovní náplně. Pozornost jsme věnovali i zkvalitňování již fungujících webových stránek spolu s využíváním on-line katalogů. Začínajícím knihovníkům jsme vysvětlovali základy knihovnické práce a pomáhali jim se zpracováním statistických výkazů Statistická vyhodnocení knihovních činností Statistické výkazy nám zaslaly všechny pracující i stagnující veřejné knihovny jihlavského regionu. Z programu STAT-EXCEL jsme vytvořili tabulku knihoven s nejdůležitějšími statistickými údaji a vystavili jsme ji na webových stránkám MěK Jihlava Vzdělávání (semináře a porady) 2 x porada profesionálních knihovníků okresu Jihlava 2 x školení knihovníků - Pracujeme s regionální literaturou - Automatizace knihoven ( Setkání uživatelů AKS Clavius REKS) 2 x porada neprofesionálních knihovníků okresu Jihlava 1x přednáška pro profesionální i neprofesionální knihovníky Karel Kryl, osud barda v Čechách a Jaromír Nohavica Jarní a velikonoční aranžování (pro neprofesionální knihovníky a veřejnost) Aranžujte s námi vánoční dekorace (pro neprofesionální knihovníky a veřejnost) 18

19 Vydané publikace: 2x Informační zpravodaj knihoven Jihlavska 5.4. Tvorba a distribuce výměnných souborů Knihovníci pokračovali ve spolupráci při výběru souborů. Často si chodí sami vybírat nebo si volají a chtějí půjčit další knihy a časopisy. Někteří se museli vzdát části svých prostředků ve pospěch vybavení knihovny (např. Batelov) a řeší přísun novinek tímto způsobem. V počtu souborů se mírně projevil pokles. V letošním roce jsme připraveni při plném počtu pracovníků výpadek dorovnat Revize a aktualizace knihovních fondů Bylo provedeno 13 revizí spojených se 7 aktualizacemi knihovních fondů (Arnolec, Bílý Kámen, Dolní Smrčné, Dudín, Ježená, Lovětín, Olšany, Rohozná, Rozseč, Sedlejov, Stáj, Stonařov, Šimanov). Zahájili jsme rovněž revize fondu v programu Clavius REKS pomocí zapůjčeného bezdrátového scanneru /3 knihovny/. V knihovnách se i nadále setkáváme se spoustou nezapsaných knih z různých darů, které je potřeba vytřídit Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Tuto službu naše knihovna neposkytuje. Viz. statistický výkaz výkonu regionálních funkcí MěK Jihlava + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Název knihovny MěK Jihlava 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 89 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 5 15 z toho: počet akcí v rámci RF 5 16 počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven 13 19

20 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Název knihovny MěK Jihlava 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 9 977,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje ,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 2 400,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0,

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH Úvod...4 1. Knihovnické služby...5 A. Výpůjční služby B. Meziknihovní výpůjční služba C. Kulturně vzdělávací činnost D. Činnost výpůjčních

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 Březen 2015 Čj: svkul/00261/2015 Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2014 1. Úvod

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Městská knihovna Praha Datum konání: 21. 11. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21. 22. 10. 2013 Dům hudby Pardubice MAJÍ NAŠE KNIHOVNY VIZI??

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2012 Moravská zemská knihovna v Brně 2013 Obsah 1 Úvod... 4 2 Finanční zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014 NÁZEV ŽADATELE: Právní forma: IČ: 123456789 DIČ: 123456789 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstava kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na podprogram

Více

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Zpráva o činnosti knihoven Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Městská knihovna Třinec 2008 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Počet knihoven... 3 3. Knihovní fond... 3 4. Čtenáři... 3

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více