Integrace zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních pomůcek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních pomůcek"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Integrace zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních pomůcek Sociální práce Vedoucí práce: PhDr.Martina Muknšnáblová Vypracovala: Jana Šmejkalová Čelákovice 2015

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice, Jana Šmejkalová 2

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat pracovníkům a především klientům z Pobytového, rehabilitačního a rekvalifikačního zařízení pro nevidomé v Praze a především PhDr. Martině Muknšnáblové za její trpělivost a pomoc, kterou mi poskytla během zpracování mé absolventské práce. 3

4 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Zrakové postižení Kdo je zrakově postižený Klasifikace zrakových vad Dělení zrakových vad Etiologie zrakových vad Kompenzační pomůcky Druhy a typy kompenzačních pomůcek Způsob získávání kompenzačních pomůcek Integrace Definice integrace Podmínky úspěšné integrace Integrace zdravotně postižených Integrace zrakově postižených Školní integrace Bydlení zrakově postižených Legislativa týkající se zrakově postižených Praktická část Úvod Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Shrnutí Diskuse...45 Závěr...48 Zusammenfassung...49 Bibliografie...50 Seznam příloh...52 Přílohy

5 Úvod Práce bude pojednávat o integraci zrakově postižených do společnosti. Tato problematika mne zajímá, neboť si myslím, že zrakově postiženým není věnována taková pozornost, jako např. mentálně postiženým, týraným, zanedbávaným a opuštěným dětem či seniorům. V teoretické části se zaměřím na pojetí termínu zrakové postižení, na charakteristiku a etiologii zrakových vad, dále na klasifikaci zrakového postižení dle jeho druhů a typů a v neposlední řadě se budu věnovat též druhům a typům kompenzačních pomůcek, na které stát přispívá a na způsob jejich získávání. Samostatná kapitola bude věnována integraci zrakově postižených, zejména pak podmínkám úspěšné integrace. Výstupem práce v praktické části budou kazuistiky vybraných klientů, ve kterých vždy popíši, jaké má klient postižení, zda je vrozené či získané, zda navštěvuje speciální centra pro zrakově postižené, ale především jaké kompenzační pomůcky používá, kde se o nich dozvěděl, jakou důležitost hrají v jeho životě a jak mu pomáhají v běžných situacích. Těžištěm mé práce bude dozvědět se, jak se zrakově postiženým lidem v dnešním světě žije, co jim ztěžuje život a co naopak ulehčuje, co by jim mohlo pomoci zlepšit kvalitu jejich života. Jakou roli v jejich životě vlastně začlenění se mezi zdravé lidi a komunikace s nimi hraje. Hlavními zdroji, ze kterých budu čerpat potřebné informace, bude především odborná literatura zabývající se problematikou zrakového postižení a integrace, dále též internetové zdroje, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kde je obsažen seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. 5

6 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl: Popsat integraci zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních pomůcek. 1.2 Dílčí cíl: Zjistit nejčastěji používané kompenzační pomůcky. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Zrakové postižení Kdo je zrakově postižený Zrak je dominantním smyslem, pomocí kterého člověk přijímá většinu informací z okolního světa. Jeho úplná nefunkčnost nebo značné omezení je provázeno ztrátou nebo určitým omezením mnoha základních schopností, které člověk ke svému životu potřebuje (orientace a pohyb v prostoru, činnosti týkající se péče o sebe, svou domácnost a blízké, čtení, psaní, zpracování informací, komunikace, studium, záliby, zaměstnání). [BUBENÍČKOVÁ, KARÁSEK, PAVLÍČEK, 2012] Zrakový orgán je složen ze 3 částí: receptor (zevní oko), dráha spojující oko s centrem (oční nerv), zrakové centrum v mozku. V každé z těchto 3 částí může dojít k poškození. Zrakově postižení, neboli osoby se zrakovým postižením, jsou lidé s různými druhy a stupni snížení zrakových schopností. Zrakově postižení jsou lidé, jimž při poškození zraku nepostačuje běžná optická korekce. Mezi zrakově postižené nezahrnujeme člověka, který nosí běžné dioptrické brýle. Takový člověk má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi bez obtíží zvládá běžné každodenní činnosti. Nemá omezení v přístupu k informacím, v prostorové orientaci a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění. Zrakově postižené, jejichž zraková vada vážně zasahuje do běžného života, a jimž běžná korekce brýlemi nepostačuje, označujeme jako těžce zrakově postižené. Těžce zrakově postižené dále dělíme na nevidomé a slabozraké. Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost, která je vyjádřena tzv. vizem, který je udáván ve zlomku, kde první číslo označuje vzdálenost v metrech, ze které dotyčný čte, a druhé číslo označuje vzdálenost, ze které čte tu samou velikost písmene člověk s nepostiženým zrakem. Vizus zdravého oka tedy je 6/6. Vyšetření zrakové ostrosti se provádí Snellenovým optotypem. Jedná se o tabulky s řadami postupně se zmenšujících znaků. Dále se zkoumá velikost zorného pole, které může být v důsledku zrakové vady zúženo, omezeno, nebo v něm může docházet k výpadkům. [SCHINDLER, PEŠÁK, 2015] 7

8 Podle výsledků oftalmologického vyšetření je možné zrakově postiženého člověka zařadit do některé z 5 kategorií zrakového postižení: Klasifikace zrakově postiženého podle WHO: 1.střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí maximum menší než 6/18, minimum rovno nebo lepší než 6/60. 2.silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí maximum menší než 6/60, minimum rovné nebo lepší než 3/60. 3.těžce slabý zrak zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí maximum menší než 3/60, minimum rovné nebo lepší než 1/60. 4.praktická slepota zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 až světlocit nebo omezení zorného pole. 5.úplná slepota ztráta zraku, která zahrnuje stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí. [SJEDNOCENNÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR, 2015] Klasifikace zrakových vad Zraková vada znamená nedostatek zrakové percepce různé etiologie a rozsahu. Rozlišuje se 5 stupňů zrakových vad: ztráta zrakové ostrosti, postižení šíře zorného pole, okulomotorické problémy, obtíže se zpracováním zrakových informací a poruchy barvocitu. Zrakově postižený mívá problémy současně v několika z těchto oblastí. 1.ztráta zrakové ostrosti jedinec nevidí zřetelně. Má potíže s rozlišováním detailů, nemusí však mít potíže s identifikací velkých předmětů. 2.postižení šíře zorného pole jde o omezení prostoru, který jedinec vidí. Může se zde, ale také nemusí, projevit omezení zrakové ostrosti. 3.okulomotorické problémy nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Jedinec může mít potíže při používání obou očí, při sledování pohybujícího se předmětu, nebo při jeho prohlížení, kdy předmět sleduje nejprve jedním okem, pak druhým. Při této poruše se objevují potíže při uchopování předmětu. Při pohledu na blízký předmět se jedno oko může stáčet dovnitř, druhé zevně, anebo se obě asymetricky stáčejí dovnitř. 4.obtíže se zpracováním zrakových informací vznikají u jedinců s poškozením zrakových center v kůře mozku. Objevují se problémy s interpretací zrakové informace a jejím spojením s ostatními smyslovými vjemy při vytváření zrakového obrazu. 8

9 5.poruchy barvocitu neboli barvoslepost (daltonismus - název je odvozen od jména anglického přírodovědce Johna Daltona, který touto poruchou sám trpěl a vědecky jí popsal), jde o poruchu rozeznávání barev. Ne všichni jedinci mají potíže se stejnými barvami. Většina neumí rozlišit červenou od zelené v šeru. Jiní nerozpoznají modrou od žluté. Jen velmi malá skupina má vadu monochromatismus, kdy vidí jen černobíle. [KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, 2000] Dělení zrakových vad Mezi základní kritéria dělení zrakových vad patří doba vzniku a příčina vzniku (etiologie). Na základě tohoto se zrakové vady dále dělí na vrozené a získané. Zraková vada získaná během života představuje pro jedince větší zátěž, působí jako trauma, které situaci mění k horší variantě. Naproti tomu vada vrozená pro jedince neznamená sice žádnou ztrátu, nicméně představuje větší zátěž pro psychický vývoj dítěte. Dítěti totiž mohou chybět určité zkušenosti, jeho rozvoj je pak pomalejší. Z hlediska příčiny vzniku můžeme zrakové vady rozdělit na orgánové a funkční. Znamená to, že zraková vada zasahuje zrakový orgán buď jako celek, anebo jen jeho jednotlivé části (orgánová vada), či oslabuje jeho výkon (funkční vada). Nejčastějším kritériem rozdělení zrakových vad, je dělení dle stupně zrakové vady. Při rozdělení dle stupně zrakové vady se vychází z vizuálních potenciálů člověka, především ze stavu jeho vizu (zrakové ostrosti) a zachovaného rozsahu zorného pole. Zrakové vady: Afakie - Vyskytuje se po chirurgickém zákroku, při kterém se odstraňuje čočka, např. při šedém zákalu. Mezi symptomy patří ztráta schopnosti akomodace, světloplachost. Jedná se o silnou refrakční vadu. Albinismus - Jedná se o dědičnou poruchu (týkající se lidí se světlu pletí, světlými vlasy, s nedostatkem pigmentu, narůžovělým odstínem světle modré duhovky), kdy duhovka propouští světlo. Existuje i forma albinismu, kdy se porucha pigmentace dotýká pouze očí (člověk může mít i tmavé oči). Mezi symptomy patří nystagmus, snížená zraková ostrost, silná refrakční vada spojená s astigmatismem. Amauróza - Jde o slepotu. Míní se tím trvalá, úplná, nevyléčitelná ztráta zraku bez světlocitu. 9

10 Aniridie - Jde o dědičnou, vrozenou vadu. Jedná se o absenci či anomálii duhovky. Mezi symptomy patří extrémní světloplachost, špatná schopnost adaptace na světelné podmínky. Binokulární vidění - neboli vidění oběma očima. Poruchy binokulárního vidění mají za následek šilhavost, změny ve zrakovém vnímání. Dochází ke snížení zrakové ostrosti a k poruchám ve vnímání prostoru. Je-li jedno oko slabší, nebo úplně chybí, je omezeno i zorné pole. Degenerace sítnice (pigmentová degenerace sítnice, degenerace žluté skvrny) - Jde o řadu degenerativních onemocnění nezánětlivého původu, které mají společné poškození nervových elementů sítnice. Dle zasažené části je lez rozdělit na centrální a periferní. Mezi symptomy patří šeroslepost, ztráta centrálního vidění, zužování zorného pole, světloplachost. Glaukom (zelený zákal) - Jde o jedno z nejzávažnějších onemocnění, kterým trpí 1-2 % lidí starších 40 let, 10% případů končí slepotou. Existují 2 hlavní typy, glaukom otevřeného úhlu a glaukom zavřeného úhlu. Glaukom otevřeného úhlu je nebezpečnější, neboť probíhá nenápadně a může skončit nenávratnými úbytky v zorném poli. Glaukom zavřeného úhlu je charakterizován zvýšeným nitroočním tlakem, bolestí. Mezi symptomy patří úbytky zorného pole (kdy centrální vidění bývá postiženo až ve finálním stadiu), světloplachost (dělají se kruhy okolo světlených zdrojů), snížená zraková ostrost (vidění jako v mlze), bolest hlavy. Katarakta (šedý zákal) - Jde o zakalení čočky. Dle doby vzniku hovoříme o vrozené, poúrazové nebo spojené se stářím. Mezi symptomy patří především snížená zraková ostrost, problémy s oslněním, vidění jako přes špinavé sklo. Léčí se chirurgickým odstraněním zakalené čočky a brýlemi či kontaktními čočkami. Keratokonus - Jedná se o vyklenutí, zašpičatění duhovky, kdy ztenčení duhovky může vést k prasknutí. Mezi symptomy patří změny refrakce oka, kruhy kolem světelných zdrojů. Kolobom - Jedná se o vrozenou vadu živnatky (uvea), kdy chybí část duhovky nebo sítnice. Je-li postižena pouze duhovka, nedochází k výpadkům zorného pole, je-li zasažena sítnice, pak je zasažená oblast slepá. Mezi symptomy patří nepravidelný tvar duhovky, světloplachost, oslnění, nystagmus. 10

11 Mikroftalmie - Jde o nevyvinuté, malé oko, které bývá obvykle krátkozraké, neboť rohovka je více zakřivená a lomí tak více paprsky. Často se objevuje jako sekundární postižení, kdy nejsou specifikovány žádné symptomy. Nystagmus - Jde o bezděčné rytmické pohyby většinou obou očí zároveň v několika nebo ve všech pohledových směrech. Může být vrozený i získaný. Bývá průvodním jevem řady onemocnění např. při hrubé poruše centrálního vidění v raném dětství. Nystagmus zhoršuje zrakovou ostrost, ztěžuje fixaci. Odchlípení sítnice - Jde o to, že se sítnice odchlípne od podpůrných vrstev, následkem úrazu, výlevem tekutiny pod sítnici, vysokou myopií, afakií, degenerativními změnami sítnice při diabetu, a odchlípená část postupně odumírá pro nedostatek živin. Mezi symptomy patří světelné záblesky, snížená zraková ostrost, výpadky zorného pole, sklivcový zákal. Poruchy barvocitu - Jde o neschopnost vidění barev v celém spektru. Jedná se o dědičnou poruchu. Dochází k porušení čípků a jejich funkcí (čípky, kromě vnímání barev, zajišťují také zrakovou ostrost). Mezi anomálie poruchy barvocitu patří: úplná barvoslepost (monochromazie) velmi řídká, jde o neschopnost vidění barev v celém spektru protanomálie hůře je vnímána červená barva deuteranomálie hůře je vnímána zelená barva dichromazie zcela chybí jedna skupina pigmentů protanopie nevidí červenou barvu deuteranopie nevidí zelenou barvu tritanopie nevidí modrou barvu Mezi symptomy patří snížená zraková ostrost, světloplachost, nystagmus. Refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus) - Myopie, neboli krátkozrakost, jedna z nejvíce zastoupených zrakových vad. Mezi symptomy patří neostré vidění do dálky, problémy s vnímáním hloubky, problémy s oslněním, výpadky zorného pole až slepota. Opakem myopie je hypermetropie (dalekozrakost), kdy oko samo koriguje akomodaci zvýšením optické mohutnosti oka. Astigmatismus vzniká nepravidelným zakřivením rohovky, může vyvolat rozostřený obraz (jako zadní strana čajové lžičky). Kompenzace cylindrickými skly v brýlích. 11

12 Retinopatie - Jedná se o patologické změny sítnice a jejích cév. Mezi nejčastější příčiny vzniku patří oběhové poruchy, cukrovka, koncentrace kyslíku v inkubátorech (retinopatie nedonošených). Mezi symptomy patří citlivost na oslnění, zúžení zorného pole, snížení zrakové ostrosti až slepota, postupné zhoršování zraku, proměnlivé vidění. Slabozrakost - Jedná se o výrazné snížení zrakových schopností (snížení rychlosti a přesnosti vnímání), rozostření či zúžení zrakového pole. Tupozrakost - Jedná se o poruchu, která postihuje i mozek, kdy obraz není vnímán ostře, ale často jen u jednoho oka. Záněty sítnice - Často se objevují jako průvodní jev některých onemocnění. Mohou mít celou řadu příčin (zanesení infekce do sítnice krví, infekce virem, infekce způsobená parazity). Mezi symptomy patří zkalení sítnice, žlutobělavá zánětlivá ložiska na sítnici. Zvláštní skupinu tvoří záněty způsobené parazity toxokaróza (člověk je mezihostitelem psí tasemnice) a onchocercosis (příčina slepoty v Africe, larvy parazita se přenášejí bodnutím mouchy). Změny terče zrakového nervu - Jedná se o výpadky zorného pole až slepotu. Některé formy jsou dědičné, jiné jsou spojené s diabetem, mohou být způsobeny jedy (metylalkohol), poraněním. Hodnocení vizu - Vizus = zraková ostrost. Jde o schopnost oka akomodovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty. Vizus do dálky se vyšetřuje pomocí Snellenových optotypů. Vizus do blízka se testuje z cca 30cm pomocí Jaegerových tabulek. [SCHINDLER, 1999] Etiologie zrakových vad Příčiny zrakových vad lze rozdělit dle prenatálních, perinatálních a postnatálních vlivů. Další skupinu pak tvoří zrakové vady získané během života. U prenatálních příčin výskytu zrakového postižení hraje velkou roli dědičnost, a to např. u diagnóz degenerativního onemocnění sítnice, vrozeného šedého a zeleného zákalu, těžké krátkozrakosti nebo při zákalu rohovky. Působením různých vnějších příčin, a to jak v průběhu těhotenství, při porodu, nebo v časném období po něm, může u nedonošených dětí dojít ke vzniku retinopatie nedonošených (ROP). V případě získaných zrakových vad jsou uváděny příčiny v celkových chorobách, jakými jsou např. 12

13 revmatická onemocnění, anginy, tuberkulóza. Zhoršování zraku může být zapříčiněno též onemocněním diabetu, kde se hovoří o diabetické retinopatii. Po 45. roce věku začíná klesat zraková ostrost, jejíž příčinou bývá skleróza oční čočky, hovoříme o presbyopii. Během života jsme pak vystaveni nebezpečí různých úrazů, které mohou vést ke ztrátě zraku. [PIPEKOVÁ, 2006] 13

14 2.2 Kompenzační pomůcky Kompenzační pomůcky představují v životě lidí s těžkým zrakovým postižením velmi významnou roli a bez mnoha z nich se v dnešní době neobejdou. Především díky rozvoji informačních a komunikačních technologií zaznamenává oblast kompenzačních pomůcek rozvoj. Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené se rozumí nástroj, přístroj, nebo zařízení, které je speciálně vyrobené či upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití alespoň částečně kompenzovalo nedostatečnost, která je způsobena těžkým zrakovým postižením. Oblastmi, ve kterých se negativně projevují důsledky těžkého zrakového postižení, jsou všechny oblasti života člověka (oblast uspokojování základních životních potřeb, oblast orientace a schopnost samostatného pohybu v prostoru, oblast získávání a zpracování informací). Všechna tato omezení způsobují neschopnost nebo omezenou schopnost získat potřebnou informaci. Proto všechny kompenzační pomůcky určené pro těžce zrakově postižené slouží ke zpřístupnění nebo poskytnutí informace. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené mají umožňovat zvětšení předlohy, zlepšení kontrastu, nastavení barev. Mají poskytovat požadované informace alternativním způsobem s využitím dalších smyslů hmatu a sluchu. Pomůcky pro zrakově postižené lze rozdělit na pomůcky optické, optoelektronické, pomůcky poskytující hmatový, hlasový, zvukový, akustický vjem. Dle konstrukce je dělíme na mechanické a elektronické. Dle způsobu použití rozlišujeme pomůcky samostatné či přídavné, přenosné a nepřenosné, jednoúčelové, víceúčelové. Kompenzační pomůcky však samy o sobě nemohou dobře sloužit, pokud se jejich uživatelé nenaučí plně využívat všechny funkce, které pomůcky nabízejí a umožňují. [BUBENÍČKOVÁ, KARÁSEK, PAVLÍČEK, 2012] Druhy a typy kompenzačních pomůcek Kompenzační pomůcka je pomůcka, která podporuje či nahrazuje ztracenou funkci. Přispívá k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení postiženého jedince do běžného denního života. Kompenzační pomůcka slouží 14

15 jako prevence úrazů, k zjednodušení každodenních úkonů (mobilita, výkon fyziologické potřeby, hygiena apod.). Kompenzační pomůcky jsou nejčastěji vybírány podle určitých kritérií, především z hlediska uživatele dané pomůcky (věk, mentální úroveň, mobilita, samostatnost, dopomoc), a z hlediska samotné kompenzační pomůcky. Při výběru vhodné kompenzační pomůcky je důležité mít na paměti, že výběr kompenzační pomůcky se vždy musí přizpůsobit potřebám a možnostem postiženého jedince, nikoliv naopak. Při výběru kompenzační pomůcky je tedy nutné zohlednit následující kritéria: funkčnost pomůcky, zda je volně prodejná či na zakázku, cena pomůcky (hrazená, nehrazená, částečně hrazená), vzhled pomůcky, snadnost údržby pomůcky, dostupnost pomůcky a její servis. V současné době je na trhu velmi široký sortiment kompenzačních pomůcek a firem, které tyto pomůcky vyrábějí a prodávají. Důležité však je, aby si postižený jedinec vybranou pomůcku před jejím pořízením vždy sám vyzkoušel a ověřil si její dostupnost, servis a náhradu. Mnoho firem umožňuje vyzkoušení si kompenzační pomůcky v místě sídla firmy či na sjednaném místě (nejčastěji doma u klienta). Doporučuje se, aby si klient vyzkoušel více typů pomůcek, od různých firem, na základě čehož si vybere tu pomůcku, která mu bude nejvíce vyhovovat. Vhodné je též poradit se se svým odborným lékařem, popř. pracovníkem ve specializovaných prodejnách. Výběru vhodné kompenzační pomůcky je zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost a čas i z toho důvodu, že vybraná pomůcka má tzv. užitnou dobu, po kterou bude klientovi sloužit a ne vždy lze kompenzační pomůcku vyměnit či vrátit. [KOCOUROVÁ, 2014] Dle vyhlášky č. 388/2011 Sb., se kompenzační pomůcky dělí dle typu postižení na pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, osobám s těžkým zrakovým postižením a osobám těžkým sluchovým postiženým. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám: Kalkulátor s hlasovým výstupem - Samostatný kalkulátor má význam jen pro občany, kteří potřebují kalkulátor osazený složitějšími matematickými operacemi. Pomůcka je určena zrakově postiženým bez ohledu na věk, zejména dětem na ZŠ, studentům, pracujícím. Princip ovládání: integrovaný hlasový výstup, displej s velkými znaky a číslicemi, velká tlačítka. 15

16 Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem - Jde o náročnou elektronickou pomůcku na bázi výpočetní techniky určenou k psaní, editaci a čtení textů, ke zpracování, třídění a uchovávání informací, k písemné i digitální komunikaci s nejširší i odbornou veřejností, ke zpřístupnění informací na internetu. Pomůcka je určena pro nevidomé a prakticky nevidomé, kteří nejsou schopní na obrazovce monitoru rozpoznat jednotlivá písmena jakkoli zvětšená nebo barevně přizpůsobená. Jedná se o vhodnou pomůcku i pro tzv. později osleplé, kteří se již nenaučí dostatečně rychle číst slepecké bodové písmo a kteří jsou odkázáni jen na hlasový výstup. Na pomůcku má nárok také člověk slabozraký. Slabozrakým lidem umožní hlasový výstup čtení rozsáhlejších textů (čtení zrakem je pro ně namáhavé, zdlouhavé, brzy dochází ke zrakové únavě, ve zvětšeném písmu mohou číst jen stručnější informace, zrak jim pomáhá zorientovat se zejména ve struktuře textu najít si příslušnou kapitolu, podkapitolu, odstavec apod.). Nedílnou součástí pomůcky může být stolní počítač, případně další komponenty. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí aktivní znalost psaní bez zrakové kontroly na PC klávesnici. Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem - Pomůcka je důležitá tam, kde se musí pracovat pohotovostně s informacemi. Umožňuje jednoduchým způsobem zaznamenávat data, zpracovávat texty, provádět matematické výpočty, ve spojení s tiskárnou tisknout dopisy, díky připojení na internet umožňuje vyhledávání informací, zpřístupňuje e-komunikaci, e- slovníky, jízdní řády a další e-služby. Pomůcka je určena těžce zrakově postiženým. Pomůcka je vhodná pro žáky a studenty všech typů škol, dnes najde uplatnění při výkonu většiny zaměstnání, na cestách, má význam i pro volný čas. Pomůcka je vždy v přenosné verzi, je vybavena hlasovým výstupem, programovým vybavením pro zpracování a uchovávání informací, v odůvodněných případech i braillským displejem. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí aktivní znalost čtení a psaní slepeckého Braillova písma, a aktivní znalost psaní bez zrakové kontroly na PC klávesnici. Speciální programové vybavení pro zrakově postižené - Jde o náročnou pomůcku, která je určena ke čtení, prohlížení a zpracovávání informací. Pomůcka je určena pouze zrakově postiženým občanům, kteří jsou vybaveni digitálním čtecím 16

17 přístrojem pro nevidomé, digitální zvětšovací lupou nebo digitálním zápisníkem pro zrakově postižené, případně jinými pomůckami, které lze pomocí speciálního programového vybavení dále zdokonalovat a funkčně rozšiřovat jejich výbavu. Do této kategorie řadíme všechny pomůcky pro snímání a zpracovávání informací, které jsou vybaveny speciálním programovým vybavením pro čtení, zvětšování nebo prohlížení textu a obrazu nevidomými a slabozrakými. V případě potřeby je možné zvýšit instalací nového speciálního programového vybavení využitelnost stávající pomůcky a případně ji doplnit o další přídavná zařízení. Tím se rozšiřuje funkční výbava, avšak při nižších dodatečných nákladech, než by se pořizovala pomůcka nová. Základní skupiny programů jsou mluvící programy, čtecí programy, odečítače obrazovky, prohlížecí programy, zvětšovací programy, speciální programové komplety pro zrakově postižené, uživatelské programové vybavení v úpravě pro nevidomé a slabozraké, konverzní programy pro nevidomé, speciální programy pro pozemní a satelitní navigaci. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí aktivní ovládání některé z náročných pomůcek a aktivní znalost psaní bez zrakové kontroly na PC klávesnici. Vodicí pes - Vodicí pes výrazným způsobem přispívá k usnadnění samostatného pohybu nevidomých a prakticky nevidomých osob. Vodicí pes je určen osobám nevidomým a prakticky nevidomým občanům starších 15 let. Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, uvádí příloha č. 2 vyhlášky MPSV č. 388/2011 Sb. Středisko pro výcvik vodicích psů SONS (SVVP) nabízí služby soudního znalce. Je vhodné, aby postižený člověk zvládl základy prostorové orientace a samostatného pohybu bez zrakové kontroly a chůze s bílou holí. Slepecký psací stroj - Slepecký psací stroj je zcela základní pomůckou pro rozvíjení a uchování úplné gramotnosti nevidomých občanů. Usnadňuje komunikaci a možnost psaní textu v reliéfním slepeckém Braillově písmu. Pomůcka je určena všem nevidomým a prakticky nevidomým občanům, kteří jsou schopni číst a psát slepecké Braillovo písmo, též pro slabozraké občany s progresivní zrakovou vadou. DYMO kleště - Pomůcka přispívá k rozvíjení gramotnosti a samostatnosti nevidomých občanů. Je určena pro každodenní používání v domácnosti a v zaměstnání. Umožňuje pomocí krátkých hmatových poznámek popsat a následně rozpoznat či odlišit předměty každodenního použití (nejrůznější potraviny, dokumenty, CD a další). 17

18 Pomůcka je určena všem nevidomým a prakticky nevidomým občanům, kteří jsou schopni číst slepecké Braillovo písmo. Pomocí kleští jsou na dymopásku vytlačeny krátké poznámky ve slepeckém Braillově písmu, které se nalepují na různé předměty. Klasické Dymokleště jsou spíše pomůckou pro blízké okolí nevidomých lidí a další pečovatele, kteří pomocí nich pro ně vytvářejí bezbariérové prostředí dle popisu výše. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé - Elektronické orientační pomůcky výrazným způsobem přispívají k usnadnění orientace a samostatného pohybu nevidomých a hluchoslepých osob. Akustické orientační majáky jsou dnes rozšířeny v dopravě, na veřejných budovách, v místech větší koncentrace zrakově postižených a v soukromí. Pro aktivaci majáků však musí být zrakově postižení vybaveni příslušným dálkovým ovladačem. Vedle toho nabývají na významu pozemní a satelitní navigační pomůcky. Pro určitou skupinu nevidomých mají význam i pomůcky, které pomocí vibrace signalizují tzv. "vysoké překážky". Pomůcka má význam pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých a hluchoslepých osob. Může se jednat o vhodný doplněk bílé slepecké hole nebo vodicího psa. Principy ovládání: mechanický, digitální, akustický. Způsoby signalizace: zvuková, hlasová, vibrační. Elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé - Tato pomůcka usnadňuje běžnou komunikaci nevidomých a hluchoslepých osob s nejširším okolím. Pomůcka je určena všem nevidomým, prakticky nevidomým a hluchoslepým, kteří prokáží schopnost ovládání takto složité pomůcky. Mobilní telefony pomáhají v orientaci a navázání kontaktu, když je postižený sám, resp. se ocitne v neznámém prostředí. Jsou nezbytným pomocníkem pro vyřizování běžných záležitostí. Speciální komunikační pomůcka pro hluchoslepé je zpravidla vybavena dvojí klávesnicí (braillskou a PC, resp. klávesnicí mobilního telefonu) a dvojím displejem (braillským a vizuálním). Nejrozšířenější jsou dnes mobilní telefony s hlasovým výstupem v kombinaci s bezdrátovou braillskou klávesnicí s integrovaným braillským displejem. Indikátor barev pro nevidomé - Pomůcka významným způsobem snižuje informační deficit. Je určena pro každodenní použití, nevidomým, prakticky nevidomým občanům. Měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem - Pomůcky umožňují samostatné měření (času, hmotnosti, vzdálenosti, tělesných funkcí apod.) v domácnosti. Pomůcka je určena všem nevidomým a prakticky nevidomým 18

19 občanům bez jakéhokoli omezení. Základní typy a provedení: kuchyňské a osobní váhy, vodováha, pásmo, rýsovací souprava, hodinky a tonometr. Braillský displej pro nevidomé - Tato náročná pomůcka pracuje jako terminál digitálního čtecího přístroje pro nevidomé nebo digitálního zápisníku pro zrakově postižené. Pomůcka je založena na využití přirozeného a většinou značně rozvinutého smyslu nevidomých - hmatu. S jeho pomocí čte nevidomý na braillském displeji (= braillském řádku, = braillském zobrazovači) informace zobrazené na monitoru osobního počítače. Pomůcka je určena nevidomým občanům a prakticky nevidomým občanům, kteří aktivně čtou slepecké Braillovo písmo. Pomůcka je nepostradatelná jednak pro ty, kteří pracují s cizojazyčnými, odbornými nebo rozsáhlými texty (studenti, intelektuálně pracující, právníci, překladatelé apod.), jednak pro nevidomé děti a studenty, kteří samostatně zvládají práci s náročnými elektronickými pomůckami na bázi výpočetní techniky (přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, digitální zápisník s hlasovým výstupem). Nutnou podmínkou je aktivní znalost čtení slepeckého Braillova písma. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí aktivní znalost čtení slepeckého Braillova písma. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé - Pomůcka je určena k tisku slepeckého Braillova písma, zhotovování reliéfních obrázků, grafů a schémat. Je to důležitý pomocník pro rozvíjení a uchovávání gramotnosti a pro zvyšování grafického cítění nevidomých. Pomůcka pracuje v kombinaci se čtecím přístrojem či zápisníkem, ale i bez něj. V tomto případě se může jednat např. o Fuser nebo jinou podobu zařízení, které tiskne reliéfně. Pomůcka je určena jen nevidomým a prakticky nevidomým občanům, kteří jsou schopni aktivně číst slepecké Braillovo písmo. Má značný význam pro nevidomé děti a studenty v integraci, učitele hudby, překladatele, právníky, spisovatele apod. Pro využití fuseru a podobných zařízení není nezbytně nutné aktivně číst Braillovo písmo. Zařízení pracuje na mechanickém nebo reliéfním tepelném principu. Používá se speciální kusový nebo perforovaný papír, termopapír nebo plastové fólie. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí aktivní znalost čtení slepeckého Braillova písma. Hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé - Jedná se o pomůcky pro každodenní používání v domácnosti a v zaměstnání, které umožňují pomocí krátkých hlasových frází ozvučeného čárového kódu popsat a následně rozpoznat či odlišit 19

20 předměty každodenního použití (nejrůznější zboží, potraviny, různobarevné oblečení, dokumenty, CD a další). Pomůcka je určena všem nevidomým a prakticky nevidomým občanům bez jakéhokoli omezení, zrakově postiženým občanům s poškozeným barvocitem a hluchoslepým občanům s dostatečnou sluchovou adaptací. Pomůcka je vybavena hlasovým průvodcem a elektronickou pamětí pro mnohačetné hlasové záznamy nebo hlasovým výstupem pro zpřístupnění čárových kódů. Srovnatelnou pomůckou je čtečka čárových kódů s hlasovým výstupem. Diktafon - Diktafon patří mezi základní pomůcky těžce zrakově postižených občanů. Pomůcka je určena k překonávání informačního deficitu, pro studium, práci i běžný život. Slouží k zaznamenání informací pomocí hlasu, umožňují ale také stahovat z počítače texty převedené do formátu MP3, třídit je ve složkách a poslouchat je. Je to nezbytný pomocník pro poslech zvukových knih. Pomůcka je určena všem zrakově postiženým občanům bez ohledu na věk, vzdělání či jejich aktivitu. Srovnatelnou pomůckou je digitální záznamník. Mezi základní příslušenství těchto přístrojů patří mikrofon a sluchátka. Kamerová zvětšovací lupa - Zcela základní pomůcka k odstranění informačního deficitu umožňující číst nejrůznější texty a prohlížet obrázky. Děti a studenti mohou díky přídavné kameře sledovat na monitoru kamerové lupy i tabuli a výklad učitele. Pomůcka je určena pro slabozraké a některé skupiny prakticky nevidomých, kteří jsou schopni číst pouze velmi zvětšené písmo v černobílé nebo barevné kombinaci (popředí, pozadí). Pro výběr konkrétního typu a provedení pomůcky jsou rozhodující zrakové schopnosti žadatele, jeho věk, vzdělání či aktivity. Pomůcka se skládá z monitoru, pevné nebo ručně vedené kamery, kamery na dálku (jen některé typy), čtecího stolku (jen některé typy) a elektronické části. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí odborné předvedení a stanovisko odborného konzultanta. Digitální zvětšovací lupa - Jde o náročnou elektronickou pomůcku umožňující číst, psát, zpracovávat a uchovávat informace. Pomůcka je vhodná pro slabozraké a prakticky nevidomé, kteří jsou schopni v reálném čase číst zvětšené písmo a kteří dokáží pomocí zvětšovacího softwaru se dobře orientovat po textu či obrazu. Protože se jedná o náročnou elektronickou pomůcku s vyšší pořizovací cenou, je žádoucí aktivní znalost psaní bez zrakové kontroly na PC klávesnici (není nutné u slabozrakých občanů, 20

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU Podmínkou schválení úhrady elektrického vozíku je schopnost pojištěnce jej bezpečně samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 1) Postižení obou dolních

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Poruchy zraku. Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku

Poruchy zraku. Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku Poruchy zraku Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Oko

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením v mateřských a základních školách

Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením v mateřských a základních školách Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Ročníková práce Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením v mateřských a základních školách 15. 6. 2006 Molková Michaela

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých Diskusní fórum: Hluchoslepí a současný stav sociálních služeb Datum konání:25. března 2009 Místo: PedF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, posluchárna P22 I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Diagnostika zrakových funkcí

Diagnostika zrakových funkcí Diagnostika zrakových funkcí podporující výběr profese - podmínka úspěšné integrace do společnosti příspěvek podpořen projektem OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem PhDr. Dagmar

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením

Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením SOCIÁLNÍ PRÁCE Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Magdaléna Laurýnová

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u žáků se zrakovým postižením

Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u žáků se zrakovým postižením Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u žáků se zrakovým postižením podpořeno projektem OPPA 31764 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti 2010 Asociace zrakových terapeutů

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více