samohlásky krátké a dlouhé souhlásky m, l, v, t, s, j nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "samohlásky krátké a dlouhé souhlásky m, l, v, t, s, j nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky"

Transkript

1 1. Český jazyk 1. ročník Jazyková výchova rozpozná samohlásky umí rozlišovat délku samohlásek pozná některé souhlásky dovede skládat slabiky dovede tvořit slabiky, slova i jednoduché věty Literární výchova pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text dle otázek a ilustrací Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním dodržuje čitelnost psaného projevu píše písmena a číslice spojuje písmena i slabiky píše správné tvary písmen dodržuje poměr výšky velikosti a sklonu písmen zvládá opis slov a krátkých vět zvládá přepis slov a krátkých vět hláskosloví samohlásky krátké a dlouhé souhlásky m, l, v, t, s, j nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky poslech předčítaného textu porozumění textu psaní základní hygienické návyky při psaní rozvíjení psychomotorických schopností rozvíjené jemné motoriky a pohybové koordinace psaní písmen, slabik, slov, vět, číslic i podle nápovědy automatizace psacího pohybu opis psacího písma přepis jednoduchého tištěného textu MKV- rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin obrázková abeceda skládací abeceda tabulky na skládání slov a vět tabulky na skládání slov dětská literatura poslech mluveného slova (MC, CD, TV atd.) recitační a pěvecké soutěže návštěva kulturních pořadů, návštěva knihovny MPV - Hv a Vv trojhranné pomůcky k nácviku psaní motivační a uvolňovací cviky -Učíme se psát tabule psacího písma tabule psacího písma 1

2 rozumí pokynům přiměřené složitosti čte s porozuměním jednoduché texty dbá na správnou výslovnost a pravidelné dýchání naslouchání koncentrační cvičení čtení - analyticko syntetické činnosti vyvozování hlásek a písmen diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání čtení obrázků čtení slabik, slov a jednoduchých vět mluvený projev základy techniky mluveného projevu (základní komunikační pravidla) OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace písmena, skládací abeceda tabulky ke čtení obrázková abeceda pracovní listy demonstrační obrázky k vyvozování slabik 2. ročník Jazyková výchova zná všechna písmena malé i velké abecedy rozliší věty slova, slabiky, hlásky Literární výchova pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním dodržuje čitelnost psaného projevu nauka o slově abeceda členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a kratší básničky poslech předčítaného textu porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti prostředí reálné a pohádkové psaní základní hygienické návyky při psaní rozvíjení jemné motoriky a pohybové koordinace OSV- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace - technika řeči OSV - napomáhá zvládání vlastního chování - cvičení pozornosti a smyslového vnímání obrázková a skládací abeceda, soubor na skládání slov a vět poslech mluveného slova (MC, CD, TV atd.) dětská literatura návštěva kulturních pořadů, návštěva knihovny recitační a pěvecké soutěže MPV - Vv a Hv motivační cviky uvolňovací cviky Učíme se psát 2

3 píše písmena a číslice dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov dodržuje poměr výšku, velikosti a sklonu písmen zvládá opis zvládá přepis převádí slova z mluvené do psané podoby dbá na správnou výslovnost a tempo řeči čte s porozuměním jednoduché texty má zautomatizované čtení jednoslabičných slov umí přečíst slova dvoj a víceslabičná zvládá čtení předložkových vazeb rozumí pokynům přiměřené složitosti všechna malá písmena a velká N, C, Č, U, Z, Ž, CH plynulé psaní slov a automatizace psacího pohybu opis psacího písma přepis jednoduchého tištěného textu čtení - analyticko syntetické činnosti vyvozování hlásek a písmen diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání čtení obrázků, slabik, slov a jednoduchých vět mluvený projev základy techniky mluveného projevu (základní komunikační pravidla) naslouchání koncentrační cvičení MV- rozvíjí komunikační schopnosti soubory písanek tabule psacího písma tabule psacího písma skládací a obrázková abeceda, pracovní listy, tabulky ke čtení demonstrační obrázky k vyvozování slabik 3. ročník Jazyková výchova píše velká písmena na začátku věty píše velká písmena ve vlastních jménech rozliší, věty, slova, slabiky, hlásky Literární výchova pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací věta - tvoření vět vlastní jména nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti rozlišení místa, času a děje prostředí reálné a pohádkové MKV - pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám skládací abeceda, tabulky na skládání slov a vět, nástěnné obrazy poslech mluveného slova (MC, CD, TV atd.) dětská literatura návštěva kulturních pořadů, návštěva knihovny recitační a pěvecké soutěže 3

4 Komunikační a slohová výchova dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání čte s porozuměním jednoduché texty čtení analyticko syntetické činnosti diferenciační cvičení tvoření jednoduchých vět tiché čtení, orientace ve čteném textu čtení slov se dvěma souhláskami na začátku, uvnitř a na konci slova čtení slov skupin di, ti ni, dy, ty, ny čtení slov skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň čtení předložek karty se slovy manipulační soubory - slabiky převádí slova z mluvené podoby do psané dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov dodržuje čitelnost psaného projevu umí napsat všechna písmena a číslice zvládá opis psacího písma zvládá přepis jednoduchého tištěného textu dodržuje poměr výšky, velikosti, sklonu a správného tvaru písmen psaní a automatizace psacího pohybu plynulé psaní slov úprava - nadpis, vzdálenost mezi písmeny a slovy psaní písmen, slabik, slov, číslic i podle nápovědy opis psaného textu přepis tištěného textu OSV - napomáhá k zvládání vlastního chování - cvičení sebekontroly tabule psacího písma 4. ročník Jazyková výchova umí určit samohlásky a souhlásky rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik hláskosloví samohlásky a souhlásky dělení souhlásek zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách nástěnné tabule - dělení hlásek počítačové programy MPV - informatika 4

5 dokáže utvořit větu dodržuje pořádek slov ve větě umí určit druhy vět člení slova na hlásky a slabiky dovede určit slova stejného a opačného významu Literární výchova čte krátké texty s porozuměním dovede reprodukovat text dle jednoduché osnovy ovládá tiché čtení s porozuměním orientuje se ve čteném textu rozliší prózu a verše určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozliší pohádkové prostředí od reálného umí vyprávět shlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle otázek rozliší základní pojmy Komunikační a slohová výchova umí tvořit otázky a odpovídat na ně vypráví jednoduchý příběh dle přečtené předlohy a ilustrace domluví se v běžných situacích v mluveném projevu umí volit správnou intonaci a přízvuk umí popsat jednoduchý předmět umí opsat a přepsat jednoduchý text dbá na úpravný a čitelný písemný projev napíše správně jednoduché sdělení věta tvoření vět věta oznamovací, rozkazovací, tázací nauka o slově porozumění textu reprodukce dle dané osnovy hlavní postava, místo, čas a děj prostředí reálné a pohádkové základní literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň pohádka, povídka spisovatel, kniha, čtenář, divadelní představení, herec mluvený projev - vypravování základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení dialogu, mluvčí - posluchač, zdvořilé vystupování) technika mluveného projevu (výslovnost, slovní přízvuk, intonace) rozvoj fonematického sluchu mluvený projev - popis psaní - automatizace psacího pohybu úprava psaného textu plynulé psaní slov formy společenského styku (pozdrav, poděkování, prosba, omluva, oslovení, krátký vzkaz, blahopřání) MKV - poskytuje žákům základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících v české společnosti MV - učí využívat potenciál médií jako zdroje kvalitní zábavy VDO - rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti OSV - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace nástěnné tabule - druhy vět, cvičení na doplňování dětská literatura, seznámení s nejznámějšími autory, beseda s Jindřichem Balíkem CD, MC, DVD, VHS, nejznámější dětská tvorba formulář pohlednice, blahopřání, dopis, kondolence 5

6 5. ročník Výstup Učivo Průřezová témata Jazyková výchova správně vyslovuje, čte a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mně, mě nauka o slově čtení, psaní a výslovnost slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mně, mě pamětně zvládá abecedu dovede řadit písmena podle abecedy správně řadí slova podle abecedy abeceda abecední řazení nástěnná tabule abecedy skládací abeceda jednotlivých písmen správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky hláskosloví výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova (skupina b x p, d x t, ď x ť, v x f, z x s, ž x š, h x ch ) pozná podstatná jména dovede určit rod a číslo podstatných jmen tvarosloví podstatná jména pozná sloveso dovede určit osobu a číslo slovesa slovesa Literární výchova čte krátké texty s porozuměním dovede reprodukovat text podle jednoduché osnovy ovládá tiché čtení s porozuměním orientuje se ve čteném textu určí v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišuje pohádkové a reálné prostředí umí dramatizovat jednoduchý příběh dovede vyprávět shlédnutý film nebo divadelní příběh podle daných otázek porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti reálné a pohádkové prostředí reprodukce podle dané osnovy dramatizace podle osnovy MKV- pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám V. Čtvrtek - Pohádky z mechu a kapradí, K. J. Erben - České pohádky, M. Macourek - Mach a Šebestová výtvarné ztvárnění divadelního představení MPV - Vv dovede rozlišit základní literární pojmy rozliší prózu a verše základní literární pojmy pověst a bajka pojem - spisovatel, básník, herec, divadelní představení MV - učí kriticky přistupovat ke zpravodajství a reklamě Brunclík a lev, M. Kment - Pověsti z Holic, A. Jirásek - Staré pověsti české, bajky - Krylov, La Fontaine 6

7 Komunikační a slohová výchova umí tvořit otázky a odpovídat na ně umí vyprávět vlastní zážitky umí vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací v mluveném projevu používá správné tempo řeči a pauzy domluví se v běžných situacích má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování umí popsat jednoduchý předmět, jednoduchý děj a činnost dovede správně napsat jednoduché sdělení mluvený projev vypravování technika mluveného projevu základní komunikační pravidla, oslovení, uvítání, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta), rozloučení mluvený projev, slovní zásoba popis formy společenského styku, blahopřání, adresa, dopis, pohlednice VDO - rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti pohlednice, dopisní papír, obálka, známka, blahopřání dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy ovládá psaní hůlkového písma psaní úprava, vzdálenost mezi písmeny a slovy hůlkové písmo tabule hůlkového písma 6. ročník Jazyková výchova dokáže určit jednotlivé části slova (předpona, kořen slova, přípona) umí tvořit slova příbuzná od určeného kořene pamětně zvládá vyjmenovaná slova umí určit slova příbuzná zvládá praktické využití vyjmenovaných slov a slov příbuzných v textu nauka o slově tvoření slov,slovní základ, předpony, přípony vyjmenovaná slova nauka o slově (pravopis po obojetných souhláskách b,l,m,p,s,v,z) manipulační soubory karty se slovy kartičky s tvrdým a měkkým y-i počítačový program 7

8 umí gramaticky a významově charakterizovat slovní druh podstatná jména dokáže vyhledat podstatná jména v textu umí určit rod, číslo podstatných jmen ovládá pravopis vlastních jmen umí charakterizovat slovní druh slovesa dokáže vyhledat sloveso v textu chápe pojem slovesného tvaru infinitiv (neurčitek) určí osobu slovesného tvaru určí číslo slovesného tvaru dokáže používat tvary sloves být, mít ve všech osobách a číslech Literatura a čtení dokáže správně a plynule číst čte s porozuměním zvládá metodu tichého čtení s porozuměním čte věty podle smyslu pamětně reprodukuje jednoduchý text dokáže vyhledat hlavní postavy a myšlenky dokáže rozlišit text v próze a poezii orientuje se v nabídce knih pro děti a mládež Komunikační a slohová výchova dokáže tvořit věty na daná slova dokáže doplňovat slova do vět, je schopen obměny vět dokáže tvořit otázky, dokáže vytvářet odpovědi je schopen ústně reprodukovat text zvládá pravidla základní osobní komunikace (pozdrav, žádost,omluva) zvládá základní písemnou korespondenci (napíše adresu, krátký pozdrav) je schopen komunikace prostřednictvím telefonu a sms zpráv zvládá jednoduchý popis pracovního postupu, věci, osoby vytvoří krátké vyprávění ústní i písemnou formou je schopen používat Pravidla českého pravopisu k určování správného gramatického tvaru dokáže vypravovat podle obrázkové osnovy dokáže řadit věty podle časové a dějové následnosti podstatná jména tvarosloví - rod a číslo podstatných jmen pravopis vlastních jmen slovesa tvarosloví - infinitiv slovesa, osoba, číslo tvary sloves být, mít práce s textem - prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním) poslech a reprodukce charakteristika děje a jednajících postav literární druhy a žánry (poezie a próza) tvorba vět a odpovědí osobní komunikace - pozdrav, žádost, omluva, telefonování,sms zprávy korespondence - adresa, písemný pozdrav obrázková osnova Pravidla českého pravopisu MV - využití médií jako zdroje kvalitní zábavy a naplnění volného času MKV - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti MV - zapojení do mediální komunikace, rozvoj komunikačních schopností OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace manipulační soubory počítačový program MPV - informatika manipulační soubory knihy různých autorů, dětské časopisy, poslech mluveného slova, filmy, DVD návštěva knihovny praktický nácvik telefonování, pohlednice, dopisy, návštěva pošty pracovní postupy a návody manipulace s pravidly českého pravopisu obrázková osnova 8

9 7. ročník Výstup Učivo Průřezová témata Jazyková výchova dokáže rozlišit pravopis předpon a předložek ovládá pravopis slov s předponami a předložkami od,nad,pod, před, bez,roz,vy,vý,ob,v nauka o slově předložky a předpony od,nad,pod,před, bez, roz,vy,vý,ob,v karty se slovy manipulační činnosti dokáže určit čas slovesného tvaru ovládá časování slovesa v oznamovacím způsobu slovesa časování sloves v oznamovacím způsobu manipulační soubory počítačový program pamětně zvládá pádové otázky prakticky dokáže určit pád podstatného jména chápe pojem skloňování podstatných jmen pamětně zvládá vzory podstatných jmen dokáže určit vzor podstatného jména dokáže zapsat koncovky podstatných jmen podstatná jména tvarosloví -podstatná jména - pádové otázky, vzory podstatných jmen OSV- rozvíjení základních dovedností pro spolupráci manipulační soubory počítačový program pracovní listy práce ve dvojicích a ve skupinách dokáže v textu a mluveném projevu rozpoznat nespisovné výrazy dokáže nahradit nespisovný výraz výrazem spisovným spisovný a nespisovný jazyk jazyk spisovný, nespisovný, nářečí MKV - uvědomění si dopadu verbálních projevů - nespisovný jazyk slovník spisovné češtiny ukázky textů v různých nářečích, slangový slovník Literatura a čtení čte plynule a správně užívá vhodné síly a intonace a zabarvení hlasu vzhledem k obsahu textu dokáže text souvisle reprodukovat pamětně zvládá recitaci veršovaného textu dokáže charakterizovat děj a jednající osoby je schopen číst text podle divadelního scénáře dokáže dramaticky zpracovat jednoduchý příběh dokáže charakterizovat literární žánr - báje, pověst orientuje se v nabídce knih pro děti a mládež prohlubování čtenářských dovedností tiché čtení s porozuměním charakteristika jednajících postav příběhu a děje soustředěný poslech, reprodukce přečteného citace, dramatizace literární žánry (próza, poezie, divadelní hra) báje, pověst OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace MV - rozvíjí komunikační schopnost při veřejném vystoupení ukázky různých textů, divadelní hra, filmové představení návštěva knihovny 9

10 Komunikační a slohová výchova dokáže rozlišovat spisovné a nespisovné jazykové prostředky dokáže vytvářet písemné odpovědi na otázky dokáže vytvářet věty s použitím daných výrazů dokáže doplňovat významově správná slova do vět je schopen podle jednoduché osnovy sestavit písemnou i ústní formou jednoduché vyprávění je schopen používat homonyma, antonyma synonyma podle osnovy sestaví ústní i písemný popis osoby, zvířete, věci, pracovního postupu je schopen sestavit dopis, objednávku, krátký inzerát, přihlášku je schopen vyplnit poštovní poukázku, podací lístek je schopen komunikace prostřednictvím telefonu, SMS,MMS ovládá důležitá telefonní čísla a je schopen se přesně nahlásit spisovný a nespisovný jazyk, nářečí vypravování, zásady kultivovaného projevu rozvoj slovní zásoby popis (osoba, zvíře, věc pracovní postup) korespondence (poukázka, objednávka podací lístek) komunikace prostřednictvím telefonu a sms zpráv čísla integrovaného záchranného systému MV - potenciál médií jako zdroj informací VDO -rozvoj komunikativních schopností a dovedností slovník spisovné češtiny ukázky různých textů vzory formulářů telefon, komunikace prostřednictvím PC MPV - informatika kontaktní čísla na integrovaný záchranný systém 8. ročník Jazyková výchova dokáže skloňovat podstatná jména podle vzorů ovládá problematiku pravopisu koncovek v 1. a 4. pádu podstatná jména tvarosloví - podstatná jména - skloňování podle vzorů manipulační karty pracovní listy počítačové programy ovládá časování sloves umí charakterizovat slovní druh přídavná jména dokáže vyhledat přídavné jméno v textu určí druh přídavného jména (tvrdá, měkká) ovládá skloňování přídavných jmen podle vzorů slovesa tvarosloví - časování sloves přídavná jména tvarosloví - přídavná jména - druhy, skloňování podle vzorů manipulační soubory počítačové programy kartičky pracovní listy cvičné texty 10

11 umí charakterizovat slovní druh číslovky dokáže vyhledat číslovku v textu dokáže určit druh číslovky ovládá pravopis číslovek řadových umí určit základní větné členy (podmět,přísudek) dokáže doplnit koncovky přísudku příčestí minulého ve shodě s podmětem zvládá pravopis příčestí minulého s podmětem my, všichni, děti Literatura a čtení ovládá správnou techniku čtení a přednesu orientuje se v nabídce novin a časopisů dokáže ústně formulovat svoje dojmy z četby, divadelního představení a filmu dokáže svůj zážitek vyjádřit kresbou orientačně zná některé autory a jejich díla číslovky tvarosloví -druhy číslovek, pravopis číslovek řadových skladba základní větné členy, shoda přísudku s podmětem literární druhy a žánry (poezie, próza,drama) poslech, souvislá reprodukce citace dramatizace čtenářský zážitek vyjádřený kresbou literatura pro děti a mládež známí ilustrátoři dětských knih česká a světová literatura pro mládež (výběr) MV - využití potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času cvičné texty slovní úlohy letopočty počítačové programy pracovní listy skupinová práce denní tisk a časopisy návštěva divadelního a filmového představení literární díla zpracovaná na kazetách a DVD MPV - Vv Komunikační a slohová výchova je schopen řadit věty podle obsahu je schopen formulovat odpovědi na základě vlastního pozorování a zkušeností dokáže doplňovat vhodné výrazy do vět dokáže vytvořit osnovu vyprávění, popisu dokáže popsat osobu, věc, pracovní postup je schopen číst umělecký text a vyhledat nářečové a hovorové prvky dokáže písemnou formou sestavit vyprávění dokáže sestavit a prezentovat projev na zadané téma dokáže se orientovat v textech časopisů a novin, krátce reprodukovat jejich obsah vyplní jednoduchý formulář, dotazník zásady kultivovaného mluveného i psaného projevu komunikační žánry osobní komunikace otázky a odpovědi krátké odborné texty, encyklopedie prozaické texty různých oblastí formuláře, dokumenty VDO - uvažuje o problémech v širších souvislostech a využívá kritické myšlení MKV - učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů časopisy, noviny beletrie, odborné texty tiskopisy, formuláře použití PC MPV - informatika 11

12 9. ročník Jazyková výchova umí charakterizovat jednotlivé slovní druhy dokáže určený slovní druh vyhledat v textu u vybraných slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa) dokáže určit mluvnické kategorie zvládá tvoření a pravopis příčestí minulého ve shodě s několikanásobným podmětem dokáže rozlišit větu jednoduchou a souvětí dokáže rozlišit jednotlivé věty v jednoduchých souvětích dokáže gramaticky správně doplňovat skupiny bě-bje, vě-vje, mě-mně do slov ovládá pravopis předložek s,se, z, ze ovládá pravopis slov s předponami s, se, z, ze, vz, vze Literatura a čtení je schopen číst jednoduché odborné texty(přiměřené náročnosti) je schopen podat souvislé hodnocení sledovaného uměleckého díla seznámí se s nabídkou děl známých světových autorů je schopen dramaticky ztvárnit jednoduchý příběh vytvoří si vztah k literatuře slovní druhy tvarosloví - mluvnické kategorie vybraných slovních druhů skladba věta jednoduchá, souvětí několikanásobný podmět shoda přísudku s podmětem OSV - vede k uvědomování hodot spolupráce a pomoci navzájem manipulační karty, cvičné texty počítačový program práce ve skupinách cvičné testy počítačové programy - MPV informatika manipulační karty nauka o slově -pravopis bě-bje, vě-vje, mě-mně cvičné texty, kartičky, manipulační soubory předložky a předpony tvarosloví -tvoření slov, předpony a předložky hodnocení uměleckého a literárního díla vybraná díla českých a světových autorů VDO - prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování literární texty pro děti a mládež návštěva divadelního a filmového představení literární díla na DVD, individuální čtenářský deník 12

13 Komunikační a slohová výchova dokáže sestavit písemnou formou svůj životopis ( i prostřednictvím PC) dokáže vyplnit úřední formulář (dotazník, přihláška) dokáže sestavit písemnou žádost (zaslat prostřednictvím u PC) je schopen se orientovat v encyklopediích a slovnících a využívat je k výukovým účelům je schopen diskutovat na dané téma, volí argumenty, dokáže obhájit svůj názor s porozuměním a uměleckým přednesem čte umělecké texty dokáže sestavit inzerát a odpověď dokáže moderovat besedu osobní komunikace dotazník, žádost, životopis charakteristika písemná komunikace s úřady inzerát komunikační žánry- projev, diskuse, beseda VDO - vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu formuláře komunikace prostřednictvím PC návštěva MÚ žákovské besedy, třídnické hodiny cvičné texty 13

14 2. Anglický jazyk 6. ročník seznamuje se s cizím jazykem ve zvukové podobě (je schopen rozlišit cizí jazyk) básničky,říkadla, jednoduché věty poslech kazet a CD, písně, básničky, říkadla MPV - Hv seznamuje se základy výslovnosti v cizím jazyce básničky, říkadla, písně CD, audiokazety, básničky, jednoduché texty čtené rodilými mluvčími zvládá základní číslovky a jejich pojmenování číslovky 0-12 kartičky, pexeso, pracovní list s pomocí zvládne sestavit a zopakovat jednoduchá sdělení s pomocí zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů pozdravy, představování, souhlasy, nesouhlasy, poděkování, přivítání, rozloučení tématické okruhy: domov, rodina, barvy, kalendář (dny, měsíce),škola VEGS - obohacuje žáky o pohled na otevřené životní prespektivy v evropské dimenzi pracovní sešit, pracovní listy, CD, audiokazety, společenské hry pracovní sešit, pracovní listy, obrázky, pexeso, kartičky, kalendáře, obrázkové knihy, rodinné album 14

15 7. ročník seznamuje se zvukovou podobou jazyka básničky, říkadla, čtený text, poslech jednoduché anglické texty, kazety a CD čtené rodilými mluvčími osvojuje si základní výslovnostní návyky básničky, říkadla, texty v učebnici, vzorové texty na CD VEGS - rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském kontextu texty, CD a kazety videokazety, písně, říkadla, skupinová práce zvládá základní číslovky a jejich názvy číslovky 0-12, 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 barevné kartičky, zábavné hry, říkadla, obrázky s pomocí učitele dokáže vést jednoduchý rozhovor tématické okruhy: škola, příroda, město, dům obrázky, pexeso, doplňovačky, hra, vlastní ilustrace (Vv), pracovní listy a sešit zvládá čtení a překlady jednoduchých pojmů s pomocí učitele dokáže tvořit jednoduché otázky a odpovědi probírané tematické okruhy, jednoduchá sdělení podle úrovně slovní zásoby probírané tématické okruhy a jednoduchá sdělení: pozdravy, poděkování, omluva, představení, přivítání, rozloučení, blahopřání jednoduché texty v učebnici a v pracovním sešitu, individuální texty podle úrovně slovní zásoby texty učebnici a v pracovním sešitu, individuální texty a listy podle úrovně slovní zásoby 15

16 8. ročník je schopen se orientovat ve slovníku cizího jazyka slovní zásoba, jednoduchá sdělení, obecně užívané fráze slovníky, CD, počítačové programy zvládá ústní i písemnou formou základní číslovky číslovky karty s čísly, jednoduché příklady, počítačové programy, hry, pexeso, pracovní listy ovládá fonetickou podobu abecedy abeceda anglického jazyka říkadla, básničky, hry, skupinová práce rozumí obecně známým frázím základní fráze audiokazety, CD, počítačové programy, hry, videokazety je schopen vést jednoduchý rozhovor zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů je schopen tvořit jednoduché otázky a odpovědi tématické okruhy: počasí, lidské tělo, zdraví, nemoc tématické okruhy: počasí, lidské tělo, zdraví, nemoc,oblékání jednoduchá sdělení: pozdravy, poděkování, žádost o pomoc, blahopřání základní gramatické struktury - věta jednoduchá v přítomném čase, otázky, zápor, odpovědi na otázky OSV - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace VEGS - osvojování vzorců chování evropského občana obrázky,modelové situace, hry, skupinová práce učebnice, pracovní sešit, pracovní listy, jednoduché texty, hry pracovní listy, pracovní sešit, učebnice 16

17 9. ročník orientuje se ve slovníku: je schopen vyhledat určený výraz v českém i anglickém jazyce jednoduché fráze a sdělení slovníky česko-anglické zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a výrazů probírané tématické okruhy texty, obrázkové knihy v anglickém jazyce, nápisy, hesla je schopen porozumět známým slovům a frázím jednoduchá sdělení : pozdravy, omluvy, žádost, formulace dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy OSV - uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci modelové situace, audiokazety, Cd, hra, karty, pracovní listy, skupinová práce zvládá základní číslovky a jejich pojmenování číslovky kartičky, pexeso, počítačové programy, pracovní listy, pracovní sešit je schopen vést jednoduchý rozhovor tématické okruhy: bydlení jídlo, pití,nakupování, sport,město VEGS - rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí modelové situace, skupinová práce, kartičky, pexeso, pracovní listy, audiokazety, CD dokáže tvořit jednoduchá sdělení :věty, otázky, odpovědi věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba otázky, odpovědi na otázky, zápor, souhlas, nesouhlas pracovní sešit, pracovní listy, poslech 17

18 3. Matematika 1. ročník čte, píše a používá číslice v oboru do 5 obor přirozených čísel do 5 OSV - rozvoj schopností poznávání zvládá orientaci v prostoru, používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 5, zná matematické pojmy + - = a umí je zapsat manipulační činnosti s konkrétními předměty manipulační činnosti s konkrétními předměty OSV - sociální rozvoj, rozvíjí sociální dovednosti pro řešení situací OSV - na pomáhá k zvládání vlastního chování karty s čísly, dominové karty, počitadlo, manipulační dětské stavebnice modelování konkrétních situací ve třídě sčítání, odčítání v oboru do 5 počitadlo, stavebnice, magnetické tabulky, kostky, drobné manipulační předměty umí rozklad čísel v oboru do 5, umí dočítat čísla do 5 zápis a rozklad čísla počitadlo,stavebnice zná matematické pojmy > < = a umí je zapsat porovnávání čísel kartičky s danými symboly uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi pozná a pojmenuje základní geometrické tvary, umí je graficky znázornit peníze, drobné mince mezipředmětové vztahy - člověk a jeho svět, hra na obchod základní útvary v rovině: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh modely geometrických tvarů 18

19 2. ročník čte, píše a používá číslice v oboru do 10 obor přirozených čísel do 10, číslo 0 kartičky s čísly 1-10, dominové karty, počitadlo, drobné manipulační předměty sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10 sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 tabulka sčítání, karty s příklady na +, počitadlo, drobné manipulační předměty sčítá a odčítá bez užití názoru v oboru do 10 sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 dovede použít číslo 0 a zná jeho význam obor přirozených čísel do 10, číslo 0 OSV - různý přístup k řešení problémů a rozhodovací dovednosti porovnává množství, dovede vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10 porovnávání čísel dětské stavebnice, manipulační předměty, MPV - člověk a jeho svět zná matematické pojmy > < = a umí je zapsat porovnávání čísel kartičky s pojmy > < = rozkládá čísla v oboru do 10, umí dočítat čísla v oboru do 10 rozklad čísel drobné manipulační předměty, kostky, stavebnice řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10 uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10 slovní úlohy manipulační předměty, mezipředmětové vztahy - člověk a jeho svět peníze - drobné mince OSV - dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne tabulky různé druhy jednoduchých tabulek 19

20 umí modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit manipulační činnosti s konkrétními předměty různé manipulační předměty základní útvary v rovině: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh umí použít pravítko přímá čára, křivá čára pravítko 3. ročník magnetické tabulky, geometrické tvary čte, píše a používá číslice v oboru do 20 obor přirozených čísel do 20 kartičky s čísly 1-20, dominové karty, počitadlo, drobné manipulační předměty sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 sčítá a odčítá bez užití názoru v oboru do 20 porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 - bez přechodu, s přechodem desítek sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 - bez přechodu, s přechodem desítek počitadlo, drobné manipulační předměty porovnávání čísel stavebnice, manipulační předměty MPV - člověk a jeho svět zná matematické pojmy > < = a umí je zapsat porovnávání čísel kartičky s pojmy > < = umí rozkládat čísla v oboru do 20 zápis a rozklad čísla manipulační soubory doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 tabulky různé druhy jednoduchých tabulek uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání v oboru do 20 peníze, drobné mince dětské peníze slovní úlohy, využití daných teoretických znalostí v praxi OSV - vede k sebepoznání, sebepojetí, moje učení 20

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č.j.73/2012 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU upravující

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1. stupeň. Platné od 1.9. 2013 (Dodatekč 2) Obsah:

UČEBNÍ OSNOVY. 1. stupeň. Platné od 1.9. 2013 (Dodatekč 2) Obsah: UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Platné od 1.9. 2013 (Dodatekč 2) Obsah: ČESKÝ JAZYK 2 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 23 ANGLICKÝ JAZYK 27 MATEMATIKA 39 CVIČENÍ Z MATEMATIKY 50 INFORMATIKA 53 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 56 HUDEBNÍ

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 3. září 2012 Mgr. Miroslava Šmídová statutární zástupce ředitelky školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1.1 Zaměření Je

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost i Český jazyk a lit. 2013 1 kompeten průřezové ce ho slova ovednost 1 Čj čtení SkN,rv učit se EGS 3. 1. systém Žák čte pozorně slabiky, slova, věty, přiměřené texty a rozumí jim. čtení s porozuměním, pozorné

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup - zná písmena tiskací a psací, malá a velká

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZŠ Chotíkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 1 Komunikační a slohová výchova čtení naslouchání mluvený projev písemný projev zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více