samohlásky krátké a dlouhé souhlásky m, l, v, t, s, j nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "samohlásky krátké a dlouhé souhlásky m, l, v, t, s, j nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky"

Transkript

1 1. Český jazyk 1. ročník Jazyková výchova rozpozná samohlásky umí rozlišovat délku samohlásek pozná některé souhlásky dovede skládat slabiky dovede tvořit slabiky, slova i jednoduché věty Literární výchova pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text dle otázek a ilustrací Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním dodržuje čitelnost psaného projevu píše písmena a číslice spojuje písmena i slabiky píše správné tvary písmen dodržuje poměr výšky velikosti a sklonu písmen zvládá opis slov a krátkých vět zvládá přepis slov a krátkých vět hláskosloví samohlásky krátké a dlouhé souhlásky m, l, v, t, s, j nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky poslech předčítaného textu porozumění textu psaní základní hygienické návyky při psaní rozvíjení psychomotorických schopností rozvíjené jemné motoriky a pohybové koordinace psaní písmen, slabik, slov, vět, číslic i podle nápovědy automatizace psacího pohybu opis psacího písma přepis jednoduchého tištěného textu MKV- rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin obrázková abeceda skládací abeceda tabulky na skládání slov a vět tabulky na skládání slov dětská literatura poslech mluveného slova (MC, CD, TV atd.) recitační a pěvecké soutěže návštěva kulturních pořadů, návštěva knihovny MPV - Hv a Vv trojhranné pomůcky k nácviku psaní motivační a uvolňovací cviky -Učíme se psát tabule psacího písma tabule psacího písma 1

2 rozumí pokynům přiměřené složitosti čte s porozuměním jednoduché texty dbá na správnou výslovnost a pravidelné dýchání naslouchání koncentrační cvičení čtení - analyticko syntetické činnosti vyvozování hlásek a písmen diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání čtení obrázků čtení slabik, slov a jednoduchých vět mluvený projev základy techniky mluveného projevu (základní komunikační pravidla) OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace písmena, skládací abeceda tabulky ke čtení obrázková abeceda pracovní listy demonstrační obrázky k vyvozování slabik 2. ročník Jazyková výchova zná všechna písmena malé i velké abecedy rozliší věty slova, slabiky, hlásky Literární výchova pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním dodržuje čitelnost psaného projevu nauka o slově abeceda členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a kratší básničky poslech předčítaného textu porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti prostředí reálné a pohádkové psaní základní hygienické návyky při psaní rozvíjení jemné motoriky a pohybové koordinace OSV- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace - technika řeči OSV - napomáhá zvládání vlastního chování - cvičení pozornosti a smyslového vnímání obrázková a skládací abeceda, soubor na skládání slov a vět poslech mluveného slova (MC, CD, TV atd.) dětská literatura návštěva kulturních pořadů, návštěva knihovny recitační a pěvecké soutěže MPV - Vv a Hv motivační cviky uvolňovací cviky Učíme se psát 2

3 píše písmena a číslice dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov dodržuje poměr výšku, velikosti a sklonu písmen zvládá opis zvládá přepis převádí slova z mluvené do psané podoby dbá na správnou výslovnost a tempo řeči čte s porozuměním jednoduché texty má zautomatizované čtení jednoslabičných slov umí přečíst slova dvoj a víceslabičná zvládá čtení předložkových vazeb rozumí pokynům přiměřené složitosti všechna malá písmena a velká N, C, Č, U, Z, Ž, CH plynulé psaní slov a automatizace psacího pohybu opis psacího písma přepis jednoduchého tištěného textu čtení - analyticko syntetické činnosti vyvozování hlásek a písmen diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání čtení obrázků, slabik, slov a jednoduchých vět mluvený projev základy techniky mluveného projevu (základní komunikační pravidla) naslouchání koncentrační cvičení MV- rozvíjí komunikační schopnosti soubory písanek tabule psacího písma tabule psacího písma skládací a obrázková abeceda, pracovní listy, tabulky ke čtení demonstrační obrázky k vyvozování slabik 3. ročník Jazyková výchova píše velká písmena na začátku věty píše velká písmena ve vlastních jménech rozliší, věty, slova, slabiky, hlásky Literární výchova pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací věta - tvoření vět vlastní jména nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky přednes říkanky a krátké básničky porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti rozlišení místa, času a děje prostředí reálné a pohádkové MKV - pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám skládací abeceda, tabulky na skládání slov a vět, nástěnné obrazy poslech mluveného slova (MC, CD, TV atd.) dětská literatura návštěva kulturních pořadů, návštěva knihovny recitační a pěvecké soutěže 3

4 Komunikační a slohová výchova dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání čte s porozuměním jednoduché texty čtení analyticko syntetické činnosti diferenciační cvičení tvoření jednoduchých vět tiché čtení, orientace ve čteném textu čtení slov se dvěma souhláskami na začátku, uvnitř a na konci slova čtení slov skupin di, ti ni, dy, ty, ny čtení slov skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň čtení předložek karty se slovy manipulační soubory - slabiky převádí slova z mluvené podoby do psané dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov dodržuje čitelnost psaného projevu umí napsat všechna písmena a číslice zvládá opis psacího písma zvládá přepis jednoduchého tištěného textu dodržuje poměr výšky, velikosti, sklonu a správného tvaru písmen psaní a automatizace psacího pohybu plynulé psaní slov úprava - nadpis, vzdálenost mezi písmeny a slovy psaní písmen, slabik, slov, číslic i podle nápovědy opis psaného textu přepis tištěného textu OSV - napomáhá k zvládání vlastního chování - cvičení sebekontroly tabule psacího písma 4. ročník Jazyková výchova umí určit samohlásky a souhlásky rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik hláskosloví samohlásky a souhlásky dělení souhlásek zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách nástěnné tabule - dělení hlásek počítačové programy MPV - informatika 4

5 dokáže utvořit větu dodržuje pořádek slov ve větě umí určit druhy vět člení slova na hlásky a slabiky dovede určit slova stejného a opačného významu Literární výchova čte krátké texty s porozuměním dovede reprodukovat text dle jednoduché osnovy ovládá tiché čtení s porozuměním orientuje se ve čteném textu rozliší prózu a verše určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozliší pohádkové prostředí od reálného umí vyprávět shlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle otázek rozliší základní pojmy Komunikační a slohová výchova umí tvořit otázky a odpovídat na ně vypráví jednoduchý příběh dle přečtené předlohy a ilustrace domluví se v běžných situacích v mluveném projevu umí volit správnou intonaci a přízvuk umí popsat jednoduchý předmět umí opsat a přepsat jednoduchý text dbá na úpravný a čitelný písemný projev napíše správně jednoduché sdělení věta tvoření vět věta oznamovací, rozkazovací, tázací nauka o slově porozumění textu reprodukce dle dané osnovy hlavní postava, místo, čas a děj prostředí reálné a pohádkové základní literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň pohádka, povídka spisovatel, kniha, čtenář, divadelní představení, herec mluvený projev - vypravování základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení dialogu, mluvčí - posluchač, zdvořilé vystupování) technika mluveného projevu (výslovnost, slovní přízvuk, intonace) rozvoj fonematického sluchu mluvený projev - popis psaní - automatizace psacího pohybu úprava psaného textu plynulé psaní slov formy společenského styku (pozdrav, poděkování, prosba, omluva, oslovení, krátký vzkaz, blahopřání) MKV - poskytuje žákům základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících v české společnosti MV - učí využívat potenciál médií jako zdroje kvalitní zábavy VDO - rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti OSV - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace nástěnné tabule - druhy vět, cvičení na doplňování dětská literatura, seznámení s nejznámějšími autory, beseda s Jindřichem Balíkem CD, MC, DVD, VHS, nejznámější dětská tvorba formulář pohlednice, blahopřání, dopis, kondolence 5

6 5. ročník Výstup Učivo Průřezová témata Jazyková výchova správně vyslovuje, čte a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mně, mě nauka o slově čtení, psaní a výslovnost slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mně, mě pamětně zvládá abecedu dovede řadit písmena podle abecedy správně řadí slova podle abecedy abeceda abecední řazení nástěnná tabule abecedy skládací abeceda jednotlivých písmen správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky hláskosloví výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova (skupina b x p, d x t, ď x ť, v x f, z x s, ž x š, h x ch ) pozná podstatná jména dovede určit rod a číslo podstatných jmen tvarosloví podstatná jména pozná sloveso dovede určit osobu a číslo slovesa slovesa Literární výchova čte krátké texty s porozuměním dovede reprodukovat text podle jednoduché osnovy ovládá tiché čtení s porozuměním orientuje se ve čteném textu určí v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišuje pohádkové a reálné prostředí umí dramatizovat jednoduchý příběh dovede vyprávět shlédnutý film nebo divadelní příběh podle daných otázek porozumění textu hlavní postava a její vlastnosti reálné a pohádkové prostředí reprodukce podle dané osnovy dramatizace podle osnovy MKV- pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám V. Čtvrtek - Pohádky z mechu a kapradí, K. J. Erben - České pohádky, M. Macourek - Mach a Šebestová výtvarné ztvárnění divadelního představení MPV - Vv dovede rozlišit základní literární pojmy rozliší prózu a verše základní literární pojmy pověst a bajka pojem - spisovatel, básník, herec, divadelní představení MV - učí kriticky přistupovat ke zpravodajství a reklamě Brunclík a lev, M. Kment - Pověsti z Holic, A. Jirásek - Staré pověsti české, bajky - Krylov, La Fontaine 6

7 Komunikační a slohová výchova umí tvořit otázky a odpovídat na ně umí vyprávět vlastní zážitky umí vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací v mluveném projevu používá správné tempo řeči a pauzy domluví se v běžných situacích má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování umí popsat jednoduchý předmět, jednoduchý děj a činnost dovede správně napsat jednoduché sdělení mluvený projev vypravování technika mluveného projevu základní komunikační pravidla, oslovení, uvítání, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta), rozloučení mluvený projev, slovní zásoba popis formy společenského styku, blahopřání, adresa, dopis, pohlednice VDO - rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti pohlednice, dopisní papír, obálka, známka, blahopřání dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy ovládá psaní hůlkového písma psaní úprava, vzdálenost mezi písmeny a slovy hůlkové písmo tabule hůlkového písma 6. ročník Jazyková výchova dokáže určit jednotlivé části slova (předpona, kořen slova, přípona) umí tvořit slova příbuzná od určeného kořene pamětně zvládá vyjmenovaná slova umí určit slova příbuzná zvládá praktické využití vyjmenovaných slov a slov příbuzných v textu nauka o slově tvoření slov,slovní základ, předpony, přípony vyjmenovaná slova nauka o slově (pravopis po obojetných souhláskách b,l,m,p,s,v,z) manipulační soubory karty se slovy kartičky s tvrdým a měkkým y-i počítačový program 7

8 umí gramaticky a významově charakterizovat slovní druh podstatná jména dokáže vyhledat podstatná jména v textu umí určit rod, číslo podstatných jmen ovládá pravopis vlastních jmen umí charakterizovat slovní druh slovesa dokáže vyhledat sloveso v textu chápe pojem slovesného tvaru infinitiv (neurčitek) určí osobu slovesného tvaru určí číslo slovesného tvaru dokáže používat tvary sloves být, mít ve všech osobách a číslech Literatura a čtení dokáže správně a plynule číst čte s porozuměním zvládá metodu tichého čtení s porozuměním čte věty podle smyslu pamětně reprodukuje jednoduchý text dokáže vyhledat hlavní postavy a myšlenky dokáže rozlišit text v próze a poezii orientuje se v nabídce knih pro děti a mládež Komunikační a slohová výchova dokáže tvořit věty na daná slova dokáže doplňovat slova do vět, je schopen obměny vět dokáže tvořit otázky, dokáže vytvářet odpovědi je schopen ústně reprodukovat text zvládá pravidla základní osobní komunikace (pozdrav, žádost,omluva) zvládá základní písemnou korespondenci (napíše adresu, krátký pozdrav) je schopen komunikace prostřednictvím telefonu a sms zpráv zvládá jednoduchý popis pracovního postupu, věci, osoby vytvoří krátké vyprávění ústní i písemnou formou je schopen používat Pravidla českého pravopisu k určování správného gramatického tvaru dokáže vypravovat podle obrázkové osnovy dokáže řadit věty podle časové a dějové následnosti podstatná jména tvarosloví - rod a číslo podstatných jmen pravopis vlastních jmen slovesa tvarosloví - infinitiv slovesa, osoba, číslo tvary sloves být, mít práce s textem - prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním) poslech a reprodukce charakteristika děje a jednajících postav literární druhy a žánry (poezie a próza) tvorba vět a odpovědí osobní komunikace - pozdrav, žádost, omluva, telefonování,sms zprávy korespondence - adresa, písemný pozdrav obrázková osnova Pravidla českého pravopisu MV - využití médií jako zdroje kvalitní zábavy a naplnění volného času MKV - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti MV - zapojení do mediální komunikace, rozvoj komunikačních schopností OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace manipulační soubory počítačový program MPV - informatika manipulační soubory knihy různých autorů, dětské časopisy, poslech mluveného slova, filmy, DVD návštěva knihovny praktický nácvik telefonování, pohlednice, dopisy, návštěva pošty pracovní postupy a návody manipulace s pravidly českého pravopisu obrázková osnova 8

9 7. ročník Výstup Učivo Průřezová témata Jazyková výchova dokáže rozlišit pravopis předpon a předložek ovládá pravopis slov s předponami a předložkami od,nad,pod, před, bez,roz,vy,vý,ob,v nauka o slově předložky a předpony od,nad,pod,před, bez, roz,vy,vý,ob,v karty se slovy manipulační činnosti dokáže určit čas slovesného tvaru ovládá časování slovesa v oznamovacím způsobu slovesa časování sloves v oznamovacím způsobu manipulační soubory počítačový program pamětně zvládá pádové otázky prakticky dokáže určit pád podstatného jména chápe pojem skloňování podstatných jmen pamětně zvládá vzory podstatných jmen dokáže určit vzor podstatného jména dokáže zapsat koncovky podstatných jmen podstatná jména tvarosloví -podstatná jména - pádové otázky, vzory podstatných jmen OSV- rozvíjení základních dovedností pro spolupráci manipulační soubory počítačový program pracovní listy práce ve dvojicích a ve skupinách dokáže v textu a mluveném projevu rozpoznat nespisovné výrazy dokáže nahradit nespisovný výraz výrazem spisovným spisovný a nespisovný jazyk jazyk spisovný, nespisovný, nářečí MKV - uvědomění si dopadu verbálních projevů - nespisovný jazyk slovník spisovné češtiny ukázky textů v různých nářečích, slangový slovník Literatura a čtení čte plynule a správně užívá vhodné síly a intonace a zabarvení hlasu vzhledem k obsahu textu dokáže text souvisle reprodukovat pamětně zvládá recitaci veršovaného textu dokáže charakterizovat děj a jednající osoby je schopen číst text podle divadelního scénáře dokáže dramaticky zpracovat jednoduchý příběh dokáže charakterizovat literární žánr - báje, pověst orientuje se v nabídce knih pro děti a mládež prohlubování čtenářských dovedností tiché čtení s porozuměním charakteristika jednajících postav příběhu a děje soustředěný poslech, reprodukce přečteného citace, dramatizace literární žánry (próza, poezie, divadelní hra) báje, pověst OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace MV - rozvíjí komunikační schopnost při veřejném vystoupení ukázky různých textů, divadelní hra, filmové představení návštěva knihovny 9

10 Komunikační a slohová výchova dokáže rozlišovat spisovné a nespisovné jazykové prostředky dokáže vytvářet písemné odpovědi na otázky dokáže vytvářet věty s použitím daných výrazů dokáže doplňovat významově správná slova do vět je schopen podle jednoduché osnovy sestavit písemnou i ústní formou jednoduché vyprávění je schopen používat homonyma, antonyma synonyma podle osnovy sestaví ústní i písemný popis osoby, zvířete, věci, pracovního postupu je schopen sestavit dopis, objednávku, krátký inzerát, přihlášku je schopen vyplnit poštovní poukázku, podací lístek je schopen komunikace prostřednictvím telefonu, SMS,MMS ovládá důležitá telefonní čísla a je schopen se přesně nahlásit spisovný a nespisovný jazyk, nářečí vypravování, zásady kultivovaného projevu rozvoj slovní zásoby popis (osoba, zvíře, věc pracovní postup) korespondence (poukázka, objednávka podací lístek) komunikace prostřednictvím telefonu a sms zpráv čísla integrovaného záchranného systému MV - potenciál médií jako zdroj informací VDO -rozvoj komunikativních schopností a dovedností slovník spisovné češtiny ukázky různých textů vzory formulářů telefon, komunikace prostřednictvím PC MPV - informatika kontaktní čísla na integrovaný záchranný systém 8. ročník Jazyková výchova dokáže skloňovat podstatná jména podle vzorů ovládá problematiku pravopisu koncovek v 1. a 4. pádu podstatná jména tvarosloví - podstatná jména - skloňování podle vzorů manipulační karty pracovní listy počítačové programy ovládá časování sloves umí charakterizovat slovní druh přídavná jména dokáže vyhledat přídavné jméno v textu určí druh přídavného jména (tvrdá, měkká) ovládá skloňování přídavných jmen podle vzorů slovesa tvarosloví - časování sloves přídavná jména tvarosloví - přídavná jména - druhy, skloňování podle vzorů manipulační soubory počítačové programy kartičky pracovní listy cvičné texty 10

11 umí charakterizovat slovní druh číslovky dokáže vyhledat číslovku v textu dokáže určit druh číslovky ovládá pravopis číslovek řadových umí určit základní větné členy (podmět,přísudek) dokáže doplnit koncovky přísudku příčestí minulého ve shodě s podmětem zvládá pravopis příčestí minulého s podmětem my, všichni, děti Literatura a čtení ovládá správnou techniku čtení a přednesu orientuje se v nabídce novin a časopisů dokáže ústně formulovat svoje dojmy z četby, divadelního představení a filmu dokáže svůj zážitek vyjádřit kresbou orientačně zná některé autory a jejich díla číslovky tvarosloví -druhy číslovek, pravopis číslovek řadových skladba základní větné členy, shoda přísudku s podmětem literární druhy a žánry (poezie, próza,drama) poslech, souvislá reprodukce citace dramatizace čtenářský zážitek vyjádřený kresbou literatura pro děti a mládež známí ilustrátoři dětských knih česká a světová literatura pro mládež (výběr) MV - využití potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času cvičné texty slovní úlohy letopočty počítačové programy pracovní listy skupinová práce denní tisk a časopisy návštěva divadelního a filmového představení literární díla zpracovaná na kazetách a DVD MPV - Vv Komunikační a slohová výchova je schopen řadit věty podle obsahu je schopen formulovat odpovědi na základě vlastního pozorování a zkušeností dokáže doplňovat vhodné výrazy do vět dokáže vytvořit osnovu vyprávění, popisu dokáže popsat osobu, věc, pracovní postup je schopen číst umělecký text a vyhledat nářečové a hovorové prvky dokáže písemnou formou sestavit vyprávění dokáže sestavit a prezentovat projev na zadané téma dokáže se orientovat v textech časopisů a novin, krátce reprodukovat jejich obsah vyplní jednoduchý formulář, dotazník zásady kultivovaného mluveného i psaného projevu komunikační žánry osobní komunikace otázky a odpovědi krátké odborné texty, encyklopedie prozaické texty různých oblastí formuláře, dokumenty VDO - uvažuje o problémech v širších souvislostech a využívá kritické myšlení MKV - učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů časopisy, noviny beletrie, odborné texty tiskopisy, formuláře použití PC MPV - informatika 11

12 9. ročník Jazyková výchova umí charakterizovat jednotlivé slovní druhy dokáže určený slovní druh vyhledat v textu u vybraných slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa) dokáže určit mluvnické kategorie zvládá tvoření a pravopis příčestí minulého ve shodě s několikanásobným podmětem dokáže rozlišit větu jednoduchou a souvětí dokáže rozlišit jednotlivé věty v jednoduchých souvětích dokáže gramaticky správně doplňovat skupiny bě-bje, vě-vje, mě-mně do slov ovládá pravopis předložek s,se, z, ze ovládá pravopis slov s předponami s, se, z, ze, vz, vze Literatura a čtení je schopen číst jednoduché odborné texty(přiměřené náročnosti) je schopen podat souvislé hodnocení sledovaného uměleckého díla seznámí se s nabídkou děl známých světových autorů je schopen dramaticky ztvárnit jednoduchý příběh vytvoří si vztah k literatuře slovní druhy tvarosloví - mluvnické kategorie vybraných slovních druhů skladba věta jednoduchá, souvětí několikanásobný podmět shoda přísudku s podmětem OSV - vede k uvědomování hodot spolupráce a pomoci navzájem manipulační karty, cvičné texty počítačový program práce ve skupinách cvičné testy počítačové programy - MPV informatika manipulační karty nauka o slově -pravopis bě-bje, vě-vje, mě-mně cvičné texty, kartičky, manipulační soubory předložky a předpony tvarosloví -tvoření slov, předpony a předložky hodnocení uměleckého a literárního díla vybraná díla českých a světových autorů VDO - prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování literární texty pro děti a mládež návštěva divadelního a filmového představení literární díla na DVD, individuální čtenářský deník 12

13 Komunikační a slohová výchova dokáže sestavit písemnou formou svůj životopis ( i prostřednictvím PC) dokáže vyplnit úřední formulář (dotazník, přihláška) dokáže sestavit písemnou žádost (zaslat prostřednictvím u PC) je schopen se orientovat v encyklopediích a slovnících a využívat je k výukovým účelům je schopen diskutovat na dané téma, volí argumenty, dokáže obhájit svůj názor s porozuměním a uměleckým přednesem čte umělecké texty dokáže sestavit inzerát a odpověď dokáže moderovat besedu osobní komunikace dotazník, žádost, životopis charakteristika písemná komunikace s úřady inzerát komunikační žánry- projev, diskuse, beseda VDO - vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu formuláře komunikace prostřednictvím PC návštěva MÚ žákovské besedy, třídnické hodiny cvičné texty 13

14 2. Anglický jazyk 6. ročník seznamuje se s cizím jazykem ve zvukové podobě (je schopen rozlišit cizí jazyk) básničky,říkadla, jednoduché věty poslech kazet a CD, písně, básničky, říkadla MPV - Hv seznamuje se základy výslovnosti v cizím jazyce básničky, říkadla, písně CD, audiokazety, básničky, jednoduché texty čtené rodilými mluvčími zvládá základní číslovky a jejich pojmenování číslovky 0-12 kartičky, pexeso, pracovní list s pomocí zvládne sestavit a zopakovat jednoduchá sdělení s pomocí zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů pozdravy, představování, souhlasy, nesouhlasy, poděkování, přivítání, rozloučení tématické okruhy: domov, rodina, barvy, kalendář (dny, měsíce),škola VEGS - obohacuje žáky o pohled na otevřené životní prespektivy v evropské dimenzi pracovní sešit, pracovní listy, CD, audiokazety, společenské hry pracovní sešit, pracovní listy, obrázky, pexeso, kartičky, kalendáře, obrázkové knihy, rodinné album 14

15 7. ročník seznamuje se zvukovou podobou jazyka básničky, říkadla, čtený text, poslech jednoduché anglické texty, kazety a CD čtené rodilými mluvčími osvojuje si základní výslovnostní návyky básničky, říkadla, texty v učebnici, vzorové texty na CD VEGS - rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském kontextu texty, CD a kazety videokazety, písně, říkadla, skupinová práce zvládá základní číslovky a jejich názvy číslovky 0-12, 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 barevné kartičky, zábavné hry, říkadla, obrázky s pomocí učitele dokáže vést jednoduchý rozhovor tématické okruhy: škola, příroda, město, dům obrázky, pexeso, doplňovačky, hra, vlastní ilustrace (Vv), pracovní listy a sešit zvládá čtení a překlady jednoduchých pojmů s pomocí učitele dokáže tvořit jednoduché otázky a odpovědi probírané tematické okruhy, jednoduchá sdělení podle úrovně slovní zásoby probírané tématické okruhy a jednoduchá sdělení: pozdravy, poděkování, omluva, představení, přivítání, rozloučení, blahopřání jednoduché texty v učebnici a v pracovním sešitu, individuální texty podle úrovně slovní zásoby texty učebnici a v pracovním sešitu, individuální texty a listy podle úrovně slovní zásoby 15

16 8. ročník je schopen se orientovat ve slovníku cizího jazyka slovní zásoba, jednoduchá sdělení, obecně užívané fráze slovníky, CD, počítačové programy zvládá ústní i písemnou formou základní číslovky číslovky karty s čísly, jednoduché příklady, počítačové programy, hry, pexeso, pracovní listy ovládá fonetickou podobu abecedy abeceda anglického jazyka říkadla, básničky, hry, skupinová práce rozumí obecně známým frázím základní fráze audiokazety, CD, počítačové programy, hry, videokazety je schopen vést jednoduchý rozhovor zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů je schopen tvořit jednoduché otázky a odpovědi tématické okruhy: počasí, lidské tělo, zdraví, nemoc tématické okruhy: počasí, lidské tělo, zdraví, nemoc,oblékání jednoduchá sdělení: pozdravy, poděkování, žádost o pomoc, blahopřání základní gramatické struktury - věta jednoduchá v přítomném čase, otázky, zápor, odpovědi na otázky OSV - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace VEGS - osvojování vzorců chování evropského občana obrázky,modelové situace, hry, skupinová práce učebnice, pracovní sešit, pracovní listy, jednoduché texty, hry pracovní listy, pracovní sešit, učebnice 16

17 9. ročník orientuje se ve slovníku: je schopen vyhledat určený výraz v českém i anglickém jazyce jednoduché fráze a sdělení slovníky česko-anglické zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a výrazů probírané tématické okruhy texty, obrázkové knihy v anglickém jazyce, nápisy, hesla je schopen porozumět známým slovům a frázím jednoduchá sdělení : pozdravy, omluvy, žádost, formulace dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy OSV - uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci modelové situace, audiokazety, Cd, hra, karty, pracovní listy, skupinová práce zvládá základní číslovky a jejich pojmenování číslovky kartičky, pexeso, počítačové programy, pracovní listy, pracovní sešit je schopen vést jednoduchý rozhovor tématické okruhy: bydlení jídlo, pití,nakupování, sport,město VEGS - rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí modelové situace, skupinová práce, kartičky, pexeso, pracovní listy, audiokazety, CD dokáže tvořit jednoduchá sdělení :věty, otázky, odpovědi věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba otázky, odpovědi na otázky, zápor, souhlas, nesouhlas pracovní sešit, pracovní listy, poslech 17

18 3. Matematika 1. ročník čte, píše a používá číslice v oboru do 5 obor přirozených čísel do 5 OSV - rozvoj schopností poznávání zvládá orientaci v prostoru, používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 5, zná matematické pojmy + - = a umí je zapsat manipulační činnosti s konkrétními předměty manipulační činnosti s konkrétními předměty OSV - sociální rozvoj, rozvíjí sociální dovednosti pro řešení situací OSV - na pomáhá k zvládání vlastního chování karty s čísly, dominové karty, počitadlo, manipulační dětské stavebnice modelování konkrétních situací ve třídě sčítání, odčítání v oboru do 5 počitadlo, stavebnice, magnetické tabulky, kostky, drobné manipulační předměty umí rozklad čísel v oboru do 5, umí dočítat čísla do 5 zápis a rozklad čísla počitadlo,stavebnice zná matematické pojmy > < = a umí je zapsat porovnávání čísel kartičky s danými symboly uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi pozná a pojmenuje základní geometrické tvary, umí je graficky znázornit peníze, drobné mince mezipředmětové vztahy - člověk a jeho svět, hra na obchod základní útvary v rovině: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh modely geometrických tvarů 18

19 2. ročník čte, píše a používá číslice v oboru do 10 obor přirozených čísel do 10, číslo 0 kartičky s čísly 1-10, dominové karty, počitadlo, drobné manipulační předměty sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10 sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 tabulka sčítání, karty s příklady na +, počitadlo, drobné manipulační předměty sčítá a odčítá bez užití názoru v oboru do 10 sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 dovede použít číslo 0 a zná jeho význam obor přirozených čísel do 10, číslo 0 OSV - různý přístup k řešení problémů a rozhodovací dovednosti porovnává množství, dovede vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10 porovnávání čísel dětské stavebnice, manipulační předměty, MPV - člověk a jeho svět zná matematické pojmy > < = a umí je zapsat porovnávání čísel kartičky s pojmy > < = rozkládá čísla v oboru do 10, umí dočítat čísla v oboru do 10 rozklad čísel drobné manipulační předměty, kostky, stavebnice řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10 uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10 slovní úlohy manipulační předměty, mezipředmětové vztahy - člověk a jeho svět peníze - drobné mince OSV - dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne tabulky různé druhy jednoduchých tabulek 19

20 umí modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit manipulační činnosti s konkrétními předměty různé manipulační předměty základní útvary v rovině: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh umí použít pravítko přímá čára, křivá čára pravítko 3. ročník magnetické tabulky, geometrické tvary čte, píše a používá číslice v oboru do 20 obor přirozených čísel do 20 kartičky s čísly 1-20, dominové karty, počitadlo, drobné manipulační předměty sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 sčítá a odčítá bez užití názoru v oboru do 20 porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 - bez přechodu, s přechodem desítek sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 - bez přechodu, s přechodem desítek počitadlo, drobné manipulační předměty porovnávání čísel stavebnice, manipulační předměty MPV - člověk a jeho svět zná matematické pojmy > < = a umí je zapsat porovnávání čísel kartičky s pojmy > < = umí rozkládat čísla v oboru do 20 zápis a rozklad čísla manipulační soubory doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 tabulky různé druhy jednoduchých tabulek uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání v oboru do 20 peníze, drobné mince dětské peníze slovní úlohy, využití daných teoretických znalostí v praxi OSV - vede k sebepoznání, sebepojetí, moje učení 20

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více