Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OHNIŠOV Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Zdvořilost a vzájemná tolerance jsou předpokladem vzájemného soužití v naší škole. Jen ten, kdo se chová zodpovědně a ohleduplně, může totéž očekávat od ostatních

2 Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 94/1963Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR

3 OBSAH Strana I. OBECNÁ USTANOVENÍ 4 II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ 4 1) Základní práva a povinnosti žáků 4 2) Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 5 3) Práva a povinnosti zaměstnanců školy 5 4) Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole 6 III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 6 1) Docházka do školy 6 2) Chování žáků ve škole 7 3) Vnitřní režim školy 7 IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, PO, A OCHRANY ZDRAVÍ 8 V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 9 VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 10 1) Pochvaly a jiná ocenění 10 2) Kázeňská opatření 10 3) Sankční řád 11 VII. PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 12 1) Potvrzení a doklady nutné k účasti na akcích pořádaných školou delších než 1 den 12 2) Vycházka 12 3) Exkurze 12 4) Výlet 13 5) Škola v přírodě 13 6) Lyžařský výcvik 14 7) Výjezd do zahraničí 15 8) Kulturní nebo společenská akce 15 9) Tělesná výchova a další tělovýchovné aktivity 15 10) Koupání 16 11) Plavecký výcvik 16 12) Soutěže a další akce pořádané školou 17 13) Rozchod 17 VIII. VYMEZENÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PROSTORŮ ŠKOLY 17 IX. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 17 1) Obecné zásady 17 2) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 18 3) Získávání podkladů pro hodnocení 18 4) Hodnocení a klasifikace žáků kritéria 19 5) Hodnocení chování 19 6) Výchovná opatření 20 7) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 20 8) Výstupní hodnocení 20 9) Komisionální zkouška 20 10) Klasifikace a hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 21 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 21 PŘÍLOHY

4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ a) Školní řád upravuje podmínky vzájemného soužití v Základní škole a Mateřské škole Ohnišov (dále jen škola ) ve smyslu 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a žákyň (dále jen žáků ), jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Školní řád dále stanoví podmínky pro zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. b) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. c) Všem osobám účastným na vyučování (zaměstnancům i zákonným zástupcům) je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působnosti školy, poskytnuta veškerá možná ochrana před formami rasismu, národnostní, náboženské intolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. d) Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst). e) Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, sankční řád, provozní řády. II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ 1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ a) Žák i žákyně (dále je žák ) má právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, přístupu na internet a k dalším zařízením v rámci zájmové činnosti. b) Žák je povinen řádně a pravidelně docházet do školy a řádně podle svého nejlepšího svědomí se vzdělávat, průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy. Zápisník a Žákovskou knížku udržovat v naprostém pořádku a vždy požádat vyučujícího o doplnění chybějících známek. c) Žák má právo volit a být volen do třídní samosprávy. Volba probíhá na počátku školního roku. Zvolení členové mají právo zastupovat třídu na jednáních s vedením školy. S činností třídní samosprávy je žákům nápomocen třídní učitel. d) Žák má právo na vyjádření vlastního názoru, odpovídající jeho věku a stupni vývoje, v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Ke svým vyjádřením může žák využít také schránku důvěry, případně linku důvěry e) Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence. f) Žák má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou a může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat (sportovní soutěže, jiné soutěže, slavnosti, výstavy...). g) Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen pravidelně se účastnit školení v oblasti BOZP při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Je rovněž povinen - 4 -

5 respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci. h) Žák, který se stane svědkem porušení školního řádu, je povinen záležitost neprodleně ohlásit vyučujícímu, učiteli konajícímu pedagogický dohled, jinému učiteli nebo přímo vedení školy. i) Žák je povinen plnit pokyny pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ a) Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy. b) Způsobem obvyklým pro sdělování těchto důležitých informací je zápis v Žákovské knížce nebo v Zápisníku (v 1. a 2. ročníku). Zákonný zástupce je povinen tyto zdroje informací pravidelně sledovat. c) Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy (zákon č. 561/2004 Sb., 22) a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti. d) Zákonný zástupce je povinen průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy a na výzvu se dostavit do školy k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka. Zákon č. 561/2004 Sb., 22, odstavec 3b. e) Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a zejména o všech změnách, které v průběhu roku nastaly, a to neprodleně po té, co se o takových změnách dozví. f) Zákonný zástupce je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů. Jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je dítě/žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. g) Zákonný zástupce má právo na vyjádření svého názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. h) Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence. Informace škola poskytuje prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví. i) Pokud škola informuje zákonné zástupce v předstihu 24 hodin o nutnosti vyzvednout si dítě po ukončení akce pořádané školu, jsou rodiče povinni převzít si dítě od zaměstnanců školy na určeném místě včas. Pokud se tak nestane, budou zaměstnanci školy informovat orgány sociálně právní ochrany dětí. j) Zákonný zástupce je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 3. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti BOZP při nejrůznějších činnostech, požárních školení a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy. b) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají o jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností. Současně jsou povinni vykonávat dohled nad žáky podle pokynů vedení školy

6 c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V případě potřeby poskytnou všichni okamžitě první pomoc, informují rodiče a vyhotoví záznam o úrazu. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. d) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence. e) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni včas informovat zákonné zástupce o náhlých časových změnách v rozvrhu. f) Vyučovací hodiny je učitel povinen vést v souladu s ŠVP, případně vzdělávacím programem Základní škola, vzdělávacím programem Základní škola praktická. 4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ VE ŠKOLE a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají pravidel etiky, vytvářejí partnerské vztahy podložené vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům jsou považovány za zvlášť hrubé porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/200č Sb., školského zákona ( 31, odst. 3). III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1. DOCHÁZKA DO ŠKOLY a) Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají, řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a na ostatních povinných akcích školy. b) Pokud se žák nemůže vyučování zúčastnit po dobu jednoho dne nebo kratší z důvodů předem známých (např. kontrola u lékaře, rodinné důvody apod.) je povinen zákonný zástupce omluvit tuto nepřítomnost předem prostřednictvím Žákovské knížky nebo Zápisníku a žák je povinen toto sdělení předložit třídnímu učiteli taktéž předem. c) V případě, že se žák nemůže vyučování zúčastnit po dobu delší než jeden den z důvodů předem známých, je povinen zákonný zástupce nezletilého žáka požádat třídního učitele o uvolnění z vyučování prostřednictvím tiskopisu vydaném vedením školy. d) Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen omluvit žáka a doložit důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování do tří kalendářních dnů od počátku této nepřítomnosti. e) Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti potvrzením ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. f) Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, tuto skutečnost odboru školství příslušného městského úřadu, který záležitost projedná ve správním řízení. Výsledkem jednání může být i odejmutí dávek sociální péče. g) Žák je povinen předložit omluvenku v Žákovské knížce nebo v Zápisníku třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování. h) Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího. Uvolnění na více než jednu hodinu, maximálně však na jeden den, povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy nebo jeho zástupce

7 i) Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný pouze v doprovodu zákonného zástupce (v postupném ročníku). Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků, do kterých je žák přihlášen, je závazná. j) Evidenci docházky žáků na vyučování vede třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími. 2. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE a) Žáci dodržují pravidla společenského chování. b) Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách žáci odkládají svrchní oděv (včetně pokrývky hlavy) a přezouvají se do domácí obuvi (pantofle, bačkory nebo jiná obuv bez paty), ve které se pohybují po škole. c) Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a praktického vyučování předepsaný oděv a obuv. d) Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úkol, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije možnosti konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Obalené učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů. e) Žák je povinen dbát o učebnice a další pomůcky dlouhodobě zapůjčené školou a chránit je před poškozením. Stejně tak je žák povinen řádně vést sešity pro jednotlivé vyučovací předměty, dbát na jejich úpravu a udržovat je v pořádku. f) V případě, že žák ztratí či zničí svou Žákovskou knížku nebo Zápisník nebo dojde-li jiným způsoben k jejich znehodnocení, je povinen na vlastní náklady opatřit novou (nový) v ředitelně školy. Následně je žák povinen zajistit ve spolupráci s učiteli doplnění všech údajů a klasifikace. g) Žáci udržují své pracovní místo, jeho okolí a všechny vnitřní i vnější prostory školy v čistotě a pořádku. h) Žákům není dovoleno jakkoli manipulovat s okny ve všech vnitřních prostorách školy bez souhlasu a přítomnosti zaměstnance školy. Zvláště je zakázáno vylézání z oken, vyklánění a sedání do oken, vystupování na střechy budovy, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken, házení sněhu do oken. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu. i) Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají žáci k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku. Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu. O velké přestávce se ukázněně pohybují v prostorách školy. Po zvonění oznamujícím začátek vyučovací hodiny žáci ukázněně čekají na příchod učitele v učebně na svých místech, případně v prostoru učitelem předem určeném. j) V případě, že žák má během vyučování u sebe mobilní telefon, je povinen mít jej vypnutý. Není dovoleno mobilní telefon během hodiny používat. Používání mobilního telefonu při vyučovací hodině je považováno za projev nezdvořilého a neslušného chování, za svévolné narušení vyučovací hodiny a za porušení školního řádu. k) Ve vnitřních a vnějších prostorách se žáci chovají bez vzájemných důvěrných dotyků. l) Při vstupu pracovníka školy nebo jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu žáci zdraví povstáním. 3. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY a) Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná zvoněním, končí pokynem vyučujícího. b) Vyučovací hodiny jsou stanoveny následovně: - 7 -

8 Hodina Čas (pondělí, středa, pátek) 1. 07:40 08: :40 09: :45 10: :40 11: :30 12:15 Hodina Čas (úterý, čtvrtek) 1. 07:40 08: :40 09: :45 10: :40 11: :25 12:15 (polední přestávka) 6. 12:15 13: :05 13:50 c) Vyučování se člení na dopolední a odpolední. Dohled nad žáky začíná 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy, znovu pokračuje 50 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném odpoledním vyučování. Dále škola zabezpečuje dohled nad žáky v době všech přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. d) V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním jsou žáci pod dohledem vychovatelky školní družiny. e) Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího. f) Při výuce ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se žáci řídí platnými řády pro tyto učebny. Do všech učeben žák přechází způsoben dohodnutým s vyučujícím. g) Žákovské služby a jejich náplň práce určuje třídní učitel nebo vyučující. Služba dbá na dodržování pořádku a čistoty ve třídě, hlásí případné závady, na začátku hodiny hlásí nepřítomné žáky, pokud se 10 minut po zvonění nedostaví do třídy vyučující, oznámí to služba vedení školy. Dále služba pečuje o třídní knihu, nerozhodne-li třídní učitel jinak. Zajišťuje pomůcky na hodinu, po každé hodině smaže čistě tabuli, po skončeném vyučování zhasne, zavře okna. Kontrolu provádí příslušný vyučující. h) Do školní jídelny odcházejí žáci pod vedením vyučujících nebo vychovatelky školní družiny. Chovají se ukázněně, stolují kulturně a zanechávají po sobě pořádek. Dbají pokynů pracovníků školy. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny. Pokud dojde k porušení těchto pravidel, bude žák ze školního stravování vyloučen, nebo vyloučen s podmínkou. i) Do sborovny a kabinetů smí žák vstoupit pouze za přítomnosti učitele. j) Případy šíření poplašných zpráv (např. o výskytu bomby ve škole) budou vždy předány Policii ČR. Rozhodnutím ředitele školy mohou být nerealizované vyučovací hodiny nahrazeny formou odpoledního vyučování. IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ - 8 -

9 (Prevence sociálně patologických jevů drogová závislost, alkoholismus, kouření, kriminalita, patologické hráčství, záškoláctví, šikana, vandalizmus, násilné chování, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus) a) Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. b) Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se pravidelných školení v oblasti BOZP a dbát bezpečnostních pokynů ředitele školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni v BOZP (v teoretickém i praktickém vyučování), obsahy školení jsou zapisovány do Poučení o základních zásadách bezpečného chování a soužití ve škole, během vyučování a na akcích pořádaných školou a stvrzeny podpisem žáka a školitele. c) Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životů svých spolužáků, neprodleně informovat třídního učitele, vyučujícího nebo zaměstnance školy o každém případu vyhrožování, zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, jemuž byl přítomen. d) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu. e) Ve vnitřních i vnějších prostorách je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu a těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je tedy považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto zákazu je porušením trestního zákona, bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení a bude považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu. g) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku (včetně zábavné) a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. h) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. i) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách není žákům povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. j) Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. V případě, že elektrický spotřebič není zapojen do sítě, může s ním žák manipulovat pouze se souhlasem zaměstnance školy a v jeho přítomnosti. k) Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do školy autostopem a na kolech. Za zaparkované dopravní prostředky žáků nenese škola žádnou odpovědnost. l) Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodů možného odcizení. Za případnou ztrátu škola nenese odpovědnost. m) Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola pouze v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném (uzamčeny ve sborovně, v šatně). Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli, o přestávce konajícímu učiteli dohled, nebo třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s ředitelem školy o dalším postupu. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly uzamčené, na nedostatky ihned upozorní třídního učitele nebo vyučujícího. n) Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit učiteli konajícímu dohled, případně jinému učiteli nebo řediteli školy. o) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu. p) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělání, která ohrožuje zdraví, je v rozporu s psychickým a morálním vývojem žáků, anebo ohrožuje životní prostředí

10 V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY a) Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy. b) Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou.jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli. c) Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i vnější prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením. Jakékoliv poškození majetku školy, které způsobili nebo kterého byli svědky, jsou žáci povinni ihned ohlásit zaměstnancům nebo vedení školy. d) Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady soudní cestou. VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 1. POCHVALY A JINÁ SDĚLENÍ a) Za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to na základě návrhu ředitele školy nebo třídního učitele a po projednání v pedagogické radě. b) Může se tak stát následujícími způsoby: ústní pochvalou učitele, třídního učitele či ředitele školy písemnou pochvalou třídního učitele či ředitele školy, která je vždy současně zaslána zákonným zástupcům žáka jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelem školy c) Ředitel školy může udělovat pochvaly či jiná ocenění na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě návrhu jiné právnické či fyzické osoby. Škola informuje o udělení ocenění prokazatelným způsobem žáka a jeho zákonné zástupce a zajistí zaznamenání pochvaly nebo jiného ocenění do dokumentace žáka (resp. školy). d) Třídní učitelé mohou udělovat pochvaly a jiná ocenění z vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících, informují o udělení prokazatelným způsobem žáka a zákonné zástupce nezletilého žáka a zajistí zaznamenání pochvaly nebo jiného ocenění do dokumentace žáka (resp. školy). 2. KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ a) Jestliže žák poruší školní řád nebo jinak se dopustí hrubého porušení pravidel společného soužití a neetického chování, může mu být uděleno některé z následujících okamžitých kázeňských opatření: napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy b) Dalším kázeňským opatřením, které může být použito je vyloučení žáka z účasti na mimoškolní akci pořádané školou (školní výlet, exkurze, škola v přírodě, lyžařský výcvik apod.) c) Rozhodnutí o udělení napomenutí třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy. Žáka o uděleném kázeňském opatření informuje před kolektivem třídy jasně a přiměřeně věku a rozumovým schopnostem. Udělení kázeňského opatření zaznamená do dokumentace žáka. d) Při udělení důtky třídního učitele a důtky ředitele školy se postupuje obdobně

11 e) Návrh na vyloučení žáka z účasti na mimoškolní akci pořádané školou může podat vedoucí takové akce nebo třídní učitel. Důvodem se může stát skutečnost, že žák není rozumově a mravně způsobilý mimoškolní akci bezpečně absolvovat. Návrh musí být projednán s ředitelem školy, který o udělení tohoto kázeňského opatření rozhodne. f) O uděleném kázeňském opatření je vyrozuměn zákonný zástupce žáka výzvou k návštěvě školy, při které s ním třídní učitel kázeňské opatření osobně projedná. g) O udělených kázeňských opatřeních je informována pedagogická rada školy. h) Kázeňské opatření není stupněm hodnocení chování. Klasifikaci nižším stupněm z chování může předcházet v průběhu klasifikačního období jedno nebo více kázeňských opatření nebo může být kázeňské opatření uděleno na konci klasifikačního období současně s klasifikací nižším stupněm z chování. 3. SANKČNÍ ŘÁD a) Jestliže žák nedodrží pravidla stanovená tímto školním řádem, podle závažnosti může být přestupek považován za: porušení školního řádu závažné porušení školního řádu porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem b) Mezi závažná porušení školního řádu patří například: nespolupráce žáka se školou (např. při omlouvání absencí, plnění povinností, nevhodné chování apod.) neomluvená hodina svévolné opuštění školní budovy či prostoru stanoveném učitelem nebo osobou konající pedagogický dohled v průběhu vyučování nebo mimoškolní akce pořádané školou (včetně školní družiny) používání mobilního telefonu během kulturní akce nebo narušování jejího průběhu jiným nevhodným způsobem porušení zákazu návštěv na pokojích či chatkách po večerce během akcí pořádaných školou a delších než jeden den a další c) Mezi porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem patří například: držení a přechovávání zbraní ve vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích držení, distribuce a užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo jiných nebezpečných látek ve vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích porušení zákazu kouření ve vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích, přechovávání nebo použití výbušnin a pyrotechniky včetně zábavné ve vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích omezování osobní svobody jiných osob a jakékoli chování vedoucí k šikaně takové chování, které vede k úmyslnému poškození zdraví spolužáků nebo zaměstnanců školy zcizení nebo poškození majetku školy (včetně software), spolužáků nebo zaměstnanců školy či jiných osob přítomných v prostorách školy nebo na školních akcích výroky a chování žáků mající charakter porušení práv na ochranu osobnosti nebo deklarace lidských práv propagace stran a hnutí směřujících k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti fyzický nebo hrubý slovní útok na žáka, vůči pracovníkům školy porušení zákazu vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechu budovy, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken zneužití, znehodnocení či falšování úředních dokumentů jako jsou vysvědčení, Žákovská knížka nebo Zápisník a další

12 d) Opakované porušení školního řádu je považováno za závažné porušení školního řádu. Opakované závažné porušení školního řádu je považováno porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem. e) Dopustí-li se žák porušení školního řádu, bude mu uděleno jako okamžité kázeňské opatření ústní nebo písemné napomenutí třídního učitele. f) Dopustí-li se žák závažného porušení školního řádu, bude mu udělena jako okamžité kázeňské opatření důtka třídního učitele. g) Dopustí-li se žák porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem, bude mu udělena jako okamžité kázeňské opatření důtka ředitele školy. h) V případě, že se žák, kterému byla v průběhu školního roku udělena třídního učitele, dopustí dalšího závažného porušení školního řádu, nebo v případě, že byla žákovi v průběhu školního roku udělena důtka ředitele školy, může být takový žák vyloučen z účasti na mimoškolní akci pořádané školou. VII. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 1. ZÁSADY CHOVÁNÍ NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU a) Akcí pořádaných školou, které jsou delší než jeden den, se žák nemůže účastnit bez následujících potvrzení a dokumentů: souhlas rodičů s účastí žáka na akci očkovací průkaz průkaz zdravotní pojišťovny potvrzení o bezinfekčnosti žáka, které není starší než 3 dny potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka k absolvování akce, které není starší než jeden rok (pouze pro akce delší než 3 dny) potvrzení o seřízení vázání, případně jízdního kola (pouze pro lyžařské a sportovní kurzy) b) Při všech mimoškolních akcích pořádaných školou žák zodpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce v plném rozsahu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou. c) Během všech mimoškolních akcích pořádaných školou se žáci chovají bez vzájemných důvěrných dotyků. d) V použitých dopravních prostředcích se žáci chovají podle pokynů osoby vykonávající pedagogický dohled a provozovatele dopravy. Každý žák zodpovídá za pořádek na svém místě. e) Držení či užívání alkoholických nápojů, drog a tabákových výrobků během jakékoli akce je porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem. 2. VYCHÁZKA a) Před akcí budou žáci poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti a seznámeni s konkrétními pokyny a pravidly týkajícími se akce. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v třídní knize. b) Žáci jsou povinni dodržovat stanovený režim vycházky. Je-li vyučujícím požadováno vypracování pracovního listu, protokolu nebo záznamu z vycházky, stává se tato práce součástí hodnocení žáka v daném předmětu. 3. EXKURZE a) Před akcí budou žáci poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti a seznámeni s konkrétními pokyny a pravidly týkající se akce. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v třídní knize, přílohou je osnova poučení a seznam s podpisy poučených

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád. Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2

Školní řád. Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 Školní řád Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání

Více

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tuto novelizaci

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary I. OBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD. OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary I. OBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Název zařízení: OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary Spisová značka: OA/20/430/2013 Vypracoval a schválil: Mgr. Pavel Bartoš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 12. listopadu

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

Školní řád. Omlouvání žáků

Školní řád. Omlouvání žáků Školní řád Práva žáků Každý žák školy má právo na: 1. Vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 2. Výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti 3. Ochranu před

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ZŠ Č.J.: 001-0408-2014

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ZŠ Č.J.: 001-0408-2014 Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA Petroupim 49, 256 01 Benešov IČ: 63822211, tel: +420 311 440 246, 311 440 245 e mail: skolaarcha@skolaarcha.org ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ZŠ Č.J.: 001-0408-2014 SKARTAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: Skartační znak ZS6 397/2014 A10 Vypracoval: Mgr. Lukáš Synek, ředitel školy Schválil: Mgr.

Více

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah Obecná ustanovení I. Práva a povinnosti žáků II. Provoz a vnitřní režim školy A. Režim činnosti ve škole B. Režim při akcích mimo školu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne 15. 11. 2005 Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Základní škola a Mateřská škola Višňová ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Višňová Č. j.: ZS/0062/2014 Vydává: Mgr. Bc. Hana Matysová, ředitelka školy Podpis: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky. 1/2008 01.04.2008 4 01.04.2008 Mgr. M. Koudelka

Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky. 1/2008 01.04.2008 4 01.04.2008 Mgr. M. Koudelka Č.j. Spisový znak: 2-1 ŠKOLA Střední odborná škola Fortika Účinnost: 2006 Skartační znak: A5 Počet stran: 30 Razítko školy Podpis ředitele školy Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Název dokumentu Školní řád Vypracoval Mgr. Karel Folber Projednáno na pedagogické radě 23. ledna 2013 Platnost od 24. ledna 2013 Účinnost od 22. února 2013

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Školní řád A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ Školní řád Preambule Vzdělávání je založeno na zásadách: - Rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád Č. j: 1/09/05/Ja Spisový znak: A1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14 Účinnost: 1. 9. 2005 Skartační znak:

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 -

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 - I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 , Hradební 529 Vnitřní směrnice: Řád školy č. 2.1 Spisový znak: A 10 Skartační znak: ZŠPŠCHOT SŘ 1/2013 Účinnost od: 1.9.2013 Vypracovala: Mgr. Bc. Danielková Drahomíra Datum: 1.9.2013 Na poradě projednáno

Více

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014 Organizační řád školy Směrnice č.: 02 "Školní řád" strana 1 z počtu 43 Základní škola Valašské Meziříčí Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 45211353 SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

Více