Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZDÁVCÍ DOKUMENTCE Je se zadí rmcvé smluvy maléh rzsahu. Ne se zadvací říí d Zka vejch zakzkch. ZÁKLDNÍ USTNOVENÍ 1. Zavael Nv: Krajské cer vzdělví a Jazy škla s vem sí jazyé zkuš, Plň, sady 5. kvěa 4 (KCVJŠ Plň) Zsuce: RNDr. Jiří Ca, diel KCVJŠ Plň esa: sady 5. kvěa 4, Plň Zřizvael: Plňsk kraj Prví a: řěv rgaizace IČO: DIČ: CZ Kakí s Mgr. Lukš Vlček Kresdečí aesa: Kería 6, Plň Tel.: (+40) Mbil: (+40) Fax: (+40) Nv vejé zakz Rmcv smluva a dv sbíh maerilu a cekch b. 3. Pdmě vejé zakz Pdměem zakz uzaví rmcvé smluvy a dv sbíh maerilu a cekch b secifiach v Příl č. 1 é zadvací keace by zavae KCVJŠ Plň. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

2 4. D rví rmcvé smluvy Rmcv smluva de uzava a r. Její las de zaha em du rmcvé smluvy a jí las de kči ejzději eb vyčerím uvedeé klé hy rmcvé smluvy. 5. Pkl ha vejé zakz Pkl ha rmcvé smluvy maximlě Kč bez DPH ( Kč včeě DPH). 6. M lěí vejé zakz Veškeré lěí rmcvé smluvy de bíha v mě acvišě KCVJŠ Plň, Kería 6, Plň, říaě mluvě sady 5. Kvěa 4, Plň. 7. Termí a zsb dí abíd Uchač ručí abíd ejzději hdi e ručeě šu a aesu: Krajské cer vzdělví a Jazy škla s vem sí jazyé zkuš, Plň, Kería 6, Plň, eb sbě a uéž aesu. Srura abíd musí ví žavkm bě uvedem v é zadvací keaci. Nabíd musí b v řě uzavé blce a v aese musí b a vím mě uvede jmé kakí sby. D musí b bl začea zvem vejé zakz Rmcv smluva a dv sbíh maerilu a cekch b, a jméem a aesu uchače a bsahva zvrazěé začeí NEOTEVÍRT. Nabíd é ulyuí vše uvedeé lhy eu evy a evyhcují se. Nabíd de dlžea v m rigi a v é kii v emé ě, v českém jazyce a aké a CD v ekrké bě ve u PDF, řílha č. 1 ve u XLS. Uzav bl musí bsahva ři vyhveí abíd a : 1x rigil, 1x kie a 1x a CD. Vyhveí u vrazě začey ORIGINÁL, KOPIE a CD s abídku v ekrké bě. Nabíd ede bsahva y a avy, keré by hly zavae uvés v myl. Oevírí bk se de ka e v hdi a acviši KCVJŠ Plň, a aese Kería 6, Plň. Ve lhě měs d eví bk uchač vz svu abídku včeě abídé cey. Zavael vyluču žs variaíh šeí ch abídek. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

3 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obchí a laebí dmí Smluví vzah mezi zavaem a úsěšm uchačem de uave rmcvu smluvu dvce sbíh maerilu a cekch b. Uchač vie dlži zavaeli di vrh rmcvé smluvy dvce sbíh maerilu a cekch b, desa saurím zsucem vae eb sbu k mu saurím zsucem zcěu. Odměa za lěí dměu rmcvé smluvy de vaeli hraa a zkladě vysavech far za dv d běžch bvek. Pd ňv klad ede bsahva desaé žisi, zavael vě vri faru zě uchači s ím, že d ručeí aveé fary běží v lha jí slasi. Dvael vě vysavi faru eve dí a ví kmí dv v suladu s kkréí bvku a zkladě uzavé rmcvé smluvy. Zavael se zavazu uhradi faru ve lhě slasi 14 d a ručeí fary zavaeli. Dem slěí laebí visi de deslí farvaé čs z úču zavae. Cea zakz de zavaem uhraa bezhvsím vdem a í úče uchače uvede a fa. Fara musí mí y žisi: ú zavaeli i baeli, v a sídl rgaizace, s zbž ňv új, č. zakz bae, začeí a č. úču, a ker m b lace, de deslí fary a lha slasi (14 í), usečěéh zieléh lě čs k úhradě, lší žisi d usaveí 8 zka č Sb., i z řié hy, ve zěí zdějšh d. Neslěím saéh suu sray vae vzik baeli v faru vri bez laceí zě. Vrceím fary sv běže lha slasi. Oave eb acva eb v fara de aa vu slasí. Jeé cey uvedeé uchačem v referečím sezamu viz Přílha č. 1 jsu zvazé celu rví rmcvé smluvy. Ve vjimečch říadech ž ba zbž keré eí uvede v sezamu v Příl č. 1. V aém říadě se cea zbží řídí alím ceíkem vae kcvé zzí. Suče ce aéh zbží za celu rví rmcvé smluvy esmí krči 5 % z celé klé cey zakz, j Kč bez DPH ( Kč včeě DPH). Vzahy vslvě euaveé v é zadvací keaci se řídí zkem č. 513/1991 Sb., bchím zkíkem v laém zěí. Sučsí vrhu rmcvé smluvy de d: zvak zbží uvedeé v abídém sezamu ejzději acvh de e ručeí bv, zvak zbží v mě acvišě zavae, uvedeí dél zru u bch cekch zaříí (miimlě 4 měs), smluví u za dí s dvku a zkladě bv, dmí dsueí d smluvy. Uchač musí v vrhu smluvy dvce zbží akceva rk zavae a smluví u ve vši 1 % z cey zbž keré měl b za žd i zača de dí. Tím eí če ai me rk a du škdy. Další dmí zavae Uchač, ker l abíd, esmí b sučasě subvaem jiéh uchače v zadvacím říí. Pd uchač d ve abídek sasaě eb sčě s lšími uchači, eb d abíd a sučasě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 3

4 subvaem jiéh uchače v méž zadvacím ří zavael všechy abíd é am uchačem sasaě či sčě s jimi uchači vydí. Uchači evzik rk a uhraí klad sch s dím abíd zavaeli. Jelivé abíd u echy zavaeli h a eu uchačm vrcey. Zavael si vyhrazu v zruši zadvací říí kdykliv v h běhu. Uchači sami esu veškeré své klady sé s účasí v zadvacím říí. Jeliví uchači jsu vii zže se jakchkliv ker by hla aruši rasareí a edkrimiačí běh zadvacíh ří jméa ak v jhž dsd by hl jí k arušeí suěže mezi uchači v rmci zadí vejé zakz. Daz k zadvací keaci žé svím ekrké šy a vu aesu věé sby, a Zavael si vyhrazu v dmíu všechy dlžeé abíd, v změi eb li suěží dmí, v zruši suěž, mezi rzsah dměu zakz a v euzavří smluvu dvce zbží se žm z uchač. Ž z uchač em ai v říadě rk a du klad sch s vyacvím a dím abíd a říaé mi evybrach uchač ede ref. Vbem ejvhější abíd evzik řlušému uchači ví rk a zavaeli vis bezby řiju vrh rmcvé smluvy dvce zbží. Zavael si vyhrazu v uavi vrh rmcvé smluvy. Nvrh uchače mže b aké lě usave ker víjí dmíkm Oeračíh gramu Vzdělví kreceschs (OP VK). Pvis vae uchvva účeí zzamy: Uchač se zavazu řě uchvva rigil smluvy dvce zbží a dmě lěí vejé zakz včeě řílh a jh říach veškeré rigily účeh klad a rigily lšh ke suvejh s realizací vejé zakz miimlě r 05 v suladu s dmími OP VK. Vše uvedeé key a účeí klady u uchvy zsbem uvedem v zkě č. 563/1991 Sb., účev ve zěí zdějšh d a v zkě č. 499/004 Sb., archivví a své službě a změě ěkerch zk, ve zěí zdějšh d, a v suladu s lšími lami vími dy ČR. Ve smluvch uzavírach s říami arery a subvaeli uchač zavže u visí i říaé arery a subvae vejé zakz. Uchač d vie uchvva účeí zzamy vzahují se k dměu lěí vejé zakz v ekrké bě. Pvis vae uži krlu dměu lěí vejé zakz: Uchač vie v suladu se zkem č. 30/001 Sb. fiačí kr ve zěí zdějšh d, aříím Kme (ES) č. 188/006, kerm se saví vděcí avidla k aříí Rady (ES) č. 1083/006 a v suladu s lšími vími dy ČR a ES uži vk krly všech klad vzahujh se k realizaci dměu lěí vejé zakz, su sbm v k vku krly, z ěhž zakz hraa, veškeré klady suvejí s realizací dměu lěí vejé zakz, uži běžé věřví sečéh savu lěí dměu vejé zakz v mě realizace a su sučis všem sbm v k vděí krly. Ti vi smi jsu zavael a jím věé sby, svael ry, z ěhž zakz hraa a jím věé sby, úmí fiačí rgy, Miersv šklsv mldeže a ělvchvy, Miersv fiac Nejvyšší krlí úd, Evrsk kme a Evrsk účeí dvr, říaě lší rgy věé k vku krly. Uchač m d vis zaji, aby bbé visi ve vzahu k dměu lěí vejé zakz lili aké h 4 říaí subvaelé a areři. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 KVLIFIKCE UCHZEČE 1. Zklaí kvalifičí klady Uchač kže slěí zklah kvalifičh klad d 53 ds. 1 m. a) až h) zka vejch zakzkch dlžeím sdujh klad: a) česé hlšeí m, že uchač ebyl avcě dsu res či scha ve sěch zlčiéh slče res či účasi a zlčiém slče galizace vs z resé čisi, dílv řijímí úla, dlce eříméh úlakřsv dvdu, úvvéh dvdu, včeě říad, kdy jde říavu eb s eb účasesví a aém resém čiu, eb šl k zahlaí dsuí za schí aéh reséh čiu; jde-li vku s, musí e klad sl saurí rg eb žd č sauríh rgu, a -li saurím rgem uchače či čem sauríh rgu vk s, musí e klad sl saurí rg eb žd č sauríh rgu é vké sby; dv -li abíd zahraičí vk s svím své rgaizačí slž, musí e klad sl ved uvedech sb rvěž veucí é rgaizačí slž; e zklaí kvalifičí klad musí uchač sl jak ve vzahu k úmí České reubli, ak k mi svéh sídla, ma ikí či bydlišě, b) česé hlšeí m, že uchač ebyl avcě dsu res či, hž s dsaa suví s dměem ikí uchače d zvlšh vh d eb šl k zahlaí dsuí za schí aéh reséh čiu; jde - li vku s, musí u dmí sl saurí rg eb žd č sauríh rgu, a - li saurím rgem uchače či čem sauríh rgu uchače vk s, musí e klad sl saurí rg eb žd č sauríh rgu é vké sby; dv-li abíd zahraičí vk s svím své rgaizačí slž, musí e klad sl ved uvedech sb rvěž veucí é rgaizačí slž; e zklaí kvalifičí klad musí uchač sl jak ve vzahu k úmí České reubli, ak k mi svéh sídla, ma ikí či bydlišě; c) česé hlšeí m, že uchač ealil su dsau í elé suěže fru dlceí d zvlšíh víh du; d) česé hlšeí m, že vči ma uchače ebíh lvečí ří v ž byl vy rzhuí úad eb lvečí vrh ebyl zamíu, že maek esaču k úhradě klad lvečíh ří eb ebyl krz zruše, že maek byl zcela esačují eb zavedea uce sva d zvlšh vh d; e) česé hlšeí m, že uchač eí v likvici; f) česé hlšeí m, že uchač em v evideci í zachycey ňvé ela, a jak v České reub, ak v mi sídla, ma ikí či bydlišě uchače; g) česé hlšeí m, že uchač em elaek a jém a a e a vejé zaví jišě a jak v České reub, ak v mi sídla, ma ikí či bydlišě uchače; h) česé hlšeí m, že uchač em elaek a jém a a e a scilí zabečeí a řěv a sí lii zaměsasi, a jak v České reub, ak v mi sídla, ma ikí či bydlišě uchače. Česé hlšeí (Přílha č. ) zují slěí zklah kvalifičh klad, keré esmí b k símu 5 i, ke kerému m b slěí kvalife kz, sarší 90 dřh. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

6 . Prfesí kvalifičí klady Uchač kže slěí fesh kvalifičh klad d 54 zka vejch zakzkch dlžeím alíh vu z bchíh rejsří, d v uchač zas eb v z jié bbé evidece; v se dkld v rigi eb v úě věé kii a esmí b sarší 90 dřh k símu i dí abíd. D ak uchač dlží klad věí k ikí d zvlšh d v rzsahu víjím dměu zakz, jméa klad zují řlušé živseské věí. 3. Další kvalifičí klady Uchač dlží sezam miimlě 3 srvaelch dvek bbéh charakeru such uchačem v bbí sh ří d uvejěí é zadvací keace. Uchač uvede jh rzsah a suí včeě ka a zavae ěch zakk. Srvaelu službu se rzí dv sbíh maerilu a cekch b miimlě ve vši Kč bez DPH. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 6

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRI 1. P hh kriérií Nabíd dlžeé v řém ermíu u hcey ve ch sbě juch krch: Úls abíd Pdměem hceí de úls abíd. Uchač dlží abíd ve sru uvedeé v čsi Srura dlžeé abíd. Uchač d dlží všechy vié řílhy uvedeé v é zadvací keaci, keré u sl všechy uvedeé žav. Nabíd musí b úl abíd eúlé u auma vyy a eu d hcey. Neúlé eb ehé zacví abídch ce de dvdem k vyí abíd z hceí. Slěí kvalifičh a lšh žavk Pdměem hceí de slěí kvalifičh a lšh žavk vylvajh z é zadvací keace. Nabíd eslňují save kriéria u vyy a eu d hcey. Cevé hceí dlžech abídek Zavael vyluču variaí šeí. Zavael uži sě uvede hí kriéria. Nejižší abíd cea dměu zakz bez DPH (vha h kriéria čií 100%) za všechy lž v sezamu zbží viz Přílha č. 1.. Zsb hceí abíd Nejižší abíd cea: Kriéri Nejižší abíd cea de suzv jak ejižší cel cea za dmě lěí (suče ce u všech lžek sezamu v Příl č. 1) bez ě z řié hy. Cevé kriéri de hce zsbem viz íže (vsdek de sarě maema zah a deseié m). ejvhější abíd z. ejižší cea (ha) Bvé hceí cey = x 100 cea (ha) hceé abíd (Kč) Nabíd s ejvyšším bvm hceím de víěz. STRUKTUR PŘEDLOŽENÉ NBÍDKY Nabíd musí b dlžea v sdují sru: 1. Krycí l viz Přílha č. 3. Obsah 3. Kvalifičí klady Dklady zují 7 a) Zklaí kvalifičí klady b) Prfesí kvalifičí klady TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

8 c) Další kvalifičí klady 4. Sezam zbží a bější secife + abíd cea Viz. Přílha č. 1 Sezam de lě s abíéh zbží. 5. Nvrh rmcvé smluvy Uchač dlží vrh rmcvé smluvy, ker rese všechy dmí saveé u zadvací keací. Zavael si vyhrazu v uavi bsah vrhu rmcvé smluvy. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 8

9 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY I Přílha č. 1 REFERENČNÍ SEZNM ZBOŽÍ N z ev l žz b ží MJ Ceav CZKz amj bez DPH Ceav CZKz amjv č. DPH Kace ka bíl, ří Kace ka i ez iv, ří Kace ka červe i ez iv í, ří Kace ka i ez iv, ří Kace ka ra žv i ez iv, ří Kace ka i ez iv, ří Kace ka bíl 10g, ří Kace ka bíl 160g, ří Kace ka bílf gra f k 160g, ří Kace ka i ez iv 160g, ří Kace ka červe i ez iv í 160g, ří Kace ka i ez iv 160g, ří Kace ka ra žv i ez iv 160g, ří Kace ka i ez iv 160g, ří Kace ka bíl 50g, ří Kace ka bíl 3,, ří Kace ka i ez iv 3,, ří Kace ka červe i ez iv í 3,, ří Kace ka i ez iv 3,, ří Kace ka ra žv i ez iv 3,, ří Kace ka i ez iv 3,, ří Kace ka bíl 3,, ří, čvere ča Kace ka bíl 3,, ří, li a

10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY I Kace ka bíl 3, 160g, ří Kace ka bíl 3, 50g, ří Kres l ír, bíl 0g í0ks Kres l ír, bíl 3, 0g í0ks Kar B1, bíl 160g E ike ysa í105x 4, 5, 4 í10arc h E ike ysa í70x 41, 4 í10arc h Sa íe ike yv k u č bílérvy, 5x 16m E ike ya kcd18m, v i ř í že k17m í10arc h E ike yaza čv í la m 40m í10arc h Ta be la č íe ike y 10x 36, 1m dé í0ks Sa íbl če k76x 76m, 10ks Sa íbl če k50x 38m, 10ks Sa íbl č 76x 76m, 5rev 90l c h í450ks Ša líče kbíl10l 9x 9cm í10ks s - i bl čza čac í15x 50m 5rev, 10l kv bl č f lie rau évaz by čir 150m ikr f lie rau évaz by 0m ikr f lie rau évaz by červe 0m ikr f lie rau évaz by 0m ikr f lie rau évaz by ku řv 0m ikr bl k fl har, 65x 98cm, 50g, č bl k0l í5bl k bl k fl har, 65x 98cm, 70g, čvere ča bl k0l í5bl k e č ía ír í v l i e, v la Bší 1m, r v i 150m l ía ír 0 r B1, 5g, r z érvy Obl C5sa í Obl C6sa í Obl DLsa íbez ké Obl DLsa ké kemvav

11 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY I Obc h ía š C4sa bez ké Obc h ía š B4s křížv m em, sa í í40ks Obl bli B5, sa í Obl bli C4, sa í Se ši y 4, li a 40l Se ši y 45, čvere ča 40l Se ši 5, y 54, li a 40l Se ši 5, y 545, čvere ča 40l Se ši 6, y 64, li a 40l Se ši 6, y 645, čvere ča 40l Zzam ík iha li, 10l Zzam ík iha 5, li, 10l Bl k li a 50l Bl k5, li a 50l K iha ř h dc h d K iha šléa des la é šy Příjv é kla í kla dysa vac č lva 6 50ks V jv kla í kla d, sa vac 6 50ks Dv, 6 10ks Prus, 7 10ks Ces v í říz 5 50ks Úče za h v 6 50ks k iha šy dř lvac í z zam ík4 z zam ík5 í lňke émuz zam í 4 í lňke émuz zam í 5 diřs ř lu šes v ím, 5, des kže Pa bezc hl í r 40g Pa bezc hl í r 40g

12 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY IV Pa bezc hl í r 40g Pa bezc hl í r žv r 40g Pa s uc hl í r 40g Pa s uc hl í r 40g Pa s uc hl í r 40g Pa s uc hl í r žv r 40g Pa se hl i r 40g Pa se hl i r 40g Pa se hl i r 40g Pa se hl i r žv r 40g Pre š v se hl i e š 350g Pre š v se hl i e š 350g Pre š v se hl i e š 350g Pre š v se hl i červe e š 350g Pre š v se hl iag ičku e š 350g Pre š v se hl iag ičku e š 350g Pre š v se hl iag ičku e š 350g Pre š v se hl iag ičku červe e š 350g Pa saas y, rz a žie l a ža 3cm, r 40g Pa saas y, rz a žie l a ža 3cm, r 40g Pa saas y, rz a žie l a ža 3cm, r 40g Pa saas y, rz a žie l a ža 3cm, r žv r 40g čz v ěs r 40g čz v ěs r 40g čz v ěs r 40g čz v ěs r žv r 40g čez v ěs r 40g čz v ěs r 40g čz v ěs r 40g

13 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY V čz v ěs r 40g čz v ěs r žv r 40g č4 lyy, zasuvac íš íe rva bíl č4 lyy, zasuvac íš íe rva č4 lyy, zasuvac íš íe rvasv ě č4 lyy, zasuvac íš íe rva mav ě č4 lyy, zasuvac íš íe rva červe č4 lyy, zasuvac íš íe rva č4 lyy, zasuvac íš íe rva č4 lyy, zasuvac íš íe rva še d čs su h raa, ma er iv épvc, rva čs su h raa, ma er iv épvc, rva bíl čs su h raa, ma er iv épvc, rva čs su h raa, ma er iv épvc, rva červe čs su h raa, ma er iv épvc, rva čs su h raa, ma er iv épvc, rva Os b ív iz i kř des av kresy 3se hl iav zac í íe bg ičku s v s í r 130g s íac íliša í4a ž60l des s kliem 4 zav írac ídes s kliem 4 P v s b č u 4 P i a bl k4v če ěbl Des se hl iag ičku lyy, lu šť 6m a ke y 4srga iz érem, m i. 10 řihr de ev éma dl, řihr v iz i z ěléhma er ilu, íma e l u h srame, uzamy e l (x klíče k) S v lyy, u h é S v 3, lyy, u h é Pa rz lišva č, 4rev sv kr ji, 1l Prse é ly U z v ěs eurer frace, h kru ič vrc h, 4m ikr

14 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VI Prse é ly U z v ěs eurer frace, h hla drc h, 4m ikr Prse é ly L z v ěs eurer frace, h kru ič vrc h, 4m ikr Prse é ly U z v ěs eurer frace, h kru ič vrc h, rev é Prse é ly U z v ěs eurer frace, h kru ič vrc h, rev kra j Zv ěs érasare í lya CD, a 4ks CD, eurer frace, sy Prse é lya 8v iz ie er frace 6d, év iz i k P č 8cm, mrarva vrc h P č 8cm s ím, v ějš raa a že em P č 5cm, mrarva vrc h P č 5cm s ím, v ějš raa a že em rc hiv í č mrarva vrc h, a e íe ike a Kar v č ce l rev se š v a hemaa dem, 5cm Kar v č ce l rev se š v a hemaa dem, 7, 5cm P čy ř 4c že k30m, P čy ř 4c že k30m, bíl P čy ř 4c že k30m, P čy ř 4c že k30m, červe P čy ř 4c že k30m, P čy ř 4c že k30m, P čy ř 4c že k30m, še d P če a č íčy ř 4 E ike y é če u 7, 5cm E ike y é če u 5cm Pre a č í č4 Úc hy y ryc če í5ks P v sryc hlsvr ku 4 Zv ěs éa 4s z dcem, r 40g í5ks rc hiva č íkra be ev bx, í5ks rc hiva č íboxr v kra be, 5cmsezav írac ímsys émem í5ks rc hiva č íboxr v kra be, 7cmsezav írac ímsys émem í5ks rc hiva č íboxr v kra be, 1cmsezav írac ímsys émem í5ks

15 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VI rc hiva č íkra be 5ks čší u 8cm í5ks v a čcm bikli 90x 60m di lma, ělkže, čy ř mec ha i yu D, u asac í by, r z é řihr d Ba l í s 50mx 6m čir Ba l í s 50mx 6m h ěd Ba l í s 50mx 6ma Sa í s 10mx 10m, rasare í Sa í s 19mx 3m, rasare í za čac í s 50mx 3m, Sy í8m Sy í50m í75ks Sy í3m Kace kés jva če 4/6e šíva č še dlí é í0ks še dlímav é Tu hé idl 40g (y či ), aa r, kre vya e l é Te é idlaa ex il,, kži, f gra fie Te é idlaa ír Ve řiv é idl, u 3g f lieru č í a ž 50cm, 0µm í6ks mage y m cm g ič 70m, rev é v ékliy rev é15m í1ks v ékliy rev é19m í1ks v ékliy rev é5m í1ks v é ři í čc hrv é v é ři í č rev é ři í ča kr éa rev é íga ž 15cmsguvuru k í ž 1cmsguvuru k í

16 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VI ž 6cmsguvuru k í r zv dlavac í ž, 18m idla ae yv š, 50g Dva č v s v m i lň, říl ž íkr z é y, v k 0l Se šíva čce l v s v m i lň, guv é, v k 0l, s jva če 4/6ma 6/6 r šíva č k Oz v ka ce kéu ž, v éma lé z v ks l í kre kč r s 4, m kre kč r s 5m kre kč r s 8, 4m s l ívaza če kr k dě fu kce v íav z v í 15l, 1 vr, v vaz, v zac íac ia 30l v y 41 ž m 6m, v y 41 ž m 8m, v y 41 ž m 10m, v y 41 ž m 1m, v y 41 ž m 14m, v y 41 ž m 16m, v y 41 ž m 6m, červe v y 41 ž m 8m, červe v y 41 ž m 10m, červe v y 41 ž m 1m, červe v y 41 ž m 14m, červe v y 41 ž m 16m, červe v y 41 ž m 6m, bíl v y 41 ž m 8m, bíl v y 41 ž m 10m, bíl v y 41 ž m 1m, bíl v y 41 ž m 14m, bíl v y 41 ž m 16m, bíl v y 41 ž m 6m,

17 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY IX v y 41 ž m 8m, v y 41 ž m 10m, v y 41 ž m 1m, v y 41 ž m 14m, v y 41 ž m 16m, Lam i r u fólie x 15m ikr sa lam iv ír a 54x 86m, 15m ikr sa lam iv ív iz i 67x 9m, 15m ikr sa lam iv í6, 80m ikr sa lam iv í6, 15m ikr sa lam iv í5, 10m ikr sa lam iv í5, 15m ikr sa lam iv í 80m ikr sa lam iv í 10m ikr sa lam iv í 15m ikr š í a čru č íe kr k dvu řd d j, am ěťas h15š í h a š íe k d kem, ka s D16, 9, 1, 19m, ver ikl íizrca dlv že é, ři jie l kpc s USBrz hra vz kla ív v ěusb be l, s fware, er iee b er iv bl a ér s š í a čd16m, /bíl v i 7m s š í a čd19m, /bíl v i 7m s š í a čd1m, /bíl v i 7m s š í a čd19m, /bíl v i 7m k u čv za čses a bil ívu ks ru kc í 3, ac ia 10l, me r kéia lcv ém ěří kaza č, žs m ě iy zurv r hv er frace, v l e s k kéu zv k, m i 60cm l lr, 10m d j, z kla ífu kce, dc iy, ce a er iea bíc í10m h íks er iea bíc í50m h íks s r vac r j, ma lu ce lř, zacu s se šíva č, ce késy, kre di ír ya CD, s ue ňu a ídin- 4, NB Úa j y zu říč am ikr čs e x 8m, ryc hls z ím i 1, 7m i, z ía ž7l a u, e r ži és r acem i 10m iu, v m i 0lir, au ma ks ar /s, ee l j ru, íz khlu čs, z ru m i 5 a zac ímec ha mus

18 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY X js r vac r 0m l í + 10ks hy čie k Pererame Ku lič éer 3m Ku lič éer 5m Ku lič éer v 5m lič éerses j kem Perzv raz č érvy, fluresce č klív hr 3m Perzv raz č érvy, fluresce č klív hr 3m Perzv raz čr žv érvy, fluresce č klív hr 3m Perzv raz čra žv érvy, fluresce č klív hr 3m Perzv raz č érvy, fluresce č klív hr 4m Perzv raz č érvy, fluresce č klív hr 4m Perzv raz čr žv érvy, fluresce č klív hr 4m Perzv raz čra žv érvy, fluresce č klív hr 4m Perzv raz č érvy, fluresce č klív hr 4, 6m Perzv raz č érvy, fluresce č klív hr 4, 6m Perzv raz čr žv érvy, fluresce č klív hr 4, 6m Perzv raz čra žv érvy, fluresce č klív hr 4, 6m P va čsv l m hr em 1, 8msve ila č ímc hr í kem, z av ěez va vya e l rva červe P va čsv l m hr em 1, 8msve ila č ímc hr í kem, z av ěez va vya e l rva P va čsv l m hr em 1, 8msve ila č ímc hr í kem, z av ěez va vya e l rva P va čsv l m hr em 1, 8msve ila č ímc hr í kem, z av ěez va vya e l rva SDP va čsv l m hr em 1, 8msve ila č ímc hr í kem, z av ěez va vya e l 4rvy (červe ) í4ks SDzv raz č4rvy ( ra žv a fia lv ), fluresce č klív hr 3m í SDzv raz č4rvy ( ra žv a fia lv ), fluresce č klív hr 4m í SDzv raz č4rvy ( ra žv a fia lv ), fluresce č klív hr 4, 6m í Fl har mar kerv íb, la hr červe Fl har mar kerv íb, la hr Fl har mar kerv íb, la hr Fl har mar kerv íb, la hr

19 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY XI SDFl har mar kerv íb, la hr (červe ) sa 4ks Fl har mar kerv íb, klív hr červe Fl har mar kerv íb, klív hr Fl har mar kerv íb, klív hr Fl har mar kerv íb, klív hr SDFl har mar kerv íb, klív hr (červe ) sa 4ks Whie bar dmar kerzasuc has íra e l e x k la hr červe Whie bar dmar kerzasuc has íra e l e x k la hr Whie bar dmar kerzasuc has íra e l e x k la hr Whie bar dmar kerzasuc has íra e l e x k la hr Whie bar dmar kerzasuc has írare l e x k la hr fia lv SD- Whie bar dmar kerzasuc has íra e l e x k la hr (červe ) sa 4ks Kace ž érvy vr HB Kace ž érvy vr B SDas e l 1r z c hrev í1ks Mikr u žce l v 5m Tu hy m ikr u ž vr HB Tu hy m ikr u ž vr B va čcd/dvdlier, 6m, va čla CD/DVD, sv ě ls ls a, v dě l s a 1m, va čla CD/DVD, sv ě ls ls a, v dě l s a 1m, va čla CD/DVD, sv ě ls ls a, v dě l s a 1m, va čla CD/DVD, sv ě ls ls a, v dě l s a 1m, červe SD va čla CD/DVD, sv ě ls ls a, v dě l s a 1m, (červe ) va čv h kec h kému kres s a 5m va čv h kec h kému kres s a 35m va čv h kec h kému kres s a 5m va čv h kec h kému kres s a 7m SD va čv h kec h kému kres s a 5, 35, 5, 7m av la kse š ěe čkem y ža u ža kč íf lie

20 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY XI y žbeza š y žvy ilv agra fiv éčrya i kus y av í k čir é30cm av í k čir é50cm av í ks úhlm em, s u eav í 10cm šk l íkří í1ks šk l íkří rev - 6rev sa 6ks Kre kč í s (s r j)4, m Kre kč í s (s r j)5m Kre kč í s (s r j)8, 4m SDemery 8rev, u by 16m l SDas e lvs é1rev ru d kčerve h ěd í6ks kgra fiv u ž ě vr 6H kgra fiv u ž ě vr 5H kgra fiv u ž ě vr 4H kgra fiv u ž ě vr 3H kgra fiv u ž ě vr H kgra fiv u ž ě vr H kgra fiv u ž ě vr F kgra fiv u ž ě vr 8B kgra fiv u ž ě vr 7B kgra fiv u ž ě vr 6B kgra fiv u ž ě vr 5B kgra fiv u ž ě vr 4B kgra fiv u ž ě vr 3B kgra fiv u ž ě vr B kgra fiv u ž ě vr B kgra fiv u ž ě vr HB SDv v érvy 1rev, m, 5m SDu š6x 0g, rvy červe h ěd

21 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY XI sa rv íraz í k, bdél í lc ha 6x 9m, k sa rv íraz í k, bdél í lc ha 38x 14m, k sa rv íraz í k, bdél í lc ha 47x 18m, k sa rv íraz í k, bdél í lc ha 58x m, k sa rv íraz í k, bdél í lc ha 70x k sa rv íraz í k, 41x 4m, k sa rv íraz í k, 50x 30m, k sa rv íraz í k, v š a 3, 8m, k sa rv íraz í k, 30x 30m, k sa rv íraz í k, 40x 40m, k í lš kraz í 6x 9m, rva í lš kraz í 38x 14m, rva í lš kraz í 47x 18m, rva í lš kraz í 58x m, rva í lš kraz í 70x rva í lš kraz í 6x 9m, červe rva í lš kraz í 38x 14m, červe rva í lš kraz í 47x 18m, červe rva í lš kraz í 58x m, červe rva í lš kraz í 70x červe rva í lš kraz í 6x 9m, rva í lš kraz í 38x 14m, rva í lš kraz í 47x 18m, rva í lš kraz í 58x m, rva í lš kraz í 70x rva í lš kraz í 6x 9m, rva í lš kraz í 38x 14m, rva í lš kraz í 47x 18m, rva í lš kraz í 58x m, rva í lš kraz í 70x rva í lš kraz í k, 41x 4m, rva

22 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY XIV í lš kraz í k, 50x 30m, rva í lš kraz í k, v š a 3, 8m, rva í lš kraz í k, 30x 30m, rva í lš kraz í k, 40x 40m, rva í lš kraz í k, 41x 4m, červe rva í lš kraz í k, 50x 30m, červe rva í lš kraz í k, v š a 3, 8m, červe rva í lš kraz í k, 30x 30m, červe rva í lš kraz í k, 40x 40m, červe rva raz í rva 5m l raz í rva červe 5m l raz í rva 5m l raz í rva 5m l raz í ac í du š 1x 7cm raz í ac í du š 1x 7cm červe raz í ac í du š 1x 7c Ter Q61 Ter Q60 Ter Q601 Ter Q60 Ter Q603 Ter Q5949 Ter OKIB450 Ter Deve l TN14 MTer Deve l 501B Ter C3903 Ter Lexmar kx543ye lw Ter Lexmar kx543cya Ter Lexmar kx543mage a Ter Lexmar kx543blac k Ter Lexmar kx64

23 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY XV CD- R70MB, vrc h l i škr b i dl í5ks CD- R70MB, vrc h l i škr b vrc h e l ec h lg iílig h Scr ibe, i dl CD- RW70MB, Ulra Se d3xv v ém kra bičce DVD- R4, 7GB16x i dl í5ks DVD- R4, 7GB16x e l ec h lg iílig h Scr ibe, i dl DVD- RW4, 7GB6x, BOX DVD- R8, 5GBdua llayer, 4x BOX í5ks VHS40m iu í m i idv60m iu í a še ( bl )a CDs ké kemac hl d ke a 3, 5"1, 4MB BOXa 1DVD 14m í BOXa 1DVD SLIM9m í BOXa DVD 14m í BOXa 3DVD, í BOXa 4DVD, 19m í saa CD, sa PVC, sa é řie ík dkla du í6ks a kr v dkla ča ke y s hva e l r z érvy v s jaa a lgy, r z érvy ě s l írga ir kr a s hli í mr mem 90x 60cm kr a s hli í mr mem 10x 90cm kr a s hli í mr mem 180x 90cm k š d ě m i 10l Ubrus s l íbílé3x 3cm Hu biča bí Č íhe dv b u zm ikrv lka 30x 30cm í Č írz ka CRTa LCD iry í Č íu brus a brazv ryc hlu

24 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY XVI Pa éu dvuvrs v ší i. 1cm, v im i. 1m íks a ía ír dvuvrs v 0úr žk í4r j b a ía ír dvuvrs v m 8cm í6r lí hyg ie kées íč, v kra bičce, dvuvrs v é a dvace u č í Z, dvuvrs v recy klva é í0ks y e ls ils ě 70x 10 80m ikr í5ks s če k ě éh k še čir 30l í40ks s č k še 35l, 7m ikr s č k še 65l, 7m ikr í0ks d éy 60l, 40m ikr, za a hvac í se k d éy 10l, 50m ikr í5ks d éy 10l, 0m ikr č í ěaa bíléa 40m l u a bílu a li4, 5x 4, 5cm ke lím 3l r zv bílé ke lím r zv bí er ke lím 18l r zv h ědé m h a kvu, dél 1, 5cm, bílé CELKOV ÁCEN

25 i Přílha č. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Česé hlšeí slěí zklah kvalifičh klad d 53 ds. 1m. a), b, c), d), e), f), g), h) zka č. 137/006 Sb., vejch zakzkch, v laém zěí (d zk ) Prhlašuji í česě, že: uchač ebyl avcě dsu res či scha ve sěch zlčiéh slče res či účasi a zlčiém slče galizace vs z resé čisi, dílv řijímí úla, dlce eříméh úlakřsv dvdu, úvvéh dvdu, včeě říad, kdy jde říavu eb s eb účasesví a aém resém čiu, eb šl k zahlaí dsuí za schí aéh reséh čiu ( 53 ds. 1 m. a/ zka),(jde-li vku s, musí e klad sl saurí rg eb žd č sauríh rgu, a -li saurím rgem vae či čem sauríh rgu vae vk s, musí e klad sl saurí rg eb žd č sauríh rgu é vké sby; dv-li abíd či ž účas zahraičí vk s svím své rgaizačí slž, musí e klad sl ved uvedech sb rvěž veucí é rgaizačí slž; e zklaí kvalifičí klad musí vael sl jak ve vzahu k úmí České reubli, ak k mi svéh sídla, ma ikí či bydlišě) ebyl avcě dsu res či, hž s dsaa suví s dměem ikí vae d zvlšh vh d eb šl k zahlaí dsuí za schí aéh reséh čiu ( 53 ds. 1 m. b/ zka), (jde-li vku s, musí u dmí sl saurí rg eb žd č sauríh rgu, a -li saurím rgem vae či čem sauríh rgu vae vk s, musí e klad sl saurí rg eb žd č sauríh rgu é vké sby; dv-li abíd či ž účas zahraičí vk s svím své rgaizačí slž, musí klad d h mee sl ved uvedech sb rvěž veucí é rgaizačí slž; e zklaí kvalifičí klad musí vael sl jak ve vzahu k úmí České reubli, ak k mi svéh sídla, ma ikí či bydlišě),uchač ealil su dsau í elé suěže fru dlceí d zvlšíh du ( 53 ds. 1 m. c/ zka),a uchače eí hlše krz eb vrh a hlšeí krzu ebyl zamíu eaek ma uchače ai eí i uchači v vyrví eb zavedea uce sva d zvlšh d, ( 53 ds. 1 m. d/ zka),uchač eí v likvici ( 53 ds. 1 m. e/ zka), uchač em v evideci í zachycey ňvé ela ( 53 ds. 1. m. f/ zka), uchač em elaek a jém a a e a vejé zaví jišěí ( 53 ds. 1 m. g/ zka), uchač em elaek a jém a a e a scilí zabečeí a řěv a sí lii zaměsas i ( 53 ds. 1 m. h/ zka). T česé hlšeí deuji jak... (ař. dse dsavesva a.s., ael sčsi s ručeím mem ad., se u desraiví vče) V e. d iul, jmé, říjmeí TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

26 Přílha č. 3 VZOR KRYCÍHO LISTU KRYCÍ LIST NBÍDKY Nv zakz: Rmcv smluva a dv sbíh maerilu a cekch b. Zavael Krajské cer vzdělví a Jazy škla s vem sí jazyé zkuš, Plň, sady 5. kvěa 4 sady 5. kvěa 4, Plň Kakí s: Mgr. Lukš Vlček Kresdečí aesa: Kería 6, Plň Tel.: (+40) ; Mbil: (+40) ; Fax: (+40) ; Nv uchače, ví a Uchač Sídl: Baí sí: Jmé sauríh zsuce sčsi vč. ka (el. č., fax, , aesa): IČO: DIČ: Subk zasa v bchím rejsří: NO / NE NBÍDKOVÁ CEN (suče všech lžek v sezamu Přílha č. 1) Cea celkem bez DPH v Kč Cea celkem včeě DPH v Kč Os vě za uchače a (jmé, ef, ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINNCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ii

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

ř é í é ří í ř ě ý ří ě Š ů ě ěř ě ý ří í í í é Ú Í ý ú í í ú í úř Ž ý ř í í é Š ě ý ý ý ě é ř í š ú ý ěř ří ě š íý ří é š í í ří í íž í Š í Š éúř ě í ě é ě í ů íř Š é ý ě ří í ž éž ě ě ř ů Č ě ů ř ě Ú

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Š ť ř š ř éú Ú ýú á Ú čá é á č éč ě ě š ř ů Ú á č ě ě š ř ů Ú á ř ě ř éř ů á ř č Ú ř ý č ář ý á ý é ě ý Ú ř š ř ý ř Ú á á Č Č Č č Ú á á Ú á á éč á ě ý áč ý á ě ň ř á á á ě á á á Ú č ř č ý á á ýý á ě ěř

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ý Áľ ľ Ř ł É č ř ä ě ě š ř ů ř é ŕ ć ě č ř é ů é úč é é Ú é é é éč é ě é ř ŁĘ ž ě řč ě ř Š ř ě ě é É Ř Ě Ř É Ř Ěľ ľěľ ř ě ě é ř é é ž č é ř ř ě ř é éč é ě ř ů é č ř é ř č ů ž é ě ž č č Đ č ú éč é ů ě é

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

í ř š ř í é í ě é ěř é é í ě ě í ů š é ě í š é ú é í ň í é Č Č í é í é é í í ž éž í í í ří ř ř ě í ě ší ě ň ů í é ř ř íž í é ě é ě í ě ů ě é í é ě ěř í é ú í í ě í ří é í ě í í ř é éž é ď í í í í í š Ž

Více

á č á ě š é ř ř ž á á á č č á ž é á ž ů é ě ů á ě á á ě á č ú á ě á ú ě é ů ú é č ř é č ú ý č á ž ž žáď é éú á žá é ř ě ů á žáď á š š ž ř ů č š é á ř ě ž ý ěž ý úč ů ř ě ě ě ě á á ě ů ž ř ů č á š š Š ř

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Á Í Ů É ě ě š í é é š é ž í ý říž í říž ž ů í ý říž í čí ž ř ž říž č říž ě é ě í í ř ě ý říž ž ě ží é í í ě é ě í ý říž ž ř í í ř ž Š é é é é í í ě ě ší č ý Ý ů é éč í ž é ě í ě í é í ň č ě žší č é š ý

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

í ě á ě Č ě Š ě á í á ě á ý á í ě ý á í Í ě Á á í ťá á ú í ě í ě ší ů áš á ť é ě í Ú í í ě Š ě ě š ě í á ů ý ý á í ť í ý ý ú í á ě ů Ž ý á š ě í ů ú ú í š é á ů á á é ť í Ý é í ť ý á á ě í í ú ů š ě í

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Á Í Ě Č ý Í Ř Á ÁŠ Á Í Í ě Ú ú ě ú ř Ý ě ě ř ů ě Í é Ú Ú ř é ě Ú ú ě ř é ě Ú é ó ě ě ě ě ř ý ř ú ř ř ě ě ř ů ě éú ě ř é ý ě Ú ú ř éý Í é Ú ř ě ř é é ě ě ě ě Ú Ú é ú ý ě Ú Ú ř é é ě ě ě é ě ř ě ř é é ě

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

É ŘÍ é ř ě š č é š ě ě ě č é é ž č ě ý ý ř ě ů ž ěř ý ů ý éš é š Ú říž č é š é č ř é ř ěř č ř é ý ěř č ř é ěř ř č č ř é ěř č ř é ěř č č ř é ěř šé č ř é ěř č ř é ý ěř ě é é ř é é é ř ý č ů é š ě č ř é ě

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více