Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu, ale pro život se učíme 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Celkový Ročníkový UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti 195 2

3 5. ŠKOLNÍ PROJEKTY Životní prostředí a Já aneb přežije Země? Jsi můj kamarád Školní aktivity HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHY Družina 234 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV - LMP základní školy praktické, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice, Štefánikova 2 Motivační název: Ne pro školu, ale pro život se učíme Předkladatel: ZŠ, PŠ a DD Boskovice, Štefánikova 2 Štefánikova 2, Boskovice Mgr. Jarmila Štůlová Mgr. Jarmila Štůlová Tel.: Fax: Zřizovatel: Jihomoravský kraj 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. Charakteristika školského zařízení Příspěvková organizace Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice, Štefánikova 2 vykonává činnost těchto škol: Základní škola praktická Základní škola speciální Praktická škola jednoletá Školní jídelna Internát Dětský domov 2.1. Charakteristika školy Základní škola praktická poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), zejména pak ustanoveními 16 a Části třetí a prováděcími předpisy k zákonu. Jsme úplnou školou s prvním až devátým ročníkem základní školy praktické. Škola se nachází v klidné části Boskovic, které jsou spádovou oblastí pro severní část okresu Blansko. V současné době navštěvuje školu 76 žáků. Škola má odloučené pracoviště na ulici Dukelská v Boskovicích Vybavení školy Prostory pro výuku na prvním a druhém stupni základní školy praktické jdou dostatečné. Každá třída má svoji kmenovou učebnu vybavenou funkčním zařízením. Odborná učebna je zařízena pro výuku informatiky,hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností, rodinné výchovy. Součástí školy je zahrada se skleníky pro výuku pěstitelských prací a ovocný sad. K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu, posilovnu, relaxační místnost a sportovní hřiště v areálu školy. Žáci mohou využívat školní knihovnu, která je vybavena odbornou a zájmovou literaturou. Škola má světlé, čisté a estetické prostředí. Na pěkném vzhledu školy se podílejí žáci se svými učiteli, na chodbách prezentují své práce, úspěchy v různých soutěžích a jiných společenských aktivitách. Škola má vyhovující hygienické zázemí. Všichni učitelé mají k dispozici pracovny s PC napojenými na internet. Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nacházejí důležité informace týkající se legislativy a chodu školy. K sebevzdělávání mají učitelé možnost využívat dobře vybavenou učitelskou knihovnu. 5

6 Materiální podmínky pro výuku v základní škole praktické jsou vyhovující. Při výběru učebních pomůcek respektujeme potřeby žáků s poruchami chování a žáků, kteří jsou v péči odborných lékařů (psychiatrická ambulance) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 17 členů ( učitelé, vychovatelka ŠD, vedení školy, asistenti pedagoga, vychovatelka internátu). Všichni členové pedagogického sboru jsou kvalifikováni nebo si kvalifikaci doplňují studiem při zaměstnání. Všichni jsou zapojeni do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Charakteristika žáků V naší škole se setkávají žáci, kteří do školy denně docházejí z Boskovic a blízkého okolí, žáci, kteří jsou na internátě a žáci, kteří pobývají dlouhodobě v dětském domově Projekty Učitelé realizují během školního roku se svými žáky krátkodobé projekty zaměřené na různé oblasti výchovy a vzdělávání. V těchto projektech jsou zohledněny individuální a věkové zvláštnosti každého žáka. Pro žáky jsou pořádány různé kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty. Každoročně pořádáme kulturně historické exkurze a vlastivědné výlety zaměřené na poznávání našeho regionu. Každý projekt respektuje individuální a věkové zvláštnosti žáků se zaměřením na práci v týmu, na komunikaci a vzájemnou toleranci Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí, rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. Každoročně je pořádán Den otevřených dveří a další pravidelné kulturní akce ( vánoční besídka, výtvarné a pracovní dílny pro děti a rodiče) Veřejnost je informována o činnosti školy prostřednictvím www stránek. Úzce spolupracujeme s organizacemi města Boskovice - Městské kulturní středisko, Městská knihovna v Boskovicích, Dům dětí a mládeže v Boskovicích, Muzeum Boskovicka. Pravidelně se zúčastňujeme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost ( např. Den bez aut, Dny zdraví, Vánoční jarmark). Spolupracujeme s nadacemi, které podporují děti z nevýhodněného socio - kulturního prostředí. 6

7 Podle potřeb žáků, jejich rodičů a učitelů spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti. Úzký kontakt jsme navázali s PdF MU Brno, zvláště s katedrou speciální pedagogiky a se Střední pedagogickou školou Boskovice. V rámci prevence sociálně patologických jevů a dopravní výchovy spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR. 7

8 2.2. CHARAKTERISTIKA ŠVP Co chceme a kam směřujeme Naše škola má specifika určující její celkové zaměření. Prvořadým úkolem je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Sledujeme nové vzdělávací trendy a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro samostatný plnohodnotný život. Zaměření školy Škola je zaměřena na : - zdravé učení - rozvoj komunikačních schopností - rozvoj praktických dovedností - výchova osobnosti - zdravý životní styl Zdravé učení - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě - vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - řešit problémy a dávat věci do souvislostí - využívat materiální vybavení školy k osvojení správných psychohygienických návyků Rozvoj komunikačních schopností - využívat komunikační a informační technologie - podporovat výuku na PC a jejich využívání - rozvíjet schopnost přijímat prospěšné informace a zkušenosti ze svého okolí - být schopen prezentovat svoje názory a být schopen mluvit na veřejnosti - dle individuálních schopností zvládnout základy cizího jazyka. Rozvoj praktických dovedností - organizovat svou vlastní práci a hospodařit s časem - brát na sebe zodpovědnost a respektovat zásady ochrany zdraví při práci - přijímat změny a nalézat odpovídající řešení - přispívat k práci skupiny a dokončit zadaný úkol - snažit se překonávat neúspěch, být houževnatý v případě obtíží - využívat znalosti a dovednosti k vlastnímu rozvoji i ke své přípravě na budoucnost 8

9 Výchova osobnosti - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - posilovat právní vědomí žáků - podporovat individuální schopnosti a nadání žáků ( hudební, pohybové, estetické, manuální,...) - dle svých možností poskytnout účinnost pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví - kriticky zhodnotit své schopnosti a výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí a ochrany kulturních a společenských hodnot Zdravý životní styl - využívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky - rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných - dle svých možností zvládnout základy poskytnutí první pomoci, přiměřeně reagovat na náročné situace - chránit své zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu Poradenské služby na škole Poradenské služby na škole zajišťuje: -výchovný poradce - školní metodik prevence - třídní učitel Poradenské služby se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání, řešení a prevenci sociálně patologických jevů, obtížné životní situace, volbu učebního oboru, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Výchovné poradenství 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejich vývoj a vzdělávání vyžadující zvláštní pozornost a příprava návrhu na další péči o tyto žáky 3. Zjišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb ( vstupní a průběžné) a intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření těchto žáků 9

10 Protidrogová prevence Metodik prevence zajišťuje : 1. Tvorbu, koordinaci tvorby a kontrolu realizace minimálního preventivního programu ( dále jen MPP) 2. Koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, násilí, závislosti, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování 3. metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence patologických jevů 4. Koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků školy a v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedg. pracovníků školy 5.Kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 10

11 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Využívá pro učení vhodné naučené -požaduje po žácích výsledky úměrné metody jejich schopnostem a nadání - seznamuje žáky s více možnostmi řešení problémů a osvojení učiva Využívá vhodné strategie učení včetně pomůcek a jiné pomocné techniky Pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami Poznává vlastní pokroky Uvědomuje si problémy, které mu brání v učení Používá základní pojmy v různých vzdělávacích oblastech Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě Chápe obecně používané znaky, termíny a symboly Uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním vede žáky k rozlišování podstatného a nepodstatného - rozvíjí samostatnost žáků -podporuje zvídavost - motivuje k práci s technickými pomůckami -vytváří prostor pro využívání těchto pomůcek - motivuje žáka k jejich využívání - dává návod jak s pomůckami pracovat -vede k sebehodnocení a hodnocení výsledků metod na základě předem stanovených kriterií - dopřává žákům pocit úspěchu, chválí je -rozebírá se žáky postupy, které vedou ke správnému výsledku - vede žáky k vytrvalosti -návodnými otázkami vede žáky k pochopení - předkládá různé způsoby vyhodnocování -dbá na znalost a správné používání pojmů -využívá mezipředmětové vztahy - dbá na návaznost učiva - propojuje teorii s praxí -navozuje praktické situace - třídí se žáky teoretické poznatky a praktické zkušenosti - pomáhá získané informace spojovat s praxí - zařazuje projektové vyučování -dbá na znalost a správné používání termínů, symbolů a znaků -odkrývá se žáky pod symbolem, znakem, termínem jeho skutečný význam -spojuje s praxí -motivuje žáky -povzbuzuje je při hledání všeho nového upozorňuje na důležitost vzdělání v průběhu života - podporuje u žáků zájem o prac, příležitosti 11

12 Kompetence k řešení problému Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Vnímá problémové situace -seznamuje žáky s obecně platnými normami -vede k vnímání situací, snaží se najít problém Rozpozná problém a hledá nejvhodnější způsoby řešení Řeší samostatně běžné životní situace Přiměřeně svým schopnostem překonává životní překážky -vede žáka k přemýšlení o následcích neřešeného problému - rozlišuje nesoulad s danou normou, analyzuje příčiny problému -umožňuje žákům přístup k informačním zdrojům - vytváří prostor pro samostatnou práci - zadává adekvátní úkoly -pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k jeho individuálním schopnostem -zkoumá se žáky vhodnost zvoleného postupu Přijímá důsledky svých rozhodnutí Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem Dokáže popsat problém a svěřit se s ním Při řešení problému požádá o radu a řídí se jí Dokáže přivolat pomoc -argumentuje a prezentuje své názory při vzájemné komunikaci se žáky - vede žáky k pochopení přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí -podporuje zdravé sebevědomí žáků - vhodně motivuje, nešetří chválou - respektuje žákův názor a rozhodnutí -kriticky hodnotí, chválí, povzbuzuje -třídí se žáky základní informace o problému -vyhodnocuje optimální postupy - vede ke stanovení cíle - vytváří bezpečné klima - vede k sebehodnocení -nabízí škálu použitelných postupů - pomáhá vybírat vhodné postupy - vede ke správné organizaci a samostatnosti - sebeovládání, respektování názoru druhé osoby -vysvětluje žákům důležitost zaujmutí postoje k problému - vede žáky k pochopení přebírání zodpovědnosti za rozhodnutí -seznámí žáky s právy a povinnostmi 12

13 Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu - vede žáky ke srozumitelné a pečlivé artikulaci a výstižnému vyjadřování myšlenek - dbá o kulturu řeči - napomáhá rozvíjet slovní zásobu a vyjadřovat se vlastními slovy Umí vést dialog - objasňuje nutnost vyslechnout názory druhých, respektovat je a při interpretaci je nezkreslovat - předvádí žákům kultivovanou domluvu a vyjednávání - vede s žáky řízený rozhovor - společně se žáky stanovuje pravidla vedení diskuse Rozumí obsahu sdělení - objasňuje žákům nedorozumění při komunikaci Přiměřeně reaguje na sdělení - vysvětluje pravidla etiky a diplomacie - definuje se žáky jejich práva i práva druhých - rozvíjí u žáků schopnost dávat najevo svá rozhodnutí Využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí Rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům - seznamuje žáky s různými texty - vede žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy - prověřuje čtenářské dovednosti - emocionálně prožívá a esteticky vnímá umělecká díla a vede k tomu i žáky Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace - motivuje žáky k zaznamenávání myšlenek - rozvíjí u žáků slovní zásobu - povzbuzuje žáky při prezentaci písemného projevu Vyjadřuje své názory a postoje - vede žáky k samostatnému myšlení - třídí se žáky informace a interpretuje hlavní myšlenky - vybízí žáky k reprodukci uložené informace Umí vhodnou formou obhájit svůj názor - analyzuje se žáky daný problém - vede žáky k sebereflexi a kritickému zhodnocení výsledků jejich práce - vede žáky k sebekontrole a sebeovládání - zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků Využívá pro komunikaci běžné informační komunikační prostředky Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - seznamuje žáky s typy informačních prostředků - provádí se žáky jejich vhodný výběr - zařazuje práci na PC, využívá internetu - využívá se žáky získané teoretické poznatky ke zlepšování mezilidských vztahů - objasňuje využití komunikativních dovedností k dalšímu studiu - vede žáka k vhodné komunikaci v různých situacích běžného života 13

14 Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - vede žáky k uvědomování si vlastních předností i nedostatků - pomáhá žákům rozvíjet jejich osobnost - posiluje sebedůvěru žáků - poskytuje radu pro zvládání situací v reálném životě - vede žáky k reálnému sebehodnocení Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině a ve společnosti - upevňuje a rozvíjí základní společenské a lidské návyky - Respektuje pravidla práce v týmu - podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině Svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce - koriguje tvorbu pravidel a vede k jejich dodržování - sleduje a zajišťuje zapojení všech žáků ve skupině - vede žáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a zodpovědnosti - volí se žáky vhodné postupy k řešení problémů - zařazuje různé druhy aktivit na nácvik spolupráce Rozpoznává nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky - vytváří zdravé klima v kolektivu žáků - diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky Respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy Posiluje sociální chování a sebeovládání - napomáhá žákům vyvozovat závěry z dané situace a poučit se z nich - Je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby - oceňuje nezištné poskytnutí pomoci - - vyzdvihne žáky, kteří dokáží bez obav požádat o pomoc - 14

15 Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: Zná základní práva a povinnosti občanů Co dělá učitel: - seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi - dbá na dodržování práv a povinností Respektuje společenské normy a pravidla - spolupracuje při vytváření třídních pravidel a vede k jejich dodržování Zvládá běžnou komunikaci s úřady - hledá a využívá informace - objasňuje využívání komunikativních dovedností v mezilidských vztazích - spojuje teorii s praxí Chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie - seznamuje žáky se společenskými normami jiných kultur - vede žáky k respektování jiných a neposuzování podle vzhledu - poukazuje na kladné stránky osobnosti - postaví se proti násilí a krutosti Chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu - vychovává žáky vlastní příkladem - seznamuje žáky se zdravým životním stylem - působí v oblastech protidrogové prevence Podílí se na ochraně životního prostředí - rozvíjí u žáků spoluodpovědnost za kvalitu životního prostředí - vytváří návyky a rozvíjí postoje vedoucí k ochraně živ. prostředí - seznamuje s významem pravidly třídění odpadu, sběru papíru, recyklace - porovnává přínos technických vymožeností na úkor přírody - zabývá se problematikou ekologie a využívá informační zdroje Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy - oceňuje u žáků rozvahu a klidné jednání - vychovává žáky vlastním příkladem - poučuje žáky o možných nebezpečích - seznamuje žáky se základy l. pomoci - nacvičuje se žáky hlášení úrazů a jiných nehod - vede žáky k využívání osvojených dovedností a postupů, analyzuje jejich jednání 15

16 Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Co dělá učitel: - seznamuje žáky se zákl. pracovními materiály a nástroji - vysvětluje možnosti používání pracovních nástrojů vzhledem k daným materiálům - učí žáky základním pracovním dovednostem, operacím a postupům - spojuje teorii s praxí Rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci - zdůrazňuje význam komunikativních dovedností v mezilidských vztazích Má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem - motivuje a povzbuzuje žáky, podporuje jejich tvořivost - vede vlastním příkladem - oceňuje kvalitně odvedenou práci Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech - poučuje žáky o BOZP a dbá na jejich dodržování - rozvíjí schopnost odhadnout případná rizika -.uvádí se žáky vše do souvislostí - objasňuje zásady 1. pomoci Pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci - pomáhá aplikovat získané vědomosti v praxi - plánuje s žáky pracovní postup a dohlíží na jeho dodržování Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení - vede žáky k odpovědnosti za svou práci - rozvíjí schopnost adekvátně odhadnout svoje možnosti a vytyčovat si reálné cíle Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních - prohlubuje u žáků schopnost ocenit cizí výkon - hodnotí se žáky odvedenou práci - vyvozuje obecné závěry Má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí - poskytuje přístup k informacím - seznamuje žáky s různými druhy profesí - nabízí žákům pohled na problematiku jednotlivých profesních oblastí Využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění - posuzuje se žáky jejich schopnosti a možnosti - pomáhá žákům aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi 16

17 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 2. ročník Hudební výchova,vokální činnosti a instrumentální činnosti; Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 6. ročník Český jazyk Jazyková výchova Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 3. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví 4. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 17

18 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Hudební výchova,vokální činnosti a instrumentální činnosti; Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti 2. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Člověk a jeho svět Lidé a čas Hudební výchova,vokální činnosti a instrumentální činnosti; Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Práce dekorativní a prostorové 3. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 6. ročník Hudební výchova Vokální činnosti a instrumentální činnosti 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 18

19 Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 5. ročník Praktické činnosti Příprava pokrmů 6. ročník Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti 9. ročník Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Poznávací schopnosti - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 5. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 19

20 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Lidé kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 2. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 3. ročník Člověk a jeho svět Výchova k občanství Péče o občana Zeměpis Česká republika Výchova k občanství Člověk ve společnosti Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 20

21 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Český jazyk Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Český jazyk Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Český jazyk Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Český jazyk Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Peský jazyk Komunikační a slohová výchova Výchova k občanství Člověk ve společnosti Výchova k občanství Stát a právo Zeměpis Regiony světa Výchova k občanství Péče o občana Zeměpis Česká republika Český jazyk Jazyková výchova; Literární výchova Výchova k občanství Člověk ve společnosti Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 21

22 Spolupráce a soutěživost - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 3. ročník Praktické činnosti,práce s drobným materiálem ; Práce montážní a demontážní; Příprava pokrmů 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Praktické činnosti,práce s drobným materiálem; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Praktické činnosti Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Výtvarná výchova Výtvarné vyjadřování skutečnosti; Práce dekorativní a prostorové; Výtvarné umění a životní prostředí Praktické činnosti Práce s technickými materiály; Práce s ostatními materiály; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce, chovatelství Výchova k občanství Stát a právo Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Praktické činnosti Práce s technickými materiály; Práce s ostatním materiálem; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce 22

23 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Praktické činnosti Práce montážní a demontážní Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Praktické činnosti Práce montážní a demontážní 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 23

24 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Místo kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 3. ročník Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo 24

25 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 5. ročník Člověk a jeho svět Místo,kde žijeme 7. ročník Dějepis Nejstarší civilizace - starověk 8. ročník Anglický jazyk Dějepis Novověk Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 7. ročník Informatika Jsme Evropané - integrace ve výuce 9. ročník Dějepis Nejnovější dějiny 25

26 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Místo kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 7. ročník Dějepis Středověk a křesťanství 8. ročník 9. ročník Dějepis Novověk Zeměpis Regiony světa Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Dekorativní a prostorové práce; Výtvarné umění a životní prostředí Dějepis Nejnovější dějiny Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Dekorativní a prostorové práce Výchova ke zdraví Změny v životě člověka a jejich reflexe Lidské vztahy - integrace ve výuce 3. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Výtvarné umění a životní prostředí 5. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Český jazyk Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Dějepis Počátky lidské společnosti 26

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více