Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu, ale pro život se učíme 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Celkový Ročníkový UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti 195 2

3 5. ŠKOLNÍ PROJEKTY Životní prostředí a Já aneb přežije Země? Jsi můj kamarád Školní aktivity HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHY Družina 234 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV - LMP základní školy praktické, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice, Štefánikova 2 Motivační název: Ne pro školu, ale pro život se učíme Předkladatel: ZŠ, PŠ a DD Boskovice, Štefánikova 2 Štefánikova 2, Boskovice Mgr. Jarmila Štůlová Mgr. Jarmila Štůlová Tel.: Fax: Zřizovatel: Jihomoravský kraj 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. Charakteristika školského zařízení Příspěvková organizace Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice, Štefánikova 2 vykonává činnost těchto škol: Základní škola praktická Základní škola speciální Praktická škola jednoletá Školní jídelna Internát Dětský domov 2.1. Charakteristika školy Základní škola praktická poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), zejména pak ustanoveními 16 a Části třetí a prováděcími předpisy k zákonu. Jsme úplnou školou s prvním až devátým ročníkem základní školy praktické. Škola se nachází v klidné části Boskovic, které jsou spádovou oblastí pro severní část okresu Blansko. V současné době navštěvuje školu 76 žáků. Škola má odloučené pracoviště na ulici Dukelská v Boskovicích Vybavení školy Prostory pro výuku na prvním a druhém stupni základní školy praktické jdou dostatečné. Každá třída má svoji kmenovou učebnu vybavenou funkčním zařízením. Odborná učebna je zařízena pro výuku informatiky,hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností, rodinné výchovy. Součástí školy je zahrada se skleníky pro výuku pěstitelských prací a ovocný sad. K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu, posilovnu, relaxační místnost a sportovní hřiště v areálu školy. Žáci mohou využívat školní knihovnu, která je vybavena odbornou a zájmovou literaturou. Škola má světlé, čisté a estetické prostředí. Na pěkném vzhledu školy se podílejí žáci se svými učiteli, na chodbách prezentují své práce, úspěchy v různých soutěžích a jiných společenských aktivitách. Škola má vyhovující hygienické zázemí. Všichni učitelé mají k dispozici pracovny s PC napojenými na internet. Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nacházejí důležité informace týkající se legislativy a chodu školy. K sebevzdělávání mají učitelé možnost využívat dobře vybavenou učitelskou knihovnu. 5

6 Materiální podmínky pro výuku v základní škole praktické jsou vyhovující. Při výběru učebních pomůcek respektujeme potřeby žáků s poruchami chování a žáků, kteří jsou v péči odborných lékařů (psychiatrická ambulance) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 17 členů ( učitelé, vychovatelka ŠD, vedení školy, asistenti pedagoga, vychovatelka internátu). Všichni členové pedagogického sboru jsou kvalifikováni nebo si kvalifikaci doplňují studiem při zaměstnání. Všichni jsou zapojeni do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Charakteristika žáků V naší škole se setkávají žáci, kteří do školy denně docházejí z Boskovic a blízkého okolí, žáci, kteří jsou na internátě a žáci, kteří pobývají dlouhodobě v dětském domově Projekty Učitelé realizují během školního roku se svými žáky krátkodobé projekty zaměřené na různé oblasti výchovy a vzdělávání. V těchto projektech jsou zohledněny individuální a věkové zvláštnosti každého žáka. Pro žáky jsou pořádány různé kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty. Každoročně pořádáme kulturně historické exkurze a vlastivědné výlety zaměřené na poznávání našeho regionu. Každý projekt respektuje individuální a věkové zvláštnosti žáků se zaměřením na práci v týmu, na komunikaci a vzájemnou toleranci Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí, rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. Každoročně je pořádán Den otevřených dveří a další pravidelné kulturní akce ( vánoční besídka, výtvarné a pracovní dílny pro děti a rodiče) Veřejnost je informována o činnosti školy prostřednictvím www stránek. Úzce spolupracujeme s organizacemi města Boskovice - Městské kulturní středisko, Městská knihovna v Boskovicích, Dům dětí a mládeže v Boskovicích, Muzeum Boskovicka. Pravidelně se zúčastňujeme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost ( např. Den bez aut, Dny zdraví, Vánoční jarmark). Spolupracujeme s nadacemi, které podporují děti z nevýhodněného socio - kulturního prostředí. 6

7 Podle potřeb žáků, jejich rodičů a učitelů spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti. Úzký kontakt jsme navázali s PdF MU Brno, zvláště s katedrou speciální pedagogiky a se Střední pedagogickou školou Boskovice. V rámci prevence sociálně patologických jevů a dopravní výchovy spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR. 7

8 2.2. CHARAKTERISTIKA ŠVP Co chceme a kam směřujeme Naše škola má specifika určující její celkové zaměření. Prvořadým úkolem je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Sledujeme nové vzdělávací trendy a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro samostatný plnohodnotný život. Zaměření školy Škola je zaměřena na : - zdravé učení - rozvoj komunikačních schopností - rozvoj praktických dovedností - výchova osobnosti - zdravý životní styl Zdravé učení - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě - vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - řešit problémy a dávat věci do souvislostí - využívat materiální vybavení školy k osvojení správných psychohygienických návyků Rozvoj komunikačních schopností - využívat komunikační a informační technologie - podporovat výuku na PC a jejich využívání - rozvíjet schopnost přijímat prospěšné informace a zkušenosti ze svého okolí - být schopen prezentovat svoje názory a být schopen mluvit na veřejnosti - dle individuálních schopností zvládnout základy cizího jazyka. Rozvoj praktických dovedností - organizovat svou vlastní práci a hospodařit s časem - brát na sebe zodpovědnost a respektovat zásady ochrany zdraví při práci - přijímat změny a nalézat odpovídající řešení - přispívat k práci skupiny a dokončit zadaný úkol - snažit se překonávat neúspěch, být houževnatý v případě obtíží - využívat znalosti a dovednosti k vlastnímu rozvoji i ke své přípravě na budoucnost 8

9 Výchova osobnosti - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - posilovat právní vědomí žáků - podporovat individuální schopnosti a nadání žáků ( hudební, pohybové, estetické, manuální,...) - dle svých možností poskytnout účinnost pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví - kriticky zhodnotit své schopnosti a výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí a ochrany kulturních a společenských hodnot Zdravý životní styl - využívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky - rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných - dle svých možností zvládnout základy poskytnutí první pomoci, přiměřeně reagovat na náročné situace - chránit své zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu Poradenské služby na škole Poradenské služby na škole zajišťuje: -výchovný poradce - školní metodik prevence - třídní učitel Poradenské služby se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání, řešení a prevenci sociálně patologických jevů, obtížné životní situace, volbu učebního oboru, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Výchovné poradenství 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejich vývoj a vzdělávání vyžadující zvláštní pozornost a příprava návrhu na další péči o tyto žáky 3. Zjišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb ( vstupní a průběžné) a intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření těchto žáků 9

10 Protidrogová prevence Metodik prevence zajišťuje : 1. Tvorbu, koordinaci tvorby a kontrolu realizace minimálního preventivního programu ( dále jen MPP) 2. Koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, násilí, závislosti, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování 3. metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence patologických jevů 4. Koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků školy a v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedg. pracovníků školy 5.Kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 10

11 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Využívá pro učení vhodné naučené -požaduje po žácích výsledky úměrné metody jejich schopnostem a nadání - seznamuje žáky s více možnostmi řešení problémů a osvojení učiva Využívá vhodné strategie učení včetně pomůcek a jiné pomocné techniky Pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami Poznává vlastní pokroky Uvědomuje si problémy, které mu brání v učení Používá základní pojmy v různých vzdělávacích oblastech Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě Chápe obecně používané znaky, termíny a symboly Uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním vede žáky k rozlišování podstatného a nepodstatného - rozvíjí samostatnost žáků -podporuje zvídavost - motivuje k práci s technickými pomůckami -vytváří prostor pro využívání těchto pomůcek - motivuje žáka k jejich využívání - dává návod jak s pomůckami pracovat -vede k sebehodnocení a hodnocení výsledků metod na základě předem stanovených kriterií - dopřává žákům pocit úspěchu, chválí je -rozebírá se žáky postupy, které vedou ke správnému výsledku - vede žáky k vytrvalosti -návodnými otázkami vede žáky k pochopení - předkládá různé způsoby vyhodnocování -dbá na znalost a správné používání pojmů -využívá mezipředmětové vztahy - dbá na návaznost učiva - propojuje teorii s praxí -navozuje praktické situace - třídí se žáky teoretické poznatky a praktické zkušenosti - pomáhá získané informace spojovat s praxí - zařazuje projektové vyučování -dbá na znalost a správné používání termínů, symbolů a znaků -odkrývá se žáky pod symbolem, znakem, termínem jeho skutečný význam -spojuje s praxí -motivuje žáky -povzbuzuje je při hledání všeho nového upozorňuje na důležitost vzdělání v průběhu života - podporuje u žáků zájem o prac, příležitosti 11

12 Kompetence k řešení problému Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Vnímá problémové situace -seznamuje žáky s obecně platnými normami -vede k vnímání situací, snaží se najít problém Rozpozná problém a hledá nejvhodnější způsoby řešení Řeší samostatně běžné životní situace Přiměřeně svým schopnostem překonává životní překážky -vede žáka k přemýšlení o následcích neřešeného problému - rozlišuje nesoulad s danou normou, analyzuje příčiny problému -umožňuje žákům přístup k informačním zdrojům - vytváří prostor pro samostatnou práci - zadává adekvátní úkoly -pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k jeho individuálním schopnostem -zkoumá se žáky vhodnost zvoleného postupu Přijímá důsledky svých rozhodnutí Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem Dokáže popsat problém a svěřit se s ním Při řešení problému požádá o radu a řídí se jí Dokáže přivolat pomoc -argumentuje a prezentuje své názory při vzájemné komunikaci se žáky - vede žáky k pochopení přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí -podporuje zdravé sebevědomí žáků - vhodně motivuje, nešetří chválou - respektuje žákův názor a rozhodnutí -kriticky hodnotí, chválí, povzbuzuje -třídí se žáky základní informace o problému -vyhodnocuje optimální postupy - vede ke stanovení cíle - vytváří bezpečné klima - vede k sebehodnocení -nabízí škálu použitelných postupů - pomáhá vybírat vhodné postupy - vede ke správné organizaci a samostatnosti - sebeovládání, respektování názoru druhé osoby -vysvětluje žákům důležitost zaujmutí postoje k problému - vede žáky k pochopení přebírání zodpovědnosti za rozhodnutí -seznámí žáky s právy a povinnostmi 12

13 Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu - vede žáky ke srozumitelné a pečlivé artikulaci a výstižnému vyjadřování myšlenek - dbá o kulturu řeči - napomáhá rozvíjet slovní zásobu a vyjadřovat se vlastními slovy Umí vést dialog - objasňuje nutnost vyslechnout názory druhých, respektovat je a při interpretaci je nezkreslovat - předvádí žákům kultivovanou domluvu a vyjednávání - vede s žáky řízený rozhovor - společně se žáky stanovuje pravidla vedení diskuse Rozumí obsahu sdělení - objasňuje žákům nedorozumění při komunikaci Přiměřeně reaguje na sdělení - vysvětluje pravidla etiky a diplomacie - definuje se žáky jejich práva i práva druhých - rozvíjí u žáků schopnost dávat najevo svá rozhodnutí Využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí Rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům - seznamuje žáky s různými texty - vede žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy - prověřuje čtenářské dovednosti - emocionálně prožívá a esteticky vnímá umělecká díla a vede k tomu i žáky Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace - motivuje žáky k zaznamenávání myšlenek - rozvíjí u žáků slovní zásobu - povzbuzuje žáky při prezentaci písemného projevu Vyjadřuje své názory a postoje - vede žáky k samostatnému myšlení - třídí se žáky informace a interpretuje hlavní myšlenky - vybízí žáky k reprodukci uložené informace Umí vhodnou formou obhájit svůj názor - analyzuje se žáky daný problém - vede žáky k sebereflexi a kritickému zhodnocení výsledků jejich práce - vede žáky k sebekontrole a sebeovládání - zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků Využívá pro komunikaci běžné informační komunikační prostředky Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - seznamuje žáky s typy informačních prostředků - provádí se žáky jejich vhodný výběr - zařazuje práci na PC, využívá internetu - využívá se žáky získané teoretické poznatky ke zlepšování mezilidských vztahů - objasňuje využití komunikativních dovedností k dalšímu studiu - vede žáka k vhodné komunikaci v různých situacích běžného života 13

14 Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel : Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - vede žáky k uvědomování si vlastních předností i nedostatků - pomáhá žákům rozvíjet jejich osobnost - posiluje sebedůvěru žáků - poskytuje radu pro zvládání situací v reálném životě - vede žáky k reálnému sebehodnocení Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině a ve společnosti - upevňuje a rozvíjí základní společenské a lidské návyky - Respektuje pravidla práce v týmu - podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině Svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce - koriguje tvorbu pravidel a vede k jejich dodržování - sleduje a zajišťuje zapojení všech žáků ve skupině - vede žáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a zodpovědnosti - volí se žáky vhodné postupy k řešení problémů - zařazuje různé druhy aktivit na nácvik spolupráce Rozpoznává nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky - vytváří zdravé klima v kolektivu žáků - diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky Respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy Posiluje sociální chování a sebeovládání - napomáhá žákům vyvozovat závěry z dané situace a poučit se z nich - Je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby - oceňuje nezištné poskytnutí pomoci - - vyzdvihne žáky, kteří dokáží bez obav požádat o pomoc - 14

15 Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: Zná základní práva a povinnosti občanů Co dělá učitel: - seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi - dbá na dodržování práv a povinností Respektuje společenské normy a pravidla - spolupracuje při vytváření třídních pravidel a vede k jejich dodržování Zvládá běžnou komunikaci s úřady - hledá a využívá informace - objasňuje využívání komunikativních dovedností v mezilidských vztazích - spojuje teorii s praxí Chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie - seznamuje žáky se společenskými normami jiných kultur - vede žáky k respektování jiných a neposuzování podle vzhledu - poukazuje na kladné stránky osobnosti - postaví se proti násilí a krutosti Chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu - vychovává žáky vlastní příkladem - seznamuje žáky se zdravým životním stylem - působí v oblastech protidrogové prevence Podílí se na ochraně životního prostředí - rozvíjí u žáků spoluodpovědnost za kvalitu životního prostředí - vytváří návyky a rozvíjí postoje vedoucí k ochraně živ. prostředí - seznamuje s významem pravidly třídění odpadu, sběru papíru, recyklace - porovnává přínos technických vymožeností na úkor přírody - zabývá se problematikou ekologie a využívá informační zdroje Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy - oceňuje u žáků rozvahu a klidné jednání - vychovává žáky vlastním příkladem - poučuje žáky o možných nebezpečích - seznamuje žáky se základy l. pomoci - nacvičuje se žáky hlášení úrazů a jiných nehod - vede žáky k využívání osvojených dovedností a postupů, analyzuje jejich jednání 15

16 Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Co dělá učitel: - seznamuje žáky se zákl. pracovními materiály a nástroji - vysvětluje možnosti používání pracovních nástrojů vzhledem k daným materiálům - učí žáky základním pracovním dovednostem, operacím a postupům - spojuje teorii s praxí Rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci - zdůrazňuje význam komunikativních dovedností v mezilidských vztazích Má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem - motivuje a povzbuzuje žáky, podporuje jejich tvořivost - vede vlastním příkladem - oceňuje kvalitně odvedenou práci Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech - poučuje žáky o BOZP a dbá na jejich dodržování - rozvíjí schopnost odhadnout případná rizika -.uvádí se žáky vše do souvislostí - objasňuje zásady 1. pomoci Pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci - pomáhá aplikovat získané vědomosti v praxi - plánuje s žáky pracovní postup a dohlíží na jeho dodržování Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení - vede žáky k odpovědnosti za svou práci - rozvíjí schopnost adekvátně odhadnout svoje možnosti a vytyčovat si reálné cíle Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních - prohlubuje u žáků schopnost ocenit cizí výkon - hodnotí se žáky odvedenou práci - vyvozuje obecné závěry Má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí - poskytuje přístup k informacím - seznamuje žáky s různými druhy profesí - nabízí žákům pohled na problematiku jednotlivých profesních oblastí Využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění - posuzuje se žáky jejich schopnosti a možnosti - pomáhá žákům aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi 16

17 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 2. ročník Hudební výchova,vokální činnosti a instrumentální činnosti; Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 6. ročník Český jazyk Jazyková výchova Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 3. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví 4. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 17

18 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Hudební výchova,vokální činnosti a instrumentální činnosti; Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti 2. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Člověk a jeho svět Lidé a čas Hudební výchova,vokální činnosti a instrumentální činnosti; Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Práce dekorativní a prostorové 3. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 6. ročník Hudební výchova Vokální činnosti a instrumentální činnosti 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 18

19 Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 5. ročník Praktické činnosti Příprava pokrmů 6. ročník Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti 9. ročník Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Poznávací schopnosti - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 5. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 19

20 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Lidé kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 2. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 3. ročník Člověk a jeho svět Výchova k občanství Péče o občana Zeměpis Česká republika Výchova k občanství Člověk ve společnosti Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 20

21 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Český jazyk Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Český jazyk Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Český jazyk Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Český jazyk Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Peský jazyk Komunikační a slohová výchova Výchova k občanství Člověk ve společnosti Výchova k občanství Stát a právo Zeměpis Regiony světa Výchova k občanství Péče o občana Zeměpis Česká republika Český jazyk Jazyková výchova; Literární výchova Výchova k občanství Člověk ve společnosti Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 21

22 Spolupráce a soutěživost - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 3. ročník Praktické činnosti,práce s drobným materiálem ; Práce montážní a demontážní; Příprava pokrmů 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Praktické činnosti,práce s drobným materiálem; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Praktické činnosti Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Výtvarná výchova Výtvarné vyjadřování skutečnosti; Práce dekorativní a prostorové; Výtvarné umění a životní prostředí Praktické činnosti Práce s technickými materiály; Práce s ostatními materiály; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce, chovatelství Výchova k občanství Stát a právo Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Praktické činnosti Práce s technickými materiály; Práce s ostatním materiálem; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce 22

23 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Praktické činnosti Práce montážní a demontážní Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Praktické činnosti Práce montážní a demontážní 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 23

24 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Místo kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 3. ročník Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 6. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Péče o občana 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo 24

25 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 5. ročník Člověk a jeho svět Místo,kde žijeme 7. ročník Dějepis Nejstarší civilizace - starověk 8. ročník Anglický jazyk Dějepis Novověk Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 7. ročník Informatika Jsme Evropané - integrace ve výuce 9. ročník Dějepis Nejnovější dějiny 25

26 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Místo kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 7. ročník Dějepis Středověk a křesťanství 8. ročník 9. ročník Dějepis Novověk Zeměpis Regiony světa Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Dekorativní a prostorové práce; Výtvarné umění a životní prostředí Dějepis Nejnovější dějiny Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Dekorativní a prostorové práce Výchova ke zdraví Změny v životě člověka a jejich reflexe Lidské vztahy - integrace ve výuce 3. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti 4. ročník Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti; Výtvarné umění a životní prostředí 5. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti; Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Český jazyk Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Dějepis Počátky lidské společnosti 26

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 6 3. Charakteristika ŠVP 9 3.1. Pojetí ŠVP

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od hraní k vědění Moudrý není ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA Motto: Pokud chceme, aby někdo vstoupil, je dobré předtím alespoň otevřít dveře.

OTEVŘENÁ ŠKOLA Motto: Pokud chceme, aby někdo vstoupil, je dobré předtím alespoň otevřít dveře. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Motto: Pokud chceme, aby někdo vstoupil, je dobré předtím alespoň otevřít dveře. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HUDCOVA 35, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy... 5 2.1.1 Charakteristika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program ZŠS

Školní vzdělávací program ZŠS Školní vzdělávací program ZŠS Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19 OBSAH 1. Identifikační údaje.3 1.1. Název ŠVP.....3 1.2. Údaje o škole...3 1.3. Zřizovatel..3 1.4. Platnost dokumentu od:.3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy.. 4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy praktické Praha 5, Holečkova 4 Zpracovaný podle: - Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více