Schválen rozpoãet obce na rok Rozhodnutí zda digitalizovat či ne kino. o vyjádření občany obce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválen rozpoãet obce na rok 2012. Rozhodnutí zda digitalizovat či ne kino. o vyjádření občany obce."

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 1 r o č n í k úvodník aktuality Vážení spoluobčané, po letošní zvláštní, u nás sněhově úsporné zimě s tuhými mrazy a ledovatkou, kdy na jedné straně jsme si ušetřili práci s odklízením sněhu, zato na druhé například praskly odpady nebo zamrzl vodovod, se nám hlásí opět jaro. Zkřehlými prstíky ťuká na dveře první jarní den a vzápětí za ním se blíží i Velikonoce. Nedejte se zmást chybou ve velikonočním datu Dobroučského kalendáře a přijměte s pochopením omluvný článek v našich novinách. Člověk je bytost chybující, ale také dokážeme být štědří a přející, o tom se můžete přesvědčit ve vzpomínce na lednovou Tříkrálovou sbírku. V souvislosti s novým rokem vám nabídneme pročtení přehledu obecního rozpočtu na rok 2012, pochlubíme se novými webovými stránkami a ještě se například dozvíte podrobnosti o ceně stočného. Ti, kteří se pohybují v ranních hodinách kolem naší základní školy, jistě zaznamenali přítomnost policisty v naší obci. Někteří spoluobčané se ho již dotazují a řeší své problémy přímo na ulici. Vám čtenářům nabízíme jeho článek v těchto novinách. V obci byl také přítomen poslanec Ing. Radim Jirout na tzv.,,poslaneckém dni v Dolní Dobrouči. Chodíte rádi do kina? Považujete,,Rychtu za jedno z důležitých center kulturního dění obce? Zapojte se tedy do ankety týkající se budoucnosti a případné digitalizace kina. Do budoucna musí myslet i rodiče malých dětí. Zápis do mateřské školy se blíží. Něco se blíží, něco už je pryč a čas nikdo nezastaví. S přibývajícími a sílícími jarními paprsky slunce nám do těla začne jistě proudit spousta životní energie. Přeji vám, abyste ji využili co nejlépe, aby vám dlouho vydržela a aby nám všem přinesla hodně radosti do života v našem milém údolí. Dita Hasíková Schválen rozpoãet obce na rok 2012 Digitalizace kina Rozhodnutí zda digitalizovat či ne kino v Dolní Dobrouč je natolik zásadní pro další léta a ovlivní kulturní život v obci, že zastupitelstvo rozhodlo požádat formou ankety o vyjádření občany obce. Na zasedání zastupitelstva dne 15. února 2012 byl schválen rozpočet obce na rok Bližší informace naleznete na stranách red - Více informací o digitalizaci kina a anketní lístek naleznete uvnitř. - red - Webové stránky obce v novém Na konci ledna byla spuštěna nová verze webových stránek obce. Co vše v nich naleznete zjistíte po přečtení článku v rubrice aktuality na straně 8. - red -

2 č í s l o 1 r o č n í k str.2 aktuality Bezpeãnost u koly Tento článek píši krátce po nešťastné události, která se stala v pátek před naší školou. Událost mě hluboce zasáhla. Až dosud jsem se jak vidno mylně domníval, že bezpečnost vyřeší přítomnost policisty v čase největšího pohybu dětí. Bohužel se to ukázalo jako nedostatečné, neboť kázeň a dodržování předpisů je některým řidičům cizí. Rozhodl jsem se proto na nejbližším zasedání rady obce předložit návrh na zvýšení bezpečnosti vybudováním zvýšeného prahu na přechodu a instalací značek snížení rychlosti na 30 km /hod. v tomto úseku nebo instalací inteligentního semaforu. Konečné řešení dopravních omezení bude jasné po vyjádření odborníků a Policie ČR. Doufám, že získáme všechna potřebná povolení a souhlasy, neboť silnice není majetkem obce, nýbrž kraje, a že budeme moci akci realizovat co nejdříve. Vězte, že se budeme snažit udělat pro bezpečnost u školy maximum. Pavel Šisler starosta obce âi tûní potoka Ojízdních řádech již bylo v poslední době napsáno dost a dost. V denním tisku jsou neustále články na toto téma. Obrázek si udělejte sami. Soptimalizací dopravy, kterábylastarostůmprezentována firmouoredo, vás zatěžovat nechci. Níže si dovolím shrnout pouze to, co se týká občanů Dolní a Horní Dobrouče a Lanšperka a bylo mi sděleno na jednání dne tohoto roku. Pro nás se konkrétně zatím nemění téměř nic. Autobusy budou nadále jezdit naautobusovénádraží přes ulici Tvardkovakolem nemocnice okružní jízdou. Toto privilegium zůstalo pouze několika málo linkám a jsme naštěstí mezi nimi, neboťzastávka unemocnice a poblíž Galenuje žádoucí. Většina linek bude nově jezdit po staru přímo na autobusové nádraží. Připomínky, které jsme odvás dostali, jsme předložili a uvidíme, jestli budou některé zakomponovány do nových jízdních řádů, jež mají platit od 1. dubna Není možné očekávat, že se všem vyhoví, neboť některé požadavky na úpravučasůjsouvelice individuální. Co by vyhovovalo jednomu, nemusí vyhovovat např. dalším pěti. Na pravou míru bych rád uvedl problém naší zastávky U autodílny. Celý problém vznikl Mnozí z vás se často dotazují na čištění potoka Dobroučka. Oprávněně je poukazováno na nánosy bahna a jeho zarůstání. Tento fakt může v některých částech zvýšit mimo jiné riziko povodně. Správcem potoka se od loňského roku stala společnost Lesy ČR s. p. Dohodli jsme se s ní, že je v našem společném zájmuzajistit vyčištění potoka. Společnost Lesy ČR slíbila v letošním roce provést mechanizací vyčištění zregulovaných částí potoka, které jsou nejvíce znečištěny naplavenouzeminoua bude tedy investorem a realizátorem celé akce. Vsoučasné době si firma zpracovává projekt na tuto akci. Obec plánuje spoluúčast na této akci formou ručního čištění potoka v místech, kde se nedostane technika. Akce bude vyžadovat součinnost občanů, především v místech vjezdu mechanizace do potoka. Předpokládaný termín realizace je cca červenec až srpen Pavel Šisler starosta obce Jízdní fiády stál evergreen chybou úředníka Pardubického kraje, který vyřizuje udělení licencí pro jednotlivé autobusové linky. Tato zastávka ze seznamu zastávek na lince Dolní Čermná Ústí nad Orlicí vypadla. Přestože je na vyvěšených jízdních řádech zastávka správně uvedena, v licenci pro provozování autobusové dopravy na této lince uvedena není, a tudíž by tam autobus zastavovat neměl. To, že zde staví, je na dobré vůli konkrétního řidiče, neboť ten zodpovídá za cestující. Přestože se na chybu přišlo již v prosinci loňského roku, schvalovací proces má neúprosné termíny a zastávka Uautodílny bude zlegalizována až od Domnívám se, že kromě tohoto nedostatku, který bude odstraněn, můžeme být spokojeni s frekvencí autobusových linek a jejich časy. Zatím nemáme informace, že by mělo dojít k nějakémurušení spojů nanašich linkách. Uvidíme, jak sebudesituacevyvíjet. Vpřípadě změny vás budu informovat na našich webových stránkách a ve vývěsních skříňkách. Pavel Šisler starosta obce Bankomat se vrací do obce Od 1. dubna 2012 bude uveden do provozu bankomat České spořitelny v přízemí radnice. S ČS máme uzavřenou smlouvu na 4 roky. Jsem rád, že se vše nakonec podařilo vyjednat, neboťse nenašel žádný jiný subjekt, který by měl zájem instalovat v Dobrouči bankomat. Věřím, že bankomat bude dostatečně využíván právě proto, že se jedná o bankomat České spořitelny, tudíž poplatky za výběr z něho jsou stejné jako u bankomatu v Ústí nad Orlicí nebo v Letohradě, a přispěje k vylepšení vybavenosti naší obce. Pavel Šisler starosta obce Omluva za tiskovou chybu Redakční rada se omlouvá za tiskovou chybu v Dobroučském roce V měsíci dubnu jsou špatně uvedeny termíny velikonočních svátků, které letos připadají na termín 8. a 9. dubna. Tímto se omlouváme všem, pro které byla tato chyba zavádějící. Památná a v znamná místa v obci objektivem místních fotografû Již tradičně máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok. Vaše snímky mohou provázet celým rokem všechny občany Dobrouče. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2013 je Památná a významná místa v obci (myšleno samozřejmě Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk). Je na vás, jak s tématem naložíte. Můžou to být záběry různých míst památných nebo i významných přímo pro vás, kapliček, božích muk, stromů, přírodních útvarů atd. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budouotištěny spoluse jmény autorův Dobroučském roce 2013, další snímky budouuveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Památná a významná místa v obci - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Skalické nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red -

3 ZO na zasedání dne usnesením č. 10 schválilo cenustočného 23,- Kč / m 3 + DPH s účinností od Stanovená cena vychází ze zpracované kalkulace, viz tabulka níže. Jednotlivé položky kalkulace zachycují skutečné náklady po dobu zkušebního provozu kanalizace a ČOV v roce V minulosti cena stočného vycházela z nákladů na údržbu stávajících stok a výustí do potoka, č í s l o 1 r o č n í k str.3 Nová cena stoãného od tudíž zvýšení ceny stočného se dalo předpokládat se zahájením provozu samotné čistírny, čerpacích stanic, obsluhy a k plnění zákonných povinností v této oblasti. ZO na základě doporučení RO schválilo cenu nižší než je kalkulovaná, konkrétně rozhodlo do ceny stočného promítnout pouze 30% skutečných nákladů na odpisy a zbylých 70% odpisů bude dotováno z rozpočtu obce. Kalkulace mimo V tah z kalkulace stoãného pro rok 2012 Náklady pro v poãet ceny pro vodné a stoãné jiné neobsahuje položku úroky z úvěru. Domnívám se, že stanovená cena stočného je přiměřená a sociálně únosná. Pro porovnání cena stočného u společnosti VaK Jablonné n. Orlicí a.s. je o 9,12 Kč / m 3 vyšší. Pavel Šisler starosta obce Nákladové poloïky Mûrná jednotka Voda odpadní Kalkulace Materiál Energie Mzdy Ostatní pfiímé náklady Úplné vlastní náklady Poãet pracovníkû Voda odpadní odv. fakturovaná - z toho domácnosti JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kalkulaãní zisk CENA pro vodné, stoãné bez DPH mil.kã mil.kã mil.kã mil.kã mil.kã osob mil.m 3 mil.m 3 Kã/m3 mil.kã Kã/m 3 0,020 0,457 0,469 0,744 1,690 1,6 0,060 0,042 28,167 0,002 28,200 Rozpoãet na rok 2012 Rozpočet pro rok 2012 je sestaven jako velice opatrný a úsporný. Rozhodli jsme se k tomuto řešení vzhledem k neustálým signálům, že letošní rok může být opětovně podobný krizi, která nás postihla v minulosti a nás se konkrétně dotkla v r. 2009, kdy došlo k výpadku daňových příjmů našeho rozpočtu o cca 3 mil. Kč. Jsme na tuto eventualitu připraveni, i když věříme, že k takové situaci nedojde. Navíc máme další rezervuuloženou ve stavebních parcelách na Havlově palouku. Je otázkou času, kdy se finance za prodeje pozemků budou vracet do obecního rozpočtu. Příjmy obce Příjmová stránka rozpočtu roku 2012 by měla dosáhnout části 29,8 mil. Kč a výdajová stránka cca 27,6 mil. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů by měl být cca 2,2 mil. Kč. Tuto částku použijeme na financování splátky dlouhodobých úvěrů na Víceúčelovou sportovní halu a Kanalizaci a ČOV I. etapa. Zbytek bude financován z úspory respektive rezervy minulých let, kterou budeme čerpat pouze v minimální části 1,2 mil. Kč. Na konci roku 2012 bychom tedy měli mít k dispozici rezervu pro další období ve výši 4,8 mil. Kč. To je tedy ve stručnosti rekapitulace letošního rozpočtu obce, který zastupitelstvo v tomto znění schválilo. Detailní znění je uvedeno níže. Voblasti příjmuje rozhodující daňový příjem ze sdílených daní. Vychází jako každoročně z predikce předpokladu daňových příjmů, které jsme obdrželi. Celkem by měly být na úrovni cca 18 mil. Kč. Dalšími podstatnými položkami je příspěvek na státní správu a ZŠ a MŠ cca 1,3 mil. Kč, daň z nemovitosti 1,3 mil. Kč, nově zvýšené stočné cca 1 mil. Kč, příjem z nájmu bytů a nebytového fondu cca 2,2 mil. Kč, příjem z prodeje dřeva z obecních lesůcca 850 tis. Kč, příjem z pronájmuvshvčetně reklam a pronájmufitness 695 tis. Kč, předpokládané prodeje parcel na Havlově palouku a dalších pozemků cca 1,3 mil. Kč, doplatek dotace na Kanalizaci a ČOV- I. etapa cca 412 tis. Kč a další drobnější položky. Je zřejmé, že příjmy odrážejí reálné možnosti a nejsou nijak nadhodnocené. Výdaje obce V oblasti výdajů si dovolím uvést pouze ty, které se vážou na některé plánované akce, které hodláme v letošním roce realizovat. Jednouz největších kapitol ve výdajích je kanalizace. Ta vyčerpá z rozpočtu cca 4,4 mil. Kč a to nejen na samotné provozování kanalizace v položkách spotřeby elektřiny, úroků, osobních nákladů, materiálu, oprav a služeb, ale obsahuje výdaje spojené s uzavíráním smluv na věcná břemena z I. etapy, doplatek za administraci výstavby I. etapy a nově již výdaje na projekční náklady pro další II. etapu, kterou připravujeme. V dubnu či květnupodáme žádost o dotaci a uvidíme, zda budeme stejně úspěšní jako v minulosti. Nemá smysl zdůrazňovat, že bez dotace tuto velkou akci nelze vůbec realizovat. Rekonstrukce budovy ZŠ pro 1. stupeň Další velkouplánovanouakcí by měla být kompletní rekonstrukce budovy ZŠ pro 1. stupeň. Vsoučasné době řešíme varianty jakým způsobem optimalizovat zadání projektové dokumentace

4 č í s l o 1 r o č n í k str.4 a administraci pro získání dotace z operačního programu životního prostředí. Rekonstrukce by měla zahrnovat změnu vytápění, výměnu oken, celkové zateplení objektu, výměnu stropních konstrukcí, elektroinstalace atd. Rádi bychom architektonicky přiblížili stavbu původnímu rázu této školy. O této investiční akci bude rozhodovat zastupitelstvo na příštím jednání. Do oblasti lesů máme tradičně naplánovány výdaje cca 580 tis. Kč. Pro letošní rok jsme omezili plánované opravy veřejného osvětlení na minimum, opravíme pouze nejnutnější poruchové úseky. Budou vyměněny okna ve zdravotním středisku dětského lékaře a stomatologie. Standardně budeme financovat provoz ZŠ a MŠ v objemu cca 3,1 mil. Kč. MŠ navíc plánuje v letošním roce provést zastřešení venkovního bazénu. Částkou 825 tis. Kč zajišťujeme chod naší pečovatelské služby. V letošním roce se objevila v rozpočtu položka na odkoupení osvětlení hradu Lanšperk a vyhlídkové plošiny v částce 224 tis. Kč od Regionu Orlicko -Třebovsko. Tato položka souvisí s vybudováním cyklostezek v minulých letech a jedná se o druhou splátku realizace plošiny a osvětlení hradu. První splátka byla hrazena již v roce K této oblasti je potřeba připočítat také cca 155 tis. Kč splátku úvěru na cyklostezky. Úvěr bude pro vaši informaci splacen v roce Tuto informaci uvádím pro zdůraznění, že nic není zadarmo a také na cyklostezky se přispívá z obecních či městských rozpočtů, i když pouze částečně. Horní Dobrouč V Horní Dobrouči bude rozšířen úsek veřejného osvětlení až pod ostrovský kopec, jak bylo požadováno osadním výborem. Lanšperk Jelikož nebyla budova restaurace prodána, bude nutné opravit izolaci rampy. Dále provedeme zemní práce odvodnění cvičné louky hasičů pod Lanšperkem. Toto jsou akce, které většinou budeme řešit vlastními silami technickou četou. Kultura Knihovny budou fungovat ve stejném rozsahu a navíc v HD a na Lanšperku nově s internetem, který umožní přístup do databáze knih. Tradičně budeme podporovat spolky v obci formou finančních příspěvků na činnost, jejich akce a využívání sportovní haly. Letošní rok bude stejně bohatý na kulturní dění jako v minulosti. Na podzim připravujeme koncert zpěváka Jakuba Smolíka, v květnu společně s Hudebním sdružením CORONA Dobroučské hudební slavnosti na Šejvě, v dubnu stavění máje a tradiční Dobroučské Vánoce v listopadu. Komunikace Vletošním roce plánujeme realizovat slibované parkoviště u MUDr. Lužného. Dále opravy nejvíce poškozených chodníků podél hlavní silnice ovšem pouze tam, kde již nebude v blízké budoucnosti probíhat stavba kanalizace II. etapa. Ta bude na rozdíl od etapy předchozí zasahovat do hlavní silnice nejen v horní části obce, ale i v části od zastávky autodílna až po hostinec uvacků. S ohledem na budoucí výstavbu Kanalizace II. etapa jsme se rozhodli v letošním roce neprovádět žádné opravy místních komunikací. Další drobnější akce Rozhodli jsme se ponechat personálně technickou četu v pětičlenném počtu, abychom byli schopni drobné akce budovat sami, neboť je to ekonomicky výhodnější než tyto služby nakupovat. Díky tomu můžeme úspory využít pro další činnost obce. Budeme realizovat zavlažování fotbalového hřiště ze zdroje vrtu č. 2 u ZŠ. Vhasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči bude zrekonstruována kuchyň - nová podlaha, obklady, elektroinstalace a výměna oken. Sportovní hala dostane nové basketbalové koše a tím bude kompletně vybavena. U domu služeb dojde k úpravě vstupu, aby byl bezbariérový. Dokončíme zemní úpravy v areálu technické čety - odvodnění a pokládku panelů. V areálu hřbitova odstraníme nepoužívanou betonovou nádrž a nahradíme ji jiným řešením. V oblasti správy je nově položka na provoz bankomatu, obecní policie a rezerva na krizové události jako povodně apod. Od konce ledna jsou spuštěny nové webové stránky obce, které doznaly změny v designu a mají přehlednější členění s dělením na samosprávu a obecní úřad. Jsou nově zveřejňovány zápisy z rady obce, které byly žádány občany. Pouze podotýkám, že nikdy v minulosti zveřejňovány nebyly, ale nikomu to patrně nevadilo. Budeme standardně zajišťovat v letních obdobích údržbuzeleně - sekání trávy a ošetřování zeleně za pomoci místních zahrádkářů. Také zimní údržba zůstane ve stejném rozsahu. Chceme dořešit výkupem pozemků majetkoprávní vztahy komunikací na Malé straně a strouze (v horní části obce). Největším otazníkem je další provozování kina. O něm rozhodnete sami anketou. Detaily jsou nastíněny v samostatném článku na straně 7. I tato oblast výdajů je založena na reálnosti. Pokud by vznikly nepředvídané výdaje, budeme je řešit čerpáním rezervy, ale pevně doufám, že to nebude zapotřebí. Detailní vyčíslení jednotlivých položek najdete ve schváleném rozpočtu, který je zveřejněn na další stránce tohoto vydání Dobroučských novin, případně na webových stránkách obce. Pavel Šisler starosta obce

5 č í s l o 1 r o č n í k str.5 Schválen rozpoãet obce na rok 2012 Obec Dolní Dobrouã Dolní Dobrouã 380 IâO , DIâ CZ ãástky jsou uvedny v Kã PŘÍJMY r VÝDAJE r DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPPO za obce DPH Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš Dotace ÚP na VPP Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Příjem z pronájmu fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH + služby fitness Příjem z pronájmu movitých věcí VSH Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb r.2011 Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb r Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - Havlův palouk - rozvodné skříně Prodej pozemků - Contipro, Mlynář, Bělský Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky na bankovních účtech Fond rozvoje bydlení-splátky půjček jistina Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček DPH za 4. Q 2011 Dotace Kanalizace a ČOV - FS Dotace Kanalizace a ČOV -SFŽP PŘÍJMY CELKEM ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE LESY SILNICE ZÁLEŽITOSTI POZEM. KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY ODPADNÍ VODY-KANALIZACE ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KINO KNIHOVNY KULTURA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - Příspěvky na práci s dětmi ZÁJMOVÁ ČINNOST OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘBITOVY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY NEBEZPEČNÝ ODPAD Odpady PDO VEŘEJNÁ ZELEŃ DPS ZASTUPITELSTVO OBCE SPRÁVA OBCE OBECNÉ PŘÍJMYAVÝDAJE Z FIN.OPERACÍ POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ PŘEVODY OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE-DPPO ZA OBCE Finanční vypořádání minulých let HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Horní Dobrouč - jednotka Lanšperk - jednotka VÝDAJE CELKEM SHRNUTÍ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL FINANCOVÁNÍ CELKEM - SPLÁTKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK POUŽITÍ REZERVY MINULÝCH LET KONEČNÝ ZŮSTATEK REZERVY ROZPOČTU

6 č í s l o 1 r o č n í k str.6 aktuality Obecní policie v Dolní Dobrouãi Vážení spoluobčané Dolní Dobrouče, požádal jsem o možnost představit sebe a svoji práci v tomto periodiku, abych tak jednak předešel spekulacím a možným dezinformacím na téma Pročpak si tu obec zřídila stálou dosažitelnost obecní policie a přítomnost obecního strážníka, ale také proto, že to považuji za vhodné a slušné. Jmenuji se David Plíva a jsem zaměstnancem Městského úřadu Letohrad ve funkci strážníka Městské policie přiděleného na základě veřejnoprávní smlouvy obci Dolní Dobrouč, pro výkon pravomocí vyplývajících ze Zákona o obecní policii a ostatních zákonů. Tyto pravomoci zde nebudu vykonávat pouze já, ale všichni strážníci Městské policie Letohrad. Od nového roku byla zřízena stálá služebna obecní policie přímo na obecním úřadu v Dolní Dobrouči. Zde mne, popřípadě mé kolegy, najdete v druhém podlaží ve stanovené době. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu - dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od do 17 hodin. Strážník obecní policie bude přítomen na radnici nejen v úřední dny, ale i v dalších dle potřeby. Z důvodu pochůzek, motohlídek a ostatních povinností práce strážníka doporučuji sjednat si mimo úřední hodiny schůzku telefonicky na čísle , které je určeno pouze pro výkon a služby občanům Dolní Dobrouče, a v případě nedostupnosti tohoto telefonu na čísle Městské policie Letohrad Tato a ostatní telefonická spojení na strážníky Obecní a Městské policie Letohrad jsou uvedena na internetových stránkách obecního úřadu v kategorii Obecní úřad a podkategorii organizace obecního úřadu. Nyní bych se rád zmínil o kompetencích, které mi dávají zákony pro výkon práce strážníka, a ještě o hlavních rozdílech mezi kompetencemi Policie ČR a kompetencemi strážníků městských a obecních policií. Na tuto věc jsem poměrně často dotazován. Protože nelze odpověď shrnout do dvou ani tří vět, využiji tento prostor pro objasnění problematiky. Mottem zákona o obecní policii je jeho znění v šestém paragrafu: Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá. Z toho tedy vyplývá, že obecní policie tu není primárně pro potřeby obce jakožto obecního úřadu, ale pro potřeby každého občana obce bez rozdílu. Tímto bych rád vyzval všechny, kdo by potřebovali pomoc obecní policie, aby kontaktovali strážníka konajícího službu. S ním je možné prokonzultovat řešení dané problematiky. Pravdou samozřejmě je, že zdaleka ne vše může obecní policie řešit, ale přinejmenším může poradit. V případech, kdy bude věc do její kompetence spadat, bude samozřejmě činit vše potřebné pro nápravu věci a pro pomoc občanům. V dalších číslech Dobroučských novin vás budeme pravidelně informovat o naší činnosti, o záležitostech týkajících se obecně závazných vyhlášek, problémových záležitostí v obci a o možnostech udržení veřejného pořádku ke spokojenosti občanů. Nyní se zmíním o odlišnostech mezi Policií ČR a obecní policií. Povinností každého strážníka je řešit vše neslučitelné s právními předpisy v rámci jeho zákonných možností. Rozdílnost je ve způsobech řešení daných situací. Například veškeré trestné činy patří do kompetence Policie ČR, ale strážník obecní policie má povinnost při zjištění důvodného podezření ze spáchání takového činu okamžitě zajistit oznámení na Policii ČR a učinit další opatření pro odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví a majetku, pro což disponuje určitými prostředky a pravomocemi. Strážník obecní policie nepodniká kroky ke zjištění pachatele trestného činu, ale má povinnost zajistit místo trestného činu a k tomu má pravomoci zakázat komukoli vstup na určitá místa (i vlastníkovi), přikázat osobě za určitých okolností setrvat na místě do příjezdu hlídky Policie ČR, v extrémních případech zadržet osobu pomocí donucovacích prostředků a předat ji Policii ČR atd. Z výše uvedeného vyplývá, že vše, co je protizákonné, je povinen strážník určitým způsobem řešit. Co se týče přestupků, jsou jeho kompetence poměrně široké a platí, že vše, co spadá do kompetence obce, spadá také do kompetence obecní policie. V blokovém řízení, tedy jinak řečeno pokutou na místě, může řešit to, co je vyjmenováno v přestupkovém zákoně - 86, písmeno d a v dalších zákonech. Přestupky, které může strážník řešit, jsou tedy vyjmenované v jednotlivých zákonech, ale v zásadě se pravomoci neliší od možností Policie ČR, ale rozdíly tam samozřejmě nějaké jsou. Druhým rozdílem je místní působnost strážníka. Policista ČR má celorepublikovou působnost a strážník obecní policie jen v katastru domovské obce, města a katastrech obcí a měst, které mají s domovskou obcí nebo městem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Toto je celkem logické, protože policista Policie ČR je placen přímo ze státního rozpočtu a strážník z peněz obecního rozpočtu. Další velké rozdíly jsou například v dopravní problematice, ale tam se jedná o poměrně velké množství informací, kterými vás v tomto čísle nebudu zatěžovat. Jsou tu další méně významné odlišnosti, ale zmínil bych se už jen o vzdělávání strážníků. Každý strážník je povinen projít rekvalifikačním kurzem, kde je připravován jednak na znalost potřebných zákonů, ale také musí projít fyzickou přípravou sebeobrana, útok, použití donucovacích prostředků. Z fyzické přípravy skládá zkoušku a poté je povolán před komisi Ministerstva vnitra ČR, kde skládá zkoušky z odborných znalostí. Ty jsou poměrně náročné a úspěšnost u nich není zrovna pravidlem. Tyto zkoušky před komisí ministerstva se periodicky opakují každé tři roky a celkem běžně se stává, že i velmi zkušený a zdatný strážník u nich neuspěje a musí je opakovat, protože jsou velmi náročné. Bez složené zkoušky není strážník strážníkem a nesmí tuto funkci vykonávat. Byla také zřízena ová schránka pro potřeby obecní policie v Dolní Dobrouči a na této adrese vám rád zodpovím případné dotazy. Můžete sem také posílat své podněty a připomínky. ová adresa na Obecní policii Dolní Dobrouč je: Dovolím si na závěr jedno upozornění. Mnozí si jistě všimli přítomnosti strážníka v ranních hodinách na přechodu pro chodce před školou. Zde jsem jako strážník zaregistroval jeden negativní jev. Netýká se dětí přicházejících do školy, ale spíše jejich rodičů a dalších dospělých osob, které kolem projdou. Děti, až na velmi sporadické výjimky, spořádaně přecházejí vozovku po přechodu pro chodce. Ale bohužel to nemohu říci o dospělých. Nejhorší je, když rodič přiveze svého potomka do školy autem, zaparkuje na druhé straně silnice a vede dítě mimo přechod pro chodce přes vozovku. Jde jednak o nebezpečnou situaci, ale především o špatný příklad našim potomkům. Dítě, které má neustále před očima porušování základních dopravních předpisů, je v budoucnosti moc vážně brát nebude. Nechtěl bych se uchýlit k přímému napomínání nebo přeměřování zákonných padesáti metrů od přechodu, kde je povinnost chodce použít dostupný přechod pro chodce. Jde o základní příklad dětem, ale pokud zde nezačneme, nestěžujme si na to, co z dětí roste. David Plíva strážník Obecní policie Dolní Dobrouč tel.: ,

7 č í s l o 1 r o č n í k str.7 VyuÏijeme digitální kino? Za posledních pár let se událo v kinematografii mnoho zásadních věcí. Díky technice, která jde mílovými kroky kupředu, se mnohonásobně zvýšila kvalita promítaného filmu, a to jak obrazově, tak i zvukově. Velkou zásluhu na tom má možnost promítat filmy v digitálním formátu. Proto odroku 2009 probíhá v ČR digitalizace kin, která se dotkne i našeho kina. Vzhledem k situaci, která nastala díky množství nelegálně stahovaných filmů, se distributoři rozhodli dále nepodporovat filmový 35 mm pás a ukončit jeho nákladnou výrobu. Rozhodnutí zda digitalizovat či ne je natolik zásadní pro další léta a ovlivní kulturní život v obci, že zastupitelstvo rozhodlo požádat formou ankety o vyjádření občany obce. Zastupitelé k tomuto vyjádření budou přihlížet při konečném rozhodování. Anketa je v písemné podobě přiložena v tomto výtisku novin. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách obce. Termín uzávěrky ankety je stanoven na 15. dubna 2012 tak, aby příští zastupitelstvo mohlo z výsledku ankety vycházet při konečném rozhodnutí. Pokusíme se v bodech nastínit klady a zápory digitalizace, které jsou nám známy. Celou záležitost bychom nemohli vůbec plánovat bez souhlasu vlastníka objektu. Majitel kina Ing. Šváb při osobním jednání odsouhlasil tuto investici a současně přislíbil uzavření dlouhodobého nájemního vztahu. Tím bychom měli jistotu trvalého využívání této investice. Klady: nová 3D technologie s prostorovým zvukem možnost promítání např. sportovních přenosů z utkání, olympiád, koncertů a dalších akcí na velkoplošné plátno možnost nákupu lístků on-line přes internet projekce premiér filmů v den uvedení do kin nižší provozní náklady proti stávajícímu stavu (úspory v poštovném, osobních nákladech, opravách a údržbě a půjčovném) zvýšení tržby pro obec díky návštěvnosti z okolí, kde není digitalizace modernizace s trendem a vizí do budoucnosti možnost získaní dotace a tím částečně snížit pořizovací náklady investice (není ovšem známa konkrétní výše a záruka, že bychom ji dostali) Zápory: Vysoká pořizovací cena cca 3 mil. Kč Cena vstupného cca 80,-Kč (tato cena by výnosem pro obec odpovídala přibližně stávající ceně 25 Kč, neboť zbytek získává distributor filmu) Kromě toho je potřeba zvážit i následující dopady. Na jedné misce vah je cena vstupného. Budete vůbec chtít chodit do kina za vstupné cca 80,- Kč? Pokud ne, tak pro cizí návštěvníky digitalizaci dělat nebudeme. Na druhé misce je fakt, že pokud nebudeme digitalizovat kino, ztratí obec část ze své kulturní rozmanitosti, jež po léta tvořila nezanedbatelnousoučást každé obce či města. Navíc objekt bude podstatně méně využíván - pouze několikrát ročně na divadelní představení, několikrát pro školu a koncert. Budeme nuceni přijmout úsporná opatření s minimalizací využívání přísálí kina pro zkoušky apod., abychom minimalizovali náklady na provoz objektu. Objekt bude rychleji chátrat atd. I tyto aspekty je nutno vzít v úvahu. Zvažte své rozhodnutí pečlivě a sdělte nám je formou ankety. Pavel Šisler Jiří Havlík pozor anketa pozor anketa pozor anketa pozor anketa Anketa Digitalizace kina ano ãi ne? Prosíme občany o vyjádření zájmu o digitální kino v obci. Svůj názor můžete vyjádřit na přiložený anketní lístek, který odevzdáte do schránky umístěné v přízemní chodbě budovy radnice. U schránky naleznete také další anketní lístky, pro případ, že Vám jich do domu bylo s novinami doručeno neodpovídající množství každý člen rodiny 1 anketní lístek. Anketu v elektronické podobě naleznete také na webových stránkách obce. Neváhejte a vyjádřete svůj názor. Tímto Vám předem děkujeme. Poslaneck den v Dolní Dobrouãi Dne 25. ledna 2012 pokračoval poslanec Ing. Radim Jirout v Dolní Dobrouči ve svých poslaneckých návštěvách obcí. Ačkoli mu berle po operaci poněkud ztěžovaly pohyb, zvládl program bez větších obtíží. I v Dolní Dobrouči bylo hlavním cílem seznámit se jak s oficiálními problémy i plány obce, tak s podnikatelským sektorem a celospolečenskou situací municipality. Oficiální program poslaneckého dne byl zahájen přijetím na obecním úřadu starostou Pavlem Šislerem a místostarostou Ing. Vlastimilem Vackem. Atmosféra jednání byla velmi příjemná, což bylo umocněno i faktem, že se pánové Jirout a Šisler znají již ze studií na gymnáziu. Souhrnně se věnovali nejen aktuálním praktickým komunálním tématům, nýbrž i politice. V centru zájmu bylo téma rozpočtového určení daní, ovšem stranou nebyla ani debata o potenciálních zdrojích financování obecních projektů. První firmou, kterou poslanec Jirout v obci navštívil, bylo Contipro group, s.r.o. V tomto podniku, kde mu byl průvodcem ředitel Vladimír Velebný, Ph.D., se setkal se špičkovým pracovištěm mezinárodního významu. Byl obeznámen s více než dvacetiletou historií podniku, který se zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Látky umožňující zpomalení stárnutí lidského organismu či naopak urychlení hojení ran skýtají obrovský potenciál. Neméně zajímavý je i sortiment určený pro veterinární potřeby. Velmi pana poslance potěšilo zjištění, že je firmou kladen důraz především na inovace a vlastní výzkum. Zde je evidentní, že věda, výzkum a vývoj mohou být rozvíjeny i mimo velká města či univerzity, byť právě Contripro spolupracuje hned s několika univerzitami v Německu, Francii, na Slovensku i v České republice. To platí dvojnásob, vezmeme-li

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané,

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané, IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2 úvodník Vážení a milí spoluobčané, zdravíme vás již v teplejších dnech na rozhraní jara a léta. Zmrzlí páni Pankrác, Servác a Bonifác se předvedli

Více

Mladí hasiãi u starosty obce

Mladí hasiãi u starosty obce IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 3 úvodník Vážení a milí spoluobčané. Čas dovolených je téměř za námi, večer u ohýnku začíná být docela chladno a všudypřítomné pavučinky babího

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina

Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 3 úvodník Milí spoluobčané, vydáváme téměř letní číslo našich Dobroučských novin a mně se zdá, že topná sezóna ještě není zcela u konce. Pamatujete

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012

Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 v Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Zprávy z obce, Účast zastupitelů na jednáních ZO, Duchovní slovo - Velikonoce, ZŠ a MŠ Bohuňovice, TJ Sokol Bohuňovice - Volejbalový

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Foto: J. Vyčítal NIEMCZA DARUVAR Nejstarší občan města, pan Josef Štěpánek, oslavil 103.

Více

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 Slovo místostarosty Zájem občanů o osud říčanské nemocnice pochopitelně nepomíjí, proto je na místě informovat, jak se věci mají. Nejprve dovolte malou rekapitulaci současného

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více