HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO"

Transkript

1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, BRNO ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2007 Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel Hasičského záchranného sboru JmK Č.j. HSBM /1 KŘ 2007 IČ: Telefon: Fax:

2 I. Zpráva o činnosti a hospodaření a) Název zpracovatele: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Adresa sídla: Zubatého 1, Brno Identifikační číslo: Poštovní adresa: Zubatého 1, Brno Telefon: Fax: Adresa elektronické pošty: internetové stránky : Úřední hodiny: Po a St hod. b) Způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele nebo orgánu vykonávajícího funkci zřizovatele HZS Jihomoravského kraje byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, s účinností od jako organizační složka státu a účetní jednotka; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. c) Organizační struktura zpracovatele k Organizační členění HZS Jihomoravského kraje: V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje. HZS kraje se vnitřně člení na: - ředitelství HZS kraje (dále jen krajské ředitelství ), - územní odbory HZS kraje (dále jen územní odbory ), - jednotky HZS kraje. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ (I) KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE Vzdělávací zařízení, kterým je Školící středisko Tišnov (II) ÚSEK PREVENCE A CENTRÁLNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI Odbor prevence Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení (III) ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ Odbor IZS a služeb Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů (IV) ÚSEK EKONOMIKY Odbor finanční Odbor provozní a správy majetku Technická a účelová zařízení (V) Pracoviště interního auditu (VI) Pracoviště kontroly (VII) Krizový štáb HZS kraje

3 ÚZEMNÍ ODBORY HZS KRAJE, JEDNOTKY HZS KRAJE Územní odbor Blansko Stanice č.1 Blansko Stanice č.2 Boskovice Stanice č.3 Kunštát na Moravě Územní odbor Brno Stanice č.1 Lidická Stanice č.2 BVV Stanice č.3 Přehrada Stanice č.4 Slatina Stanice č.5 St. Lískovec Stanice č.6 Rosice u Brna Stanice č.7 Ivančice Stanice č.8 Pozořice Stanice č.9 Tišnov Stanice č.10 Židlochovice Stanice č.11 Pohořelice Územní odbor Břeclav Stanice č.1 Břeclav Stanice č.2 Mikulov Stanice č.3 Hustopeče Územní odbor Hodonín Stanice č.1 Hodonín Stanice č.2 Kyjov Stanice č.3 Veselí n/mor. Územní odbor Vyškov Stanice č.1 Vyškov Stanice č.2 Bučovice Stanice č.3 Slavkov Územní odbor Znojmo Stanice č.1 Znojmo Stanice č.2 Hrušovany n/jev. Stanice č.3 Moravský Krumlov

4 základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb. viz příloha č. 1 údaje o majetku, s nimž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě, odpisováním majetku ( 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.), pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek, celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které jsou předmětem právních sporů, celkové hodnotě pohledávek, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejíchž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), Stav požárních stanic, skladů a dalších objektů KŘ HZS JmK odpovídá stáří objektů, možnostem provádění modernizací, oprav a rekonstrukcí. Revize jednotlivých technologických částí objektů jsou prováděny ve stanovených termínech. Krajské ředitelství v současné době má vytvořené centrální skladové hospodářství. Majetek je vydáván cestou centrálního skladu majetku, Zubatého 1, Brno. V rámci ÚO je vydáván majetek cestou příručních skladů skladového hospodářství územních odborů. Pro zajištění centrálního skladového hospodářství KŘ JmK jsou prováděna opatření k dovybavení a vybavení skladu v rámci objektu Zubatého 1, Brno. Tento sklad je vybaven skladovacími prostředky a majetkem, sklad bude sloužit i pro majetek humanitární pomoci. Na úseku zabezpečování centrální evidence smluv jsou do přehledové tabulky smluv doplněny všechny potřebné údaje na základě předaných kopií uzavřených smluvních vztahů z pracoviště právního - Mgr. Trenze přes Ing. Sedlákovou. Dále jsou na odboru provozu a správy majetku ukládány a evidovány originály smluv týkajících se nemovitého majetku, pro zabezpečení průkazného dokladu o nabytí majetku jsou vyžadovány originály smluv. Převod práva hospodaření na PS Lidická 61, Brno nebyl dosud realizován. Tento převod byl radou zastupitelstva nově schválen za předpokladu směny za jiný objekt ve vlastnictví státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl požádán o bezúplatný převod vhodných objektů na HZS JmK pro tuto směnu. V průběhu roku probíhala jednání mezi MmB, ÚZSVM, MF a HZS JmK o vhodných objektech pro směnu. Předpoklad konečného dořešení převodu je v roce Objekt Cihlářská KOPIS v roce 2007 byla do objektu doplněna část technického a technologického vybavení operačního střediska HZS JmK, a drobné stavební technické zhodnocení objektu (žaluzie, úprava klimatizace a vzduchotechniky, úprava elektroinstalace v objektu). V objektu Zubatého 1, byl vybudován nový vjezd do objektu včetně přilehlého parkoviště a nového oplocení s provedením zabezpečení proti záplavové vlně. Ve ŠS Tišnov proběhla rekonstrukce sociálních zařízení a proběhla I. etapa realizace opatření vyplývajících z EA přebudování vytápění jednotlivých objektů A,B,C. Přípravné práce na zřízení garáže pro mobilní laboratoř. V průběhu roku proběhla jednání o převodu pozemků pod objekty HZS JmK, které vlastní a to PS Blansko, PS Kyjov, PS Boskovice. Dále byly řešeny žádosti o bezúplatný převod objektů a pozemků PS Mikulov, PS Židlochovice, PS Veselí nad Moravou, PS

5 Pohořelice (v současné době příslušný katastr nemovitostí dohledává potřebné doklady k převodu), PS Rosice a další. V průběhu roku byl zpracován postupný plán realizace opatření vyplývajících z auditů. V průběhu roku 2007 byla provedena příslušná přípravná opatření a realizace auditu objektu PS Blansko a ŠS Tišnov včetně realizace akce vyvolaných investic na rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace a vzduchotechniky. Pro rok 2008 je plánováno splnění opatření vyplývajících z auditu u PS Blansko včetně realizace akce vyvolaných investic na rekonstrukci střechy, sociálních zařízení, kuchyňky, podlah, maleb, elektroinstalace a vzduchotechniky. Pravidelná inventarizace majetku HZS JmK k proběhla bez inventarizačních rozdílů s potvrzením stavu na účtech HZS JmK. Stav majetku na účtech HZS JmK je cca 1,3 miliardy Kč. V rámci inventarizace 2007 byly zpracovány potřebné údaje o nemovitém majetku vedeném v centrální evidenci nemovitostí a předány na MV odbor správy majetku. HZS JmK využívá 42 areálů: z toho 26 jako PS, 4 jako převážně administrativní provoz, 5 slouží jako rekreační zařízení a školicí a výcvikové středisko (z toho 2 objekty jsou nepotřebné), 2 mají skladovací charakter (z toho 1 objekt nepotřebný), 3 areály jsou určené k rekonstrukci (z toho 1 objekt nepotřebný). Dále se jako nepotřebný majetek nabízí 2 nemovitosti. HZS JmK má v současné době příslušnost hospodařit s 31 areály, z toho u 13 areálů vlastní část nemovitosti ( převážně pozemky ) jiný subjekt-převážně obce a zbývajících 11 areálů je ve vlastnictví cizích subjektů, převážně obcí (z toho 1 objekt od 6/2007 žádost na MF o převod). Majetkoprávní vztahy jsou řešeny smluvní formou. Zákonné pojištění vozidel je zabezpečeno u České pojišťovny, celkem je pojištěno 12 vozidel HZS JmK. Rozhodnutím ředitele HZS JmK byl v roce 2007 prohlášen za nepotřebný, majetek v celkové účetní hodnotě ,67 Kč. Z toho majetek v účetní hodnotě ,50 Kč byl převeden bezúplatně na města a obce pro J SHD, majetek v účetní hodnotě ,37 Kč byl odprodán za ,00 Kč právnickým a fyzickým osobám, majetek v účetní hodnotě ,18 Kč je předmětem další nabídky a majetek v účetní hodnotě ,62 Kč byl zrušen. HZS Jihomoravského kraje majetek neodepisuje. Údaje o pohledávkách k Celkem ,52,- Kč z toho po lhůtě splatnosti ,02,- Kč z toho soudně vymáháno /exekuce/ ,- Kč - přihlášeno u správce konkursní podstaty ,- Kč - upomínáno ,02,- Kč Údaje o závazcích k Celkem ,51 Kč z toho všechny do lhůty splatnosti údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 323/2005 Sb., je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů ( 4 odst. 1 písm. a) a 8 odst. 1 vyhl. č. 16/2001 Sb., o

6 způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky ( 18 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví), jež budou připojeny ke zprávě jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu, příspěvkovou organizací nebo státním fondem. Rozpočet Ukazatel Mimo- skutečnost schválený po změnách rozpočto vé zdroje Příjmy celkem Nedaňové příjmy a přijaté dotace celkem Příjmy z pojistného na soc.zab.a příspěvku na st.politiku zaměst Výdaje celkem Běžné výdaje celkem V tom: Ostatní provozní výdaje Platy zaměstnanců a OPPP Z toho platy zaměstnanců celkem ostatní platy za provedenou práci Povinné pojistné na soc.zabezp. a veřej. zdrav.poj. Převod FKSP Ostatní sociální dávky Výdaje na financování programu reprodukce majetku celkem V tom: Investiční výdaje celkem V tom investiční programy: Neinvestiční výd. vázané k IP celkem V tom investiční programy: Zákon o státním rozpočtu na rok 2007, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 13. prosince Ministerstvo financí v návaznosti na tento zákon svým opatřením č.j. 19/ / stanovilo závazné ukazatele kapitoly MV, které ekonomický odbor MV rozepsal pro HZS ČR. Po rozdělení rozpočtu správcem kapitoly na jednotlivé složky kapitoly 314 byly stanoveny HZS JmK rozpočtové příjmy a výdaje celkem (viz tabulka podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 323/2005 Sb).

7 Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. Rozpočtová opatření u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku Schválený rozpočet výdajů přidělených HZS JmK R1 doznal v průběhu roku 2007 celé řady změn. Celkem bylo ze strany HZS JmK realizováno 13 interních rozpočtových opatřeních a 25 rozpočtových opatření povolených ekonomickým úsekem GŘ HZS ČR MV a 61 rozpočtových opatření mimorozpočtové zdroje. Rozpočtová opatření, která byla realizována v průběhu roku 2007, se promítla do stanovených závazných ukazatelů. 2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech, Příjmy státního rozpočtu v roce 2007 v tis. Kč Rozpočet po Skutečnost změnách Celkem příjmy z pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, - nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly plněny na 103,39%. Ostatní rozpočtové příjmy ( příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy) byly plněny na 231,40%. Příjem získaný odprodejem movitého majetku činil ,-Kč. Kromě výše uvedených příjmů je HZS Jihomoravského kraje oprávněn překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu o prostředky přijaté v souladu s 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a dále o prostředky přijaté podle 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (tzv. EPS). 3. údaje o podílu státního rozpočtu na financovaní činnosti zpracovatele; organizační složky státu uvedou příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití Příjmy dle zákona č. 133/1985 Sb. Příjmy získané z tzv.eps byly naplněny ve výši 4, ,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity jako ostatní zdroje na pokrytí ostatních běžných výdajů. Příspěvky dle 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., v členění podle poskytovatelů (celkem 12, ,- Kč) 3, ,- Kč příspěvek z rozpočtu Statutárního města Brna byl použit na provoz a vybavení jednotek požární ochrany HZS JmK. O tyto prostředky bylo

8 realizováno překročení stanoveného rozpočtu v oblasti ostatních provozních výdajů ,-Kč příspěvek od města Hrušovany nad Jevišovkou byl použit na úhradu nákladů za provedení nové fasády včetně zateplení na PS v Hrušovanech nad Jevišovkou, č.akce ,- Kč - příspěvek od města Ivančice byl použit na opravu podlahy v garáži PS Ivančice, č.akce ,- Kč - příspěvek od ČEZ byl použit na zakoupení 2ks ochranných protichemických ochranných obleků, č.akce , ,- Kč - příspěvek z rozpočtu Statutárního města Brna byl použit na technické zhodnocení TA-S/MAN, nákup záchranného tunelu, QUESTORu a nákup izolačních vzduchových dýchacích přístrojů, program , akce číslo 7203,7204, 7205 a , ,- Kč na základě smlouvy o součinnosti při zajišťování požární ochrany od a. s. Veletrhy Brno nám byly poukázány ostatní prostředky, z toho: 1, ,- Kč použito v oblasti mzdových prostředků ,- Kč odvod zdravotního a pojištění za zaměstnavatele ,- Kč bylo použito v oblasti běžných výdajů ,- Kč prostředky FKSP. FKSP: Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb dle 50 zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši ,36 Kč byly použity následovně: ,- Kč - pořízení televizoru a rádia s CD přehrávačem, 8.442,- Kč-oprava movitého majetku (oprava laminátové veslice a pračky), 9.717,36 Kč oprava nemovitého majetku (úprava terénu u RZ Vápenky a nákup stavebního materiálu), ,- Kč bylo použito v oblasti běžných výdajů. Rezervní fond Prostředky rezervního fondu použité v roce 2007 (úspora roku 2006) byly ve výši 29, ,70 Kč. Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši ,06 Kč. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2007 Platy příslušníků byly vyčerpány na 100 %. Byly vyčerpány i mimorozpočtové prostředky z BVV Brno. Celkové čerpání platů příslušníků bylo ,-- Kč. Průměrné přepočtené počty příslušníků byly 877,46, což představuje nenabranost 0,54 příslušníka, průměrná mzda za rok 2007 činila u příslušníků ,-- Kč. Kázeňské odměny byly vyplaceny v celkové výši ,-- Kč. Povolený limit čerpání kázeňských odměn byl 2% z vyčerpaných platových prostředků příslušníků.

9 Platy občanských zaměstnanců byly vyčerpány na 100 %. Bylo vyčerpáno ,-- Kč. Na mimořádné odměny včetně odměn na jubilea bylo vyčerpáno celkem za rok ,-- Kč, což představuje 5,6 % z vyčerpaných mzdových prostředků občanů. Průměrné přepočtené počty občanů byly 60,59, což představuje nenabranost 0,41 občanů, výše průměrného platu byla ,-- Kč. Čerpání na RP odměny za práce dle dohod bylo ve výši ,-- Kč. Čerpání na RP odchodné bylo ve výši ,-- Kč Čerpání na RP nemocenské dávky příslušníků bylo ve výši ,-- Kč. Čerpání na RP FKSP bylo ve výši ,-- Kč. Čerpání na RP zákonné pojistné k platům bylo ve výši ,--Kč. 5. výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj V roce 2007 nebyly realizované žádné výdaje na výzkum a vývoj. 6. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování ( 4 vyhl. č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku), INVESTIČNÍ VÝDAJE Program Název akce Rozpočet MRZ Výdaje Upgrade telefonní ústředny Upgrade IT na KOPIS Upgrade na VEMA Pořízení AMDS Koncentrátor Radiostanice Elektronické sirény Integrace Pegas Vybudování vjezdu a oplocení - KŘ Rekonstrukce střechy - PS Blansko Rekonstrukce brány - PS Boskovice Rekonstrukce kotelny - ŠS Tišnov TZ-KOPIS Brno Rekonstrukce kanalizace KŔ

10 Opatření z EA PS Blansko Rekonstrukce kanalizace - KŘ Vybudování lapolu PS Boskovice Zateplení PS Hrušovany Technický automobil chemický CAS tech. provedení - 2ks Technický automobil CAS CAS Nosič kontejneru Plynový hasící automobil Vyšetřovací automobil pro ZPP Loď s motorem a přívěsem Rozkladný mikrovlný systém vzorků Univerzální záchranný člun Zkušební zařízení ke kalibraci Dekontaminační sprchy Velitelský automobil řídícího důstojníka Přetlakový ventilátor Papin Řetězová pila pro záchranáře Uzavřený zdroj ion. záření Kontejner nákladní Technické zhodnocení TA-S/MAN Protichemické obleky Záchranný tunel Questor Izolační vzduchové přístroje Celkem Program Název akce Rozpočet MRZ Výdaje CAS NEINVESTIČNÍ VÝDAJE VÁZANÉ k IP Program Název akce Rozpočet MRZ Výdaje FKSP pořízení ICT Opravy a údržba-inf a komun.technologie Školení ICT Výkony spojů Spotřební materiály Kmitočtové centrum Pořízení majetku ICT Opravy a údržba nemovitého majetku FKSP - opravy movitého majetku FKSP-opravy nemovitého majetku

11 Opravy a údržba movitého majetku celkem Poznámka: MRZ = mimorozpočtové zdroje 7. dotace a návratné finanční výpomoci V průběhu roku 2007 HZS Jihomoravského kraje neposkytl dotace a návratné finanční výpomoci 8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu, V roce 2007 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 9. spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích, HZS Jihomoravského kraje není členem mezinárodních organizací. 10. údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele, V roce 2007 bylo uskutečněno 11 zahraničních služebních (pracovních) cest, a to na Slovensko, do Polska, Německa a Finska. Jednou z nejdůležitějších zahraničních služebních cest byla cesta do Finska, kterou absolvoval ředitel HZS JmK Brno plk. Ing. Vlkojan, s cílem seznámit se a porovnat organizaci požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Finskem a ČR. Dalšími přínosnými akcemi byla účast na mezinárodní výstavě hasicí techniky FIRECO Trenčín a projednání další spolupráce a obnovení družebního styku mezi HZS JmK a HaZZ Michalovce. Rovněž účast ředitele ÚO Hodonín plk. Ing. Špéry jako pozorovatele na taktickém cvičení v Bučanech ve Slovenské republice, jehož cílem byl nácvik likvidace následků při teroristickém útoku na ropovod, přinesla mnoho cenných zkušeností. Stejně kladně lze hodnotit i reprezentaci příslušníků HZS JmK na různých sportovních soutěžích včetně mezistátních, z nichž lze vyzvednout zejména účast soutěžního družstva PS Boskovice z ÚO Blanska v soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Ze 13 zúčastněných družstev se jihomoravští hasiči umístili na 1. místě. Mimo zmíněné zahraniční cesty absolvovali příslušníci HZS JmK již tradičně lázeňské ozdravné pobyty v Bardejovských kúpelích a Liptovských liečebných kúpelích Lúčky. 11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondů ( 47 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla) a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce,

12 Přehled úspor rozpočtových prostředků roku 2007 převedených do rezervního fondu Celkem ,- Kč z toho - povinné pojistné ,- Kč ostatní sociální dávky ,- Kč Výdaje na financování programů repr. majetku ,- Kč z toho -investiční výdaje ,- Kč -neinvestiční výdaje vázané k IP ,- Kč Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle 47 z.č. 218/2000 Sb. k činil 42, ,90 Kč, z toho bylo v roce 2007 zapojeno do příjmů a skutečně použito 29, ,70 Kč, odvedeno do příjmů SR (UV č.629/2007) 11, ,90 Kč a k použití v dalších letech zbývá ,30 Kč. Rozbor zůstatku RF roku 2006 k použití v dalších letech: Odchodné ,- Kč Dávky nemoc. pojištění ,- Kč Výdaje na financování programů 0,30 Kč Celkový zůstatek rezervního fondu činí ,30 Kč. 12. přehled hospodářských činností ( 45 odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb.) a jiných činností ( 53 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb., ve znění zák. č. 479/2003 Sb.), HZS Jihomoravského kraje, jako organizační složka státu, může hospodařit pouze s příjmy a výdaji souvisejícími s činnostmi stanovenými ji zákonem, kterým byla zřízena. Její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. HZS Jihomoravského kraje nemá povolenu hospodářskou činnost na základě zvláštního zákona. údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce, Činnosti HZS Jihomoravského kraje jsou vykonávány v souladu se základním posláním chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech a jsou určeny občanům, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na území ČR. odkazy na informace o organizaci zveřejnění jiným způsobem (např. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, vyhl. č. 416/2004 Sb, kterou se provádí zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 123/2003 Sb.), přehled zřízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly ( 3 písm. g) zák. č. 218/2000 Sb.), nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvů a adres internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky. HZS Jihomoravského kraje nezřizuje organizační složky státu ani příspěvkové organizace.

13 Příloha č. 1

14 Jazykové znalosti zaměstnanců příloha č. 2 Jazyk Počty vybraných míst,( pro které byl stanoven kvalifikační předpoklad standartní jazykové zkoušky ), seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Celkem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín A-PDF MERGER DEMO Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín I. Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji II. Zpráva o činnosti a hospodaření Hasičského záchranného sboru

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 6 1.1.2 Schválený

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje 17. 12. 2008 OBSH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁV...3 1.1. ZÁKLDNÍ CHKTERISTIK ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009...4 1.2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více