HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO"

Transkript

1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, BRNO ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2007 Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel Hasičského záchranného sboru JmK Č.j. HSBM /1 KŘ 2007 IČ: Telefon: Fax:

2 I. Zpráva o činnosti a hospodaření a) Název zpracovatele: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Adresa sídla: Zubatého 1, Brno Identifikační číslo: Poštovní adresa: Zubatého 1, Brno Telefon: Fax: Adresa elektronické pošty: internetové stránky : Úřední hodiny: Po a St hod. b) Způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele nebo orgánu vykonávajícího funkci zřizovatele HZS Jihomoravského kraje byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, s účinností od jako organizační složka státu a účetní jednotka; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. c) Organizační struktura zpracovatele k Organizační členění HZS Jihomoravského kraje: V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje. HZS kraje se vnitřně člení na: - ředitelství HZS kraje (dále jen krajské ředitelství ), - územní odbory HZS kraje (dále jen územní odbory ), - jednotky HZS kraje. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ (I) KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE Vzdělávací zařízení, kterým je Školící středisko Tišnov (II) ÚSEK PREVENCE A CENTRÁLNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI Odbor prevence Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení (III) ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ Odbor IZS a služeb Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů (IV) ÚSEK EKONOMIKY Odbor finanční Odbor provozní a správy majetku Technická a účelová zařízení (V) Pracoviště interního auditu (VI) Pracoviště kontroly (VII) Krizový štáb HZS kraje

3 ÚZEMNÍ ODBORY HZS KRAJE, JEDNOTKY HZS KRAJE Územní odbor Blansko Stanice č.1 Blansko Stanice č.2 Boskovice Stanice č.3 Kunštát na Moravě Územní odbor Brno Stanice č.1 Lidická Stanice č.2 BVV Stanice č.3 Přehrada Stanice č.4 Slatina Stanice č.5 St. Lískovec Stanice č.6 Rosice u Brna Stanice č.7 Ivančice Stanice č.8 Pozořice Stanice č.9 Tišnov Stanice č.10 Židlochovice Stanice č.11 Pohořelice Územní odbor Břeclav Stanice č.1 Břeclav Stanice č.2 Mikulov Stanice č.3 Hustopeče Územní odbor Hodonín Stanice č.1 Hodonín Stanice č.2 Kyjov Stanice č.3 Veselí n/mor. Územní odbor Vyškov Stanice č.1 Vyškov Stanice č.2 Bučovice Stanice č.3 Slavkov Územní odbor Znojmo Stanice č.1 Znojmo Stanice č.2 Hrušovany n/jev. Stanice č.3 Moravský Krumlov

4 základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb. viz příloha č. 1 údaje o majetku, s nimž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě, odpisováním majetku ( 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.), pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek, celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které jsou předmětem právních sporů, celkové hodnotě pohledávek, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejíchž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), Stav požárních stanic, skladů a dalších objektů KŘ HZS JmK odpovídá stáří objektů, možnostem provádění modernizací, oprav a rekonstrukcí. Revize jednotlivých technologických částí objektů jsou prováděny ve stanovených termínech. Krajské ředitelství v současné době má vytvořené centrální skladové hospodářství. Majetek je vydáván cestou centrálního skladu majetku, Zubatého 1, Brno. V rámci ÚO je vydáván majetek cestou příručních skladů skladového hospodářství územních odborů. Pro zajištění centrálního skladového hospodářství KŘ JmK jsou prováděna opatření k dovybavení a vybavení skladu v rámci objektu Zubatého 1, Brno. Tento sklad je vybaven skladovacími prostředky a majetkem, sklad bude sloužit i pro majetek humanitární pomoci. Na úseku zabezpečování centrální evidence smluv jsou do přehledové tabulky smluv doplněny všechny potřebné údaje na základě předaných kopií uzavřených smluvních vztahů z pracoviště právního - Mgr. Trenze přes Ing. Sedlákovou. Dále jsou na odboru provozu a správy majetku ukládány a evidovány originály smluv týkajících se nemovitého majetku, pro zabezpečení průkazného dokladu o nabytí majetku jsou vyžadovány originály smluv. Převod práva hospodaření na PS Lidická 61, Brno nebyl dosud realizován. Tento převod byl radou zastupitelstva nově schválen za předpokladu směny za jiný objekt ve vlastnictví státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl požádán o bezúplatný převod vhodných objektů na HZS JmK pro tuto směnu. V průběhu roku probíhala jednání mezi MmB, ÚZSVM, MF a HZS JmK o vhodných objektech pro směnu. Předpoklad konečného dořešení převodu je v roce Objekt Cihlářská KOPIS v roce 2007 byla do objektu doplněna část technického a technologického vybavení operačního střediska HZS JmK, a drobné stavební technické zhodnocení objektu (žaluzie, úprava klimatizace a vzduchotechniky, úprava elektroinstalace v objektu). V objektu Zubatého 1, byl vybudován nový vjezd do objektu včetně přilehlého parkoviště a nového oplocení s provedením zabezpečení proti záplavové vlně. Ve ŠS Tišnov proběhla rekonstrukce sociálních zařízení a proběhla I. etapa realizace opatření vyplývajících z EA přebudování vytápění jednotlivých objektů A,B,C. Přípravné práce na zřízení garáže pro mobilní laboratoř. V průběhu roku proběhla jednání o převodu pozemků pod objekty HZS JmK, které vlastní a to PS Blansko, PS Kyjov, PS Boskovice. Dále byly řešeny žádosti o bezúplatný převod objektů a pozemků PS Mikulov, PS Židlochovice, PS Veselí nad Moravou, PS

5 Pohořelice (v současné době příslušný katastr nemovitostí dohledává potřebné doklady k převodu), PS Rosice a další. V průběhu roku byl zpracován postupný plán realizace opatření vyplývajících z auditů. V průběhu roku 2007 byla provedena příslušná přípravná opatření a realizace auditu objektu PS Blansko a ŠS Tišnov včetně realizace akce vyvolaných investic na rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace a vzduchotechniky. Pro rok 2008 je plánováno splnění opatření vyplývajících z auditu u PS Blansko včetně realizace akce vyvolaných investic na rekonstrukci střechy, sociálních zařízení, kuchyňky, podlah, maleb, elektroinstalace a vzduchotechniky. Pravidelná inventarizace majetku HZS JmK k proběhla bez inventarizačních rozdílů s potvrzením stavu na účtech HZS JmK. Stav majetku na účtech HZS JmK je cca 1,3 miliardy Kč. V rámci inventarizace 2007 byly zpracovány potřebné údaje o nemovitém majetku vedeném v centrální evidenci nemovitostí a předány na MV odbor správy majetku. HZS JmK využívá 42 areálů: z toho 26 jako PS, 4 jako převážně administrativní provoz, 5 slouží jako rekreační zařízení a školicí a výcvikové středisko (z toho 2 objekty jsou nepotřebné), 2 mají skladovací charakter (z toho 1 objekt nepotřebný), 3 areály jsou určené k rekonstrukci (z toho 1 objekt nepotřebný). Dále se jako nepotřebný majetek nabízí 2 nemovitosti. HZS JmK má v současné době příslušnost hospodařit s 31 areály, z toho u 13 areálů vlastní část nemovitosti ( převážně pozemky ) jiný subjekt-převážně obce a zbývajících 11 areálů je ve vlastnictví cizích subjektů, převážně obcí (z toho 1 objekt od 6/2007 žádost na MF o převod). Majetkoprávní vztahy jsou řešeny smluvní formou. Zákonné pojištění vozidel je zabezpečeno u České pojišťovny, celkem je pojištěno 12 vozidel HZS JmK. Rozhodnutím ředitele HZS JmK byl v roce 2007 prohlášen za nepotřebný, majetek v celkové účetní hodnotě ,67 Kč. Z toho majetek v účetní hodnotě ,50 Kč byl převeden bezúplatně na města a obce pro J SHD, majetek v účetní hodnotě ,37 Kč byl odprodán za ,00 Kč právnickým a fyzickým osobám, majetek v účetní hodnotě ,18 Kč je předmětem další nabídky a majetek v účetní hodnotě ,62 Kč byl zrušen. HZS Jihomoravského kraje majetek neodepisuje. Údaje o pohledávkách k Celkem ,52,- Kč z toho po lhůtě splatnosti ,02,- Kč z toho soudně vymáháno /exekuce/ ,- Kč - přihlášeno u správce konkursní podstaty ,- Kč - upomínáno ,02,- Kč Údaje o závazcích k Celkem ,51 Kč z toho všechny do lhůty splatnosti údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 323/2005 Sb., je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů ( 4 odst. 1 písm. a) a 8 odst. 1 vyhl. č. 16/2001 Sb., o

6 způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky ( 18 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví), jež budou připojeny ke zprávě jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu, příspěvkovou organizací nebo státním fondem. Rozpočet Ukazatel Mimo- skutečnost schválený po změnách rozpočto vé zdroje Příjmy celkem Nedaňové příjmy a přijaté dotace celkem Příjmy z pojistného na soc.zab.a příspěvku na st.politiku zaměst Výdaje celkem Běžné výdaje celkem V tom: Ostatní provozní výdaje Platy zaměstnanců a OPPP Z toho platy zaměstnanců celkem ostatní platy za provedenou práci Povinné pojistné na soc.zabezp. a veřej. zdrav.poj. Převod FKSP Ostatní sociální dávky Výdaje na financování programu reprodukce majetku celkem V tom: Investiční výdaje celkem V tom investiční programy: Neinvestiční výd. vázané k IP celkem V tom investiční programy: Zákon o státním rozpočtu na rok 2007, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 13. prosince Ministerstvo financí v návaznosti na tento zákon svým opatřením č.j. 19/ / stanovilo závazné ukazatele kapitoly MV, které ekonomický odbor MV rozepsal pro HZS ČR. Po rozdělení rozpočtu správcem kapitoly na jednotlivé složky kapitoly 314 byly stanoveny HZS JmK rozpočtové příjmy a výdaje celkem (viz tabulka podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 323/2005 Sb).

7 Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. Rozpočtová opatření u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku Schválený rozpočet výdajů přidělených HZS JmK R1 doznal v průběhu roku 2007 celé řady změn. Celkem bylo ze strany HZS JmK realizováno 13 interních rozpočtových opatřeních a 25 rozpočtových opatření povolených ekonomickým úsekem GŘ HZS ČR MV a 61 rozpočtových opatření mimorozpočtové zdroje. Rozpočtová opatření, která byla realizována v průběhu roku 2007, se promítla do stanovených závazných ukazatelů. 2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech, Příjmy státního rozpočtu v roce 2007 v tis. Kč Rozpočet po Skutečnost změnách Celkem příjmy z pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, - nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly plněny na 103,39%. Ostatní rozpočtové příjmy ( příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy) byly plněny na 231,40%. Příjem získaný odprodejem movitého majetku činil ,-Kč. Kromě výše uvedených příjmů je HZS Jihomoravského kraje oprávněn překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu o prostředky přijaté v souladu s 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a dále o prostředky přijaté podle 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (tzv. EPS). 3. údaje o podílu státního rozpočtu na financovaní činnosti zpracovatele; organizační složky státu uvedou příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití Příjmy dle zákona č. 133/1985 Sb. Příjmy získané z tzv.eps byly naplněny ve výši 4, ,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity jako ostatní zdroje na pokrytí ostatních běžných výdajů. Příspěvky dle 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., v členění podle poskytovatelů (celkem 12, ,- Kč) 3, ,- Kč příspěvek z rozpočtu Statutárního města Brna byl použit na provoz a vybavení jednotek požární ochrany HZS JmK. O tyto prostředky bylo

8 realizováno překročení stanoveného rozpočtu v oblasti ostatních provozních výdajů ,-Kč příspěvek od města Hrušovany nad Jevišovkou byl použit na úhradu nákladů za provedení nové fasády včetně zateplení na PS v Hrušovanech nad Jevišovkou, č.akce ,- Kč - příspěvek od města Ivančice byl použit na opravu podlahy v garáži PS Ivančice, č.akce ,- Kč - příspěvek od ČEZ byl použit na zakoupení 2ks ochranných protichemických ochranných obleků, č.akce , ,- Kč - příspěvek z rozpočtu Statutárního města Brna byl použit na technické zhodnocení TA-S/MAN, nákup záchranného tunelu, QUESTORu a nákup izolačních vzduchových dýchacích přístrojů, program , akce číslo 7203,7204, 7205 a , ,- Kč na základě smlouvy o součinnosti při zajišťování požární ochrany od a. s. Veletrhy Brno nám byly poukázány ostatní prostředky, z toho: 1, ,- Kč použito v oblasti mzdových prostředků ,- Kč odvod zdravotního a pojištění za zaměstnavatele ,- Kč bylo použito v oblasti běžných výdajů ,- Kč prostředky FKSP. FKSP: Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb dle 50 zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši ,36 Kč byly použity následovně: ,- Kč - pořízení televizoru a rádia s CD přehrávačem, 8.442,- Kč-oprava movitého majetku (oprava laminátové veslice a pračky), 9.717,36 Kč oprava nemovitého majetku (úprava terénu u RZ Vápenky a nákup stavebního materiálu), ,- Kč bylo použito v oblasti běžných výdajů. Rezervní fond Prostředky rezervního fondu použité v roce 2007 (úspora roku 2006) byly ve výši 29, ,70 Kč. Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši ,06 Kč. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2007 Platy příslušníků byly vyčerpány na 100 %. Byly vyčerpány i mimorozpočtové prostředky z BVV Brno. Celkové čerpání platů příslušníků bylo ,-- Kč. Průměrné přepočtené počty příslušníků byly 877,46, což představuje nenabranost 0,54 příslušníka, průměrná mzda za rok 2007 činila u příslušníků ,-- Kč. Kázeňské odměny byly vyplaceny v celkové výši ,-- Kč. Povolený limit čerpání kázeňských odměn byl 2% z vyčerpaných platových prostředků příslušníků.

9 Platy občanských zaměstnanců byly vyčerpány na 100 %. Bylo vyčerpáno ,-- Kč. Na mimořádné odměny včetně odměn na jubilea bylo vyčerpáno celkem za rok ,-- Kč, což představuje 5,6 % z vyčerpaných mzdových prostředků občanů. Průměrné přepočtené počty občanů byly 60,59, což představuje nenabranost 0,41 občanů, výše průměrného platu byla ,-- Kč. Čerpání na RP odměny za práce dle dohod bylo ve výši ,-- Kč. Čerpání na RP odchodné bylo ve výši ,-- Kč Čerpání na RP nemocenské dávky příslušníků bylo ve výši ,-- Kč. Čerpání na RP FKSP bylo ve výši ,-- Kč. Čerpání na RP zákonné pojistné k platům bylo ve výši ,--Kč. 5. výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj V roce 2007 nebyly realizované žádné výdaje na výzkum a vývoj. 6. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování ( 4 vyhl. č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku), INVESTIČNÍ VÝDAJE Program Název akce Rozpočet MRZ Výdaje Upgrade telefonní ústředny Upgrade IT na KOPIS Upgrade na VEMA Pořízení AMDS Koncentrátor Radiostanice Elektronické sirény Integrace Pegas Vybudování vjezdu a oplocení - KŘ Rekonstrukce střechy - PS Blansko Rekonstrukce brány - PS Boskovice Rekonstrukce kotelny - ŠS Tišnov TZ-KOPIS Brno Rekonstrukce kanalizace KŔ

10 Opatření z EA PS Blansko Rekonstrukce kanalizace - KŘ Vybudování lapolu PS Boskovice Zateplení PS Hrušovany Technický automobil chemický CAS tech. provedení - 2ks Technický automobil CAS CAS Nosič kontejneru Plynový hasící automobil Vyšetřovací automobil pro ZPP Loď s motorem a přívěsem Rozkladný mikrovlný systém vzorků Univerzální záchranný člun Zkušební zařízení ke kalibraci Dekontaminační sprchy Velitelský automobil řídícího důstojníka Přetlakový ventilátor Papin Řetězová pila pro záchranáře Uzavřený zdroj ion. záření Kontejner nákladní Technické zhodnocení TA-S/MAN Protichemické obleky Záchranný tunel Questor Izolační vzduchové přístroje Celkem Program Název akce Rozpočet MRZ Výdaje CAS NEINVESTIČNÍ VÝDAJE VÁZANÉ k IP Program Název akce Rozpočet MRZ Výdaje FKSP pořízení ICT Opravy a údržba-inf a komun.technologie Školení ICT Výkony spojů Spotřební materiály Kmitočtové centrum Pořízení majetku ICT Opravy a údržba nemovitého majetku FKSP - opravy movitého majetku FKSP-opravy nemovitého majetku

11 Opravy a údržba movitého majetku celkem Poznámka: MRZ = mimorozpočtové zdroje 7. dotace a návratné finanční výpomoci V průběhu roku 2007 HZS Jihomoravského kraje neposkytl dotace a návratné finanční výpomoci 8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu, V roce 2007 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 9. spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích, HZS Jihomoravského kraje není členem mezinárodních organizací. 10. údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele, V roce 2007 bylo uskutečněno 11 zahraničních služebních (pracovních) cest, a to na Slovensko, do Polska, Německa a Finska. Jednou z nejdůležitějších zahraničních služebních cest byla cesta do Finska, kterou absolvoval ředitel HZS JmK Brno plk. Ing. Vlkojan, s cílem seznámit se a porovnat organizaci požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Finskem a ČR. Dalšími přínosnými akcemi byla účast na mezinárodní výstavě hasicí techniky FIRECO Trenčín a projednání další spolupráce a obnovení družebního styku mezi HZS JmK a HaZZ Michalovce. Rovněž účast ředitele ÚO Hodonín plk. Ing. Špéry jako pozorovatele na taktickém cvičení v Bučanech ve Slovenské republice, jehož cílem byl nácvik likvidace následků při teroristickém útoku na ropovod, přinesla mnoho cenných zkušeností. Stejně kladně lze hodnotit i reprezentaci příslušníků HZS JmK na různých sportovních soutěžích včetně mezistátních, z nichž lze vyzvednout zejména účast soutěžního družstva PS Boskovice z ÚO Blanska v soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Ze 13 zúčastněných družstev se jihomoravští hasiči umístili na 1. místě. Mimo zmíněné zahraniční cesty absolvovali příslušníci HZS JmK již tradičně lázeňské ozdravné pobyty v Bardejovských kúpelích a Liptovských liečebných kúpelích Lúčky. 11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondů ( 47 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla) a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce,

12 Přehled úspor rozpočtových prostředků roku 2007 převedených do rezervního fondu Celkem ,- Kč z toho - povinné pojistné ,- Kč ostatní sociální dávky ,- Kč Výdaje na financování programů repr. majetku ,- Kč z toho -investiční výdaje ,- Kč -neinvestiční výdaje vázané k IP ,- Kč Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle 47 z.č. 218/2000 Sb. k činil 42, ,90 Kč, z toho bylo v roce 2007 zapojeno do příjmů a skutečně použito 29, ,70 Kč, odvedeno do příjmů SR (UV č.629/2007) 11, ,90 Kč a k použití v dalších letech zbývá ,30 Kč. Rozbor zůstatku RF roku 2006 k použití v dalších letech: Odchodné ,- Kč Dávky nemoc. pojištění ,- Kč Výdaje na financování programů 0,30 Kč Celkový zůstatek rezervního fondu činí ,30 Kč. 12. přehled hospodářských činností ( 45 odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb.) a jiných činností ( 53 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb., ve znění zák. č. 479/2003 Sb.), HZS Jihomoravského kraje, jako organizační složka státu, může hospodařit pouze s příjmy a výdaji souvisejícími s činnostmi stanovenými ji zákonem, kterým byla zřízena. Její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. HZS Jihomoravského kraje nemá povolenu hospodářskou činnost na základě zvláštního zákona. údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce, Činnosti HZS Jihomoravského kraje jsou vykonávány v souladu se základním posláním chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech a jsou určeny občanům, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na území ČR. odkazy na informace o organizaci zveřejnění jiným způsobem (např. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, vyhl. č. 416/2004 Sb, kterou se provádí zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 123/2003 Sb.), přehled zřízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly ( 3 písm. g) zák. č. 218/2000 Sb.), nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvů a adres internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky. HZS Jihomoravského kraje nezřizuje organizační složky státu ani příspěvkové organizace.

13 Příloha č. 1

14 Jazykové znalosti zaměstnanců příloha č. 2 Jazyk Počty vybraných míst,( pro které byl stanoven kvalifikační předpoklad standartní jazykové zkoušky ), seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Celkem

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za říjen 2010 V měsíci říjnu 2010 evidujeme na území Jihomoravského kraje 586 událostí, z čehož bylo 129 požárů. Z toho

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí *MVCRX00UYJNV* MVCRX00UYJNV prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky do nákladů

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A 2 0 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) a) způsob účtování zásob A b) opravné položky účtovány k 31.12.kalendářního

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v tis. Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 00063797 Název: Městská část Praha 8 NS: 00063797 HČ MČ Praha 8 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PŘÍLOHA. Statutární město Chomutov. (v tis. Kč) Období: 12 / 2010 IČO: Název: NS: Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. Statutární město Chomutov. (v tis. Kč) Období: 12 / 2010 IČO: Název: NS: Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v tis. Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1. máje 62 349 58 Černošín Právní forma: územní

Více