Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 16.12.2010"

Transkript

1 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne Den : Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : hodin Ukončení : hodin Ověřovatelé zápisu : Jurajda Rudolf, Vránová Jana Návrhová komise : Ing. Žitník Radek, Cabáková Ivana Zapisovatel : Kantorová Radomila Přítomno : 9 Omluveno: : Bc. Uhlářová Alice Pozdní příchod : Mgr. Juříčková Zdenka hod. Dřívější odchod : 0 Hosté : 3 Program schválilo 9 zastupitelů. Návrhovou a ověřovací komisi a zapisovatele schválilo 9 zastupitelů. Jednání zahájil a řídil starosta obce. Program: 1. Schválení jednacího řádu 2. Návrh zveřejňování zápisu OZ na internetu 3. Kontrola plnění usnesení 4. Plnění rozpočtu za 01-11/ Rozpočtové změny 6. Návrh rozpočtu na rok Návrh rozpočtového výhledu na 2012 a Rozpočtové provizorium 9. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP 10. Prohlášení pro Policii ČR 11. NVT Bečva s.r.o. 12. OZV č. 1/ Různé 14. Usnesení a závěr K bodu 1: informoval starosta. Změny v jednacím řádu zastupitelstva obce starosta vysvětlil dle přílohy č. 1 K bodu 2: informoval starosta. Podněty občanů - zveřejňování zápisu ze zasedání na internetových stránkách obce. Ve Zpravodaji se zveřejňuje pouze výpis z usnesení. Mělo by se uveřejňovat ve Zpravodaji celé usnesení (zápis ne, je dlouhý). Návrh: zveřejňovat zápis ze zasedání na internetových stránkách

2 K bodu 3: informoval místostarosta a) rozšíření osvětlení v Bacově na Cihlářem. Pan Krupa zjistil náklady na materiál = ,- Kč. Nejsou zde započítány práce výkopové, instalace apod. Cabáková: je více míst, kde je potřeba rozšířit osvětlení? Možnost realizace i s místním rozhlasem z dotací. Jurajda: vhodné vytipovat místa a využít případné dotace místostarosta: v některých místech je osvětlen i les. Rozhlas není třeba, využívaly by ho jen firmy na prodej výrobků a reklamu Jurajda: místa pro rozšíření se musí dobře vybrat, bezdrátový rozhlas by byl vhodný, někteří občané by ho uvítali, jiní ne. Cabáková: v okolí jsou rozhlasy a lidé jsou spokojeni. V případě nebezpečí, kalamity je rozhlas dobrý. Mám kontakt na osobu, která se tím zabývá starosta: lidé by rozhlas asi ocenili, pokud by byla dotace na osvětlení i rozhlas, bylo by vhodné ji využít Ing. Žitník: záleží, kolik by dotace obnášela b) posyp na MK je zajištěn na všech místech. V současnosti je bohužel pod sněhem c) navýšení kapacity jídelny až po příchodu ředitelky ZŠ d) výtok na silnici v Bacově je v jednání, čeká se na vhodné počasí K bodu 4: informoval starosta obce. Plnění rozpočtu za 01-11/2010. (příloha č. 2) Příjmy: 24, ,49 Kč Výdaje:18, ,74 Kč K bodu 5: informoval starosta. Změny v rozpočtu obce na rok 2010 (příloha č. 3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a vnitřní úprava rozpočtu v příjmech a výdajích Mikulenková: náklady SDH na pořízení vstupních dveří ve zbrojnici střed Hlasování 9 hlasů pro - s c h v á l e n o Do konce roku nastanou další změny (např. odvoz odpadu, sníh atd.) návrh: změny schválí starosta a na prvním zasedání v roce 2011 je schválí zastupitelstvo obce. K bodu 6: informoval starosta obce Dle přílohy č. 4 vysvětloval všechny položky a zdůvodňoval případné navýšení nebo ponížení částek. Potom dal slovo předsedovi TJ Sokol, aby se vyjádřil k ponížení rozpočtu na 300 tis. Kč pro TJ Sokol Prostřední Bečva. předseda TJ: vysvětluje náklady na provoz dvou fotbalových družstev, hřiště a sokolovny. Celkové náklady jsou asi 364 tis. Kč.

3 - úprava hřiště: hnojivo 40 tis. Kč; lajnování 10 tis. Kč; sečení PHM 20 tis. Kč; zaštěrkování 9 tis. Kč; správce 64 tis. Kč čistého. Celkem 150 tis. Kč. - sokolovna: elektrika 28 tis. Kč; voda 7 tis. Kč; topení 14 tis. Kč. Celkem 50 tis. Kč. - hráči: doprava 40 tis. Kč; výstroj 30 tis. Kč; pitný režim 5 tis. Kč; trenér 40 tis. Kč; odměny rozhodčí 7 tis. Kč; zimní příprava (cestovné + turnaje) 15 tis. Kč; pronájem haly v zimě 8 tis. Kč; občerstvení hráčů (obědy, večeře) 5 tis. Kč. Celkem 150 tis. Kč. TJ plánuje v roce 2011 vyměnit v sokolovně okna 120 tis. Kč. Matušík a Cabáková: na výměnu oken by bylo vhodné využít dotace Jurajda: od února budou vypsané dotační tituly na tyto akce předseda TJ: peníze, které k nám jdou jsou pro občany, fotbal je jediná kultura v obci. host: vyjmenované byly jen výdaje. Kde jsou příjmy z nájmu sokolovny a z kempu? Matušík: nájemce dává peníze? Je potřeba dělat akce a vydělávat peníze. starosta: pokud se z 360 tis. odečtou příjmy za nájem Sokolovny a výdělek z kempu, částka se sníží Matušík: lidem se nelíbí, kolik peněz dostává TJ, jiné složky mají také výdaje host: nájemce sokolovny by měl platit, kemp určitě vydělává a byly by výdaje pokryty. starosta: zjištěno u okolních obcí kolik dávají na TJ: Horní Bečva 130 tis kemp+96 Vadela; Dolní Bečva 110 tis. a obec platí vodu a plyn Hutisko-Solanec 280 tis. Vigantice na dopravu (TJ má několik družstev) Matušík: rozpočet pro TJ se dříve navýšil, protože bylo více družstev a byla vyšší liga. Dnes jsou dvě družstva a nižší liga a peníze jsou pořád stejné. V době krize se musí šetřit všude. Podle okolních obcí jsou peníze nejvyšší u nás. Cabáková: návrh- provádět hodnocení, rozepsat položky, které se utratily a zveřejnit vše, informovat občany, aby věděli, kam peníze přišly Mikulenková: TJ si musí počínat tržně, jako ostatní složky a firmy. SDH si vede účetnictví a je přehled. Snaží se získat finance na různých akcích. Jurajda: ČSTV dává TJ také příspěvky? Teď již ne, bylo to 20 tis. Kč. Cabáková: na Dolní Bečvě dostávají od ČSTV 20 tis., nutno výdaje a příjmy zveřejňovat starosta: je jiný návrh nebo připomínka k navrženému rozpočtu? Ing. Juřík: je třeba vyrovnávat střed, Bacov a Kněhyně. Návrh: vylepšit hřiště v Kněhyních, na kterém se koná mundial. Upravit terén do 150 tis. Kč. Cabáková: co na to řeknou lidé? Ing. Juřík: ve středu hřiště je, ale v Kněhyních ne. Lidé z Kněhyň do středu nechodí. starosta: kam do rozpočtu zařadit návrh na opravu hřiště 150 tis. Kč? paní Křenková účetní: záleží, jak jsou pozemky vedeny, jako ostatní plochy nebo jako hřiště. Pokud jen úprava plochy položka 3639 Hlasování o změně úprava hřiště v Kněhyních: 8 hlasů pro - s c h v á l e n o 2 hlasy zdržení Hlasování o návrhu rozpočtu na rok hlasů pro - s c h v á l e n o

4 K bodu 7: informoval starosta. Návrh na rozpočtový výhled dle přílohy č. 5. K bodu 8: informoval starosta. V letošním roce nebude schválen rozpočet na rok 2011, hlasovalo se pouze o návrhu. Obec musí do té doby hospodařit podle rozpočtového provizoria a jeho pravidel. Tzn.: bude se čerpat maximálně do 1/12 ze stávajícího rozpočtu roku K bodu 9: informoval starosta. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm zaslal žádost o ustanovení určeného zástupce pro územní plánování. Obec zpracovává nový územní plán, do jeho schválení je třeba projednávat různé věci a spolupracovat s pořizovatelem územního plánu. V minulém zastupitelstvu tím byl pověřen místostarosta. Je nutné z důvodu nového zastupitelstva znovu zvolit zástupce pro tyto věci. Návrh: místostarosta věci se věnoval od začátku. 1 hlas zdržení K bodu 10: informoval starosta. V minulých dnech bylo jednání s Policií ČR. Jednalo se o oddělení na Horní Bečvě. Dochází ke změně: na Horní Bečvě zůstane služebna. Velitel bude z Rožnova pod Radhoštěm. Budou posíleny hlídky, které budou vyjíždět z Rožnova. Na Horní Bečvě bude služba, nebudou se řešit úřední věci. Policie ČR má v majetku budovu, tu chce bezúplatně darovat obci. K tomu potřebuje prohlášení, že obce požadují setrvání útvaru na Horní Bečvě. Ing.Žitník: na Horní Bečvě bude pouze denní služba, noční bude vyjíždět z Rožnova. Cabáková: noční hlídky budou objíždět a budou posílené. Návrh: Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva plně podporuje setrvání útvaru Policie ČR v obci Horní Bečva. Stejně tak podporuje bezúplatné převedení budovy Policie ČR zmíněné obci. Je ve veřejném zájmu, aby tady útvar zůstal. V opačném případě se obáváme výrazného nárůstu kriminality v katastru obce a jeho okolí. K bodu 11: informoval starosta. Z důvodu zrušení místního rozhlasu se v minulosti vybudoval na Adámkách vysílač a založila se společnost NTV Bečva s.r.o., která zajišťovala místní vysílání. Vysílání bylo zrušeno z důvodu neprodloužení licence. Vysílač se

5 používal na šíření signálu TV Prima. Toto šíření bylo také ukončeno. Společnost je nyní bezpředmětná. Návrh: zrušit společnost NTV Bečva s.r.o. a majetek převézt na obec. Jurajda: vysílač by se mohl nabídnout mobilním operátorům, aby se posílil signál v Kněhyních a v Bacově. Hlasování o zrušení NTV Bečva s.r.o. 10 hlasů pro - s c h v á l e n o Zastupitelé obce v rámci své působnosti výkonu funkce valné hromady společnosti NTV Bečva s.r.o. v souladu s čl. VII. odst. 1 zakladatelské listiny rozhodlo o zrušení společnosti NTV Bečva s.r.o. a jejímu vstupu do likvidace. Je nutné jmenovat likvidátora, který zajistí potřebné věci ke zrušení společnosti. Návrh: starosta. Zastupitelstvo obce v rámci své působnosti výkonu funkce valné hromady společnosti NTV Bečva s.r.o. jmenuje Radima Gálika, bytem Prostřední Bečva 685, PSČ , likvidátorem společnosti NTV Bečva s.r.o. 1 hlas zdržení K bodu 12: informoval místostarosta: Změna OZV o poplatcích z důvodu zpoplatnění výherních hracích automatů nebo jiných technických zařízení. Tato zařízení nebyla v minulé vyhlášce uvedena. Ing.Juřík: připomínky k vyhlášce: - poplatek za rekreační pobyt a ubytovací poplatek je již několik let stejný. Návrh: zvýšit na 15,- + 5,- Kč. - vysvětlit poplatek za veřejné prostranství. Upřesnit paušální poplatek na delší dobu a zvýšit paušální poplatek za měsíc (bylo zvýhodněné žádat na tuto dobu). - dát do souladu čl. 27 odst. 1 bod A s odst. 2 - doplnit čl. 29 úlevy o doložení prohlášení Cabáková: proč zvednout rekreační poplatky. Není žádná propagace obce, nezlepšily se služby. Rekreanti se budou ptát proč. Pokud se služby zlepší, je možné vysvětlení a zdůvodnění navýšení poplatku. starosta: od nového roku se bude pracovat na nových internetových stránkách, na kterých budou podrobné informace o ubytovací a jiných službách v obci Návrh na zvýšení rekreačního a ubytovacího poplatku 8 pro - s c h v á l e n o 2 proti Hlasování pro schválení OZV č. 1/2010: 10 hlasů pro - s c h v á l e n o K bodu 13: informoval starosta. - Účast na Regionální radě s Ing. Juříkem. Bylo vysvětleno, proč obec nedostala dotaci na Revitalizaci veřejného prostranství. Žádostí bylo 85, obec skončila na 24 místě s 64 body ze sta. Dotaci dostalo 19 obcí. Firma, která žádala za obec o dotace neodvedla dobrou práci. V žádosti chyběly nepodstatné věci, které však znamenaly ztrátu bodů. Další dotační titul na revitalizaci nebude vyhlášen. - soutěž o nejlepší foto nabídka poradce při hodnocení. Návrh na odměny nejlepších fotografií finanční odměna je nejlepší. Návrh: 1000,-; 750,- a 500,- Kč. - předložení dopisu.

6 Mikulenková: čte vyjádření k výzvě Ing. Žitníka a Ing. Juříka. předseda TJ: poděkování a pozvání na ples sportovců 21. ledna 2011 místostarosta: - jednání s firmou Retigo o možnosti rozšíření kapacity ŠJ. Při takové technice lze klidně zvýšit kapacitu i na 300 jídel. Není problém zvýšení o 50. Hygiena povolí zvýšení jen o 30 obědů pro cizí strávníky. O toto musí požádat provozovatel ředitelka ZŠ. Mgr. Juříčková v současnosti jsou všichni přihlášení cizí strávníci zařazení do seznamu. Bude nutné přijmout novou sílu. V příštím školním roce bude méně dětí. starosta nová síla nebude přijata. Mgr. Juříčková výnos z prodeje obědů by pokryl náklady na novou sílu Cabáková bude méně dětí, může se přibrat více cizích strávníků, proč novou sílu? - žádost společnosti žádost společnosti ORT-ART, s.r.o., Šenovská 1829, Petřvald o rozšíření zastavěné plochy stavby SPORT HOTEL ORT ART PROSTŘEDNÍ BEČVA na pozemku st.p.č. 518; parc.č. 783/1; 783/3; 847/2; a 847/4 v k.ú. Prostřední Bečva prostor za Bečvou za ČOV Hlasování: 10 hlasů pro s c h v á l e n o - žádost o povolení stavby pana Sekaniny Dalibora aut. stav. projektant, Holčovice 255, stavba RD na parc.č. 658/1; 658/6; 658/7; 664/1 a 665/2 v k.ú. Prostřední Bečva Hlasování: 10 hlasů pro - s c h v á l e n i - žádost o odkup pozemku parc. č. 397/19 pro vstup na pozemek parc.č. 403/1. Již dříve byla žádost zamítnuta. Pozemek je užíván bezplatně, není důvod prodávat. Hlasování: 10 hlasů pro zamítnutí prodej - s c h v á l e n o - Stavba Penzionu Kněhyňka Prostřední Bečva, stavba zahájena bez povolení, odvolává se na povolení z obce. Obec není stavební úřad a není kompetentní k povolování staveb. Cabáková a Ing. Žitník stavba není v pořádku, jsou problémy, není to dobré Až na jednání se ukázaly všechny problémy, že je stavba bez povolení, bez souhlasu sousedů atd. Ing. Juřík: návrh: vyjádřit, že zastupitelstvo obce nesouhlasí se stavbou. Mgr. Juříčková: - zateplení MŠ nebude možné? Počká se na vyhlášení dotačního titulu. Určitě nebude do dotace zahrnuta přístavba a přestavba, pouze zateplení. - zrcadlo u Šírů chybí. Odpověď: opravuje se. - Silnice v Bacově auta stojí podél cesty a při odklízení sněhu překáží. - osvětlení u Vardžák a Cábů. Bude se zabývat místostarosta v rámci dotací - oprava klimatizace v ŠJ. Je silná, vysává odpady. Matušík: - reklamovat. Ing. Juřík projekt nebyl v pořádku. Práce udělaná dle projektu, pokud budeme chtít opravy, jedině zaplatit.

7 starosta: - zajistí možné varianty reklamace popřípadě opravy Vránová: - kanalizace pod obcí je jen u Vaňků. V minulosti nepovolen vstup na pozemek, další domy jsou bez kanalizace. starosta: projedná s majitelem vstup Cabáková: - lidé jsou nespokojení s prohrnováním MK. Stížnosti na pana Maléře. V loňském roce, když nejezdil byly silnice lépe prohrnuty. Odpověď: je nutné nahlásit konkrétní případy. Bacov a Kněhyně Maléř neprohrnuje. Matušík: stížností je více Cabáková: když jsou s ním problémy, proč to nedělá někdo jiný? starosta: možná vyjde lépe, když si obec najme soukromníky. Pan Maléř celou obce prohrne za 16 hodin. Mikulenková: - informace 2 zlaté svatby - SDH pořádala besedu pro děti v ZŠ, nakreslily spoustu výkresů. Byla by možnost na obci uspořádat výstavku? Odpověď: po výstavě fotografií K bodu 14: Usnesení přednesl Ing. Radek Žitník... ověřovatelé: Vránová Jana, Jurajda Rudolf. starosta obce Ing. Gálik Radim

Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011

Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011 Z Á P I S z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011 Den : 28.4.2011 Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : 16. 00 hodin Ukončení : 18. 00 hodin Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová,

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015 Z KANCELÁŘE STAROSTY Oprava komunikací Po vybudování kanalizace dojde k opravě komunikací v obci. Obec byla pro tento účel rozdělena na čtyři oblasti, v nichž se tato

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2007 na obecním úřadě =================================================================== Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Beran, Mgr. Martina Funtánová, pan Miloslav Hron, pan Milan Kotrbatý, pan Tomáš Kvasnička

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více