Analýza současných činností Úřadu práce v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současných činností Úřadu práce v ČR"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza současných činností Úřadu práce v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lenka ŠIBALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D., MBA Znojmo, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza současných činností Úřadu práce ČR vypracovala samostatně dle pokynů mé vedoucí práce a použitou literaturu a další použité prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 17. listopadu Lenka ŠIBALOVÁ

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí své bakalářské práce Ing. Mirce Wildmanové, Ph.D., MBA za její odborné konzultace a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování mé bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce Analýza současných činností Úřadu práce ČR je zaměřena na trh práce, politiku zaměstnanosti, seznamuje s pojmem nezaměstnanost, udává přehled o nezaměstnanosti v České republice a charakterizuje Úřad práce České republiky a jeho organizační strukturu. Předmětem práce je analyzovat činnosti kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Znojmě a pro přehled komparovat s činnostmi Arbeitsmarktservice v Mistelbachu. Pomocí provedené SWOT analýzy zjistit výhody, nevýhody současných činností kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Znojmě. Klíčová slova: politika zaměstnanosti, úřad práce, kontaktní pracoviště, práce, činnost Abstract The bachelor thesis Analysis of current activities of the Employment office of the Czech Republic deals with the job market, employment policy, defines the term unemployment. Further it focuses on the problem of unemployment in the Czech Republic, but also on the Employment office of the Czech Republic and its organization structure. The subjekt of the thesis is to analyse activities of the workplace of the Employment office in Znojmo and compare them to those of the Arbeitsmarktservice in Mistelbach. The SWOT analysis, the work states advantages and disadvantages of current activities of the Employment office in Znojmo. Key words: employment policy, employment office, workplace, work, activity

7 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Trh práce Primární trh práce Sekundární trh práce Znevýhodněné osoby na trhu práce Politika zaměstnanosti v ČR Aktivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Financování politiky zaměstnanosti Nezaměstnanost Druhy nezaměstnanosti Úřad práce ČR Generální ředitelství Úřadu práce Krajské pobočky Úřadu práce Činnosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti Činnosti krajských poboček Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti Oblasti, ve kterých Úřad práce plní úkoly dle platné legislativy Financování Úřadu práce České republiky Metodika pro praktickou část bakalářské práce a shrnutí teoretické části bakalářské práce PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika okresu Znojmo, údaje o nezaměstnanosti Kontaktní pracoviště ve Znojmě Organizační struktura kontaktního pracoviště ve Znojmě Oddělení zaměstnanosti a jeho činnosti Oddělení nepojistných sociálních dávek a jeho činnosti Charakteristika okresu Mistelbach, údaje o nezaměstnanosti Arbeitsmarktservice v Mistelbachu Organizační struktura Arbeitsmarktservice a jeho činnosti Dávky poskytované Arbeitsmarktservice Komparace činností kontaktního pracoviště ve Znojmě a Arbeitsmarktservice v Mistelbachu...50

8 4.7 SWOT analýza kontaktního pracoviště ve Znojmě Shrnutí praktické části bakalářské práce ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Bibliografické zdroje Interní zdroje Odborné časopisy Internetové zdroje Ostatní zdroje Seznamy Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků PŘÍLOHY...67

9 1 Úvod Téma bakalářské práce Analýza současných činností Úřadu práce v ČR jsem si vybrala z důvodu, že se dle mého názoru jedná o aktuální téma současnosti v ČR, již mnohokrát zmiňované ve sdělovacích prostředcích. Velká část obyvatel ČR se již minimálně jedenkrát ocitla bez práce a byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Neboť bez práce se může ocitnout každý z nás. Po dokončení střední školy byl pro mě velký problém najít práci. Pro pracovní trh jsem byla nepotřebná, protože jsem neměla pro zaměstnavatele potřebnou praxi. Jediným možným východiskem pro mě bylo navštívit úřad práce a doufat, že pro mne najdou vhodné pracovní místo odpovídající mému vzdělání. Pracovnicí Úřadu práce mi byla nabídnuta rekvalifikace odborná stáž na Úřadu práce ve Znojmě, detašovaném pracovišti v Hrušovanech nad Jevišovkou. Vykonávala jsem funkci administrativní asistentky po dobu osmi měsíců. Poté jsem se ucházela o pracovní místo na Městském úřadě v Hrušovanech nad Jevišovkou na ekonomickém odboru, kde od roku 2008 pracuji doposud. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje trh práce, definuje politiku zaměstnanosti, zdůrazňuje její aktivity a člení politiku zaměstnanosti na dva segmenty: aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Uděluje přehled o financování politiky zaměstnanosti, protože významnou část státního rozpočtu představují výdaje na politiku zaměstnanosti. Definuje nezaměstnanost a seznamuje s institucí, kterou je Úřad práce ČR. Dne zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně dalších souvisejících předpisů vznikl Úřad práce ČR s právní subjektivitou a sídlem v Praze. Týmž zákonem byla vymezena působnost úřadu. Před účinností zákona bylo v České republice 77 úřadů práce, každý měl svou vlastní právní subjektivitu. Změnou zákona došlo k reorganizaci úřadu a změně činností v různých oblastech, ve kterých úřad práce plní úkoly dle platné legislativy. Na závěr teoretické části nebudou opomenuty činnosti generálního ředitelství a krajských poboček Úřadu práce. V praktické části bakalářské práce se zaměřuji a analyzuji činnosti Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Znojmo (dále jen kontaktní pracoviště Znojmo ) a pro přehled komparuji s Arbeitsmarktservice v Mistelbachu, který plní identickou funkci jako kontaktní pracoviště ve Znojmě. Arbeitsmarktservice v Mistelbachu jsem si vybrala, protože jeho působnost zasahuje v okresu Mistelbach, který tvoří společnou státní hranici s okresem Znojmo a nezaměstnanost je v okresu Mistelbach 9

10 výrazně nižší v porovnání s okresem Znojmo. Důvodem je stabilnější ekonomika, zejména díky silnému exportu do různých zemí světa. Na závěr provedu SWOT analýzu, pomocí které vyhodnotím výhody a nevýhody kontaktního pracoviště Znojmo příležitosti i ohrožení. 10

11 2 Cíl práce a metodika Teoretická část práce popisuje trh práce, charakterizuje politiku zaměstnanosti, její rozdělení, financování a pomocí ekonomického ukazatele, jímž je míra nezaměstnanosti, zobrazuje vývoj nezaměstnanosti v České republice za období Dále je zaměřena na nově vzniklý institut Úřad práce ČR, jeho řízení, organizační strukturu, financování a činnosti. Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat činnosti kontaktního pracoviště ve Znojmě. Analyzovat jeho agendu, komparovat s činnostmi Arbeitsmarktservice v Mistelbachu (obdoba kontaktního pracoviště ve Znojmě). Arbeitsmarktservice v Mistelbachu jsem zvolila z důvodu společné hranice okresu Mistelbach a okresu Znojmo. Na závěr bude provedena SWOT analýza, pomocí které budou vyhodnoceny výhody, nevýhody, příležitosti i ohrožení pro kontaktní pracoviště ve Znojmě. Metody aplikované v bakalářské práci: sběr dat zejména získané údaje z Ministerstva práce a sociálních věcí zpracované do tabulky či grafu, komparace činnosti kontaktního pracoviště ve Znojmě s činnostmi Arbeitsmarktservice v Mistelbachu, SWOT analýza, deskripce odborné literatury. 11

12 3 Teoretická část Teoretická část bakalářské práce seznamuje s pojmem trh práce, rozděluje jej na dva segmenty, jímž jsou primární a sekundární trh práce. Definuje politiku zaměstnanosti a její členění na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. Ve spojení s tématem udává přehled o nezaměstnanosti v ČR i v jednotlivých krajích v ČR. Charakterizuje pojem Úřad práce ČR, neopomíná jeho různorodé činnosti jednotlivých segmentů a zobrazuje vztahy řízení. Na konci teoretické části je uvedena metodika, která bude upotřebena v praktické části bakalářské práce. 3.1 Trh práce Trh práce je definován tržní nabídkou a poptávkou po práci. Na trhu práce je vytvářena konkurence, jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Tržní nabídkou práce je myšlena veškerá nabídka práce obyvatelstva v ekonomice. Tržní poptávkou po práci je poptávka podniků po práci v ekonomice. 1 Obrázek č. 1 Rovnováha trhu práce Zdroj: HOLMAN, Robert, Ekonomie, str. 271 Obrázek č. 1 zobrazuje rovnováhu na trhu práce. L označuje kvantitu práce v hodinách. W 1 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN

13 vyjadřuje reálnou hodinovou mzdu. Rovnováha E nastane, když se poptávka po práci rovná nabízenému množství práce. Diference lidí segmentuje trh práce zejména podle jejich předpokladů i kvalifikace. Kolektivní vyjednávání prostřednictvím odborových organizací aspiruje o vyšší mzdy a zvýšení ceny práce. Na trh práce má velký vliv stát, obzvláště v legislativním procesu např. změna pracovní doby, určení minimální mzdy, to vše působí nejvíce na straně nabídky práce. Trh práce nutí k nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou po práci a k nezaměstnanosti se všemi zápornými důsledky, proto vláda usiluje o snížení nerovnováhy na pracovním trhu. 2 Trh práce můžeme rozdělit na dva segmenty, kterými jsou primární a sekundární trh práce vyznačujícími se určitými rysy Primární trh práce Trh práce, který je zaměřen na preferenční pracovní nabídky s vyšším významem, poskytuje možnosti profesního růstu, výhodnější mzdové podmínky i růst mezd. Na primárním trhu práce, mají lidé jistotu zaměstnání, mohou si zvyšovat kvalifikaci. 3 Na primárním trhu práce nedochází k častým změnám zaměstnání, jestliže se tak stane, předpokládá se, že si člověk najde ihned práci novou Sekundární trh práce Sekundární trh práce se vyznačuje pracovními nabídkami s nižším významem a nízkými mzdovými podmínkami. Pracovní postup na sekundárním trhu práce nepřipadá v úvahu. Trh je velice nestabilní, vyznačuje se přerušovanou nezaměstnaností. Je zde velice malá možnost zvýšení kvalifikace a vyznačuje se častou změnou zaměstnání, proto je zde jednodušší najít práci na rozdíl od primárního trhu práce. 4 U sekundárního trhu práce hrozí dlouhodobější nezaměstnanost. Mnohokrát se nestává, že by se člověk ze sekundárního trhu práce přemístil do primárního trhu práce. Primární a sekundární trhy práce jsou trhy uzavřené. 2 KREBS Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN MAREŠ Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAREŠ Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN

14 Přemístitelnost pracujících doprovázena restrukturalizací ekonomiky slibovala naději pro schopné a zároveň varovala nevýkonné na pracovním trhu po roce Strach lidí ze ztráty zaměstnání na počátku 90. let a případná ztráta zaměstnání, představovala pokles ekonomiky v zemi. Naději, ale i obavy pro občany způsobila ekonomická reforma. 5 Změnou ekonomického režimu je postupně zaváděno opatření pro ty, kteří nezvládli finanční problémy. Byla zavedena podpora v nezaměstnanosti, pravidelné zvýšení důchodů, byla stanovena minimální mzda. Byla určena hranice sociální potřebnosti a zároveň schválena legislativa pro pracovní trh. 6 Se změnami se vytváří i nový pojem na trhu práce, jímž jsou znevýhodněné osoby na trhu práce Znevýhodněné osoby na trhu práce Na trhu práce existují lidé, kteří mají problém najít si zaměstnaní a uplatnit se tak na pracovním trhu, označujeme je jako znevýhodněné osoby na trhu práce, kterými jsou: lidé ve věku nad 50 let, absolventi a mladiství, zdravotně postižení lidé, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé vracející se z výkonu trestu, ženy po rodičovské dovolené, drogově závislí. Znevýhodněné osoby na trhu práce často ztrácí pocit důležitosti ve společnosti, stávají se nezaměstnanými, jejich životní úroveň se snižuje, to má za následek stres, pocit méněcennosti. Životní úroveň je u některých tak nízká, že nemají rovný přístup ke vzdělání a jejich možnosti jsou omezené při hledání zaměstnání. Stát se jim snaží pomoci vynaložením finančních prostředků na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, převážně poradenskou činností, možností zvýšit si kvalifikaci a získat uplatnění na trhu práce. Pro znevýhodněné osoby byl vytvořen poradenský program pod názvem JOB CLUB, jehož 5 SIROVÁTKA Tomáš; MAREŠ Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN SIROVÁTKA, Tomáš; MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

15 úkolem je motivovat uchazeče o zaměstnání registrované na Úřadu práce, aby získali zaměstnaní. Program probíhá v malých skupinách (cca 8 osob). Účastníci programu jsou vybráni z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, upřednostňováni jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Jedná se o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, která bude v následující kapitole definována v kontextu s daným tématem. 3.2 Politika zaměstnanosti v ČR Před rokem 1990 byla práce povinností každého občana v ČR. Změnou zákona v roce 1990 začal platit zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, který změnil povinnost pracovat na právo na práci. Od roku 1991 má právo pracovat každý dle jeho kvalifikace. 7 Politiku zaměstnanosti označujeme jako souhrn postupů. Prostřednictvím postupů jsou utvářeny předpoklady pro vyrovnanost na trhu práce a efektivní využití pracovních sil. Na výsledku této politiky má velký podíl stát, zaměstnavatelé, firmy, zaměstnanci a odbory. 8 Hlavním cílem politiky zaměstnanosti je dosažení plné zaměstnanosti v zemi. Dosažení rovnováhy nabídky a poptávky po práci na trhu práce a právo na práci bez ohledu na barvu pleti, rasu, věk, národnost či zdravotní stav. Politika zaměstnanosti se orientuje zejména na tyto aktivity: a) na rozmach trhu práce a jeho infrastruktury, pomocí organizací (úřady, zprostředkovatelny práce) zajišťuje dokonalejší poskytování informací o pracovních pozicích i o uchazečích o zaměstnání; b) napomáhá při vytváření nových pracovních pozic a pracovních činností, uděluje např. finanční příspěvky na nově vzniklé pracovní pozice zaměstnavatelům, začínajícím podnikatelům, podporuje veřejně prospěšné práce a ulehčuje zaměstnávání mladistvých a handicapovaných občanů; c) růst strukturální nezaměstnanosti požaduje přizpůsobení dané pracovní pozici i přemístění za pracovní pozicí; d) poskytuje dočasně nezaměstnaným podporu v nezaměstnanosti, tím zabezpečuje 7 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN

16 jejich životní podmínky. 9 Dle aktivit politiku zaměstnanosti rozdělujeme na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečuje a vytváří pomocí Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce postupy směřující k maximální zaměstnanosti. Jejím záměrem je podpora uchazečů o zaměstnání, kteří nemají uplatnění na trhu práce. Ideálem je snížit finanční náklady státního rozpočtu přidělené na pasivní politiku zaměstnanosti. Dle zákona o zaměstnanosti jsou nástroje, pomocí kterých je uskutečňována aktivní politika zaměstnanosti: a) rekvalifikace, b) investiční pobídky, c) veřejně prospěšné práce, d) společensky účelná pracovní místa, e) překlenovací příspěvek, f) příspěvek na zapracování, g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 10 Nástroje aktivní politiky jsou definovány v Příloze č. 1 této bakalářské práce. V následující tabulce jsou zobrazeny příklady nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za Českou republiku, pomocí kterých byly vytvořené pracovní místa, do kterých byly umístění uchazeči o zaměstnání. Zobrazuje i počty uchazečů zařazených do rekvalifikace, čímž si uchazeči zvýšili kvalifikaci. 9 WILDMANOVÁ, Mirka. Sociální politika: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, s. ISBN Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 16

17 Tabulka č. 1 Přehled částečných výdajů vynaložených na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a přehled o nově vytvořených pracovních místech za období Česká republika SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Vytvořená místa Umístění uchazeči Výdaje k (tis. Kč) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Vytvořená místa Výdaje k (tis. Kč) REKVALIFIKACE Nově zařazení Výdaje k (tis. Kč) OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vytvořená místa Umístění uchazeči Výdaje k (tis. Kč) Provoz chráněných pracovních míst (tis. Kč) Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV Nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenská činnost, kterou provádí krajské pobočky Úřadu práce členěné na kontaktní pracoviště. Významem poradenské činnosti je, dle dovedností a kvalifikačních předpokladů uchazeče o zaměstnání, najít vhodné místo na pracovním trhu. Poskytnout mu informace důležité pro zprostředkování případného zaměstnání Pasivní politika zaměstnanosti Pasivní politiku zaměstnanosti definujeme jako vyplácení podpor v nezaměstnanosti a využití příležitosti předčasného odchodu do starobního důchodu. Představuje tak druh kompenzace za pravidelný měsíční příjem ze závislé činnosti. 11 Jedním z ústředních problémů poskytování podpory v nezaměstnanosti byla nedostatečná 11 HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN

18 motivace lidí přijmout a udržet si pracovní místo Financování politiky zaměstnanosti Finanční prostředky na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu ze dvou finančních zdrojů, z pojistného hrazeného zaměstnancem, zaměstnavatelem či osobou samostatně výdělečně činnou a z daní. Výše pojistného a výše daní odváděná do státního rozpočtu zaměstnavatelem, zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou je definována zákonem. Neopomenutelným subjektem podílejícím se na financování politiky zaměstnanosti jsou územní samosprávné celky obce a vyšší samosprávné celky kraje. Rostoucí cena práce, vysoké daně a pojistné mohou demotivovat zaměstnavatelské odvětví. Zejména tím by došlo k zpomalení růstu ekonomiky v zemi. 12 Graf č. 1 Přehled výdajů na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti za období Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV Graf č. 1 udává přehled výdajů na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti za období V roce 2009 bylo na pasivní politiku zaměstnanosti poskytnuto jedenkrát tolik 12 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN

19 výdajů na rozdíl od roku Důsledkem je zvýšení nezaměstnanosti o 2,6 %. Příčinou je celosvětová hospodářská krize, která ovlivnila i politiku zaměstnanosti u nás v ČR. Postupně docházelo ke zpomalení růstu ekonomiky v zemi. Stát zareagoval na nárůst výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti podporou trhu práce, zejména vynaložil větší výdaje na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (viz. Tabulka č. 1). Od roku 2010 klesají výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti. Za rok 2011 a 2012 se podařilo udržet nezaměstnanost na stejné úrovni (viz. Tabulka č. 2). Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti však stále klesají, což může být způsobeno i nárůstem osob dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci úřadů práce, kteří nepobírají podporu v nezaměstnanosti. Česká republika je od 1. května 2004 členem Evropské unie. ČR získává finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti z rozpočtu Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu prostřednictvím dotací. Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) byl uveden již v Římské smlouvě o založení EHS a je nejstarší ze strukturálních fondů. Slouží k podpoře aktivit na trhu práce, podporuje projekty zaměřené na boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti, rekvalifikace a rozvoj zaměstnanosti. Takřka výlučně jsou v rámci tohoto fondu financovány tzv. měkké, neinvestiční projekty. 13 Programy, které poskytují finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na programovací období pro Českou republiku jsou: a) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Umožňuje čerpat finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti, dále poskytuje finanční prostředky na zlepšení kvality služeb ve veřejné správě. b) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zaměřený na vzdělávání c) Operační program Praha adaptabilita 13 KÖNIG, Petr a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str

20 Operační program pouze pro hlavní město ČR pro Prahu, slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti. Jeho cílem je zvýšit vzdělání a usnadnit život občanům Prahy. Operační programy, z nichž lze čerpat finanční prostředky, slouží k zvýšení kvalifikace osob, aby snadněji získaly uplatnění na trhu práce, jejich hlavním cílem je snížení nezaměstnanosti. 3.3 Nezaměstnanost Nezaměstnanost bývá často označována jako porucha trhu práce a patří k problémům, kterým dnešní doba věnuje velkou pozornost. Podíl lidí bez práce představuje sociálně ekonomický problém společnosti. Nezaměstnaný je ten, který se ocitne bez práce. Nezaměstnanost se měří ukazatelem míry nezaměstnanosti pomocí vzorce: n = (N/L) * 100 (%) n míra nezaměstnanosti N počet nezaměstnaných L celkový počet práceschopných ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Míru nezaměstnanosti rozlišujeme podle způsobů provedení. Obecnou míru nezaměstnanosti provádí a eviduje Český statistický úřad formou výzkumu výběrovým šetřením pracovních sil dle rozhovorů v domácnostech, bývá zpravidla nižší. Registrovanou míru nezaměstnanosti provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí a data získává přes Úřad práce ČR, avšak údaje nejsou vždy přesné, protože né všichni nezaměstnaní jsou registrováni v evidenci Úřadu práce. uvádím míru nezaměstnanosti v České republice za rok zveřejněnou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tabulka č. 2 Míra nezaměstnanosti v ČR za rok Míra nezaměstnanosti 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 vyjádřená v % Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV 20

21 Tabulka č. 2 vypovídá o nárůstu míry nezaměstnanosti mezi rokem 2008 až 2010 o 3,6 %, což bylo způsobeno vlivem celosvětové hospodářské krize. Vlivem krize je výrazně ovlivněna platební schopnost zaměstnavatelů. Firmy nenaplňují příjmovou stranu rozpočtu, protože zákazníci nemají finanční prostředky na zaplacení. Jediným možným řešením je snížit stav zaměstnanců, to je důvodem nárůstu míry nezaměstnanosti v roce Za rok 2011 a rok 2012 se podařilo udržet míru nezaměstnanosti na stejné úrovni. V tabulce č. 3, která zobrazuje míru nezaměstnanosti podle krajů za období , rozpoznáme kraj s nejvyšší nezaměstnaností. Tabulka č. 3 Míra nezaměstnanosti v ČR podle krajů za rok Praha 2,1 3,0 3,9 4,0 4,2 Středočeský kraj 4,0 5,8 7,1 7,1 7,0 Jihočeský kraj 4,0 6,5 7,4 7,3 7,4 Plzeňský kraj 4,2 7,0 7,8 7,1 6,7 Karlovarský kraj 6,9 9,9 10,8 10,2 10,1 Ústecký kraj 9,9 12,4 13,4 12,9 13,3 Liberecký kraj 4,0 10,0 10,6 9,6 9,7 Královéhradecký kraj 4,2 6,8 7,7 7,2 7,5 Pardubický kraj 5,0 8,0 9,1 8,3 8,1 Vysočina 5,2 8,7 9,6 9,1 9,0 Jihomoravský kraj 6,2 8,9 10,2 9,6 9,6 Olomoucký kraj 6,2 10,2 11,5 11,1 10,8 Zlínský kraj 5,5 9,1 10,4 9,4 9,3 Moravskoslezský kraj 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV Z tabulky č. 3 je na první pohled zřejmé, že nejnižší míra nezaměstnanosti je v hlavním městě Praze a nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Ústeckém kraji. Nejvyšší míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je ovlivněna nesouladem mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Většina lidí pracovala v oblasti těžkého průmyslu, tito lidé nejsou adaptabilní současnému trhu práce, postrádají dostačené vzdělaní a kvalifikaci. 14 Upozorňuji na skutečnost, že přirozená míra nezaměstnanosti je zdravou součástí trhu práce, při které nedochází k růstu inflace. 14 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje. Problémová analýza Ústeckého kraje. 1. Ústí nad Labem: s. 21

22 Nezaměstnanost rozdělujeme na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná nezaměstnanost nezaměstnaný neusiluje o práci, i přestože dostane nabídku na práci, tak ji odmítne. Žádná práce pro něj není dost vhodná, není ochoten pracovat za danou mzdu, nebude dojíždět za prací, vždy má důvod, proč pracovní místo odmítnout. Nedobrovolná nezaměstnanost nezaměstnaný aktivně hledá práci, ale na trhu práce není nabídka práce, která by odpovídala jeho vzdělání Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Frikční nezaměstnanost označujeme jako zdravou nezaměstnanost, která vzniká v důsledku změny pracovního místa, kdy zaměstnanec obměňuje pracovní místo a není důležité z jakého důvodu. V překlenovacím období je registrován v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. 15 Sezónní nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost je krátkodobá nezaměstnanost, která se vyznačuje závislostí na výrobě a službách (zemědělství, turistické oblasti, některé druhy řemeslných činností). 16 Strukturální nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost vzniká, když poptávka po práci je menší než nabídka práce, týká se osob, které se nepřizpůsobí pracovnímu trhu. Strukturální nezaměstnaností jsou ohroženy osoby se základním nebo nízkým vzděláním, starší osoby, osoby zdravotně postižené. 17 Cyklická nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost je vyvolána změnami v hospodářství týkající se nedostatečné poptávce po zboží a službách. Při dané mzdě a produktivitě práce není poptávka po práci 15 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

23 pro ty, kteří jsou ochotni pracovat. 18 Nezaměstnaný, který ztratil práci, má možnost se registrovat na úřadu práce a v případě splnění podmínek vyplívajících ze zákona o zaměstnanosti, může být zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. 3.4 Úřad práce ČR Na základě opatření ČNR č. 306/1990 Sb. byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 17. Října 1990 institut úřad práce. Cílem tohoto institutu úřadu bylo uskutečnit politiku zaměstnanosti ve všech okresech České republiky. Úřad práce je veřejná instituce, jejíž efektivnost je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. Všechny aktivity Úřadu práce týkající se zprostředkování zaměstnání a poradenství jsou bez poplatku. 19 Úřady práce v ČR měly vlastní právní subjektivitu, vedly samostatné účetnictví, měly vlastní organizační i personální rozdělení a politiku zaměstnanosti zabezpečovala Správa služeb zaměstnanosti zřízená MPSV uskutečňována pomocí úřadů práce. 20 Úřad práce České republiky vznikl 01. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně dalších souvisejících zákonů, kterýmž je vymezena působnost Úřadu práce ČR. Dnem účinnosti zákona č. 73/2011 Sb. se úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, označují jako kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. Správním úřadem s celostátní působností a účetní jednotkou je Úřad práce České republiky, řídí ho Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je nadřízeným správním orgánem. 21 Interní předpisy řízení Úřadu práce ČR jsou zajišťovány pomocí provozního řádu, pracovního řádu, spisového a skartačního řádu, směrnicí o oběhu účetních dokladů a podpisového řádu. 18 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SCHELLE, Karel; SHELLE, Ilona. Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung. 1. vyd. München: Grin Verlag, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Důvod a způsob založení povinného subjektu. [online]. revize [cit ]. <portal.mpsv.cz/upcr/oup> 23

24 Úřad práce ČR je nově segmentován na generální ředitelství a krajské pobočky, které řídí jednotlivá kontaktní pracoviště. Důvodem je reorganizace úřadu práce, zefektivnění činností Úřadu práce a snížení nákladů na provoz Generální ředitelství Úřadu práce Sídlo generálního ředitelství Úřadu práce je v Praze, v jeho čele stojí generální ředitel, který je jmenován i odvoláván ministrem práce a sociálních věcí. Obrázek č. 2 zobrazuje organizační strukturu generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, která byla vytvořena podle potřeb a činností úřadu. Vyjadřuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, je úzce spojena s krajskými pobočkami úřadu práce, které spolupracují s kontaktními pracovišti úřadu práce. Obrázek č. 2 Organizační struktura generálního ředitelství Úřadu práce ČR Zdroj: MPSV Krajské pobočky Úřadu práce Krajské pobočky jsou rozděleny na území dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 24

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti v

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Říjen 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci (dále též jen KrP v Olomouci ) vychází při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1 Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE úvodní informace + cvičení 1 19. září 2013 Základní informace vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. cvičící: Mgr. Pavlína Zrůstová, Mgr. Martin Erlebach přednáška:

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Červenec 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Listopad 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (na podkladě údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s úřady práce se mimo jiné snaží pomocí řady nástrojů aktivní

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

(NE)ZAMĚSTNANOST Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

(NE)ZAMĚSTNANOST Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (NE)ZAMĚSTNANOST Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 Mgr. Jolana Palinková, tel: 950 141 441,

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Leden 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 1. 2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Situace na trhu práce Zlínský kraj

Situace na trhu práce Zlínský kraj Situace na trhu práce Zlínský kraj Vypracovala Mgr. Miriam Majdyšová Rok 2015 v číslech Zlínský kraj a Česká republika 2014 2015 nárůst / pokles* k 31. 12. 2015/2014 Počet uchazečů o zaměstnání Česká republika

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Tisková zpráva Praha 1. 12. 2010 ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Únor 2013 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Duben 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2014

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více