Analýza současných činností Úřadu práce v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současných činností Úřadu práce v ČR"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza současných činností Úřadu práce v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lenka ŠIBALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D., MBA Znojmo, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza současných činností Úřadu práce ČR vypracovala samostatně dle pokynů mé vedoucí práce a použitou literaturu a další použité prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 17. listopadu Lenka ŠIBALOVÁ

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí své bakalářské práce Ing. Mirce Wildmanové, Ph.D., MBA za její odborné konzultace a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování mé bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce Analýza současných činností Úřadu práce ČR je zaměřena na trh práce, politiku zaměstnanosti, seznamuje s pojmem nezaměstnanost, udává přehled o nezaměstnanosti v České republice a charakterizuje Úřad práce České republiky a jeho organizační strukturu. Předmětem práce je analyzovat činnosti kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Znojmě a pro přehled komparovat s činnostmi Arbeitsmarktservice v Mistelbachu. Pomocí provedené SWOT analýzy zjistit výhody, nevýhody současných činností kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Znojmě. Klíčová slova: politika zaměstnanosti, úřad práce, kontaktní pracoviště, práce, činnost Abstract The bachelor thesis Analysis of current activities of the Employment office of the Czech Republic deals with the job market, employment policy, defines the term unemployment. Further it focuses on the problem of unemployment in the Czech Republic, but also on the Employment office of the Czech Republic and its organization structure. The subjekt of the thesis is to analyse activities of the workplace of the Employment office in Znojmo and compare them to those of the Arbeitsmarktservice in Mistelbach. The SWOT analysis, the work states advantages and disadvantages of current activities of the Employment office in Znojmo. Key words: employment policy, employment office, workplace, work, activity

7 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Trh práce Primární trh práce Sekundární trh práce Znevýhodněné osoby na trhu práce Politika zaměstnanosti v ČR Aktivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Financování politiky zaměstnanosti Nezaměstnanost Druhy nezaměstnanosti Úřad práce ČR Generální ředitelství Úřadu práce Krajské pobočky Úřadu práce Činnosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti Činnosti krajských poboček Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti Oblasti, ve kterých Úřad práce plní úkoly dle platné legislativy Financování Úřadu práce České republiky Metodika pro praktickou část bakalářské práce a shrnutí teoretické části bakalářské práce PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika okresu Znojmo, údaje o nezaměstnanosti Kontaktní pracoviště ve Znojmě Organizační struktura kontaktního pracoviště ve Znojmě Oddělení zaměstnanosti a jeho činnosti Oddělení nepojistných sociálních dávek a jeho činnosti Charakteristika okresu Mistelbach, údaje o nezaměstnanosti Arbeitsmarktservice v Mistelbachu Organizační struktura Arbeitsmarktservice a jeho činnosti Dávky poskytované Arbeitsmarktservice Komparace činností kontaktního pracoviště ve Znojmě a Arbeitsmarktservice v Mistelbachu...50

8 4.7 SWOT analýza kontaktního pracoviště ve Znojmě Shrnutí praktické části bakalářské práce ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Bibliografické zdroje Interní zdroje Odborné časopisy Internetové zdroje Ostatní zdroje Seznamy Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků PŘÍLOHY...67

9 1 Úvod Téma bakalářské práce Analýza současných činností Úřadu práce v ČR jsem si vybrala z důvodu, že se dle mého názoru jedná o aktuální téma současnosti v ČR, již mnohokrát zmiňované ve sdělovacích prostředcích. Velká část obyvatel ČR se již minimálně jedenkrát ocitla bez práce a byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Neboť bez práce se může ocitnout každý z nás. Po dokončení střední školy byl pro mě velký problém najít práci. Pro pracovní trh jsem byla nepotřebná, protože jsem neměla pro zaměstnavatele potřebnou praxi. Jediným možným východiskem pro mě bylo navštívit úřad práce a doufat, že pro mne najdou vhodné pracovní místo odpovídající mému vzdělání. Pracovnicí Úřadu práce mi byla nabídnuta rekvalifikace odborná stáž na Úřadu práce ve Znojmě, detašovaném pracovišti v Hrušovanech nad Jevišovkou. Vykonávala jsem funkci administrativní asistentky po dobu osmi měsíců. Poté jsem se ucházela o pracovní místo na Městském úřadě v Hrušovanech nad Jevišovkou na ekonomickém odboru, kde od roku 2008 pracuji doposud. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje trh práce, definuje politiku zaměstnanosti, zdůrazňuje její aktivity a člení politiku zaměstnanosti na dva segmenty: aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Uděluje přehled o financování politiky zaměstnanosti, protože významnou část státního rozpočtu představují výdaje na politiku zaměstnanosti. Definuje nezaměstnanost a seznamuje s institucí, kterou je Úřad práce ČR. Dne zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně dalších souvisejících předpisů vznikl Úřad práce ČR s právní subjektivitou a sídlem v Praze. Týmž zákonem byla vymezena působnost úřadu. Před účinností zákona bylo v České republice 77 úřadů práce, každý měl svou vlastní právní subjektivitu. Změnou zákona došlo k reorganizaci úřadu a změně činností v různých oblastech, ve kterých úřad práce plní úkoly dle platné legislativy. Na závěr teoretické části nebudou opomenuty činnosti generálního ředitelství a krajských poboček Úřadu práce. V praktické části bakalářské práce se zaměřuji a analyzuji činnosti Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Znojmo (dále jen kontaktní pracoviště Znojmo ) a pro přehled komparuji s Arbeitsmarktservice v Mistelbachu, který plní identickou funkci jako kontaktní pracoviště ve Znojmě. Arbeitsmarktservice v Mistelbachu jsem si vybrala, protože jeho působnost zasahuje v okresu Mistelbach, který tvoří společnou státní hranici s okresem Znojmo a nezaměstnanost je v okresu Mistelbach 9

10 výrazně nižší v porovnání s okresem Znojmo. Důvodem je stabilnější ekonomika, zejména díky silnému exportu do různých zemí světa. Na závěr provedu SWOT analýzu, pomocí které vyhodnotím výhody a nevýhody kontaktního pracoviště Znojmo příležitosti i ohrožení. 10

11 2 Cíl práce a metodika Teoretická část práce popisuje trh práce, charakterizuje politiku zaměstnanosti, její rozdělení, financování a pomocí ekonomického ukazatele, jímž je míra nezaměstnanosti, zobrazuje vývoj nezaměstnanosti v České republice za období Dále je zaměřena na nově vzniklý institut Úřad práce ČR, jeho řízení, organizační strukturu, financování a činnosti. Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat činnosti kontaktního pracoviště ve Znojmě. Analyzovat jeho agendu, komparovat s činnostmi Arbeitsmarktservice v Mistelbachu (obdoba kontaktního pracoviště ve Znojmě). Arbeitsmarktservice v Mistelbachu jsem zvolila z důvodu společné hranice okresu Mistelbach a okresu Znojmo. Na závěr bude provedena SWOT analýza, pomocí které budou vyhodnoceny výhody, nevýhody, příležitosti i ohrožení pro kontaktní pracoviště ve Znojmě. Metody aplikované v bakalářské práci: sběr dat zejména získané údaje z Ministerstva práce a sociálních věcí zpracované do tabulky či grafu, komparace činnosti kontaktního pracoviště ve Znojmě s činnostmi Arbeitsmarktservice v Mistelbachu, SWOT analýza, deskripce odborné literatury. 11

12 3 Teoretická část Teoretická část bakalářské práce seznamuje s pojmem trh práce, rozděluje jej na dva segmenty, jímž jsou primární a sekundární trh práce. Definuje politiku zaměstnanosti a její členění na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. Ve spojení s tématem udává přehled o nezaměstnanosti v ČR i v jednotlivých krajích v ČR. Charakterizuje pojem Úřad práce ČR, neopomíná jeho různorodé činnosti jednotlivých segmentů a zobrazuje vztahy řízení. Na konci teoretické části je uvedena metodika, která bude upotřebena v praktické části bakalářské práce. 3.1 Trh práce Trh práce je definován tržní nabídkou a poptávkou po práci. Na trhu práce je vytvářena konkurence, jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Tržní nabídkou práce je myšlena veškerá nabídka práce obyvatelstva v ekonomice. Tržní poptávkou po práci je poptávka podniků po práci v ekonomice. 1 Obrázek č. 1 Rovnováha trhu práce Zdroj: HOLMAN, Robert, Ekonomie, str. 271 Obrázek č. 1 zobrazuje rovnováhu na trhu práce. L označuje kvantitu práce v hodinách. W 1 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN

13 vyjadřuje reálnou hodinovou mzdu. Rovnováha E nastane, když se poptávka po práci rovná nabízenému množství práce. Diference lidí segmentuje trh práce zejména podle jejich předpokladů i kvalifikace. Kolektivní vyjednávání prostřednictvím odborových organizací aspiruje o vyšší mzdy a zvýšení ceny práce. Na trh práce má velký vliv stát, obzvláště v legislativním procesu např. změna pracovní doby, určení minimální mzdy, to vše působí nejvíce na straně nabídky práce. Trh práce nutí k nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou po práci a k nezaměstnanosti se všemi zápornými důsledky, proto vláda usiluje o snížení nerovnováhy na pracovním trhu. 2 Trh práce můžeme rozdělit na dva segmenty, kterými jsou primární a sekundární trh práce vyznačujícími se určitými rysy Primární trh práce Trh práce, který je zaměřen na preferenční pracovní nabídky s vyšším významem, poskytuje možnosti profesního růstu, výhodnější mzdové podmínky i růst mezd. Na primárním trhu práce, mají lidé jistotu zaměstnání, mohou si zvyšovat kvalifikaci. 3 Na primárním trhu práce nedochází k častým změnám zaměstnání, jestliže se tak stane, předpokládá se, že si člověk najde ihned práci novou Sekundární trh práce Sekundární trh práce se vyznačuje pracovními nabídkami s nižším významem a nízkými mzdovými podmínkami. Pracovní postup na sekundárním trhu práce nepřipadá v úvahu. Trh je velice nestabilní, vyznačuje se přerušovanou nezaměstnaností. Je zde velice malá možnost zvýšení kvalifikace a vyznačuje se častou změnou zaměstnání, proto je zde jednodušší najít práci na rozdíl od primárního trhu práce. 4 U sekundárního trhu práce hrozí dlouhodobější nezaměstnanost. Mnohokrát se nestává, že by se člověk ze sekundárního trhu práce přemístil do primárního trhu práce. Primární a sekundární trhy práce jsou trhy uzavřené. 2 KREBS Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN MAREŠ Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAREŠ Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN

14 Přemístitelnost pracujících doprovázena restrukturalizací ekonomiky slibovala naději pro schopné a zároveň varovala nevýkonné na pracovním trhu po roce Strach lidí ze ztráty zaměstnání na počátku 90. let a případná ztráta zaměstnání, představovala pokles ekonomiky v zemi. Naději, ale i obavy pro občany způsobila ekonomická reforma. 5 Změnou ekonomického režimu je postupně zaváděno opatření pro ty, kteří nezvládli finanční problémy. Byla zavedena podpora v nezaměstnanosti, pravidelné zvýšení důchodů, byla stanovena minimální mzda. Byla určena hranice sociální potřebnosti a zároveň schválena legislativa pro pracovní trh. 6 Se změnami se vytváří i nový pojem na trhu práce, jímž jsou znevýhodněné osoby na trhu práce Znevýhodněné osoby na trhu práce Na trhu práce existují lidé, kteří mají problém najít si zaměstnaní a uplatnit se tak na pracovním trhu, označujeme je jako znevýhodněné osoby na trhu práce, kterými jsou: lidé ve věku nad 50 let, absolventi a mladiství, zdravotně postižení lidé, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé vracející se z výkonu trestu, ženy po rodičovské dovolené, drogově závislí. Znevýhodněné osoby na trhu práce často ztrácí pocit důležitosti ve společnosti, stávají se nezaměstnanými, jejich životní úroveň se snižuje, to má za následek stres, pocit méněcennosti. Životní úroveň je u některých tak nízká, že nemají rovný přístup ke vzdělání a jejich možnosti jsou omezené při hledání zaměstnání. Stát se jim snaží pomoci vynaložením finančních prostředků na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, převážně poradenskou činností, možností zvýšit si kvalifikaci a získat uplatnění na trhu práce. Pro znevýhodněné osoby byl vytvořen poradenský program pod názvem JOB CLUB, jehož 5 SIROVÁTKA Tomáš; MAREŠ Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN SIROVÁTKA, Tomáš; MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

15 úkolem je motivovat uchazeče o zaměstnání registrované na Úřadu práce, aby získali zaměstnaní. Program probíhá v malých skupinách (cca 8 osob). Účastníci programu jsou vybráni z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, upřednostňováni jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Jedná se o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, která bude v následující kapitole definována v kontextu s daným tématem. 3.2 Politika zaměstnanosti v ČR Před rokem 1990 byla práce povinností každého občana v ČR. Změnou zákona v roce 1990 začal platit zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, který změnil povinnost pracovat na právo na práci. Od roku 1991 má právo pracovat každý dle jeho kvalifikace. 7 Politiku zaměstnanosti označujeme jako souhrn postupů. Prostřednictvím postupů jsou utvářeny předpoklady pro vyrovnanost na trhu práce a efektivní využití pracovních sil. Na výsledku této politiky má velký podíl stát, zaměstnavatelé, firmy, zaměstnanci a odbory. 8 Hlavním cílem politiky zaměstnanosti je dosažení plné zaměstnanosti v zemi. Dosažení rovnováhy nabídky a poptávky po práci na trhu práce a právo na práci bez ohledu na barvu pleti, rasu, věk, národnost či zdravotní stav. Politika zaměstnanosti se orientuje zejména na tyto aktivity: a) na rozmach trhu práce a jeho infrastruktury, pomocí organizací (úřady, zprostředkovatelny práce) zajišťuje dokonalejší poskytování informací o pracovních pozicích i o uchazečích o zaměstnání; b) napomáhá při vytváření nových pracovních pozic a pracovních činností, uděluje např. finanční příspěvky na nově vzniklé pracovní pozice zaměstnavatelům, začínajícím podnikatelům, podporuje veřejně prospěšné práce a ulehčuje zaměstnávání mladistvých a handicapovaných občanů; c) růst strukturální nezaměstnanosti požaduje přizpůsobení dané pracovní pozici i přemístění za pracovní pozicí; d) poskytuje dočasně nezaměstnaným podporu v nezaměstnanosti, tím zabezpečuje 7 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN

16 jejich životní podmínky. 9 Dle aktivit politiku zaměstnanosti rozdělujeme na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečuje a vytváří pomocí Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce postupy směřující k maximální zaměstnanosti. Jejím záměrem je podpora uchazečů o zaměstnání, kteří nemají uplatnění na trhu práce. Ideálem je snížit finanční náklady státního rozpočtu přidělené na pasivní politiku zaměstnanosti. Dle zákona o zaměstnanosti jsou nástroje, pomocí kterých je uskutečňována aktivní politika zaměstnanosti: a) rekvalifikace, b) investiční pobídky, c) veřejně prospěšné práce, d) společensky účelná pracovní místa, e) překlenovací příspěvek, f) příspěvek na zapracování, g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 10 Nástroje aktivní politiky jsou definovány v Příloze č. 1 této bakalářské práce. V následující tabulce jsou zobrazeny příklady nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za Českou republiku, pomocí kterých byly vytvořené pracovní místa, do kterých byly umístění uchazeči o zaměstnání. Zobrazuje i počty uchazečů zařazených do rekvalifikace, čímž si uchazeči zvýšili kvalifikaci. 9 WILDMANOVÁ, Mirka. Sociální politika: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, s. ISBN Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 16

17 Tabulka č. 1 Přehled částečných výdajů vynaložených na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a přehled o nově vytvořených pracovních místech za období Česká republika SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Vytvořená místa Umístění uchazeči Výdaje k (tis. Kč) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Vytvořená místa Výdaje k (tis. Kč) REKVALIFIKACE Nově zařazení Výdaje k (tis. Kč) OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vytvořená místa Umístění uchazeči Výdaje k (tis. Kč) Provoz chráněných pracovních míst (tis. Kč) Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV Nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenská činnost, kterou provádí krajské pobočky Úřadu práce členěné na kontaktní pracoviště. Významem poradenské činnosti je, dle dovedností a kvalifikačních předpokladů uchazeče o zaměstnání, najít vhodné místo na pracovním trhu. Poskytnout mu informace důležité pro zprostředkování případného zaměstnání Pasivní politika zaměstnanosti Pasivní politiku zaměstnanosti definujeme jako vyplácení podpor v nezaměstnanosti a využití příležitosti předčasného odchodu do starobního důchodu. Představuje tak druh kompenzace za pravidelný měsíční příjem ze závislé činnosti. 11 Jedním z ústředních problémů poskytování podpory v nezaměstnanosti byla nedostatečná 11 HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN

18 motivace lidí přijmout a udržet si pracovní místo Financování politiky zaměstnanosti Finanční prostředky na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu ze dvou finančních zdrojů, z pojistného hrazeného zaměstnancem, zaměstnavatelem či osobou samostatně výdělečně činnou a z daní. Výše pojistného a výše daní odváděná do státního rozpočtu zaměstnavatelem, zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou je definována zákonem. Neopomenutelným subjektem podílejícím se na financování politiky zaměstnanosti jsou územní samosprávné celky obce a vyšší samosprávné celky kraje. Rostoucí cena práce, vysoké daně a pojistné mohou demotivovat zaměstnavatelské odvětví. Zejména tím by došlo k zpomalení růstu ekonomiky v zemi. 12 Graf č. 1 Přehled výdajů na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti za období Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV Graf č. 1 udává přehled výdajů na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti za období V roce 2009 bylo na pasivní politiku zaměstnanosti poskytnuto jedenkrát tolik 12 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN

19 výdajů na rozdíl od roku Důsledkem je zvýšení nezaměstnanosti o 2,6 %. Příčinou je celosvětová hospodářská krize, která ovlivnila i politiku zaměstnanosti u nás v ČR. Postupně docházelo ke zpomalení růstu ekonomiky v zemi. Stát zareagoval na nárůst výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti podporou trhu práce, zejména vynaložil větší výdaje na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (viz. Tabulka č. 1). Od roku 2010 klesají výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti. Za rok 2011 a 2012 se podařilo udržet nezaměstnanost na stejné úrovni (viz. Tabulka č. 2). Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti však stále klesají, což může být způsobeno i nárůstem osob dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci úřadů práce, kteří nepobírají podporu v nezaměstnanosti. Česká republika je od 1. května 2004 členem Evropské unie. ČR získává finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti z rozpočtu Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu prostřednictvím dotací. Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) byl uveden již v Římské smlouvě o založení EHS a je nejstarší ze strukturálních fondů. Slouží k podpoře aktivit na trhu práce, podporuje projekty zaměřené na boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti, rekvalifikace a rozvoj zaměstnanosti. Takřka výlučně jsou v rámci tohoto fondu financovány tzv. měkké, neinvestiční projekty. 13 Programy, které poskytují finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na programovací období pro Českou republiku jsou: a) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Umožňuje čerpat finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti, dále poskytuje finanční prostředky na zlepšení kvality služeb ve veřejné správě. b) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zaměřený na vzdělávání c) Operační program Praha adaptabilita 13 KÖNIG, Petr a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str

20 Operační program pouze pro hlavní město ČR pro Prahu, slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti. Jeho cílem je zvýšit vzdělání a usnadnit život občanům Prahy. Operační programy, z nichž lze čerpat finanční prostředky, slouží k zvýšení kvalifikace osob, aby snadněji získaly uplatnění na trhu práce, jejich hlavním cílem je snížení nezaměstnanosti. 3.3 Nezaměstnanost Nezaměstnanost bývá často označována jako porucha trhu práce a patří k problémům, kterým dnešní doba věnuje velkou pozornost. Podíl lidí bez práce představuje sociálně ekonomický problém společnosti. Nezaměstnaný je ten, který se ocitne bez práce. Nezaměstnanost se měří ukazatelem míry nezaměstnanosti pomocí vzorce: n = (N/L) * 100 (%) n míra nezaměstnanosti N počet nezaměstnaných L celkový počet práceschopných ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Míru nezaměstnanosti rozlišujeme podle způsobů provedení. Obecnou míru nezaměstnanosti provádí a eviduje Český statistický úřad formou výzkumu výběrovým šetřením pracovních sil dle rozhovorů v domácnostech, bývá zpravidla nižší. Registrovanou míru nezaměstnanosti provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí a data získává přes Úřad práce ČR, avšak údaje nejsou vždy přesné, protože né všichni nezaměstnaní jsou registrováni v evidenci Úřadu práce. uvádím míru nezaměstnanosti v České republice za rok zveřejněnou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tabulka č. 2 Míra nezaměstnanosti v ČR za rok Míra nezaměstnanosti 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 vyjádřená v % Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV 20

21 Tabulka č. 2 vypovídá o nárůstu míry nezaměstnanosti mezi rokem 2008 až 2010 o 3,6 %, což bylo způsobeno vlivem celosvětové hospodářské krize. Vlivem krize je výrazně ovlivněna platební schopnost zaměstnavatelů. Firmy nenaplňují příjmovou stranu rozpočtu, protože zákazníci nemají finanční prostředky na zaplacení. Jediným možným řešením je snížit stav zaměstnanců, to je důvodem nárůstu míry nezaměstnanosti v roce Za rok 2011 a rok 2012 se podařilo udržet míru nezaměstnanosti na stejné úrovni. V tabulce č. 3, která zobrazuje míru nezaměstnanosti podle krajů za období , rozpoznáme kraj s nejvyšší nezaměstnaností. Tabulka č. 3 Míra nezaměstnanosti v ČR podle krajů za rok Praha 2,1 3,0 3,9 4,0 4,2 Středočeský kraj 4,0 5,8 7,1 7,1 7,0 Jihočeský kraj 4,0 6,5 7,4 7,3 7,4 Plzeňský kraj 4,2 7,0 7,8 7,1 6,7 Karlovarský kraj 6,9 9,9 10,8 10,2 10,1 Ústecký kraj 9,9 12,4 13,4 12,9 13,3 Liberecký kraj 4,0 10,0 10,6 9,6 9,7 Královéhradecký kraj 4,2 6,8 7,7 7,2 7,5 Pardubický kraj 5,0 8,0 9,1 8,3 8,1 Vysočina 5,2 8,7 9,6 9,1 9,0 Jihomoravský kraj 6,2 8,9 10,2 9,6 9,6 Olomoucký kraj 6,2 10,2 11,5 11,1 10,8 Zlínský kraj 5,5 9,1 10,4 9,4 9,3 Moravskoslezský kraj 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z MPSV Z tabulky č. 3 je na první pohled zřejmé, že nejnižší míra nezaměstnanosti je v hlavním městě Praze a nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Ústeckém kraji. Nejvyšší míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je ovlivněna nesouladem mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Většina lidí pracovala v oblasti těžkého průmyslu, tito lidé nejsou adaptabilní současnému trhu práce, postrádají dostačené vzdělaní a kvalifikaci. 14 Upozorňuji na skutečnost, že přirozená míra nezaměstnanosti je zdravou součástí trhu práce, při které nedochází k růstu inflace. 14 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje. Problémová analýza Ústeckého kraje. 1. Ústí nad Labem: s. 21

22 Nezaměstnanost rozdělujeme na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná nezaměstnanost nezaměstnaný neusiluje o práci, i přestože dostane nabídku na práci, tak ji odmítne. Žádná práce pro něj není dost vhodná, není ochoten pracovat za danou mzdu, nebude dojíždět za prací, vždy má důvod, proč pracovní místo odmítnout. Nedobrovolná nezaměstnanost nezaměstnaný aktivně hledá práci, ale na trhu práce není nabídka práce, která by odpovídala jeho vzdělání Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Frikční nezaměstnanost označujeme jako zdravou nezaměstnanost, která vzniká v důsledku změny pracovního místa, kdy zaměstnanec obměňuje pracovní místo a není důležité z jakého důvodu. V překlenovacím období je registrován v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. 15 Sezónní nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost je krátkodobá nezaměstnanost, která se vyznačuje závislostí na výrobě a službách (zemědělství, turistické oblasti, některé druhy řemeslných činností). 16 Strukturální nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost vzniká, když poptávka po práci je menší než nabídka práce, týká se osob, které se nepřizpůsobí pracovnímu trhu. Strukturální nezaměstnaností jsou ohroženy osoby se základním nebo nízkým vzděláním, starší osoby, osoby zdravotně postižené. 17 Cyklická nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost je vyvolána změnami v hospodářství týkající se nedostatečné poptávce po zboží a službách. Při dané mzdě a produktivitě práce není poptávka po práci 15 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

23 pro ty, kteří jsou ochotni pracovat. 18 Nezaměstnaný, který ztratil práci, má možnost se registrovat na úřadu práce a v případě splnění podmínek vyplívajících ze zákona o zaměstnanosti, může být zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. 3.4 Úřad práce ČR Na základě opatření ČNR č. 306/1990 Sb. byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 17. Října 1990 institut úřad práce. Cílem tohoto institutu úřadu bylo uskutečnit politiku zaměstnanosti ve všech okresech České republiky. Úřad práce je veřejná instituce, jejíž efektivnost je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. Všechny aktivity Úřadu práce týkající se zprostředkování zaměstnání a poradenství jsou bez poplatku. 19 Úřady práce v ČR měly vlastní právní subjektivitu, vedly samostatné účetnictví, měly vlastní organizační i personální rozdělení a politiku zaměstnanosti zabezpečovala Správa služeb zaměstnanosti zřízená MPSV uskutečňována pomocí úřadů práce. 20 Úřad práce České republiky vznikl 01. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně dalších souvisejících zákonů, kterýmž je vymezena působnost Úřadu práce ČR. Dnem účinnosti zákona č. 73/2011 Sb. se úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, označují jako kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. Správním úřadem s celostátní působností a účetní jednotkou je Úřad práce České republiky, řídí ho Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je nadřízeným správním orgánem. 21 Interní předpisy řízení Úřadu práce ČR jsou zajišťovány pomocí provozního řádu, pracovního řádu, spisového a skartačního řádu, směrnicí o oběhu účetních dokladů a podpisového řádu. 18 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SCHELLE, Karel; SHELLE, Ilona. Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung. 1. vyd. München: Grin Verlag, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Důvod a způsob založení povinného subjektu. [online]. revize [cit ]. <portal.mpsv.cz/upcr/oup> 23

24 Úřad práce ČR je nově segmentován na generální ředitelství a krajské pobočky, které řídí jednotlivá kontaktní pracoviště. Důvodem je reorganizace úřadu práce, zefektivnění činností Úřadu práce a snížení nákladů na provoz Generální ředitelství Úřadu práce Sídlo generálního ředitelství Úřadu práce je v Praze, v jeho čele stojí generální ředitel, který je jmenován i odvoláván ministrem práce a sociálních věcí. Obrázek č. 2 zobrazuje organizační strukturu generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, která byla vytvořena podle potřeb a činností úřadu. Vyjadřuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, je úzce spojena s krajskými pobočkami úřadu práce, které spolupracují s kontaktními pracovišti úřadu práce. Obrázek č. 2 Organizační struktura generálního ředitelství Úřadu práce ČR Zdroj: MPSV Krajské pobočky Úřadu práce Krajské pobočky jsou rozděleny na území dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 24

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Bakalářská práce 2008 Ráda bych poděkovala panu PhDr. Miloši Charbuskému,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Problematika nezaměstnanosti mladistvých a

Více

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS.

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS. Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných Lenka Solomon, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nezaměstnanost se stala běžnou součástí dnešní společnosti založené na tržním hospodářství. Obecně

Více

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Kunovicích

Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Kunovicích Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA TRHU PRÁCE KRAJE VYSOČINA SE ZAMĚŘENÍM NA UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV (Bakalářská

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Kuchařová EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce:

Více

Aktivní politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Active Policy of Employing of People with Disabilities

Aktivní politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Active Policy of Employing of People with Disabilities Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky bakalářský Speciální pedagogika

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaměstnávání osob se zdravotním postižením s akcentem na finanční hledisko pro zaměstnavatele Adéla Votroubková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zabezpečení a financování školství v obci Zbůch Operating and financing education of the town Zbůch Lucie Hnátová Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soňa Tkadlčíková 2008/ 09 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Aktuální problémy trhu práce (mohelnický region) Karel Kristian Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra Veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra Veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra Veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvková organizace ZŠ Votice hospodaření a kontrolní činnost Předkládá: Zdeněk Marvan Vedoucí bakalářské práce:

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více