Odbor kultury, školství a sportu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor kultury, školství a sportu"

Transkript

1 Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Bod pořadu jednání: 14. HODNOCENÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE Věc: Zpráva o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE v roce 2013 Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: OKŠS Ing. Ivan Zimmel Projednáno: Rada MO Předkládá: Aleš Preisler, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: min. Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE v roce 2013.

2 Důvodová zpráva: HODNOCENÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE V OBDOBÍ OD EKONOMICKÁ OBLAST Kulturní centrum (dále jen KC) v roce 2013 hospodařilo s rozpočtem schváleným zastupitelstvem městského obvodu ve výši Kč, později prostřednictvím rozpočtových změn navýšeným na Kč, přičemž k bylo z této částky čerpáno Kč. SKUTEČNOST ČERPÁNÍ ROZPOČTU KC KE DNI (V TIS. KČ) BĚŽNÉ VÝDAJE KULTURNÍHO CENTRA KE DNI (V TIS. KČ) Název položky Rozpočet 2013 Rozpočet 2013 po 5.RO Stav k v % 2013 Platy zaměstnanců(5) % Ostatní mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje (dohody) % Sociální pojištění % Náhrady mezd v době nemoci % Zdravotní pojištění % Povinné pojistné na úrazové pojištění % Ochranné pomůcky % Drobný dlouhodob.hmot. majetek % Materiál do spotřeby % Studená voda % Teplo % Elektrická energie % Pohonné hmoty a maziva % Cestovné % Nákup software % Služby pošt % Služby telekomunikací a radiokomunikací % Služby školení a vzdělávání % Služby - uzavřené smlouvy % Opravy a udržování % Pohoštění % Stravné % Čerpání sociálního fondu % Věcné dary % Kalendář Liberecka % Propagace % Dramaturgický program % Vzájemná spolupráce - reklama % % - 2 -

3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KC VRATISLAVICE Kč PŘÍJMY KULTURNÍHO CENTRA KE DNI (V TIS. KČ) Název položky Rozpočet 2013 Rozpočet 2013 po 5. RO Stav k v % 2013 Dramaturgický program % Pronájem prostor % Provize ze vstupenek % PRO SROVNÁNÍ ROK 2012 (V TIS. KČ) Název položky Rozpočet 2012 Rozpočet 2012 po 6.RO Stav k v % 2012 Dramaturgický program % Pronájem prostor % Provize ze vstupenek % Komentář: V rámci navrženého běžného rozpočtu hospodařilo KC v roce 2012 po schválených rozpočtových změnách s celkovou částkou Kč. Nejvýrazněji bylo navýšení způsobeno načtením položky Vzájemná spolupráce reklama ve výši 330 tis. Kč. Nutno podotknout, že tato položka je jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu a kromě zaplaceného DPH tedy neznamená skutečný výdaj. K výrazným úsporám došlo zejména u položek: Platy zaměstnanců, Ostatní osobní výdaje (dohody), Drobný dl. hmot. majetek, Voda a Teplo. Překročení bylo u některých položek v zanedbatelných řádech jednotek tisíců Kč. Nejvýrazněji byla potom překročena položky Opravy a udržování. Zde je to lehce vysvětlitelné tím, že objekt KC stárne a tudíž vzniká více potřeb na opravy a údržbu. I zde se ovšem nejednalo o navýšení nijak zásadní, ale o 9 tis. Kč. Po těchto zkušenostech jsme s vedoucí OKŠS do rozpočtu na r navrhli zvýšení této položky. Celkem se čerpání za rok 2013 zastavilo na částce Kč. To nejenom, že představuje čerpání pouze ve výši 87% a úsporu Kč oproti původně rozpočtované částce Kč. Jedná se dokonce o výraznou úsporu ve srovnání s čerpáním rozpočtu na konci roku 2012 a to ve výši 158 tis. Kč! - 3 -

4 1.2. REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE Rok 2013 již nebyl ve znamení realizování velkých investic. Avšak provoz kulturního zařízení tohoto typu časem odhalí určité nové potřeby na dovybavení. Tato situace byla v předchozích letech a nejinak tomu bylo i loni. Z nejvýznamnějších investic se jednalo zejména o nákupy: Materiál do spotřeby Židle černé, koženkové 36 ks ,- Informační stojany - 4 ks A1, 6 ks A ,50,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 ks stolů kongresových 800 x 800, černé ,- Závěsy mezi 1. a 2. sloupem, po obou stranách ,70,- 4 ks ocelových stativů typu Senior Stand ,- Instalace zásuvkového rozvaděče do atria na akce venku , PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KC V ROCE 2013 VEDOUCÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE Nástup do funkce Ukončení / změna PaedDr. František Zborník Ing. Ivan Zimmel DRAMATURG KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE Nástup do funkce Ukončení / změna PaedDr. František Zborník REFERENT PROGRAMU, PROPAGACE A PRONÁJMU Nástup do funkce Ukončení / změna Ing. Ivan Zimmel PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA Nástup do funkce Ukončení / změna Ing. Veronika Berková Bc. Ilona Červenková TECHNICKÝ PRACOVNÍK Nástup do funkce Ukončení / změna Václav Dočekal Tomáš Rothschedl

5 Aleš Hnídek DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI (dlouhodobá spolupráce) Eva Velenská Vlasta Ždánská/Anastázia Volská Hana Neumannová Jiří Karlík Ivana Plechatá Lukáš Čeřovský Miluše Neprašová Miloslav Fokt Úklid prostor KC Úklid prostor KC Práce v šatně, biletářka Práce v šatně, biletář Práce v šatně, biletářka Práce v šatně, biletář Práce v šatně, biletářka, zejména však zástup na IC Stavebně-technické opravy Komentář: Personální situace v KC nebyla šťastně nastavena. Prvním a naprosto zásadním problémem pro fungování KC byla nezastupitelnost technika p. Rothschedla. Pan Rothschedl byl totiž v tu chvíli jediný, kdo uměl obsluhovat audiovizuální techniku v centru a kdo byl schopen nazvučit a obsloužit představení nebo koncert, který se zde měl odehrát. Hrozilo riziko, že v situaci, kdy p. Rothschedl onemocní, případně by ukončil svoje zaměstnání, nebylo by KC schopno odehrát nasmlouvaná představení! Zároveň to vyvíjelo enormní tlak na organizaci volného času tohoto pracovníka, protože na všechna představení musel být k dispozici. Tato situace vznikla tím, že každý z technických pracovníků dostal mými předchůdci jiné zaměření a povinnosti. Pan Rothschedl kromě jiného obsluhu audiovizuálního zařízení v KC, pan Dočekal potom hlavně údržbářské činnosti. Tento stav byl velice netradiční pro kulturní zařízení tohoto typu a krátce po mém nástupu do funkce v červenci 2013 jsem proto tuto situaci musel řešit. Naštěstí se podařilo nabídnout p. Dočekalovi přestup na jinou práci v rámci MO Vratislavice n. N. (konkrétně na technické středisko) a na jeho místo se vypsalo výběrové řízení. To vyhrál pan Aleš Hnídek, který k nám nastoupil a hned od začátku se zaškolil tak, aby mezi oběma techniky panovala úplná zastupitelnost. Přitom údržba a úklid, dalo by se říci hlavní náplň práce p. Dočekala, je také v náplni práce obou techniků a je tedy zajištěna. V případě velkých nároků na údržbu byla domluvena možnost výpomoci technickým střediskem. Na informačním centru (dále jen IC) se hned zkraje roku vystřídala Ing. Berková, která odešla na vlastní žádost za kvalifikovanější prací, za Bc. Červenkovou. Slečna Červenková se celkem rychle zapracovala a převzala povinnosti pracovnice na IC vč. občasného otevření Památníku F. Porsche (později Expozice F. P.) pro návštěvníky. Zástup za sl. Červenkovou byl řešen pracovnicí na dohodu p. Neprašovou, která dokázala pracovnici na IC plnohodnotně nahradit. Naprosto špatným stavem ale bylo do té doby časté využívání techniků k zajištění zástupu sl. Červenkové. Kromě absence dostatečné znalosti obsluhy rezervačního systému pro prodej vstupenek zde hrozilo riziko s ohledem na předávky finanční hotovosti v pokladně. Tato situace také nebyla mými předchůdci řešena, proto jsem po mém nástupu do funkce vedoucího rozhodl, že zástup za pracovnici na IC bude mít pouze p. Neprašová. Předávání finanční hotovosti v pokladně je vždy doplněno patřičnými administrativními kroky. Tento krok mírně navýšil čerpání rozpočtové položky Ostatní osobní výdaje (dohody), ovšem za cenu transparentnosti a bezpečnosti při práci s finanční hotovostí. Zabýval jsem se však také tím, jak v rámci této položky ušetřit. Když jsem nastoupil, pracovníci na dohodu byli - 5 -

6 vždy objednaní na čas otevření objektu pro veřejnost a nikdo dále neřešil, že zůstávají až do konce představení, i když již v KC nejsou potřební. Biletářky, kontrolující a trhající vstupenky u vchodu, přitom mohou krátce po začátku akce odejít. Po čas dalšího představení již nejsou potřeba a do konce akce zůstávají pouze šatnářky apod. (v případě, že se nejedná o organizačně náročné akce typu ples apod.). Má snaha přinesla ovoce a nejenom, že jsme položku Ostatní osobní výdaje (dohody) nepřekročili, ale ke konci roku jsme v čerpání zůstali na pouhých 70% oproti původně plánované částce na rok 2013 a to na částce 253 tis. Kč. Oproti čerpání v roce 2012 jsme ušetřili dokonce 97 tis. Kč! Dalším krokem a výrazným opatřením na IC bylo po mém nástupu do funkce zavedení systému proplácení paragonů a účtenek. Ty již nebyly propláceny pracovníkům automaticky, jako za mých předchůdců, aby šly ke kontrole až následně vedoucí odboru, ale musely být nejprve opatřeny mým podpisem. Od jsem nastoupil na pozici referenta pronájmů, propagace a programu. Po vyhraném výběrovém řízení jsem se stal od vedoucím KC. PaeDr. Zborník, který tuto funkci vykonával do této doby, přešel na pozici dramaturga kulturního centra. S panem Zborníkem jsme se poté domluvili na prodloužení spolupráce na této pozici a to formou práce 2 dny v týdnu na pracovišti a 3 dny v týdnu výkon práce z domova tzv. home office. Co se týká pracovníků na dohodu, kromě již zmíněné pracovnice, která zastupuje sl. Červenkovou, jsou využíváni pracovníci na DPP pro zajištění úklidu, provozu šatny pro návštěvníky, biletářky a stavebně-technické opravy, neboť objekt KC jako každý jiný stárne a časté návštěvy veřejnosti na něm občas zanechají svoje stopy. V této části bych rád zmínil ještě jednu významnou změnu. Krátce po mém nástupu do funkce referenta pronájmů, propagace a programu jsem při zajišťování pronájmů KC na akce a plesy zjistil, že ostrahu v objektu KC si na vlastní náklady zajišťuje nájemce. K prokázání takového zajištění podepsal zástupce ostrahy potvrzení, že zajistí všechna rizika v KC. Jak tato situace fungovala v praxi? V rámci úspory nákladů tvořili ostrahu lidé naprosto nezpůsobilí (fyzicky, zkušenostmi apod.), jejich počet byl často mnohem nižší než na onom potvrzení a dále tito lidé neměli žádný vztah a závazek ke KC a svěřeným hodnotám. Po dohodě s vedením jsem tedy nastavil nový model ostrahy. Bylo osloveno 9 bezpečnostních agentur působících v Liberci a okolí s poptávkou na zajištění ostrahy při akcích v KC. Z předložených nabídek byly vybrány 3 nejvýhodnější (hodnotícím kritériem byla cena) a s těmito agenturami byla uzavřena Smlouva o závazných podmínkách při poskytování služeb. V této smlouvě je mimo jiné uvedena pojistná částka, na kterou je agentura pojištěna pro odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti se zajištěním ostrahy majetku a osob, dále přesně povinnosti pracovníků agentury v KC, jejich ústroj a označení, povinnost vyškolení pracovníků a příslušné kontakty. Fungování pracovníků a zajištění ochrany majetku KC a zdraví návštěvníků jsou nepoměrně lépe zajištěny, než tomu bylo dříve. Rozpočet MO to přitom nestojí ani korunu. Ve spolupráci s právníkem byla pozměněna stará smlouva o pronájmu nebytových prostor a kromě mnoha jiných úprav zde byl doplněn odstavec Nájemce je povinen zajistit po celou dobu otevření prostor pro veřejnost viz odst. 2.2 této smlouvy na vlastní náklady pořadatelskou službu a ostrahu v počtu nejméně XY osob a to s některou ze smluvních agentur pronajímatele viz příloha č. 1 této smlouvy, přičemž kopii objednávky ostrahy je povinen doložit pronajímateli minimálně XY dní před konáním akce. Dle charakteru akce uloží kompetentní pracovník KC nájemci povinnost zajistit určitý počet členů ostrahy, ale výběr jedné ze tří agentur, objednávka a následná úhrada již je v kompetenci a povinností nájemce

7 1. 4. DRAMATURGICKÝ PROGRAM Výběr z významných akcí roku 2013: divadelní hra UBOHÝ CYRANO (D. Suchařípa) divadelní hra DON QUIJOTE (O. Kaiser a J. Lábus) divadelní hra CHARLEYOVA TETA divadelní hra MÁJ (B. Hrzánová) divadelní hra RŮŽE PRO ALGERNON (J. Potměšil) představení NA STOJÁKA koncert IVANA HLASE koncert JANA BUDAŘE koncert JIŘÍHO SCHMITZERA koncert CHANTAL POULLAIN koncert MELODY MAKERS ONDŘEJE HAVELKY koncert KAMILA STŘIHAVKY koncert skupiny PORTLESS v atriu KC módní přehlídka BEATY RAJSKÉ v atriu KC Koncept dramaturgického programu vycházel z nastoleného systému fungování v předchozích letech. Po mém nástupu do funkce vedoucího KC se po konzultacích s dramaturgem PaeDr. Zborníkem a vedoucí OKŠS Mgr. Křečkovou vyprofilovaly hlavní osy dramaturgického programu následovně: cca 1x za měsíc divadelní představení (přičemž cca 1x za 2 měsíce by se mělo jednat o kvalitnější soubor) cca 2x za měsíc nedělní pohádka pro děti cca 2x za měsíc filmový klub ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec cca 1x za měsíc přednáška cestopisná, hudební, odborná cca 1x za 2 měsíce hudební koncert V průběhu roku 2013 se mi podařilo domluvit s Filmovým klubem Liberec na působení v objektu KC. Nabídka představení pro návštěvníky se tak doplnila o zhruba 2 vysílání měsíčně. Program se tím obohatil a Filmový klub Liberec konečně našel důstojné zázemí pro svoje působení. Od druhé poloviny roku 2013 jsme se také začali zaměřovat na ekonomickou stránku věci. Jen bláhový člověk by si mohl myslet, že na kultuře je možné vydělávat. Ovšem pořádání akcí, které jsou prodělečné, také není správnou cestou. Je jasné, že odhadnout, jaký úspěch a návštěvnost bude daná akce mít nelze. Alespoň v rámci plánování jsem ale vyžadoval, aby ekonomický výsledek akce byl vždy plusový nebo minimálně na nule. Ubrali jsme některé akce, u kterých zkušenost z minulosti ukázala, že nemají takovou návštěvnost. Celkově nám tedy mírně počet pořádaných akcí klesl, avšak za cenu zvýšení průměrné návštěvnosti akcí

8 Tyto kroky se odrazily i v celkových číslech za dramaturgický program. V roce 2013 jsme čerpali 877 tis. Kč na dramaturgický program, přičemž jsme vygenerovali příjmy ve výši 923 tis. Kč. Skončili jsme tedy v plusu 46 tis. Kč. Oproti tomu v roce 2012 bylo čerpáno 993 tis. Kč na dramaturgický program, ale příjmy byly pouze 936 tis. Kč a dramaturgický program tehdy skončil zápornou bilancí -57 tis. Kč. V oblasti dramaturgie jsme se také více začali zaměřovat na mladou a střední generaci PAMÁTNÍK FERDINANDA PORSCHE V lednu byla v památníku instalována výstavka připomínající PhDr. Eduarda Hrudku, blízkého spolupracovníka firmy Porsche a jejího horlivého propagátora. Celá první část roku 2013 se nesla ve znamení intenzivní spolupráce s firmou Porsche Inter Auto CZ, která jako v minulosti obměňovala exponáty vozů Porsche. V průběhu roku 2013 však kolem památníku, později přejmenovaného na Expozici Ferdinanda Porsche, vznikla docela velká kauza. Není smyslem kauzu v této zprávě popisovat a hodnotit, ostatně je radním a zastupitelům MO známa, nicméně vyústila v ukončení podpory v rámci poskytování exponátů vozů Porsche ze strany Porsche Inter Auto a požadavek na uzavření expozice. Písemné vyjádření k tomu zaslal v dopise ze dne Mag. Christian Lang, generální ředitele této společnosti. Na základě rozhodnutí z letošního lednového zasedání rady MO byla expozice zrušena a nápisy odstraněny. O dalším osudu tohoto prostoru zatím jasno není. Dle mého názoru jediným smysluplným využitím, které s ohledem na architekturu a vzhled prostor bude dostatečně reprezentativní, je galerie pro výtvarná díla či fotografie PROPAGACE KC VRATISLAVICE Propagace KC byla v minulosti tvořena zejména tímto komunikačním mixem: - programové plakáty tisk a výlep - programová skládačka tisk a distribuce - Vratislavický zpravodaj, v Kalendář Liberecka a bulletin vydávaný k zápasům Bílých tygrů v Tipsport aréně - distribuce skládaček do schránek ve Vratislavicích prostřednictvím České pošty - prezentace 6 akcí na Rádiu Contact Liberec, mediální spolupráce s ČR Sever Jako doplňkové aktivity byly realizovány výlepy na plakátovací plochu na budově KC, Facebook KC a direct mail s programem KC. Propagace po mém nástupu do funkce referenta programu, propagace a pronájmů byla od základů přepracována a to při stejném rozpočtu jako v minulosti. V rámci nové image propagačních materiálů KC byla vytvořena nová grafika plakátů a skládaček tak, aby byly co nejvíce názorné a přehledné a v souladu s designem webových stránek. Dále pro imageovou prezentaci vznikla grafika Devět z deseti odborníků. Ta vtipným způsobem narážela na netradiční kombinaci v názvu KC, dokázala zaujmout a velice se osvědčila. Ve snaze zefektivnění propagace se např. snížil rozměr tisknutých programových skládaček o 67%. Dále se zrušila distribuce skládaček do schránek ve Vratislavicích n. N. prostřednictvím České pošty. Tím se vlastně pouze zdvojovala distribuce Vratislavického zpravodaje, kde byl program KC již obsažen. Skládaček se přitom dříve tisklo 10 tis. ks, - 8 -

9 přičemž 9 tis. ks šlo do distribuce Českou poštou. Cena za tisk dvouměsíčních skládaček činila Kč, ročně to činilo vč. distribuce ČP cca 115 tis. Kč. Bylo tedy provedeno mnoho změn a zavedeny nové nadlinkové i podlinkové komunikační aktivity. Kompletní kroky v oblasti propagace naleznete v následujícím přehledu: STANOVENÉ CÍLE PRO ROK 2013 odklon od nákladné výroby tiskovin se stále nižší efektivitou směrem k médiím v kategoriích internet, deníky a rádia důraz na prezentaci na internetu vč. přizpůsobení aktuálním trendům redesign a transformace tištěných skládaček a programových plakátů s důrazem na snížení nákladů na výrobu a maximalizaci efektu redesign používané grafiky na inzerce zaměření se na intenzivní spolupráci s jedním silným partnerem z oblasti tištěných deníků a rádií i za cenu částečné úhrady PRAVIDELNÁ PROPAGACE Internet: 1. Webové stránky KC - provedeny následující úpravy: přidaní banneru s logy partnerů do hlavní části stránek přidání odkazu na e-vstupenku do programu akcí k jednotlivým zde prodávaným akcím vždy s prolinkem na prodej konkrétní akce přidání možnosti vložit ovou adresu pro odebírání newsletteru a novinek ubrání průsvitnosti bílého pozadí pro lepší čitelnost textu uvnitř hlavního informačního pole renovace sekcí O centru a Nabízíme, doplnění sekce Ke stažení (logo ke stažení, tapety na plochu, nabídka prostor k pronájmu) vytvoření mobilní varianty webu pro telefony kategorie smart phone ta umožňuje snadnější prohlížení speciálně upravených a zjednodušených webových stránek v případě, že na ně návštěvník přistupuje z mobilního telefonu 2. Facebookový profil KC aktualizace profilu, častější zadávání novinek 3. Banner na stránkách aktualizace grafiky 4. Liberec-mě-baví.cz - propagace programu na serveru Liberec-mě-baví.cz PR články k akcím konaným v KC, banner na homepage o velikosti 480x300 px 5. Newsletter - zvětšení ové databáze návštěvníků pro pravidelné rozesílání programu formou newsletteru (propojením se soutěžemi, zveřejněnými na Facebooku KC) Další média: 1. RTM TV zahájena spolupráce s regionální televizí RTM TV, kdy akce KC byly pravidelně zařazovány do kalendáře akcí na portálu 2. Rádio Contact Liberec domluvena celoroční spolupráce s možností využití slevy 13 akcí po 15 spotech, k tomu zpravodajství, soutěže, kult. tipy 3. Rádio ČR Sever zařazení akcí do kulturních tipů 4. Deník Právo domluvena 90 % sleva na inzerci, inzerce akcí 1x týdně o velikosti 105x141 mm - 9 -

10 5. Deník MF DNES inzerce 1x za 14 dní o velikosti 2 sl. x 109 mm, domluvena je barterová spolupráce s doplatkem ze strany KC ve výši 50 tis. Kč bez DPH ročně 6. Kalendář Liberecka pokračování ve 7. Liberecký měsíčník - inzerce programu KC na ¼ straně, barterová spolupráce se zdarma distribuovaným celobarevným měsíčníkem o nákladu 8. Inzerce v bulletinu Bílých Tygrů Liberec prezentace v bulletinu výměnou za prezentaci Tipsport areny ve Vratislavickém zpravodaji 9. Vratislavický zpravodaj prezentace programu a textově zvýrazněná prezentace akcí Outdoor: 1. Programové plakáty - výlep plakátů A2 s programem na plakátovací plochy RENGL Ostatní: 1. Rozvoz tiskovin - distribuce reklamních skláídaček a plakátů do informačních center a turistických atrakcí v regionu IMAGEOVÁ PREZENTACE Outdoor: 1. Billboardy - dlouhodobý pronájem billboardových ploch v Liberci s imageovou prezentací kulturního centra (plochy sloužily pro prezentaci KC jako takového a zvýšení povědomí lidí o kulturním stánku ve Vratislavicích, dále byly plochy využity i na kampaň pro akci Vratislavické slavnosti koncert skupiny Portless) 2. Reklamní plachty a cedule umístěné v areálu Na Rozcestí, nově také na plotě u prodejny MPL ve Vratislavicích a byla domluvena možnost využití cedule 2x1 m na oplocení restaurace Plaudit v centru u frekventovaného kruhového objezdu Média: viz Pravidelná propagace v rámci vyplnění hluchých období OSTATNÍ 1. Multikino CineStar Liberec v průběhu roku 2013 probíhala jednání barterové spolupráci mezi KC a multikinem; jedná se o stejnou cílovou skupinu a proto je prezentace akcí konaných v KC v prostorách multikina vzhledem k návštěvnostem multikina velmi výhodná; tato spolupráce se podařila nakonec domluvit na období a to jako úplný barter 2. Reklamní předměty - tvorba reklamních předmětů (tužky, šňůrky na krk) s logem VRATISLAVICE možnost využití do soutěží, další propagace KC jejich držiteli 1.7. PRONÁJMY KC Když jsem nastupoval do funkce referenta v lednu 2013, byl jsem seznámen se skutečností, že v rozpočtu na rok 2013 byla oproti roku 2012 navýšena položka Pronájem prostor z 260 tis. Kč na 400 tis. Kč. Navýšení této položky o 54% byl velmi odvážný krok vzhledem k celkové ekonomické situaci. V oblasti pronájmů se totiž již nějakou dobu dal vypozorovat trend firem šetřit co nejvíce finanční prostředky a pořádat konference a školení ve vlastních prostorách. Nicméně mě tato situace neodradila se a naopak jsem byl připraven udělat pro dosažení tohoto cíle maximum. Moje rozčarování ovšem nastalo, když jsem se sháněl po nabídce

11 prostor k pronájmu a patřičných podkladech. Zjistil jsem, že žádná taková nabídka neexistuje a dozvěděl jsem se, že můj předchůdce v této funkci pro jednání s klienty využíval obecnou informační skládačku o KC, která je k dispozici na infocentru. Rozhodl jsem se tedy nabídku vytvořit. K tomu jsem však potřeboval fotografie jednotlivých konferenčních rozestavění. Ani tyto fotografie bohužel nebyly a nebylo dokonce ani spočítáno, jaká je kapacita konferenčních prostor v nejčastějších rozestavěních, které firmy při pronájmech využívají. Pojmy kongresové nebo školní uspořádání sálu zde nikdo neznal. Následné činnosti, dokoupení chybějících stolů a židlí pro optimální využití kapacity sálu na akce, nafocení jednotlivých rozestavění, poptání vhodného grafického studia, příprava podkladů a tvorba profesionálně graficky zpracované nabídky prostor k pronájmu a konečně tisk této nabídky zabraly několik týdnů. Skutečná akviziční činnost, poptávání a domlouvání pronájmů s klienty tedy nemohla být plnohodnotně realizována od začátku roku. To byl velký handicap za situace, kdy jsme měli naplánované 45% navýšení výnosů z pronájmů! Jak ukazují tabulky, skončil rok 2013 za těchto podmínek na cifře 346 tis. Kč, tedy plněním velmi optimistického plánu na 87%. Nabídka prostor k pronájmu je nyní již součástí sekce Nabízíme na webových stránkách KC. V oblasti pronájmů se nedá očekávat skokové navyšování a velký rozmach. Jak jsem již zmínil, nenahrává tomu ani celková ekonomická situace. Etablování se mezi často využívaná místa pro pořádání konferenčních akcí vyžaduje delší čas, dobré vazby na potenciální klienty a maximální péči při akcích. Tomu jistě nenahrává častá fluktuace pracovníků, kteří s klienty jednají. Dále je třeba si uvědomit, že pronájmy v KC mají také některá omezení. První je maximální kapacita, která je daná a nelze ji navýšit. Nejvýrazněji se to projevuje u maturitních plesů, kdy jsme v KC limitováni kapacitou 319 míst k sezení. To je vhodné pro jednu maturitní třídu. V současnosti je z důvodu úspor trend spojování několika tříd najednou a tam již prostě nejsme schopni tyto plesy zajistit. Další omezení vyplývá ze skutečnosti, že catering je obsluhován externím subjektem. Faktory jako spokojenost zákazníka a cenová dostupnost občerstvení, které jsou pro klienty v rozhodovacím procesu také velmi důležité, tedy nejsou v rukou pracovníků KC. Kapacita je také limitujícím faktorem v případě pronájmu prostor pořadatelům kulturních akcí. V oblasti kapacity se mi ale podařilo iniciovat jednu velmi výraznou změnu. Na moji žádost byly dokoupeny další židle a na velká představení jsme nyní schopni nabídnout kapacitu 270 diváků v rozestavění židlí na ploše, oproti původním 188 místům. Na letošním lednovém zasedání rady MO jsem byl radním MUDr. Vytiskou dotázán, na počet akcí, na které se toto navýšení kapacity využilo a zda to mělo smysl. V roce 2013 se navýšená kapacita využila na celkem 5 akcí. Jmenovitě to bylo divadelní představení Don Quijote (Kaiser, Lábus), koncert O. Havelky a Melody Makers, divadelní hra Růže pro Algernon (Potměšil) a dále dvě zcela vyprodaná představení Caveman. Tato představení byla jako pronájem, nicméně tato kapacita byla podmínkou, že se takové představení u nás uskuteční. A nyní pojďme počítat. Vynásobením počtu prodaných vstupenek nad kapacitu 188 míst a ceny vstupenky nám vyjde za tři představení v naší režii částka Kč, kterou jsme díky rozhodnutí o navýšení kapacity utržili navíc. K tomu je nutné připočíst dvakrát částku Kč za pronájem na každé představení Caveman. Dohromady to dělá tedy Kč. Dokoupení židlí nás přitom celkem stálo Kč. Z toho vyplývá, že se nám navýšení kapacity zaplatilo již v roce 2013 a nyní na navýšené kapacitě budeme jenom vydělávat. Jako například v lednu roku 2014, kdy jsme díky navýšené kapacitě při představení Dejvického divadla Ucpanej systém utržili navíc Kč. Správnost mého rozhodnutí tedy nemůže nikdo zpochybnit

12 2. ZÁVĚR A VÝHLED DO ROKU 2014 Rozpočet na rok 2014 doznal určitých škrtů oproti plánu, který jsme spolu s vedoucí OKŠS předkládali, z důvodu úsporných opatření. Ve schválených mantinelech je nicméně dle mého názoru KC schopné dobrého fungování. Co Kulturnímu centru VRATISLAVICE ale chybí, je dlouhodobá stabilita v rámci koncepce fungování a personálního obsazení vedoucí funkce. Dne Rada MO na svém mimořádném zasedání schválila změnu organizačního řádu a zrušila funkci vedoucího kulturního centra. Toto rozhodnutí učinili radní po schválení rozpočtu na rok 2014 (kdy jsou načteny peníze do rozpočtu na výdajové i příjmové stránce s ohledem na určité personální obsazení a možnosti, např. mzdy pro 5 zaměstnanců) a zároveň před obdržením hodnotící zprávy za rok 2013 (kde jsou uvedeny přesná čísla a informace o výsledcích za rok 2013, které by měly být podkladem pro takové rozhodnutí). Správnost a logiku tohoto kroku mi hodnotit nepřísluší. Stejně tak mi dle mého názoru již nepřísluší v této zprávě plánovat další kroky centra a výhled na rok Odcházím tedy po krátkém působení, nicméně výsledky jsou za mnou vidět. Dne Zpracoval: Ing. Ivan Zimmel, t. č. vedoucí KC VRATISLAVICE

Město Litoměřice místostarosta města

Město Litoměřice místostarosta města Město Litoměřice místostarosta města Vaše značka: Ze dne: č. j.: 0001127/15/PRO/AKa Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: +420 416 916 108 Fax: +420 416 916 211 E-mail: pavel.grund@litomerice.cz Litoměřice, 7.1.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Obsah: Úvod...2 I. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru... 3 1 Oblast IT... 3 2 Oblast Technicko - provozní... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova7040 760 01

Více

Tradiční setkání hejtmanů: Regiontour

Tradiční setkání hejtmanů: Regiontour Obrovskou výhodou komunikace je možnost využití nových médií, Doufám, že zvítězí zdravý rozum a zodpovědnost, tvrdí prezident Asociace českých reklamních odhaduje budoucí vývoj v nemocnicích agentur a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZA ROK 214 Vážení, již od roku 21 Vám předkládáme výroční zprávu mapující činnost úřadu v uplynulém roce. V tom letošním, stejně

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007 Předkládá: Rada České tiskové kanceláře

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Optimalizace a koordinace odloučených pracovišť Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU KAPITOLY 1. Úvod Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je zřízena

Více

str. 17 Červenec srpen 2015

str. 17 Červenec srpen 2015 Červenec srpen 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 13. července 2015 Discgolfové hřiště na Severu Na sídlišti Se ver vzniká nové hřiště na discgolf, s jehož vý stavbou

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 12. 2010 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 V letech 2011-2012 provedlo oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu analýzu stavu

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více