STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5"

Transkript

1 STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firmou družstva je Stavební bytové družstvo Praha 5. Družstvo má sídlo v Praze 5, Staropramenná 12, PSČ Čl Stavební bytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování především bytových potřeb svých členů a potřeb souvisejících s bydlením. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové mají uhrazovací povinnost v rozsahu vymezeném těmito stanovami. 3. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí Kč ,-. Část II. Činnost družstva Čl. 3 V souladu s vydanými živnostenskými listy z , čj. ŽO/2065/92/P/KaR a ŽO/ 2066/92/P/KaR Obvodním úřadem v Praze 5, které nabyly právní moci dne , je předmětem činnosti družstva: a) správa a údržba nemovitostí, b) provádění bytových a občanských staveb. Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1. Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, b) přechodem a převodem členství. 2. Za člena družstva může být přijata zletilá fyzická osoba. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. 3. Členství právnické osoby vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky a schválení smlouvy tvořící její přílohu. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši Kč 5.000,- a základního členského vkladu ve výši Kč ,-.

2 Čl Členství fyzické osoby vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši Kč 500,- a základního členského vkladu ve výši 500,- Kč splaceného mimo hodnotu členského podílu. 2. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. O tomto rozhodnutí vyrozumí družstvo žadatele doporučeným dopisem, je-li rozhodnutí záporné, musí být zdůvodněno. 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů upravuje občanský zákoník. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Čl. 7 Splynutí členství 1. Jestliže člen získá v témže družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučením družstev a převodu části majetku, vyzve družstvo člena, aby provedl dispozici s členstvím podle čl. 40. Jestliže člen nevykoná tuto dispozici do tří měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Smrtí člena přechází členství v družstvu na dědice, kterému připadla rozhodnutím soudu majetková účast v družstvu. 2. Z důvodů uvedených v odst. 1, splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. 3. Při splynutí členství podle odst. 1 a 2, platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány. 4. Člen má nárok na vrácení základního členského vkladu týkajícího se členství, které splynutím zaniklo. Čl. 8 Přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případě uvedeném v čl. 20, b) samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl.17 odst. 2 mění na samostatné členství (nebo společné členství) každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, c) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemníků družstevního bytu (nebytového prostoru) se výměnou družstevního bytu (nebytového prostoru) mění na společné členství manželů, d) samostatné členství nájemníka družstevního bytu (nebytového prostoru) se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů.

3 Čl. 9 Rozdělení členství 1. K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva nebo převodu části jeho majetku, jestliže člen nebo manželé - společní členové, budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt nebo nebytový prostor v jiném družstvu. 2. K rozdělení členství může dojít i v takovém případě, kdy člen družstva, jemuž splynulo další členství v družstvu dle. čl. 7 stanov, hodlá převést část svých členských práv a povinností, vzniklých mu splynutím, na osobu třetí. Nabyvatel členských práv a povinností, které vznikly rozdělením splynutého členství, je povinen uhradit družstvu základní členský vklad, který byl převodci vrácen dle čl. 7, odst. 4 stanov. Čl. 10 Členská práva Člen družstva má právo zejména: a) zúčastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a nebo prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování členské schůze družstva (shromáždění delegátů), b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) zúčastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován do šedesáti dnů od podání, e) na uzavření smlouvy o nájmu ke konkrétně určenému družstevnímu bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem družstva a po splacení členského vkladu ve stanovené lhůtě, dále na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě schválené dohody o výměně bytu a na základě zdědění majetkové účasti v družstvu. f) na roční vyúčtování zaplaceného zálohového nájmu za užívání a plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a na vypořádání podle zásad schválených představenstvem družstva, g) na převod bytu nebo nebytového prostoru do svého vlastnictví za podmínek stanovených zák. č. 72/94 Sb., 23 a násl. h) při zániku členství na vypořádání podílu podle těchto stanov. i) na přidělení bytu (nebytového prostoru) určeného do vlastnictví zaplacením splatné peněžní částky členského podílu a uzavřením písemné smlouvy o výstavbě. Čl. 11 Členské povinnosti Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit základní členský vklad dle ustanovení čl. 4 a 5 těchto stanov, c) uhradit členský podíl (další členský vklad) popř. jeho doplatek nebo dodatečný členský vklad ve výši a lhůtě stanovené představenstvem čl. 13 a 13a) těchto stanov, d) platit včas nájemné za užívání a za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, e) hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši navržené představenstvem a schválené shromážděním delegátů,

4 f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor) jakož i společné prostory a zařízení domu, a užívat byt k bytovým účelům, g) převzít byt (nebytový prostor), které jsou způsobilé k užívání, na základě smlouvy o nájmu, ve lhůtě stanovené představenstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím, h) oznamovat družstvu do 30 dnů od jejich vzniku změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a vyúčtování nájmu a plnění spojených s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, i) v případě užívání bytu nebo jeho části k jiným účelům než k bydlení (podnikatelské účely) oznámit tuto změnu družstvu do 30 dnů a požádat představenstvo o souhlas spolu s vyjádřením samosprávy. Bez tohoto souhlasu nelze byt nebo jeho část k podnikatelským účelům používat. j) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a zjištění stavu spotřeby tepla, teplé a studené vody na měřidlech, nebo stav nahlásit do každého roku. Neučiní-li tak, stanoví spotřeby ekonomický úsek SBD ve spolupráci s výborem samosprávy, bez možnosti kompenzace v následující topné sezoně, k) přispívat na úhradu schodku hospodaření střediska bytového hospodářství (viz. část hospodaření družstva), l) podílet se na úhradě ztráty hospodaření družstva v rámci své uhrazovací povinnosti podle těchto stanov. Čl. 12 Majetková účast člena družstva 1. Majetková účast člena v družstvu je členský vklad (základní členský vklad a další členský vklad), členský podíl, případně dodatečný členský vklad 2. Základní členský vklad je pro všechny fyzické členy družstva stejný a je Kč 500,-, po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Pro právnické osoby činí základní členský vklad Kč ,-. 3. Další členský vklad činí Kč 2.500,- a je zálohou na členský podíl členů, kteří žádají o přidělení bytu případně nebytového prostoru. Při splacení členského podílu se slučuje s členským podílem. 4. Majetkovou účast člena na družstevní výstavbě představuje: základní členský vklad a splacený členský podíl popřípadě jeho zálohová výše Kč 2.500,-. Převedením bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena zaniká další členský vklad a členský podíl, případně dodatečný členský vklad, nikoliv však základní členský vklad. Čl. 13 Členský podíl 1. Členský podíl je zdrojem financování družstevní výstavby. 2. Zálohovou výši členského podílu určí představenstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výše kryla předpokládané náklady připadající na byt (nebytový prostor). 3. Člen je povinen platit zálohy na členský podíl, a to ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. 4. Po dokončení výstavby stanoví představenstvo konečnou výši členského podílu. Družstvo s tímto rozhodnutím seznámí člena nejpozději do 6 měsíců od finančního vypořádání stavby.

5 5. Rozhodnutí o konečné výši členského podílu musí být členovi doručeno písemně. Nedoplatek členského podílu je splatný do 60 dnů od doručení rozhodnutí, pokud představenstvo nestanoví jinak. Ve stejné lhůtě je družstvo povinno vrátit členovi případný přeplatek členského podílu. 6. Členský podíl se neodepisuje. Čl. 13a) Dodatečný členský vklad 1. Přidělení uvolněného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady členského podílu připadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dodatečného členského vkladu, který je zálohou na úhradu členského podílu. Jeho výši stanoví představenstvo podle pravidel schválených shromážděním delegátů. 2. Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru) pokud by se týkalo společných prostor v domě nebo nástavby či vestavby v domě. Čl. 14 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) smrtí člena, d) vyloučením, e) zánikem družstva, f) smlouvou o převodu členských práv a povinností, g) převodem bytu do vlastnictví, pokud člen družstva písemně oznámí své vystoupení z družstva nebo nesplní podmínky 24, odst. 9., 2. věty zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. h) z jiných důvodů uvedených v zákonu, zejména důvodů uvedených v 231 odst. l obchodního zákoníku. Čl.15 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Čl.16 Vystoupení 1. Člen může vystoupit z družstva. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva. Čl. 17 Úmrtí člena 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru),

6 popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Náležely-li zůstaviteli dva nebo více členských podílů v jednom a témže družstvu, mohou jednotlivé členské podíly připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popř. společných členství manželů) jednotlivých dědiců. 3. Členským podílem se pro účely dědění rozumí hodnota členského podílu. Čl. 18 Vyloučení 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem a opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, b) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká škoda, nebo trpí, aby se takto majetku užívalo, c) buď sám, nebo ti kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady slušnosti, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě, d) neplatí nájem za užívání bytu (nebytového prostoru) nebo za plnění s tímto užíváním spojené po dobu delší než tři měsíce, e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. 2. O vyloučení podle odst. 1, písm. a) až d) může představenstvo rozhodnout, jen dalo-li členu výstrahu doporučeným dopisem a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. Tato lhůta musí činit v případě uvedeném v odst. 1, písm. d) nejméně 15 dnů od doručení výstrahy. 3. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. Jsou-li vyloučeni manželé - společní členové, musí být rozhodnutí doručeno do vlastních rukou každého z manželů. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. 4. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva může se do 3 měsíců ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení odvolat ke shromáždění delegátů, jinak jeho právo odvolat se zaniká. Odvolání má odkladný účinek. 5. Člen má právo navrhnout soudu, aby rozhodnutí o jeho vyloučení shromážděním delegátů (příp. z dalších důvodů uvedených v zákoně) bylo prohlášeno za neplatné za podmínek a při zachování lhůt uvedených v 231 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.. 6. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí představenstva, shromáždění delegátů nebo soudu o vyloučení nabylo právní moci. Čl. 19 Zánik družstva Při likvidaci družstva zaniká členství dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 20 Zánik společného členství manželů 1. Zánik společného členství manželů a zánik práva společného nájmu v případě smrti jednoho z manželů nebo v případě rozvodu manželství se řídí občanským zákoníkem. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, z jiných důvodů uvedených v zákonu, zejména důvodů uvedených v 231 odst. l obchodního zákoníku..

7 Čl. 21 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství podle čl. 14 vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva. Vypořádací podíl tvoří tyto položky: a) základní členský vklad ve výši dle čl. 12, odst. 2., b) případně další členský vklad ve výši dle čl. 12, odst. 3., c) případně majetková účast člena na družstevní výstavbě ve výši dle čl. 12, odst. 4., 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, a nejedná-li se přitom o převod jednotky do vlastnictví, vznikne členovi nárok na výplatu hodnoty členského podílu k jednotce ke které nájemní poměr zanikl uplynutím 3 měsíců od schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal jednotku užívat a vyklizenou ji předal družstvu. Jedná-li se přitom o převod jednotky do vlastnictví, nárok na příslušný členský podíl nevznikne. 4. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 5. Při výplatě podílu započte družstvo své prokazatelné pohledávky vůči členovi. 6. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností, spojených s členstvím ( 230 Obchodního zákoníku) a nebo výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu do vlastnictví nájemce se postupuje podle 24 zákona č. 72/1994 Sb. Čl. 22 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby nebo názvu a sídla právnické osoby i výše jeho členského vkladu a výše v níž byl splacen. 2. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Čl. 23 Přidělování bytů 1. Byty v rámci nové výstavby přiděluje představenstvo družstva dle délky členství nebydlících a možností uhradit stanovený členský podíl. Neuhradí-li člen stanovený členský podíl ve stanoveném termínu, jeho právo vyplývající z pořadí zaniká. Uvolněné byty v obydlených objektech družstva přiděluje představenstvo družstva po projednání s výborem příslušné samosprávy.

8 Čl Před přidělením bytu družstvo vyzve písemně člena ke splacení členského podílu případně dodatečného členského vkladu podle čl.13 a 13a). Lhůtu na zaplacení stanoví nejméně na 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou. 2. Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě členský podíl podle odst. 1 nebo odmítne-li písemně přidělení bytu, družstvo mu byt nepřidělí. Čl. 25 Zrušení rozhodnutí o přidělení bytu 1. Představenstvo může zrušit rozhodnutí o přidělení bytu v případech, kdy: a) člen na výzvu družstva neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek členského podílu podle čl. 24, b) člen odmítl převzít byt, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem. 2. V případě zrušení rozhodnutí podle odst. 1 vzniká členovi nárok na vrácení zálohového členského podílu sníženého o základní členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvou měsíců po rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o přidělení družstevního bytu. Část IV. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 26 Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) 1. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechá svému členovi (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) představenstvem, b) převodem členských práv a povinností podle čl. 40 nebo převodem části členských práv a povinností podle čl. 41, c) na základě dohody o výměně bytu, d) na základě zdědění členského podílu. 3. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat označení předmětu a rozsahu užívání,výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Měla by též obsahovat i popis příslušenství a popis stavu bytu. Čl. 27 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Se členem - nájemcem družstevního bytu a s manželi - společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen člen - nájemce do 30 dnů oznámit družstvu. 2. Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění spojená s užíváním bytu.

9 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Čl Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a podle možností i zlepšovat. 2. Veškeré drobné opravy v bytě, související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, hradí nájemce (společní nájemci) v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy 3. O způsobu rozvržení nákladů na ostatní údržbu a opravy rozhoduje představenstvo, a to tak, že náklady na jednotlivý byt v domě se rozvrhují podle jeho poměru užitkové plochy k celkové užitkové ploše domu; není-li dohodnuto mezi výborem samosprávy a představenstvem jinak. Čl Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 2. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 3. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci i údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu (nebytového prostoru) a patří družstvu. Čl. 30 Člen - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které se mají hradit z prostředků samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 31 Člen - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něj náhradu. Čl. 32 Člen - nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva,po předchozím souhlasu výboru samosprávy, a to ani na svůj náklad, jinak odpovídá družstvu za vzniklou škodu; kromě toho zaplatí družstvu náhradu ,- Kč. Družstvo připíše z této částky 5.000,- Kč na fond příslušné samosprávy, kde k tomuto porušení došlo. Čl. 33 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena - nájemce družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na

10 příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 34 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1. Člen - nájemce bytu je povinen platit nájemné za užívání bytu (nebytového prostoru) podle obecně závazného právního předpisu (dosud vyhláška č. 85/1997 Sb.) 2. Výši celkové úhrady zálohového nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) družstvo projedná s výborem samosprávy s přihlédnutím k předpokládaným nákladům. V případě rozdílného návrhu, stanoví jejich výši představenstvo. Jednotlivé položky zálohovaného nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) obsahují Zásady pro stanovení nájemného, schválené shromážděním delegátů. (Součástí zálohovaného nájemného je částka určená na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a v případě, že se člen nestal vlastníkem bytu i částka úmoru a úroku úvěru připadající na jeho byt, poskytnutého družstvu na výstavbu peněžním ústavem). 3. Nájemné (záloha na nájemné) a záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se platí měsíčně, a to nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za které se platí nájemné. 4. Rozdíl mezi zálohou na nájemné a zálohou na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) a skutečnými náklady družstva vynaloženými podle obecně závazného právního předpisu na dům v průběhu kalendářního roku vyúčtuje družstvo s nájemcem bytu, garáže, atelieru či jiného nebytového prostoru nejpozději do 30. června následujícího roku. 5. Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 4 uhradí družstvo členu nejpozději do 30 dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je člen povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek. Při vyúčtování záloh má družstvo právo na započtení svých pohledávek vůči členu ( 580 občanského zákoníku). 6. Nezaplatí-li člen - nájemce bytu (nebytového prostoru) zálohu na nájemné včetně příspěvku na správu družstva nebo zálohu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), popřípadě nedoplatek podle odstavce 5, do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den prodlení nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc. 7. Neoznačená platba zálohovaného nájemného, popřípadě zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, garáže nebo atelieru bude použita k započtení nejstarší pohledávky družstva na nájemném, plnění poskytovaná s užíváním bytu, garáže nebo atelieru, poplatcích (úrocích) z prodlení a na nákladech řízení. 8. Změnu výše záloh na nájemné a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), včetně jejího rozpisu, oznámí družstvo nájemci bytu (nebytového prostoru) předem písemně prostřednictvím pověřeného člena samosprávy. Čl. 35 Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě, v rozsahu oprav neuvedených v čl. 28, odst. 2 stanov anebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. O poskytnutí slevy rozhodne představenstvo družstva do 30 dnů na základě návrhu výboru příslušné samosprávy. Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců ode dne odstranění závad.

11 Čl. 36 Zánik nájmu družstevního bytu Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství nájemce, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem ke dni stanoveném v dohodě, c) písemnou výpovědí člena, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, Výpovědní lhůta nesmí být kratší, než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena družstvu. d) písemnou výpovědí družstva bez přivolení soudu dle 711, a to z důvodů, uvedených v odst. 2, písm. a),b), c), d) občanského zákoníku a písemnou výpovědí družstva s přivolením soudu dle 711a, a to z důvodu, uvedeného v odst. 1, písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta nesmí být kratší, než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena členu družstva. e) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu určitou. f) převedením bytu do vlastnictví člena. Čl. 37 Bytové náhrady 1. Člen - nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, je povinen se z bytu vystěhovat, pokud mu je zajištěna odpovídající bytová náhrada, popřípadě přístřeší v souladu s 714 občanského zákoníku. I bez zajištění bytové náhrady nebo přístřeší je povinen se z bytu vystěhovat, jestliže mu uvedené není třeba poskytnout. 2. Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou a přístřeším stanovuje občanský zákoník ( 712). Čl. 38 Nájem nebytových prostor 1. O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytů. Při ukončení nájmu však není nárok na náhradní prostory. 2. Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3. Při pronajímání nebytových prostorů, pořízených bez finanční účasti členů, postupuje družstvo podle zákona č. 116/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pronájem nebytových prostor musí být schválen představenstvem družstva na základě návrhu výboru samosprávy. 4. Nepřísluší-li volný nebytový prostor do působnosti některé samosprávy, oznámí družstvo samosprávám tuto skutečnost nejméně 30 dnů před jeho přidělením. Představenstvo rozhodne o nájmu podle pořadí zájemců. Čl. 39 Zajištění řádného využití bytů 1. Družstvo i členové družstva dbají, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2. Byt nebo jeho část může člen - nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem představenstva družstva na základě návrhu výboru samosprávy.

12 Část V. Dispozice s členskými právy a povinnostmi Čl. 40 Převod členských práv a povinností 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě smlouvy nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ke dni předložení smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Čl. 41 Člen, který je nájemcem více věcí (např. bytu, garáže, dílny, atelieru) může k některé z nich převést svá členská práva na jinou osobu bez souhlasu představenstva, v takových případech se postupuje dle čl. 40 těchto stanov. Toto se netýká nebytových prostor zrekonstruovaných ze společných částí domu. Čl. 42 Přenechání družstevního bytu nebo jeho části k dočasnému užívání 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu, na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení, jen s písemným souhlasem představenstva, které přihlíží k vyjádření výboru samosprávy. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti podle čl. 11 odst. a), kromě toho nájemce zaplatí družstvu náhradu ,- Kč. Družstvo připíše z této částky 5.000,- Kč na fond příslušné samosprávy, kde k tomuto porušení došlo. 2. Nemůže-li nájemce ze závažných důvodů po delší dobu byt užívat a nesouhlasí-li družstvo bez vážných důvodů s tím, aby pronajatý byt nebo jeho část nájemce přenechal jinému do podnájmu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 3. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. Čl. 43 Výměna bytu 1. Člen - nájemce družstevního bytu může uzavřít se souhlasem představenstva dohodu o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí být písemnou formou a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Představenstvo dohodu o výměně bytu neschválí, jestliže ten, na koho mají být převedena členská práva a povinnosti není zletilý, pokud již členem některého družstva není. Odepře-li družstvo bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 2. Jestliže člen - nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vyměňuje odděleně pouze byt nebo nebytový prostor k bydlení s občanem, který není členem družstva, orgán družstva dohodu neschválí, pokud se tento občan nestane členem družstva. 3. Jde-li o výměnu bytů v témže družstvu, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí představenstva o souhlasu s výměnou. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí posledního orgánu příslušného k udělení souhlasu.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ PŘIJATÉ SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 19.DUBNA 2001 S ÚČINNOSTI ODE DNE SCHVÁLENÍ Strana 1 z 27 OBSAH Strana Č Á S T I. Základní ustanovení - Článek 1. a Článek

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více