STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5"

Transkript

1 STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firmou družstva je Stavební bytové družstvo Praha 5. Družstvo má sídlo v Praze 5, Staropramenná 12, PSČ Čl Stavební bytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování především bytových potřeb svých členů a potřeb souvisejících s bydlením. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové mají uhrazovací povinnost v rozsahu vymezeném těmito stanovami. 3. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí Kč ,-. Část II. Činnost družstva Čl. 3 V souladu s vydanými živnostenskými listy z , čj. ŽO/2065/92/P/KaR a ŽO/ 2066/92/P/KaR Obvodním úřadem v Praze 5, které nabyly právní moci dne , je předmětem činnosti družstva: a) správa a údržba nemovitostí, b) provádění bytových a občanských staveb. Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1. Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, b) přechodem a převodem členství. 2. Za člena družstva může být přijata zletilá fyzická osoba. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. 3. Členství právnické osoby vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky a schválení smlouvy tvořící její přílohu. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši Kč 5.000,- a základního členského vkladu ve výši Kč ,-.

2 Čl Členství fyzické osoby vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši Kč 500,- a základního členského vkladu ve výši 500,- Kč splaceného mimo hodnotu členského podílu. 2. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. O tomto rozhodnutí vyrozumí družstvo žadatele doporučeným dopisem, je-li rozhodnutí záporné, musí být zdůvodněno. 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů upravuje občanský zákoník. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Čl. 7 Splynutí členství 1. Jestliže člen získá v témže družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučením družstev a převodu části majetku, vyzve družstvo člena, aby provedl dispozici s členstvím podle čl. 40. Jestliže člen nevykoná tuto dispozici do tří měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Smrtí člena přechází členství v družstvu na dědice, kterému připadla rozhodnutím soudu majetková účast v družstvu. 2. Z důvodů uvedených v odst. 1, splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. 3. Při splynutí členství podle odst. 1 a 2, platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány. 4. Člen má nárok na vrácení základního členského vkladu týkajícího se členství, které splynutím zaniklo. Čl. 8 Přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případě uvedeném v čl. 20, b) samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl.17 odst. 2 mění na samostatné členství (nebo společné členství) každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, c) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemníků družstevního bytu (nebytového prostoru) se výměnou družstevního bytu (nebytového prostoru) mění na společné členství manželů, d) samostatné členství nájemníka družstevního bytu (nebytového prostoru) se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů.

3 Čl. 9 Rozdělení členství 1. K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva nebo převodu části jeho majetku, jestliže člen nebo manželé - společní členové, budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt nebo nebytový prostor v jiném družstvu. 2. K rozdělení členství může dojít i v takovém případě, kdy člen družstva, jemuž splynulo další členství v družstvu dle. čl. 7 stanov, hodlá převést část svých členských práv a povinností, vzniklých mu splynutím, na osobu třetí. Nabyvatel členských práv a povinností, které vznikly rozdělením splynutého členství, je povinen uhradit družstvu základní členský vklad, který byl převodci vrácen dle čl. 7, odst. 4 stanov. Čl. 10 Členská práva Člen družstva má právo zejména: a) zúčastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a nebo prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování členské schůze družstva (shromáždění delegátů), b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) zúčastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován do šedesáti dnů od podání, e) na uzavření smlouvy o nájmu ke konkrétně určenému družstevnímu bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem družstva a po splacení členského vkladu ve stanovené lhůtě, dále na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě schválené dohody o výměně bytu a na základě zdědění majetkové účasti v družstvu. f) na roční vyúčtování zaplaceného zálohového nájmu za užívání a plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a na vypořádání podle zásad schválených představenstvem družstva, g) na převod bytu nebo nebytového prostoru do svého vlastnictví za podmínek stanovených zák. č. 72/94 Sb., 23 a násl. h) při zániku členství na vypořádání podílu podle těchto stanov. i) na přidělení bytu (nebytového prostoru) určeného do vlastnictví zaplacením splatné peněžní částky členského podílu a uzavřením písemné smlouvy o výstavbě. Čl. 11 Členské povinnosti Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit základní členský vklad dle ustanovení čl. 4 a 5 těchto stanov, c) uhradit členský podíl (další členský vklad) popř. jeho doplatek nebo dodatečný členský vklad ve výši a lhůtě stanovené představenstvem čl. 13 a 13a) těchto stanov, d) platit včas nájemné za užívání a za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, e) hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši navržené představenstvem a schválené shromážděním delegátů,

4 f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor) jakož i společné prostory a zařízení domu, a užívat byt k bytovým účelům, g) převzít byt (nebytový prostor), které jsou způsobilé k užívání, na základě smlouvy o nájmu, ve lhůtě stanovené představenstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím, h) oznamovat družstvu do 30 dnů od jejich vzniku změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a vyúčtování nájmu a plnění spojených s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, i) v případě užívání bytu nebo jeho části k jiným účelům než k bydlení (podnikatelské účely) oznámit tuto změnu družstvu do 30 dnů a požádat představenstvo o souhlas spolu s vyjádřením samosprávy. Bez tohoto souhlasu nelze byt nebo jeho část k podnikatelským účelům používat. j) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a zjištění stavu spotřeby tepla, teplé a studené vody na měřidlech, nebo stav nahlásit do každého roku. Neučiní-li tak, stanoví spotřeby ekonomický úsek SBD ve spolupráci s výborem samosprávy, bez možnosti kompenzace v následující topné sezoně, k) přispívat na úhradu schodku hospodaření střediska bytového hospodářství (viz. část hospodaření družstva), l) podílet se na úhradě ztráty hospodaření družstva v rámci své uhrazovací povinnosti podle těchto stanov. Čl. 12 Majetková účast člena družstva 1. Majetková účast člena v družstvu je členský vklad (základní členský vklad a další členský vklad), členský podíl, případně dodatečný členský vklad 2. Základní členský vklad je pro všechny fyzické členy družstva stejný a je Kč 500,-, po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Pro právnické osoby činí základní členský vklad Kč ,-. 3. Další členský vklad činí Kč 2.500,- a je zálohou na členský podíl členů, kteří žádají o přidělení bytu případně nebytového prostoru. Při splacení členského podílu se slučuje s členským podílem. 4. Majetkovou účast člena na družstevní výstavbě představuje: základní členský vklad a splacený členský podíl popřípadě jeho zálohová výše Kč 2.500,-. Převedením bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena zaniká další členský vklad a členský podíl, případně dodatečný členský vklad, nikoliv však základní členský vklad. Čl. 13 Členský podíl 1. Členský podíl je zdrojem financování družstevní výstavby. 2. Zálohovou výši členského podílu určí představenstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výše kryla předpokládané náklady připadající na byt (nebytový prostor). 3. Člen je povinen platit zálohy na členský podíl, a to ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. 4. Po dokončení výstavby stanoví představenstvo konečnou výši členského podílu. Družstvo s tímto rozhodnutím seznámí člena nejpozději do 6 měsíců od finančního vypořádání stavby.

5 5. Rozhodnutí o konečné výši členského podílu musí být členovi doručeno písemně. Nedoplatek členského podílu je splatný do 60 dnů od doručení rozhodnutí, pokud představenstvo nestanoví jinak. Ve stejné lhůtě je družstvo povinno vrátit členovi případný přeplatek členského podílu. 6. Členský podíl se neodepisuje. Čl. 13a) Dodatečný členský vklad 1. Přidělení uvolněného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady členského podílu připadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dodatečného členského vkladu, který je zálohou na úhradu členského podílu. Jeho výši stanoví představenstvo podle pravidel schválených shromážděním delegátů. 2. Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru) pokud by se týkalo společných prostor v domě nebo nástavby či vestavby v domě. Čl. 14 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) smrtí člena, d) vyloučením, e) zánikem družstva, f) smlouvou o převodu členských práv a povinností, g) převodem bytu do vlastnictví, pokud člen družstva písemně oznámí své vystoupení z družstva nebo nesplní podmínky 24, odst. 9., 2. věty zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. h) z jiných důvodů uvedených v zákonu, zejména důvodů uvedených v 231 odst. l obchodního zákoníku. Čl.15 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Čl.16 Vystoupení 1. Člen může vystoupit z družstva. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva. Čl. 17 Úmrtí člena 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru),

6 popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Náležely-li zůstaviteli dva nebo více členských podílů v jednom a témže družstvu, mohou jednotlivé členské podíly připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popř. společných členství manželů) jednotlivých dědiců. 3. Členským podílem se pro účely dědění rozumí hodnota členského podílu. Čl. 18 Vyloučení 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem a opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, b) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká škoda, nebo trpí, aby se takto majetku užívalo, c) buď sám, nebo ti kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady slušnosti, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě, d) neplatí nájem za užívání bytu (nebytového prostoru) nebo za plnění s tímto užíváním spojené po dobu delší než tři měsíce, e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. 2. O vyloučení podle odst. 1, písm. a) až d) může představenstvo rozhodnout, jen dalo-li členu výstrahu doporučeným dopisem a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. Tato lhůta musí činit v případě uvedeném v odst. 1, písm. d) nejméně 15 dnů od doručení výstrahy. 3. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. Jsou-li vyloučeni manželé - společní členové, musí být rozhodnutí doručeno do vlastních rukou každého z manželů. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. 4. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva může se do 3 měsíců ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení odvolat ke shromáždění delegátů, jinak jeho právo odvolat se zaniká. Odvolání má odkladný účinek. 5. Člen má právo navrhnout soudu, aby rozhodnutí o jeho vyloučení shromážděním delegátů (příp. z dalších důvodů uvedených v zákoně) bylo prohlášeno za neplatné za podmínek a při zachování lhůt uvedených v 231 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.. 6. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí představenstva, shromáždění delegátů nebo soudu o vyloučení nabylo právní moci. Čl. 19 Zánik družstva Při likvidaci družstva zaniká členství dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 20 Zánik společného členství manželů 1. Zánik společného členství manželů a zánik práva společného nájmu v případě smrti jednoho z manželů nebo v případě rozvodu manželství se řídí občanským zákoníkem. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, z jiných důvodů uvedených v zákonu, zejména důvodů uvedených v 231 odst. l obchodního zákoníku..

7 Čl. 21 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství podle čl. 14 vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva. Vypořádací podíl tvoří tyto položky: a) základní členský vklad ve výši dle čl. 12, odst. 2., b) případně další členský vklad ve výši dle čl. 12, odst. 3., c) případně majetková účast člena na družstevní výstavbě ve výši dle čl. 12, odst. 4., 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, a nejedná-li se přitom o převod jednotky do vlastnictví, vznikne členovi nárok na výplatu hodnoty členského podílu k jednotce ke které nájemní poměr zanikl uplynutím 3 měsíců od schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal jednotku užívat a vyklizenou ji předal družstvu. Jedná-li se přitom o převod jednotky do vlastnictví, nárok na příslušný členský podíl nevznikne. 4. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 5. Při výplatě podílu započte družstvo své prokazatelné pohledávky vůči členovi. 6. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností, spojených s členstvím ( 230 Obchodního zákoníku) a nebo výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu do vlastnictví nájemce se postupuje podle 24 zákona č. 72/1994 Sb. Čl. 22 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby nebo názvu a sídla právnické osoby i výše jeho členského vkladu a výše v níž byl splacen. 2. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Čl. 23 Přidělování bytů 1. Byty v rámci nové výstavby přiděluje představenstvo družstva dle délky členství nebydlících a možností uhradit stanovený členský podíl. Neuhradí-li člen stanovený členský podíl ve stanoveném termínu, jeho právo vyplývající z pořadí zaniká. Uvolněné byty v obydlených objektech družstva přiděluje představenstvo družstva po projednání s výborem příslušné samosprávy.

8 Čl Před přidělením bytu družstvo vyzve písemně člena ke splacení členského podílu případně dodatečného členského vkladu podle čl.13 a 13a). Lhůtu na zaplacení stanoví nejméně na 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou. 2. Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě členský podíl podle odst. 1 nebo odmítne-li písemně přidělení bytu, družstvo mu byt nepřidělí. Čl. 25 Zrušení rozhodnutí o přidělení bytu 1. Představenstvo může zrušit rozhodnutí o přidělení bytu v případech, kdy: a) člen na výzvu družstva neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek členského podílu podle čl. 24, b) člen odmítl převzít byt, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem. 2. V případě zrušení rozhodnutí podle odst. 1 vzniká členovi nárok na vrácení zálohového členského podílu sníženého o základní členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvou měsíců po rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o přidělení družstevního bytu. Část IV. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 26 Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) 1. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechá svému členovi (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) představenstvem, b) převodem členských práv a povinností podle čl. 40 nebo převodem části členských práv a povinností podle čl. 41, c) na základě dohody o výměně bytu, d) na základě zdědění členského podílu. 3. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat označení předmětu a rozsahu užívání,výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Měla by též obsahovat i popis příslušenství a popis stavu bytu. Čl. 27 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Se členem - nájemcem družstevního bytu a s manželi - společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen člen - nájemce do 30 dnů oznámit družstvu. 2. Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění spojená s užíváním bytu.

9 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Čl Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a podle možností i zlepšovat. 2. Veškeré drobné opravy v bytě, související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, hradí nájemce (společní nájemci) v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy 3. O způsobu rozvržení nákladů na ostatní údržbu a opravy rozhoduje představenstvo, a to tak, že náklady na jednotlivý byt v domě se rozvrhují podle jeho poměru užitkové plochy k celkové užitkové ploše domu; není-li dohodnuto mezi výborem samosprávy a představenstvem jinak. Čl Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 2. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 3. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci i údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu (nebytového prostoru) a patří družstvu. Čl. 30 Člen - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které se mají hradit z prostředků samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 31 Člen - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něj náhradu. Čl. 32 Člen - nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva,po předchozím souhlasu výboru samosprávy, a to ani na svůj náklad, jinak odpovídá družstvu za vzniklou škodu; kromě toho zaplatí družstvu náhradu ,- Kč. Družstvo připíše z této částky 5.000,- Kč na fond příslušné samosprávy, kde k tomuto porušení došlo. Čl. 33 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena - nájemce družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na

10 příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 34 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1. Člen - nájemce bytu je povinen platit nájemné za užívání bytu (nebytového prostoru) podle obecně závazného právního předpisu (dosud vyhláška č. 85/1997 Sb.) 2. Výši celkové úhrady zálohového nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) družstvo projedná s výborem samosprávy s přihlédnutím k předpokládaným nákladům. V případě rozdílného návrhu, stanoví jejich výši představenstvo. Jednotlivé položky zálohovaného nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) obsahují Zásady pro stanovení nájemného, schválené shromážděním delegátů. (Součástí zálohovaného nájemného je částka určená na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a v případě, že se člen nestal vlastníkem bytu i částka úmoru a úroku úvěru připadající na jeho byt, poskytnutého družstvu na výstavbu peněžním ústavem). 3. Nájemné (záloha na nájemné) a záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se platí měsíčně, a to nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za které se platí nájemné. 4. Rozdíl mezi zálohou na nájemné a zálohou na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) a skutečnými náklady družstva vynaloženými podle obecně závazného právního předpisu na dům v průběhu kalendářního roku vyúčtuje družstvo s nájemcem bytu, garáže, atelieru či jiného nebytového prostoru nejpozději do 30. června následujícího roku. 5. Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 4 uhradí družstvo členu nejpozději do 30 dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je člen povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek. Při vyúčtování záloh má družstvo právo na započtení svých pohledávek vůči členu ( 580 občanského zákoníku). 6. Nezaplatí-li člen - nájemce bytu (nebytového prostoru) zálohu na nájemné včetně příspěvku na správu družstva nebo zálohu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), popřípadě nedoplatek podle odstavce 5, do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den prodlení nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc. 7. Neoznačená platba zálohovaného nájemného, popřípadě zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, garáže nebo atelieru bude použita k započtení nejstarší pohledávky družstva na nájemném, plnění poskytovaná s užíváním bytu, garáže nebo atelieru, poplatcích (úrocích) z prodlení a na nákladech řízení. 8. Změnu výše záloh na nájemné a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), včetně jejího rozpisu, oznámí družstvo nájemci bytu (nebytového prostoru) předem písemně prostřednictvím pověřeného člena samosprávy. Čl. 35 Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě, v rozsahu oprav neuvedených v čl. 28, odst. 2 stanov anebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. O poskytnutí slevy rozhodne představenstvo družstva do 30 dnů na základě návrhu výboru příslušné samosprávy. Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců ode dne odstranění závad.

11 Čl. 36 Zánik nájmu družstevního bytu Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství nájemce, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem ke dni stanoveném v dohodě, c) písemnou výpovědí člena, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, Výpovědní lhůta nesmí být kratší, než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena družstvu. d) písemnou výpovědí družstva bez přivolení soudu dle 711, a to z důvodů, uvedených v odst. 2, písm. a),b), c), d) občanského zákoníku a písemnou výpovědí družstva s přivolením soudu dle 711a, a to z důvodu, uvedeného v odst. 1, písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta nesmí být kratší, než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena členu družstva. e) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu určitou. f) převedením bytu do vlastnictví člena. Čl. 37 Bytové náhrady 1. Člen - nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, je povinen se z bytu vystěhovat, pokud mu je zajištěna odpovídající bytová náhrada, popřípadě přístřeší v souladu s 714 občanského zákoníku. I bez zajištění bytové náhrady nebo přístřeší je povinen se z bytu vystěhovat, jestliže mu uvedené není třeba poskytnout. 2. Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou a přístřeším stanovuje občanský zákoník ( 712). Čl. 38 Nájem nebytových prostor 1. O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytů. Při ukončení nájmu však není nárok na náhradní prostory. 2. Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3. Při pronajímání nebytových prostorů, pořízených bez finanční účasti členů, postupuje družstvo podle zákona č. 116/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pronájem nebytových prostor musí být schválen představenstvem družstva na základě návrhu výboru samosprávy. 4. Nepřísluší-li volný nebytový prostor do působnosti některé samosprávy, oznámí družstvo samosprávám tuto skutečnost nejméně 30 dnů před jeho přidělením. Představenstvo rozhodne o nájmu podle pořadí zájemců. Čl. 39 Zajištění řádného využití bytů 1. Družstvo i členové družstva dbají, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2. Byt nebo jeho část může člen - nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem představenstva družstva na základě návrhu výboru samosprávy.

12 Část V. Dispozice s členskými právy a povinnostmi Čl. 40 Převod členských práv a povinností 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě smlouvy nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ke dni předložení smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Čl. 41 Člen, který je nájemcem více věcí (např. bytu, garáže, dílny, atelieru) může k některé z nich převést svá členská práva na jinou osobu bez souhlasu představenstva, v takových případech se postupuje dle čl. 40 těchto stanov. Toto se netýká nebytových prostor zrekonstruovaných ze společných částí domu. Čl. 42 Přenechání družstevního bytu nebo jeho části k dočasnému užívání 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu, na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení, jen s písemným souhlasem představenstva, které přihlíží k vyjádření výboru samosprávy. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti podle čl. 11 odst. a), kromě toho nájemce zaplatí družstvu náhradu ,- Kč. Družstvo připíše z této částky 5.000,- Kč na fond příslušné samosprávy, kde k tomuto porušení došlo. 2. Nemůže-li nájemce ze závažných důvodů po delší dobu byt užívat a nesouhlasí-li družstvo bez vážných důvodů s tím, aby pronajatý byt nebo jeho část nájemce přenechal jinému do podnájmu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 3. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. Čl. 43 Výměna bytu 1. Člen - nájemce družstevního bytu může uzavřít se souhlasem představenstva dohodu o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí být písemnou formou a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Představenstvo dohodu o výměně bytu neschválí, jestliže ten, na koho mají být převedena členská práva a povinnosti není zletilý, pokud již členem některého družstva není. Odepře-li družstvo bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 2. Jestliže člen - nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vyměňuje odděleně pouze byt nebo nebytový prostor k bydlení s občanem, který není členem družstva, orgán družstva dohodu neschválí, pokud se tento občan nestane členem družstva. 3. Jde-li o výměnu bytů v témže družstvu, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí představenstva o souhlasu s výměnou. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí posledního orgánu příslušného k udělení souhlasu.

13 4. Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytů nastane dnem uskutečnění výměny bytů. 5. Právo na splnění dohody o výměně bytů musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne. Část VI. Orgány družstva Čl Orgány družstva jsou: a) členská schůze družstva (shromáždění delegátů), b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) předseda, e) rada předsedů samospráv, f) členská schůze samosprávy, g) výbor samosprávy. Čl. 45 Členská schůze družstva (shromáždění delegátů) 1. S ohledem na rozsah družstva, počet členů SBD Praha 5 v souladu s ustanovením 239 odst. 7 obchodního zákoníku plní působnost členské schůze družstva shromáždění delegátů, volené členy družstva dle klíče stanoveného shromážděním delegátů. Každý z delegátů se volí stejným počtem hlasů. 2. Shromáždění delegátů se schází nejméně jednou za rok. 3. Shromáždění delegátů musí být svoláno, požádá-li o to písemně alespoň: a) jedna třetina všech členů družstva, b) jedna třetina všech delegátů, c) kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá shromáždění delegátů tak, aby se konalo do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání shromáždění delegátů, oprávněna svolat shromáždění delegátů sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam delegátů. 4. Do výlučné působnosti shromáždění delegátů patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva, d) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, e) schvalovat řádnou účetní závěrku, zásady hospodaření a statuty fondů, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, g) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, h) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, i) rozhodovat o odvolání členů proti rozhodnutí představenstva, j) schvalovat volební a jednací řád družstva, k) stanovit zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsob jejich vyúčtování a způsob placení,

14 l) stanovit výše poplatků za úkony prováděné družstvem, m) stanoví klíč pro volbu delegátů příštího shromáždění n) rozhoduje o poskytování záruk družstevním hmotným a finančním majetkem jiným právním subjektům, o) schvaluje návrhy představenstva na novou bytovou a nebytovou výstavbu včetně rozpočtu a financování. 5. a) Shromáždění delegátů svolává představenstvo dopisem odeslaným členům nejpozději 14 dnů před konáním schůze. b) Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise popřípadě 3 delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání shromáždění delegátů. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na shromáždění delegátů představenstvu nejpozději do 10 dnů před konáním shromáždění delegátů, oznámí představenstvo delegátům tento bod jako doplnění pořadu jednání. Dojde-li žádost později, může být o záležitosti rozhodnuto jen za účasti a se souhlasem všech přítomných delegátů. 6. Zápis ze shromáždění delegátů obdrží všechny výbory samospráv. Čl. 46 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Navrhuje koncepci rozvoje družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Činnost družstva řídí s maximálním ohledem na účinnost vynaložených prostředků. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. 2. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení shromáždění delegátů, pravidelně mu podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává a připravuje jeho jednání. 3. Představenstvo zejména: a) rozhoduje o přijetí za člena družstva, b) navrhuje klíč pro volbu delegátů na shromáždění, c) navrhuje zásady hospodaření, d) navrhuje statuty fondů, e) vydává vnitrodružstevní předpisy, f) schvaluje dohody o výměně bytu, dává souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do dočasného užívání, přičemž přihlíží k vyjádření výboru samosprávy, g) není-li zvolen výbor samosprávy nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů správce, kterého stanoví představenstvo na základě usnesení členské schůze. Neobdržíli představenstvo souhlas členské schůze samosprávy do 30 dnů od výzvy, stanoví správce představenstvo. Náklady s tím spojené se hradí k tíži příslušné samosprávy, h) rozhoduje o návrzích Rady předsedů samospráv. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Schůzi představenstva svolává předseda. 5. Představenstvo má 7 členů. 6. Představenstvo ze svých členů volí předsedu družstva, popř. místopředsedu. 7. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisují dva členové představenstva. Čl. 47 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednávat stížnosti, oznámení a podněty členů družstva.

15 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 5. Kontrolní komise má 5 členů. 6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popř. místopředsedu. 7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. 8. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost pouze shromáždění delegátů a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Čl. 48 Předseda 1. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Pokud je pracovníkem družstva, vykonává současně činnost ředitele družstva. 2. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu družstva. Čl. 49 Rada předsedů samospráv 1. Rada předsedů samospráv (dále jen Rada) je poradním orgánem představenstva i předsedy družstva. 2. Rada je složena ze zvolených předsedů jednotlivých samospráv. Nemůže-li se jednání Rady zúčastnit předseda, zastupuje jej místopředseda. 3. Rada má právo vyžadovat podklady a projednávat jakékoliv otázky týkající se činnosti družstva. 4. Rada zejména: a) projednává a navrhuje změny a doplňky stanov, b) sleduje výsledky hospodaření družstva a průběžně navrhuje opatření k jejich zajištění c) dává podněty kontrolní komisi družstva d) projednává a schvaluje návrh programu zasedání shromáždění delegátů, e) projednává a schvaluje návrh klíče pro volbu delegátů na shromáždění delegátů, f) projednává a vyjadřuje se k návrhu zprávy představenstva o činnosti družstva v předstihu před jejím předložením příslušné schůzi shromáždění delegátů, g) projednává návrh představenstva na znění usnesení příslušného shromáždění delegátů, h) projednává a vyjadřuje se ke kandidátce do představenstva a kontrolní komise družstva. 5. Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. O průběhu jednání se pořizují zápisy. 6. Při hlasování Rady rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Rady. 7. Schůzi Rady svolává a řídí předseda nebo místopředseda družstva, který není členem Rady a nehlasuje. Rada je svolávána písemně se sedmidenním předstihem. Předseda nebo místopředseda svolá Radu též, požádá-li o to alespoň třetina členů Rady. Čl. 50 Členská schůze samosprávy 1. Členská schůze samosprávy: a) rozhoduje o způsobu zajištění úkolů v oblasti své působnosti a které jí byly stanoveny představenstvem, popř. jiným orgánem družstva,

16 b) projednává a schvaluje návrh hospodářského rozpočtu samosprávy a výsledky jejího hospodaření a navrhuje způsob použití zisku nebo úhrady ztráty, c) projednává a schvaluje zprávy svého výboru o jeho činnosti, d) volí ze svého středu členy výboru samosprávy, e) volí delegáty (náhradníky) na shromáždění delegátů v počtu stanoveném shromážděním delegátů, f) projednává zprávy delegátů o výkonu funkce na shromáždění delegátů, g) dává vyjádření ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaným podle zvláštních předpisů, h) dává vyjádření ke stavebním úpravám zasahujícím do společných prostor domu jako podnět pro zahájení řízení u příslušného orgánu. 2. Členskou schůzi samosprávy svolává její výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů samosprávy nebo představenstvo. Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti o svolání schůze do 30 dnů, je představenstvo oprávněno na základě písemné žádosti jedné třetiny členů svolat členskou schůzi samosprávy samo. 3. Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. 4. Není-li v hodinu stanovenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejích členů, může se schůze konat o půl hodiny později, v tomto případě je členská schůze samosprávy způsobilá se usnášet za každého počtu přítomných členů o těch otázkách, jež byly původně uvedeny na programu jednání. K platnosti usnesení se však vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při rozhodování dle čl. 50, odst. 1, pís. g), kdy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů samosprávy. 5. O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání musí být členové samosprávy uvědoměni nejméně 8 dnů před jejím konáním. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích ve všech domech v okruhu působnosti samosprávy. Čl. 51 Výbor samosprávy 1. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. 2. Výbor samosprávy zejména: a) plní úkoly v hospodářské činnosti samosprávy, b) vyjadřuje se k nájmu a pronájmu bytů a nebytových prostor v okruhu své působnosti, c) sestavuje návrh hospodářského rozpočtu samosprávy a po jeho projednání členskou schůzí samosprávy jej předkládá představenstvu, d) zajišťuje plnění hospodářského rozpočtu samosprávy, pečuje o ochranu družstevního majetku i o správnost prvotních účetních dokladů týkajících se samosprávy, e) předkládá členské schůzi samosprávy výsledky hospodaření samosprávy a návrh použití zisku nebo úhrady ztráty, f) podává členské schůzi samosprávy zprávy o své činnosti i o stavu samosprávy a seznamuje ji s činností a stavem družstva jako celku, g) upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby domovního majetku, spolupracuje při jejich zajišťování, stará se o zvýšení kultury bydlení a organizuje svépomocné práce členů, h) pro potřeby vyúčtování záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu zabezpečuje potřebné podklady (stavy vodoměrů, poměrová měřidla spotřeby tepla, počet osob v bytě) pro ekonomický úsek družstva,

17 i) spolupracuje se správním aparátem družstva na návrhu úpravy nájemného a záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytů (nebytových prostor) pro všechny kategorie bytů v rámci samosprávy, j) spolupracuje s pracovníky družstva /technického úseku/ při řešení havarijních situací, pomáhá pracovníkům družstva informovat uživatele bytů jak postupovat v případě havárií a závad v užívání bytů. Navrhuje členské chůzi ke schválení, zda a v kterých případech budou opravy hrazeny z rezerv na opravy a údržbu bytového fondu, pokud podle obecně platných předpisů je povinen tyto opravy hradit uživatel bytu, o této skutečnosti informuje správní aparát družstva, k) spolupracuje s představenstvem při vymáhání dlužných úhrad za užívání bytů (nebytových prostor), l) informuje představenstvo o činnosti a stavu samosprávy a předává družstvu zápisy z členských schůzí. m) podle místních podmínek kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených družstvem a průběžně kontroluje tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice n) dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívající družstevní majetek v okruhu působnosti samosprávy. 3. Počet členů výboru samosprávy určuje členská schůze. 4. Výbor samosprávy volí ze svého středu předsedu, popř. místopředsedu. 5. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda, podle potřeby nejméně však jednou za tři měsíce. 6. Není-li zvolen výbor samosprávy nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů správce, kterého stanoví představenstvo na základě usnesení členské schůze. Neobdržíli představenstvo souhlas členské schůze samosprávy do 30 dnů od výzvy, stanoví správce představenstvo. Náklady s tím spojené se hradí k tíži příslušné samosprávy. 7. Pokud v okruhu působnosti samosprávy vznikne společenství vlastníků podle zákona o vlastnictví bytů, ztrácí výbor samosprávy pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků. Výbor samosprávy se v tomto případě podílí na rozhodování společenství vlastníků prostřednictvím zmocněnce družstva. Čl. 51a) Zastupování družstva ve společenství vlastníků 1. Družstvo pověřuje zastupováním ve společenství vlastníků v domech, jichž je spoluvlastníkem, zmocněnce, a to podle těchto pravidel: a) v samosprávách, v nichž je zvolen a působí výbor samosprávy, uděluje představenstvo toto zmocnění zpravidla předsedovi výboru samosprávy nebo jejímu členovi, b) v samosprávách, v nichž je ustanoven správce objektu, uděluje představenstvo družstva toto zmocnění zpravidla správci objektu. Ten však nemůže zmocnit k výkonu práv a povinností zmocněnce jinou osobu, c) představenstvo může udělit toto zmocnění i jiné fyzické nebo právnické osobě, pokud funkci zmocněnce nechce vykonávat předseda samosprávy nebo jiný člen výboru samosprávy, d) představenstvo může v jednotlivých případech již udělenou plnou moc odvolat po projednání na členské schůzi samosprávy. Jde o případy, kdy zmocněnec neplní svoji funkci nebo ji plní tak, že by to poškozovalo zájmy družstva nebo samosprávy.

18 Čl. 52 Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší osmnácti let, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům. 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti bez souhlasu shromáždění delegátů. 4. Funkční období volených orgánů je pět let, volené orgány však setrvávají ve svých funkcích do zvolení nových orgánů. 5. Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 6. Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna v závislosti na hospodářských výsledcích. O výši jednotlivých odměn členů výborů samospráv rozhoduje členská schůze v rámci limitů stanovených představenstvem. Pro představenstvo a kontrolní komisi schvaluje odměny shromáždění delegátů. 7. Členové orgánu družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem (zejména ust. 243 odst. 8 obch. zák. a obdobně ust. 193 odst. 2, 194 odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 až 7). Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva na náhradu škody, kterou družstvu způsobil, nevymáhá-li náhradu škody představenstvo. 8. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím člena, kterého určí. Čl Shromáždění delegátů a Rada předsedů samospráv jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů nebo členů. 2. Usnesení, včetně voleb orgánů je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. 3. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášet se bez ohledu na ustanovení 238 odst. 3 obchodního zákoníku. Pozvánka na náhradní shromáždění musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradního shromáždění. 4. Představenstvo a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna absolutní většina členů těchto orgánů. 5. Představenstvo může přijmout usnesení i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

19 Část VII. Hospodaření družstva Čl. 54 Financování činnosti družstva 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, popř. z jiných zdrojů. 2. Družstvo hospodaří samostatně podle hospodářského rozpočtu sestaveného na základě hospodářských rozpočtů samospráv a hospodářských rozpočtů středisek ostatní hospodářské činnosti družstva. 3. Družstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy. Čl. 55 Bytové hospodářství 1. Základním ekonomickým střediskem bytového hospodářství je obytný dům nebo několik obytných domů, a to v rozsahu stanoveném představenstvem družstva zpravidla tak, aby se krylo s okruhem působnosti příslušné samosprávy. 2. Činnost střediska bytového hospodářství se financuje z nájemného a z úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů (nebytových prostor) a z příspěvku vlastníků jednotek podle 15 zákona o vlastnictví bytů a z jiných zdrojů. 3. Zálohové platby za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) družstvo vyúčtuje podle zásad stanovených v čl. 34 stanov. 4. Přebytek nebo schodek z hospodaření střediska bytového hospodářství se každoročně vypořádá podle rozhodnutí představenstva na návrh členské schůze samosprávy. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo nebytový prostor. Přebytek hospodaření lze účtovat ve prospěch dlouhodobé zálohy na opravy nebo vypořádat se členy samosprávy, schodek hospodaření se vypořádá jednorázovým doplatkem členů samosprávy s ročním vyúčtováním zálohových plateb. Čl. 56 Ostatní hospodaření 1. Příjmy na úhradu nákladů a výdajů ostatního hospodaření získává družstvo zejména z tržeb z realizace jeho výkonů, z příspěvků na správu, ze zápisného a jiných poplatků, příp. z dalších zdrojů. 2. Náklady ostatního hospodaření jsou veškeré náklady, které vznikají mimo střediska bytového hospodářství. 3. Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí shromáždění delegátů družstva k přídělům do nedělitelného fondu, příp. dalších zajišťovacích fondů a k rozdělení členům družstva. 4. Podíl člena na zisku, který je určen k rozdělení členům, se stanoví v závislosti na výši základního členského vkladu. 5. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí shromáždění delegátů družstva: - z nedělitelného fondu, - rozvržením na člena do výše 3.000,-, - jiným způsobem podle rozhodnutí SD. 6. Při vykázané ztrátě z ostatního hospodaření družstva a při likvidačním schodku rozhodne shromáždění delegátů o výši uhrazovací povinnosti členů, přesahující členský vklad. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu.

20 Čl. 57 Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských vkladů. 2. Zapisovaný základní kapitál družstva činí Kč ,- a nemůže být nikdy pod tuto částku snížen. Čl. 58 Fondy družstva 1. Družstvo pro zabezpečení své činnosti, kromě základního kapitálu a dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, vytváří nedělitelný fond, fond bytového hospodářství (statutární fond), fond družstevní výstavby, fond členských podílů, fond dodatečných členských vkladů, ev. doplňkový fond družstevní výstavby, sociální fond, případně další zajišťovací fondy. 2. Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitrodružstevními předpisy, schválenými představenstvem družstva. Čl. 59 Nedělitelný fond 1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku středisek ostatního hospodaření. Družstvo doplňuje tento fond nejméně 10% ročního čistého zisku do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného kapitálu družstva, tj. Kč ,-. Jeho výše není omezena. 2. Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití. 3. Zdroje nedělitelného fondu lze použít na úhradu ztráty středisek ostatního hospodaření, případně na ostatní účely podle zásad schválených shromážděním delegátů. Fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva. Čl. 60 Fond členských podílů 1. Fond členských podílů se tvoří z peněžního, osobního nebo věcného plnění na členský podíl. 2. Prostředky fondu členských podílů lze použít na úhradu nákladů spojených s družstevní výstavbou, k vrácení členského podílu při zániku členství, resp. po uvolnění bytu. 3. Zdroje fondu členských podílů se snižují o zůstatkové hodnoty členských podílů připadajících na družstevní byty převáděné do vlastnictví členů podle platných předpisů. 4. Fond členských podílů se eviduje podle jednotlivých středisek bytového hospodářství (bytových objektů) a v jejich rámci podle jednotlivých členů. Čl. 61 Fond družstevní výstavby 1. Fond družstevní výstavby se tvoří z poskytnutých státních příspěvků na družstevní výstavbu a převodem splaceného investičního úvěru (půjčky) na družstevní výstavbu. Dále se tvoří i z příspěvků jiných právnických i fyzických osob, které se sdružují na družstevní výstavbu. 2. Prostředky fondu družstevní výstavby se použijí na úhradu nákladů spojených s družstevní výstavbou. 3. Zdroje fondu družstevní výstavby se snižují při převodu družstevních bytů do vlastnictví členů podle platných předpisů.

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín Družstvo přijalo obchodní firmu Část I. Základní ustanovení čl. 1 Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, IČ 00212504, má sídlo v Děčíně IV, Jeronýmova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

O B S A H S T A N O V

O B S A H S T A N O V O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl. 5 1 2 Splynutí členství

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1) Firma přijala název Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: K silu 1154, Pelhřimov Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva (vydání roku 2004) Část I. Základní ustanovení Firma přijala název: VESELSKO, stavební bytové družstvo Sídlo: Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou IČO: 00049042 Právní forma:

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni

S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni Úplné znění ke dni 28. 6. 2011 1 Část I. Základní ustanovení čl. l Družstvo přijalo název Lidové bytové družstvo v Plzni a má sídlo v Plzni, Prokopova 13/

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY Družstva Květinková

STANOVY Družstva Květinková STANOVY Družstva Květinková ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. -------------------------------------------------------

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 4 Čl.2 4 Část II. ČINNOST DRUŢSTVA Čl.3 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Čl.4 - Vznik

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY KRUŠNOHOR DRUŽSTVO IČO 25027981 Teplice, Ruská 1086/16

STANOVY KRUŠNOHOR DRUŽSTVO IČO 25027981 Teplice, Ruská 1086/16 STANOVY KRUŠNOHOR DRUŽSTVO IČO 25027981 Teplice, Ruská 1086/16 Schválené na shromáždění delegátů dne 18. března 2000, změny dne 9. prosince 2000, 15. prosince 2001, 17. června 2003 a 5. června 2004 Část

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma družstva: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 2/4, 634 00 Brno.

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ PŘIJATÉ SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 19.DUBNA 2001 S ÚČINNOSTI ODE DNE SCHVÁLENÍ Strana 1 z 27 OBSAH Strana Č Á S T I. Základní ustanovení - Článek 1. a Článek

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO zapsaného u Městského soudu v Praze, Oddíl Dr, vložka 2429 se sídlem Krouzova 3048, 143 00 Praha 4 Modřany Prosinec 2001 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO ČÁST I Základní

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více