Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka"

Transkript

1 Laser B1 strana 1 z 12 Laser B1 Unit 1 Welcome Back look forward to (sth/-ing) Lärâ=ÑlWï]Ç=í]L= těšit se na (něco) prepare LéêfDéÉ]L= připravovat be fond of (sth/- ing) LÄá=ÑflåÇ=]îL= mít rád (něco) foreign LÑflê]åL= zahraniční; cizí a bit L]=ÄfíL= trochu get stuck LÖÉí=Dëí¾âL= zaseknout se attention L]DíÉåpåL= pozornost mention LãÉåp]åL= zmínit se; uvést ambition LôãDÄfpåL= ctižádost; touha; přání after all L^WÑí]ê=DlWäL= konec konců; ostatně last Lä^WëíL= poslední; minulý revise LêfDî~fòL= opakovat work out Lï Wâ~ríL= trénovat; trénink annoying L]DålffÏL= otravný joke LÇw]râL= vtip cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod on the whole Lflå=a]=Ü]räL= celkově doubt LÇ~ríL= pochybnost academic Lôâ]DÇÉãfâL= akademický qualification LâïfläfÑfâÉfp]åL= vzdělání; kvalifikace break LÄêÉfâL= rozbít (se/si), zlomit (se/si) report LêfDélWíL= oznámit; ohlásit; hlášení varied LîÉ]êfÇL= rozmanitý; různý progress Léê]rÖêÉëL= pokrok pill LéfäL= pilulka; tableta; prášek peel LéáWäL= (o)loupat; (o)škrábat; slupka; kůra grin LÖêfåL= zubit se; široce se smát lid LäfÇL= poklička; víko lead LäáWÇL= vést filling LÑfäfÏL= (zubní) plomba chick LípfâL= kuřátko cheek LípáWâL= tvář; líce telepathy LíÉä]é]qáL= telepatie jet-propulsion LÇwÉí=éê]Dé¾äp]åL= proudový pohon get the hang of sth/(-ing) LÖÉí=a]=ÜôÏÖ=]îL= přijít na kloub (něčemu), pochopit (něco) efficient LfDÑfpåíL= výkonný; schopný effective LfDÑÉâífîL= účinný; efekt(iv)ní surgery Lë WÇw]êáL= chirurgie; ordinace; ordinační hodiny stay in touch LëíÉf=få=Dí¾ípL= zůstat v kontaktu express LfâëDéêÉëL= vyjádřit (se) have a good chance of (-ing) = mít dobrou příležitost loads of Lä]rÇò=]îL= hodně; velké množství take an exam LíÉfâ=]å=fÖDòôãL= dělat zkoušku age LÉfÇwL= věk sign up Lë^få=D¾éL= přihlásit se (for) do (akce/soutěže) series Lëf]êáWòL= řada; série receive LêfDëáWîL= obdržet; dostat whenever LïÉåDÉî]L= kdykoli join LÇwlfåL= připojit se k; přidat se k chat LípôíL= povídat si; (neformální) rozhovor lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Unit 2 The Weird and the Unexplained weird Lïf]ÇL= tajuplný; tajemný; divný) ghost LÖ]rëíL= duch fearless LÑf]ä]ëL= nebojácný investigate LfåDîÉëífÖÉfíL= vyšetřovat case LâÉfëL= případ Unidentified L¾å~fDÇÉåífÑ~fÇ= Flying Object Ñä~f=fÏ=flÄÇwfâíL= (UFO) governor LÖ¾î]å]L= guvernér bright LÄê~fíL= jasný; bystrý; zářivý glow LÖä]rL= žhnout; zářit circular Lë Wâàrä]L= kruhový amazed L]DãÉfòÇL= ohromený; užaslý further LÑ Wa]L= další; vzdálenější officially L]DÑfp]äL= formálně, oficiálně report LêfélWíL= oznámit; ohlásit sighting Lë^fífÏL= pozorování disbeliever LÇfëÄfDäáWî]L= nevěřící tyre Lí~f]L= pneumatika creature LâêfWíp]L= stvoření grab LÖêôÄL= popadnout; chňapnout lizard Läfò]ÇL= ještěrka shake LpÉfâL= koktejl scratch LëâêôípL= (po)škrábat (se) bizarre LÄfDò^WL= bizarní; prapodivný flight engineer LÑä~fí=ÉåÇwfDåf]L= letecký inženýr crew member LâêìW=ãÉãÄ]L= člen posádky claim LâäÉfãL= tvrdit take-off LíÉfâflÑL= start ( o letadle) flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= palubní průvodčí; steward vanish LîôåfpL= zmizet cancel LâôåëäL= zrušit; odvolat (be) on board LÄá=^å=ÄlWÇL= (být) na palubě odd LflÇL= lichý (číslo); divný incident LfåëfÇ]åíL= událost; incident simmer Lëfã]L= zvolna vařit stove Lëí]rîL= kamna; sporák hut LܾíL= dřevěná chata; bouda track LíêôâL= stezka; cesta; skladba massive LãôëfîL= značný; masivní trace LíêÉfëL= zjistit; (vy)sledovat tribe Líê~fÄL= (domorodý) kmen; klan witness LïfíåfëL= svědek; být svědkem čeho terrify LíÉêfÑ~fL= vyděsit; vystrašit magician Lã]DÇwfpåL= kouzelník; čaroděj occur L]Dâ WL= vyskytovat se; stát se; přihodit se flash LÑäôpL= zablesknout; vznítit; blesk be wide awake LÄá=ï~fÇ=]DïÉfâL= být úplně vzhůru, být bdělý be fast asleep LÄá=Ñ^Wëí=]DëäáWéL= tvrdě spát have a high LÜôî=]=Ü~f= temperature íéãéê]íp]l= mít vysokou teplotu/ horečku a narrow escape Låôê]r=fDëâÉféL= rychlý konec

2 Laser B1 strana 2 z 12 distant LÇfëí]åíL= daleký; vzdálený take a shortcut LíÉfâ=]=plWíâ¾íL= jít zkratkou in slow motion Lfå=ëä]r=ã]rpåL= pomalu in a deep voice Lfå=]=ÇáWé=îlfëL= hlubokým hlasem be in big trouble LÄá=få=ÄfÖ=íê¾ÄäL= mít velký problém woods LïrÇòL= lesík; malý les panic (- panicked, LéôåfâL= panicking) panika (zpanikařený, zpanikařit) clap LâäôéL= (za)tleskat; aplaudovat bin LÄfåL= popelnice; koš bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko fist LÑfëíL= pěst feast LÑáWëíL= hody; svátek lip LäféL= ret leap LäáWéL= (vy)skočit sill LëfäL= parapet seal LëáWäL= zapečetit mill LãfäL= mlýn wheel LïáWäL= kolo; volant din LÇfåL= hluk, rámus dean LÇáWåL= děkan (univerzity) hill LÜfäL= kopec; pahorek heel LÜáWäL= pata; podpatek carry out LâÉêf=~ríL= provádět experiment LfâDëéÉêfã]åíL= pokus invisible LfåDîfò]ÄäL= neviditelný scientist Lë~f]åífëíL= vědec; přírodovědec cover Lâ¾î]L= přikrýt; (za)krýt fog LÑflÖL= mlha fall ill LÑlWä=fäL= onemocnět go wrong LÖ]r=DêflÏL= pokazit se deny LÇfDå~fL= popřít disastrous LÇfDò^Wëíê]ëL= nešťastný; katastrofální gaze LÖÉfòL= zírat; (upřeně) hledět glance LÖä^WåëL= rychle/letmo pohlédnout; zahlédnout reply LêfDéä~fL= odpovědět state LëíÉfíL= stav suggest Lë]DÇwÉëíL= navrhnout tiny Lí~fåóL= malý; malinkatý; drobný whisper Lïfëé]L= (za)šeptat unconscious L¾åDâflåp]ëL= v bezvědomí keep LâáWéL= skladovat; mít uložený roof LêìWÑL= střecha downstairs LÇ~råDëíÉ]òL= v přízemí; dole; dolů dressing gown LÇêÉëfÏ=Ö~råL= župan beat LÄáWíL= bít; tlouci make one s way LãÉfâ=ïÉfL= jít někam, prorazit si cestu figure LÑfÖ]L= číslo; cifra break out LÄêÉfâ=D~ríL= vypuknout powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný; silný nightmare Lå~fíãÉ]L= zlý sen; děs; hrůza move LãìWîL= (po)hnout (se) mushroom Lã¾pêrãL= houba spaceship LëéÉfëpféL= kosmická loď cave LâÉfîL= jeskyně Unit 3 The Law's the Law law LälWL= právo commit a crime Lâ]Dãfí=]=âê~fãL= spáchat zločin illegal LfDäáWÖäL= nezákonný; protiprávní mince pie Lãfåë=é~fL= tradiční vánoční koláč se sušeným ovocem be under arrest LÄá=¾åÇ]=]DêÉëíL= být zadržen, být ve vazbě murder Lã WÇ]L= vražda burglary LÄ WÖä]êáL= vloupání shoplifting LpfléäfÑífÏL= (drobná) krádež v obchodě guess LÖÉëL= hádat; uhodnout be keen on (-ing) LÄá=âáWå=flåL= velmi něco chtít highway LÜ~fïÉfL= hlavní silnice; dálnice end up LÉåÇ=¾éL= skončit (čím/jak) musical instrument LãàìWòfâ]äL= hudební nástroj wrap up Lêôé=¾éL= zabalit point out Léçáåí=~ríL= (po)ukázat na break the law LÄêÉfâ=a]=DälWL= porušit zákon remain Lêf?ãÉfåL= zůstat hijack LÜ^fÇwôâL= unést; únos kidnap LâfÇåôéL= unést; únos (act of) terrorism LíÉê]êfò]ãL= teroristický čin chase LípÉfëL= pronásledovat telegraph pole LíÉäfÖê^WÑL= telegrafní stožár punishment Lé¾åfpã]åíL= trest court of law LâlWí=]î=älWL= soud theft LqÉÑíL= krádež robbery LêflÄ]êfL= loupež smuggling Lëã¾ÖäfÏL= pašování prison LéêfòåL= věznice; vězení criminal LâêfãfåäL= zločinec; trestný luggage Lä¾ÖfÇwL= zavazadlo; zavazadla amount L]Dã~råíL= množství justice LÇw¾ëífëL= spravedlnost admit to sth L]ÇDãfí=í]L= přiznat se k něčemu innocent Lfå]ë]åíL= nevinný; nevinnen get off LÖÉí=DflÑL= vystoupit (z autobusu, tramvaje apod.) go off LÖ]r=flÑL= zkazit se (o jídle) let off LäÉí=flÑL= nechat někoho odejít make off LãÉfâ=flÑL= odejít, utéct take off LíÉfâ=DflÑL= sundat (si); zout (si) (boty); vzlétnout (letadlo) turn off Lí Wå=flÑL= vypnout; zhasnout injure LfåÇw]L= zranit; poranit warning LïlWåfÏL= varování security Lë]DâàìWêfíáL= bezpečnost; bezpečí alert L]Dä WíL= upozornit; varovat mayor LãÉ]L= starosta introduce Lfåíê]DÇàìWëL= zavést support Lë]DélWíL= fandit; podporovat cemetery LëÉã]íêáL= hřbitov permission Lé]DãfpåL= dovolení, povolení alternative LlWäDí Wå]ífîL= alternativní; volba; jiná možnost unfortunately L¾åDÑlWíp]å]íäáL= bohužel; naneštěstí despite LÇfDëé~fíL= navzdory; přestože guard LÖ^WÇL= stráž; osobní garda panovníka scarecrow LëâÉ]âê]rL= strašák watchtower Lï^íp=í~r]L= plumbing system make one's escape LãÉfâ=fDëâÉféL= zorganizovat útěk currently Lâ¾ê]åíäáL= v současné době out of tune L~rí=]î=íìWåL= falešně (zpívat)

3 Laser B1 strana 3 z 12 bully LÄräáL= týrat; zastrašovat; šikanovat cheat LípáWíL= podvádět fizzy drink LÑfòá=ÇêfÏâL= pití s bublinkami property Léêflé]íáL= majetek; vlastnictví swear LëïÉ]L= nadávat; mluvit hrubě measure LãÉw]L= opatření confiscation Lâ]åÑfëDâÉfp]åL= konfiskace detention LÇfDíÉåpåL= (get~) zůstat po škole exclude LfâDëâäìWÇL= vyloučit; vyřadit permanently Lé Wã]å]åíäáL= navždy, discursive LÇfëDâ WëfîL= upovídaný, rozvláčný, přesvědčivý doubt LÇ~ríL= pochybnost:obava advantage L]ÇDî^WåífÇwL= výhoda mentally LãÉåí]äáL= psychicky, mentálně medical Lã]DÇfëfåäL= léčivý; léčebný community Lâ?ãàìWå]íá= service Dë WîfëL= (dobrovolná) veřejně prospěšná činnost depend on LÇfDéÉåÇ=flåL= záviset; záležet na suitable LëìWí]ÄäL= vhodný; přiměřený draft LÇê^WÑíL= plán, koncept, osnova comment on Lâflã]åíL= komentovat, vyjádřit se k pretend LéêfDíÉåÇL= předstírat drug LÇê¾ÖL= droga; lék break into LÄêÉfâ=fåí]L= vloupat se; vniknout crime prevention Lâê~fã= prevence zločinu éêfdîéåp]ål= device LÇfDî~fëL= zařízení (přístroj) reward LêfDïlWÇL= odměna chance Líp^WåëL= šance airport terminal LÉ]élWí=í WãfåäL= terminál na letišti congratulate sb Lâ]åDÖêôípìDäÉfpå poblahopřát někomu k on sth L= něčemu ordinary LlWÇåêáL= normální; běžný (o. people - obyčejní lidé) cruel LâêìW]äL= krutý; ukrutný incredibly LfåDâêÉÇfÄäáL= neuvěřitelně; neskutečně legendary LäÉÇw]åÇ]êáL= legendární evil LfWîäL= zlý enemy LÉå]ãáL= nepřítel; odpůrce lifestyle Lä~fÑëí~fäL= životní styl membership LãÉãÄ]pféL= členství; členstvo gang LÖôÏL= gang isolated L~fë]äÉfífÇL= izolovaný; osamocený (not) be bothered LÄá=Ä^a]Ç=Ä~fL= by (ne)trápit se něčím destructive LÇfDëíê¾âífîL= ničivý Unit 4 Meet the Stars Meet the Stars = Seznamte se s hvězdami celebrity Lë]DäÉÄêfíáL= známá osobnost; celebrita interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview wonder Lï¾åÇ]L= podivovat se; divit se arrange L]DêÉfåÇwL= upravit; uspořádat include LfåDâäìWÇL= zahrnovat; obsahovat specialise in (-ing) LëéÉp]ä~fòÇ=fåL= specializovat se na (něco) run a company Lê¾å= ]=â¾ãé]åál= řídit společnost media LãáWÇf]L= média contact LâflåíôâíL= kontaktovat (koho) industry LfåÇ]ëíêáL= průmysl come out Lâ¾ã=~ríL= projevit se journalist LÇw Wå]äfëíL= novinář; žurnalista get on well with somebody LÖÉí=flå=ïÉä=ïfaL= dobře s někým vycházet argument L^WÖàrã]åíL= hádka; neshoda space exploration LëéÉfë= vesmírný výzkum Éâëéä]DêÉfp]åL= be in a good mood LÄá=få=ÖrÇ=ãìWÇL= mít dobrou náladu respect LêfDëéÉâíL= ohled; hledisko TV presenter LífW=DîáW=éê]DòÉåí]L=televizní moderátor get sth right LÖÉí=ê~fíL= správně něčemu rozumět, napravit hit movie LÜfí=ãìWîáL= velmi úspěšný film win LïfåL= vyhrát; zvítězit award L]DïlWÇL= udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu) throughout LqêìWD~ríL= všude; po celou dobu patient LéÉfp]åíL= trpělivý lyrics LäfêfâëL= text/slova písně the rest La]=êÉëíL= zbytek issue LfpìWL= vydat; vydání pass sb sth Lé^WëL= podat někomu něco regularly LêÉÖà]ä]äfL= pravidelně entertainment LÉåí]DíÉfåã]åíL= zábava educate LÉÇàrâÉfíL= vzdělávat; vychovávat be in the public eye LÄá=få=é¾Ääfâ=~fL= být na očích veřejnosti, být známý the press La]=DéêÉëL= tisk interpret Lfåí WéêfíL= vysvětlit; tlumočit fan LÑôåL= fanoušek definitely LÇÉÑfå]íäáL= určitě; rozhodně to hear from sb LÜf]L= slyšet o někom, dostat zprávy o invent LfåDîÉåíL= vynalézt; vymyslet si freelance LÑêáWäôåíëL= být na volné noze available L]DîÉfä]ÄäL= dostupný; k dispozici bring out LÄêfÏ=~ríL= vydat, vysvětlit, ukázat producer Léê]DÇàìWë]L= výrobce; producent; pěstitel go on sale LÖ]r=flå=ëÉfäL= jít do prodeje, na trh thrilled LqêfäÇL= rozechvělý; uchvácený original L]DêfÇwfåäL= původní; originální champion Lípôãéá]åL= přeborník; šampion science fiction (sci-fi) Lë~f]åë=Ñfâp]åL= vědecko-fantasticjý (scifi) according to L]DâlWÇfÏ=í]L= podle hear of sb LÜf]ê=]îL= vědět o někom alien LÉfäf]åL= mimozemšťan; návštěvník (z jiné planety) live LäfîL= bydlet; žít queue LâàìWL= stát frontu; stát ve frontě violent Lî~f]ä]åíL= násilný; násilnický make money LãÉfâ=Dã¾åfL= vydělávat peníze sth suits sb fine LëìWíëL= slušit (někomu) personality Lé Wë]Dåôä]íáL= osobnost special effects LëéÉpä=fDÑÉâíëL= zvláštní efekty acting LôâífÏL= herectví do/go sightseeing Lë~fíëáWfÏL= prohlížet si památky Unit 5 The Space Race race LêÉfëL= závod invader LfåDîÉfÇ]L= útočník; vetřelec outer space L~rí]=ëéÉfëL= vesmír, prostor mimo Zemi

4 Laser B1 strana 4 z 12 asteroid Lôëí]êlfÇL= asteroid calculate LâôäâàräÉfíL= počítat, odhadovat path Lé^WqL= cestička; stezka; pěšina; cesta fairly LÑÉ]äáL= dosti; docela confident LâflåÑfÇ]åíL= sebejistý; přesvědčený collide with Lâ]Dä~fÇL= srazit se, narazit orbit LlWÄfíL= oběžná dráha; obíhat po ~ it is likely that sth will happen Lä~fâäáL= je pravděpodobné, že se na něco stane, jako by se něco mělo stát global LÖä]rÄ]äL= celkový; globální climate changes Lâä~fã]í= změny klimatu ípôåçwfòl= prevent sth/sb from (-ing) LéêfDîÉåíL= ochránit (někoho před něčím) unlike L¾åDä~fâL= na rozdil od nuclear weapons LåàìWâäá]=ïÉé]åL= nukleární zbraně involve LfåDîfläîL= zahrnout; týkat se solar Lëflä]L= sluneční sail LëÉfäL= plavit se; plachta damage LÇôãfÇwL= škoda; poškodit become extinct LÄfDâ¾ã=fâDëífÏâíL=vymřít detect LÇfDíÉâíL= objevit; zjistit in time Lfå=Dí~fãL= včas take action LíÉfâ=ôâp]åL= podniknout kroky widespread Lï~fÇëéêÉÇL= rozšířený a near miss Låf]=ãfëL= téměř přesný zásah manned LãôåÇL= obsazený lidskou posádkou mission LãfpåL= mise; poslání; úkol spacesuit LëéÉfëëìWíL= skafandr research LêfDë WípL= výzkum develop LÇfDîÉä]éL= vyvinout se equipment LfDâïféã]åíL= vybavení; výbava engine LÉåÇwfåL= motor cut off Lâ¾í=DflÑL= ustíhnout; odstřihnout satellite Lëôí]ä~fíL= satelitní; družice come round Lâ¾ã=ê~råÇL= přijít na návštěvu get back LÖÉí=ÄôâL= vrátit se; získat zpět on the way back Lflå=a]=ïÉf=ÄôâL= na cestě zpět cart Lâ^WíL= kára, vozík pun Lé¾åL= slovní hříčka larder Lä^WÇ]L= spíž, komora bat LÄôíL= netopýr improve LfãDéêìWîL= zlepšit; vylepšit advert LôÇî WíL= reklama; inzerát regarding LêfDÖ^WÇfÏL= týkající se transportation LíêôåëélWDíÉfpåL= doprava, přeprava, transport acommodation L]?âflã]DÇÉfpåL= ubytování facility LÑ]DëfäfíáL= vybavení; zařízení injection LfåDÇwÉâpåL= injekce reasonable LêáWòå]ÄäL= rozumný; racionální suitable LëìWí]ÄäL= vhodný; přiměřený ultimately L¾äífã]íäáL= nakonec, konečně take over LíÉfâ=D]rî]L= převzít; ujmout se (funkce) float off LÑä]rí=flÑL= odletět sample Lë^WãéäL= vzorek; ukázka form LÑlWãL= tvořit galaxy LÖôä]âëáL= galaxie data LÇÉfí]L= data, údaje, fakta gravity LÖêôî]íáL= gravitace place LéäÉfëL= políčko (ve stolních hrách) breathe LÄêáWaL= dýchat planetarium Léäôå]DíÉêf]ãL= planetarium, observatoř binoculars LÄfDåflâàrä]òL= dalekohled astronomer Lôëíêflå]ã]L= astronom comet LâflãfíL= kometa model LãflÇäL= model; modelka meteor shower LãáWíf]=p~r]L= meteorologický déšť interplanetary Lfåí]Déäôåfí]¾êáL= meziplanetární detailed LÇáWíÉfäÇL= podrobný; detailní power Lé~r]L= síla; moc recharge LêfDíp^WÇwL= znovu nabít; dobít (baterii) photographic LÑ]rí]DÖêô¾Ñfâ= plates éäéfíël= fotografické desky measure LãÉw]L= míra; měřit thickness Lqfâå]ëL= tloušťka, síla, hustota surface Lë WÑfëL= povrch liquid LäfâïfÇL= tekutý; tekutina underneath L¾åÇ]DåáWqL= pod; vespod submarine Lë¾Äã]êáWåL= ponorka melt LãÉäíL= rozpustit (se); roztát dust particle LǾëí=é^WífâäL= částečka prachu run out of Lê¾å=~rí=flîL= vydat se z čeho; dojít fuel LÑàr]äL= palivo; natankovat attend L]DíÉåÇL= (z)účastnit se grateful LÖêÉfíÑ]äL= vděčný register LêÉÇwfëí]L= třídní kniha Unit 6 It takes all sorts selfish LëÉäÑfpL= sobecký rude LêìWÇL= hrubý; hulvátský; neomalený shy Lp~fL= plachý, nesmělý, stydlivý sociable Lë]rp]ÄäL= společenský; družný strict LëíêfâíL= přísný jealous LÇwÉä]ëL= žárlivý; závistivý kind Lâ~fåÇL= laskavý; přívětivý; vlídný intelligent LfåDíÉäfÇw]åíL= inteligentní; bystrý trust Líê¾ëíL= věřit; důvěřovat chat LípôíL= hovořit, vykládat si gossip LÖflëféL= klepy; šířit klepy share LpÉ]L= podílet se (na něčem); sdílet (něco) resent LêfDòÉåíL= zazlívat; nesnášet mistake for LãfëíÉfâ=Ñ]L= splést si (někoho s někým) arrogance Lôê]Ö]åëL= arogance, neomalenost confidence LâflåÑfÇ]åëL= (sebe)důvěra; odvaha ideal L~fDÇáW]äL= dokonalý; ideální tease LíáWòL= dobírat si někoho secure LëfDâàr]L= jistý desperately LÇÉëé]ê]íäáL= zoufale dread (-ing) LÇêÉÇL= bát se něčeho (hrozící se) attempt L]DíÉãéíL= pokus get out of (-ing) LÖÉí=~rí=]îL= vyvléknout se z, dostat se z announce L]Då~ríëL= oznámit play LéäÉfL= hrát; hra; drama show off Lp]r=DflÑL= předvést; ukázat part Lé^WíL= část

5 Laser B1 strana 5 z 12 rehearsal LêfDÜ WëäL= zkouška ridiculous LêfDÇfâàrä]ëL= směšný; absurdní miracle Lãfê]âäL= zázrak turn into Lí Wå=fåírL= (z)měnit se equal LáWâï]äL= rovný; rovnocenný gain LÖÉfåL= získat persuade Lé]DëïÉfÇL= přesvědčit; přesvědčovat severe LëfDîf]L= těžký (úraz) caring LâÉ]êfÏL= starostlivý; starající se gentle LÇwÉåíäL= vznešený; urozený embarrass LfãDÄôê]ëL= uvést/přivést do rozpaků obligation LflÄäfDÖÉfpåL= povinnost; závazek ke komu ballroom LÄlWäêìWãL= taneční sál amateur Lôã]í]L= amatér; nadšenec competition Lâflãé]DífpåL= soutěž sprain LëéêÉfåL= vymknout, udělat si výron dedicated LÇÉÇfâÉfífÇL= oddaný, nadšený furious LÑàr]êf]ëL= zuřivý; vzteklý depressed LÇfDéêÉëíL= sklíčený; postižený krizí roller coaster Lê]rä]=â]rëí]L= horská dráha funfair LѾåÑÉ]L= lunapark; pouť upset L¾éDëÉíL= rozrušený; zneklidněný; rozčilený shocked LpflâíL= šokován nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý fuss LѾëL= hluk; poprask active LôâífîL= aktivní, energický relaxing LêfDäôâëfÏL= uvolňující; relaxační bark LÄ^WâL= štěkat buck LľâL= dolar (slangově) shack LpôâL= chatrč, srub shark Lp^WâL== žralok calf Lâ^WÑL= tele cuff Lâ¾ÑL= manžeta rag LêôÖL= hadr rug Lê¾ÖL= koberec; rohožka chart Líp^WíL= tabulka; žebříček (písniček) garter LÖ^Wí]L= podvazek gutter LÖ¾í]L= strouha; stružka batter LÄôí]L= lité těsto starter Lëí^Wí]L= předkrm stutter Lëí¾í]L= koktat make up one s mind LãÉfâ=¾é=ã~fåÇL= rozhodnout se challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný; vyzývavý renovate LêÉå]rDîÉfíL= opravit, renovovat creative LâêfDÉfífîL= tvořivý; tvůrčí leisure time LäÉw]L= volný čas demonstrate LÇÉã]åëíêÉfíL= předvést; ukázat heading LÜÉÇfÏL= nadpis; záhlaví request LêfDâïÉëíL= požadavek satisfy LëôífëÑ~fL= uspokojit be willing to LÄá=ïfäfÏ=í]L= chtít, být ochotný local Lä]râäL= domácí, místní council Lâ~råíë]äL= rada provide Léê]Dî~fÇL= poskytnout; opatřit range LêÉfåÇwL= horské pásmo; pohoří reduce LêfDÇàìWëL= zredukovat, zmenšit consider (-ing) LâflåëfÇ]L= považovat universe LàìWåfî WëL= vesmír niece LåáWëL= neteř uncomfortable L¾åDâ¾ãÑí]ÄäL= nepohodlný affect L]DÑÉâíL= postihnout; poškodit misunderstand Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopit; nechápat constant Lâflåëí]åíL= konstatní, nepřetržitý speed up LëéáWÇ=D¾éL= zrychlit (se); urychlit (se) slow down Lëä]r=Ç~råL= zpomalit lose one's temper LäìWò=íÉãé]L= coach Lâ]rípL= autobus; autokar; trenér take sb along LíÉfâ=]DäflÏL= vzít (někoho) s sebou surf the net Lë WÑ=a]=åÉíL= surfovat po internetu take care of LíÉfâ=âÉ]L= make an effort LãÉfâ=]å=ÉÑ]íL= usilovat, vynaložit úsilí make fun of sb LãÉfâ=DѾå=]îL= dělat si legraci z koho; posmívat se komu teach sb a lesson LíáWíp=~=äÉë]åL= dát někomu lekci, dát play a trick on sb LéäÉf=]=íêfâ=flåL= někomu za vyučenou vyvést kousek (někomu), dělat si z někoho srandu take pity on sb LíÉfâ=éfíá=flåL= slitovat se (nad), zželet se fancy dress party LÑôåëf=DÇêÉë=é^WífL=maškarní ples thread a needle LqêÉÇ=]=åáWÇäL= provléci nit jehlou defend LÇfDÑÉåÇL= ochraňovat, chránit fitness LÑfíå]ëL= tělesná kondice, způsobilost martial art Lã^Wpä=^WíL= bojové umění crate LâêÉfíL= bedna, přepravka brick LÄêfâL= cihla dizzy LÇfòáL= mající závrať; trpící závratí; závratný carriage LâôêfÇwL= vůz; vagón (železniční) make it LãÉfâ=fí= someplace ë¾ãéäéfël= dostat se na místo destination LÇÉëífDåÉfpåL= místo určení; cíl length LäÉÏqL= délka furthermore LÑ Wa]DãlWL= kromě toho Unit 7 Going Out and Staying In review LêfDîàìWL= přehled; recenze novel LåflîäL= román guidebook LÖ~fÇ=ÄrâL= průvodce (kniha) manual Lãôåàr]äL= příručka; návod fiction LÑfâpåL= beletrie; fikce plot LéäflíL= zápletka revolve LêfDîfläîL= kroužit; otočit (se) head LÜÉÇL= hlava action-packed Lôâpå=éôâíL= plný zážitků cop LâfléL= policajt (slangově) be on the run LÄá=flå=a]=ê¾åL= být na útěku flat LÑäôíL= byt discard LÇfëDâ^WÇL= vyhodit; odložit packaging LéôâfÇwfÏL= balení external LfâëDí WåäL= vnější, venkovní aerial LÉ]êf]äL= anténa socket LëflâfíL= (elektrická) zásuvka rear Lêf]L= zadní set LëÉíL= sada; soubor mains LãÉfåëL= hlavní přívod elektrické energie dálkové ovládání remote control Lêf?ã]rí= â]ådíê]räl= switch on Lëïfíp=DflåL= zapnout; spustit tune LíàìWåL= (na)ladit

6 Laser B1 strana 6 z 12 entrance LfåDíê^WåëL= uchvátit; nadchnout remarkable LêfDã^Wâ]Ä]äL= pozoruhodný; významný collection Lâ]DäÉâpåL= sbírka; kolekce dull LǾäL= nezajímavý; jednotvárný well-stocked LïÉä=ëíflâíL= dobře zásobené on the (adj) side Lflå=a]=ë~fÇL= poněkud guarantee LÖôê]åDíáWL= zaručit; zajistit tamer LíÉfã]L= krotitel youth club LàìWq=âä¾ÄL= mládežnický klub bitter LÄfí]L= hořký betrayal LÄfDíêÉf]äL= zrada contain Lâ]åDíÉfåL= obsahovat loser LäìWò]L= poražený exhibit LfÖDòfÄfíL= výstava; exponát mad LãôÇL= šílený; rozzuřený make a fool of oneself LãÉfâ=]=ÑìWäL= dělat z někoho blázna set LëÉíL= sada; soubor obviously LflÄîf]ëäfL= zjevně stand-up LëíôåǾé= comedian â]dãáwçf]ål= komediant, humorista (v tzv. stand-up vystoupení) do up LÇì=¾éL= opravit, zrestaurovat give up LÖfî=¾éL= vzdát se čeho; odejít z (pracovní místo) make up LãÉfâ=¾éL= vymyslet pick sb up Léfâ=ë¾ãÄ]Çf=D¾éL=vyzvednout koho put sb up Lérí=¾éL= zabezpečit obytování, nechat někoho přespat set up LëÉíD¾éL= vyrazit (na cestu) take up LíÉfâ=D¾éL= zabrat; zabírat turn up Lí Wå=¾éL= objevit se ice- skating L~fë=ëâÉfífÏL= bruslení skateboarding LëâÉfíÄlWÇfÏL= jízda na skateboardu outdoor L~ríÇlWL= nacházející se/určený pro použití venku art gallery L^Wí=Öôä]êáL= obrazárna; galerie basic LÄÉfëfâL= základní instructor LfåDëíê¾âí]L= instruktor intend LfåDíÉåÇL= zamýšlet; mít v úmyslu lad LäôÇL= mladík, chlapec ban LÄôåL= zákaz bend LÄÉåÇL= ohnout, pokrčit trend LíêÉåÇL= směr; tendence tread LíêÉÇL= pošlapat juggle LÇw¾ÖäL= žonglovat impersonation Lfã?é Wë]åÉfp]åL= napodobování, imitace mannerism Lãôå]êfòãL= manýra judge LÇw¾ÇwL= soudce; soudit descriptive LÇfDëâêféífîL= detailní, popisný persuasive Lé]DëïÉfëfîL= přesvědčivý quiz show Lâïfò=p]rL= televizní kvíz start off Lëí^Wí=DflÑL= zahájit; odstartovat to one's surprise Lë]Déê~fòL= k (něčímu) překvapení publish Lé¾ÄäfpL= publikovat; zveřejnit throw sb out Lqê]r=~ríL= vyhodit někoho feature LÑáWíp]L= rys; charakteristický znak sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha; plastika contemporary Lâ]åDíÉãéê]êfL= současný traditional Líê]DÇfp]åäL= tradiční surroundings Lë]Dê~råÇfÏëL= prostředí located Lä]rDâÉfífÇL= situovaný; umístěný balance LÄôä]åëL= rovnováha; harmonie barely LÄÉ]äfL= stěží; sotva book LÄrâL= kniha stand in line LëíôåÇ=få=ä~fåL= stát, čekat v řadě by accident LÄ^f=DôâëfÇ]åíL= náhodou fire brigade LÑ~f]=ÄêfDÖÉfÇL= požárnický sbor on purpose Lflå=é Wé]ëL= záměrně row Lê]rL= řada cinema complex Lëfå]ã]= komplex kin, multikino âflãéäéâël= chess LípÉëL= šachy appreciate L]DéêáWpfÉfíL= ocenit/oceňovat; vážit si fire extinguisher LÑ~f]= hasicí přístroj fâdëífïöïfp]l= put out Lérí=~ríL= uhasit (oheň) April Fools Day LÉféê]ä=ÑìWäò=ÇÉfL= Apríl, 1.dubna comment on Lâflã]åí=flåL= poznamenat, podotknout chorus LâlWê]ëL= sbor (hudba i lidé) recommend LêÉâ]DãÉåÇL= doporučit to cut a long story short Lí]=â¾í=]=äflÏ= ëílwêá=plwíl= říct příběh několika slovy Unit 8 The Problem Page agony aunt LôÖ]åf=?^WåíL= Sally gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý drive sb crazy LÇê~fî=âêÉfòáL= někoho vytáčt, lézt někomu na nervy engaged LfÏDÖÉfÇwÇL= zasnoubený treat LíêáWíL= zacházet s (někým) get hurt LÖÉí=Ü WíL= zranit se get divorced LÖÉí=ÇfDîlWëíL= rozvést se fiancée LÑfDflåíëÉfL= snoubenka arise L]Dê~fòL= povstat; vzniknout split up Lëéäfí=¾éL= rozejít se move house LãrWî=Ü~rëL= přestěhovat se achieve L]DípáWîL= dosáhnout (úspěchu) relationship LêfDäÉfpåpféL= vztah; poměr fall in love with sb LÑlWä=få=ä¾î=ïfaL= zamilovat se do koho go out with sb LÖÉí=~rí=ïfaL= chodit s někým break one s heart LÄêÉfâ Ü^WíL= zlomit někomu pierce Léf]ëL= probodnout; propíchnout disobey LÇfë]DÄÉfL= neposlouchat disagreement LÇfò]ÖêáWã]åíL= nesouhlas sth is for the best Lfò=Ñ]=a]=ÄÉëíL= něco je pro něco jiného dobré (všechno zlé je k něčemu dobré) fair LÑÉ]L= fér, spravedlivý break the news to LÄêÉfâ=a]=åàìWò= sb í]l= sdělit někomu špatnou zprávu civil servant Lëfîä=ë Wî]åíL= státní (veřejný) zaměstnanec consist of Lâ]åDëfëí=]îL= skládat se z siblings LëfÄäfÏòL= sourozenci state LëíÉfíL= stav practise medicine Léêôâífë=ãÉÇë]åL=věnovat se medicíně argue L^WÖàìWL= polemizovat; hádat se; diskutovat o suggest Lë]DÇwÉëíL= navrhnout; doporučit differ LÇfÑ]L= lišit se calm Lâ^WãL= klidný; tichý; klid; ticho can afford Lâ]å=]DÑlWÇL= moci si dovolit deliver LÇfDäfî]L= doručit; odevzdat only child L]råäf=Díp~fäÇL= jedináček direct LÇ~fDêÉâíL= přímý; přímočarý perform Lé]DÑlWãL= účinkovat; hrát attic LôífâL= podkroví

7 Laser B1 strana 7 z 12 spare LëéÉ]L= volný; přebytečný criticism LâêfífëfëãL= kritika mobile Lã]ìÄ~fäL= živý; pohyblivý catalogue Lâôí]äflÖL= katalog movement LãìWîã]åíL= pohyb; přesun wedding ring LïÉÇfÏ=êfÏL= snubní prsten regret LêfDÖêÉíL= litovat sell out LëÉä=D~ríL= vyprodat editor LÉÇfí]L= redaktor; vydavatel; korektor couple Lâ¾éäL= pár; dvojice (lidí žijících spolu) mind Lã~fåÇL= mysl; rozum come up with Lâ¾ã=¾é=ïfqL= přijít s (řešením) take full responsibility for sth LíÉfâ=Ñrä= êf?ëéflåë]däfäfíál= převzít plnou odpovědsnot za remind sb of sth LêfDã~fåÇL= někomu něco připomenout invitation LfåîfDíÉfpåL= pozvání; pozvánka Unit 9 Its the Way You Tell 'em tell jokes LíÉä=Çw]râëL= vykládat vtipy patient LéÉfp]åíL= trpělivý light bulb Lä~fí=ľäÄL= žárovka directions LÇ]DêÉâpåòL= směr builder LÄfäÇ]L= stavbař skyscraper Lëâ~fëâêÉfé]L= mrakodrap can t take it Lâ^Wåí=íÉfâ= anymore ÉåáDãlWL= nemoci to ham LÜôãL= šunka tuna LíìWå]L= tuňák hilarious LÜfDäÉ]êf]ëL= veselý; legrační punch line Lé¾åíp=ä~fåL= pointa vtipu roar LêlWL= burácet; hřmět sitcom LëfíâflãL= situační komedie keep a straight face LâáWé=]=ëíêÉfí=ÑÉfëL=zachovat si vážnou tvář things go wrong LqfÏò=Ö]r=êflÏL= věci se zhoršují deal with LÇáWä=ïfaL= zabývat se (čím); pojednávat (o čem) audience LlWÇf]åëL= diváci; publikum parachute Léôê]pìWíL= padák haystack LÜÉfëíôâL= stoh sena pitchfork LéfípÑlWâL= vidle lab LäôÄL= laboratoř. laborka purpose Lé Wé]ëL= účel sense of humour LëÉåë=]î=DÜàìWã]L=smysl pro humor timing Lí~fãfÏL= načasování boo sb off the stage bar LÄ^WL= bar look into sth Lärâ=fåí]L= vyšetřovat, prošetřovat něco time flies Lí~fã=Ñä~fòL= čas letí doorknocker LÇlWåflâ]L= klepadlo (na dveřích) grow LÖê]rL= pěstovat (rostliny); růst hook LÜrâL= háček blackpatch LÄäôâéôípL= páska přes oko overboard L]rî]DÄlWÇL= přes palubu; do moře rescue LêÉëâàìWL= zachránit; záchrana bite sth off LÄ~fí =flñl= ukousnout sword LëlWÇL= meč; šavle; kord sand LëôåÇL= písek LÄìW=flÑ=a]=ëíÉáÇwL= vypískat někoho z jeviště fail LÑÉfäL= neudělat; propadnout (u zkoušky) practical joke Léêôâífâä=Çw]râL= kanadský žertík get one s own back LÖÉí ]rå=äôâl= pomstít se, někomu něco vrátit creep LâêáWéL= lézt; plazit se oversleep L]rî]ëäáWéL= zaspat hunting LܾåífÏL= lov; hon sense LëÉåëL= smysl, význam impress LfãDéêÉëL= zapůsobit, udělat dojem act LôâíL= čin; skutek; jednání fish pond LÑfp=éflåÇL= rybníček brand new LÄêôåÇ=åàìWL= zbrusu nový reaction Lêá?ôâpåL= reakce fool LÑìWäL= pošetilec; blázen; hlupák be suspicious of LÄá=ë]ëDéfp]ë=]îL= někoho podezřívat pedestrian Lé]DÇÉëíêá]åL= chodec street performer LëíêáWí=é]DÑlWã]L= pouliční umělec crowd Lâê~rÇL= dav; luza; lidé stilts LëífäíëL= chůdy mime artist Lã~fã=^WífëíL= mim turn red Lí Wå=DêÉÇL= (z)červenat razor LêÉfò]L= holicí strojek; žiletka theatre company Lqf]í]=â¾ãé]åáL= divadelní společnost fairy LÑÉ]êáL= víla, pohádková bytost pick up Léfâ=¾éL= zvednout (telefon) magic wand LãôÇwfâ=ïflåÇL= kouzelná hůlka wave LïÉfîL= vlnit se; vlát Unit 10 Fair Play sporty LëélWíáL= sportovní; vhodný pro sport meet up with sb LãáWí=¾é=ïfaL= střetnout se fit LÑfíL= v dobré kondici; způsobilý ground LÖê~råÇL= země; základ free diver LÑêáW=Ç~fî]L= potápěč (bez kyslíkového přístroje) oxygen tank LflâëfÇw]å=íôÏâL= kyslíková bomba lung Lä¾ÏL= plíce; plicní hold one s breath LÜ]räÇ ÄêÉqL= zadržet dech hang-gliding LÜôÏ=Öä~fÇfÏL= létání na rogale jumbo jet LÇw¾ãÄ]r=ÇwÉíL= velké letadlo, např. Boeing peaceful LéáWëÑ]äL= (po)klidný; tichý; nerušený pick up Léfâ=¾éL= vyzvednout quit LâïfíL= skončit; odejít; přestat training centre LíêÉfåfÏ=ëÉåí]L= tréninkové centrum take up (a lot of one s) time LíÉfâ=¾é í~fãl= zabírat (hodně) času for the time being LÑ]=a]=í~fã=ÄáWfÏL= prozatím; za těchto okolností hold a world LÜ]räÇ=]=ï WäÇ= record êéâ]çl= držet světový rekord roller blades Lêflä]=ÄäÉfÇòL= kolečkové brusle goalie LÖ]räáL= brankář an own goal L]å=]rå=Ö]räL= vlastní gól tournament Lír]å]ã]åíL= turnaj beat LÄáWíL= bít; tlouci draw LÇêlWL= remízovar, remíza score LëâlWL= vstřelit/dát branku/koš; skórovat commentator Lâflã]åíÉfí]L= komentátor jockey LÇwflâáL= žokej, jezdec na koni

8 Laser B1 strana 8 z 12 referee LêÉÑ]DêáWL= rozhodčí; soudce; dělat rozhodčího spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák athletics track L]DqäÉífâë=íêôâL= atletická dráha wide range of Lï~fÇ=êÉfåÇwL= široká škála stuff Lëí¾ÑL= věc(i) (obecně hovorově) trolley LíêfläfL= nákupní vozík tracksuit LíêôâëìWíL= tepláková souprava wetsuit LïÉíëìWíL= neoprénová kombinéza imagine LfDãôÇwfåL= představit si; myslit si lift LäfÑíL= zvednout; zdvihnout ahead L]DÜÉÇL= vpřed(u) tough Lí¾ÑL= pevný; tuhý; neústupný take part in LíÉfâ=é^Wí=fåL= zúčastnit se něčeho laugh out loud Lä^WÑL= smát se nahlas kind-hearted Lâ~fåÇ=Ü^WífÇL= dobrosrdečný, laskavý staff Lëí~WÑL= zaměstnanci member LãÉãÄ]L= člen; příslušník bench-press LÄÉåíp=é ÉëL= posilování na lavici, bench-press be capable of (- ing) LÄá=âÉfé]Ää=]îL= být schopný (něco udělat) trophy LíêflÑáL= trofej opponent L]Dé]rå]åíL= oponent, protivník final LÑ~få]äL= finále admire L]ÇDã~f]L= obdivovat be for real LÄá=Ñ]=êf]äL= go-kart LÖ]r=â^WíL= motokára squash LëâïflpL= squash golfer LÖfläÑ]L= golfista; hráč golfu overtake L]rî]íÉfâL= předjet; potkat pitch LéfípL= hřiště endangered LfåDÇÉfåÇw]Ç= species ëéáwpáwòl= ohrožené druhy shelter LpÉäí]L= (ú)kryt; přístřeší; útočiště distress LÇfDëíêÉëL= rozrušit, rozčílit disregard for LÇfëêfDÖ^WÇL= ignorovat, nevšímat si, nevšímavost drug LÇê¾ÖL= droga Unit 11 The Land of Plenty care about LâÉ]ê=]DÄ~ríL= starat se o throw away Lqê]r=]DïÉfL= zahodit; promeškat disposal of sth LÇfëé]rò]ä=]îL= likvidace (odpadu apod.) social Lë]rp]äL= formální; oficiální; společenský environmental Lfå?î~fê]åDãÉåíäL= ekologický; týkající se životního prostředí landfill site LäôåÇÑfä=ë~fíL= skládka odpadů dump LǾãéL= odhodit recycle LêfDë~fâäL= recyklovat degrade LÇfDÖêÉfÇL= rozkládat se give off LÖfî=flÑL= vylučovat, vypouštět reduce LêfDÇàìWëL= snížit; omezit unpackaged L¾åDéôâfÇwÇLF= rozbalený goods LÖrÇòL= zboží grow out of (one s LÖê]r=~rí==]îL= clothes) vyrůst (z oblečení) charity LípôêfíáL= dobročinná činnost a load of old L]=ä]rÇ=]î=]räÇ= rubbish ê¾äfpl= hromada starého odpadu single-use LëfÏÖ]ä=àìWòL= na jedno použití non-rechargeable LåflåêfDíp^WÇw]ÄäL= nenabíjecí, na jedno pužití (baterie) process Léê]rëÉëL= zpracovat; zpracovávat volunteer Lîflä]åDíf]L= dobrovolník; přihlásit se dobrovolně separate LëÉé]ê]íL= oddělený exhaust fumes LfÖDòlWëí=ÑàìWãòL= výfukové plyny, splodiny recycling scheme LêfDë~fâäáÏ=ëâáWãL= plán recyklace pump Lé¾ãéL= pumpička rural Lêr]ê]äL= vesnický; venkovský urban L WÄ]åL= městský environmentally LÉåDî]fê]åãÉåí]äf= neškodný k životnímu friendly DÑêÉåÇäfL= prostředí ozone layer L]rò]rå=äÉf]L= ozónová vrstva be aware (of) LÄá=]DïÉ]L= dávat si pozor (na něco) break out LÄêÉfâ=~ríL= uprchnout, propuknout bring out LÄêfÏ=~ríL= vyrobit něco nového fall out (with sb) LÑlWä=~ríL= pohádat se (s někým) hand out LÜôåÇ=D~ríL= (roz)dávat; vydávat look out Lärâ=~ríL= dávat pozor make out LãÉfâ=D^ríL= porozumět; pochopit; rozpoznat put out Lérí=~ríL= uhasit (oheň) turn out Lí Wå=D~ríL= dopadnout disaster LÇfDò~Wëí]L= pohroma; katastrofa; neštěstí solar-powered Lë]rä]=é~r]ÇL= na solární pohon leaflet LäáWÑä]íL= leták; prospekt wasp LïflëéL= vosa nest LåÉëíL= hnízdo remove LêfDãìWîL= odstranit; vyjmout water heater LïlWí]=ÜáWí]L= ohřívač vody install LfåDëílWäL= (na)instalovat; (na)montovat roof LêìWÑL= střecha expert LÉâëé WíL= odborník; znalec knot LåflíL= problém; potíž; uzel shore LplWL= břeh; pobřeží benefit LÄÉå]ÑfíL= prospěch; užitek drawback LÇêlWÄôâL= nevýhoda; nedostatek industrial area LfåDǾëíêá]ä=É]êá]L=industriální oblast rubbish dump Lê¾Äfp=ÄfåL= skládka odpadu frequently LÑêáDâïÉåíäáL== často rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= deštný prales regal LêáWÖäL= královský; vznosný on a regular basis L^å=]=êÉÖàrä]= pravidelně ÄÉfëfëL= deodorant LÇáD]rÇ]ê]åíL== deodorant waste LïÉfëíL= plýtvat; mrhat construct Lâ]åDëíê¾âíL= sestrojit attitude LôífíàìWÇL= postoj; přístup; stanovisko bottle bank LÄflíä=ÄôÏâL= kontejner na láhve be associated with LÄá=]Dë]rpfÉfífÇL= týkat se (něčeho) greenery LÖêáWå]êáL= zeleň outing L~rífÏL= výlet presence LéêÉò]åíëL= přítomnost, účast top-priority Líflé=éê~fDflêfíáL= nejvyšší priorita city-dweller LëfífÇïÉä]L= obyvatel města to top it all Lí]=íflé=fí=lWäL= nasadit něčemu korunu soil LëlfäL= zemina; půda disused LÇfëàìWòÇL= nepoužívaný, odhozený artefact L^WífÑôâíL= artefakt, lidský výtvor

9 Laser B1 strana 9 z 12 committee Lâ]DãfíáL= výbor; komise establish LfDëíôÄäfpL= založit; zřídit state LëíÉfíL= stav filthy LÑfäqfL= špinavý; ušpiněný oil spill Llfä=ëéfäL= rozlití ropy pebble LéÉÄäL= oblázek; (vzácný) kamínek approach L]Déê]rípL= přiblížit se cautiously LâlWp]ëäáL= obezřetně, opatrně recycling plant LêfDë~fâäáÏ=éä^WåíL= místo, kde se provádí recyklace prohibit LéêflÜfÄfíL= zakázat pedestrianise Lé]DÇÉëíêá]å~fòÇL= vyhradit pro chodce virus Lî~fê]ëL= vir charge Líp^WÇwL= účtovat; poplatek blank LÄäôÏâL= prázdný software LëflÑíïÉ]L= programové vybavení počítače out-of-date L~rí=]î=ÇÉfíLL= zastaralý, nemoderní speechless Lëéfípä]ëL= oněmělý extinction LfâDëífÏâpåL= vyhynutí; vymření enormously LfDålWã]ëäáL= enormně Unit 12 text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= textová zpráva means LãáWåëL= metoda, způsob take off LíÉfâ=DflÑL= sundat (si); zout (si) (boty) away L]DïÉfL= pryč chat room Lípôí=?êìWãL= chatovací místnost messenger service LãÉë]åÇw]=ë WîfëL=internetová služba clear Lâäf]L= čistý; jasný sth is here to stay L fò=üf]=í]=ëíéfl= něco se stává samozřejmým one might as well Lï¾å=ã~fí=]ò=ïÉä= nemít na výběr (v do sth Çç L= negativním smyslu) ring LêfÏL= zvonit; kroužek; prsten keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnice conversation Lâflåî]DëÉfpåL= konverzace; (roz)hovor for ages LÑ]ê=DÉfÇwfòL= (po) věky join LÇwlfåL= připojit se k; přidat se k not have a clue Lå^í=Üôî=]=âäìWL= nemít ani potuchy assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník counter Lâ~råí]L= figurka (ve stolních hrách) sign language Lë~få=äôÏÖïfÇwL= znaková řeč relieved LêfDäáWîÇL= uvolněný gesture LÇwÉëíp]L= gesto, posunek shake hands (with LpÉfâ=ÜôåÇòL= sb) potřást si rukou (s někým) shake one s head LpÉfâ= ÜÉÇL= kroutit hlavou nod LåflÇL= (při)kývnout; pokynout shruck Lpê¾âL= pokrčit rameny cross LâêflëL= přejít (napříč) sensible LëÉåë]Ä]äL= rozumný; soudný in public Lfå=Dé¾ÄäfâL= na veřejnosti librarian Lä~fDÄêÉ]êf]åL= knihovník scientific Lë~f]åDífÑfâäL= vědecký economical LáWâ]DåflãfâäL= ekonomický secretarial LëÉâê]Díôêf]äL= sekretářský, administrativní accent Lôâë]åíL= přízvuk dialect LÇ~f]äÉâíL= nářečí; dialekt breadth LÄêÉÇqL= šířka, rozměr native speaker (of) LåÉfífî=ëéáWâ]L= rodilý mluvčí region LêáWÇw]åL= kraj; oblast; území actual Lôâípr]äL= skutečný, opravdový enquiry (inquiry) LfåDâï~f]êáL= dotaz, zkoumání hesitate LÜÉòfíÉfíL= váhat put on Lérí=flåL= obléci se (put on clothes - obleci si oblečení) extend LfâëDíÉåÇL= rozšířit sort out LëlWí=~ríL= vytřídit incomplete Lfåâ]ãDéäáWíL= necelý, nedokončený extract LÉâëíêôâíL= pasáž; citát print-out Léêfåí~ríL= výtisk make friends with LãÉfâ=ÑêÉåÇò= sb ïfa L= s někým se spřátelit lip-read Läfé=êáWÇL= odezírat ze rtů collect Lâ]DäÉâíL= sbírat; zastavit se pro; vyzvednout crash LâêôpL= narazit do; nabourat (se) (auto); havárie upgrade L¾éÖêÉfÇL= zlepšit se, zlepšení retire LêfDí~f]L= odejít do důchodu; ukončit kariéru inspire LfåDëé~f]L= inspirovat information LfåÑ]DãÉfpå= technology íéâdå^ä]çwál= informatika, informační technologie log on LäflÖ=flåL= přihlásit se (do systému/k počítači) unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäfL= nečekaně anti-virus Lôåífî~fê]ëL= antivirus junk mail LÇw¾Ïâ=ãÉfäL= nevyžádaná pošta, spam scenery LëáWå]êáL= výprava (v divadle); krajina; příroda hacker LÜôâ]L= hacker deadline LÇÉÇä~fåL= termín (např. pro odevzdání práce) purchase Lé Wíp]ëL= koupě; koupit Unit 13 Getting By get by LÖÉí=DÄ~fL= vystačit s penězi, protloukat se obchodní zástupce sales LëÉfäò= representative êééêfdòéåí]ífîl= (work on) commission Lâ]DãfpåL= pracovat za provizi outgoing L~ríDÖ]rfÏL= společenský; otevřený income Lfåâ¾ãL= příjem regulation LêÉÖàrDäÉfpåL= pravidlo application LôéäfâÉfpåL= žádost; přihláška temporary LíÉãéçê]êáL= dočasný graduate student LÖêôÇwrDÉfpåL= postgraduální student wages LïÉfÇwfòL= mzdy publisher Lé¾Ääfp]L= vydavatel advertising LôÇî]Dí~fòfÏ= department ÇfDé^Wíã]åíL= reklamní oddělení self-employed LëÉäÑfãDéälfÇL= živnostník, osoba samostatně výdělečně činná distribute LÇfDëíêfÄàìWíL= distribuovat expand LfâDëéôåÇL= rozšířit (se); zvětšit se driving license LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= řidičský průkaz full-time LÑrä=í~fãL= na plný úvazek require LêfDâï~f]L= vyžadovat; požadovat

10 Laser B1 strana 10 z 12 be/get sacked LëôâíL= být vyhozený z práce/dostat vyhazov apply for L]Déä~f=Ñ]L= žádat o sweat LëïÉíL= (z)potit se; vypotit se carry on Lâôêá=flåL= pokračovat skill LëâfäL= dovednost; šikovnost employee LÉãéälfDáWL= zaměstnanec colleague LâfläáWÖL= spolupracovník; kolega campaign LâôãDéÉfåL= kampaň make sb do sth LãÉfâ í]=çìw L= nutit někoho něco udělat cause sb to do sth LâlWò í]=çìw L= způsobit, že někdo něco udělá (negativně) approve of L]DéêìWî=]îL= souhlasit s complain about Lâ]ãDéäÉfå= stěžovat si; naříkat (si) ]DÄ~ríL= be interested in LÄá=fåíê]ëífÇ=fåL= zajímat se o be made to do sth LÄá=ãÉfÇ=í]=ÇìW L= být donucený k něčemu be involved in LÄá=fåDîlWäîÇ=fåL= být zapojený v apologise for L]Déflä]Çw~fò=Ñ]L= omluvit se (za) insist on LfåDëfëí=flåL= trvat na něčem overtime L]rîÉêí~fãL= přesčas heavily LÜÉî]äfL= silně; intenzivně redesign LêáWÇfDò^fåL= předělat; přestavět per Lé WL= za (per second - za sekundu) sake LëÉfâL= (for the ~ of) kvůli sip LëféL= srkat; pít v malých doušcích shell LpÉäL= lastura; mušle; skořápka shed LpÉÇL= bouda; chata; kůlna (do sth) for a living LÑ]ê=]=äfîfÏL= živit se něčím take (some time) LíÉfâ flñl= off vybrat si volno traffic jam LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravní zácpa experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitek pay LéÉfL= platit rate LêÉfíL= míra; tempo; stupeň shop owner Lpflé=]rå]L= vlastník obchodu working Lï WâfÏ= conditions â]ådçfp]åòl= pracovní podmínky slave driver LëäÉfî=Çê~fî]L= tyran, otrokář understanding L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= tolerantní; ohleduplný application form LôéäfDâÉfpå=ÑlWãL= formulář; žádost Unit 14 Away from Home passport Lé^WëélWíL= (cestovní) pas bus ride Lľë=ê~fÇL= cesta autobusem cruise LâêìWòL= letět; plout opportunity Lflé]DíàìWå]íáL= příležitost; možnost explore LfâDëéälWL= (pro)zkoumat basketball court LÄ^WëâfíÄlWä=âlWíL= basketbalové hřiště sunbathe Lë¾åÄÉfaL= opalovat (se) guided tour LÖ~fÇfÇ=ír]L= prohlídka s výkladem spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný cable car LâÉfÄä=â^WL= lanovka wild Lï~fäÇL= divoký; nevázaný ape LÉféL= lidoop take a photo of LíÉfâ=]=Ñ]rí]rL= vyfotit (něco) cute LâàìWíL= nádherný; kouzelný pinch LéfåípL= štípnout; štípat amused L]DãàìWòÇL= pobavený, rozveselený border LÄlWÇ]L= hranice head to LÜÉÇ=í]L= směřovat (někam) tan LíôåL= opálení siesta LëfDÉëí]L= polední klid; siesta rough Lê¾ÑL= drsný; hrubý seasick LëáWëfâL= trpící mořskou nemocí lifejacket Lä~fÑÇwôâfíL= záchranná vesta set foot on LëÉí=ÑìWí=flåL= přistát recover LêfDâ¾î]L= uzdravit se; vzchopit se coach trip Lâ]ríp=íêféL= cesta autobusem (na dlouhou vzdálenost) touristy Lír]êfëífL= turisty zaplavený cuisine LâïfDòáWåL= (národní) kuchyně quantity LâïflåífíáL= množství travel broadens L ÄêlWÇåò=a]= the mind ã~fåçl= cestovaní rozšiřuje obzor waistline LïÉfëíä~fåL= obvod pasu go on a diet LÖ]r=flå=]=Ç~f]íL= začít s dietou package holiday LéôâfÇw=Üflä]ÇÉfL= (turistický) zájezd voyage LîlffÇwL= plavba; cesta day trip LÇÉf=íêféL= jednodenní výlet essential LfDëÉåpäL= nezbytný; podstatný; hlavní (go) souvenir hunting LëìWî]Dåf]=ܾåífÏL=jít nakupovat suvenýry crossing LâêflëfÏL= přechod abandon L]DÄôåÇ]åL= opustit show sb round Lp]r ê~råçl= ukázat někomu okolí departure lounge LÇfDé^Wíp]=ä~råÇwL=letištní odletová hala backpacking LÄôâ?éôâfÏL= vandrování; trampování route LêìWíL= cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa travel agent Líêôîä=ÉfÇw]åíL= pracovník cestovní kanceláře guest LÖÉëíL= host; návštěvník airline LÉ]ä~fåL== letecká linka passenger LéôëfåÇw]L= pasažer, cestující viewer LîàìW]L= (televizní) divák tour guide Lír]=Ö~fÇL= průvodce replace LêfDéäÉfëL= nahradit; zaměnit; vrátit na původní místo original L]DêfÇwfåäL= původní; originální credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta seafood LëáWÑìWÇL= mořské ryby; korýši apod. jako potrava it s a shame Lfíë=]=pÉfãL= to je škoda phrase book LÑêÉfòÄrâL= konverzační příručka drive off LÇê~fî=flÑL= odjet strain LëíêÉfåL= napětí; přepětí refund LêfDѾåÇL= refundovat; dát peněžitou náhradu go on a minibreak ãfåfäêéfâl= LÖ]ì=flå=]= odjet na víkend aspect LôëéÉâíL= stránka, zřetel, ohled casual clothes Lâôwr]ä=âä]raòL= oblečení na běžné nošení smartly dressed Lëã^Wíäá=ÇêÉëíL= elegantně oblečený candidate LâôåÇfÇÉfíL= kandidát; uchazeč traffic lights LíêôÑfâ=ä~fíëL= semafor; dopravní světla pay rise LéÉf=ê~fòL= zvýšení platu single (ticket) LëfÏÖäL= jednosměrný lístek canal Lâ]DåôäL= kanál delay LÇfDäÉfL= zpoždění; zdržení; odložit pack LéôâL= sbalit open-air concert L]ré]å=É]= koncert pod širým nebem âflåíë]íl= luxury Lä¾âp]êáL= luxus; přepych

11 Laser B1 strana 11 z 12 local Lä]râäL= místní straight ahead LëíêÉfí=]DÜÉÇL= přímo vpřed premises LéêÉãfëfòL= areál; komplex (budov) attraction L]DíêôâpåL= přitažlivost; půvab furnish LÑ WåfpL= vybavit; zařídit (nábytkem) shuttle Lp¾íäL= raketoplán Unit 15 Make or Break fortune LÑlWíp]åL= velký majetek; hodně peněz household name LÜ~rëÜ]räÇ=åÉfãL=všeobecně známá věc, pojem multi-millionaire Lã¾äíf=ãfäf]DåÉ]L= multimilionář political Lé]DäfífâäL= politický ethical LÉqfâäL= etický view LîàìWL= vyhlídka; výhled stock LëíflâL= skladovat child labour Líp~fäÇ=äÉfÄ]L= dětská práce sweatshop LëïÉípfléL= poverty Léflî]íáL= chudoba; bída; nouze prediction LéêfDÇfâpåL= předpověď; odhad estimate LÉëífã]íL= odhad; odhadovat be bound to LÄf=DÄ^råÇ=í]L= určitě; je jisté že make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= změnit circumstances Lë Wâ]ãëí]åëfòL= podmínky determined LÇfDí WãfåÇL= rozhodnutý policy LéfläfëáL= postoj k; politika (např. vládní) lottery ticket Läflí]êf=DífâfíL= los take risk LíÉfâ=êfëâL= riskovat play it safe LéäÉf=fí=ëÉfÑL= vyhýbat se riskování, hrát na jistotu turn down Lí Wå=Ç~råL= ztlumit; ztišit; zeslabit put up Lérí=¾éL= dát (si nohy) nahoru put on Lérí=flåL= obléci se (put on clothes - obleci si oblečení) turn in Lí Wå=fåL= jít spát, zabalit look on Lärâ=flåL= přihlížet na, dívat se na consolation Lâflåë]DäÉfpåL= útěcha book token LÄrâ==í]râ]åL= poukázka na nákup knih make a promise to LãÉfâ=]=éê^ãfëL= někomu něco slíbit sb certificate Lë WDífÑfâ]íL= certifikát; vysvědčení make an effort to LãÉfâ=]å=ÉÑ]í=í]L= pokoušet se o dawn LÇlWåL= svítání; rozbřesk; svítat bun LľåL= drdol bud LľÇL= puk register LêÉÇwfëí]L= zapsat (se); zaregistrovat (se) desire LÇfDò~f]L= touha encourage LfåDâ¾êfÇwL= povzbudit do one s best LÇìW ÄÉëíL= udělat něco nejlíp, jak se dá disappointment LÇfë]Délfåíã]åíL= zklamání suit LëìWíL= kostým (dámský); oblek (pánský) based on LÄÉfòÇ=^åL= založený na persuade Lé]DëïÉfÇL= přesvědčit; přesvědčovat take advantage of LíÉfâ=]ÇDîôåífÇwL=využít něčeho miss the Lãfë=aáW= ztrait příležitost opportunity?flé]díàìwåfíál= take one step at a LíÉfâ=ï¾å=ëíÉé=]í= krok za krokem time ]=í~fãl= realistic Lêf]DäfëífâL= realistický; střízlivý advisor L]ÇDî~fò]L= poradce hand sth to sb LÜôåÇ= í] L= něco někomu podat put sth (an idea) into practice Lérí fåí]=éêôâífël=uvést (myšlenku) do praxe make your dreams come true LãÉfâ=à]=ÇêáWãò= â¾ã=íêìwl= splnit si sny course of action LâlWë=]î=ôâp]åL= sled situací Unit 16 Buy, Buy, Buy! citizen LëfífòåL= občan consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotřebitel; konzument questionnaire LâïÉëíp]DåÉ]L= dotazník try on Líê~f=DflåL= vyzkoušet (oblečení) receipt LêfDëáWíL= stvrzenka; příjmový doklad take sth back LíÉfâ ÄôâL= vrátit, reklamovat zboží sales LëÉfäòL= tržba; odbyt shop around Lpflé=]Dê~råÇL= chodit po obchodech look through Lärâ=qêìWL= prohlédnout si brand name LÄêôåÇ=åÉfãL= značka hang out LÜôÏ=D^ríL= trčet; vyvěsit bargain LÄ^WÖfåL= výhodná koupě shopping trip LpfléfÏ=íêféL= výlet za nakupováním wallet LïfläfíL= (pánská) peněženka; náprsní taška purse Lé WëL= BrE peněženka; AmE kabelka match LãôípL= zápas; utkání opening hours L]ré]åfÏ=~r]òL= otevírací doba be addicted to LÄá=]DÇfâífÇ=í]L= být závislý na for a change LÑ]ê=]=ípÉfåÇwL= pro změnu shopaholic Lpflé]DÜfläfâL= závislý na nakupování imply LfãDéä~fL= naznačit light-hearted Lä~fíÜ^WífÇL= bezstarostný fit LÑfíL= v dobré kondici; způsobilý pay cash LéÉf=âôpL= platit hotově borrow LÄflê]rL= (vy)půjčit si bank holiday LÄôÏâ=ÜfläfÇÉfL= státní svátek, den pracovního klidu chequebook LípÉâÄrâL= šeková knížka online LflåDä~fåL= připojený (k počítačové síti) bank account LÄôÏâ=]Dâ~råíL= bankovní konto unnecessary L¾åDåÉë]ë]êáL= nepotřebný convenience Lâ]åDîáWåf]åëL= výhoda cash machine Lâôp=ã]DpáWåL= bankomat trainers LíêÉfå]òL= sportovní/běžecké boty location Lä]rDâÉfpåL= poloha, umístění findings LÑ~fåÇfÏòL= závěry, zjištění outline L~ríä~fåL= obrys; nástin rent LêÉåíL= nájemné poor Lér]L= chudý; chudobný; nuzný ageing LÉfÇwfÏL= stárnoucí waste LïÉfëíL= plýtvat; mrhat bother LÄfla]L= vzrušovat se;obtěžovat (se); otravovat outskirts L~ríëâ WíëL= okraj; periferie right Lê~fíL= pravý; správný victim LîfâífãL= oběť fresh produce LÑêÉp=éêflÇàìWpL= čersvé plodiny tinned LífåÇL= v konzervě work wonders Lï Wâ=ï¾åÇ]L= dělá zázraky quality Lâïflä]íáL= prestižní; kvalita unconcerned L¾åâ]åDë WåÇL= lhostejný

12 Laser B1 strana 12 z 12 inexperience Lfå]âDëéf]êá]åëL= nezkušený sheet music LpáWí=ãàìWòfâL= notový list deal in LÇáWä=fåL= obchodovat s něčím

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL=

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Leisure interests Volný čas aficionado /əˌfɪʃiəˈnɑːdəʊ/ nadšenec be crazy about /bi ˈkreɪzi əˌbaʊt/ být do něčeho blázen fan /fæn/ fanoušek get

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

Global Upper Intermediate

Global Upper Intermediate Global Upper Intermediate strana 1 z 5 Global Upper Intermediate Unit 1 Alive & Well afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se alike L]Dä~fâL= podobný; stejný alive L]Dä~fîL= živý alone L]Dä]råL= osamělý; samotný

Více