ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P /2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlívù na žívotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvísejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní (dále jen zákon) Název: Bytové domy "Panorama Barrandov", ul. Devonská, Praha 5 - k. ú. Hluboèepy Zaøazení zámìru dle zákona: Pøíloha è. 1, kategorie II, bod 10.6 Umístìní: kraj: obec: hlavní mìsto Praha hlavn í mìsto Praha mìstská èást: katastrální území: Praha 5 Hluboèepy Oznamovatel: M-lnvest Barrandov, a.s.; IÈ: ; Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1683/127 Charakter a kapacita zámìru: Pøedložené oznámení zámìru hodnotí vliv výstavby a provozu dvou bytových domù (oznaèených písmeny A a B) se sedmi nadzemními podlažími. V nadzemních èástech jednotlivých domù bude umístìno max. 146 bytových jednotek. Podzemní èást (1. PP) bude pro oba domy spoleèná a bude využívána pro technické zázemí, sklepy a hromadnou garáž. Zámìr bude umístìn pøi ul. Devonská, k. ú. Hluboèepy. Pøedpokládaný termín dokonèení zámìru je II. ètvrtletí Pro dopravu v klidu je navrženo 158 parkovacích stání v podzemní garáži a 8 parkovacích míst pro návštìvníky na zpevnìné asfaltové ploše. Celkem je navrženo 166 parkovacích stání. Zámìr spadá do zóny 4 dle èlenìní Pøílohy è. 1a k vyhlášce è. 26/1999 Sb. HMP. Odvìtrání hromadné garáže bude vyústìno nad støechy objektù. Vytápìní a ohøev TUV budou zajiš ovat dvì kotelny na zemní plyn, umístìné v jednotlivých domech. Kotelna v domì A bude osazena dvìma kondenzaèními kotli Viessmann VITOCROSSAL o výkonu 2 x 175 kw. V kotelnì umístìné v domì B je navržen pouze jeden plynový kotel Viessmann VITOCROSSAL o výkonu 175 kw. Odkouøení kotlù bude realizováno komíny s vyústìním nad støechami jednotlivých objektù. Dopravní napojení bytového souboru je uvažováno z ul. Devonská, navazující na stávající komunikace Geologická, Slavinského a K Barrandovu. V dobì výstavby bude doprava na staveništì vedena po stávajících komunikacích Devonská a Geologická. tel.: J

2 - 2 z 12 - S- MHMP /2008/00 P NI/EW 573-2/N ov Areál bytových domù je navržen na celkové ploše m2 Pøedložené oznámení zámìru je zpracováno pro jednu variantu. Zjiš ovací øízení: Pøi zjiš ovacím øízení se zjiš uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze È. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù. Zámìr byl již jednou podroben zjiš ovacímu øízení pod názvem "Panorama Barrandov - Praha 5, ul. Devonská, k.ú. Hluboèepy" s tím, že odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy rozhodl, že zámìr nebude posuzován (viz závìr zjiš ovacího øízení SZn. S-MHMP /2006/00PNI/EIA/292-2/Nov ze dne ). V prùbìhu roku 2008 byl projekt ze strany oznamovatele pøehodnocen a byla posílena jeho bytová funkce na úkor døíve uvažovaných ateliérù. Náhrada ateliérù byty zvýšila potøebný poèet parkovacích stání z døíve navržených 137 na 166. Rovnìž se zmìnilo architektonické øešení navrženého souboru. Z dùvodu zajištìní vìtšího soukromí a svìtelných podmínek byly zajištìny zvìtšené odstupy od stávající zástavby. Zmìna architektonického øešení a pokrok v oblasti otopných systému umožnily snížit výkon pùvodních plynových kotlù z 720 kw na nynìjších 525 kw. Oznámení zámìru "Bytové domy "Panorama Barrandov", ul. Devonská, Praha 5 - k. ú. Hluboèepy" (srpen 2008) bylo zpracováno podle pøílohy È. 3 zákona Ing. Pavlem Beranem, Ph.D., držitelem autorizace dle zákona. V oznámení je podrobný popis souèasného stavu dotèeného území a jsou identifikovány oèekávané vlivy pøi realizaci i provozu zámìru. Zpracovatel oznámení pøi svém hodnocení došel k závìru, že novì navržený zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù je v oznámení navržen soubor opatøení. K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:. hlavní mìsto Praha (vyjádøení è.j. MHMP /2008 ze dne ). mìstská èást Praha 5 (vyjádøení è.j. MÈ05/19612/2008/0DŽ/beshp ze dne ). Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy (vyjádøení zn. Z.HK/3539/53539/08/Hlu-p.970/M-100 ze dne ). Èeská inspekce životního prostøedí (vyjádøení zn. ÈIŽP/41/IPP/ /08/PTM ze dne ). odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (vyjádøení SZn. S-MHMP /2008/1/00PNI ze dne ). odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy (vyjádøení è.j. S-MHMP /2008/Rad ze dne ). Pøímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu 8 není ve vyjádøeních uplatnìn. Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu, Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 oop(áicityofprague.cz tel.:

3 3 z 12 S- MHMP /2008/00 P NI/EW 573-2/N ov Hlavní mìsto Praha (HMP) má k zámìru následující pøipomínky: l hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù je zámìr situován do funkèní plochy SV - všeobecnì smíšené, lvo - zvláštní ostatní a OB - èistì obytné. Ve smìrné èásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn) je pro plochy ZOS urèená míra využití území kódem F. Pro èást funkèní plochy SV byla provedena úprava platného územního plánu È. U 0474 ze SV - F na kód SV - G. Tato úprava však byla provedena pro jiné urbanistické a hmotové øešení obytného souboru. Pro nové øešení je tøeba získat vyjádøení o platnosti provedené úpravy. Toto vyjádøení nebylo dosud vydáno. Nezávisle na tom je možné konstatovat, že novì pøedložené øešení 2 bytových domù orientovaných kolmo k ulici Oevonské je kvalitnìjší než pøedchozí øešení. Umístìní 100% bytové funkce ve funkèní ploše SV - všeobecnì smíšené je pouze výjimeènì pøípustné. Z tohoto dùvodu je tøeba požádat o souhlas s výjimeènì pøípustným funkèním využitím. Z akustického hlediska je tøeba pro pøehledné zobrazení rozložení hluku v dotèeném území pøekreslit vypoètené izofony, resp. hluková pásma do reálného mapového podkladu, nebo v pøípadì výpoètu s využitím digitální mapy nebo ortofotomapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí. Vlastní pracovní grafické výstupy z použitého programu nejsou pro celkové hodnocení situace dostateènì pøehledné. Z hlediska ochrany ovzduší je v pøedloženém oznámení konstatováno, že stávajícím dominantním zdrojem zneèištìní jsou emise z automobilové dopravy na ul. K Barrandovu. Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení komunikace K Barrandovu prùmìrné roèní koncentrace N02 mohou pøesáhnout /lg/m3, prùmìrné roèní koncentrace PM1o mohou pøesáhnout /lg/m3. Emise z dopravy obytného souboru "Panorama Barrandov" nebudou mít vliv na celkovou imisní situaci v území. Vzhledem k dopravnímu zatížení projekt pøedpokládá výstavbu døevìné protihlukové stìny. Autoøi studie oèekávají, že po dokonèení silnièního okruhu dojde ke snížení dopravní zátìže na ul. K Barrandovu a ke zlepšení imisní situace. Z hlediska mìstské zelenì je koeficient zelenì (KZ) splnìn. Pro pøedmìtnou lokalitu byl zpracován dendrologický prùzkum. K pøedloženému oznámení nemá HMP pøipomínky. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá HMP k oznámení pøipomínky. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu (ZPF) leží lokalita uvnitø souèasnì zastavìného území, v katastrálním území Hluboèepy, parc. è. 970/1, 971/5, 971/8 a 971/9. Pozemky dotèené výstavbou jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plochy a nejsou souèástí ZPF. V souèasné dobì je zde ruderální plocha porostlá náletovými i vysazenými døevinami. Pùvodní pùdní pokryv se zde nenachází, dotèené pozemky jsou pøekryty antropogenními navážkami a pøekopanými zeminami. Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s platným ÚPn a neznamená žádný negativní vliv. Z geologického hlediska a z hlediska hospodaøení s odpady nemá HMP k oznámení pøipomínky. Z dopravního hlediska k pøedloženému oznámení HMP uvádí následující: Z formálního hlediska upozoròuje, že veškeré údaje týkající se dopravní problematiky je žádoucí pro vetší pøehlednost uvádìt v kapitole 7.1. (Nároky na dopravní infrastrukturu) oznámení. tel.: "

4 - 4 z 12 S- MHMP /2008/00 P M/EIN 573-2/N ov S ohledem na jednosmìrný provozní režim v ul. Geologické je tøeba doplnit informaci o pøedpokládané trase vyvolané zdrojové a cílové dopravy pøi výjezdu z lokality do oblasti Slivence nebo do sídlištì Barrandov. HMP postrádá v kapitole 7.1. oznámení alespoò rámcové údaje týkající se pøedpokládaného rozsahu staveništní dopravy v pracovních dnech a popis jejich pøedpokládaných tras.. Z hlediska zásobování vodou, odkanalizování, vodních tokù, nadøazených telekomunikaèních sítí a z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií nemá HMP k oznámení pøipomínky. Mìstská èást Praha 5. (MÈ P5) má k zámìru následující pøipomínky: Z hlediska ochrany pøírody a krajiny MÈ P5 upozoròuje, že v rámci uvedené akce bylo rozhodnutím è.j. ODZ/3146/07/Køeh ze dne povoleno kácení døevin na parcelách è. 970/1,971/5, 971/8, 971/9, k. ú. Hluboèepy. Protože došlo po vydání rozhodnutí ke zmìnì umístìní stavby, MÈ P5 požaduje pøedložení koneèné situace sadových úprav vèetnì soupisu vysazovaných døevin. Se zámìrem MÈ P5 souhlasí. Z hledisek nakládání s odpady a vodního hospodáøství MÈ PS ve svém vyjádøení upozoròuje na nìkteré povinnosti.. které vyplývají z platných právních pøedpisù, které bude nutno v rámci návazných fází pøípravy a realizace projektu zohlednit. Z hlediska ochrany ovzduší MÈ P5 konstatuje, že v prùbìhu realizace stavebních prací, zejména pak prací zemních, je nutno vhodnými technickými stavebnì-technologickými a logistickými opatøeními minimalizovat primární a sekundární prašnost. Za této podmínky a s pøihlédnutím k závìrùm rozptylové studie zpracované Ing. Milošem Pulkrábkem, osobou dle 15 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní, nemá MÈ P5 k realizaci pøedmìtného zámìru v souladu se skuteènostmi uvedenými v aktuálnì zpracovaném oznámení žádných dalších pøipomínek èi výhrad. HYQienická stanice hlavního mìsta následující: Prahy (HS HMP) ve svém vyjádøení konstatuje Dle závìrù pøíslušných kapitol oznámení, resp. podle finálního zpracování technické zprávyèásti akustika s datem , pøedloženého HS HMP dne (v oznámení nebyla tato zpráva kompletní a øádná), navržená stavba zpùsobí z hlediska ovzduší jen velmi malé imisní pøitížení v okolí a kvalitu ovzduší prakticky neovlivní. Z hlediska hluku pak technická zpráva - èást akustika konstatuje, že nárùst provozu související s užíváním domu souboru "Panorama Barrandov" se projeví, nezpùsobí však pøekroèení hygienického limitu (u obytných domu v denní dobì výpoètový nárùst max. do 0,3 db, v dobì noèní pak do 1,1 db -v obou pøípadech bez pøekroèení hygienického limitu). Na základì výše uvedených skuteèností orgán ochrany veøejného zdraví HS HMP nepovažuje za nutné pøedložený zámìr dále posuzovat dle zákona è. 100/2001 Sb. Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) má k pøedloženému oznámení níže uvedené pøipomínky a požaduje jejich doplnìní. Z hlediska odpadového hospodáøství ÈIŽP konstatuje, že v kapitole 4 oznámení (odpady) se neuvádí pùvodce odpadù pøi výstavbì. Z hlediska ochrany ovzduší nemá ÈIŽP k zámìru žádné pøipomínky. Z hlediska ochrany vod nemá ÈIŽP k zámìru zásadní pøipomínky. Požaduje však doplnit údaje o tom, do které kanalizace budou vypouštìny odpadní vody, tj. kapacitu koncové tel.:

5 - 5 z 12 - S- MHMP /2 008/00 P NI/EIA/ 573-2/N ov èistírny odpadních vod a o zhodnocení vlivu nárùstu odpadních vod na funkci èistírny odpadních vod a z toho vyplývající následné ovlivnìní povrchových vod. V pøípadì, že budou odpadní vody svedeny na Ústøední èistírnu odpadních vod Praha (ÚÈOV). ÈIŽP upozoròuje, že tato èistírna byla budována v 60. letech a má provozní i technické problémy. ÈIŽP dále požaduje pøípadnì doplnit závazný souhlas provozovatele kanalizace s pøipojením srážkových a splaškových vod na veøejnou kanalizaci jako podmínku realizace. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny má ÈIŽP k zámìru následující pøipomínky: ÈIŽP upozoròuje, že pro kácení døevin rostoucích mimo les a též køovin je dle zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, tøeba povolen í od pøíslušných orgánù ochrany pøírody. Dále z pohledu zákona o ochranì pøírody a krajiny ÈIŽP žádá o kompenzaci ekologické újmy, která bude øešena v procesu stavebního povolení spoleènì s eventuelním kácením døevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbou, vèetnì následné péèe. Dále ÈIŽP uvádí, že výèet druhù živoèichù, kteøí se vyskytují na dané lokalitì, je velmi obecný, jelikož zde nejsou uvedeni žádní savci ani bezobratlí, jejichž výskyt lze na lokalitì pøedpokládat a též je v oznámení pozdìji pøipouštìn (str. 47). Zoologický prùzkum proto požaduje ÈIŽP doplnit. Dále je v oznámení zmiòován zásah do pøirozeného prostøedí volnì žijících ptákù a pøípadnì do jejich pøirozeného vývoje vzhledem k možnému hnízdìní nìkterých druhù. To je dle 5a zákona è. 114/1992 Sb. zakázáno. Pro umožnìní pøíslušného zásahu je tøeba získat výjimku dle citovaného zákona od pøíslušných orgánù ochrany pøírody. Vzhledem k tomu, že je v oznámení uvedeno, že kácení døevin rostoucích mimo les bude mít podstatný vliv na životní prostøedí v dané lokalitì, žádá ÈIŽP též doplnit plán sadovnických úprav lokality vèetnì zákresu pro lepší orientaci. Dále nejsou v oznámení uvedeny širší vztahy s významnými krajinnými prvky a zvláštì chránìnými územími, pokud se v blízkosti pøedmìtného zámìru nacházejí. Tyto údaje též požaduje ÈIŽP doplnit. Odbor ochranv orostøedí Maaistrátu hlavního mìsta Prahv (OOP MHMP) jako dotèený správní úøad má k zámìru následující pøipomínky: Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu nemá OOP MHMP k zámìru pøipomínky. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství nemá OOP MHMP k zámìru pøipomínky. Z hlediska nakládání s odpady OOP MHMP konstatuje následující: Kapitola (str. 30 až 32) pøedloženého oznámení dostateènì popisuje problematiku nakládání s odpady vznikajících v prùbìhu výstavby daného i za jeho provozu. OOP MHMP však upozoròuje na nesoulad týkající se nakládání s odpadem katalogového èísla (zemina a kamení neuvedené pod È kategorie "O"), který pøedstavuje nejvìtší podíl (30000 m3) na produkci odpadu v prùbìhu výstavby. Podle kapitoly Rozptylová studie (str. 12) bude citovaný odpad ihned odvážen na skládku. Naproti tomu kapitola Odpady uvádí možné využití. Pøed zapoèetím výstavby by tedy mìla být zhodnocena míra možnosti využití citovaného odpadu. Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nemá OOP MHMP k oznámení zásadní pøipomínky a nepožaduje pokraèovat v hodnocení dalšími stupni procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. tel.: "

6 6 z 12 - S- MHMP /2008/00 P NI/EIA! 573-2/N ov Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že hodnocení bylo provedeno v dostateèném rozsahu a pøedložený zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP konstatuje, že oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, a k jeho zpracování nemá pøipomínky. Jelikož nelze zcela vylouèit možné hnízdìní ptákù, OOP MHMP požaduje provádìt manipulaci s døevinami mimo hnízdní období. Z hlediska myslivosti nemá OOP MHMP k zámìru žádné pøipomínky. Z hlediska ochrany vod OOP MHMP ve svém vyjádøení uvádí následující: Pøedložený zámìr øeší výstavbu dvou bytových domù se 7 nadzemními a jedním podzemním podlažím pro parkování automobilù. Podlahy podzemních garáží musí být odolné proti pùsobení ropných látek a nesmí být odkanalizovány. Oba objekty mají být napojeny samostatnými pøípojkami na veøejný vodovodní øad v ulici Devonské, produkce splaškových vod je pøedpokládána v množství cca m3'rok-1 s jejím zaústìním do jednotné kanalizace v téže ulici. Technické podmínky pro napojení objektù na veøejný vodovod a odvedení splaškových odpadních vod kanalizací je nezbytné odsouhlasit spoleèností Pražské vodovody a kanalizace a.s. Kvalita vypouštìných odpadních vod musí být v souladu s platným Kanalizaèním øádem pro jednotnou kanalizaci v povodí ÚÈOV. Likvidace deš ových vod od obou objektù se pøedpokládá øízeným odtokem pøes retenèní nádrž o objemu 30 m3 do pøípojky objektu B a dále do jednotné kanalizace. Pro dodržení požadavkù vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP, ve znìní pozdìjších zmìn - pøednostního využití vsaku srážkových vod a dále pak požadavkù stanovených Kanalizaèním øádem kanalizace pro veøejnou potøebu na území hlavního mìsta Prahy v povodí ÚÈOV, tj. splnìní požadavku výhradního odvádìní vod z drenážních systémù do deš ové kanalizace nebo pøímo do vodních tokù (viz kap. 8.6 a) OOP MHMP požaduje, aby podkladem pro územní rozhodnutí, tzn. vè. návrhu likvidace deš ových vod, který bude proveden na základì podrobného hydrogeologického prùzkumu, bylo vyjádøení místnì pøíslušného vodoprávního úøadu mìstské èásti Praha 5 dle ust. 18 zákona È. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon). Podaná žádost o vyjádøení musí mít náležitosti dle vyhlášky è. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádøení a o náležitostech povolení, souhlasù a vyjádøení vodoprávního úøadu. Podkladem pro posouzení musí být podrobné hydrogeologické posouzení s provedením infiltraèních pokusù pro zjištìní reálných hodnot nasycené hydraulické vodivosti. Podstatné bude zjištìní hladiny podzemní vody a její agresivity. Provedení podrobného inženýrsko-geologického prùzkumu vychází i z doporuèení pøedložené archivní rešerše RNDr. Podpìry. Dále OOP MHMP doporuèuje využití akumulovaných deš ových vod pro zalévání zelenì. V pøípadì požadavku provozovatele na zajištìní øízeného odtoku deš ových vod do kanalizace je nezbytné tuto podmínku respektovat. OOP MHMP upozoròuje na souèasné omezení kapacity ÚÈOV pøed její plánovanou rekonstrukcí a rozšíøením. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 tel.:

7 7 z 12 - S- MHMP /2 008/00 P NI/EIA! 573-2/N ov OOP MHMP dále upozoròuje, že napojení na kanalizaci v povodí ÚÈOV zapovídá osazování drtièù kuchyòských odpadù na vnitøní kanalizaci, nebo z pohledu právní úpravy je kuchyòský odpad odpadem dle ust. 3 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších právních úprav. Z vodohospodáøského hlediska OOP MHMP nepožaduje pokraèování v procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Odbor kultury. památkové péèe a cestovního ruchu Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (OKP MHMP) nemá k zámìru žádné závažné pøipomínky. Ve svém vyjádøení upozoròuje na nìkteré povinnosti vyplývající ze zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, v platném znìní (zpùsob projednání zámìru s OKP MHMP, zajištìní archeologického prùzkumu). Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených, doplòujících informací od oznamovatele zámìru a podle hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu ~ k následujícím závìrùm: Zámìr a jeho umístìní Navržené bytové domy jsou situovány pøi ulici Oevonská. Jedná se o zatím nezastavìnou lokalitu vymezenou ulicí Oevonská a stávající zástavbou sídlištního charakteru. V zástavbì se jedná o objekty s bytovou funkcí a polyfunkèní domy s pøevážnì administrativní funkcí a laboratoøemi (Èeská služba, Geotechnika a.s., AOUATEST a.s.). Fenoménem oblasti je ulice K Barrandovu. Ulice K Barrandovu je souèástí vnitøního mìstského okruhu. Vnìjší mìstský okruh je však ve výstavbì. Z tohoto dùvodu je ulice K Barrandovu permanentnì pøetížena dopravou vèetnì tranzitn í dopravy. Právì doprava je rozhodující pro hlukové klima a kvalitu ovzduší v oblasti. Podle pøíslušného stavebního úøadu je zámìr v souladu s funkèním využitím podle ÚPn (viz vyjádøení odboru územního rozhodování Úøadu mìstské èásti Praha 8 ze dne zn. OÚR HI.p. 970/ /08 - Va). K regulativùm ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací je pøedmìtem øízení podle stavebního zákona, které provádí stavební úøad. Vlivv na ovzduší a klima Pro potøeby oznámení zámìru byla pøedložena rozptylová studie (èervenec 2008), kterou vypracovat Ing. Miloš Pulkrábek. Pøedložená studie je zpracována pro fázi výstavby a pro fázi po uvedení zámìru do provozu. Souèasnì uvažuje studie dva èasové horizonty - pøed zprovoznìním jižní èásti pražského okruhu (2009) a po jeho uvedení do provozu (2012). Hodnocení vlivu je provedeno pro zneèiš ující látky: oxid dusièitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), suspendované èástice PM1o a benzen. Hodnocení imisního pozadí vychází z výsledkù mìøení na všech stanicích AIMS v letech , jejich interpretaci na dané místo v závislosti na umístìní, nadmoøské výšce a blízké výrazné dopravì a s pøihlédnutím k hodnotám matematického modelu zneèištìní ovzduší ATEM (aktualizace 2006). V zájmovém území lze v souèasné dobì oèekávat imisní koncentracemi NO2 v rozmezí hodnot jj9/m3. Prùmìrné roèní koncentrace suspendovaných èástic frakce PM1o se pohybují na úrovni 37 jj9/m3. Prùmìrné roèní imisní limity CO a benzenu nejsou v øešené lokalitì pøekraèovány. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 tel.:

8 - 8 z 12 S- MHMP /2008/00 P M/EIAl /N ov Na základì výše uvedeného lze konstatovat, že navrhovaná výstavba bytových domù je situována do lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní situace v zájmovém území je výraznì ovlivnìna automobilovým provozem na ul. K Barrandovu. Výrazné zlepšení kvality ovzduší lze oèekávat po uvedení jižní èásti obchvatu Prahy do provozu. Ve fázi výstavby jsou navrhována technická opatøení, která mají omezit nežád9ucí vliv na kvalitu ovzduší. Jedná se zejména o uplatnìní postupù a prostøedkù minimalizujících prašnost, jako napø. zajištìní èištìní vozidel pøi výjezdu ze staveništì, zkrápìní zneèištìných ploch a pozemních komunikací atp. Pro výpoèet imisních pøíspìvkù byla uvažována tìžká nákladní doprava (200 jízd TNA dennì po dobu 3 týdnù) a výkopové práce, pøi nichž dojde k odtìžení 15 tis. tun zeminy. Imisní pøíspìvek NO2 k prùmìrným roèním koncentracím byl na okraji komunikací zatížených staveništní dopravou vypoèten na 0,009 /lg/m3, vzhledem k maximálním krátkodobým koncentracím lze pøíspìvek NO2 oèekávat do 4,1 /lg/m3. Imisní pøíspìvky PM1o budou ve vztahu k prùmìrným denním koncentracím v hodnotách do 2,6 /lg/m3 a k prùmìrným roèním imisním koncentracím budou max. do 0,38 /lg/m3. Ve fázi provozu je hodnocen vliv zámìru na kvalitu ovzduší v souvislosti s vytápìním a vyvolanou dopravou. Výpoèet imisních pøíspìvkù byl proveden metodikou SYMOS 97 v sedmi vytipovaných referenèních bodech. Z rozptylové studie vyplývá, že imisní pøíspìvky budou ke krátkodobým imisním koncentracím NO2 na úrovni jj9/m3. Maximální pøíspìvky k prùmìrné roèní koncentraci NO2 budou øádovì v jj9/m3. Vypoètené maximální pøíspìvky k prùmìrným denním koncentracím suspendovaných èástic PM1o se pohybují na úrovni 10-2 jj9/m3. Zájmové území spadá do oblasti se støedními rozptylovými podmínkami. Samotný provoz navrženého zámìru však nebude mít na kvalitu ovzduší v zájmovém území významný vliv. Tento pøedpoklad je dán zejména tím, že navrhovaná spalovací zaøízení jsou nízkoemisní, komíny jsou v dostateèné výšce na terénem, vyvolaná doprava je relativnì nízká a odvìtrání hromadných garáží je vyústìno nad støechou objektu. Ve výhledovém roce 2012, v nìmž by mìl být zprovoznìn obchvat Prahy, lze oèekávat snížení hodnot prùmìrných roèních imisních koncentrací NO2 na úroveò 30,2-33,4 jjg/m3. Pøíslušný orgán ochrany ovzduší OOP MHMP považuje provedené hodnocení vlivu zámìru na kvalitu ovzduší za dostateèné, nemá k nìmu žádné pøipomínky a nepožaduje pokraèování v dalších stupních procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Potencionální negativní vlivy zámìru lze minimalizovat vhodnými opatøeními na pøijatelnou míru (jsou souèástí oznámení) a vzhledem k jejich èasovému omezení je zámìr z hlediska kvality ovzduší a klimatu akceptovatelný. Vlivy na hlukovou situaci Souèástí oznámení je samostatná akustická studie hodnotící vlivy zámìru v období výstavby (Ing. Tomáš Rozsíval - Akustika Praha s.r.o.; èíslo zprávy SHR-08; ) a v období po realizaci (Ing. Tomáš Rozsíval - Akustika Praha s.r.o.; èíslo zprávy 312-SHR- 08; ). Dále byla pøíslušnému úøadu pøedložena studie (Ing. Tomáš Rozsíval - Akustika Praha s.r.o.; èíslo zprávy 312.3A-SHR-08; ), která byla podkladem pro vyjádøení pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví - HS HMP (viz výše). Z citovaných materiálù vyplývá následující: Dle citovaných studií navržené bytové domy vèetnì vyvolané dopravy nebudou zdrojem hluku, který by byl ve vztahu k okolní zástavbì nadlimitní a který by mìl potenciál ovlivnit hlukové klima v okolí navržených domu. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 tel.:

9 9 z 12 - S- MHMP /2008/00 P NI/EIAl5 73-2/N ov Nejhluènìjší èinností v dobì výstavby projektovaných domù budou zemní práce. Podle výpoètù nepøesáhne hluk v dobì zemních prací vokolních chránìných venkovních prostorech staveb hodnotu LAeq = 65 db, tj. hodnotu hygienického limitu hluku platného po dobu stavebních prací v dobì mezi 7. a 21. hodinou. Práce budou probíhat výhradnì v tuto dobu. S ohledem na výše uvedené a na vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy (není požadováno zpracování dokumentace ve smyslu 8 zákona) lze konstatovat, že za pøedpokladu dodržení v oznámení uvedených podmínek jsou vlivy na hlukové pomìry akceptovatelné. Vlivv na Dùdu. horninové Drostøedí a Døírodní zdroje Dotèená pùda není souèástí zemìdìlského funkcí lesa. pùdního fondu ani pozemkù urèených k plnìní Realizace navržené stavby si vyžádá terénní úpravy a výkopové práce, které se dotknou mìlkých vrstev horninového prostøedí. Tyto zásahy nebudu mìnit reliéf území a nenaruší stabilitu území. V lokalitì navržené stavby a jejím okolí v souèasné dobì je tìžba vylouèena. Vlivy na pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje jsou akceptovatelné. Vlivy na povrchové a podzemní vody Navržený zámìr nemá významné nároky na spotøebu vody. Deš ové vody z areálu budou svedeny areálovou deš ovou kanalizací do retenèní nádrže. Recipientem deš ových vod bude veøejná jednotná kanalizace ON 400 v Devonské ulici. Podle aktuálního podrobného inženýrskogeologického prùzkumu (K+K prùzkum, s.r.o.; srpen 2008), který má pøíslušný úøad k dispozici, je likvidace srážkových vod formou zasakování do pevného geologického prostøedí v daném území znaènì omezená a je doporuèeno tyto vody likvidovat jiným zpùsobem, napø. odvodem do jednotné deš ové kanalizace. Recipientem splaškových odpadních vod bude veøejná jednotná kanalizace ON 400 v Oevonské ulici, která je zakonèená na ÚÈOV. Zpùsob likvidace odpadních vod pøedstavuje standardní technické øešení. Samotný pøíspìvek odpadních vod na Ústøední èistírnì odpadních vod Praha nepøedstavuje neúnosné zatížení. V souèasné dobì je s cílem splnìní kvality odtoku z ÚÈOV pøipravována celková rekonstrukce a zkapacitnìní této èistírny (viz stanovisko COP MHMP ze dne è.j. MHMP /2005/00PNI/EIA/154-8/Žá). Navržený zámìr byl kladnì projednán se spoleènostmi Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (vyjádøení zn. PVK 16362/0TPÈ/08 ze dne ) a Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. (stanovisko zn. 3753/08/2/02/Øí ze dne ). Navržený zpùsob likvidace odpadních vod bude projednán s pøíslušným vodoprávním úøadem v rámci následných správních øízení. Za pøedpokladu dodržení opatøení pro nepøíznivých vlivù jsou vlivy akceptovatelné. prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci 1 tel.:

10 -loz12- S- MHMP /2 008/00 P NI/EIN 573-2/N ov Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy Zámìr významnì negativnì neovlivní zvláštì chránìná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani evropsky významné lokality èi ptaèí oblasti. V øešené lokalitì ani v širším zájmovém území se nenachází žádný památný strom. Dle vegetaèní mapy hlavního mìsta Prahy se na dotèených pozemcích nachází 'sídlištní zeleò. Tato zeleò je charakteristická rozvolnìnou sídlištní zástavbou. V daném pøípade se jedná o plochy, které již delší dobu podléhají spontánnímu vývoji. Zvláštì chránìné druhy rostlina živoèichù nejsou v zájmovém území oèekávány. V dùsledku realizace zámìru dojde ke kácení døevin rostoucích mimo les. Pro úèely døíve navrženého zámìru na identických pozemcích byl zpracován v roce 2006 Ing. Evou Vodrážkovou dendrologický prùzkum. Tento prùzkum posloužil jako podklad pøi podání žádosti o povolení kácení døevin rostoucích mimo les. Kopie povolení odboru dopravy a ochrany životního prostøedí Úøadu mìstské èásti Praha 5 zn. ODŽ/3146 /07/Køeh ze dne spolu s dendrologickým prùzkumem jsou pøílohou pøedloženého oznámení. V rámci dendrologického prùzkumu bylo na dotèených pozemcích identifikováno celkem 91 døevin a porostù døevin. Druhovì mezi døevinami dominoval topol èerný a vrba jíva, které místy vytváøejí husté porosty mladých náletù. Dále se zde nacházejí stromy - javor mléè, javor babyka, bøíza bìlokorá, líska turecká, jasan ztepilý, tøešeò ptáènice. Obvody kmenu stromù jsou pøevážnì cm. Nìkolik mohutnìjších jedincù je ve špatném zdravotním stavu. Sadovnická hodnota døevin byla vyhodnocena v rozmezí dobrá až nedostaèující. Realizace aktuálního zámìru si vyžádá kácení døevin ve stejném rozsahu, na který se vztahuje povolení pøíslušného orgánu ochrany pøírody Úøadu mìstské èásti Praha 5 (viz výše). Na dotèených pozemcích dojde k likvidaci zbytku postagrárního lada a extenzívních trávníkù. Souèástí zámìru budou sadové úpravy s výsadbou nových døevin a založením nových trávníkù (viz str. 3-6 oznámení). Minimální podíl zapoèitatelné zelenì podle ÚPn (KZ) bude splnìn. Detailní projekt vegetaèních úprava rozsah kácených døevin bude upøesnìn v následujících fázích pøípravy projektu na základì požadavkù pøíslušného orgánu ochrany pøírody. Orgán ochrany prostøedí OOP MHMP nemá k zámìru a k zpracovanému pøipomínky. oznámení zásadní Z hlediska ochrany pøírody je zámìr akceptovatelný. Vlivy na krajinu Umístìním uvažovaného zámìru nemùže být snížen èi zmìnìn krajinný ráz. Jedná se o 2 sedmipodlažní bytové domy. Stavba se svou hmotou nebude výraznì uplatòovat v širším území. Zámìrem nejsou dotèeny žádné charakteristické pøírodní, kulturní èi historické struktury. Aktivita s ohledem na souèasný stav území nemùže snížit historické, estetické èi pøírodní hodnoty daného místa. Vliv zámìru na krajinu je akceptovatelný. oop~cityofpra~ue.cz tel.: fax: '007074

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí

Více

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO ~, HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin Vyrizuje/linka Bc Linda / 5911 Datum 352011 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznamovatel: Onegast s.r.o. Koněvova 22 130 00 Praha 3 Zpracovatel: Ing.

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více