ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P /2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlívù na žívotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvísejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní (dále jen zákon) Název: Bytové domy "Panorama Barrandov", ul. Devonská, Praha 5 - k. ú. Hluboèepy Zaøazení zámìru dle zákona: Pøíloha è. 1, kategorie II, bod 10.6 Umístìní: kraj: obec: hlavní mìsto Praha hlavn í mìsto Praha mìstská èást: katastrální území: Praha 5 Hluboèepy Oznamovatel: M-lnvest Barrandov, a.s.; IÈ: ; Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1683/127 Charakter a kapacita zámìru: Pøedložené oznámení zámìru hodnotí vliv výstavby a provozu dvou bytových domù (oznaèených písmeny A a B) se sedmi nadzemními podlažími. V nadzemních èástech jednotlivých domù bude umístìno max. 146 bytových jednotek. Podzemní èást (1. PP) bude pro oba domy spoleèná a bude využívána pro technické zázemí, sklepy a hromadnou garáž. Zámìr bude umístìn pøi ul. Devonská, k. ú. Hluboèepy. Pøedpokládaný termín dokonèení zámìru je II. ètvrtletí Pro dopravu v klidu je navrženo 158 parkovacích stání v podzemní garáži a 8 parkovacích míst pro návštìvníky na zpevnìné asfaltové ploše. Celkem je navrženo 166 parkovacích stání. Zámìr spadá do zóny 4 dle èlenìní Pøílohy è. 1a k vyhlášce è. 26/1999 Sb. HMP. Odvìtrání hromadné garáže bude vyústìno nad støechy objektù. Vytápìní a ohøev TUV budou zajiš ovat dvì kotelny na zemní plyn, umístìné v jednotlivých domech. Kotelna v domì A bude osazena dvìma kondenzaèními kotli Viessmann VITOCROSSAL o výkonu 2 x 175 kw. V kotelnì umístìné v domì B je navržen pouze jeden plynový kotel Viessmann VITOCROSSAL o výkonu 175 kw. Odkouøení kotlù bude realizováno komíny s vyústìním nad støechami jednotlivých objektù. Dopravní napojení bytového souboru je uvažováno z ul. Devonská, navazující na stávající komunikace Geologická, Slavinského a K Barrandovu. V dobì výstavby bude doprava na staveništì vedena po stávajících komunikacích Devonská a Geologická. tel.: J

2 - 2 z 12 - S- MHMP /2008/00 P NI/EW 573-2/N ov Areál bytových domù je navržen na celkové ploše m2 Pøedložené oznámení zámìru je zpracováno pro jednu variantu. Zjiš ovací øízení: Pøi zjiš ovacím øízení se zjiš uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze È. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù. Zámìr byl již jednou podroben zjiš ovacímu øízení pod názvem "Panorama Barrandov - Praha 5, ul. Devonská, k.ú. Hluboèepy" s tím, že odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy rozhodl, že zámìr nebude posuzován (viz závìr zjiš ovacího øízení SZn. S-MHMP /2006/00PNI/EIA/292-2/Nov ze dne ). V prùbìhu roku 2008 byl projekt ze strany oznamovatele pøehodnocen a byla posílena jeho bytová funkce na úkor døíve uvažovaných ateliérù. Náhrada ateliérù byty zvýšila potøebný poèet parkovacích stání z døíve navržených 137 na 166. Rovnìž se zmìnilo architektonické øešení navrženého souboru. Z dùvodu zajištìní vìtšího soukromí a svìtelných podmínek byly zajištìny zvìtšené odstupy od stávající zástavby. Zmìna architektonického øešení a pokrok v oblasti otopných systému umožnily snížit výkon pùvodních plynových kotlù z 720 kw na nynìjších 525 kw. Oznámení zámìru "Bytové domy "Panorama Barrandov", ul. Devonská, Praha 5 - k. ú. Hluboèepy" (srpen 2008) bylo zpracováno podle pøílohy È. 3 zákona Ing. Pavlem Beranem, Ph.D., držitelem autorizace dle zákona. V oznámení je podrobný popis souèasného stavu dotèeného území a jsou identifikovány oèekávané vlivy pøi realizaci i provozu zámìru. Zpracovatel oznámení pøi svém hodnocení došel k závìru, že novì navržený zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù je v oznámení navržen soubor opatøení. K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:. hlavní mìsto Praha (vyjádøení è.j. MHMP /2008 ze dne ). mìstská èást Praha 5 (vyjádøení è.j. MÈ05/19612/2008/0DŽ/beshp ze dne ). Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy (vyjádøení zn. Z.HK/3539/53539/08/Hlu-p.970/M-100 ze dne ). Èeská inspekce životního prostøedí (vyjádøení zn. ÈIŽP/41/IPP/ /08/PTM ze dne ). odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (vyjádøení SZn. S-MHMP /2008/1/00PNI ze dne ). odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy (vyjádøení è.j. S-MHMP /2008/Rad ze dne ). Pøímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu 8 není ve vyjádøeních uplatnìn. Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu, Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 oop(áicityofprague.cz tel.:

3 3 z 12 S- MHMP /2008/00 P NI/EW 573-2/N ov Hlavní mìsto Praha (HMP) má k zámìru následující pøipomínky: l hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù je zámìr situován do funkèní plochy SV - všeobecnì smíšené, lvo - zvláštní ostatní a OB - èistì obytné. Ve smìrné èásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn) je pro plochy ZOS urèená míra využití území kódem F. Pro èást funkèní plochy SV byla provedena úprava platného územního plánu È. U 0474 ze SV - F na kód SV - G. Tato úprava však byla provedena pro jiné urbanistické a hmotové øešení obytného souboru. Pro nové øešení je tøeba získat vyjádøení o platnosti provedené úpravy. Toto vyjádøení nebylo dosud vydáno. Nezávisle na tom je možné konstatovat, že novì pøedložené øešení 2 bytových domù orientovaných kolmo k ulici Oevonské je kvalitnìjší než pøedchozí øešení. Umístìní 100% bytové funkce ve funkèní ploše SV - všeobecnì smíšené je pouze výjimeènì pøípustné. Z tohoto dùvodu je tøeba požádat o souhlas s výjimeènì pøípustným funkèním využitím. Z akustického hlediska je tøeba pro pøehledné zobrazení rozložení hluku v dotèeném území pøekreslit vypoètené izofony, resp. hluková pásma do reálného mapového podkladu, nebo v pøípadì výpoètu s využitím digitální mapy nebo ortofotomapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí. Vlastní pracovní grafické výstupy z použitého programu nejsou pro celkové hodnocení situace dostateènì pøehledné. Z hlediska ochrany ovzduší je v pøedloženém oznámení konstatováno, že stávajícím dominantním zdrojem zneèištìní jsou emise z automobilové dopravy na ul. K Barrandovu. Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení komunikace K Barrandovu prùmìrné roèní koncentrace N02 mohou pøesáhnout /lg/m3, prùmìrné roèní koncentrace PM1o mohou pøesáhnout /lg/m3. Emise z dopravy obytného souboru "Panorama Barrandov" nebudou mít vliv na celkovou imisní situaci v území. Vzhledem k dopravnímu zatížení projekt pøedpokládá výstavbu døevìné protihlukové stìny. Autoøi studie oèekávají, že po dokonèení silnièního okruhu dojde ke snížení dopravní zátìže na ul. K Barrandovu a ke zlepšení imisní situace. Z hlediska mìstské zelenì je koeficient zelenì (KZ) splnìn. Pro pøedmìtnou lokalitu byl zpracován dendrologický prùzkum. K pøedloženému oznámení nemá HMP pøipomínky. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá HMP k oznámení pøipomínky. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu (ZPF) leží lokalita uvnitø souèasnì zastavìného území, v katastrálním území Hluboèepy, parc. è. 970/1, 971/5, 971/8 a 971/9. Pozemky dotèené výstavbou jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plochy a nejsou souèástí ZPF. V souèasné dobì je zde ruderální plocha porostlá náletovými i vysazenými døevinami. Pùvodní pùdní pokryv se zde nenachází, dotèené pozemky jsou pøekryty antropogenními navážkami a pøekopanými zeminami. Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s platným ÚPn a neznamená žádný negativní vliv. Z geologického hlediska a z hlediska hospodaøení s odpady nemá HMP k oznámení pøipomínky. Z dopravního hlediska k pøedloženému oznámení HMP uvádí následující: Z formálního hlediska upozoròuje, že veškeré údaje týkající se dopravní problematiky je žádoucí pro vetší pøehlednost uvádìt v kapitole 7.1. (Nároky na dopravní infrastrukturu) oznámení. tel.: "

4 - 4 z 12 S- MHMP /2008/00 P M/EIN 573-2/N ov S ohledem na jednosmìrný provozní režim v ul. Geologické je tøeba doplnit informaci o pøedpokládané trase vyvolané zdrojové a cílové dopravy pøi výjezdu z lokality do oblasti Slivence nebo do sídlištì Barrandov. HMP postrádá v kapitole 7.1. oznámení alespoò rámcové údaje týkající se pøedpokládaného rozsahu staveništní dopravy v pracovních dnech a popis jejich pøedpokládaných tras.. Z hlediska zásobování vodou, odkanalizování, vodních tokù, nadøazených telekomunikaèních sítí a z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií nemá HMP k oznámení pøipomínky. Mìstská èást Praha 5. (MÈ P5) má k zámìru následující pøipomínky: Z hlediska ochrany pøírody a krajiny MÈ P5 upozoròuje, že v rámci uvedené akce bylo rozhodnutím è.j. ODZ/3146/07/Køeh ze dne povoleno kácení døevin na parcelách è. 970/1,971/5, 971/8, 971/9, k. ú. Hluboèepy. Protože došlo po vydání rozhodnutí ke zmìnì umístìní stavby, MÈ P5 požaduje pøedložení koneèné situace sadových úprav vèetnì soupisu vysazovaných døevin. Se zámìrem MÈ P5 souhlasí. Z hledisek nakládání s odpady a vodního hospodáøství MÈ PS ve svém vyjádøení upozoròuje na nìkteré povinnosti.. které vyplývají z platných právních pøedpisù, které bude nutno v rámci návazných fází pøípravy a realizace projektu zohlednit. Z hlediska ochrany ovzduší MÈ P5 konstatuje, že v prùbìhu realizace stavebních prací, zejména pak prací zemních, je nutno vhodnými technickými stavebnì-technologickými a logistickými opatøeními minimalizovat primární a sekundární prašnost. Za této podmínky a s pøihlédnutím k závìrùm rozptylové studie zpracované Ing. Milošem Pulkrábkem, osobou dle 15 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní, nemá MÈ P5 k realizaci pøedmìtného zámìru v souladu se skuteènostmi uvedenými v aktuálnì zpracovaném oznámení žádných dalších pøipomínek èi výhrad. HYQienická stanice hlavního mìsta následující: Prahy (HS HMP) ve svém vyjádøení konstatuje Dle závìrù pøíslušných kapitol oznámení, resp. podle finálního zpracování technické zprávyèásti akustika s datem , pøedloženého HS HMP dne (v oznámení nebyla tato zpráva kompletní a øádná), navržená stavba zpùsobí z hlediska ovzduší jen velmi malé imisní pøitížení v okolí a kvalitu ovzduší prakticky neovlivní. Z hlediska hluku pak technická zpráva - èást akustika konstatuje, že nárùst provozu související s užíváním domu souboru "Panorama Barrandov" se projeví, nezpùsobí však pøekroèení hygienického limitu (u obytných domu v denní dobì výpoètový nárùst max. do 0,3 db, v dobì noèní pak do 1,1 db -v obou pøípadech bez pøekroèení hygienického limitu). Na základì výše uvedených skuteèností orgán ochrany veøejného zdraví HS HMP nepovažuje za nutné pøedložený zámìr dále posuzovat dle zákona è. 100/2001 Sb. Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) má k pøedloženému oznámení níže uvedené pøipomínky a požaduje jejich doplnìní. Z hlediska odpadového hospodáøství ÈIŽP konstatuje, že v kapitole 4 oznámení (odpady) se neuvádí pùvodce odpadù pøi výstavbì. Z hlediska ochrany ovzduší nemá ÈIŽP k zámìru žádné pøipomínky. Z hlediska ochrany vod nemá ÈIŽP k zámìru zásadní pøipomínky. Požaduje však doplnit údaje o tom, do které kanalizace budou vypouštìny odpadní vody, tj. kapacitu koncové tel.:

5 - 5 z 12 - S- MHMP /2 008/00 P NI/EIA/ 573-2/N ov èistírny odpadních vod a o zhodnocení vlivu nárùstu odpadních vod na funkci èistírny odpadních vod a z toho vyplývající následné ovlivnìní povrchových vod. V pøípadì, že budou odpadní vody svedeny na Ústøední èistírnu odpadních vod Praha (ÚÈOV). ÈIŽP upozoròuje, že tato èistírna byla budována v 60. letech a má provozní i technické problémy. ÈIŽP dále požaduje pøípadnì doplnit závazný souhlas provozovatele kanalizace s pøipojením srážkových a splaškových vod na veøejnou kanalizaci jako podmínku realizace. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny má ÈIŽP k zámìru následující pøipomínky: ÈIŽP upozoròuje, že pro kácení døevin rostoucích mimo les a též køovin je dle zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, tøeba povolen í od pøíslušných orgánù ochrany pøírody. Dále z pohledu zákona o ochranì pøírody a krajiny ÈIŽP žádá o kompenzaci ekologické újmy, která bude øešena v procesu stavebního povolení spoleènì s eventuelním kácením døevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbou, vèetnì následné péèe. Dále ÈIŽP uvádí, že výèet druhù živoèichù, kteøí se vyskytují na dané lokalitì, je velmi obecný, jelikož zde nejsou uvedeni žádní savci ani bezobratlí, jejichž výskyt lze na lokalitì pøedpokládat a též je v oznámení pozdìji pøipouštìn (str. 47). Zoologický prùzkum proto požaduje ÈIŽP doplnit. Dále je v oznámení zmiòován zásah do pøirozeného prostøedí volnì žijících ptákù a pøípadnì do jejich pøirozeného vývoje vzhledem k možnému hnízdìní nìkterých druhù. To je dle 5a zákona è. 114/1992 Sb. zakázáno. Pro umožnìní pøíslušného zásahu je tøeba získat výjimku dle citovaného zákona od pøíslušných orgánù ochrany pøírody. Vzhledem k tomu, že je v oznámení uvedeno, že kácení døevin rostoucích mimo les bude mít podstatný vliv na životní prostøedí v dané lokalitì, žádá ÈIŽP též doplnit plán sadovnických úprav lokality vèetnì zákresu pro lepší orientaci. Dále nejsou v oznámení uvedeny širší vztahy s významnými krajinnými prvky a zvláštì chránìnými územími, pokud se v blízkosti pøedmìtného zámìru nacházejí. Tyto údaje též požaduje ÈIŽP doplnit. Odbor ochranv orostøedí Maaistrátu hlavního mìsta Prahv (OOP MHMP) jako dotèený správní úøad má k zámìru následující pøipomínky: Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu nemá OOP MHMP k zámìru pøipomínky. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství nemá OOP MHMP k zámìru pøipomínky. Z hlediska nakládání s odpady OOP MHMP konstatuje následující: Kapitola (str. 30 až 32) pøedloženého oznámení dostateènì popisuje problematiku nakládání s odpady vznikajících v prùbìhu výstavby daného i za jeho provozu. OOP MHMP však upozoròuje na nesoulad týkající se nakládání s odpadem katalogového èísla (zemina a kamení neuvedené pod È kategorie "O"), který pøedstavuje nejvìtší podíl (30000 m3) na produkci odpadu v prùbìhu výstavby. Podle kapitoly Rozptylová studie (str. 12) bude citovaný odpad ihned odvážen na skládku. Naproti tomu kapitola Odpady uvádí možné využití. Pøed zapoèetím výstavby by tedy mìla být zhodnocena míra možnosti využití citovaného odpadu. Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nemá OOP MHMP k oznámení zásadní pøipomínky a nepožaduje pokraèovat v hodnocení dalšími stupni procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. tel.: "

6 6 z 12 - S- MHMP /2008/00 P NI/EIA! 573-2/N ov Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že hodnocení bylo provedeno v dostateèném rozsahu a pøedložený zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP konstatuje, že oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, a k jeho zpracování nemá pøipomínky. Jelikož nelze zcela vylouèit možné hnízdìní ptákù, OOP MHMP požaduje provádìt manipulaci s døevinami mimo hnízdní období. Z hlediska myslivosti nemá OOP MHMP k zámìru žádné pøipomínky. Z hlediska ochrany vod OOP MHMP ve svém vyjádøení uvádí následující: Pøedložený zámìr øeší výstavbu dvou bytových domù se 7 nadzemními a jedním podzemním podlažím pro parkování automobilù. Podlahy podzemních garáží musí být odolné proti pùsobení ropných látek a nesmí být odkanalizovány. Oba objekty mají být napojeny samostatnými pøípojkami na veøejný vodovodní øad v ulici Devonské, produkce splaškových vod je pøedpokládána v množství cca m3'rok-1 s jejím zaústìním do jednotné kanalizace v téže ulici. Technické podmínky pro napojení objektù na veøejný vodovod a odvedení splaškových odpadních vod kanalizací je nezbytné odsouhlasit spoleèností Pražské vodovody a kanalizace a.s. Kvalita vypouštìných odpadních vod musí být v souladu s platným Kanalizaèním øádem pro jednotnou kanalizaci v povodí ÚÈOV. Likvidace deš ových vod od obou objektù se pøedpokládá øízeným odtokem pøes retenèní nádrž o objemu 30 m3 do pøípojky objektu B a dále do jednotné kanalizace. Pro dodržení požadavkù vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP, ve znìní pozdìjších zmìn - pøednostního využití vsaku srážkových vod a dále pak požadavkù stanovených Kanalizaèním øádem kanalizace pro veøejnou potøebu na území hlavního mìsta Prahy v povodí ÚÈOV, tj. splnìní požadavku výhradního odvádìní vod z drenážních systémù do deš ové kanalizace nebo pøímo do vodních tokù (viz kap. 8.6 a) OOP MHMP požaduje, aby podkladem pro územní rozhodnutí, tzn. vè. návrhu likvidace deš ových vod, který bude proveden na základì podrobného hydrogeologického prùzkumu, bylo vyjádøení místnì pøíslušného vodoprávního úøadu mìstské èásti Praha 5 dle ust. 18 zákona È. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon). Podaná žádost o vyjádøení musí mít náležitosti dle vyhlášky è. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádøení a o náležitostech povolení, souhlasù a vyjádøení vodoprávního úøadu. Podkladem pro posouzení musí být podrobné hydrogeologické posouzení s provedením infiltraèních pokusù pro zjištìní reálných hodnot nasycené hydraulické vodivosti. Podstatné bude zjištìní hladiny podzemní vody a její agresivity. Provedení podrobného inženýrsko-geologického prùzkumu vychází i z doporuèení pøedložené archivní rešerše RNDr. Podpìry. Dále OOP MHMP doporuèuje využití akumulovaných deš ových vod pro zalévání zelenì. V pøípadì požadavku provozovatele na zajištìní øízeného odtoku deš ových vod do kanalizace je nezbytné tuto podmínku respektovat. OOP MHMP upozoròuje na souèasné omezení kapacity ÚÈOV pøed její plánovanou rekonstrukcí a rozšíøením. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 tel.:

7 7 z 12 - S- MHMP /2 008/00 P NI/EIA! 573-2/N ov OOP MHMP dále upozoròuje, že napojení na kanalizaci v povodí ÚÈOV zapovídá osazování drtièù kuchyòských odpadù na vnitøní kanalizaci, nebo z pohledu právní úpravy je kuchyòský odpad odpadem dle ust. 3 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších právních úprav. Z vodohospodáøského hlediska OOP MHMP nepožaduje pokraèování v procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Odbor kultury. památkové péèe a cestovního ruchu Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (OKP MHMP) nemá k zámìru žádné závažné pøipomínky. Ve svém vyjádøení upozoròuje na nìkteré povinnosti vyplývající ze zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, v platném znìní (zpùsob projednání zámìru s OKP MHMP, zajištìní archeologického prùzkumu). Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených, doplòujících informací od oznamovatele zámìru a podle hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu ~ k následujícím závìrùm: Zámìr a jeho umístìní Navržené bytové domy jsou situovány pøi ulici Oevonská. Jedná se o zatím nezastavìnou lokalitu vymezenou ulicí Oevonská a stávající zástavbou sídlištního charakteru. V zástavbì se jedná o objekty s bytovou funkcí a polyfunkèní domy s pøevážnì administrativní funkcí a laboratoøemi (Èeská služba, Geotechnika a.s., AOUATEST a.s.). Fenoménem oblasti je ulice K Barrandovu. Ulice K Barrandovu je souèástí vnitøního mìstského okruhu. Vnìjší mìstský okruh je však ve výstavbì. Z tohoto dùvodu je ulice K Barrandovu permanentnì pøetížena dopravou vèetnì tranzitn í dopravy. Právì doprava je rozhodující pro hlukové klima a kvalitu ovzduší v oblasti. Podle pøíslušného stavebního úøadu je zámìr v souladu s funkèním využitím podle ÚPn (viz vyjádøení odboru územního rozhodování Úøadu mìstské èásti Praha 8 ze dne zn. OÚR HI.p. 970/ /08 - Va). K regulativùm ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací je pøedmìtem øízení podle stavebního zákona, které provádí stavební úøad. Vlivv na ovzduší a klima Pro potøeby oznámení zámìru byla pøedložena rozptylová studie (èervenec 2008), kterou vypracovat Ing. Miloš Pulkrábek. Pøedložená studie je zpracována pro fázi výstavby a pro fázi po uvedení zámìru do provozu. Souèasnì uvažuje studie dva èasové horizonty - pøed zprovoznìním jižní èásti pražského okruhu (2009) a po jeho uvedení do provozu (2012). Hodnocení vlivu je provedeno pro zneèiš ující látky: oxid dusièitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), suspendované èástice PM1o a benzen. Hodnocení imisního pozadí vychází z výsledkù mìøení na všech stanicích AIMS v letech , jejich interpretaci na dané místo v závislosti na umístìní, nadmoøské výšce a blízké výrazné dopravì a s pøihlédnutím k hodnotám matematického modelu zneèištìní ovzduší ATEM (aktualizace 2006). V zájmovém území lze v souèasné dobì oèekávat imisní koncentracemi NO2 v rozmezí hodnot jj9/m3. Prùmìrné roèní koncentrace suspendovaných èástic frakce PM1o se pohybují na úrovni 37 jj9/m3. Prùmìrné roèní imisní limity CO a benzenu nejsou v øešené lokalitì pøekraèovány. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 tel.:

8 - 8 z 12 S- MHMP /2008/00 P M/EIAl /N ov Na základì výše uvedeného lze konstatovat, že navrhovaná výstavba bytových domù je situována do lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní situace v zájmovém území je výraznì ovlivnìna automobilovým provozem na ul. K Barrandovu. Výrazné zlepšení kvality ovzduší lze oèekávat po uvedení jižní èásti obchvatu Prahy do provozu. Ve fázi výstavby jsou navrhována technická opatøení, která mají omezit nežád9ucí vliv na kvalitu ovzduší. Jedná se zejména o uplatnìní postupù a prostøedkù minimalizujících prašnost, jako napø. zajištìní èištìní vozidel pøi výjezdu ze staveništì, zkrápìní zneèištìných ploch a pozemních komunikací atp. Pro výpoèet imisních pøíspìvkù byla uvažována tìžká nákladní doprava (200 jízd TNA dennì po dobu 3 týdnù) a výkopové práce, pøi nichž dojde k odtìžení 15 tis. tun zeminy. Imisní pøíspìvek NO2 k prùmìrným roèním koncentracím byl na okraji komunikací zatížených staveništní dopravou vypoèten na 0,009 /lg/m3, vzhledem k maximálním krátkodobým koncentracím lze pøíspìvek NO2 oèekávat do 4,1 /lg/m3. Imisní pøíspìvky PM1o budou ve vztahu k prùmìrným denním koncentracím v hodnotách do 2,6 /lg/m3 a k prùmìrným roèním imisním koncentracím budou max. do 0,38 /lg/m3. Ve fázi provozu je hodnocen vliv zámìru na kvalitu ovzduší v souvislosti s vytápìním a vyvolanou dopravou. Výpoèet imisních pøíspìvkù byl proveden metodikou SYMOS 97 v sedmi vytipovaných referenèních bodech. Z rozptylové studie vyplývá, že imisní pøíspìvky budou ke krátkodobým imisním koncentracím NO2 na úrovni jj9/m3. Maximální pøíspìvky k prùmìrné roèní koncentraci NO2 budou øádovì v jj9/m3. Vypoètené maximální pøíspìvky k prùmìrným denním koncentracím suspendovaných èástic PM1o se pohybují na úrovni 10-2 jj9/m3. Zájmové území spadá do oblasti se støedními rozptylovými podmínkami. Samotný provoz navrženého zámìru však nebude mít na kvalitu ovzduší v zájmovém území významný vliv. Tento pøedpoklad je dán zejména tím, že navrhovaná spalovací zaøízení jsou nízkoemisní, komíny jsou v dostateèné výšce na terénem, vyvolaná doprava je relativnì nízká a odvìtrání hromadných garáží je vyústìno nad støechou objektu. Ve výhledovém roce 2012, v nìmž by mìl být zprovoznìn obchvat Prahy, lze oèekávat snížení hodnot prùmìrných roèních imisních koncentrací NO2 na úroveò 30,2-33,4 jjg/m3. Pøíslušný orgán ochrany ovzduší OOP MHMP považuje provedené hodnocení vlivu zámìru na kvalitu ovzduší za dostateèné, nemá k nìmu žádné pøipomínky a nepožaduje pokraèování v dalších stupních procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Potencionální negativní vlivy zámìru lze minimalizovat vhodnými opatøeními na pøijatelnou míru (jsou souèástí oznámení) a vzhledem k jejich èasovému omezení je zámìr z hlediska kvality ovzduší a klimatu akceptovatelný. Vlivy na hlukovou situaci Souèástí oznámení je samostatná akustická studie hodnotící vlivy zámìru v období výstavby (Ing. Tomáš Rozsíval - Akustika Praha s.r.o.; èíslo zprávy SHR-08; ) a v období po realizaci (Ing. Tomáš Rozsíval - Akustika Praha s.r.o.; èíslo zprávy 312-SHR- 08; ). Dále byla pøíslušnému úøadu pøedložena studie (Ing. Tomáš Rozsíval - Akustika Praha s.r.o.; èíslo zprávy 312.3A-SHR-08; ), která byla podkladem pro vyjádøení pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví - HS HMP (viz výše). Z citovaných materiálù vyplývá následující: Dle citovaných studií navržené bytové domy vèetnì vyvolané dopravy nebudou zdrojem hluku, který by byl ve vztahu k okolní zástavbì nadlimitní a který by mìl potenciál ovlivnit hlukové klima v okolí navržených domu. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 tel.:

9 9 z 12 - S- MHMP /2008/00 P NI/EIAl5 73-2/N ov Nejhluènìjší èinností v dobì výstavby projektovaných domù budou zemní práce. Podle výpoètù nepøesáhne hluk v dobì zemních prací vokolních chránìných venkovních prostorech staveb hodnotu LAeq = 65 db, tj. hodnotu hygienického limitu hluku platného po dobu stavebních prací v dobì mezi 7. a 21. hodinou. Práce budou probíhat výhradnì v tuto dobu. S ohledem na výše uvedené a na vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy (není požadováno zpracování dokumentace ve smyslu 8 zákona) lze konstatovat, že za pøedpokladu dodržení v oznámení uvedených podmínek jsou vlivy na hlukové pomìry akceptovatelné. Vlivv na Dùdu. horninové Drostøedí a Døírodní zdroje Dotèená pùda není souèástí zemìdìlského funkcí lesa. pùdního fondu ani pozemkù urèených k plnìní Realizace navržené stavby si vyžádá terénní úpravy a výkopové práce, které se dotknou mìlkých vrstev horninového prostøedí. Tyto zásahy nebudu mìnit reliéf území a nenaruší stabilitu území. V lokalitì navržené stavby a jejím okolí v souèasné dobì je tìžba vylouèena. Vlivy na pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje jsou akceptovatelné. Vlivy na povrchové a podzemní vody Navržený zámìr nemá významné nároky na spotøebu vody. Deš ové vody z areálu budou svedeny areálovou deš ovou kanalizací do retenèní nádrže. Recipientem deš ových vod bude veøejná jednotná kanalizace ON 400 v Devonské ulici. Podle aktuálního podrobného inženýrskogeologického prùzkumu (K+K prùzkum, s.r.o.; srpen 2008), který má pøíslušný úøad k dispozici, je likvidace srážkových vod formou zasakování do pevného geologického prostøedí v daném území znaènì omezená a je doporuèeno tyto vody likvidovat jiným zpùsobem, napø. odvodem do jednotné deš ové kanalizace. Recipientem splaškových odpadních vod bude veøejná jednotná kanalizace ON 400 v Oevonské ulici, která je zakonèená na ÚÈOV. Zpùsob likvidace odpadních vod pøedstavuje standardní technické øešení. Samotný pøíspìvek odpadních vod na Ústøední èistírnì odpadních vod Praha nepøedstavuje neúnosné zatížení. V souèasné dobì je s cílem splnìní kvality odtoku z ÚÈOV pøipravována celková rekonstrukce a zkapacitnìní této èistírny (viz stanovisko COP MHMP ze dne è.j. MHMP /2005/00PNI/EIA/154-8/Žá). Navržený zámìr byl kladnì projednán se spoleènostmi Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (vyjádøení zn. PVK 16362/0TPÈ/08 ze dne ) a Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. (stanovisko zn. 3753/08/2/02/Øí ze dne ). Navržený zpùsob likvidace odpadních vod bude projednán s pøíslušným vodoprávním úøadem v rámci následných správních øízení. Za pøedpokladu dodržení opatøení pro nepøíznivých vlivù jsou vlivy akceptovatelné. prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci 1 tel.:

10 -loz12- S- MHMP /2 008/00 P NI/EIN 573-2/N ov Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy Zámìr významnì negativnì neovlivní zvláštì chránìná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani evropsky významné lokality èi ptaèí oblasti. V øešené lokalitì ani v širším zájmovém území se nenachází žádný památný strom. Dle vegetaèní mapy hlavního mìsta Prahy se na dotèených pozemcích nachází 'sídlištní zeleò. Tato zeleò je charakteristická rozvolnìnou sídlištní zástavbou. V daném pøípade se jedná o plochy, které již delší dobu podléhají spontánnímu vývoji. Zvláštì chránìné druhy rostlina živoèichù nejsou v zájmovém území oèekávány. V dùsledku realizace zámìru dojde ke kácení døevin rostoucích mimo les. Pro úèely døíve navrženého zámìru na identických pozemcích byl zpracován v roce 2006 Ing. Evou Vodrážkovou dendrologický prùzkum. Tento prùzkum posloužil jako podklad pøi podání žádosti o povolení kácení døevin rostoucích mimo les. Kopie povolení odboru dopravy a ochrany životního prostøedí Úøadu mìstské èásti Praha 5 zn. ODŽ/3146 /07/Køeh ze dne spolu s dendrologickým prùzkumem jsou pøílohou pøedloženého oznámení. V rámci dendrologického prùzkumu bylo na dotèených pozemcích identifikováno celkem 91 døevin a porostù døevin. Druhovì mezi døevinami dominoval topol èerný a vrba jíva, které místy vytváøejí husté porosty mladých náletù. Dále se zde nacházejí stromy - javor mléè, javor babyka, bøíza bìlokorá, líska turecká, jasan ztepilý, tøešeò ptáènice. Obvody kmenu stromù jsou pøevážnì cm. Nìkolik mohutnìjších jedincù je ve špatném zdravotním stavu. Sadovnická hodnota døevin byla vyhodnocena v rozmezí dobrá až nedostaèující. Realizace aktuálního zámìru si vyžádá kácení døevin ve stejném rozsahu, na který se vztahuje povolení pøíslušného orgánu ochrany pøírody Úøadu mìstské èásti Praha 5 (viz výše). Na dotèených pozemcích dojde k likvidaci zbytku postagrárního lada a extenzívních trávníkù. Souèástí zámìru budou sadové úpravy s výsadbou nových døevin a založením nových trávníkù (viz str. 3-6 oznámení). Minimální podíl zapoèitatelné zelenì podle ÚPn (KZ) bude splnìn. Detailní projekt vegetaèních úprava rozsah kácených døevin bude upøesnìn v následujících fázích pøípravy projektu na základì požadavkù pøíslušného orgánu ochrany pøírody. Orgán ochrany prostøedí OOP MHMP nemá k zámìru a k zpracovanému pøipomínky. oznámení zásadní Z hlediska ochrany pøírody je zámìr akceptovatelný. Vlivy na krajinu Umístìním uvažovaného zámìru nemùže být snížen èi zmìnìn krajinný ráz. Jedná se o 2 sedmipodlažní bytové domy. Stavba se svou hmotou nebude výraznì uplatòovat v širším území. Zámìrem nejsou dotèeny žádné charakteristické pøírodní, kulturní èi historické struktury. Aktivita s ohledem na souèasný stav území nemùže snížit historické, estetické èi pøírodní hodnoty daného místa. Vliv zámìru na krajinu je akceptovatelný. oop~cityofpra~ue.cz tel.: fax: '007074

11 11 z 12 S- MHMP /2008/00 P NI/EW 573-2/N ov Vljvvna hmotný majetek a kulturní památky Území dotèené stavbou leží v prostoru pøedpokládaného výskytu archeologických nálezù. Z tohoto dùvodu bude nutné umožnit pøíslušné organizaci provedení archeologického prùzkumu. Posuzovaná stavba je situovaná mimo památkovì chránìná území ve smyslu ustanovení 14 odst. 2 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisu. Nejsou oèekávány významné negativní vlivy na hmotný majetek ani na kulturní památky. Vlivy na obvvatelstvo Navržené bytové domy nebudou mít prùkazné negativní vlivy na obyvatelstvo. zdrojem nadlimitního zneèištìní ovzduší a nadlimitního hluku. Nebudou Podle Studie denního osvìtlení a oslunìní - vliv na okolní zástavbu (DEKPROJEKT s.r.o.; duben - kvìten 2008), která je pøílohou oznámení, zámìr nezpùsobí nepøijatelné snížení oslunìní a osvìtlení stávající zástavby. Pozitivním vlivem je rozšíøení nabídky pro bydlení øádovì pro stovky osob. Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevenci, vylouèení, nepøíznivých vlivù jsou vlivy na obyvatelstvo akceptovatelné. Shrnutí snížení a kompenzaci Podle pøíslušného úøadu byly v prùbìhu zjiš ovacího øízení identifikovány potenciálnì významné vlivy zámìru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho umístìní s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. Pøi aplikaci opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù, které jsou podrobnì rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného zjiš ovacího øízení, zámìr pøedstavuje z hlediska životního prostøedí pøijatelnou investici v dané oblasti. V prùbìhu zjiš ovacího øízení byly uplatnìny pøipomínky, které nezakládají dùvod k tomu, aby bylo nutné pøistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu 8 zákona. Vznesené pøipomínky jsou uspokojivì øešitelné v návazných správních øízeních a mìly by být posouzeny pøíslušnými dotèenými správními úøady. Z tohoto dùvodu pøedává pøíslušný úøad s tímto závìrem zjiš ovacího øízení kopie vyjádøení oznamovateli zámìru. tel.:

12 12z 12- S- MHMP /2 008/00 P NI/EIAl5 73-2/N ov Závìr: Zámìr "Bytové domy "Panorama Barrandov", ul. Devonská, Praha 5 - k. ú. Hluboèepy" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle 7 citovaného zákona provedeno zjiš ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základì provedeného zjiš ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr "Bytové domy "Panorama Barrandov", ul. Devonská, Praha 5 - k. ú. Hluboèepy" nebude posuzován podle citovaného zákona. Pøitom je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Pavel Beran, Ph.D. - Rustical B; srpen 2008) a zohlednit vyjádøení k oznámení zámìru. Závìr zjiš ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. dotèených orgánù státn í správy, Magistrát hl. m. Prahy odbor ochrany prostøedí Mariánské nám. 2 Praha 1 I '7 I / / Ja~er øeditel odboru tel.: fax: '

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MH MP-467027 /2007 /OOPNI/EIA/496-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 12.02.2008 podle 7 zákona

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-655433/2009/00PNI/EIA/661-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 25.11.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí on HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-263638/2007/00PNI/EIN412-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních -I" v, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-55633/2005/0ZP/VI/EIA/129-2/Vè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková / 4490 Datum 1052005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-0951 06/2007 /OOPNI/EIA/337-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 23.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-416875/2008/00PNI/EIN561-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 13.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-34 791 O/2006/00PNI/EIN239-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 20122006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15 HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-133627/2004/0lPNI/EIN109-2Nac Vyøizuje/ linka Datum Ing Vaculová/ 4322 6 1 2005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. SM HM P243941 /2008/00PNI/EIA/5402/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.08.2008 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 334983/2007/00PNI/EIA/444-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

mìstská èást: katastrální území:

mìstská èást: katastrální území: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-S438 73/2008/00PNI/E IA/S 77-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda/5911 Datum 27.11.2008 podle 7 zákona

Více

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí DTr' HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-300014/2009/00PNI/EIA/626-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 10.09.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-237012/2007 /OOPNI/EIA/402-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 21.11.2007 podle 7 zákona

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí II HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 614928/2007/00PNI/EIA/511-2/Be Vyøizuje/linka Datum Ing. Beranová/4443 15.9.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR životnrno PROSTØEDÍ V Praze dne 24. 11. 2003 È.j.:MHMP-133364/2003/0ZPNI/EIA/067-2/8e Vyøizuje: Ing. 8eranová podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-107893/2007/00PNI/EIA/351-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00P NI/EIN259-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 13.2.2007 podle 7 zákona

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované.

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované. HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-OOO927/2004/0ZPNI/E IA/O81-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 23. 2. 2004 podle 7 zákona

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy ..,-',~..: HLA VN! MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PROSTØED1 V Praze dne 6.5.2003 È.j.:MHMP-61 90/2003/0ZPNI/EIA/037-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona È. 100/2001

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-5951 01 /2008/00PNI/E 1A/582-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ~, ~,_r-"- HLA VNj MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNjHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Váš dopis zn È.j. M H M P-83600/2003/0ZPNI/E IA/O54-8Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková/ 4490 Datum 10.2.2005 Stanovisko k

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn Èj MHMP-139511/2005/00PNI/EIA/151-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum 3102005 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln SZn S-MHM P-221731 /2007 /OOPNI/EIA/397-2/Be Vyøizuje/linka Ing Beranová/4443 Datum 26112007 podle 7 zákona è

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-22377/2003/0lPNI/EINO41-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 05.05.2003 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

~ '" Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží

~ ' Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží ~ '" HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-124131/2005/00PNI/EIA/144-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková I 4490 Datum 382005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-214815/2007/00PNI/EIA/393-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 06.09.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí ;J..,"'.,c-.'- HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 7.6.2002 È.j.: MHMP-53972/2002/0ZPNI/EIA/005-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-422522/2008/00PNI/EIA/563-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 21.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-OO8381/2006/00PNI/EIA/173-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.3.2006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí APRIS Inženýring s.r.o. Ing. arch. Miroslava Tylšová Baarova 231/36 14000 Praha 4 Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-417045/2006/00PNI/EIA/263-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 21.03.2007 podle 7 zákona È.

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Vivus Argentinská a.s. Ing. Jaroslav Kvapil Budějovická 64/5 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum JK/241/2016

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007)

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007) PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381875/2007 /OOPNI/EIA/4 74-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Ing. Záková/4425 Datum 4.12.2007

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Ing. Martin Kvoch Orelská 611/ Praha 10 - Vršovice

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Ing. Martin Kvoch Orelská 611/ Praha 10 - Vršovice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Ing. Martin Kvoch Orelská 611/16 101 00 Praha 10 - Vršovice Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1304950/2016/EIA/3351P/Mac

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-121435/2008/00PNI/EIA/525-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 29.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005)

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005) Pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M H M P-267964/2005/00P NI/EIA/155-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 27.2.2006 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-323890/2007/00PNI/EIN440-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda /5911 Datum 15.11.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatnìných pøi øízení o územním plánu - 52 stavebního zákona Zpracovatel:Ing.

Více

Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE~ Praha 9 - Dolní Poèernice

Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE~ Praha 9 - Dolní Poèernice Pf: HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-150893/2006/00PNI/EIN190-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 25.09.2006 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-102737/2007/00PNI/EIA/341-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. lákavá /4425 Datum 16.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí I[ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-436219/2007/00PNI/EIN488-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. Žáková/ 4425 Datum 5.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH MP-276455/2005/00PNI/EIA/169-8/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 2.10.2007 Stanovisko k posouzení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/23 148 00 Praha 4 - Chodov Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum 16-183 MHMP 1448662/2016/EIA/3347P/Mac

Více

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 ,, ZAD ANI , "V v OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnì plánovací dokumentace vydané krajem, popøípadì z dalších širších územních vztahù, b) požadavky

Více

I. Identifikaèní údaje

I. Identifikaèní údaje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00 P NI/E IN2 59-8N È Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková 4490 Datum / 14.7.2008 Stanovisko

Více

Delta Tøinec, s.r.o. ( zpracováno dle pøílohy è.3 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování. Sportovní areál

Delta Tøinec, s.r.o. ( zpracováno dle pøílohy è.3 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování. Sportovní areál OZNÁMENÍ ZÁMÌRU ( zpracováno dle pøílohy è.3 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí ) Sportovní areál s celoroèním využitím Horní Lomná Datum : 29.6.2010 A) Údaje o oznamovateli

Více

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-385644/2007 /OOPNI/EIN4 77-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 19.6.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHM P-O89726/2004/0ZPNI/EIA/1 02-8/Zá Vyøizuje/ linka Ing. Žákavá/ 4425 Datum 14.11.2005 Stanovisko k posouzení

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Zámìr: Komunikaèní propojení MÈ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou 50 KP køižovatka s 5OKP Komoøany, stavba è. 8560

Zámìr: Komunikaèní propojení MÈ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou 50 KP køižovatka s 5OKP Komoøany, stavba è. 8560 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -38 79 73/2006/00 P NI/E 1A/2 53-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.03.2007 podle 7

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIL HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-4 74988/2006/00PNI/EIA/286-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 12.3.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu -~~ VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka o závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu sídelního útvaru Karolinka. aktualizace Mìstská rada Karolinka rozhodla vydat dne.~!.~~.!. 1999 podle 45

Více

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4 ~"-' HLAVNI M~STO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO M~STA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn 5Zn S-MHMP-361274/2006/00PNI/EIA/243-2/Žá Vyòzuje/linka Ing Žáková! 4425 Datum 2412007 podle 7 zákona È 100/2001

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PT~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-548841/2009/00PNI/EIA/655-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 18.09.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / Bc. Linda / 5911

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / Bc. Linda / 5911 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCADIA s.r.o. Bohumír Marek Střešovická 1014 16200 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1157176/2012/1/OZP/VI

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. INTAR a.s. Helena Ulčová Americká Praha 2 - Vinohrady

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. INTAR a.s. Helena Ulčová Americká Praha 2 - Vinohrady HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí INTAR a.s. Helena Ulčová Americká 41 120 00 Praha 2 - Vinohrady Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 0982407/2016/EIA/3279P/Pac

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum Ing. Beranová / 4443 19.2.2010 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 5. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových

Více

Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1

Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/telefon Datum

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-460936/2007 /OOPNI/E 1A/495-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 31.1.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí pitj HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn, SZn. S-MH MP-275222/2005/00PNI/EIN168-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 5. 4. 2006 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více