Znalecký posudek þ. 3665/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek þ. 3665/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p na pozemku þ. parc v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu 594/35381 na spoleþných þástech domu a pozemku, ve vlastnictví Ing. Miroslava Demela. Objednatel posudku: JUDr. OndĜej Mareš Exekutorský úĝad LitomČĜice Novobranská LitomČĜice Úþel posudku: Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce þ.j. 124 Ex 24777/11-20 prodejem nemovitosti. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. Holeþkova Praha 5 KošíĜe MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 Posudek obsahuje 10 stran textu vþetnč titulního listu a 6 stran pĝíloh. Objednateli se pĝedává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) 1/4 bytové jednotky. 1160/47 v dom.p na pozemku. parc v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, v etn spoluvlastnického podílu 594/35381 na spole ných ástech domu a pozemku, zapsáno na LV Ú elem tohoto ocen ní je vypracování posudku, jako podkladu pro stanovení reálné prodejní ceny souboru ocen ní pro pot eby objednatele. Stanovená tržní hodnota dle tohoto posudku respektuje právní p edpisy v oblasti cen, financování, ú etnictví a daní platné v dob zpracování. Tržní hodnota je ur ena pro pot eby objednatele a je odrazem situace na trhu nemovitostí v dob zpracování. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Bytová jednotka. 1160/47 Josefa Sousedíka Vsetín Region: Zlínský Okres: Vsetín Katastrální území: Vsetín 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti: Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne bez p ítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV. 7711, kat. úz. Vsetín, Katastrální ú ad pro Zlínský kraj, KP Vsetín - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list. Vsetín 8-7/13, m ítko 1:1000, kat. úz. Vsetín - exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 24777/11-20 ze dne usnesení o ustanovení znalce.j. 124 EX 24777/11-65 ze dne kopie smlouvy o p evodu bytu ze dne , právní ú inky vkladu ke dni fotodokumentace nemovitosti - informace z KN - informace z realitního trhu - skute nosti zjišt né na míst samém 5. Vlastnické a eviden ní údaje: Dle listu vlastnictví. 7711, k.ú. Vsetín, obec Vsetín ze dne , A - vlastnické právo: Demel Miroslav Ing., I. Šustaly 1107/7, Kop ivnice 1 podíl 1/4 Demel Miroslav, Josefa Sousedíka 1160, Vsetín 1 podíl 2/4 Demel Vlastimil Ing., Borová 1697, Rožnov pod Radhošt m 1 podíl 1/4 2

3 B - nemovitosti: /47 byt v budov.p. 1160, LV 5436, bydlení na parcele parcela zastav ná plocha a nádvo í o vým e 1470 m 2 C - omezení vlastnických práv: Usnesení soudu o na ízení exekuce 53 Nc-5222/ ze dne ; uloženo na prac. Nový Ji ín Usnesení soudu o na ízení výkonu rozhod.z ízením soud.zástavního práva Okr. soud ve Vsetín 5E-117/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení výkonu rozhod.z ízením soud.zástavního práva Okr. soud ve Vsetín 5E-76/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce OS Nový Ji ín, 53 EXE 2040/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nový Ji ín Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí 124EX-24777/ (53EXE 2040/2011-9) ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 124EX / (53EXE 2040/2011-9) ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce 57 EXE-110/ v Novém Ji ín ze dne ; uloženo na prac. Nový Ji ín Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí 103 Ex-00887/ (57 EXE 110/2012-5) ze dne Usnesení soudu o na ízení exekuce 53 EXE 1363/ v Novém Ji ín ze dne ; uloženo na prac. Nový Ji ín Usnesení soudu o na ízení výkonu rozhod.z ízením soud.zástavního práva Okr.soud ve Vsetín 5 E- 26/ ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí 018 EX-07210/ (53 EXE 1363/2011-6) ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex / (57EXE 110/2012-5) ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 018EX / (53 EXE 1363/2011-6) ze dne Právní moc ke dni D - Jiné zápisy Bez zápisu E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Smlouva o p evodu bytu a nebytového prostoru V4 1156/1997 ze dne , právní ú inky vkladu ke dni Usnesení soudu o potvrzení nabytí d dictví Okr. soud ve Vsetín 37 D-68/ ze dne Právní moc ke dni Celkový popis nemovitosti: M sto Vsetín pat í do d ív jšího okresu Vsetín a náleží pod Zlínský kraj. Vsetín je také obcí s rozší enou p sobností. Dle regionálního turistického len ní pat í do oblasti Beskydy - Valašsko. Na území tohoto st edn velkého m sta má hlášený trvalý pobyt kolem obyvatel. Obec je vzdálená p ibližn 16 km od slovenských hranic. 3

4 Oce ovaná bytová jednotka. 1160/47 se nachází v dom.p. 1160, ulice Josefa Sousedíka, kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. Bytový d m je podsklepený, ty podlažní se sedlovou st echou. Obvodové st ny jsou zd né nezateplené. V dom jsou plastová okna. Bytová jednotka je situována v 1. nadzemním podlaží domu a skládá se z kuchyn, dvou pokoj, p edsín, koupelny, WC a sklepa. Sou ástí bytové jednotky je kuchy ská linka, sporák plynový, vestav né sk ín, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, míchací baterie, topná t lesa, vodom r teplé užitkové vody, listovní schránka a zvonek. Dále je sou ástí jednotky veškerá její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, úst edního topení, elektroinstalace apod.) krom stoupacích vedení v etn uzavíracích ventil. 7. Obsah posudku: Ocen ní byt porovnávacím zp sobem 1) Bytová jednotka. 1160/47 P íslušenství byt a nebytových prostor a) Pozemky a 1 ) Pozemek parc B. Posudek Vým ry, hodnocení a ocen ní objekt : Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Ocen ní byt porovnávacím zp sobem 1) Bytová jednotka. 1160/47-25 Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Vsetín Stá í stavby: 60 rok Indexovaná pr m rná cena IPC (p íloha. 19): ,- K /m 2 Podlahové plochy bytu: kuchyn : = 9,60 m 2 pokoj: = 16,80 m 2 pokoj: = 14,40 m 2 p edsí : = 8,90 m 2 koupelna: = 3,60 m 2 WC: = 1,30 m 2 Podlahová plocha bytu: = 54,60 m 2 Podlahové plochy prostor se zkoseným stropem pod 2 m a místností sklep : sklep: = 4,80 m 2 Podlahové plochy se zkoseným stopem a místností sklep - celkem: = 4,80 m 2 4

5 Zapo ítaná podlahová plocha bytu: = 54,60 m 2 Zapo ítaná podlahová plocha místností sklep : 4,80 m 2 * 0,80 = 3,84 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 58,44 m 2 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. V i 1. Typ stavby - Budova - zd ná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Spole né ásti domu - Kolárna, ko árkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. P íslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umíst ní bytu v dom - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke sv tovým stranám - Ostatní sv tové strany - II 0,00 áste ný výhled 6. Základní p íslušenství bytu - P íslušenství úplné - standardní provedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní II -0,01 vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytáp ní bytu - Dálkové, úst ední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebn - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stá í 60 let: 0,70 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,70 = 0,801 i = 1 Index polohy: Název znaku. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastav né území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prost edí - výrobní objekty, sklady a distribuce II -0,03 bez výrazn škodlivých vliv na okolí, frekventované silnice 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení II 0,00 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. T i 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - negativní - P edm tem ocen ní je spoluvlastnický podíl 1/4. I -0,05 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 3 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,801 * 0,970 * 0,900 = 0,699 5

6 Ocen ní: Cena upravená CU = IPC * I = ,- K /m 2 * 0,699 = ,56 K /m 2 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = CU * PP = ,56 K /m 2 * 58,44 m 2 = ,69 K Cena stanovená porovnávacím zp sobem = ,69 K Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjišt ná cena pozemku: ,24 K Spoluvlastnický podíl: 594 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,24 K * 594 / = ,06 K Bytová jednotka. 1160/47 - zjišt ná cena = ,75 K Bytová jednotka. 1160/47 - cena po zaokrouhlení = ,- K Rekapitulace ocen ní byt a nebytových prostor v etn opot ebení a) Bytová jednotka. 1160/47 = ,- K Cena byt a nebytových prostor iní celkem ,- K Porovnávací metoda Ocen ní byt a nebytových prostor nákladovým zp sobem a 1 ) Bytová jednotka. 1160/47 Popis porovnávaných objekt : Jednotka: 2+kk Množství jednotek oce ované stavby: 59,40 1) Nabízíme k prodeji zrekonstruovaný prostorný byt o celkové ploše 52 m2 orientovaný na západ. Byt se nachází v 1. NP cihlového domu po rekonstrukci (koupelna, kuchyn, podlahy, omítky, nové elektrické rozvody). Na dom bude provedena revitalizace. Nedaleko se nachází škola, do centra m sta pár minut p šky. D m je ve velice klidné ásti. S financováním Vám pom že naše hypocentrum 2) Nabízíme k prodeji prostorný cihlový byt v OV 2+kk ve Vsetín, v místní ásti Trávníky, ul. Josefa Sousedíka. Byt je umíst n ve 2. pat e ve zd ném bytovém dom. Podlahová plocha bytu je 52 m 2. Byt prošel v r kompletní rekonstrukcí, kdy byla celkov zm n na dispozice bytu. Jde o velmi p kn dispozi n ešený byt s novými plastovými okny, novou kuchy skou linkou, nov vybudovanou zd nou koupelnou s vanou a WC. V byt byly provedeny nové rozvody vnit ních instalací (rozvody elektro, voda, kanalizace, plyn, nové otopné t lesa v pokojích, podlahové vytáp ní v koupeln + el. vytáp ný žeb íkový radiátor, boiler). Dále jsou v byt nové omítky, nov jsou provedeny podlahy a d ev né dve e. V byt jsou také ešeny rozvody kabelové televize a internetu. K bytu náleží zabezpe ený sklep o podlahové ploše 6 m2. 3) Nabízíme k prodeji cihlový byt 2+kk po rekonstrukci s dobrou dostupností do centra. Byt se nachází ve zvýšeném p ízemí, orientovaný na jižní stranu. V byt nové omítky, rozvody elekt iny a vody, nové WC, kuchy ská linka, vestavné sk ín na chodb, nové dve e, byt je p ipojen na internet 6

7 a spole ný satelit. Oh ev vody v byt je ešen elektrickým bojlerem. M sí ní náklady pro dv osoby iní 2.860,- + elekt ina. Volný ihned Seznam porovnávaných objekt : Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [K /jedn.] 1) BJ Josefa ,- K 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 48, ,33 Sousedíka 2) BJ Josefa ,- K 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 52, ,88 Sousedíka 3) BJ Josefa ,- K 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 52, ,77 Sousedíka Sou et: ,99 K /jedn. / 3 Pr m rná jednotková cena: ,66 K /jedn. Minimální jednotková cena: ,77 K /jedn. Maximální jednotková cena: ,88 K /jedn. Základní cena: ,66 K 59,40 á ,66 K / = ,20 K Bytová jednotka. 1160/47 - výsledná cena = ,20 K Bytová jednotka. 1160/47 - cena po zaokrouhlení = ,- K Rekapitulace ocen ní byt a nebytových prostor v etn opot ebení a) Bytová jednotka. 1160/47 = ,- K Cena byt a nebytových prostor iní celkem ,- K Ocen ní p íslušenství byt a nebytových prostor Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Rekapitulace ocen ní p íslušenství byt a nebytových prostor Cena p íslušenství byt a nebytových prostor iní celkem 0,- K Porovnávací metoda Rekapitulace ocen ní p íslušenství byt a nebytových prostor Cena p íslušenství byt a nebytových prostor iní celkem 0,- K Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) 7

8 a) Pozemky a 1 ) Pozemek parc Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha a nádvo í ,00 400, ,- Sou et ,- Úprava ceny p íloha. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska ú elu užití stavby 42 % Úprava ceny celkem 42 % ,- Mezisou et , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisou et ,- Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 0,6880 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1390 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,24 Pozemek parc zjišt ná cena = ,24 K Rekapitulace ocen ní pozemk a) Pozemek parc = ,- K Cena pozemk iní celkem ,- K C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objekt : Administrativní cena celkem: ,- K ,- K Porovnávací cena: Porovnávací cena objekt : Porovnávací cena celkem: ,- K ,- K 8

9 Stanovisko znalce: P i stanovení výsledné obecné ceny je nutno p ihlédnout nejenom k výsledk m jednotlivých oce ovacích metod, ale zárove ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i záporným aspekt m vztaženým k oce ovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako nap. lokalita, pozice majetku v zón, infrastruktura, dopravní dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodá ská situace. Pro stanovení obvyklé ceny oce ovaného souboru nemovitostí - bylo t eba vzít úvahu tyto základní skute nosti a ovliv ující aspekty: a) situace na trhu s realitami. nabídka bytových jednotek je na realitním trhu na velmi dobré úrovni b) parametry povyšující cenu: centrum m sta, veškerá ob anská vybavenost v blízkosti c) parametry ponižující cenu: spoluvlastnický podíl Na základ zjišt ných hodnot, výše uvedených skute ností v míst a po zvážení všech aspekt stanovuji obvyklou cenu 1/4 nemovitosti ve výši ,- K. Obvyklá cena ¼ nemovitosti: ,- K slovy: dv st t icet p t tisíc K V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován spole ností s ru ením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost p i Ministerstvu spravedlnosti eské republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona íslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumo nících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky íslo 37/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis do prvního oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávn ní pro oce ování nemovitostí, motorových vozidel a jiných v cí movitých, majetkových práv, cenných papír, podnik, ostatního majetku a pro ú etnictví. Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem 3665/2012 znaleckého deníku. Odpov dná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel spole nosti. 9

10 B plus B, spol. s r.o., Hole kova 657, Praha 5 - Koší e, I O: , p edm t podnikání: Oce ování majetku pro v ci movité, v ci nemovité, nehmotný majetek, finan ní majetek a podnik na základ koncesní listiny vydané živnostenským odborem ú adu m stské ásti Praha 5 pod.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne , zajistila a p edala podklady pod po.. 353/2012. E. Seznam p íloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 10

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2061/2010

Znalecký posudek č. 2061/2010 Znalecký posudek č. 2061/2010 o ceně nemovitosti - 1/2 domu č.p. 5 na pozemku č. parc. St. 27 a 1/2 pozemku č. parc. St. 27 s příslušenstvím v kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010 .SPISU: 7EX 1199/9 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Provozní objekt.p.234

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více