Přehled usnesení 11. RMČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda o dobrovolné výměně bytů Livornská 424, Praha 10 byt č. 2 Uznání dluhu a dohoda o splátkách č. 98 byt č. 2, Livornská 424, Praha 10 R-143 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 8, Milánská 419, Praha 10 R-144 Pronájem garážového stání č. 16, Janovská 486, Praha 10 R-145 Dohoda o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 208, obj. B, Janovská 486, Praha 10 R-146 Smlouva o dílo výměna poměrových měřidel tepla na radiátorech v objektech Milánská , 451, Livornská , Praha 10 R-147 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař R-148 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. SML/0057/2010/O _OEM R-149 Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby Přípojka plynu pro novostavbu RD, na části pozemku parc. č. 1650, k. ú. Hostivař, Praha 10 R-150 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-151 Prominutí poplatků z prodlení a nájemného Livornská 427, byt č. 2, Praha 10 R-152 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 412, byt č. 23, Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 422, byt č. 13, Praha 10 R-153 Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů pro objekt Golfová 910 A Pražské služby a.s. R-154 Smlouva o provádění úklidových prací Golfová 910 CDV služby s.r.o. R-155 Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 15 a Telefonicou O2 Czech republic pro pavilon A objektu Golfová 910 R-156 Smlouva o nájmu bytu č.16, Milánská 410, Praha 10 R-157 Smlouva o nájmu bytu č. 1, Milánská 451, Praha 10 R-158 Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 4, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 paní Petře Včislákové R-159 Kronika Městské části Praha 15 za rok 2010 R-160 Uzavření Smlouvy o provedení stavby Otevřené oddechové území - meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Hlavním městem Praha R-161 Vyhodnocení NŘ - pronájem NP č. 101, Milánská 418, Praha 10 R-162 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7

2 R-163 Rozpočtová opatření R-164 Prodej movitého majetku

3 číslo R Název: Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Michalíkové o poskytnutí finančního příspěvku pro svého syna Pavla Michalíka ve výši ,- Kč b) s c h v a l u j e příspěvek na reprezentaci ve výši ,- Kč Pavlu Michalíkovi c) u k l á d á ekonomickému odboru administrativně zajistit plnění T: do Z: Mgr. Herčíková Předkladatel: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Zodpovídá: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty, Mgr. Zuzana Herčíková, vedoucí OE Na vědomí:

4 číslo R Název: Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a) s o u h l a s í 1. se zaslaným návrhem nové obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2. s výší sazeb příloha č. 1-2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky pro MČ Praha 15-10,- Kč/m 2 /den pro všechna veřejná prostranství 3. se zařazením textu Místní poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla provozování knihovnických služeb na území MČ Praha 15 do přílohy č. 1 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4. se zařazením ulice VLADYCKÁ do bodu 3. ULICE A CHODNÍKY přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5. se zařazením plochy u NS or. č./č. p. 2/1532 v ulici VLADYCKÁ do bodu 6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 6. se zařazením plochy zeleně v ul. EVY OLMEROVÉ pozemek č. parc. 511/11, 580/1 a 580/4 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 7. se zařazením plochy zeleně v ul. PARMSKÁ pozemek č. parc. 523/120 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8. se zařazením plochy zeleně v JANOVSKÁ pozemek č. parc. 523/122 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 9. se zařazením plochy zeleně v ul. HOLOUBKOVSKÁ pozemek č. parc. 523/447 a 523/448 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10. se zařazením plochy zeleně v ul. ŠVEHLOVA pozemek č. parc a 1783/5 v k. ú. Hostivař do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11. se zařazením plochy zeleně v ul. PRAŽSKÁ pozemek č. parc. 1761/60 v k. ú. Hostivař do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5 zaslat dopis se souhlasným stanoviskem MČ Praha 15 k navržené nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství včetně odsouhlasených navržených změn v příloze č. 2 v rámci připomínkového řízení na Odbor daní, poplatků a cen MHMP T: Z: p. Havel Předkladatel: Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty MČ Praha 15 Zodpovídá: Zdeněk Havel, vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 15 Na vědomí: OŽP, OE, OÚPSÚ, OD Úřadu MČ Praha 15

6 číslo R Název: Dohoda o dobrovolné výměně bytů Livornská 424,Praha 10 byt č. 2 Uznání dluhu a dohoda o splátkách č. 98 byt č. 2, Livornská 424, Praha 10 a) v y d á v á s o u h l a s s výměnou bytů mezi panem Milanem Pompou a paní Soňou Mirgovou, Livornská 424, Praha 10, byt č. 2 a paní Hanou Pekárkovou, Rozárčina 1555/13, Praha 4 byt č. 4 b) s c h v a l u j e 1. uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, vel. 3+1, Livornská 424, Praha 10 s paní Hanou Pekárkovou na dobu určitou 3 měsíců s možností dalšího prodloužení, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m 2 /měsíc při podpisu smlouvy 2. uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách č. 98 mezi mezi MČ Praha 15 a pí Soňou Mirgovou a p. Milanem Pompou - byt č. 2, Livornská 424, Praha 10 ve výši Kč ,- splatnou do c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a), b) 1. a b) 2. tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

7 číslo R Název: Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 8, Milánská 419, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8, Milánská 419, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a panem Jaroslavem Šimáčkem, Milánská 419, Praha 10 OM administrativně zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

8 číslo R Název: Pronájem garážového stání č.16, Janovská 486, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o pronájmu garážového stání na garážové stání č. 16, Janovská 486 v Praze 10 o výměře 22,80 m 2 panu Ondřejovi Staňkovi, Rezlerova 279, Praha 10 na dobu neurčitou s počátečním nájemným ve výši Kč 1.472,-/měsíc OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o pronájmu garážového stání dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

9 číslo R Název: Dohoda o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 208, obj. B, Janovská 486, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření dohody o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 208 obj. B, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Věnceslavou Dutkovou, Janovská 486, Praha 10 OM administrativně zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

10 číslo R Název: Smlouva o dílo výměna poměrových měřidel tepla na radiátorech v objektech Milánská , 451, Livornská , Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo č. 283/1/2011 mezi MČ Praha 15 a firmou Therm s. r. o., se sídlem V rovinách 934/40, Praha 4, IČ: na výměnu poměrových měřidel tepla na radiátorech v objektech Milánská , 451, Livornská , Praha 10 za cenu ,- Kč, včetně 10 % DPH OM zajistit uzavření smlouvy o dílo dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

11 číslo R Název: Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost společnosti Výstavba inženýrských staveb, a. s., pověřené investorem stavby Hlavním městem Praha a zastupující společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ , na uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene na stavbu, provozování údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene bezúplatně na dobu neurčitou b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu, provozování, údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař bezúplatně na dobu neurčitou se společností Telefónica O2 Czech republic, a. s. c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Vilém Moravec Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OM

12 číslo R Název: Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. SML/0057/2010/OM_OEM a) s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. SML/0057/2010/OM_OEM mezi MČ Praha 15 jako pronajímatelem a Novacento, a. s. jako nájemcem zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní MČ Praha 15 Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

13 číslo R Název: Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby Přípojka plynu pro novostavbu RD, na části pozemku parc. č. 1650, k. ú. Hostivař, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provedení stavby Přípojka plynu pro novostavbu RD, na části pozemku parc. č. 1650, k. ú. Hostivař, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Půmevek společnost s ručením omezeným, se sídlem U Hostivařského nádraží 182/26, Praha 10, , IČ: zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí Na vědomí: OM

14 číslo R Název: Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál předložit RMČ další materiál o vývoji stavu dlužníků v bytech a nebytových prostorech v majetku svěřeném MČ Praha 15 s údaji platnými k , včetně informace o exekucích a vystěhování T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

15 číslo R Název: Prominutí poplatků z prodlení a nájemného Livornská 427, byt č. 2, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost o prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 2, Livornská 427, Praha 10 za pozdní úhradu nájemného v období 7-8/2010 ve výši 3.268,- Kč b) n e s c h v a l u j e prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 2, Livornská 427, Praha 10 za pozdní úhradu nájemného v období 7-8/2010 ve výši 3.268,- Kč c) u k l á d á informovat žadatele o neprominutí poplatků z prodlení a nájemného T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OSN, žadatel

16 číslo R Název: Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 412, byt č. 23, Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 422, byt č. 13, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í 1. žádost o uzavření splátkové dohody nájemce bytu č. 23, Milánská 412, Praha 10, na uhrazení penále za pozdní úhrady nájemného v 1/2007-5/2010 ve výši ,- Kč 2. žádost o uzavření splátkové dohody nájemce bytu č. 13, Milánská 410, Praha 10, na uhrazení penále za pozdní úhrady nájemného v 1/ /2010 a náklady exekučního řízení v celkové výši ,85 Kč 3. žádost o uzavření splátkové dohody nájemce bytu č. 13, Livornská 422, Praha 10, na uhrazení penále za pozdní úhrady nájemného v 4/ /2010 ve výši ,- Kč b) s c h v a l u j e 1. uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách mezi Městskou částí Praha 15 a nájemcem bytu č. 23, Milánská 412, Praha 10, paní Milenou Dudyovou na částku ve výši ,- Kč splatnou do uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách mezi Městskou částí Praha 15 a nájemcem bytu č. 13, Milánská 410, Praha 10, panem Davidem Záškodou na částku ve výši ,85 Kč splatnou do uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách mezi Městskou částí Praha 15 a nájemcem bytu č. 13, Livornská 422, Praha 10, panem Radkem Matějovičem na částku ve výši ,- Kč splatnou do c) u k l á d á OM zajistit uzavření splátkových dohod dle bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OSN, žadatel

17 Název: číslo R Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů pro objekt Golfová 910 A Pražské služby a. s. a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů pro objekt Golfová 910, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Pražské služby a. s. se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: za cenu 3.204,- Kč ročně, včetně 20 % DPH OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

18 číslo R Název: Smlouva o provádění úklidových prací Golfová 910 CDV služby s. r. o. a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o provádění úklidových prací pro objekt Golfová 910, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a CDV služby, s. r. o. se sídlem Radlická 3185/c, Praha 5, IČ: za cenu 6.090,- Kč měsíčně, včetně 20 % DPH OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

19 číslo R Název: Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 15 a Telefonicou O2 Czech republic pro pavilon A objektu Golfová 910 a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 15 a Telefonicou O2 Czech republic pro pavilon A objektu Golfová 910 OM předložit Smlouvu dle bodu a) starostovi MČ Praha 15 k podpisu T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

20 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č.16, Milánská 410, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost slečny Petry Kočkové o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 16, Milánská 410, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, vel. 1+1, 6. podlaží, Milánská 410, Praha 10 se slečnou Petrou Kočkovou na na dobu určitou 1 rok, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m2/měsíc při podpisu smlouvy c) u k l á d á OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

21 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 1, Milánská 451, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost pí Simony Gondolánové o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 1, Milánská 451, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, vel. 1+1, 1. podlaží v Praze 10, Milánská 451 s paní Simonou Gondolánovou na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m2/měsíc c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

22 číslo R Název: Návrh na poskytnut í uvolněného bytu č. 4, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 paní Petře Včislákové a) s c h v a l u j e 1. poskytnutí bytu č. 4, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 paní Petře Včislákové, Boloňská 478, Praha uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, vel. 2+1, 2. podlaží, Herbenova 719/80 Praha 10 s pí Petrou Včislákovou na dobu určitou 1 rok s počátečním nájemným ve výši Kč 63,92/m2/měsíc odboru majetku administrativně zajistit plnění bodu a) 2. tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

23 číslo R Název: Kronika Městské části Praha 15 za rok 2010 a) b e r e n a v ě d o m í 1. zpracování Kroniky MČ Praha 15 za rok 2010, zpracování fotodokumentace, tiskové, výstřižkové a další dokumentace jako příloh kroniky, celoroční přehled kronikářské činnosti a doplnění archivu kroniky 2. provedení korektury a odborné posouzení obsahu textu zápisu za rok 2010 kronikářce MČ Praha 15 Marii Zdeňkové předložit zpracovaný zápis za rok 2011, včetně příloh a přehled kronikářské práce za rok 2011 Radě MČ Praha 15 do T: Z: pí Zdeňková Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Ing. Pavel Klega, starosta Marie Zdeňková, kronikářka

24 číslo R Název: Uzavření Smlouvy o provedení stavby Otevřené oddechové území - meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Hlavním městem Praha a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o provedení stavby pro akci Otevřené oddechové území Kozinova - meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha 10 na pozemcích parc. č. 1794, 1806, 1807/1, 1819, 1821/4, 2707/1, vše k. ú. Hostivař, mezi MČ Praha 15 a Hlavním městem Praha, IČ: zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

25 číslo R Název: Vyhodnocení NŘ - pronájem NP č. 101, Milánská 418, Praha 10 a) s c h v a l u j e pořadí uchazečů v nabídkovém řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu Milánská 418, Praha 10, celková výměra 90,48 m 2, doba nájmu určitá 5 let uchazeč umístěný na 1. místě p. Knápek Vladislav, Milánská 418, Praha 10 nabídnutá částka Kč 2.000,-/m 2 /rok - záměr využití pekárna - cukrárna 1. OM seznámit pana Vladislava Knápka s výsledkem nabídkového řízení T: předložit radě dne ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha 15 a p. Vladislavem Knápkem T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

26 číslo R Název: : Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7 a) b e r e n a v ě d o m í úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7 v tomto znění: Z jednání je možné pořizovat videozáznam, pokud bude kancelář starosty informována nejméně 5 dnů před konáním zastupitelstva. Průběh jednání nesmí být rušen. b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7 c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 předložit materiál Zastupitelstvu městské části Praha 15 T: Z: Ing. Klega Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Ing. Pavel Klega, starosta Ing. Pavel Klega, starosta

27 číslo R Název: Rozpočtová opatření a) s c h v a l u j e tato rozpočtová opatření: 1. zvýšení rozpočtu roku 2011 účelová neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb 4111 UZ , UZ , UZ , UZ ,-- 2. úprava schváleného rozpočtového dle pokynu MHMP 4111 UZ , UZ , UZ , UZ , UZ ,-- 3. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 pol z odvodu výtěžku z provozování loterií , , ,-- 4. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 na zákonné školení zaměstnanců úřadu , ,-- ved. EO ÚMČ provést tato rozpočtová opatření T: Z: Mgr. Herčíková Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Mgr. Zuzana Herčíková, ved. EO ÚMČ Praha 15 Na vědomí:

28 číslo R Název: Prodej movitého majetku a) s c h v a l u j e prodej movitého majetku MČ Praha 15 přístrojů na vodu MOST B5CH v počtu 8 ks za odhadní cenu v celkové hodnotě 4.600,-- Kč firmě AQUARA, K Červenému dvoru 24, Praha 3 b) p o v ě ř u j e starostu MČ Praha 15 podpisem Kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení c) u k l á d á 1. předložit starostovi MČ Praha 15 k podpisu Kupní smlouvu dle bodu a) tohoto usnesení T: Z: Ing. Tampa 2. zajistit vyřazení movitého majetku dle bodu a) tohoto usnesení z majetku MČ Praha 15 T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník Na vědomí:

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 102 konané dne 6. 9. 2010 372/2010 401/2010 Přítomni: starostka Alena Samková zástupce starostky Ing. Jiří Vintiška (mimo bod

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.6.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více