Přehled usnesení 11. RMČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda o dobrovolné výměně bytů Livornská 424, Praha 10 byt č. 2 Uznání dluhu a dohoda o splátkách č. 98 byt č. 2, Livornská 424, Praha 10 R-143 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 8, Milánská 419, Praha 10 R-144 Pronájem garážového stání č. 16, Janovská 486, Praha 10 R-145 Dohoda o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 208, obj. B, Janovská 486, Praha 10 R-146 Smlouva o dílo výměna poměrových měřidel tepla na radiátorech v objektech Milánská , 451, Livornská , Praha 10 R-147 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař R-148 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. SML/0057/2010/O _OEM R-149 Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby Přípojka plynu pro novostavbu RD, na části pozemku parc. č. 1650, k. ú. Hostivař, Praha 10 R-150 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-151 Prominutí poplatků z prodlení a nájemného Livornská 427, byt č. 2, Praha 10 R-152 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 412, byt č. 23, Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 422, byt č. 13, Praha 10 R-153 Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů pro objekt Golfová 910 A Pražské služby a.s. R-154 Smlouva o provádění úklidových prací Golfová 910 CDV služby s.r.o. R-155 Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 15 a Telefonicou O2 Czech republic pro pavilon A objektu Golfová 910 R-156 Smlouva o nájmu bytu č.16, Milánská 410, Praha 10 R-157 Smlouva o nájmu bytu č. 1, Milánská 451, Praha 10 R-158 Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 4, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 paní Petře Včislákové R-159 Kronika Městské části Praha 15 za rok 2010 R-160 Uzavření Smlouvy o provedení stavby Otevřené oddechové území - meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Hlavním městem Praha R-161 Vyhodnocení NŘ - pronájem NP č. 101, Milánská 418, Praha 10 R-162 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7

2 R-163 Rozpočtová opatření R-164 Prodej movitého majetku

3 číslo R Název: Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Michalíkové o poskytnutí finančního příspěvku pro svého syna Pavla Michalíka ve výši ,- Kč b) s c h v a l u j e příspěvek na reprezentaci ve výši ,- Kč Pavlu Michalíkovi c) u k l á d á ekonomickému odboru administrativně zajistit plnění T: do Z: Mgr. Herčíková Předkladatel: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Zodpovídá: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty, Mgr. Zuzana Herčíková, vedoucí OE Na vědomí:

4 číslo R Název: Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a) s o u h l a s í 1. se zaslaným návrhem nové obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2. s výší sazeb příloha č. 1-2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky pro MČ Praha 15-10,- Kč/m 2 /den pro všechna veřejná prostranství 3. se zařazením textu Místní poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla provozování knihovnických služeb na území MČ Praha 15 do přílohy č. 1 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4. se zařazením ulice VLADYCKÁ do bodu 3. ULICE A CHODNÍKY přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5. se zařazením plochy u NS or. č./č. p. 2/1532 v ulici VLADYCKÁ do bodu 6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 6. se zařazením plochy zeleně v ul. EVY OLMEROVÉ pozemek č. parc. 511/11, 580/1 a 580/4 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 7. se zařazením plochy zeleně v ul. PARMSKÁ pozemek č. parc. 523/120 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8. se zařazením plochy zeleně v JANOVSKÁ pozemek č. parc. 523/122 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 9. se zařazením plochy zeleně v ul. HOLOUBKOVSKÁ pozemek č. parc. 523/447 a 523/448 v k. ú. Horní Měcholupy do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10. se zařazením plochy zeleně v ul. ŠVEHLOVA pozemek č. parc a 1783/5 v k. ú. Hostivař do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11. se zařazením plochy zeleně v ul. PRAŽSKÁ pozemek č. parc. 1761/60 v k. ú. Hostivař do bodu 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ přílohy č. 2 nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5 zaslat dopis se souhlasným stanoviskem MČ Praha 15 k navržené nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství včetně odsouhlasených navržených změn v příloze č. 2 v rámci připomínkového řízení na Odbor daní, poplatků a cen MHMP T: Z: p. Havel Předkladatel: Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty MČ Praha 15 Zodpovídá: Zdeněk Havel, vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 15 Na vědomí: OŽP, OE, OÚPSÚ, OD Úřadu MČ Praha 15

6 číslo R Název: Dohoda o dobrovolné výměně bytů Livornská 424,Praha 10 byt č. 2 Uznání dluhu a dohoda o splátkách č. 98 byt č. 2, Livornská 424, Praha 10 a) v y d á v á s o u h l a s s výměnou bytů mezi panem Milanem Pompou a paní Soňou Mirgovou, Livornská 424, Praha 10, byt č. 2 a paní Hanou Pekárkovou, Rozárčina 1555/13, Praha 4 byt č. 4 b) s c h v a l u j e 1. uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, vel. 3+1, Livornská 424, Praha 10 s paní Hanou Pekárkovou na dobu určitou 3 měsíců s možností dalšího prodloužení, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m 2 /měsíc při podpisu smlouvy 2. uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách č. 98 mezi mezi MČ Praha 15 a pí Soňou Mirgovou a p. Milanem Pompou - byt č. 2, Livornská 424, Praha 10 ve výši Kč ,- splatnou do c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a), b) 1. a b) 2. tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

7 číslo R Název: Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 8, Milánská 419, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8, Milánská 419, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a panem Jaroslavem Šimáčkem, Milánská 419, Praha 10 OM administrativně zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

8 číslo R Název: Pronájem garážového stání č.16, Janovská 486, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o pronájmu garážového stání na garážové stání č. 16, Janovská 486 v Praze 10 o výměře 22,80 m 2 panu Ondřejovi Staňkovi, Rezlerova 279, Praha 10 na dobu neurčitou s počátečním nájemným ve výši Kč 1.472,-/měsíc OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o pronájmu garážového stání dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

9 číslo R Název: Dohoda o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 208, obj. B, Janovská 486, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření dohody o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 208 obj. B, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Věnceslavou Dutkovou, Janovská 486, Praha 10 OM administrativně zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

10 číslo R Název: Smlouva o dílo výměna poměrových měřidel tepla na radiátorech v objektech Milánská , 451, Livornská , Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo č. 283/1/2011 mezi MČ Praha 15 a firmou Therm s. r. o., se sídlem V rovinách 934/40, Praha 4, IČ: na výměnu poměrových měřidel tepla na radiátorech v objektech Milánská , 451, Livornská , Praha 10 za cenu ,- Kč, včetně 10 % DPH OM zajistit uzavření smlouvy o dílo dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

11 číslo R Název: Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost společnosti Výstavba inženýrských staveb, a. s., pověřené investorem stavby Hlavním městem Praha a zastupující společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ , na uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene na stavbu, provozování údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene bezúplatně na dobu neurčitou b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu, provozování, údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 365, 367/1 a 371/5 v k. ú. Hostivař bezúplatně na dobu neurčitou se společností Telefónica O2 Czech republic, a. s. c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Vilém Moravec Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OM

12 číslo R Název: Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. SML/0057/2010/OM_OEM a) s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. SML/0057/2010/OM_OEM mezi MČ Praha 15 jako pronajímatelem a Novacento, a. s. jako nájemcem zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní MČ Praha 15 Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

13 číslo R Název: Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby Přípojka plynu pro novostavbu RD, na části pozemku parc. č. 1650, k. ú. Hostivař, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provedení stavby Přípojka plynu pro novostavbu RD, na části pozemku parc. č. 1650, k. ú. Hostivař, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Půmevek společnost s ručením omezeným, se sídlem U Hostivařského nádraží 182/26, Praha 10, , IČ: zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí Na vědomí: OM

14 číslo R Název: Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál předložit RMČ další materiál o vývoji stavu dlužníků v bytech a nebytových prostorech v majetku svěřeném MČ Praha 15 s údaji platnými k , včetně informace o exekucích a vystěhování T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

15 číslo R Název: Prominutí poplatků z prodlení a nájemného Livornská 427, byt č. 2, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost o prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 2, Livornská 427, Praha 10 za pozdní úhradu nájemného v období 7-8/2010 ve výši 3.268,- Kč b) n e s c h v a l u j e prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 2, Livornská 427, Praha 10 za pozdní úhradu nájemného v období 7-8/2010 ve výši 3.268,- Kč c) u k l á d á informovat žadatele o neprominutí poplatků z prodlení a nájemného T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OSN, žadatel

16 číslo R Název: Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 412, byt č. 23, Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 422, byt č. 13, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í 1. žádost o uzavření splátkové dohody nájemce bytu č. 23, Milánská 412, Praha 10, na uhrazení penále za pozdní úhrady nájemného v 1/2007-5/2010 ve výši ,- Kč 2. žádost o uzavření splátkové dohody nájemce bytu č. 13, Milánská 410, Praha 10, na uhrazení penále za pozdní úhrady nájemného v 1/ /2010 a náklady exekučního řízení v celkové výši ,85 Kč 3. žádost o uzavření splátkové dohody nájemce bytu č. 13, Livornská 422, Praha 10, na uhrazení penále za pozdní úhrady nájemného v 4/ /2010 ve výši ,- Kč b) s c h v a l u j e 1. uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách mezi Městskou částí Praha 15 a nájemcem bytu č. 23, Milánská 412, Praha 10, paní Milenou Dudyovou na částku ve výši ,- Kč splatnou do uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách mezi Městskou částí Praha 15 a nájemcem bytu č. 13, Milánská 410, Praha 10, panem Davidem Záškodou na částku ve výši ,85 Kč splatnou do uzavření Uznání dluhu a dohody o splátkách mezi Městskou částí Praha 15 a nájemcem bytu č. 13, Livornská 422, Praha 10, panem Radkem Matějovičem na částku ve výši ,- Kč splatnou do c) u k l á d á OM zajistit uzavření splátkových dohod dle bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OSN, žadatel

17 Název: číslo R Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů pro objekt Golfová 910 A Pražské služby a. s. a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů pro objekt Golfová 910, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Pražské služby a. s. se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: za cenu 3.204,- Kč ročně, včetně 20 % DPH OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

18 číslo R Název: Smlouva o provádění úklidových prací Golfová 910 CDV služby s. r. o. a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o provádění úklidových prací pro objekt Golfová 910, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a CDV služby, s. r. o. se sídlem Radlická 3185/c, Praha 5, IČ: za cenu 6.090,- Kč měsíčně, včetně 20 % DPH OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

19 číslo R Název: Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 15 a Telefonicou O2 Czech republic pro pavilon A objektu Golfová 910 a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 15 a Telefonicou O2 Czech republic pro pavilon A objektu Golfová 910 OM předložit Smlouvu dle bodu a) starostovi MČ Praha 15 k podpisu T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

20 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č.16, Milánská 410, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost slečny Petry Kočkové o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 16, Milánská 410, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, vel. 1+1, 6. podlaží, Milánská 410, Praha 10 se slečnou Petrou Kočkovou na na dobu určitou 1 rok, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m2/měsíc při podpisu smlouvy c) u k l á d á OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

21 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 1, Milánská 451, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost pí Simony Gondolánové o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 1, Milánská 451, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, vel. 1+1, 1. podlaží v Praze 10, Milánská 451 s paní Simonou Gondolánovou na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m2/měsíc c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

22 číslo R Název: Návrh na poskytnut í uvolněného bytu č. 4, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 paní Petře Včislákové a) s c h v a l u j e 1. poskytnutí bytu č. 4, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 paní Petře Včislákové, Boloňská 478, Praha uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, vel. 2+1, 2. podlaží, Herbenova 719/80 Praha 10 s pí Petrou Včislákovou na dobu určitou 1 rok s počátečním nájemným ve výši Kč 63,92/m2/měsíc odboru majetku administrativně zajistit plnění bodu a) 2. tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

23 číslo R Název: Kronika Městské části Praha 15 za rok 2010 a) b e r e n a v ě d o m í 1. zpracování Kroniky MČ Praha 15 za rok 2010, zpracování fotodokumentace, tiskové, výstřižkové a další dokumentace jako příloh kroniky, celoroční přehled kronikářské činnosti a doplnění archivu kroniky 2. provedení korektury a odborné posouzení obsahu textu zápisu za rok 2010 kronikářce MČ Praha 15 Marii Zdeňkové předložit zpracovaný zápis za rok 2011, včetně příloh a přehled kronikářské práce za rok 2011 Radě MČ Praha 15 do T: Z: pí Zdeňková Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Ing. Pavel Klega, starosta Marie Zdeňková, kronikářka

24 číslo R Název: Uzavření Smlouvy o provedení stavby Otevřené oddechové území - meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Hlavním městem Praha a) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o provedení stavby pro akci Otevřené oddechové území Kozinova - meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha 10 na pozemcích parc. č. 1794, 1806, 1807/1, 1819, 1821/4, 2707/1, vše k. ú. Hostivař, mezi MČ Praha 15 a Hlavním městem Praha, IČ: zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

25 číslo R Název: Vyhodnocení NŘ - pronájem NP č. 101, Milánská 418, Praha 10 a) s c h v a l u j e pořadí uchazečů v nabídkovém řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu Milánská 418, Praha 10, celková výměra 90,48 m 2, doba nájmu určitá 5 let uchazeč umístěný na 1. místě p. Knápek Vladislav, Milánská 418, Praha 10 nabídnutá částka Kč 2.000,-/m 2 /rok - záměr využití pekárna - cukrárna 1. OM seznámit pana Vladislava Knápka s výsledkem nabídkového řízení T: předložit radě dne ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha 15 a p. Vladislavem Knápkem T: Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

26 číslo R Název: : Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7 a) b e r e n a v ě d o m í úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7 v tomto znění: Z jednání je možné pořizovat videozáznam, pokud bude kancelář starosty informována nejméně 5 dnů před konáním zastupitelstva. Průběh jednání nesmí být rušen. b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 15 v 9, odst. 7 c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 předložit materiál Zastupitelstvu městské části Praha 15 T: Z: Ing. Klega Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Ing. Pavel Klega, starosta Ing. Pavel Klega, starosta

27 číslo R Název: Rozpočtová opatření a) s c h v a l u j e tato rozpočtová opatření: 1. zvýšení rozpočtu roku 2011 účelová neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb 4111 UZ , UZ , UZ , UZ ,-- 2. úprava schváleného rozpočtového dle pokynu MHMP 4111 UZ , UZ , UZ , UZ , UZ ,-- 3. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 pol z odvodu výtěžku z provozování loterií , , ,-- 4. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 na zákonné školení zaměstnanců úřadu , ,-- ved. EO ÚMČ provést tato rozpočtová opatření T: Z: Mgr. Herčíková Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Mgr. Zuzana Herčíková, ved. EO ÚMČ Praha 15 Na vědomí:

28 číslo R Název: Prodej movitého majetku a) s c h v a l u j e prodej movitého majetku MČ Praha 15 přístrojů na vodu MOST B5CH v počtu 8 ks za odhadní cenu v celkové hodnotě 4.600,-- Kč firmě AQUARA, K Červenému dvoru 24, Praha 3 b) p o v ě ř u j e starostu MČ Praha 15 podpisem Kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení c) u k l á d á 1. předložit starostovi MČ Praha 15 k podpisu Kupní smlouvu dle bodu a) tohoto usnesení T: Z: Ing. Tampa 2. zajistit vyřazení movitého majetku dle bodu a) tohoto usnesení z majetku MČ Praha 15 T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník Na vědomí:

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-91 A Změna nájemce bytu č. 5, Hostišovská 736/8, Praha 10 R-98 Prominutí poplatků z prodlení Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 425, byt č. 1, Praha 10 R-99 Uznání dluhu a dohoda

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne Přehled usnesení 70. RMČ R-1298 Písemný souhlas pronajímatele s podnájmem NP v přízemí obj. B, Janovská 486, Praha 10 kadeřnictví, pedikúra, solárium R-1299 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne Přehled usnesení 9. RMČ R-113 Nařízení tajemníka o zrušení vybraných vnitřních předpisů R-116 Vyhodnocení nabídkového řízení Byty Herbenova čp. 738, Praha 10 R-117 Pravidla pro užívání finančních prostředků,

Více

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010 Přehled usnesení 77. RMČ R-1450 Smlouva o nájmu bytu č. 13, Milánská 412, Praha 10 R-1451 Vyhodnocení NŘ - pronájem garážového místa č. 11 a 24, Janovská 486, Praha 10 R-1452 Pronájem garážového stání

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-166 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R - 53 ze dne 16.12.2010 Pronájem garážového stání č. 26, Janovská 486, Praha 10 R-167 Smlouva o nájmu nebytových prostor, přízemí Milánská

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne Přehled usnesení 62. RMČ R-1111 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci s advokátkou JUDr. Janou Marečkovou, Praha 2, Krkonošská 16 ve věci David Richter R-1113 Změna nájemce bytu č. 6, Hostišovská 732/9,

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011 Přehled usnesení 18. RMČ R-313 Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2011 R-314 Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 R-315 Záměr prodeje pozemku parc.

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne Přehled usnesení 43. RMČ R-652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař R-726 Přechod nájmu obecního bytu č.

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne Přehled usnesení 71. RMČ R-1109 Projektová dokumentace splaškové a dešťové kanalizace v ulici K Obecním Hájovnám R-1124 Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl. m. Prahy R-1126 Odstoupení od nájemní smlouvy

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-1682 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. zemního podlaží - Boloňská 310, Praha 10 - ODS - oblastní sdružení Materiál byl stažen z programu jednání.

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 Přehled usnesení 17. RMZ R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 R-283 Návrh na přijetí žádosti o byt paní Ilony Vítkové a její zařazení do evidence žadatelů R-284 Nebytový prostor Livornská 432,

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 2.12.2010

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 2.12.2010 Přehled usnesení 2. RMČ R-6 Vyhodnocení plánu oprav, rekonstrukcí a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na komunikacích ve správním území ÚMČ Praha 15 za rok 2010 a plán na rok 2011 R-7 Měsíční odměny

Více

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Přehled usnesení 4. RMZ R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-497 Novela Zásad

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-844 Poskytnutí úlevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 252 945,- Kč za umístění 77 laviček AD-Net, spol. s r.o. u autobusových zastávek linek BUS-MHD

Více

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne Přehled usnesení 68. RMČ R-1247 Schválení změn v příloze č.1 vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-1425 Předložení návrhu a uzavření nové smlouvy o nájmu části II. NP pavilonu B, Golfová 910, Praha 10 - Radek Materna R-1426 Odepsání promlčené pohledávky - MUDr. Vaněčková R-1427

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-1542 Změna doby nájmu - Zámečník Pavel, NP Záveská 872/4 - úprava smlouvy R-1543 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. a III. zemního podlaží -

Více

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne Přehled usnesení 41. RMČ R-671 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 22, Milánská 419, Praha 10 R-672 Zpomalovací prahy na komunikaci u sportovního areálu Hornoměcholupská R-673 Smlouvy o nájmech bytů obsazených

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. Materiál nebyl schválen.

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. Materiál nebyl schválen. Přehled usnesení 17. RMZ R-716 Návrh plánu kontrolní činnosti na na II. pololetí roku 2000 Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. R-718 Návrh na poskytnutí 5 bytů z nové výstavby

Více

Přehled usnesení 86. RMČ ze dne 26.5.2010

Přehled usnesení 86. RMČ ze dne 26.5.2010 Přehled usnesení 86. RMČ R-1623 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2009 R-1624 Vyhodnocení nabídkového řízení na obsazení volného bytu R-1625 Objednávka prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce 2.

Více

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne Přehled usnesení 42. RMČ R- 664 Návrh na poskytnutí 1 místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10 R- 715 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-716

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010 Přehled usnesení 4. RMČ R-69 Programové prohlášení na volební období 2010-2014 R-70 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 R-71 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 R-72 Zřízení Povodňové komise MČ Praha

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-86 Účast PaedDr. H. Lukasové na Vzdělávacím kurzu triád komunitního plánování sociálních služeb R-87 Zrušení laviček a pískoviště v ul. Gercenova, Praha 10 R-88 Přičlenění sklepního

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1061 Schválení objednávky na údržbu komunikační zeleně, nezpevněných chodníků a zpomalovacích prvků (kontejnerů) na místních komunikacích ve správě MČ Praha 15 pro rok 2001 do

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1605 Smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků SFRB pro akce Hostišovská 731-736, Praha 10 R-1621 Informace o výpůjčce veřejných prostranství ve vlastnictví hl.m. Prahy, ve správě

Více

Přehled usnesení. 6. RMZ ze dne R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů

Přehled usnesení. 6. RMZ ze dne R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů Přehled usnesení 6. RMZ R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů R-526 Realizace www stránek úřadu R-527 Kronika MÚ Městské části Praha 15 R-528 Převod

Více

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne Přehled usnesení 36. RMČ R-567 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 897/2004 R-568 Zřízení nové likvidační komise R-569 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení ZŠ Kozinova rekonstrukce rozvodů

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-11 Odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 2. pololetí 2006 R-18 Zmocnění k podpisu objednávek za MČ Praha 15 R-19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí

Více

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne Přehled usnesení 1. RMZ R-471 Stanovení paušálu cestovních náhrad pro pracovníky MÚ Praha 15 a členy zastupitelstva, příspěvek na stravování pro pracovníky MÚ R-472 Navýšení počtu pracovníků na OM a OÚR

Více

Per rollam č. R-603 ze dne Valorizace maximálního základního nájemného za 1 m 2

Per rollam č. R-603 ze dne Valorizace maximálního základního nájemného za 1 m 2 Přehled usnesení Per rollam č. R-597 ze dne 16.5.2000 Výběr dodavatele na dodávku registračních skříní Per rollam č. R-598 ze dne 16.5.2000 Výběr dodavatele na dodávku kancelářského vybavení Per rollam

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne Přehled usnesení 18. RMČ R-1791 Prodej nemovitostí v rámci 3. etapy privatizace: Záveská 872, Neapolská 324-325, Neapolská 326-327, Neapolská 328-329, Praha 10 R-1792 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-1190 Změna termínu jednání Rady MČ Praha 15 Nová Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů pro jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 Materiál byl

Více

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-108 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha 15 Z-109 Rozpočtová opatření Z-110 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2009

Více

R-490 Informace o výkonu prozatímní správy národního majetku, dle vyhlášky FMF č. 61/1986 Sb. za rok 1999 MÚ Praha 15

R-490 Informace o výkonu prozatímní správy národního majetku, dle vyhlášky FMF č. 61/1986 Sb. za rok 1999 MÚ Praha 15 Přehled usnesení 3. RMZ R-490 Informace o výkonu prozatímní správy národního majetku, dle vyhlášky FMF č. 61/1986 Sb. za rok 1999 MÚ Praha 15 R-491 Navýšení počtu pracovníků OÚR o 2 odborné referenty R-492

Více

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-17 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2010 Z-18 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 - příděly do fondů Z-19 Závěrečný

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

RMČ projednala: Oblast financí. Rozpočtová opatření z RMČ Oblast státní správy a samosprávy

RMČ projednala: Oblast financí. Rozpočtová opatření z RMČ Oblast státní správy a samosprávy Zpráva o činnosti RMČ ze období od 22.6.2016 do 14.9.2016 V tomto období se RMČ Praha 15 sešla na 5 řádných zasedáních a jednom mimořádném zasedání: 42. RMČ 22.6., 43. RMČ 13.7.2016, 44. RMČ 3.8.2016,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 259/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 I. s c h v a l u j e přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou

Více

Přehled usnesení. 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-116 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2009 Z-117 Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2010 Z-118 Rozpočtová opatření Z-119 Schválení

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Přehled usnesení 34. RMČ ze dne

Přehled usnesení 34. RMČ ze dne Přehled usnesení 34. RMČ R-565 Náležitosti k zajištění projektu Vaše auto není trezor R-566 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 238/2 v k.ú. Hostivař R-567 Výběrové řízení na nákup SMOV Škoda

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001 Přehled usnesení 20. RMČ R-1277 Pronájem bytu č. 6, Dolnoměcholupská 216, Praha 10 vybranému uchazeči R-1279 Dodatek č. 3 k SOD na rekonstrukci SOJ Parmská a Janovská R-1280 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 048/2011 063/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká, Bc. Blanka

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne Přehled usnesení 1. RMČ R-1 Kompetence starosty a zástupců starosty R-2 Programové prohlášení Rady MČ Praha 15 na volební období 2006-2010 R-3 Kompetence předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání R-4 Dodatek

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č.

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č. Zápis jednání Rada městské části 58. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 5), Ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček

Více

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem (pro fyzické osoby nepodnikatele) Předmět výběrového řízení:...... Jméno, příjmení:... Trvalý pobyt, popř. kontaktní adresa pro zasílání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/74/13 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/74/13 ze dne číslo 1/74/13 k návrhu na schválení programu 74. jednání RMČ a) předložený program 74. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 74. jednání RMČ číslo 2/74/13 k návrhu na rozšíření celkové kapacity Základní

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 594/RMČ/2015 k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou I. n e s c h v a l u j e žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-165 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2006 Z-166 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Z-167 Volební obvody pro volby do, které se

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4

Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4 Číslo jednání: Složení komise: 4/2016 Předseda: Ing.Daniel Kunc Členové: Dominika Krejčová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S ze 2. schůze, konané dne 25. 1. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 25.06.2012 1) Program Byl schválen 17 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 335-15/2012/ZM ze dne 25.06.2012 Ing. P. Hálu, Ing.

Více

Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4

Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4 Číslo jednání: Složení komise: 6/2015 Předseda: Ing.Daniel Kunc Členové: Drahoslava Krejčová,

Více