Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice"

Transkript

1 Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, I: Astronomicky a meteorologicky Teplotní statistiky Průměrná roční teplota: C tj C teplotně pod průměrem. Teplotní zajímavosti první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 C první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 25 C první den v roce kdy, teplota vystoupila nad 30 C poslední den zimy 2013 s celodenním mrazem poslední den zimy 2013, kdy teplota poklesla pod bod mrazu. Nejchladnější/nejteplejší dny v roce 2013 Nejchladnější dny Nejteplejší dny C C C C C C C C C C II: Boží služebníci a služebnice 1) Po letošní již končící rok jsme se z Boží milosti těšili pontifikátu papeže Jeho Svatosti Benedikta XVI. a jeho nástupce Jeho Svatosti Františka, správy diecéze brněnské otcem biskupem Jeho Excelencí Mons. Vojtěchem Cikrlem. Pomocným biskupem byla Jeho Excelence Mons. Petr Esterka, generálním vikářem Mons. Jiří Mikulášek a děkanem děkanství modřického, do něhož patříme, R.D. Jan Nekuda. 2) Farnost spravoval R.D. René Strouhal, farář farnosti Moutnice. Na správě farnosti se podílela farní rada sestávající z ekonomické a pastorační rady a dále osoby zodpovědné za moderaci různých společenství a různých aktivit. Za naše představené: Otče náš.

2 III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním 1) Základem života v milosti Boží, života věčného, o který nám jde, je svatý křest. Letos byl ve farnosti udílen svatý křest 19x. Jedno dítě bylo pokřtěno v jiné farnosti. Podle přání biskupství má každý přijmout svátost křtu a navštěvovat farní bohoslužby ve farnosti, do které bydlištěm patří. Nejde o kněze, ale o farní rodinu. Z rodiny se neutíká! Nezapomínejte volit křesťanská jména, aby děti měly přímluvce v nebi a také vzory pro svůj život. Radujeme se z každého daru nového života, církev se velmi těší z početných rodin a také z každé adopce dětí. 2) Základem společnosti je rodina. Letos bylo oddáno 6 párů. Je důležité nežít v těžkém smrtelném hříchu, kterým je život na hromádce nebo v pouze civilním sňatku, k řádné křesťanské rodině patří řádně uzavřené manželství. Za všechny letos pokřtěné a oddané, za děti, mládež, křesťanské rodiny a také duchovní povolání v naší farnosti a národě, aby byly a aby žily svatě, se pomodlíme zpěvem: O, svatá Zdislavo, stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou. 3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos nás na cestě k tomuto cíli všech našich cest předešlo 11 osob, s kterými jsme se církevním obřadem rozloučili. Někteří žel zemřeli nezaopatřeni. Nebojte se nás kněze pozvat. Kněz nepřichází v čele zřízenců pohřebního ústavu, ale jako první z lékařů a ošetřovatelů. Nejprve pomozte duši, pak tělu! Za zemřelé: Odpočinutí věčné. 4) Poprvé přijalo Pána Ježíše 5 prvokomunikantů, připravuje se 12 dětí. 5) Svátost biřmování letos nebyla udílena. Připravují se necelé tři desítky. 6) Těšíme se, že z našeho středu vzejdou také kněžská svěcení a řeholní sliby. 7) Svátost nemocných byla udělena 107x. Lze jí přijímat i víckrát během nemoci. IV: SPOLEČENSTVÍ 1) Do výuky náboženství je přihlášeno 81 žáků a studentů, předškolní katechezi navštěvuje 18 dětí, celkem 99. Z hlediska spásy je pro děti náboženství první a nejdůležitější předmět. Srdečně zvu také další mladé lidi! 2) Ve farnosti jsou modlitební společenství, které se schází ke společné modlitbě: Modlitby večeřadla a Modlitby matek. Nebojte se připojit také vy 3) Ve farnosti jsou společenství modliteb schőnstatských svatyní. 4) Ve farnosti je mnoho společenství Živého růžence, které se modlí individuálně. Bylo by příhodné, kdyby se modlitby růžence před bohoslužbami ujali mladší lidé. 5) Rodiny se schází měsíčně, z většího počtu by se měla vyprofilovat malá společenství rodin. 6) Ministrantů je kolem 30, velká řádka od nejmenších po největší. Podporujme posvátnou službu ve svých rodinách! Služebníci Pána mohou být povoláni ke kněžské službě.

3 7) Schóla Piškotci čítá kolem 40 členů. Z ní se také přirozeně mají vyprofilovat budoucí sboristé. 8) Sbor nám krásně obohacuje liturgii. Je to časově náročná služba. Sboristů je kolem 20, zpívají náročnější hudební kusy, tím roste kvalita. 9) Lektoři mají čestný úkol předčítat samotné Boží slovo. Čte kolem 30 mužů a chlapců. Kéž se zapojí ještě více mladých mužů. Je důležité si četbu dopředu dobře připravit. 10) Akolytů máme 8. Jejich posláním je svaté přijímání podávat při bohoslužbě a nosit je nemocným i vést bohoslužby slova. Modleme se za to, abychom se ve farnosti měli rádi: Zdrávas Maria. V: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější) Tříkrálová sbírka, výlet z náboženství do Boskovic, obnova lidových misií, jarní prázdniny v Osové Bítýšce, přednášky Mons. Jana Peňáze a prof. Petra Piťhy v rámci Cyrilometodějského roku, putování na Květný pátek k Matce Boží Bolestné do Nesvačilky, diecézní setkání mládeže v Brně, benefiční koncerty telnické a polanské schóly a skupiny Hradišťan na podporu novostavby kaple v Nesvačilce, jarní soustředění ministrantů a schóly v Moutnicích, hasičské slavnosti, zpívání na přehlídce schól Cantate Luhačovice, pouť do Křtin, oslava Božího Těla, první svaté přijímání, pololetní výlet z náboženství do Brna, ukončení školního roku, slavnost žehnání sousoší sv. Cyrila a Metoděje, pouť na Svatou u Křepic, ministrantská a akolytská cyklopouť po stopách větozvěstů, letní dětský tábor v Osové Bítýšce, moutnické hody, zahájení školního roku, rozařínské hody, pouť do Říma a Assisi, nesvačilská pouť, víkend biřmovanců, podzimní soustředění ministrantů a schóly, VII. farní den, děkanátní ministrantská olympiáda, děkanátní setkání mládeže v Moutnicích, adventní duchovní obnova s Janem Špilarem, adventní roráty a snídaně na faře, návštěva svatého Mikuláše, roznášení Betlémského světla, výstava betlémů a ornátů, svěcení vína, vánoční koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce. VI: Stavební a ekonomický přehled Letos se s Boží i vaší pomocí podařilo: FARNÍ CHRÁM SVATÉHO JILJÍ exteriér Malířská údržba Jaroslav Urbánek. FARNÍ CHRÁM interiér Restaurování vitráží sv. Anny a sv. Anežky České vitrážista Miloš Mittag z Brna. NOVOSTAVBA KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ Rozsáhlé legislativní a inženýrské práce, stavební, manažerská a umělecká jednání. SOUSOŠÍ SVATÝCH CYRILA A METODĚJE Kamenicko-sochařské práce, dovoz s finální instalací. FARNÍ CENTRUM A AREÁL FARY

4 Instalace houpačky (koníka) pro děti Bonita Group Service Tišnov Betonářské, zednické, malířské a truhlářské práce na realizaci dvorního společenského traktu brigádně Slou p. Text 16 Nájemné Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní zdaňované příjmy Kč Sbírky Příjmy za církevní úkony a činnosti Dary fyzických i právnických osob tuzemské i zahraniční Úroky z vedení běžného účtu Příspěvek z diecéze Příspěvek obecní, krajský a státní Náhrady škod Ostatní příjmy Příjmy celkem (sl. 16 až 25) 3, Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29) Daň z příjmů zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Bohoslužebné potřeby Režijní výdaje Opravy památek Opravy ostatní Odeslané sbírky a příspěvky diecézi Dary a charitativní výdaje Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů) Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí Nákupy dlouhodobého majetku Ostatní výdaje Výdaje celkem (sl. 26 až 39) 3, Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 sl. 91) Sousoší sv. Cyrila a Metoděje: příjmy a současné paralelní náklady: 2, ,- Kč. Novostavba kaple Panny Marie bolestné: příjmy 2, ,- Kč, výdaje ,- Kč. Poznámka: Po všechny roky svého působení zde duchovní správce otec René Strouhal platí farnosti nájemné a režijní náklady včetně energií.

5 Za všechny dobrodince: Pod ochranu tvou. VII. FUTUROLOGIE, tj. co chystáme v budoucnu, dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví: popeleční středa bude 5. března, hod Boží velikonoční bude 20. dubna, hod Boží svatodušní bude 8. června, 1. sv. přijímání 15. června, oslava svátku Božího Těla 22. června, moutnické hody 24. srpna, rozařínské hody 7. září, nesvačilské hody 14. září, poutě, letní tábory, výlety dětí a mládeže, soustředění ministrantů a schóly, farní setkání, postní a adventní duchovní obnovy a slavnost biřmování 29. listopadu. Z hospodářských věcí nás do budoucna čeká podle finančních a časových možností: V moutnickém chrámu: zateplení stropu kostela, opravy střechy, nasvícení sousoší sv. CM. V nesvačilské novostavbě kaple: terénní práce, zhotovení základu, stavba kamenné části stavby a následující práce. Ve farním centru: stavba trvalého pódia na zahradě, renovace farního sklípku k společenským setkáním, hrací prvky pro děti na farním hřišti. Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Vzývání Ducha Svatého, kancionál 003. VIII: Gratias = Díky Bohu i vám BOHU DÍKY! MARII PANNĚ DÍKY! SVATÉMU JILJÍMU DÍKY, SVATÉ ROZÁLII DÍKY, SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ DÍKY! Pán Bůh zaplať zastupujícím kněžím za vše, čím nám slouží na naší pouti za Božím královstvím! Pán Bůh zaplať farní radě! Pán Bůh zaplať katechetkám a všem, kdo se věnují práci s dětmi a mládeží! Pán Bůh zaplať akolytům, kostelníkům, všem lektorům a ministrantům a jejich moderátorům a vedoucím! Pán Bůh zaplať varhaníkům, všem zpěvákům a zpěvačkám, sboru a schóle a jejich vedoucím! Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i na faře! Pán Bůh zaplať panu ekonomovi za vedení účetnictví! Pán Bůh zaplať farníkům zajišťujícím rozsáhlé právní, administrativní a dotační úkony spojené s novými stavbami! Pán Bůh zaplať za práci na farním webu! Pán Bůh zaplať farnímu stavbyvedoucímu a všem za každou práci pro kostel, faru i okolí! Pán Bůh zaplať za všechny peněžní dary při sbírkách a také jindy! Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc! BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB! Na poděkování zazpíváme na konci mše svaté chvalozpěv Bože, chválíme Tebe.

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

FARNÍ LISTY 2014 APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ

FARNÍ LISTY 2014 APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ FARNÍ LISTY Leden 2014 APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ Naše nejdražší Patronko Královno Nanebevzatá, Tebe naši předkové zvolili za ochránkyni města, svou a také naši. Jak řekl jeden kněz: Máme tu nejlepší přímluvkyni

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 I. Úvodní slovo administrátora Běží druhy rok mého působeni ve vrchlabské římskokatolické farnosti. Za tuto krátkou dobu jsem měl možnost poznat nejenom náboženský život spravované

Více

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24

4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24 komunikační média

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů

863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů dvouměsíčník 4. ročník 863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů Ve středu vstoupíme nejen do doby postní, ale zároveň do tříleté přípravy na jubilejní rok 2013, kdy uplyne 1150 let od příchodu

Více

V červenci jsme žili kněžským svěcením Josefa Novotného a Karla Janů a jejich primicemi (foto J. Přichystal). V srpnu zase celostátním setkáním

V červenci jsme žili kněžským svěcením Josefa Novotného a Karla Janů a jejich primicemi (foto J. Přichystal). V srpnu zase celostátním setkáním V červenci jsme žili kněžským svěcením Josefa Novotného a Karla Janů a jejich primicemi (foto J. Přichystal). V srpnu zase celostátním setkáním mládeže (foto zdar2012.signaly.cz). 2 Milí přátelé, bratři

Více

Vánoce: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Vánoce: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2014 Vánoce: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Zpráva tak opakovaná, zpívaná v koledách,

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012

V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012 V Lipníku n Bečvou 19 února 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou JEDNEJME PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ A DĚLEJME SKUTKY LÁSKY K BLIŽNÍMU Pouštěmi zloby a bezcestím sobectví jde úzká

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2012 Nenechme si vzít advent Začíná adventní doba a s ní nový liturgický rok. Doba radostného očekávání svátků Narození Páně nás bude provázet téměř celým prosincem.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www.

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. farnost.valasskapolanka.cz NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Začal bych

Více