Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava. ...úvodník"

Transkript

1 ...úvodník Vybíráme Nový køíž... str. 1 Pøipravje se... str. 1 Pøeèetli jsme za Vás... str. 2 Internet a víra... str. 2 Sotìž o ceny... str. 3 Katecheze - Život v církvi... str. 4 Køes an se smìje... str. 4 Tøíkrálovka EXTRA Registrované partnerství?... EXTRA Vážení pøátelé, dva mìsíce plynly jako voda, a jsme t opìt s naším obèasníkem, který Vás, jak dofáme, nadchne. Pøedem se Vám chci omlvit za zvýšení ceny, ale není tom tak z našeho rozmar. Toto èíslo dostalo pøívlastek Extra a tím pádem také cen 9,- Kè. Je to proto, že jak jste si již jistì všimli, nemá toto èíslo poze 4 strany, ale nachází se v nìm také vložený list A4 s podtitlem Extra. Co se týká této zmìny, není nastálo, ale pokd nebde problém s prodejem a Váš zájem kvùli zvýšené cenì neochabne, je možné, že se s rozšíøeným vydáním bdete setkávat i v bdocích mìsících. Za celo redakci Vám pøeji pìkné poètení a dofám, že nám zachováte svoji pøízeò. Boh díky za toto èíslo a také dìkjeme i Vám a sestrám karmelitkám za modlitby, které nás svým nezastpitelným zpùsobem drží nad vodo. Tìším se na shledano. Marian Štmar Slovo P. Jaroslava O spoleèenství II V minlém èísle našeho obèasník jsem naznaèil, jaká mùže být spiritalita (dchovní základna) spoleèenství. Nyní se chci vìnovat tom, k èem mùže takové setkávání vést. Napøed se zadívejme na prototyp spoleèenství, a to je Ježíš s apoštoly. Vytváøely se tam pevnìjší mezilidské vazby a ty byly odrazovým mùstkem pro dchovní pøedivo s Kristem a vìèností. To se mùže stát tak dokonalé, že podle slov Božského Mistra pøejdeme ž zde na svìtì ze smrti do života. Jde o neviditelný zázrak, který mùžeme vyèíst P. Marie i dalších svìtcù. Do tohoto rozpoložení se mùžeme dostat hlavnì pøi echaristickém spoleèenství. Pro nás je velko škodo, že tyto hodnoty málo poznáváme a vyžíváme. K tom v jedné pøednášce øekl kard. Ratzinger: Boží dveøe se dokoøán otevírají, ale nìkterá srdce èlovìka nepootevøela ani svìtlík. Pokd se to týká i nás, mìli bychom na sobì pracovat a k nìèem se i dopracovat. Evangelický faráø Jalška by k tom tøeba dodal, že Boží nárè se neotevírá pro nic - za nic. Když se setkávají lidé mimo chrám, je dùležitá pravidelnost. Ještì je dùležitìjší sdílení svých radostí i starostí, které moho prožívat a øešit ve svìtle víry. Právì sdílení víry, vèetnì pochyb, pøekážek a tìžkostí, je jádrem spoleèenství. Proto do program zcela nezbytnì patøí Boží slovo a modlitba. Kdyby zjevená Boží pravda chybìla, spoleèenství by bylo odkázáno jen na lidsko modrost, jen na øešení, které si sami vymyslíme. Modlitba dodává síl Dcha sv. a vìdomí, že se nestále máme obracet k Boh Otci. Možná, že i nìkdo z vás hledá, kde by se mohl pøipojit, kde by mohl zdomácnìt a svo vír hlobìji prožívat. Tato slova jso rèitým pozornìním i nabídko. Z drhé strany to chce probzení, dìlat nezbytné kroky k rozhodntí a následnì jednat. O našem Pán øíká Písmo svaté, že je stále èinný, proè by se o nás, køes anech, nemohlo øíkat: Snaží se. Spoleèenství mùže být prostøedkem, kdy zaksím atmosfér pøátelství, porozmìní, pomoci a hlavnì, že On nás vede. Nový køíž listopad pøede dvìma lety požehnal náš faráø otec Jaroslav za pøítomnosti desítek farníkù hlavní kamenný køíž na novém høbitovì. Byl postaven v dbn z náklad dobrodince a bìhem léta a podzim k nìm pøibyly ještì 4 slopky s øetìzem. T EXTRA Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE II ØÍJEN / 2001 náklad 150 ks P. Jaroslav 7890 Farní plot Za farní bdovo vyrostl pìkný ohradní plot. Podezdívk s pilíøi zhotovila firma Korint, døevìný plot pak farní brigádníci. Znov se tak pokroèilo v dokonèovacích pracích na opravì naší farní bdovy. T Pøipravje se CHARITA Farní charita v Daèicích pøipravje v prostorách Domovinky klb vyšívání a pletení a krz sché vazby kvìtin. Obé je naplánováno na mìsíc listopad. Zájemci, sledjte další informace. T

2 IV. køes anský dìtský letní tábor Již poètvrté se konal o letních prázdninách ètrnáctidenní køes anský dìtský tábor. Tentokráte se ho zúèastnilo 60 dìtí (ve vìk 8-14 let) z naší a pøiléhajících farností. Naplnila se tak celá kapacita letní základny, a proto jsme mseli odmítnot dìti, které se pøihlásily pozdìji.snad to vyjde v pøíštím roce. Letos jsme v celotáborové høe ptovali poští z Egypta do Zemì zaslíbené. Šest kmenù (držstev): Rbénovci, Zablonovci, Manassesovci, Šimeonovci, Neftaliovci a Efraimovci mezi sebo sotìžilo v hrách, bojovkách, zkoškách a dovednostech. Zkrátka pøežít na pošti není jednodché! Proto jsme se nìkdy mseli i spojit napø. pøi modlitbì, jídle a odpoèink. Poštní bandité totiž èekali na naši chyb a snažili se nám všemožnì škodit. O pokšení také nebylo noze. Nakonec jsme pøece jen do Zemì zaslíbené doptovali a odvezli si domù spost zážitkù, dojmù, vzpomínek a radosti. køí Podìkování X. knìžická olympiáda Dìkjeme všem sponzorùm za stálo pøízeò, ktero mají k dìtském letním tábor. Jmenovitì alespoò paní Mgr. Helenì Nežilové (Lékárna Na námìstí ) a Marii Peclové (drogerie U Lorety ), dále pan Jaroslav Pokorném (Výroba a prodej nástrojù a dílù z plastických hmot), Jiøím Tichém (Ckrárna-kavárna), Karl Pospíchalovi (KARPO - hodináøství, zlatnictví), Ing. Jaroslav Pokorném a Sdržení dobrovolných hasièù Daèice. Dále pøímný Pán Bùh zapla Vám všem za modlitby, zvláštì pak sestrám karmelitkám, které se za nás každoroènì pøimlovají. V neposlední øadì patøí díky rodièùm organizaèního tým - víme, že jsme èasto doma chybìli nebo nemìli èas, ale ž to s námi asi nebde lepší. Díky. køí Nìkolik mladých farníkù si øeklo, že bychom to prostì mìli zksit, a tak jsme vyrazili. Jedenáct sportovcù z naší farnosti se odpoledne dopravilo aty do cca 35 km vzdálených Knìžic (vesnice mezi Tøeští a Tøebíèí). V pátek jsme ještì natvrdo nesotìžili, avšak na program byly jiné zábavné vìci - úvodní, Knìžického memoriál (rùzná stanovištì s úkoly), veèer opékání špekáèkù a koncert skpiny Labyrint z Tøeštì. Nechybìla ani spoleèná úèast olympionikù na mši sv. jak v pátek, tak i v sobot po snídani. A po mši sv. v sobot a úvodním ceremoniál (zapálení olympského ohnì a nástp držstev - tedy jednotlivých zúèastnìných farností) to vypklo. My jsme se úèastnili následjících disciplín: trnaje ve fotbal a stolním tenis, orientaèního bìh a ètyøboje (bìh 60m, hod kolí a oštìpem, skok do dálky). Nejúspìšnìjší disciplíno pro naši výprav se stal stoní tenis. Tøetí místo v kategorii starších obsadil P. Kbášek a první místo v kategorii mladších obsadil A. Štìpánek. Msíme však podotknot, že všichni zúèastnìní bojovali stateènì. No a nakonec si vìdomme, že úplnì to nejdùležitìjší nebylo získat co nejvíce úspìchù, ale zúèastnit se a poznat dìní v jiných farnostech a tvoøit takové spoleèenství, které se dokáže bavit a chválit Boha. aš Èetba na pokraèování Bùh má rád veselé lidi to je titl další knihy mariannhillského misionáøe Adalberta Ldwiga Ballinga. Najdeme v ní úsmìvné pøíbìhy z velké rodiny mariannhillských misionáøù. Jso plné hmor, radosti, veselé mysli a žertù za zdmi kláštera. Jak bratr Donat obalamtil sestøièky Bratr Donat byl dìvèe pro všechno. Na poèátk padesátých let, krátce po mìnové reformì, instaloval v jednom mariannhillském øádovém domì v pokojích páterù veliká myvadla. Všem se zdálo, že to mìlo být dìláno ž dávno. Ale když jedna ze sester, která šla zrovna kolem, vidìla, do èeho se bratr poští, žasle se zeptala: Ale naè dvoje vodovodní potrbí pro jediné myvadlo? Copak jedno nestaèí? To se pøece jen mohlo více šetøit! Bratr Donat, Bystroška v klášterním hábit, stroze odpovìdìl: To s tím dvojím potrbím vám moh lehce vysvìtlit, sestro. Hleïte, jedno je na vod, drhé na pivo! Sestra, celá èervená, se rychle otoèila a spìchala pryè pøímo k pøedstavené, které nemìla nic pilnìjšího k sdìlení, než že dùstojní páni nyní dostano dokonce tekocí pivo do pokojù. Bde téci jako voda pøímo z potrbí Ještì dloho se této epizodì knìží, bratøi i sestry smáli. A když pozdìji zavedli také sester vodovody s teplo a stdeno vodo, byla ta dobrá sestra zcela srozmìna; za lxs to ž dávno nepovažovala. (Vydalo: Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydøí, 1996) h Internet a víra rozmy... rozmy... rozmy... Dobré pøíklady se citjí, špatné dávají. O. Fišer Snášej trpìlivì, jestliže nemùžeš vesele. T. Kempentský Mám tolik práce, že si jd lehnot. výrok Je lépe se opotøebovat než zrezivìt. Diderot Kdo milje, vystaèí s málo slovy. rské pøísloví Kdo poslochá, chápe. africké pøísloví Pøeèetli jsme za Vás Vìžník è kompas tøeš ské farnosti Víte, kdo jso Svìdkové Jehovovi? Možná ž se nìkdy stalo, že vašeho dom zazvonili Svìdkové Jehovovi. V tomto èlánk naleznete informace, které vám snad pøiblíží, o koho vlastnì jde. Svìdkové Jehovovi (jehovisté) jso náboženská spoleènost založená v roce 1872 Charlesem T. Rsselem ( ) v USA jako Mezinárodní spoleènost pro stdim Bible. Název Svìdkové Jehovovi mají od rok Navazjí na nìkteré prvky køes anství. Jso pøesvìdèeni o brzském konci svìta, kdy dojde k rozhodjící Armagedonské bitvì mezi Svìdky Jehovovými ( vyvolených, kteøí dojdo ke spáse) a øíší zla, reprezentovano mimo jiné ostatními církvemi a politicko mocí. Mají pøísno centrální organizaci (s centrem v Brooklyn v USA). Provádìjí rozsáhlo propagaci (èasopis Strážná vìž, vyhledávání a pøesvìdèování možných stopencù). Odmítají mimo jiné transfúzi krve a vojensko i náhradní slžb. pro S rezervo pøipravil - køí Víra a internet, dvì tak odlišná slova, která k sobì na první pohled opravd nejdo. To jsem si pøesnì myslela, ale proè? Internet je médim, kde by se èlovìk mìl dovìdìt témìø vše, tak by se mìl zmínit i o víøe. Tato otázka mi dloho vrtala hlavo. Nezùstala jsem jen pohého pøemítání a vydala se do internetové kavárny. Dala jsem si èaj, hodin internet a moje hledání mohlo zaèít. Netrvalo dloho a našla jsem hned dvì adresy, týkající se víry. První adresa je a jedná se o stránky spíše obecné. Návštìvník se na tìchto stránkách dozví, co je víra od A do Z, najde t litrgické texty, texty k rozjímání, k zamyšlení, téma týdne, pøeklad zajímavých knih atd., atd. Zkrátka sposta stránek zajímavého a poèného ètení. Drhá adresa je a jso to stránky troch jiného ražení. Jso samo sebo pro všechny vìkové kategorie, ale mládež si t pøijde na své. I tady najdeme mnoho o víøe, o církvi, èlánky a svìdectví o Boh. Navíc je t i seznamka pro vìøící, inzerce, ankety. Dále chat (textová komnikace v reálném èase mezi lidmi pøipojenými právì na internet), pohlednice, pozvánky na rùzné akce.... Mì samotno asi nejvíc zajala stránka otázek a odpovìdí. Knìz tady odpovídá na všechny dotazy, které lidé zašlo. Katolík to mì vyhrál na plné èáøe. Z net-kavárny jsem odcházela opojená nejen tím dobrým èajem (kdoví, co v nìm bylo), ale i výsledkem svého snažení. Zjistila jsem, že spojení internet a víra existje a není vùbec špatné. Vìøící se na internetových stránkách dozví moøe informací, které obohatí jejich rozhled. Tyto stránky jso rèitì pøínosem i pro nevìøící a náhodnì zblodilé srfaøe. Tøeba právì tady se moho seznámit s nìèím, co je jim cizí. Právì internet je mùže pøivést na myšlenk Boha, nebo na akci jako je spolèo, do kostela, ke knìzi a hlavnì k Pán. Internet je médim a nikdy nemùže nahradit knih, knìze a lidské teplo. Je to jen prostøedek rèený nám lidem k poznávání toho, co nás zajímá. Tak proè ho nevyžít? tes

3 Chtnají mi koøínky výherce odmìníme hezkými cenami Draci Seøaïte k sobì správnì hlavy a ocasy drakù Jestli si nìkdo myslí, že krtèí dìti si všechny pochtnávají na stejných vìcech, to se tedy mýlí. Tak jako lidí mají nìkteré dìti radìji èokolád a jiné zase smažené brambùrky, tak i krteèkù má každý rád nìco jiného. A kdybychom sledovali malé krteèky, jak prolézají chodbami, které vyhlobili jejich rodièe, mohli bychom je vidìt, jak míjejí jeden pìknì š avnatý koøen. Sice ho oèichají, ale ani ho neochtnají. Je to totiž oblíbená pochotka dvo malých krtkù Siláka a Kožíška a ostatní malí krtci jim ho nechávají. Potøeby na hr: 5 kartièek velikosti hracích karet pro každého hráèe; tolik drhù koøení s výrazno vùní, kolik je hráèù. Pravidla: Vyznaèíme bldištì s mnoha køižovatkami a odboèkami (to jso chodby, které vybdovali máma a táta krteèkù). Vždy na 5 kartièek naneseme stejno vùni koøení. Potom kartièky libovolnì rozmístíme do bldištì. Hráèi se postaví na rùzné konce bldištì a na høbet jejich pravé rky naneseme jedn z vùní. Jejich úkolem je sesbírat všech pìt kartièek se svo vùní. Pohybjí se po ètyøech (pøece jste nikdy nevidìli krtka, který by chodil po dvo). Vyhrává ten hráè, který jako první má svých pìt kartièek. Sotìž o ceny Pro vás všechny, kteøí rádi sotìžíte, jsme do dnešního èísla pøipravili 7 tìžkých úkolù. Pokd je všechny zvládnete, sepište své odpovìdi a spol se jménem a adreso vhoïte nejpozdìji do 11. listopad do krabice s oznaèením S REZERVOU. Správné odpovìdi slosjeme a Trojúhelníky Kolik trojúhelníkù je v obrazci? Písmenkové dìti Každý písmenkový panáèek pøedstavje jedno ze jmen 3 klkù a 3 holek. Køížovka Listí - noèní pták Kolik lístkù je v této hromádce? Èáry Která z tìchto èar je nejdelší? - nádoba na kopání - písmeno H v Morseovì abecedì - nápoj z hroznù - stromoøadí - dívèí úèes - silný provaz - matka Panny Marie -, nadìje, láska II. ØEŠENÍ z minlého èísla: Jaký máš postøeh?: oèi osla - oèi draka støíška vìže - konec ocas draka hodiny bdovy - špnt kaèenky kapsa pána na osl - støecha bdovy tráva vpravo dole - odlesk kaèenky díra v oslí èepici - pravá nozdra draka vikýø bdovy - levá nozdra draka Rozdílovka Obrázky se liší v osmi detailech. Najdeš je? I. ØEŠENÍ z minlého èísla: Osmismìrka:..., kde loví. hlavnì žáby, myši a broky Spojovaèka: pán na lodièce

4 Katecheze - Život v církvi Co asi odpoví? V rozhovor pro øíjnové èíslo farních novin bych chtìl navázat na èlánky M. Tùmy z pøedešlých dvo vydání. K pøíležitosti 130. výroèí varhan ve farním kostele jsem položil pár otázek jedné z varhanic naší farnosti, paní Marii Zadražilové. Jak jste se dostala k varhanièení a kde jste se m èila? Když jsem skonèila doma v Nové Øíši mìš ansko škol, rozhodovalo se, kam dále. Tatínek navrhl, že bych mohla stdovat hdb a jel se mno ke zkošce na Konzervatoø do Brna, kde jsem byla pøijata na varhanní oddìlení. Po skonèení stdia jsem se vdala za èitele Josefa Zadražila, rodáka z blízké Rozseèe. Ptovali jsme po školách v daèickém okrese. Stále ale hdba v nás žila hodinami výky pro žáky, v kostelích jak nás doma, tak i v mìstech, kde jsme bydleli. Také jsem slyšel, že pocházíte z velké mzikantské rodiny. Mùžete nám ji pøiblížit? Naše rodina, ze které pocházím, byla mzikantská. Otec hrával na varhany v Rozseèi a v N. Øíši. Bratr Jan, hdební skladatel, byl žákem Viléma Petrželky v Brnì a v Americe žákem Bohslava Martinù Pøijímání echaristie, svatého pøijímání. Jso zde nìjaké podmínky? Ano jso. Na prvém místì jde o pokøtìného èlovìka. Potom je na øadì vìk. V našich podmínkách je to vìk dítìte asi ve tøetí tøídì. Osobnì zvažji, že se vìk v bdocn prodloží, a to kvùli podmínkám v rodinì. Protože dítì se mnohdy na další svátosti nepøipravje spoleènì s rodièi. Je v tom samo, osiøelé. Když se zvládno tyto možné kroky, jsme skteènosti pravidelného pøijímání svátostí. Mám na mysli svátost smíøení (svatá zpovìï) a svaté pøijímání. Obì dvì jso v podstatì spojené. Zhrba do II. vatikánského koncil byla praxe taková, že po svátosti smíøení pøijal jedinec svátost echaristie a dost. Po roce 1965 Církev vyzývala své vìøící, že po svaté zpovìdi se mùže vícekrát pøijmot svátost echaristie. Tak jsme se dostali k praxi jedno mìsíènì ke svaté zpovìdi a následné pøijímání svatého echaristie. Toto vádìní do praktického dchovního života není špatné a osobnì ho podporji. Problém vidím v tom, abychom se nadále k tom vedli a stejnì k tom vychovávali i dìti. Když dìti nemají osobní pøíklad nebo nejso k tom vedeny, myslí si, že po první svaté zpovìdi moho pøijímat svátost echaristi kdykoliv. Nìkdy to tak bývá i dospìlých jedincù. Na to pozoròje ž sv. Pavel. Zjednodšenì: Kdo jí svaté Tìlo nehodnì, pøijímá odsození. Církev na tto skteènost pokázala ještì pøíkazem: Každý køes an by mìl alespoò jedno v roce pøijmot svátost smíøení a svaté pøijímání. Dodávalo se, že nejvhodnìjší je k tom velikonoèní období. Srovnáme-li sycení našeho tìla se sycením lidského dcha a dše, jednodše pøijdeme na to, jak obojí je nevyhntelnì potøebné. Osobní høíchy nám problematizjí pøijímání svátostí. Ježíš to vìdìl, proto svátost smíøení je tak dùležitá záchranná zastávka èlovìka odpoštìjícího Boha. Znov opakji, k tom se všichni msíme vychovávat a po této cestì Božího milosrdenství msíme jít. P. Jaroslav Ranní Ó Bože, celo tto noc zas chránila mne Tvoje moc. Bï za to ctìn a veleben! A prosím Tì i tento den Ty dobrý, svatý Otèe mùj, mne høích, smrti ochraòj! Myšlenky, slova, sktky své, chci obìtovat ke cti Tvé. Maria, Máti pøemilá, pøimlv se za mne Syna, jehož nech chválí každý hlas, jak nyní, tak po všechen èas. Amen MODLITBA Køes an se smìje Mladší bratr Metodìj je dosd varhaníkem v Nové Øíši. Jaké bylo Vaše povolání, než jste zaèala hrát na varhany? Do Daèic jsme se pøestìhovali r z Bdèe. Od tohoto rok jsem èila na Lidové škole mìní v Daèicích akordeón a klavír. Moc se mi to líbilo, mìla jsem to moc ráda. Odkdy hrajete ve farním na varhany a jak Vás hra obohacje ve Vašem životì? Na varhany hraji již 23 let, ale nyní ve farním kostele ž moc nehraji, jen v pøípadì potøeby. Otec Norbert z K. Vydøí mi øekl, že by potøebovali varhaníka, a tak se mì zeptal, jestli bych nechtìla jezdit do Volfíøova. S naším panem faráøem jezdím do M. Pìèína a Høíšice. Mám radost, když moh hrát ke cti a chvále Boží. Máte nìjaké písnì, o nichž byste mohla øíci, že se Vám líbí nejvíc? Mám ráda zvláštì mariánské (napø. Ó Maria, Boží Máti...), ale jinak se mi líbí všechny. Dìkji Vám za rozhovor a pøeji Vám (i nám), abyste nám ještì dlohá léta dìlala radost obohacováním mší svatých. aš Veèerní Døív, nežli k spánk lehn, k Boh své srdce pozvedn: Bï vìènì chválen, veleben, za vše, co dals mi tento den! A jestli v èem jsem pochybil, prosím Tì, bys mi odpstil. Pak spokojenì moh spát, mùj andìl bde mne stát. Maria, Boží Rodièko, ó, chraò mne, chraò mne, Matièko! A Ty, mùj Kriste Ježíši, mùj Bože, Dobro nejvyšší, v Tvé rány sebe krývám, pak š astnì, klidnì sínám. Amen. Maminka, která je dnes s chlapci sama doma, se s nimi veèer modlí. Na závìr pøidala: sv. Petøe, orodj za nás, sv. Pavle... Sv. táto, orodj za nás, pøidal jeden z nich bezelstnì. Letadlo je ve výšce m nad zemí. V tom zaène hoøet pravý motor. Letška klidòje cestjící: Nic se nedìje. Máme stroj pod kontrolo. Za chvíli zaène hoøet drhý motor. Letška oznamje: Sitace se jeví beznadìjno... Možná by bylo vhodné vykonat nìjaký náboženský úkon. Nezná nìkdo nìjaký? Po chvíli se zvedne starší pán, vezme èepici a jde vybírat peníze. Dìti pøistpovaly ke zpovìdi pøed 1. svatým pøijímáním. Jeden z chlapcù pøiklekl a plakal. Knìze napadlo, že je hezké, jak projevje kajícího dcha, ale zkšenost velela zeptat se, co že se m stalo. Prosím, on mì kopl, kázal na jednoho z chlapcù. A proè tì kopl?, otázal se knìz. Protože jsem ho pøedbìhl. REDAKCE: h - Hanka Nežilová aš - Antonín Štìpánek køí - Petr Køížek tes - Bc. Lenka Tesaøová dìtský kotek: Hanka Nežilová rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma sazba, grafika, tisk: Marian Štmar grafické zpracování loga: M. Štmar a B. Nežilová EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - na lístcích do krabic S rezervo - tel.: Vychází pro vnitøní potøeb farnosti. Na další, v poøadí již 7. èíslo, se mùžete tìšit v nìdìli

5 TØÍKRÁLOVKA V roce 1999 vyzval arcibiskp J. Grabner olomocko Charit k organizování veøejné Tøíkrálové sbírky. Následjícího rok probìhla v olomocké arcidiecézi s výsledkem ,35 Kè. Prostøedky byly následnì rozdìleny mezi rodiny v nozi, na projekty oblastních charit a jako pomoc trpícím v zahranièí. V rozhovor pro Katolický týdeník arcibiskp Grabner øekl, že chceme posbírat zkšenosti a pak je nabídnot ostatním diecézím. Poèítám s tím, že brzy pùjde o tradièní akci v celé repblice (49/99). Loòského rok se ž sbírka konala ve všech èeských a moravských diecézích. Na centrálním kontì Charity se nakonec sešlo ,- Kè, pøièemž èástka ,80 Kè pøipadla na složenky, zbytek tvoøil výnos pokladnièek. Èástky z pokladnièek pøináší naše tablka podle diecézí: Diecéze Poèet obyvatel Poèet vìøících Poèet skpinek Celkový výnos v r (v tis.) v r (v tis.) koledníkù pokladnièek (v Kè) Brno ,00 Èeské Bdìjovice ,40 Hradec Králové ,10 Litomìøice ,00 Olomoc ,00 Ostrava - Opava ,90 Plzeò ,90 Praha ,90 Celkem ,20 U naší diecéze vádíme rozpis podle oblastních charit (viz tablka pod texty a mapka) a dále si všímáme naší Oblastní charity Jihlava, kde je rozpracován plánek podle okrskù konání sbírky. Pøehled výsledkù sbírky, ktero organizovala Farní charita Daèice, jsme vedli v našem farním zpravodaji S rezervo v únorovém vydání. Tolik o výsledcích sbírky. A jak bde s prostøedky naloženo? Na poèátk bylo pøislíbeno, že 50% získaných prostøedkù se vrátí do míst, kde byly získány. Každá z oblastních charit pøedložila nìkolik projektù, na než chtìla prostøedky èerpat. Tzv. tøíkrálová komise pak rozhodovala o pøidìlení prostøedkù. Oblastní charita Jihlava získala tyto prostøedky: Projekt Úèel Èástka domácí péèe v rodinách (Jihlava) stavební úpravy sklad ,75 Kè DPS Lka n. Jihlavo nákp praèky ,00 Kè DPS Kamenice zvedák Aklift ,00 Kè Domovinka Daèice provoz + rozvoj (PC) ,00 Kè Malá øemesla Jihlava úpravy prostor ,00 Kè Romská klbovna Jihlava zmìna prostor ,00 Kè Kontaktní centrm Jihlava vybavení psychiatrické amblance ,00 Kè Ze záplavy èísel se možná mnohém èi mnohé zatoèila hlava. Tato èísla však svìdèí nejen o štìdrosti dárcù a píli koledníkù, ale pøedevším o tom, že i dnes lze prostøedky na pomoc bližním sehnat a že se tyto prostøedky neztratí, nýbrž pomáhají. Proè o tom píšeme? Ponìvadž se pomal rozjíždí pøípravy na Tøíkrálovo sbírk o letošních Vánocích. Nejde - podle organizátorù - poze o to, získat pro katolicko charit finanèní prostøedky, nýbrž informovat veøejné mínìní a také vyjít z kostelù. Každý, kdo by mìl ch pomoci s prùbìhem sbírky, s pøípravo kostýmù, nácvikem zpìv èi chystáním tøíkrálové atrakce, je vítán v Domovince v Daèicích. Kontaktovat se je možno i telefonicky na tel. èísle nemocnice. Nedílno a dùležito soèástí celé sbírky je rovnìž modlitba. Tak jaká bde Tøíkrálovka 2002? podle pramenù charity, Farního vìstník Telè a poznámky sestavil T Diecéze brnìnská Oblastní charita (OCH) Skpinek Èástka A OCH Brno - venkov ,70 Kè B OCH Hodonín ,00 Kè C OCH Bøeclav ,00 Kè D OCH Jihlava ,50 Kè E OCH Tøebíè ,00 Kè F OCH Brno - mìsto ,10 Kè G OCH Znojmo ,00 Kè H OCH Blansko ,40 Kè CH OCH Žïár n. Sázavo ,00 Kè Oblastní charita Jihlava è. Obec Èástka 1 Daèice, Tøebìtice ,40 Kè 2 Telè ,70 Kè 3 Jihlava ,00 Kè 4 Tøeš ,40 Kè 5 Nová Øíše ,50 Kè 6 Stdená ,40 Kè 7 Zhoø ,70 Kè 8 Stará Øíše ,80 Kè 9 Lka n. Jihlavo ,30 Kè 10 Kamenice ,70 Kè 11 Slavonice ,00 Kè 12 Èeský Rdolec ,60 Kè 13 Batelov 6.606,00 Kè 0 sbírka neprobìhla

6 Registrované partnerství? Vážení pøátelé, dovolte mi, abych Vám alespoò troch nastínil dìní kolem našich spolobèanù, kteøí patøí do minority homosexálù (lidé sexálnì orientovaní na partnery stejného pohlaví pozn. atora). Poksím se o to jako víceménì nezúèastnìný pozorovatel dìní na naší politické a kltrnì-sociální scénì. Rozhodnì si neklad právo poszovat nebo snad dokonce odszovat chování tìchto našich spolobèanù. Vzhledem k tom, že se objevila již v roce 1998 snaha o rozšíøení jejich práv, a to až na úroveò práv rodiny, pokládám za dobré, abychom si o této tématice nìco málo povìdìli. Zcela úmyslnì jsem v pøedchozí vìtì nepožil výraz povinnosti, a to z toho dùvod, že pøipravovaný zákon týkající se registrovaného partnerství není v tomto dch pøíliš koncipován. Co se týká informací v tomto èlánk, tak Vás prosím o shovívavost, protože nejsem žádný odborník a nemám ani patent na rozm. Údaje faktické jsem si dovolil pøevzít z èlánk pana Mgr. Jiøího Hromady (webové stránky Gay iniciativy/stránky o registrovaném partnerství), pøièemž jsem požil poze mno pravené výòatky. Vše ostatní je poze mùj osobní názor a rozhodnì Vám nechci podsovat nìjaké závìry èi Vás štvát proti spolobèanùm z minority homosexálù. Tak tedy: - V roce 1995 smetla Vláda ÈR možnost pøedložit poslanecké snìmovnì k projednání vládní návrh zákona o legalizaci a zrovnoprávnìní vztah homosexálù (postavení vztahù homosexálù na úroveò heterosexálních partnerù, potažmo rodiny) dbna 1998 zamítla poslanecká snìmovna Parlament ÈR o pohé tøi hlasy poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství v prvním ètení dále se neprojednával. - V prosinci 1998 pøedložili: Jitka Kpèová ÈSSD, Monika Horáková US, Zzka Rjbrová KSÈM a Jan Zahradil ODS nový návrh, pøipravený opìt spoleènì se SOHO v ÈR (zjednodšenì = organizace homosexálních obèanù pozn. atora), který dostal název Zákon o partnerském sožití osob téhož pohlaví. KDU-ÈSL se profilje jednomyslnì negativním postojem. ODA a SPR-RSÈ se neúèastnily, v minlosti byly proti února 1999 probìhl pro poslance a senátory v bdovì poslanecké snìmovny semináø o problematice registrovaného partnerství, na kterém pøedkladatelé a zástpci SOHO v ÈR objasnili zámìry pøedlohy a v disksi odpovìdìli na otázky poslancù bøezna 1999 byl prakticky jednomyslnì schválen návrh zákona snesením Vlády ÈR bøezna 1999 odmítnt návrh na zamítntí zákona. Zákon postopil do drhého ètení. Ústavnì-právní výbor pøijal pozmìòovací návrhy a petièní výbor snesení, kterým snìmovnì doporèil, aby poslanecký návrh zákona schválila èervna 1999 pøedložen podrhé a vzápìtí i potøetí návrh na zamítntí návrh zákona od KDU-ÈSL. Snìmovna zamítntí neodsohlasila, pøesto prošel návrh na vrácení výborùm k pøepracování. Opakovala se výzva na pøijetí zákona a byly pøesnìny pozmìòovací návrhy øíjna Cyril Svoboda (KDU-ÈSL) navrhje zamítntí, snìmovna zamítntí nepøijímá. Opakovala se výzva na pøijetí zákona a Ústavnì-právní výbor odhlasoval, že platí to, co odhlasoval minle prosince 1999 Cyril Svoboda již popáté navrhje zamítntí zákona. Po jistých nesrovnalostech ve snìmovnì bylo zamítntí schváleno. O ètyøi hlasy! Abych Vám troch pøiblížil smýšlení atora èlánk, ze kterého jsem èerpal, nabízím Vám zde pøímo nepozmìnìno citaci. Pøed ní je však ntné podotknot, že odpùrci zákona byli charakterizováni jako fanatiètí a nenávistnì argmentjící konzervativci.citace: Charakterizovala je vìtšinovì sonáležitost ke katolické církvi a ž to bylo obèanské sdržení Zdravý rozm, které vedlo válk proti pøijetí návrh po internet nebo oficiální rozsáhlá petièní akce po kostelích, ktero provázel Pastýøský list Èeské biskpské konference ze dne 9. kvìtna (konec citace) Abych byl spravedlivý, msím zde vést ještì jedn informaci. Jeden z poslancù KDU-ÈSL se ve snìmovnì vyjádøil takto: Èasto nechtná mediální kampaò pro zákon je spíše vedena pro ten hmbk a cirks sám. Tato kampaò, jíž jsme všichni adresáti pochopitelnì mladí více než staøí vyús je pak v nepøijatelno apoteóz jednání homosexálního, bisexálního a jiných zvráceností. Chtìl jsem øíci praseèin, ale rozmlvili mi to. Dne 6. dbna 1999 vyjádøilo pøedsednictvo KDU-ÈSL s výroky zmínìného poslance nesohlas a veøejnì se omlvilo. Klb mladých KDU-ÈSL vyzval poslance, aby se vzdal mandát, ten odmítl. Nyní bych ž nadhodil poze pár svých vlastních úvah. Mám pocit z toho, co se dìlo ve sdìlovacích prostøedcích, že je zde vyvoláváno mìle prostøedí nenávisti a netolerance nás køes anù vùèi minoritì homosexálù. Obávám se, že si zástpci a zastánci homosexální menšiny èasto a rádi bero za kázk této nesnášenlivosti jedince, s kterými ani nemsíme vlastnì sohlasit, ale pro zpoplarizování je to vcelk dobré. Rozhodnì se neztotožòji s názorem výše zmínìného poslance, alespoò ne tak, jak on svùj názor prezentoval. Mùj skromný názor je, že jakákoliv sexální odchylka od normál (heterosexální vztahy) je opravdový køíž, hlavnì v naší spoleènosti vysmívaèù a agresivních extrémistù (nemlvím o køes anech, ale o nemálo jedincích a skpinách, které se nás profiljí). Ale také si myslím, že pokd by se tato odchylka dala kvalifikovat jako psychická nemoc, mìlo by se k ní také tak pøistpovat. Tolerance, pomoc, vzdìlávání veøejnosti, atd. No a z naší strany hlavnì modlitby. Nyní se poksím odcitovat názor, který jsem poze zaslechl, a proto nebde pøesný: Jak je možné, že psychická porcha, jako je homosexalita, srovnatelná po lékaøské stránce s pedofilií, má být postavena na roveò bìžných partnerských vztahù, lidem takto orientovaným se má dostat stejných práv jako rodinì (vyjma napø. adopce dìtí) a ta drhá je kriminalizována? Bohžel si již nevzpomen na atora výrok a já sám bych rèitì tak ostré pøirovnání nepožil, ale jak se øíká na každém šproch, pravdy troch zvážení není na nás, ale na odbornících. Jistì se mno bdete sohlasit, že naši spolobèané, a ž z jakýchkoliv menšin, jso mnohdy víceménì nepøijímáni, ne-li hrbì napadáni. Rozhodnì si myslím, že by s tím naši poslanci mìli nìco dìlat, ale abychom se nevzdávali své zodpovìdnosti. Je ntné pøiznat si, že stát netvoøí poslanci, ale obèané, a tak se informjme, zajímejme a popøípadì i zasahjme tak, jak nám to zákon možòje. Napøíklad pøímým oslovením poslancù vyjádøením svého názor nemùžeme nic zkazit. Pokd se však necítíme dostateènì silní èi odvážní nebo zainteresovaní do tohoto problém, jako že není jediný a jistì ne také nejvìtší, mùžeme pomoci alespoò tím, že se zamyslíme. Možná pøehodnotíme své úsdky, ale hlavnì se asi bdeme modlit za naše poslance a za všechny zúèastnìné. Na závìr bych chtìl vyjádøit svùj osobní názor dostateènì jasnì. Homosexální menšina by mìla mít více práv (napø. možnost zjistit stav svého partnera v nemocnici, vyøešení majetkových vztahù napø. dìdictví), ale asi by se nemìlo mlvit o øádných vztazích (jako je rodina), a tdíž by se nemìlo mlvit ani o sociálních podporách èi jakémsi posvìcení zmínìných svazkù státem (napø. na radnici) nemlvì o adopci dìtí, k èemž by zanedloho zøejmì došlo. Tento èlánek není rozhodnì žádno výzvo. Ale vzhledem k tom, že petice, na které si jistì vzpomenete, nemìly žádný úèinek a církev své stanovisko nezmìnila, kdo ví VLÁDNÍ NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA JE VE SNÌMOVNÌ! (kdy bde projednáván se mi nepodaøilo zjistit) Marian Štmar

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Roèník II. èisto 5 záøí 2000

Roèník II. èisto 5 záøí 2000 Roèník II èisto 5 záøí 2000 Pfsmo svaté nám ølká: "Kdo nechce pracovat a nejl." Vaši rodièe pracuji, aby Vám mohli dávat co podva bratøi Leander a Izidor. Starši Leander se uèil velmi dobøe a pomáhal v

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku CENA 10 K È l 1 / 2 0 0 1 l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku O lidech z vídeòského Gruftu /14 l Téma: Být prospìšným z dobré vùle /3 l Tøi otázky pro Sestru roku 2000 /7 l Událost: Tøíkrálová sbírka

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

INZERCE INZERCE Obelisk

INZERCE INZERCE Obelisk Obelisk è.7vèervenec 2014vroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Byty na Stínadlech - investice za 100 milionù skonèí v soukromých rukou (mi)vzápìtí poté,

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více