Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava. ...úvodník"

Transkript

1 ...úvodník Vybíráme Nový køíž... str. 1 Pøipravje se... str. 1 Pøeèetli jsme za Vás... str. 2 Internet a víra... str. 2 Sotìž o ceny... str. 3 Katecheze - Život v církvi... str. 4 Køes an se smìje... str. 4 Tøíkrálovka EXTRA Registrované partnerství?... EXTRA Vážení pøátelé, dva mìsíce plynly jako voda, a jsme t opìt s naším obèasníkem, který Vás, jak dofáme, nadchne. Pøedem se Vám chci omlvit za zvýšení ceny, ale není tom tak z našeho rozmar. Toto èíslo dostalo pøívlastek Extra a tím pádem také cen 9,- Kè. Je to proto, že jak jste si již jistì všimli, nemá toto èíslo poze 4 strany, ale nachází se v nìm také vložený list A4 s podtitlem Extra. Co se týká této zmìny, není nastálo, ale pokd nebde problém s prodejem a Váš zájem kvùli zvýšené cenì neochabne, je možné, že se s rozšíøeným vydáním bdete setkávat i v bdocích mìsících. Za celo redakci Vám pøeji pìkné poètení a dofám, že nám zachováte svoji pøízeò. Boh díky za toto èíslo a také dìkjeme i Vám a sestrám karmelitkám za modlitby, které nás svým nezastpitelným zpùsobem drží nad vodo. Tìším se na shledano. Marian Štmar Slovo P. Jaroslava O spoleèenství II V minlém èísle našeho obèasník jsem naznaèil, jaká mùže být spiritalita (dchovní základna) spoleèenství. Nyní se chci vìnovat tom, k èem mùže takové setkávání vést. Napøed se zadívejme na prototyp spoleèenství, a to je Ježíš s apoštoly. Vytváøely se tam pevnìjší mezilidské vazby a ty byly odrazovým mùstkem pro dchovní pøedivo s Kristem a vìèností. To se mùže stát tak dokonalé, že podle slov Božského Mistra pøejdeme ž zde na svìtì ze smrti do života. Jde o neviditelný zázrak, který mùžeme vyèíst P. Marie i dalších svìtcù. Do tohoto rozpoložení se mùžeme dostat hlavnì pøi echaristickém spoleèenství. Pro nás je velko škodo, že tyto hodnoty málo poznáváme a vyžíváme. K tom v jedné pøednášce øekl kard. Ratzinger: Boží dveøe se dokoøán otevírají, ale nìkterá srdce èlovìka nepootevøela ani svìtlík. Pokd se to týká i nás, mìli bychom na sobì pracovat a k nìèem se i dopracovat. Evangelický faráø Jalška by k tom tøeba dodal, že Boží nárè se neotevírá pro nic - za nic. Když se setkávají lidé mimo chrám, je dùležitá pravidelnost. Ještì je dùležitìjší sdílení svých radostí i starostí, které moho prožívat a øešit ve svìtle víry. Právì sdílení víry, vèetnì pochyb, pøekážek a tìžkostí, je jádrem spoleèenství. Proto do program zcela nezbytnì patøí Boží slovo a modlitba. Kdyby zjevená Boží pravda chybìla, spoleèenství by bylo odkázáno jen na lidsko modrost, jen na øešení, které si sami vymyslíme. Modlitba dodává síl Dcha sv. a vìdomí, že se nestále máme obracet k Boh Otci. Možná, že i nìkdo z vás hledá, kde by se mohl pøipojit, kde by mohl zdomácnìt a svo vír hlobìji prožívat. Tato slova jso rèitým pozornìním i nabídko. Z drhé strany to chce probzení, dìlat nezbytné kroky k rozhodntí a následnì jednat. O našem Pán øíká Písmo svaté, že je stále èinný, proè by se o nás, køes anech, nemohlo øíkat: Snaží se. Spoleèenství mùže být prostøedkem, kdy zaksím atmosfér pøátelství, porozmìní, pomoci a hlavnì, že On nás vede. Nový køíž listopad pøede dvìma lety požehnal náš faráø otec Jaroslav za pøítomnosti desítek farníkù hlavní kamenný køíž na novém høbitovì. Byl postaven v dbn z náklad dobrodince a bìhem léta a podzim k nìm pøibyly ještì 4 slopky s øetìzem. T EXTRA Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE II ØÍJEN / 2001 náklad 150 ks P. Jaroslav 7890 Farní plot Za farní bdovo vyrostl pìkný ohradní plot. Podezdívk s pilíøi zhotovila firma Korint, døevìný plot pak farní brigádníci. Znov se tak pokroèilo v dokonèovacích pracích na opravì naší farní bdovy. T Pøipravje se CHARITA Farní charita v Daèicích pøipravje v prostorách Domovinky klb vyšívání a pletení a krz sché vazby kvìtin. Obé je naplánováno na mìsíc listopad. Zájemci, sledjte další informace. T

2 IV. køes anský dìtský letní tábor Již poètvrté se konal o letních prázdninách ètrnáctidenní køes anský dìtský tábor. Tentokráte se ho zúèastnilo 60 dìtí (ve vìk 8-14 let) z naší a pøiléhajících farností. Naplnila se tak celá kapacita letní základny, a proto jsme mseli odmítnot dìti, které se pøihlásily pozdìji.snad to vyjde v pøíštím roce. Letos jsme v celotáborové høe ptovali poští z Egypta do Zemì zaslíbené. Šest kmenù (držstev): Rbénovci, Zablonovci, Manassesovci, Šimeonovci, Neftaliovci a Efraimovci mezi sebo sotìžilo v hrách, bojovkách, zkoškách a dovednostech. Zkrátka pøežít na pošti není jednodché! Proto jsme se nìkdy mseli i spojit napø. pøi modlitbì, jídle a odpoèink. Poštní bandité totiž èekali na naši chyb a snažili se nám všemožnì škodit. O pokšení také nebylo noze. Nakonec jsme pøece jen do Zemì zaslíbené doptovali a odvezli si domù spost zážitkù, dojmù, vzpomínek a radosti. køí Podìkování X. knìžická olympiáda Dìkjeme všem sponzorùm za stálo pøízeò, ktero mají k dìtském letním tábor. Jmenovitì alespoò paní Mgr. Helenì Nežilové (Lékárna Na námìstí ) a Marii Peclové (drogerie U Lorety ), dále pan Jaroslav Pokorném (Výroba a prodej nástrojù a dílù z plastických hmot), Jiøím Tichém (Ckrárna-kavárna), Karl Pospíchalovi (KARPO - hodináøství, zlatnictví), Ing. Jaroslav Pokorném a Sdržení dobrovolných hasièù Daèice. Dále pøímný Pán Bùh zapla Vám všem za modlitby, zvláštì pak sestrám karmelitkám, které se za nás každoroènì pøimlovají. V neposlední øadì patøí díky rodièùm organizaèního tým - víme, že jsme èasto doma chybìli nebo nemìli èas, ale ž to s námi asi nebde lepší. Díky. køí Nìkolik mladých farníkù si øeklo, že bychom to prostì mìli zksit, a tak jsme vyrazili. Jedenáct sportovcù z naší farnosti se odpoledne dopravilo aty do cca 35 km vzdálených Knìžic (vesnice mezi Tøeští a Tøebíèí). V pátek jsme ještì natvrdo nesotìžili, avšak na program byly jiné zábavné vìci - úvodní, Knìžického memoriál (rùzná stanovištì s úkoly), veèer opékání špekáèkù a koncert skpiny Labyrint z Tøeštì. Nechybìla ani spoleèná úèast olympionikù na mši sv. jak v pátek, tak i v sobot po snídani. A po mši sv. v sobot a úvodním ceremoniál (zapálení olympského ohnì a nástp držstev - tedy jednotlivých zúèastnìných farností) to vypklo. My jsme se úèastnili následjících disciplín: trnaje ve fotbal a stolním tenis, orientaèního bìh a ètyøboje (bìh 60m, hod kolí a oštìpem, skok do dálky). Nejúspìšnìjší disciplíno pro naši výprav se stal stoní tenis. Tøetí místo v kategorii starších obsadil P. Kbášek a první místo v kategorii mladších obsadil A. Štìpánek. Msíme však podotknot, že všichni zúèastnìní bojovali stateènì. No a nakonec si vìdomme, že úplnì to nejdùležitìjší nebylo získat co nejvíce úspìchù, ale zúèastnit se a poznat dìní v jiných farnostech a tvoøit takové spoleèenství, které se dokáže bavit a chválit Boha. aš Èetba na pokraèování Bùh má rád veselé lidi to je titl další knihy mariannhillského misionáøe Adalberta Ldwiga Ballinga. Najdeme v ní úsmìvné pøíbìhy z velké rodiny mariannhillských misionáøù. Jso plné hmor, radosti, veselé mysli a žertù za zdmi kláštera. Jak bratr Donat obalamtil sestøièky Bratr Donat byl dìvèe pro všechno. Na poèátk padesátých let, krátce po mìnové reformì, instaloval v jednom mariannhillském øádovém domì v pokojích páterù veliká myvadla. Všem se zdálo, že to mìlo být dìláno ž dávno. Ale když jedna ze sester, která šla zrovna kolem, vidìla, do èeho se bratr poští, žasle se zeptala: Ale naè dvoje vodovodní potrbí pro jediné myvadlo? Copak jedno nestaèí? To se pøece jen mohlo více šetøit! Bratr Donat, Bystroška v klášterním hábit, stroze odpovìdìl: To s tím dvojím potrbím vám moh lehce vysvìtlit, sestro. Hleïte, jedno je na vod, drhé na pivo! Sestra, celá èervená, se rychle otoèila a spìchala pryè pøímo k pøedstavené, které nemìla nic pilnìjšího k sdìlení, než že dùstojní páni nyní dostano dokonce tekocí pivo do pokojù. Bde téci jako voda pøímo z potrbí Ještì dloho se této epizodì knìží, bratøi i sestry smáli. A když pozdìji zavedli také sester vodovody s teplo a stdeno vodo, byla ta dobrá sestra zcela srozmìna; za lxs to ž dávno nepovažovala. (Vydalo: Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydøí, 1996) h Internet a víra rozmy... rozmy... rozmy... Dobré pøíklady se citjí, špatné dávají. O. Fišer Snášej trpìlivì, jestliže nemùžeš vesele. T. Kempentský Mám tolik práce, že si jd lehnot. výrok Je lépe se opotøebovat než zrezivìt. Diderot Kdo milje, vystaèí s málo slovy. rské pøísloví Kdo poslochá, chápe. africké pøísloví Pøeèetli jsme za Vás Vìžník è kompas tøeš ské farnosti Víte, kdo jso Svìdkové Jehovovi? Možná ž se nìkdy stalo, že vašeho dom zazvonili Svìdkové Jehovovi. V tomto èlánk naleznete informace, které vám snad pøiblíží, o koho vlastnì jde. Svìdkové Jehovovi (jehovisté) jso náboženská spoleènost založená v roce 1872 Charlesem T. Rsselem ( ) v USA jako Mezinárodní spoleènost pro stdim Bible. Název Svìdkové Jehovovi mají od rok Navazjí na nìkteré prvky køes anství. Jso pøesvìdèeni o brzském konci svìta, kdy dojde k rozhodjící Armagedonské bitvì mezi Svìdky Jehovovými ( vyvolených, kteøí dojdo ke spáse) a øíší zla, reprezentovano mimo jiné ostatními církvemi a politicko mocí. Mají pøísno centrální organizaci (s centrem v Brooklyn v USA). Provádìjí rozsáhlo propagaci (èasopis Strážná vìž, vyhledávání a pøesvìdèování možných stopencù). Odmítají mimo jiné transfúzi krve a vojensko i náhradní slžb. pro S rezervo pøipravil - køí Víra a internet, dvì tak odlišná slova, která k sobì na první pohled opravd nejdo. To jsem si pøesnì myslela, ale proè? Internet je médim, kde by se èlovìk mìl dovìdìt témìø vše, tak by se mìl zmínit i o víøe. Tato otázka mi dloho vrtala hlavo. Nezùstala jsem jen pohého pøemítání a vydala se do internetové kavárny. Dala jsem si èaj, hodin internet a moje hledání mohlo zaèít. Netrvalo dloho a našla jsem hned dvì adresy, týkající se víry. První adresa je a jedná se o stránky spíše obecné. Návštìvník se na tìchto stránkách dozví, co je víra od A do Z, najde t litrgické texty, texty k rozjímání, k zamyšlení, téma týdne, pøeklad zajímavých knih atd., atd. Zkrátka sposta stránek zajímavého a poèného ètení. Drhá adresa je a jso to stránky troch jiného ražení. Jso samo sebo pro všechny vìkové kategorie, ale mládež si t pøijde na své. I tady najdeme mnoho o víøe, o církvi, èlánky a svìdectví o Boh. Navíc je t i seznamka pro vìøící, inzerce, ankety. Dále chat (textová komnikace v reálném èase mezi lidmi pøipojenými právì na internet), pohlednice, pozvánky na rùzné akce.... Mì samotno asi nejvíc zajala stránka otázek a odpovìdí. Knìz tady odpovídá na všechny dotazy, které lidé zašlo. Katolík to mì vyhrál na plné èáøe. Z net-kavárny jsem odcházela opojená nejen tím dobrým èajem (kdoví, co v nìm bylo), ale i výsledkem svého snažení. Zjistila jsem, že spojení internet a víra existje a není vùbec špatné. Vìøící se na internetových stránkách dozví moøe informací, které obohatí jejich rozhled. Tyto stránky jso rèitì pøínosem i pro nevìøící a náhodnì zblodilé srfaøe. Tøeba právì tady se moho seznámit s nìèím, co je jim cizí. Právì internet je mùže pøivést na myšlenk Boha, nebo na akci jako je spolèo, do kostela, ke knìzi a hlavnì k Pán. Internet je médim a nikdy nemùže nahradit knih, knìze a lidské teplo. Je to jen prostøedek rèený nám lidem k poznávání toho, co nás zajímá. Tak proè ho nevyžít? tes

3 Chtnají mi koøínky výherce odmìníme hezkými cenami Draci Seøaïte k sobì správnì hlavy a ocasy drakù Jestli si nìkdo myslí, že krtèí dìti si všechny pochtnávají na stejných vìcech, to se tedy mýlí. Tak jako lidí mají nìkteré dìti radìji èokolád a jiné zase smažené brambùrky, tak i krteèkù má každý rád nìco jiného. A kdybychom sledovali malé krteèky, jak prolézají chodbami, které vyhlobili jejich rodièe, mohli bychom je vidìt, jak míjejí jeden pìknì š avnatý koøen. Sice ho oèichají, ale ani ho neochtnají. Je to totiž oblíbená pochotka dvo malých krtkù Siláka a Kožíška a ostatní malí krtci jim ho nechávají. Potøeby na hr: 5 kartièek velikosti hracích karet pro každého hráèe; tolik drhù koøení s výrazno vùní, kolik je hráèù. Pravidla: Vyznaèíme bldištì s mnoha køižovatkami a odboèkami (to jso chodby, které vybdovali máma a táta krteèkù). Vždy na 5 kartièek naneseme stejno vùni koøení. Potom kartièky libovolnì rozmístíme do bldištì. Hráèi se postaví na rùzné konce bldištì a na høbet jejich pravé rky naneseme jedn z vùní. Jejich úkolem je sesbírat všech pìt kartièek se svo vùní. Pohybjí se po ètyøech (pøece jste nikdy nevidìli krtka, který by chodil po dvo). Vyhrává ten hráè, který jako první má svých pìt kartièek. Sotìž o ceny Pro vás všechny, kteøí rádi sotìžíte, jsme do dnešního èísla pøipravili 7 tìžkých úkolù. Pokd je všechny zvládnete, sepište své odpovìdi a spol se jménem a adreso vhoïte nejpozdìji do 11. listopad do krabice s oznaèením S REZERVOU. Správné odpovìdi slosjeme a Trojúhelníky Kolik trojúhelníkù je v obrazci? Písmenkové dìti Každý písmenkový panáèek pøedstavje jedno ze jmen 3 klkù a 3 holek. Køížovka Listí - noèní pták Kolik lístkù je v této hromádce? Èáry Která z tìchto èar je nejdelší? - nádoba na kopání - písmeno H v Morseovì abecedì - nápoj z hroznù - stromoøadí - dívèí úèes - silný provaz - matka Panny Marie -, nadìje, láska II. ØEŠENÍ z minlého èísla: Jaký máš postøeh?: oèi osla - oèi draka støíška vìže - konec ocas draka hodiny bdovy - špnt kaèenky kapsa pána na osl - støecha bdovy tráva vpravo dole - odlesk kaèenky díra v oslí èepici - pravá nozdra draka vikýø bdovy - levá nozdra draka Rozdílovka Obrázky se liší v osmi detailech. Najdeš je? I. ØEŠENÍ z minlého èísla: Osmismìrka:..., kde loví. hlavnì žáby, myši a broky Spojovaèka: pán na lodièce

4 Katecheze - Život v církvi Co asi odpoví? V rozhovor pro øíjnové èíslo farních novin bych chtìl navázat na èlánky M. Tùmy z pøedešlých dvo vydání. K pøíležitosti 130. výroèí varhan ve farním kostele jsem položil pár otázek jedné z varhanic naší farnosti, paní Marii Zadražilové. Jak jste se dostala k varhanièení a kde jste se m èila? Když jsem skonèila doma v Nové Øíši mìš ansko škol, rozhodovalo se, kam dále. Tatínek navrhl, že bych mohla stdovat hdb a jel se mno ke zkošce na Konzervatoø do Brna, kde jsem byla pøijata na varhanní oddìlení. Po skonèení stdia jsem se vdala za èitele Josefa Zadražila, rodáka z blízké Rozseèe. Ptovali jsme po školách v daèickém okrese. Stále ale hdba v nás žila hodinami výky pro žáky, v kostelích jak nás doma, tak i v mìstech, kde jsme bydleli. Také jsem slyšel, že pocházíte z velké mzikantské rodiny. Mùžete nám ji pøiblížit? Naše rodina, ze které pocházím, byla mzikantská. Otec hrával na varhany v Rozseèi a v N. Øíši. Bratr Jan, hdební skladatel, byl žákem Viléma Petrželky v Brnì a v Americe žákem Bohslava Martinù Pøijímání echaristie, svatého pøijímání. Jso zde nìjaké podmínky? Ano jso. Na prvém místì jde o pokøtìného èlovìka. Potom je na øadì vìk. V našich podmínkách je to vìk dítìte asi ve tøetí tøídì. Osobnì zvažji, že se vìk v bdocn prodloží, a to kvùli podmínkám v rodinì. Protože dítì se mnohdy na další svátosti nepøipravje spoleènì s rodièi. Je v tom samo, osiøelé. Když se zvládno tyto možné kroky, jsme skteènosti pravidelného pøijímání svátostí. Mám na mysli svátost smíøení (svatá zpovìï) a svaté pøijímání. Obì dvì jso v podstatì spojené. Zhrba do II. vatikánského koncil byla praxe taková, že po svátosti smíøení pøijal jedinec svátost echaristie a dost. Po roce 1965 Církev vyzývala své vìøící, že po svaté zpovìdi se mùže vícekrát pøijmot svátost echaristie. Tak jsme se dostali k praxi jedno mìsíènì ke svaté zpovìdi a následné pøijímání svatého echaristie. Toto vádìní do praktického dchovního života není špatné a osobnì ho podporji. Problém vidím v tom, abychom se nadále k tom vedli a stejnì k tom vychovávali i dìti. Když dìti nemají osobní pøíklad nebo nejso k tom vedeny, myslí si, že po první svaté zpovìdi moho pøijímat svátost echaristi kdykoliv. Nìkdy to tak bývá i dospìlých jedincù. Na to pozoròje ž sv. Pavel. Zjednodšenì: Kdo jí svaté Tìlo nehodnì, pøijímá odsození. Církev na tto skteènost pokázala ještì pøíkazem: Každý køes an by mìl alespoò jedno v roce pøijmot svátost smíøení a svaté pøijímání. Dodávalo se, že nejvhodnìjší je k tom velikonoèní období. Srovnáme-li sycení našeho tìla se sycením lidského dcha a dše, jednodše pøijdeme na to, jak obojí je nevyhntelnì potøebné. Osobní høíchy nám problematizjí pøijímání svátostí. Ježíš to vìdìl, proto svátost smíøení je tak dùležitá záchranná zastávka èlovìka odpoštìjícího Boha. Znov opakji, k tom se všichni msíme vychovávat a po této cestì Božího milosrdenství msíme jít. P. Jaroslav Ranní Ó Bože, celo tto noc zas chránila mne Tvoje moc. Bï za to ctìn a veleben! A prosím Tì i tento den Ty dobrý, svatý Otèe mùj, mne høích, smrti ochraòj! Myšlenky, slova, sktky své, chci obìtovat ke cti Tvé. Maria, Máti pøemilá, pøimlv se za mne Syna, jehož nech chválí každý hlas, jak nyní, tak po všechen èas. Amen MODLITBA Køes an se smìje Mladší bratr Metodìj je dosd varhaníkem v Nové Øíši. Jaké bylo Vaše povolání, než jste zaèala hrát na varhany? Do Daèic jsme se pøestìhovali r z Bdèe. Od tohoto rok jsem èila na Lidové škole mìní v Daèicích akordeón a klavír. Moc se mi to líbilo, mìla jsem to moc ráda. Odkdy hrajete ve farním na varhany a jak Vás hra obohacje ve Vašem životì? Na varhany hraji již 23 let, ale nyní ve farním kostele ž moc nehraji, jen v pøípadì potøeby. Otec Norbert z K. Vydøí mi øekl, že by potøebovali varhaníka, a tak se mì zeptal, jestli bych nechtìla jezdit do Volfíøova. S naším panem faráøem jezdím do M. Pìèína a Høíšice. Mám radost, když moh hrát ke cti a chvále Boží. Máte nìjaké písnì, o nichž byste mohla øíci, že se Vám líbí nejvíc? Mám ráda zvláštì mariánské (napø. Ó Maria, Boží Máti...), ale jinak se mi líbí všechny. Dìkji Vám za rozhovor a pøeji Vám (i nám), abyste nám ještì dlohá léta dìlala radost obohacováním mší svatých. aš Veèerní Døív, nežli k spánk lehn, k Boh své srdce pozvedn: Bï vìènì chválen, veleben, za vše, co dals mi tento den! A jestli v èem jsem pochybil, prosím Tì, bys mi odpstil. Pak spokojenì moh spát, mùj andìl bde mne stát. Maria, Boží Rodièko, ó, chraò mne, chraò mne, Matièko! A Ty, mùj Kriste Ježíši, mùj Bože, Dobro nejvyšší, v Tvé rány sebe krývám, pak š astnì, klidnì sínám. Amen. Maminka, která je dnes s chlapci sama doma, se s nimi veèer modlí. Na závìr pøidala: sv. Petøe, orodj za nás, sv. Pavle... Sv. táto, orodj za nás, pøidal jeden z nich bezelstnì. Letadlo je ve výšce m nad zemí. V tom zaène hoøet pravý motor. Letška klidòje cestjící: Nic se nedìje. Máme stroj pod kontrolo. Za chvíli zaène hoøet drhý motor. Letška oznamje: Sitace se jeví beznadìjno... Možná by bylo vhodné vykonat nìjaký náboženský úkon. Nezná nìkdo nìjaký? Po chvíli se zvedne starší pán, vezme èepici a jde vybírat peníze. Dìti pøistpovaly ke zpovìdi pøed 1. svatým pøijímáním. Jeden z chlapcù pøiklekl a plakal. Knìze napadlo, že je hezké, jak projevje kajícího dcha, ale zkšenost velela zeptat se, co že se m stalo. Prosím, on mì kopl, kázal na jednoho z chlapcù. A proè tì kopl?, otázal se knìz. Protože jsem ho pøedbìhl. REDAKCE: h - Hanka Nežilová aš - Antonín Štìpánek køí - Petr Køížek tes - Bc. Lenka Tesaøová dìtský kotek: Hanka Nežilová rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma sazba, grafika, tisk: Marian Štmar grafické zpracování loga: M. Štmar a B. Nežilová EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - na lístcích do krabic S rezervo - tel.: Vychází pro vnitøní potøeb farnosti. Na další, v poøadí již 7. èíslo, se mùžete tìšit v nìdìli

5 TØÍKRÁLOVKA V roce 1999 vyzval arcibiskp J. Grabner olomocko Charit k organizování veøejné Tøíkrálové sbírky. Následjícího rok probìhla v olomocké arcidiecézi s výsledkem ,35 Kè. Prostøedky byly následnì rozdìleny mezi rodiny v nozi, na projekty oblastních charit a jako pomoc trpícím v zahranièí. V rozhovor pro Katolický týdeník arcibiskp Grabner øekl, že chceme posbírat zkšenosti a pak je nabídnot ostatním diecézím. Poèítám s tím, že brzy pùjde o tradièní akci v celé repblice (49/99). Loòského rok se ž sbírka konala ve všech èeských a moravských diecézích. Na centrálním kontì Charity se nakonec sešlo ,- Kè, pøièemž èástka ,80 Kè pøipadla na složenky, zbytek tvoøil výnos pokladnièek. Èástky z pokladnièek pøináší naše tablka podle diecézí: Diecéze Poèet obyvatel Poèet vìøících Poèet skpinek Celkový výnos v r (v tis.) v r (v tis.) koledníkù pokladnièek (v Kè) Brno ,00 Èeské Bdìjovice ,40 Hradec Králové ,10 Litomìøice ,00 Olomoc ,00 Ostrava - Opava ,90 Plzeò ,90 Praha ,90 Celkem ,20 U naší diecéze vádíme rozpis podle oblastních charit (viz tablka pod texty a mapka) a dále si všímáme naší Oblastní charity Jihlava, kde je rozpracován plánek podle okrskù konání sbírky. Pøehled výsledkù sbírky, ktero organizovala Farní charita Daèice, jsme vedli v našem farním zpravodaji S rezervo v únorovém vydání. Tolik o výsledcích sbírky. A jak bde s prostøedky naloženo? Na poèátk bylo pøislíbeno, že 50% získaných prostøedkù se vrátí do míst, kde byly získány. Každá z oblastních charit pøedložila nìkolik projektù, na než chtìla prostøedky èerpat. Tzv. tøíkrálová komise pak rozhodovala o pøidìlení prostøedkù. Oblastní charita Jihlava získala tyto prostøedky: Projekt Úèel Èástka domácí péèe v rodinách (Jihlava) stavební úpravy sklad ,75 Kè DPS Lka n. Jihlavo nákp praèky ,00 Kè DPS Kamenice zvedák Aklift ,00 Kè Domovinka Daèice provoz + rozvoj (PC) ,00 Kè Malá øemesla Jihlava úpravy prostor ,00 Kè Romská klbovna Jihlava zmìna prostor ,00 Kè Kontaktní centrm Jihlava vybavení psychiatrické amblance ,00 Kè Ze záplavy èísel se možná mnohém èi mnohé zatoèila hlava. Tato èísla však svìdèí nejen o štìdrosti dárcù a píli koledníkù, ale pøedevším o tom, že i dnes lze prostøedky na pomoc bližním sehnat a že se tyto prostøedky neztratí, nýbrž pomáhají. Proè o tom píšeme? Ponìvadž se pomal rozjíždí pøípravy na Tøíkrálovo sbírk o letošních Vánocích. Nejde - podle organizátorù - poze o to, získat pro katolicko charit finanèní prostøedky, nýbrž informovat veøejné mínìní a také vyjít z kostelù. Každý, kdo by mìl ch pomoci s prùbìhem sbírky, s pøípravo kostýmù, nácvikem zpìv èi chystáním tøíkrálové atrakce, je vítán v Domovince v Daèicích. Kontaktovat se je možno i telefonicky na tel. èísle nemocnice. Nedílno a dùležito soèástí celé sbírky je rovnìž modlitba. Tak jaká bde Tøíkrálovka 2002? podle pramenù charity, Farního vìstník Telè a poznámky sestavil T Diecéze brnìnská Oblastní charita (OCH) Skpinek Èástka A OCH Brno - venkov ,70 Kè B OCH Hodonín ,00 Kè C OCH Bøeclav ,00 Kè D OCH Jihlava ,50 Kè E OCH Tøebíè ,00 Kè F OCH Brno - mìsto ,10 Kè G OCH Znojmo ,00 Kè H OCH Blansko ,40 Kè CH OCH Žïár n. Sázavo ,00 Kè Oblastní charita Jihlava è. Obec Èástka 1 Daèice, Tøebìtice ,40 Kè 2 Telè ,70 Kè 3 Jihlava ,00 Kè 4 Tøeš ,40 Kè 5 Nová Øíše ,50 Kè 6 Stdená ,40 Kè 7 Zhoø ,70 Kè 8 Stará Øíše ,80 Kè 9 Lka n. Jihlavo ,30 Kè 10 Kamenice ,70 Kè 11 Slavonice ,00 Kè 12 Èeský Rdolec ,60 Kè 13 Batelov 6.606,00 Kè 0 sbírka neprobìhla

6 Registrované partnerství? Vážení pøátelé, dovolte mi, abych Vám alespoò troch nastínil dìní kolem našich spolobèanù, kteøí patøí do minority homosexálù (lidé sexálnì orientovaní na partnery stejného pohlaví pozn. atora). Poksím se o to jako víceménì nezúèastnìný pozorovatel dìní na naší politické a kltrnì-sociální scénì. Rozhodnì si neklad právo poszovat nebo snad dokonce odszovat chování tìchto našich spolobèanù. Vzhledem k tom, že se objevila již v roce 1998 snaha o rozšíøení jejich práv, a to až na úroveò práv rodiny, pokládám za dobré, abychom si o této tématice nìco málo povìdìli. Zcela úmyslnì jsem v pøedchozí vìtì nepožil výraz povinnosti, a to z toho dùvod, že pøipravovaný zákon týkající se registrovaného partnerství není v tomto dch pøíliš koncipován. Co se týká informací v tomto èlánk, tak Vás prosím o shovívavost, protože nejsem žádný odborník a nemám ani patent na rozm. Údaje faktické jsem si dovolil pøevzít z èlánk pana Mgr. Jiøího Hromady (webové stránky Gay iniciativy/stránky o registrovaném partnerství), pøièemž jsem požil poze mno pravené výòatky. Vše ostatní je poze mùj osobní názor a rozhodnì Vám nechci podsovat nìjaké závìry èi Vás štvát proti spolobèanùm z minority homosexálù. Tak tedy: - V roce 1995 smetla Vláda ÈR možnost pøedložit poslanecké snìmovnì k projednání vládní návrh zákona o legalizaci a zrovnoprávnìní vztah homosexálù (postavení vztahù homosexálù na úroveò heterosexálních partnerù, potažmo rodiny) dbna 1998 zamítla poslanecká snìmovna Parlament ÈR o pohé tøi hlasy poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství v prvním ètení dále se neprojednával. - V prosinci 1998 pøedložili: Jitka Kpèová ÈSSD, Monika Horáková US, Zzka Rjbrová KSÈM a Jan Zahradil ODS nový návrh, pøipravený opìt spoleènì se SOHO v ÈR (zjednodšenì = organizace homosexálních obèanù pozn. atora), který dostal název Zákon o partnerském sožití osob téhož pohlaví. KDU-ÈSL se profilje jednomyslnì negativním postojem. ODA a SPR-RSÈ se neúèastnily, v minlosti byly proti února 1999 probìhl pro poslance a senátory v bdovì poslanecké snìmovny semináø o problematice registrovaného partnerství, na kterém pøedkladatelé a zástpci SOHO v ÈR objasnili zámìry pøedlohy a v disksi odpovìdìli na otázky poslancù bøezna 1999 byl prakticky jednomyslnì schválen návrh zákona snesením Vlády ÈR bøezna 1999 odmítnt návrh na zamítntí zákona. Zákon postopil do drhého ètení. Ústavnì-právní výbor pøijal pozmìòovací návrhy a petièní výbor snesení, kterým snìmovnì doporèil, aby poslanecký návrh zákona schválila èervna 1999 pøedložen podrhé a vzápìtí i potøetí návrh na zamítntí návrh zákona od KDU-ÈSL. Snìmovna zamítntí neodsohlasila, pøesto prošel návrh na vrácení výborùm k pøepracování. Opakovala se výzva na pøijetí zákona a byly pøesnìny pozmìòovací návrhy øíjna Cyril Svoboda (KDU-ÈSL) navrhje zamítntí, snìmovna zamítntí nepøijímá. Opakovala se výzva na pøijetí zákona a Ústavnì-právní výbor odhlasoval, že platí to, co odhlasoval minle prosince 1999 Cyril Svoboda již popáté navrhje zamítntí zákona. Po jistých nesrovnalostech ve snìmovnì bylo zamítntí schváleno. O ètyøi hlasy! Abych Vám troch pøiblížil smýšlení atora èlánk, ze kterého jsem èerpal, nabízím Vám zde pøímo nepozmìnìno citaci. Pøed ní je však ntné podotknot, že odpùrci zákona byli charakterizováni jako fanatiètí a nenávistnì argmentjící konzervativci.citace: Charakterizovala je vìtšinovì sonáležitost ke katolické církvi a ž to bylo obèanské sdržení Zdravý rozm, které vedlo válk proti pøijetí návrh po internet nebo oficiální rozsáhlá petièní akce po kostelích, ktero provázel Pastýøský list Èeské biskpské konference ze dne 9. kvìtna (konec citace) Abych byl spravedlivý, msím zde vést ještì jedn informaci. Jeden z poslancù KDU-ÈSL se ve snìmovnì vyjádøil takto: Èasto nechtná mediální kampaò pro zákon je spíše vedena pro ten hmbk a cirks sám. Tato kampaò, jíž jsme všichni adresáti pochopitelnì mladí více než staøí vyús je pak v nepøijatelno apoteóz jednání homosexálního, bisexálního a jiných zvráceností. Chtìl jsem øíci praseèin, ale rozmlvili mi to. Dne 6. dbna 1999 vyjádøilo pøedsednictvo KDU-ÈSL s výroky zmínìného poslance nesohlas a veøejnì se omlvilo. Klb mladých KDU-ÈSL vyzval poslance, aby se vzdal mandát, ten odmítl. Nyní bych ž nadhodil poze pár svých vlastních úvah. Mám pocit z toho, co se dìlo ve sdìlovacích prostøedcích, že je zde vyvoláváno mìle prostøedí nenávisti a netolerance nás køes anù vùèi minoritì homosexálù. Obávám se, že si zástpci a zastánci homosexální menšiny èasto a rádi bero za kázk této nesnášenlivosti jedince, s kterými ani nemsíme vlastnì sohlasit, ale pro zpoplarizování je to vcelk dobré. Rozhodnì se neztotožòji s názorem výše zmínìného poslance, alespoò ne tak, jak on svùj názor prezentoval. Mùj skromný názor je, že jakákoliv sexální odchylka od normál (heterosexální vztahy) je opravdový køíž, hlavnì v naší spoleènosti vysmívaèù a agresivních extrémistù (nemlvím o køes anech, ale o nemálo jedincích a skpinách, které se nás profiljí). Ale také si myslím, že pokd by se tato odchylka dala kvalifikovat jako psychická nemoc, mìlo by se k ní také tak pøistpovat. Tolerance, pomoc, vzdìlávání veøejnosti, atd. No a z naší strany hlavnì modlitby. Nyní se poksím odcitovat názor, který jsem poze zaslechl, a proto nebde pøesný: Jak je možné, že psychická porcha, jako je homosexalita, srovnatelná po lékaøské stránce s pedofilií, má být postavena na roveò bìžných partnerských vztahù, lidem takto orientovaným se má dostat stejných práv jako rodinì (vyjma napø. adopce dìtí) a ta drhá je kriminalizována? Bohžel si již nevzpomen na atora výrok a já sám bych rèitì tak ostré pøirovnání nepožil, ale jak se øíká na každém šproch, pravdy troch zvážení není na nás, ale na odbornících. Jistì se mno bdete sohlasit, že naši spolobèané, a ž z jakýchkoliv menšin, jso mnohdy víceménì nepøijímáni, ne-li hrbì napadáni. Rozhodnì si myslím, že by s tím naši poslanci mìli nìco dìlat, ale abychom se nevzdávali své zodpovìdnosti. Je ntné pøiznat si, že stát netvoøí poslanci, ale obèané, a tak se informjme, zajímejme a popøípadì i zasahjme tak, jak nám to zákon možòje. Napøíklad pøímým oslovením poslancù vyjádøením svého názor nemùžeme nic zkazit. Pokd se však necítíme dostateènì silní èi odvážní nebo zainteresovaní do tohoto problém, jako že není jediný a jistì ne také nejvìtší, mùžeme pomoci alespoò tím, že se zamyslíme. Možná pøehodnotíme své úsdky, ale hlavnì se asi bdeme modlit za naše poslance a za všechny zúèastnìné. Na závìr bych chtìl vyjádøit svùj osobní názor dostateènì jasnì. Homosexální menšina by mìla mít více práv (napø. možnost zjistit stav svého partnera v nemocnici, vyøešení majetkových vztahù napø. dìdictví), ale asi by se nemìlo mlvit o øádných vztazích (jako je rodina), a tdíž by se nemìlo mlvit ani o sociálních podporách èi jakémsi posvìcení zmínìných svazkù státem (napø. na radnici) nemlvì o adopci dìtí, k èemž by zanedloho zøejmì došlo. Tento èlánek není rozhodnì žádno výzvo. Ale vzhledem k tom, že petice, na které si jistì vzpomenete, nemìly žádný úèinek a církev své stanovisko nezmìnila, kdo ví VLÁDNÍ NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA JE VE SNÌMOVNÌ! (kdy bde projednáván se mi nepodaøilo zjistit) Marian Štmar

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Diecézní setkání mládeže... str. 2 Èlánek odjind... str. 2 Rozmím tom?... str. 3 Klášter karmelitek...

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÈERVEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Èlánek odjind... str. 2 Zemøel P. Vrátil... str. 3 Klášter karmelitek... str. 3 Víra a internet...

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Vavøineèek SPOLÈO. Setkání s vojenským kaplanem P. Tomášem Hoffmannem

Vavøineèek SPOLÈO. Setkání s vojenským kaplanem P. Tomášem Hoffmannem Vavøineèek Obèasník spolèa z Jilemnicka èíslo 6 / 3. dubna 2004 SPOLÈO - spoleèenství mládeže Milí pøátelé! Sluníèko vykouklo ze za mráèku zimy a s ním se na nás usmálo jaro. Více a více rostlinek se radostnì

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE Studie Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE 2014 AKTIVANT - hoøec Má nejvyšší možnou dasažitelnou certifikaci v rámci ÈR a EU pro lidi pracující v psychické a fyzické zátìži, zde byly prokázány úèinky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

7-8. 2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. s každým svým podobenstvím chce

7-8. 2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. s každým svým podobenstvím chce mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 7-8 prázdninový 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, s každým svým podobenstvím chce Ježíš zmìnit náš úhel pohledu nebo náš pohled zaostøit

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Roèník 16. Èíslo 4 24. 4. 2011

Roèník 16. Èíslo 4 24. 4. 2011 Roèník 16 Èíslo 4 24. 4. 2011 SVATÝ VOJTÌCH - MARTYR V letošním roce nám díky pozdnímu termínu Velikonoc ze svatovojtìšské farní pouti zbyl jen svatovojtìšský jarmark a kolotoèe. Rád bych se spolu s vámi

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

www.faslavicin.cz Èisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka tìm, kdo touží vidìt Boha. Adventní modlitba

www.faslavicin.cz Èisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka tìm, kdo touží vidìt Boha. Adventní modlitba Roèník 20 Èíslo 1 30. 11. 2014 Èisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka tìm, kdo touží vidìt Boha. Milí bratøi a sestry ze Slavièína a okolí, milí charitní spolupracovníci, adventní

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více