občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Srdečně zdravím, sešel se den se dnem a mně je potěšením Vás na prahu Velikonoc opět pozvat k pročítání našeho občasníku. Na pár papírech se nám shromáţdili rady pro poutníky, zhodnocení několika akcí a mimo jiného i klasické pozvání na to, co nás čeká a nemine. Věřím, ţe postní doba pomáhá uklidnit se a nalézat znovu a znovu Boha i nás samotné. A přeji kaţdému zvlášť krásné proţití největších svátků a věřím, ţe ono úţasné vzkříšení našeho Pána, vzkřísí téţ kaţdého z nás, z mohyl práce, zlostí, osamění, krizí, popřípadě i z hordy napečených mazanců. Takţe, dle slov z listů Galaťanům, doufám, ţe proţijeme své ţivoty ve víře v Syna Boţího, neb si nás zamilovala a vydal sebe samého za nás. Vaše Karolína Olšanská Duchovní zamyšlení postní doba 2013 Každý den modlitba V minulém vydání Farníčku se objevilo několik pokynů pro duchovní ţivot. Vrátil bych se k jednoduchému návodu kardinála Tomáška Každý den modlitba. Jeden kněz slavil 85 let ţivota a měl děkovnou mši sv. ve svém rodišti. Promluvu začal slovy: Co je v ţivotě nás křesťanů nejdůleţitější? Váš paterek se mnou moţná nebude souhlasit, ale já jsem přesvědčen, ţe nejdůleţitější je modlitba. 1

2 O modlitbě bylo napsáno mnoho knih a jistě je dobré si něco přečíst (např. trilogie Davida Torkingtona: Poustevník Prorok Mystik). Modlitba bývá charakterizována jako: rozhovor s Bohem, povznesení duše k Bohu, dýchání duše, tiché naslouchání u Pánových nohou Klasicky se modlitba dělí na: Ústní recituji naučené nebo i své vlastní modlitby. Rozjímavá přemýšlím nad nějakou pravdou víry, biblickým úryvkem, nebo i nad slovy naučené modlitby, pronáším ji pomalu a rozvaţuji. Kontemplativní to je modlitba, kdy mne Bůh uchvátí, spíš neţ má modlitba je to modlitba Boţí ve mně. Takováto modlitba je darem Boţím. Také se dělí na: Modlitba soukromá je nutné modlit se i sám a nejde to jinak a Modlitba společná ta člověka nese a povzbuzuje. Zde patří bohosluţba, poboţnosti, ale i různá modlitební společenství (Modlitby matek ) Je to velký dar, kdyţ mám někoho, s kým se mohu modlit. Dále se rozlišuje: Modlitba chvály chválím Boha za to, jaký je; Modlitba díků děkuji za to, co dává mně a mým blízkým; Modlitba smírná prosba za odpuštění vin; Modlitba prosebná na úmysly mé a blízkých. Zpravidla je nám nejbliţší modlitba prosebná Modlitba nemusí být dlouhá, ale je důleţité, aby byla pravidelná. Na pohřbu P. Josefa Olejníka jeden z jeho blízkých přátel citoval slova P. Josefa, která jej oslovila: Myslíš, ţe se mi chce vţdycky modlit? To víš ţe ne, ale modlitba je záleţitost věrnosti, tedy rozhodnutí a vůle. tj. kdybych se modlil jen tenkrát, pokud se mi chce, asi by mi to dlouho nevydrţelo. Na modlitbu je potřeba si udělat čas. Kdysi jsem byl účasten besedy s jedním manţelským párem a mluvili jsme téţ o společné modlitbě: Máme takovou domluvu, ţe se společně večer pomodlíme Otčenáš + Zdrávas Maria + Sláva Otci. Kdyţ jsme při síle, můţe toho být víc, ale toto je jakási jistota, kterou se vţdy pomodlíme (dá se to zvládnout za 45 sekund ať mi nikdo neříká, ţe tolik času nenajde ). Modlitbu není nutné hodnotit, často se můţeme mýlit. Např. domníváme se, ţe kdyţ se cítíme při modlitbě dobře, je i modlitba silná a dobrá. Duchovní autoři dosvědčují, ţe právě kdyţ při modlitbě nic necítím a mám dojem, ţe je to zbytečné (proţívám poušť a suchopár) má modlitba největší sílu. Protoţe se nemodlím kvůli sobě, ale z věrnosti kvůli Bohu. Samozřejmě ţe se máme snaţit o soustředěnost a bojovat s roztrţitostí. Také platí, ţe tak jako se nikdo nenaučí plavat studiem plavecké techniky, ale jedině tím, ţe do té vody vleze a zkusí to, stejně tak není jiná cesta k modlitbě neţ tím, ţe se budu modlit. Podobně myšlenkou jedné knihy cisterciáka Thomase Mertona je, ţe: rozjímání (modlitba), není něco, čemu se lze naučit, ale co je třeba dělat prostě rozjímat (modlit se). Příklady modlitby máme v Písmu, či v ţivotě svatých U modlitby je důleţité rozhodnout se a začít. V naší tradici je zaţitá modlitba ráno na počátku nového dne a večer na závěr dne, před nočním odpočinkem. Můţu se modlit: 2

3 Desátek růţence (velmi pomáhá být zapojen do společenství ţivého růţence) Modlitba pěti (a více) desátků růţence. Je moţné pomodlit se část ráno, část večer. Nenechte se odradit tvrzením, ţe je to pro staré babky, nebo jednoduché lidi. Modlitba růţence je jednoduchá, ale přitom můţe být velmi hluboká a pokud o tajemstvích jednotlivých desátků rozjímám, můţe to být modlitba velmi náročná. Růţenec je velmi silná modlitba, snad při všech zjeveních (Lurdy, Fatina, Medţugorje) vyzývá Matka Boţí právě k této modlitbě! Modlitba Breviáře (např. ranní a večerní chvály) moţná to kaţdému nesedí, ale mám určitý pevný rámec modlitby, coţ je velmi dobré a záruka, ţe mi čas modlitby neuteče mezi prsty Evangelium dne + krátce se zamyslet, nebo přečíst myšlenku k danému úryvku a pak uzavřít prosbou a poděkováním Pánu + naučenými modlitbami Poboţnost sv. Brigity spojená s velkými přísliby Pak samozřejmě naučené modlitby, které nás třeba naučily maminky, či babičky a klasické Otčenáš + Zdrávas Maria + Sláva Otci. U východních pravoslavných křesťanů je rozšířená tzv. Ježíšova modlitba. Je podobná našemu růţenci (který východní křesťané neznají). Opakuje se zvolání: Pane Jeţíši Kriste, synu Boţí, smiluj se nade mnou hříšným modlí se třeba několiksetkrát za den. Vypadá to velmi jednotvárně aţ strojově, ale při modlitbě nejsou nejdůleţitější slova, ale postoj srdce. Slova nám pouze pomáhají. Modlit se lze i během dne na počátku práce, v autě po počátku cesty, třikrát denně Anděl Páně, střelné modlitby při cestě kolem kostela, kříţe Boţích muk, nebo při jiných příleţitostech. Modlitba před jídlem alespoň znamení kříţe Zesnulý P. Barbarič z Medţugorje kdysi řekl: Je jisté, ţe dnes večer se ţádný ateista nebude modlit. Ale také mnozí křesťané (katolíci) se dnes večer nepomodlí, tak jaký je mezi nimi rozdíl? A ještě poslední myšlenka, kterou řekl kdosi moudrý: Kdo chce něco udělat pro církev, ať pro ni pracuje. Kdo chce udělat víc, ať se za ni modlí. A kdo chce udělat nejvíc, ať pro ni trpí P. Jiří Putala Několik podnětů k prožití Roku Eucharistie dle pastýřského listu Pozvěme na mši svatou ty, kteří se vzdálili od farního společenství. Oslovme k přípravě ke svátostem dospělé, kteří jsou jen pokřtěni. Nabídněme nemocným v naší rodině nebo v sousedství setkání s knězem a příleţitost sv. přijímání doma. Pokud nám nějaká překáţka brání v přijetí Eucharistie, přijímejme Pána Jeţíše aspoň duchovně. Vyuţijme kaţdou příleţitost zastavit se v kostele a pozdravit Pána Jeţíše. 3

4 Udělejme si v tomto roce pravidelný čas na společnou adoraci. Proţijme aktivně ve farnostech tyto tři slavnosti: Slavnost Boţího Těla, První sv. přijímání dětí a Adorační dny. Stalo se Duchovní obnova biřmovanců Naše duchovní obnova se konala února na Církevním gymnáziu na Velehradě. Dostali jsme od našeho pana faráře p. Putaly doporučení, ţe je tamější duchna, jak se také duchovní obnově říká, velmi dobrá a jako přípravu na biřmování bychom ji měli podstoupit. Na místo jsme přijíţděli plni očekávání, většina z nás se duchovní obnovy nikdy předtím neúčastnila. Ihned jsem byl mile překvapen. Namísto 300 lidí, které jsem čekal, čítala naše skupinka zhruba 10 lidí, coţ byla zhruba polovina všech účastníků. Brzy po rozdělení do pokojů jsme objevili kalčo - stolní fotbal, čímţ bylo o zábavu postaráno. Ještě téhoţ večera jsme stihli shlédnout jeden zajímavý film. Podstatou duchovní obnovy bylo: Modlit se duchem a tichem. Člověk se na dva dny ztiší, pročítá Bibli, přemýšlí o vztahu s Bohem a za doprovodu příjemné party lidí proţívá nezapomenutelné chvíle. Inu, vnitřní i vnější ztišení velmi pomáhá a uklidňuje. Je to jeden z plodů Ducha Svatého, který mezi námi určitě působil. Říkali jsme si také spoustu do ţivota důleţitých věcí. Například jsme si rozdělili hřích na několik fází a na základě tohoto rozdělení jsme se hříchu a pokušení učili čelit. Účastnili jsme se také dvou mší, ke kterým jsme dostali výklad evangelia. Místní jídelna vařila skvěle. O těch vynikajících řízcích by mohl vyprávět Kuba Navrátil, který za naše holky dojídal. Aţ na půl hodiny trvající zpoţdění zpátečního vlaku bylo vše dokonalé a myslím si, ţe pro všechny se jedná o nezapomenutelný záţitek do konce ţivota. Doufám, ţe i ostatním zúčastněným se tato duchovní obnova líbila a ţe to nebyla pouhá ztráta času. Děkuji všem, kteří na ní měli jakýkoliv podíl. Můj zážitek s Bohem Řekl bych, ţe kaţdý jich máme tolik, jen je důleţité se na ně zaměřit. Začít můţeme uţ jen tím, ţe máme moţnost se kaţdý den probudit. Myslím si, ţe kaţdý z nás je exemplárním příkladem působení Boţí milosti. Děkuji mu za to, co se mnou od začátku ţivota i skrze blízké lidi udělal. Řekl bych, ţe On je klíčem k tomu, ţe nejen já, ale i všichni jsme tam, kde jsme, ţe máme všechno, co je nám zapotřebí. Uvědomuji si, ţe všechno, čím si člověk prochází, je, pokud dovolíme i v Jeho reţii. V takovém případě se vše, co se nám můţe na první pohled zdát zlé, stonásobně vynahradit, a změnit se v 4

5 dobré. V podobenství o marnotratném synu je vidět jedna krásná myšlenka: kdyţ my uděláme jeden krok k Bohu, On nám přispěje naproti tisíci kroky. Mám-li být upřímný, takovým obrovským záţitkem je i konkláve. Uvědomuji si totiţ, co všechno od Boha dostává nově zvolený Svatý otec - například sílu, Boţí milosti, ale i to, ţe je jím veden. To vše vím po setkání s Benediktem XVI. Mnohdy, i na poutích, cítím Jeho přítomnost zvlášť blízko. Příkladem takové blízké přítomnosti Boţí je proţitek při kaţdé svátosti smíření, mši či společných setkáních.- například celostátní setkání ve Ţďáru nebo arcidiecézní setkání mládeţe, či jiné komunitní akce církve. Nejvíce na mě asi zapůsobily světové dny v Madridu, kdy jsme ještě před příjezdem do Španělska navštívili Lurdy. Tady sice bylo hodně lidí, ale v chrámech a krásných zákoutích přírody jsem pocítil svůj vztah k Bohu. Moc to pomohlo. Bůh řekl: Kde jsou dva, nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. Ale z mého osobního hlediska takových záţitků a moţností setkání je tu kaţdodenně mnoho, takţe by se o tom dalo krásně a dlouze psát i dále, ale snad uţ jen jedno: necháme-li se vést Bohem a dáme-li mu všechno, určitě to promění. Je jen na nás všech, jak se k tomu postavíme. Je krásné, ţe máme dar víry a ţe můţeme hledat, nacházet a formovat v sobě navzájem boţí hřivny k Jeho chvále. T. K. Shrnutí Tříkrálové sbírky Dne 6. ledna 2013 proběhla v Chropyni, Plešovci, Záříčí, Kyselovicích, Ţalkovicích a Břestě jiţ 14. Tříkrálová sbírka. Celkem se vybralo Kč. Z toho: Chropyně Kč Plešovec Kč Břest Kč Kyselovice Kč Záříčí Kč Ţalkovice Kč Peníze pomohou lidem v nouzi, nemocným, starým a opuštěným; matkám s dětmi, které se ocitly v tíţivé finanční situaci, lidem postiţeným přírodními katastrofami doma i v zahraničí. Této zásluţné dobrovolnické akce se zúčastnilo více neţ 150 lidí. Velké poděkování patří především malým koledníkům, vedoucím skupinek, obětavým ţenám, které připravily pohoštění a pomohly při oblékání, těm, kdo se zaslouţili zajistit tak velký počet dětí (cca 100 ) a dále těm, kteří další den spočítali obsah pokladniček. Závěrečné nemalé díky patří všem, kteří dík své štědrosti a dobrosrdečnosti něco přihodily do kasiček.více informací naleznete na stránkách S vřelým díky P. R. 5

6 Co nás čeká Příležitost ke sv. smíření před Velikonočními svátky Pátek Břest P. Ryšavý hodin Neděle Ţalkovice 9:30 10:30 P. Fiala Chropyně 14:00 15:30 hodin P. Altrichter, P. Fiala Břest 14:00 15:30 P. P. Ševčík, P. Klimeš, P. Němeček Kyselovice 16:00 17:30 P. Altrichter Změna zpovídajících vyhrazena Velikonoční bohoslužby v našich farnostech: Zelený Velký Bílá Boží Vel. čtvrtek pátek sobota Hod Pondělí Chropyně 18:30 18:30 19:00 7:30 9:00 Břest 17:00 17:00 21:00 9:00 7:30 Kyselovice 17:00 17:00 19:00 P. Lambor P. Lambor P. Lambor 10:30 10:30 Ţalkovice 18:00 18:00 19:00 P. Šíma P. Šíma P. Šíma 10:30 10:30 Boží hrob bude o Bílé sobotě otevřen k tiché modlitbě: Chropyně hod. Břest hod. Kyselovice hod. Ţalkovice hod. Poţehnané proţití svátků vítězství Světla nad temnotou, Ţivota nad smrtí, Jeţíše Krista nad zlem a smrtí přeje a vyprošuje P. Jiří Putala 6

7 Poznačte si do kalendáře: Sobota Arcidiecézní setkání mládeţe na Velehradě Neděle Ţehnání polí v Břestě a v Ţalkovicích. Pátek neděle Pouť do Křtin Neděle svaté přijímání v Chropyni Čtvrtek Slavnost Boţího těla Neděle svaté přijímání v Břestě Neděle Beseda na faře v Břestě s PhDr. Radomírem Malým na téma: "Inkvizice, čarodějnické procesy a další sporné otázky církevních dějin" Sobota Poutní zájezd farností, předběţný program: Mohyla Míru u Slavkova, poutní místo Vranov u Brna, klášter Rajhrad u Brna, podrobnosti budou upřesněny Farní tábor v Boršicích u Buchlovic Neděle Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehradě. Neděle Hody v Břestě Sobota Cyklistický výlet na Velehrad Cykloturistický výlet Litovelské Pomoraví 2013 Také v letošním roce se uskuteční uţ tradiční Farní výlet na kolech, tentokrát se budeme pohybovat v okolí Litovle a projíţdět Litovelským Pomoravím.Termín: Července Ubytování máme zajištěno v orlovně v obci Náklo, asi 8 km od Litovle, nutno vzít s sebou karimatku nebo lehátko a spacák, teplá voda a kuchyňka jsou k dispozici. Stravování bude vlastní. Do místa ubytování se přesuneme po vlastní ose, jen batohy s věcmi na spaní budou přepraveny autem. Z obce Náklo budeme podnikat celodenní výlety v rozsahu asi 50 km denně. Navštívíme například zámek a památkovou část města Tovačov, Hanácký skanzen Příkazy, město Litovel, hrad Bouzov, Loštice, Javoříčské a Mladečské jeskyně, zámek Úsov a také mnohé sakrální památky. Na zpáteční cestě ještě navštívíme Svatý kopeček u Olomouce. Doufám, ţe účast v letošním roce bude lepší, neţ tomu bylo v loňském roce, a bude nám přát počasí. Všem přeji krásné a poţehnané Velikonoce a v červenci krásný výlet na kolech. Mgr. Květek Machalík Adopce na dálku Moţná si ještě někdo vzpomene, jak naši farnost v březnu před deseti lety navštívil P. Peter Krenický. Svým osobitým způsobem nám podal obraz o ţivotě lidí v Zakarpatské Ukrajině, kde tehdy jiţ několik let působil a měl za 7

8 sebou těţké začátky. Vybídl nás tehdy k pomoci těm nejpotřebnějším dětem. A tak se hodně farníků v Chropyni zapojilo do projektu Adopce na dálku. Od letošního roku je jiţ tento projekt ukončen. Během deseti let vytrvalého poskytování finančních prostředků jsme mohli pomoci Ivanu Čusovi, Anatolji Banhovi, Ingrid Becové a Irině Dolohové. Ze všech dětí jsou v současné době mladí lidé, kteří mají ţivot před sebou. Jménem jejich i jejich rodičů děkuji za vaši velkorysost a štědrost. Provázejme je i nadále svými modlitbami a vzpomeňme i na P. Krenického, který je od konce roku 2010 v Melitopolu u poloostrova Krymu. Pavel Rozsypálek Navrácení církevního majetku To podstatné o navrácení církevního majetku bylo řečeno o třetí postní neděli, v pastýřském listě našich biskupů. Snad jen pár doplňujících informací. Termín církevní majetek není úplně přesný, církev jako celek tento majetek nevlastnila. Majitelem daného pole, lesa, nebo nemovitosti byla vţdy konkrétní farnost, biskupství, řád, nadace a podobně. Proto jenom tyto subjekty (případně jejich nástupní organizace) mohou ţádat o navrácení majetku, který jim patřil a který je nyní ve vlastnictví státu. Za majetek, který uţ nelze vrátit (byl mezitím prodán třetí osobě, nebo převeden např. na obec či kraj) bude vyplacena finanční náhrada. Během prvních 17 let však bude stát i nadále přispívat církvím na jejich provoz. První tři roky bude částka příspěvku stejná jako v současnosti. Dalších 14 let se kaţdoročně sníţí o 5%. Finanční náhradu budou administrovat biskupství a další hlavní církevní právnické osoby. Po roce 1990 se pracovalo na seznamu bývalého majetku jednotlivých církevních právnických osob pro případ jeho navrácení. Podle těchto seznamů a následně na základě výčtového zákona byly skutečně vráceny některé budovy, které jiţ slouţí pro účely církve. V současnosti probíhá přesná evidence všech majetků, které prokazatelně patřily církvím po 25. únoru 1948 a kterých se navrácení týká. V rámci kroměříţského děkanátu probíhá v současnosti aktualizace seznamu předmětného majetku pro účely kompletace podkladových dokumentů a zejména probíhá podávání ţádostí na Katastrální úřad o vyhotovení kopií knihovních vloţek a dokumentů, které se týkaly zestátnění. Tyto poslouţí jako základní podklady ţádostí o vydání majetků od státních subjektů. Na území našich farností je plošně nejvíce polností a lesů, o které ţádá Olomoucké arcibiskupství. V případě prokázání vlastnictví našich farností budou vráceny pozemky, které budou opět pronajímány především k zemědělské činnosti. P. Jiří Putala 8

9 Dvanáctero poutníka Protoţe se blíţí tradiční pouť farnosti Břest do Křtin a vůbec začíná nová poutní sezóna, zařadili jsme do Farníčku Dvanáctero poutníka ze stránek P. Jana Peňáze (www.poutnik-jan.cz) I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti (kromě společného), na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene. II. Poutník si je vědom, ţe po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaţí se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká. III. Poutník nikdy nereptá, obtíţe pouti přijímá jako příleţitost k oběti nesené s láskou pro Jeţíše Krista a Pannu Marii. IV. Poutník se snaţí o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku. V. Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těţkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbliţování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním. VI. Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých moţností do služeb při pouti a nehledá výmluvy. VII. Poutník se aktivně účastní celého programu (včetně modliteb, zpěvu, naslouchání atd.) VIII. Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku. IX. Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, nervozitě a nelásce. X. Poutník si je vědom i kajícího rozměru poutě, a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky (např. diskotéky, televizi atd.) a má i ochotu dle svých moţností mít ducha odříkání a sebezáporu (např. zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol atd.) a volí i přiměřené a slušné oblečení. XI. Poutník se nevzdává - PRO MILÉHO NIC TĚŢKÉHO. XII. Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a tomu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí. 9

10 Některé příspěvky byly redakčně zkráceny, případně upraveny. Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Ţalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel ,

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Jak vzniká? Na jakých principech?

Jak vzniká? Na jakých principech? SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Farníček advent 2009 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Ejhle, Hospodin přijde... Přeji všem Boţí poţehnání a pokoj do doby adventní, která pomalu začíná. Advent bývá pro mnohé

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Farníček Září 2011 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Po prázdninách opět začíná škola a po letním období přichází podzim. Od Velikonoc, kdy vyšlo poslední číslo

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Bůh vzor skutečného otcovství

Bůh vzor skutečného otcovství 1 Bůh vzor skutečného otcovství Otče, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ukaž svou otcovskou lásku také nám všem, kdo toužebně očekáváme tvou pomoc, a doveď

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17)

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17) Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Obor: Učitelství náboţenství a Katechetika kombinované studium Jurková Renata Modlitba v dnešní rodině Diplomová

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více