občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Srdečně zdravím, sešel se den se dnem a mně je potěšením Vás na prahu Velikonoc opět pozvat k pročítání našeho občasníku. Na pár papírech se nám shromáţdili rady pro poutníky, zhodnocení několika akcí a mimo jiného i klasické pozvání na to, co nás čeká a nemine. Věřím, ţe postní doba pomáhá uklidnit se a nalézat znovu a znovu Boha i nás samotné. A přeji kaţdému zvlášť krásné proţití největších svátků a věřím, ţe ono úţasné vzkříšení našeho Pána, vzkřísí téţ kaţdého z nás, z mohyl práce, zlostí, osamění, krizí, popřípadě i z hordy napečených mazanců. Takţe, dle slov z listů Galaťanům, doufám, ţe proţijeme své ţivoty ve víře v Syna Boţího, neb si nás zamilovala a vydal sebe samého za nás. Vaše Karolína Olšanská Duchovní zamyšlení postní doba 2013 Každý den modlitba V minulém vydání Farníčku se objevilo několik pokynů pro duchovní ţivot. Vrátil bych se k jednoduchému návodu kardinála Tomáška Každý den modlitba. Jeden kněz slavil 85 let ţivota a měl děkovnou mši sv. ve svém rodišti. Promluvu začal slovy: Co je v ţivotě nás křesťanů nejdůleţitější? Váš paterek se mnou moţná nebude souhlasit, ale já jsem přesvědčen, ţe nejdůleţitější je modlitba. 1

2 O modlitbě bylo napsáno mnoho knih a jistě je dobré si něco přečíst (např. trilogie Davida Torkingtona: Poustevník Prorok Mystik). Modlitba bývá charakterizována jako: rozhovor s Bohem, povznesení duše k Bohu, dýchání duše, tiché naslouchání u Pánových nohou Klasicky se modlitba dělí na: Ústní recituji naučené nebo i své vlastní modlitby. Rozjímavá přemýšlím nad nějakou pravdou víry, biblickým úryvkem, nebo i nad slovy naučené modlitby, pronáším ji pomalu a rozvaţuji. Kontemplativní to je modlitba, kdy mne Bůh uchvátí, spíš neţ má modlitba je to modlitba Boţí ve mně. Takováto modlitba je darem Boţím. Také se dělí na: Modlitba soukromá je nutné modlit se i sám a nejde to jinak a Modlitba společná ta člověka nese a povzbuzuje. Zde patří bohosluţba, poboţnosti, ale i různá modlitební společenství (Modlitby matek ) Je to velký dar, kdyţ mám někoho, s kým se mohu modlit. Dále se rozlišuje: Modlitba chvály chválím Boha za to, jaký je; Modlitba díků děkuji za to, co dává mně a mým blízkým; Modlitba smírná prosba za odpuštění vin; Modlitba prosebná na úmysly mé a blízkých. Zpravidla je nám nejbliţší modlitba prosebná Modlitba nemusí být dlouhá, ale je důleţité, aby byla pravidelná. Na pohřbu P. Josefa Olejníka jeden z jeho blízkých přátel citoval slova P. Josefa, která jej oslovila: Myslíš, ţe se mi chce vţdycky modlit? To víš ţe ne, ale modlitba je záleţitost věrnosti, tedy rozhodnutí a vůle. tj. kdybych se modlil jen tenkrát, pokud se mi chce, asi by mi to dlouho nevydrţelo. Na modlitbu je potřeba si udělat čas. Kdysi jsem byl účasten besedy s jedním manţelským párem a mluvili jsme téţ o společné modlitbě: Máme takovou domluvu, ţe se společně večer pomodlíme Otčenáš + Zdrávas Maria + Sláva Otci. Kdyţ jsme při síle, můţe toho být víc, ale toto je jakási jistota, kterou se vţdy pomodlíme (dá se to zvládnout za 45 sekund ať mi nikdo neříká, ţe tolik času nenajde ). Modlitbu není nutné hodnotit, často se můţeme mýlit. Např. domníváme se, ţe kdyţ se cítíme při modlitbě dobře, je i modlitba silná a dobrá. Duchovní autoři dosvědčují, ţe právě kdyţ při modlitbě nic necítím a mám dojem, ţe je to zbytečné (proţívám poušť a suchopár) má modlitba největší sílu. Protoţe se nemodlím kvůli sobě, ale z věrnosti kvůli Bohu. Samozřejmě ţe se máme snaţit o soustředěnost a bojovat s roztrţitostí. Také platí, ţe tak jako se nikdo nenaučí plavat studiem plavecké techniky, ale jedině tím, ţe do té vody vleze a zkusí to, stejně tak není jiná cesta k modlitbě neţ tím, ţe se budu modlit. Podobně myšlenkou jedné knihy cisterciáka Thomase Mertona je, ţe: rozjímání (modlitba), není něco, čemu se lze naučit, ale co je třeba dělat prostě rozjímat (modlit se). Příklady modlitby máme v Písmu, či v ţivotě svatých U modlitby je důleţité rozhodnout se a začít. V naší tradici je zaţitá modlitba ráno na počátku nového dne a večer na závěr dne, před nočním odpočinkem. Můţu se modlit: 2

3 Desátek růţence (velmi pomáhá být zapojen do společenství ţivého růţence) Modlitba pěti (a více) desátků růţence. Je moţné pomodlit se část ráno, část večer. Nenechte se odradit tvrzením, ţe je to pro staré babky, nebo jednoduché lidi. Modlitba růţence je jednoduchá, ale přitom můţe být velmi hluboká a pokud o tajemstvích jednotlivých desátků rozjímám, můţe to být modlitba velmi náročná. Růţenec je velmi silná modlitba, snad při všech zjeveních (Lurdy, Fatina, Medţugorje) vyzývá Matka Boţí právě k této modlitbě! Modlitba Breviáře (např. ranní a večerní chvály) moţná to kaţdému nesedí, ale mám určitý pevný rámec modlitby, coţ je velmi dobré a záruka, ţe mi čas modlitby neuteče mezi prsty Evangelium dne + krátce se zamyslet, nebo přečíst myšlenku k danému úryvku a pak uzavřít prosbou a poděkováním Pánu + naučenými modlitbami Poboţnost sv. Brigity spojená s velkými přísliby Pak samozřejmě naučené modlitby, které nás třeba naučily maminky, či babičky a klasické Otčenáš + Zdrávas Maria + Sláva Otci. U východních pravoslavných křesťanů je rozšířená tzv. Ježíšova modlitba. Je podobná našemu růţenci (který východní křesťané neznají). Opakuje se zvolání: Pane Jeţíši Kriste, synu Boţí, smiluj se nade mnou hříšným modlí se třeba několiksetkrát za den. Vypadá to velmi jednotvárně aţ strojově, ale při modlitbě nejsou nejdůleţitější slova, ale postoj srdce. Slova nám pouze pomáhají. Modlit se lze i během dne na počátku práce, v autě po počátku cesty, třikrát denně Anděl Páně, střelné modlitby při cestě kolem kostela, kříţe Boţích muk, nebo při jiných příleţitostech. Modlitba před jídlem alespoň znamení kříţe Zesnulý P. Barbarič z Medţugorje kdysi řekl: Je jisté, ţe dnes večer se ţádný ateista nebude modlit. Ale také mnozí křesťané (katolíci) se dnes večer nepomodlí, tak jaký je mezi nimi rozdíl? A ještě poslední myšlenka, kterou řekl kdosi moudrý: Kdo chce něco udělat pro církev, ať pro ni pracuje. Kdo chce udělat víc, ať se za ni modlí. A kdo chce udělat nejvíc, ať pro ni trpí P. Jiří Putala Několik podnětů k prožití Roku Eucharistie dle pastýřského listu Pozvěme na mši svatou ty, kteří se vzdálili od farního společenství. Oslovme k přípravě ke svátostem dospělé, kteří jsou jen pokřtěni. Nabídněme nemocným v naší rodině nebo v sousedství setkání s knězem a příleţitost sv. přijímání doma. Pokud nám nějaká překáţka brání v přijetí Eucharistie, přijímejme Pána Jeţíše aspoň duchovně. Vyuţijme kaţdou příleţitost zastavit se v kostele a pozdravit Pána Jeţíše. 3

4 Udělejme si v tomto roce pravidelný čas na společnou adoraci. Proţijme aktivně ve farnostech tyto tři slavnosti: Slavnost Boţího Těla, První sv. přijímání dětí a Adorační dny. Stalo se Duchovní obnova biřmovanců Naše duchovní obnova se konala února na Církevním gymnáziu na Velehradě. Dostali jsme od našeho pana faráře p. Putaly doporučení, ţe je tamější duchna, jak se také duchovní obnově říká, velmi dobrá a jako přípravu na biřmování bychom ji měli podstoupit. Na místo jsme přijíţděli plni očekávání, většina z nás se duchovní obnovy nikdy předtím neúčastnila. Ihned jsem byl mile překvapen. Namísto 300 lidí, které jsem čekal, čítala naše skupinka zhruba 10 lidí, coţ byla zhruba polovina všech účastníků. Brzy po rozdělení do pokojů jsme objevili kalčo - stolní fotbal, čímţ bylo o zábavu postaráno. Ještě téhoţ večera jsme stihli shlédnout jeden zajímavý film. Podstatou duchovní obnovy bylo: Modlit se duchem a tichem. Člověk se na dva dny ztiší, pročítá Bibli, přemýšlí o vztahu s Bohem a za doprovodu příjemné party lidí proţívá nezapomenutelné chvíle. Inu, vnitřní i vnější ztišení velmi pomáhá a uklidňuje. Je to jeden z plodů Ducha Svatého, který mezi námi určitě působil. Říkali jsme si také spoustu do ţivota důleţitých věcí. Například jsme si rozdělili hřích na několik fází a na základě tohoto rozdělení jsme se hříchu a pokušení učili čelit. Účastnili jsme se také dvou mší, ke kterým jsme dostali výklad evangelia. Místní jídelna vařila skvěle. O těch vynikajících řízcích by mohl vyprávět Kuba Navrátil, který za naše holky dojídal. Aţ na půl hodiny trvající zpoţdění zpátečního vlaku bylo vše dokonalé a myslím si, ţe pro všechny se jedná o nezapomenutelný záţitek do konce ţivota. Doufám, ţe i ostatním zúčastněným se tato duchovní obnova líbila a ţe to nebyla pouhá ztráta času. Děkuji všem, kteří na ní měli jakýkoliv podíl. Můj zážitek s Bohem Řekl bych, ţe kaţdý jich máme tolik, jen je důleţité se na ně zaměřit. Začít můţeme uţ jen tím, ţe máme moţnost se kaţdý den probudit. Myslím si, ţe kaţdý z nás je exemplárním příkladem působení Boţí milosti. Děkuji mu za to, co se mnou od začátku ţivota i skrze blízké lidi udělal. Řekl bych, ţe On je klíčem k tomu, ţe nejen já, ale i všichni jsme tam, kde jsme, ţe máme všechno, co je nám zapotřebí. Uvědomuji si, ţe všechno, čím si člověk prochází, je, pokud dovolíme i v Jeho reţii. V takovém případě se vše, co se nám můţe na první pohled zdát zlé, stonásobně vynahradit, a změnit se v 4

5 dobré. V podobenství o marnotratném synu je vidět jedna krásná myšlenka: kdyţ my uděláme jeden krok k Bohu, On nám přispěje naproti tisíci kroky. Mám-li být upřímný, takovým obrovským záţitkem je i konkláve. Uvědomuji si totiţ, co všechno od Boha dostává nově zvolený Svatý otec - například sílu, Boţí milosti, ale i to, ţe je jím veden. To vše vím po setkání s Benediktem XVI. Mnohdy, i na poutích, cítím Jeho přítomnost zvlášť blízko. Příkladem takové blízké přítomnosti Boţí je proţitek při kaţdé svátosti smíření, mši či společných setkáních.- například celostátní setkání ve Ţďáru nebo arcidiecézní setkání mládeţe, či jiné komunitní akce církve. Nejvíce na mě asi zapůsobily světové dny v Madridu, kdy jsme ještě před příjezdem do Španělska navštívili Lurdy. Tady sice bylo hodně lidí, ale v chrámech a krásných zákoutích přírody jsem pocítil svůj vztah k Bohu. Moc to pomohlo. Bůh řekl: Kde jsou dva, nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. Ale z mého osobního hlediska takových záţitků a moţností setkání je tu kaţdodenně mnoho, takţe by se o tom dalo krásně a dlouze psát i dále, ale snad uţ jen jedno: necháme-li se vést Bohem a dáme-li mu všechno, určitě to promění. Je jen na nás všech, jak se k tomu postavíme. Je krásné, ţe máme dar víry a ţe můţeme hledat, nacházet a formovat v sobě navzájem boţí hřivny k Jeho chvále. T. K. Shrnutí Tříkrálové sbírky Dne 6. ledna 2013 proběhla v Chropyni, Plešovci, Záříčí, Kyselovicích, Ţalkovicích a Břestě jiţ 14. Tříkrálová sbírka. Celkem se vybralo Kč. Z toho: Chropyně Kč Plešovec Kč Břest Kč Kyselovice Kč Záříčí Kč Ţalkovice Kč Peníze pomohou lidem v nouzi, nemocným, starým a opuštěným; matkám s dětmi, které se ocitly v tíţivé finanční situaci, lidem postiţeným přírodními katastrofami doma i v zahraničí. Této zásluţné dobrovolnické akce se zúčastnilo více neţ 150 lidí. Velké poděkování patří především malým koledníkům, vedoucím skupinek, obětavým ţenám, které připravily pohoštění a pomohly při oblékání, těm, kdo se zaslouţili zajistit tak velký počet dětí (cca 100 ) a dále těm, kteří další den spočítali obsah pokladniček. Závěrečné nemalé díky patří všem, kteří dík své štědrosti a dobrosrdečnosti něco přihodily do kasiček.více informací naleznete na stránkách S vřelým díky P. R. 5

6 Co nás čeká Příležitost ke sv. smíření před Velikonočními svátky Pátek Břest P. Ryšavý hodin Neděle Ţalkovice 9:30 10:30 P. Fiala Chropyně 14:00 15:30 hodin P. Altrichter, P. Fiala Břest 14:00 15:30 P. P. Ševčík, P. Klimeš, P. Němeček Kyselovice 16:00 17:30 P. Altrichter Změna zpovídajících vyhrazena Velikonoční bohoslužby v našich farnostech: Zelený Velký Bílá Boží Vel. čtvrtek pátek sobota Hod Pondělí Chropyně 18:30 18:30 19:00 7:30 9:00 Břest 17:00 17:00 21:00 9:00 7:30 Kyselovice 17:00 17:00 19:00 P. Lambor P. Lambor P. Lambor 10:30 10:30 Ţalkovice 18:00 18:00 19:00 P. Šíma P. Šíma P. Šíma 10:30 10:30 Boží hrob bude o Bílé sobotě otevřen k tiché modlitbě: Chropyně hod. Břest hod. Kyselovice hod. Ţalkovice hod. Poţehnané proţití svátků vítězství Světla nad temnotou, Ţivota nad smrtí, Jeţíše Krista nad zlem a smrtí přeje a vyprošuje P. Jiří Putala 6

7 Poznačte si do kalendáře: Sobota Arcidiecézní setkání mládeţe na Velehradě Neděle Ţehnání polí v Břestě a v Ţalkovicích. Pátek neděle Pouť do Křtin Neděle svaté přijímání v Chropyni Čtvrtek Slavnost Boţího těla Neděle svaté přijímání v Břestě Neděle Beseda na faře v Břestě s PhDr. Radomírem Malým na téma: "Inkvizice, čarodějnické procesy a další sporné otázky církevních dějin" Sobota Poutní zájezd farností, předběţný program: Mohyla Míru u Slavkova, poutní místo Vranov u Brna, klášter Rajhrad u Brna, podrobnosti budou upřesněny Farní tábor v Boršicích u Buchlovic Neděle Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehradě. Neděle Hody v Břestě Sobota Cyklistický výlet na Velehrad Cykloturistický výlet Litovelské Pomoraví 2013 Také v letošním roce se uskuteční uţ tradiční Farní výlet na kolech, tentokrát se budeme pohybovat v okolí Litovle a projíţdět Litovelským Pomoravím.Termín: Července Ubytování máme zajištěno v orlovně v obci Náklo, asi 8 km od Litovle, nutno vzít s sebou karimatku nebo lehátko a spacák, teplá voda a kuchyňka jsou k dispozici. Stravování bude vlastní. Do místa ubytování se přesuneme po vlastní ose, jen batohy s věcmi na spaní budou přepraveny autem. Z obce Náklo budeme podnikat celodenní výlety v rozsahu asi 50 km denně. Navštívíme například zámek a památkovou část města Tovačov, Hanácký skanzen Příkazy, město Litovel, hrad Bouzov, Loštice, Javoříčské a Mladečské jeskyně, zámek Úsov a také mnohé sakrální památky. Na zpáteční cestě ještě navštívíme Svatý kopeček u Olomouce. Doufám, ţe účast v letošním roce bude lepší, neţ tomu bylo v loňském roce, a bude nám přát počasí. Všem přeji krásné a poţehnané Velikonoce a v červenci krásný výlet na kolech. Mgr. Květek Machalík Adopce na dálku Moţná si ještě někdo vzpomene, jak naši farnost v březnu před deseti lety navštívil P. Peter Krenický. Svým osobitým způsobem nám podal obraz o ţivotě lidí v Zakarpatské Ukrajině, kde tehdy jiţ několik let působil a měl za 7

8 sebou těţké začátky. Vybídl nás tehdy k pomoci těm nejpotřebnějším dětem. A tak se hodně farníků v Chropyni zapojilo do projektu Adopce na dálku. Od letošního roku je jiţ tento projekt ukončen. Během deseti let vytrvalého poskytování finančních prostředků jsme mohli pomoci Ivanu Čusovi, Anatolji Banhovi, Ingrid Becové a Irině Dolohové. Ze všech dětí jsou v současné době mladí lidé, kteří mají ţivot před sebou. Jménem jejich i jejich rodičů děkuji za vaši velkorysost a štědrost. Provázejme je i nadále svými modlitbami a vzpomeňme i na P. Krenického, který je od konce roku 2010 v Melitopolu u poloostrova Krymu. Pavel Rozsypálek Navrácení církevního majetku To podstatné o navrácení církevního majetku bylo řečeno o třetí postní neděli, v pastýřském listě našich biskupů. Snad jen pár doplňujících informací. Termín církevní majetek není úplně přesný, církev jako celek tento majetek nevlastnila. Majitelem daného pole, lesa, nebo nemovitosti byla vţdy konkrétní farnost, biskupství, řád, nadace a podobně. Proto jenom tyto subjekty (případně jejich nástupní organizace) mohou ţádat o navrácení majetku, který jim patřil a který je nyní ve vlastnictví státu. Za majetek, který uţ nelze vrátit (byl mezitím prodán třetí osobě, nebo převeden např. na obec či kraj) bude vyplacena finanční náhrada. Během prvních 17 let však bude stát i nadále přispívat církvím na jejich provoz. První tři roky bude částka příspěvku stejná jako v současnosti. Dalších 14 let se kaţdoročně sníţí o 5%. Finanční náhradu budou administrovat biskupství a další hlavní církevní právnické osoby. Po roce 1990 se pracovalo na seznamu bývalého majetku jednotlivých církevních právnických osob pro případ jeho navrácení. Podle těchto seznamů a následně na základě výčtového zákona byly skutečně vráceny některé budovy, které jiţ slouţí pro účely církve. V současnosti probíhá přesná evidence všech majetků, které prokazatelně patřily církvím po 25. únoru 1948 a kterých se navrácení týká. V rámci kroměříţského děkanátu probíhá v současnosti aktualizace seznamu předmětného majetku pro účely kompletace podkladových dokumentů a zejména probíhá podávání ţádostí na Katastrální úřad o vyhotovení kopií knihovních vloţek a dokumentů, které se týkaly zestátnění. Tyto poslouţí jako základní podklady ţádostí o vydání majetků od státních subjektů. Na území našich farností je plošně nejvíce polností a lesů, o které ţádá Olomoucké arcibiskupství. V případě prokázání vlastnictví našich farností budou vráceny pozemky, které budou opět pronajímány především k zemědělské činnosti. P. Jiří Putala 8

9 Dvanáctero poutníka Protoţe se blíţí tradiční pouť farnosti Břest do Křtin a vůbec začíná nová poutní sezóna, zařadili jsme do Farníčku Dvanáctero poutníka ze stránek P. Jana Peňáze (www.poutnik-jan.cz) I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti (kromě společného), na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene. II. Poutník si je vědom, ţe po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaţí se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká. III. Poutník nikdy nereptá, obtíţe pouti přijímá jako příleţitost k oběti nesené s láskou pro Jeţíše Krista a Pannu Marii. IV. Poutník se snaţí o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku. V. Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těţkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbliţování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním. VI. Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých moţností do služeb při pouti a nehledá výmluvy. VII. Poutník se aktivně účastní celého programu (včetně modliteb, zpěvu, naslouchání atd.) VIII. Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku. IX. Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, nervozitě a nelásce. X. Poutník si je vědom i kajícího rozměru poutě, a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky (např. diskotéky, televizi atd.) a má i ochotu dle svých moţností mít ducha odříkání a sebezáporu (např. zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol atd.) a volí i přiměřené a slušné oblečení. XI. Poutník se nevzdává - PRO MILÉHO NIC TĚŢKÉHO. XII. Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a tomu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí. 9

10 Některé příspěvky byly redakčně zkráceny, případně upraveny. Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Ţalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel ,

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 Na současného člověka - a možná na každého člověka - působí mnohem více

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ FARNÍČEK 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. ŘÍJNA 2016 41//2016 Poslední neděle jsme narazili na základní témata duchovního života: 27. neděle pokora, 28. neděle vděčnost a tuto neděli připojíme téma vytrvalost.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více