Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 20010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 20010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 20010/2011

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení: Mateřská škola Semínko, o.p.s. Ředitel: Mgr. Magdaléna Kapuciánová, tel. : statutární zástupce ředitele: Ing. Jana Kraftová, tel. : Webové stránky školy 3. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita škola kód Mateřská škola Semínko IZO: název oboru / vzdělávacího programu Rámcově vzdělávací program pro předškolní výchovu cílová kapacita oboru programu 46 dětí Školní jídelna IZO: jídel Lesní mateřská škola Lesníček MŠMT č.j / Pokusné ověřování 30 dětí 4. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Toulcův dvůr, Kubatova 1/ 32, Praha 10 (vlastník Magistrát hlavního města Prahy), přilehlé okolí, místo školky v přírodě, výlety. 5. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Mateřská škola sídlí ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy. V budově zrekonstruované stodoly. V přízemí se nachází kuchyň s jídelnou a šatna. Ve zvýšeném přízemí je herna s velkými okny, které za pěkného počasí zvětšují třídu o terasu. V prvním patře je druhá třída, která v odpoledních hodinách slouţí jako loţnice. Zahrada školky má rozlohu 800m. Stín na zahradě poskytuje dřevěný altán, vrbový domeček a plátěné teepee. Školka je vybavena nábytkem ze dřeva. Při výběru hraček je dávána přednost materiálům přírodním. Pro děti jsou k dispozici pomůcky pro vyučování (lupy, naučné knihy, soubory her s environmentální tématikou apod.) i ilustrované dětské knihy o přírodě i ekologii. Děti si hrají s hračkami z přírodních materiálů (dřěvo, hedvábí apod.), pracují s přírodními materiály (hlína, včelý vosk, vlna, bavlna). Třída Lesníček je vybavena náčiním a nářadím potřebným pro pobyt venku. 6. Školská rada Mateřská škola Semmínko nemá zřízenu školskou radu. Ve školce je zřízena správní rada a dozorčí rada. Působnost správní a dozorčí rady je dána zákonem č. 248/1995 S, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Sloţení správní rady Tereza Jarošová předseda správní rady Ing. Václav Kugler pracovník Toulcova dvora Mgr. Jana Průšová člen z řad rodičů Sloţení dozorčí rady Ing.Arch. Radek Lizna - člen z řad rodičů - předseda dozorčí rady Ing. Kamila Vacková - člen z řad rodičů Tereza Hnátková- člen z řad rodičů II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) Mateřská škola Semínko, o.p.s ,4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Mateřská Semínko, o.p.s. škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 3

4 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 Ekologická výchova v MŠ - Mrkvička 4 ZHČ Botič - Toulcův dvůr 1 Kolokvium ředitelů 1 NIDV 1 Školský zákon 1 Comenius Agency 2 Aktuální změny právních předpisů 1 Rogus UK navazující doplňkové magisterské studium 1 pedagogické studium předškolní 2 Univerzita Karlova pedagogika UK magisterské 1 studium předškolní 1 Univerzita Karlova pedagogika 250 h Studium pro koordinátory 4 ZHČ Botič - Toulcův dvůr ekologické výchovy 1 Letní škola lesních MŠ 2 Asociace lesních MŠ 1 Škola folklórních tradic 2 Folklórní sdruţení ČR kurzy 1 Keramický kurz 1 Toulcův dvůr 1 Základní kurz první pomoci u dětí 1 TYRKYS 1 BOZP 7 Š Servis Ing. Průša d. jazykové vzdělávání a jeho podpora V rámci podpory seznamování s jazykem mateřská škola spolupracuje s organizací Qualo consulting a Vuste-Envis které zprostředkovávaví 3 měsíční stáţe dobrovolníků ze zahraničí. Dobrovolníci pomáhají v MŠ při různých činnostech a práci s dětmi. V tomto školním roce pracovali v MŠ 3 stáţisté, kaţdý po dobu 3 měsíců. Dobrovolníci jsou s dětmi v kaţdodenním kontaktu, hovoří anglicky. Přirozenou formou je tak rozvíjen vztah k cizímu jazyku 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 4 3,2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce školení 1 Haccap 4 MŠ Semínko školení 1 Principy sestavování jídelních lístků v ŠJ 1 Sluţba škole MB školení 1 BOZP 4 Š Servis Ing. Průša 4

5 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. Údaje o dětech 1. Počty tříd a počty dětí Třída počet dětí provoz věk dětí skupina Včelky hod. 3-7 heterogenní Motýli hod. 3-6 heterogenní Lesníček :30 13: heterogenní Lesníček :30 13: heterogenní celkem 4 třídy celkem 76 dětí 2. Počet dětí na učitele Třída počet dětí na učitele počet pedagogů na třídu počet dobrovolníků po celý den na třídu Včelky Motýli Lesníček 2 7,5 2 1 Lesníček 3 7,5 2 1 Ve třídě Včelek a Motýlů se učitelé střídají na ranní a odpolední provoz. V třídě Lesníčků jsou u dětí vţdy oba učitelé. 3. Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí 4. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 5 2 Státní počet dětí občanství Vietnam 1 Srbsko 1 Slovensko 2 Lotyšsko 1 Při začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin velmi napomáhá přítomnost dobrovolníků, kteří téţ hovoří cizím jazykem. 5. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků 5

6 V příslušném školním roce nebylo v MŠ zapsáno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. 6. Školní vzdělávací programy Ověřování, školního vzdělávacího programu prováděla Česká školní inspekce. Třídní program třídy Lesníček byl poskytnut Výzkumnému ústavu pedagogickému pro účely pokusného ověřování. 7. Vyuţití školy době školních prázdnin V době školních prázdnin probíhal v mateřské škole čtyři týdny prázdninový provoz. Ve škole se konala Letní škola lesních MŠ pro pedagogy lesních mateřských škol. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné poradenství Mateřská škola Semínko spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10. Jabloňová 3141/30a, v oblasti vyšetření školní zralosti předškoláků. 1. Prevence sociálně patologických jevů Výchovně vzdělávací program mateřské školy vedl k prevenci sociálně patologických jevů. Děti byly vedeny k odpovědnosti za vlastní chování a způsobu ţivota v míře přiměřené jejich věku. Naším cílem bylo posilovat v dětech duševní odolnost vůči stresu, upevňovat schopnost dělat samostatná rozhodnutí, rozvíjet schopnost řešit, případně schopnost nalézt pomoc pro řešení problémů, vést k podílení se na tvorbě prostředí a ţivotních podmínek. 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Většina učitelek absolvovala studium pro koordinátory ekologické výchovy a vzdělávání. Cílem učitelů mateřské školy je nenosit přírodu do interiérů, ale chodit za ní ven a poznat ji ve svém přirozeném prostředí. Jednou v týdnu jsme chodili ven na celé dopoledne, nejčastěji do lesa, do starého jabloňového sadu, či do meandrů potoka Botiče. Venku jsme pozorovali ptáky, jak si staví hnízda, kachny na potoce, v rybníce čolky, raky, pulce a ţáby. Často jsme chodili na pole, pomáhat se zemědělskými pracemi setím obilí, kukuřice, sázením brambor a řepy, pomáhali při okopávání řepy a sbírání mandelinek, při sklízení. Děti pravidelně navštěvovaly zvířata ve výbězích. Měly moţnost pozorovat, jak rostla a jak se starala o mláďata. Na zahradě má své místo pítko pro ptáky, děti doplňovaly čistou vodu, v zimě vyráběly krmné kuličky a společně je zavěšovaly. I v kuchyni jsme se chovali environmentálně. Hodně jsme zařazovali biopotraviny, které jsou chutné, zdravé a nezatěţují přírodu tolik, jako konvenční zemědělství. Na zahradě jsme pouţívali kompost, kam jsme nosili zbytky ze záhonů, trávu a zbytky zeleniny a ovoce od svačin. Uspořádali jsme sbírku pouţitého oblečení pro Diakonii Broumov. V administrativě jsme pouţívali recyklovaný papír. Ve všech třídách i kancelářích jsme pouţívali recyklovaný papír. 3. Výchova k udrţitelnému rozvoji Výchova k udrţitelnému rozvoji se prolíná environmentální, sociální i ekonomickou oblastí chodu školky. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, akce školy počet počet Akce místo pobytu ţáků dospělých 6 počet dnů

7 Škola v přírodě Horní Světlá, Luţické hory Chata u Myšáka Výlet Ostrá Vánoční výlet do skanzenu Přerov nad Labem Výlet za krávami, telaty, jeleny a Dubeč, Nedvězí kolouchy Výlet na Gutovku Praha Výlet na Gutovku Praha CHKO Kokořínsko - krouţkování ptáků Lhotecký rybník Akce datum počet účastníků Bazárek oblečení Společný nákup na Biojarmarku Doţínky Třídní schůzka Indiánská kukuřičná slavnost Divadlo Komedie 3 zlaté vlasy děda Vševěda Podzimní brigáda Návštěva ZŠ KLíček Martinská slavnost Divadelní představení ve školce Ronja dcera loupeţníka Motání adventních věnců Národní divadlo - Minipohádky Návštěva Mikuláše Mikulášský jarmark Divadelní představení "O putování Panenky Marie" Vánoční dílničky Třídní schůzky Výstava Paly ZUŠ průzkum hudebnosti Pololetní prázdniny pro školáky ve školce Humanitní sbírka šactva Masopust Veřejná hodina předškoláků Den otevřených dveří ve školce Den otevřených dveří v Lesníčku Divadelní představení O neposlůšných kůzlatech Velikonoční dílničky Jarní rodičovská brigáda Pohádka O proncezně Solimánské a Císařovy nové šaty ZUŠ 6.5. Trhanovské nám. 40 Oslava svátku matek Pohádka O Mikešovi Třídní schůzka pro rodiče nových dětí Rozloučení s předškoláky Divadlo předškoláků - Dramatizace pohádky O zlaté huse 150 Spaní ve školce Mimoškolní aktivity (krouţky) Zaměření krouţků v MŠ souvisí s výukou. Ve školním roce probíhaly krouţky: hra na flétnu a dechová cvičení pohybový krouţek keramický krouţek zahradnický krouţek 7

8 výtvarný krouţek 6. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mateřská škola spolupracuje s Univerzitou Freiburg na pilotním projektu Lesní mateřská škola. Mateřská škola přijala několik zahraničních exkurzí učitelů (ze Švédska, Dánska, Norska a Německa). Mateřská škola adoptovala na dálku tříletého chlapce z Nové Guinee. Děti si s chlapcem vyměňují obrázky a píší si. Mateřská škola spolupracuje s maldými dobrovolníky ze zahraničí Ve školním roce 2010/11 ve školce byli tito dobrovolníci: Jméno státní občanství délka pobytu dorozumívací jazyk James Murphy Velká Británie 3 měsíce angličtina Maria Carmen Arquillos Španělsko 3 měsíce angličtina Marin Martinez Consolation Španělsko 3 měsíce angličtina Gonzalo Doval Fernandez Španělsko 3 měsíce angličtina Auxi J. León Španělsko 3 měsíce angličtina Marin Martinez Consolation Itálie 3 měsíce angličtina Dobrovolníci byli ve školce zapojeni do rozličných činností s dětmi. Pomáhali při pracovních činnostech, výtvarných aktivitách, práci a hrách na zahradě i při pobytu mimo mateřskou školu. S učiteli i zaměstnanci školky se domlouvali anglicky nebo španělsky, podle jazykových dispozic jednotlivých osob. Pobytem u nás dobrovolníci získali nové přátele, práce ve školce byla pro ně ţivotní zkušeností, a jak sami říkali studnicí nápadů pro vlastní práci a vlastní ţivot ve své zemi. Kolegiální přátelství se často měnila i v přátelství osobní. 7. Spolupráce právnické osoby s partnery Mateřská škola spolupracuje s mezinárodní organizací OMEP (Organisation Mondiale pour 1 Education préscolaire ) - Organizací pro předškolní výchovu. Na listopad 2011 chystá společnost konferenci k udrţitelnému rozvoji, na jejíţ organizací MŠ Semínko spolupracuje. V prosinci 2010 byla v MŠ Semínko zaloţena Asociace lesních mateřských škol. Ředitelka MŠ Semínko je místopředsedou asociace. Asociace spolupracuje s Univerzitou Lüneburg. V rámci projektů asociace se budou moci učitelé MŠ Semínko bezplatně účastnit kurzů pro pedagogy. Škola spolupracuje s občanským sdruţením Prostor pro rodinu,, Dobrou praxi Mateřská školka Semínko předávala na Studiu koordinátorů ekologické výchovy hl. m. Prahy (organizátor ZČH Brontosaurus Botič), účastníkům kurzů Alma Mater Studiorium (organizátor Univerzita Karlova), účastníkům studia Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti (organizátor Prostor pro rodinu) 8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery MŠ Kvalita spolupráce rodičů se školou je velmi dobrá, někteří rodiče pomáhali na školce v přírodě, vypracovali projekt na maringotku, rodiče se pravidelně účastní školních brigád a nabízí nám různou pomoc podle svých moţností i zaměření, někteří poskytli finanční dary, někteří zařídili výlet za jeleny a krávami apod.. Rodiče mají pozitivní vztah k učitelům i ostatním zaměstnancům a mezi sebou navazují přátelské vztahy, které pokračují i po ukončení docházky jejich dětí ve školce. Většina rodičů pomáhá vytvářet a udrţovat 8

9 přátelskou atmosféru. Tyto skutečnosti napomáhají vytvářet a udrţovat přívětivé prostředí, mezi rodiči i učiteli existuje důvěra a snaţíme se o dobrou kulturu našich vzájemných vztahů. Kaţdý půlrok probíhají třídní schůzky, jednou do měsíce pořádá škola akce pro rodiče s dětmi, při kterých se prohlubuje přátelství mezi dětmi i rodiči. Na internetových stránkách je pod heslem zřízena nástěnka, kam jsou pravidelně zapisovány informace pro rodiče. Fotografie z činností dětí jsou umísťovány na stránkách fotogalerie. Kaţdý týden rodiče dostávají dopis s aktualitami z webových stránek. Při vyzvedávání dětí je vţdy prostor k tomu, aby rodiče s učitelkami promluvili. Rodičům bylo nabídnuto několik odpoledních a večerních setkání, při kterých jsme společně tvořili a povídali si: motání adventních věnců, jablíčková slavnost, vánoční slavnost, masopustní veselí, velikonoční slavnost, svátek maminek, brigády. Rodiče téţ pomáhají při hledání finančních prostředků potřebných na provoz a vybavení školky. 9. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V době školních prázdnin byl v Mateřské škole čtyř týdenní provoz, ke vzdělání byli přijati zájemci ze všech 4 tříd. Také zde probíhala Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol. Po zbytek dní se ve školce malovalo, dělaly se úpravy zahrady a čistil koberec. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce Česká školní inspekce inspekci v MŠ Semínko neprováděla. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011 Druh kontroly kdo kontrolu termín výsledné hodnocení vykonal Technická kontrola tělovýchovného nářadí TJ Ţiţka Kontrolované nářadí je schopné bezpečného provozu. Revize elektrického zařízení Ing. Pavel Šibrava Zařízení je schopné bezpečného provozu. Revize plynového zařízení Zdeněk Švehla revizní technik Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu. Školní jídelna Hygienická stanice Mírné nedostatky. hl. m. Prahy Školní jídelna Hygienická stanice hl. m. Prahy Ve sledovaných ukazatelých nebyly zjištěny nedostatky. Závady byly Mateřská škola Ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaloţení dosaţeného hospodářského výsledku za rok 2010 Hygienická stanice hl. m. Prahy Ing. Pavel Hodoval, auditor odstraněny Ve sledovaných ukazatelých nebyly zjištěny nedostatky. Prostory MŠ byly dobře uklizeny a udrţovány Vedení účetnictví je bez výhrad. Nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykázaný hospodářský výsledek společnosti v souladu se zákony a účetními předpisy. 9

10 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Náklady spotřeba materiálu náklady grant č náklady grant č náklady grant č náklady grant č spotřeba potravin spotřeba energií platba nájmu ostatní sluţby mzdové náklady-hlav.prac.poměr mzdové náklady - dohody o provedení práce zákonné sociální a zdrav. pojištění ostatní provozní náklady dary - adopce bankovní poplatky Náklady celkem Výnosy trţby za stravné trţby za školné trţby za krouţky trţby za školu v přírodě trţby za ostatní sluţby bankovní úroky Celkem za výnosy za vlastní činnost přijaté dary Celkem výnosy školka Dotace, granty dotace na provoz od MHMP grant č. 4 MHMP grant č. 5 MHMP grant č. 6 - MŢP grant č. 7 - přístřešek Lesníček grant č. 8 - maringotka, vybavení gran č. 9 - DBU Celkem dotace, granty Výnosy celkem Zisk VIII. Další informace Mateřská škola Semínko otevřela dvě třídy po vzoru lesních mateřských škol. Otevření lesních tříd mateřské školy přineslo mnoho nových zkušeností. Nová místa v obou otevřených třídách mohla uspokojit další zájemce o přijetí. Na základě průběţného pozorování, ale i podle výsledků výzkumů v lesních mateřských školách v zahraničí je potvrzeno, ţe hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti a rozvíjení fantazie. V přírodě je moţné citlivěji proţívat, a to všemy smysly. Pohyb podmiňuje normální růst a vývoj. Intenzivní tělesné zatíţení zvyšuje tělesnou zdatnost dětí. Pohybová aktivita s dostatečným aerobním zatíţením ovlivňuje sloţení těla. Častým pobytem venku a fyzickou zátěţí se zvyšuje kapacita plic, ta vede k lepší krvetvorbě. Z dotazníkového průzkumu, ve kterém odpovídali pedagogičtí odborníci i laická veřejnost, vyplynulo zjištění, ţe všechny očekávané úrovně jednotlivých kompetencí, které jsou definovány v Rámcově vzdělávacím programu předškolní výchovy, je moţné rozvíjet venku. Ţádná z kompetencí není taková, aby pro její dosaţení musely být děti v interiéru. Náklady na lesní skupinu jsou získávány pouze z grantů a z příspěvků rodičů. Mateřská škola Semínko, hledá cesty k tomu, aby vzdělávání v Lesní mateřské škole bylo povaţováno 10

11 za předškolní vzdělávání a školy mohly získat dotaci na provoz jako je to u tříd, které jsou zařařeny v rejstříku škol. Zájem o zápis do školky je velký. Do tříd školky jsme letos museli odmítnout na 300 zájemců. I ve třídě Lesníčků jiţ jsou čekatelé, kteří čekají, aţ se místo uvolní. Praze dne Zpracovala ředitelka školy Magdaléna Kapuciánová Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s 13, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 11

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2007/2008. Gymnázium Praha 1, Josefská 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2007/2008. Gymnázium Praha 1, Josefská 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 Gymnázium Praha, Josefská 7 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.2008: Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko Výroční zpráva za školní rok 202/203 Církevní mateřské školy Srdíčko . Základní údaje o škole název školy: Církevní mateřská škola Srdíčko adresa: Podpěrova 879, 55 00 Praha 5, (vlastník objektu: MČ Praha

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Sv. Augustin Úvod I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2010: I. Odborné učiliště Vyšehrad 2. Ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/2013 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31. 8. 2013) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více