Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 20010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 20010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 20010/2011

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení: Mateřská škola Semínko, o.p.s. Ředitel: Mgr. Magdaléna Kapuciánová, tel. : statutární zástupce ředitele: Ing. Jana Kraftová, tel. : Webové stránky školy 3. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita škola kód Mateřská škola Semínko IZO: název oboru / vzdělávacího programu Rámcově vzdělávací program pro předškolní výchovu cílová kapacita oboru programu 46 dětí Školní jídelna IZO: jídel Lesní mateřská škola Lesníček MŠMT č.j / Pokusné ověřování 30 dětí 4. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Toulcův dvůr, Kubatova 1/ 32, Praha 10 (vlastník Magistrát hlavního města Prahy), přilehlé okolí, místo školky v přírodě, výlety. 5. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Mateřská škola sídlí ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy. V budově zrekonstruované stodoly. V přízemí se nachází kuchyň s jídelnou a šatna. Ve zvýšeném přízemí je herna s velkými okny, které za pěkného počasí zvětšují třídu o terasu. V prvním patře je druhá třída, která v odpoledních hodinách slouţí jako loţnice. Zahrada školky má rozlohu 800m. Stín na zahradě poskytuje dřevěný altán, vrbový domeček a plátěné teepee. Školka je vybavena nábytkem ze dřeva. Při výběru hraček je dávána přednost materiálům přírodním. Pro děti jsou k dispozici pomůcky pro vyučování (lupy, naučné knihy, soubory her s environmentální tématikou apod.) i ilustrované dětské knihy o přírodě i ekologii. Děti si hrají s hračkami z přírodních materiálů (dřěvo, hedvábí apod.), pracují s přírodními materiály (hlína, včelý vosk, vlna, bavlna). Třída Lesníček je vybavena náčiním a nářadím potřebným pro pobyt venku. 6. Školská rada Mateřská škola Semmínko nemá zřízenu školskou radu. Ve školce je zřízena správní rada a dozorčí rada. Působnost správní a dozorčí rady je dána zákonem č. 248/1995 S, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Sloţení správní rady Tereza Jarošová předseda správní rady Ing. Václav Kugler pracovník Toulcova dvora Mgr. Jana Průšová člen z řad rodičů Sloţení dozorčí rady Ing.Arch. Radek Lizna - člen z řad rodičů - předseda dozorčí rady Ing. Kamila Vacková - člen z řad rodičů Tereza Hnátková- člen z řad rodičů II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) Mateřská škola Semínko, o.p.s ,4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Mateřská Semínko, o.p.s. škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 3

4 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 Ekologická výchova v MŠ - Mrkvička 4 ZHČ Botič - Toulcův dvůr 1 Kolokvium ředitelů 1 NIDV 1 Školský zákon 1 Comenius Agency 2 Aktuální změny právních předpisů 1 Rogus UK navazující doplňkové magisterské studium 1 pedagogické studium předškolní 2 Univerzita Karlova pedagogika UK magisterské 1 studium předškolní 1 Univerzita Karlova pedagogika 250 h Studium pro koordinátory 4 ZHČ Botič - Toulcův dvůr ekologické výchovy 1 Letní škola lesních MŠ 2 Asociace lesních MŠ 1 Škola folklórních tradic 2 Folklórní sdruţení ČR kurzy 1 Keramický kurz 1 Toulcův dvůr 1 Základní kurz první pomoci u dětí 1 TYRKYS 1 BOZP 7 Š Servis Ing. Průša d. jazykové vzdělávání a jeho podpora V rámci podpory seznamování s jazykem mateřská škola spolupracuje s organizací Qualo consulting a Vuste-Envis které zprostředkovávaví 3 měsíční stáţe dobrovolníků ze zahraničí. Dobrovolníci pomáhají v MŠ při různých činnostech a práci s dětmi. V tomto školním roce pracovali v MŠ 3 stáţisté, kaţdý po dobu 3 měsíců. Dobrovolníci jsou s dětmi v kaţdodenním kontaktu, hovoří anglicky. Přirozenou formou je tak rozvíjen vztah k cizímu jazyku 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 4 3,2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce školení 1 Haccap 4 MŠ Semínko školení 1 Principy sestavování jídelních lístků v ŠJ 1 Sluţba škole MB školení 1 BOZP 4 Š Servis Ing. Průša 4

5 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. Údaje o dětech 1. Počty tříd a počty dětí Třída počet dětí provoz věk dětí skupina Včelky hod. 3-7 heterogenní Motýli hod. 3-6 heterogenní Lesníček :30 13: heterogenní Lesníček :30 13: heterogenní celkem 4 třídy celkem 76 dětí 2. Počet dětí na učitele Třída počet dětí na učitele počet pedagogů na třídu počet dobrovolníků po celý den na třídu Včelky Motýli Lesníček 2 7,5 2 1 Lesníček 3 7,5 2 1 Ve třídě Včelek a Motýlů se učitelé střídají na ranní a odpolední provoz. V třídě Lesníčků jsou u dětí vţdy oba učitelé. 3. Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí 4. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 5 2 Státní počet dětí občanství Vietnam 1 Srbsko 1 Slovensko 2 Lotyšsko 1 Při začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin velmi napomáhá přítomnost dobrovolníků, kteří téţ hovoří cizím jazykem. 5. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků 5

6 V příslušném školním roce nebylo v MŠ zapsáno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. 6. Školní vzdělávací programy Ověřování, školního vzdělávacího programu prováděla Česká školní inspekce. Třídní program třídy Lesníček byl poskytnut Výzkumnému ústavu pedagogickému pro účely pokusného ověřování. 7. Vyuţití školy době školních prázdnin V době školních prázdnin probíhal v mateřské škole čtyři týdny prázdninový provoz. Ve škole se konala Letní škola lesních MŠ pro pedagogy lesních mateřských škol. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné poradenství Mateřská škola Semínko spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10. Jabloňová 3141/30a, v oblasti vyšetření školní zralosti předškoláků. 1. Prevence sociálně patologických jevů Výchovně vzdělávací program mateřské školy vedl k prevenci sociálně patologických jevů. Děti byly vedeny k odpovědnosti za vlastní chování a způsobu ţivota v míře přiměřené jejich věku. Naším cílem bylo posilovat v dětech duševní odolnost vůči stresu, upevňovat schopnost dělat samostatná rozhodnutí, rozvíjet schopnost řešit, případně schopnost nalézt pomoc pro řešení problémů, vést k podílení se na tvorbě prostředí a ţivotních podmínek. 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Většina učitelek absolvovala studium pro koordinátory ekologické výchovy a vzdělávání. Cílem učitelů mateřské školy je nenosit přírodu do interiérů, ale chodit za ní ven a poznat ji ve svém přirozeném prostředí. Jednou v týdnu jsme chodili ven na celé dopoledne, nejčastěji do lesa, do starého jabloňového sadu, či do meandrů potoka Botiče. Venku jsme pozorovali ptáky, jak si staví hnízda, kachny na potoce, v rybníce čolky, raky, pulce a ţáby. Často jsme chodili na pole, pomáhat se zemědělskými pracemi setím obilí, kukuřice, sázením brambor a řepy, pomáhali při okopávání řepy a sbírání mandelinek, při sklízení. Děti pravidelně navštěvovaly zvířata ve výbězích. Měly moţnost pozorovat, jak rostla a jak se starala o mláďata. Na zahradě má své místo pítko pro ptáky, děti doplňovaly čistou vodu, v zimě vyráběly krmné kuličky a společně je zavěšovaly. I v kuchyni jsme se chovali environmentálně. Hodně jsme zařazovali biopotraviny, které jsou chutné, zdravé a nezatěţují přírodu tolik, jako konvenční zemědělství. Na zahradě jsme pouţívali kompost, kam jsme nosili zbytky ze záhonů, trávu a zbytky zeleniny a ovoce od svačin. Uspořádali jsme sbírku pouţitého oblečení pro Diakonii Broumov. V administrativě jsme pouţívali recyklovaný papír. Ve všech třídách i kancelářích jsme pouţívali recyklovaný papír. 3. Výchova k udrţitelnému rozvoji Výchova k udrţitelnému rozvoji se prolíná environmentální, sociální i ekonomickou oblastí chodu školky. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, akce školy počet počet Akce místo pobytu ţáků dospělých 6 počet dnů

7 Škola v přírodě Horní Světlá, Luţické hory Chata u Myšáka Výlet Ostrá Vánoční výlet do skanzenu Přerov nad Labem Výlet za krávami, telaty, jeleny a Dubeč, Nedvězí kolouchy Výlet na Gutovku Praha Výlet na Gutovku Praha CHKO Kokořínsko - krouţkování ptáků Lhotecký rybník Akce datum počet účastníků Bazárek oblečení Společný nákup na Biojarmarku Doţínky Třídní schůzka Indiánská kukuřičná slavnost Divadlo Komedie 3 zlaté vlasy děda Vševěda Podzimní brigáda Návštěva ZŠ KLíček Martinská slavnost Divadelní představení ve školce Ronja dcera loupeţníka Motání adventních věnců Národní divadlo - Minipohádky Návštěva Mikuláše Mikulášský jarmark Divadelní představení "O putování Panenky Marie" Vánoční dílničky Třídní schůzky Výstava Paly ZUŠ průzkum hudebnosti Pololetní prázdniny pro školáky ve školce Humanitní sbírka šactva Masopust Veřejná hodina předškoláků Den otevřených dveří ve školce Den otevřených dveří v Lesníčku Divadelní představení O neposlůšných kůzlatech Velikonoční dílničky Jarní rodičovská brigáda Pohádka O proncezně Solimánské a Císařovy nové šaty ZUŠ 6.5. Trhanovské nám. 40 Oslava svátku matek Pohádka O Mikešovi Třídní schůzka pro rodiče nových dětí Rozloučení s předškoláky Divadlo předškoláků - Dramatizace pohádky O zlaté huse 150 Spaní ve školce Mimoškolní aktivity (krouţky) Zaměření krouţků v MŠ souvisí s výukou. Ve školním roce probíhaly krouţky: hra na flétnu a dechová cvičení pohybový krouţek keramický krouţek zahradnický krouţek 7

8 výtvarný krouţek 6. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mateřská škola spolupracuje s Univerzitou Freiburg na pilotním projektu Lesní mateřská škola. Mateřská škola přijala několik zahraničních exkurzí učitelů (ze Švédska, Dánska, Norska a Německa). Mateřská škola adoptovala na dálku tříletého chlapce z Nové Guinee. Děti si s chlapcem vyměňují obrázky a píší si. Mateřská škola spolupracuje s maldými dobrovolníky ze zahraničí Ve školním roce 2010/11 ve školce byli tito dobrovolníci: Jméno státní občanství délka pobytu dorozumívací jazyk James Murphy Velká Británie 3 měsíce angličtina Maria Carmen Arquillos Španělsko 3 měsíce angličtina Marin Martinez Consolation Španělsko 3 měsíce angličtina Gonzalo Doval Fernandez Španělsko 3 měsíce angličtina Auxi J. León Španělsko 3 měsíce angličtina Marin Martinez Consolation Itálie 3 měsíce angličtina Dobrovolníci byli ve školce zapojeni do rozličných činností s dětmi. Pomáhali při pracovních činnostech, výtvarných aktivitách, práci a hrách na zahradě i při pobytu mimo mateřskou školu. S učiteli i zaměstnanci školky se domlouvali anglicky nebo španělsky, podle jazykových dispozic jednotlivých osob. Pobytem u nás dobrovolníci získali nové přátele, práce ve školce byla pro ně ţivotní zkušeností, a jak sami říkali studnicí nápadů pro vlastní práci a vlastní ţivot ve své zemi. Kolegiální přátelství se často měnila i v přátelství osobní. 7. Spolupráce právnické osoby s partnery Mateřská škola spolupracuje s mezinárodní organizací OMEP (Organisation Mondiale pour 1 Education préscolaire ) - Organizací pro předškolní výchovu. Na listopad 2011 chystá společnost konferenci k udrţitelnému rozvoji, na jejíţ organizací MŠ Semínko spolupracuje. V prosinci 2010 byla v MŠ Semínko zaloţena Asociace lesních mateřských škol. Ředitelka MŠ Semínko je místopředsedou asociace. Asociace spolupracuje s Univerzitou Lüneburg. V rámci projektů asociace se budou moci učitelé MŠ Semínko bezplatně účastnit kurzů pro pedagogy. Škola spolupracuje s občanským sdruţením Prostor pro rodinu,, Dobrou praxi Mateřská školka Semínko předávala na Studiu koordinátorů ekologické výchovy hl. m. Prahy (organizátor ZČH Brontosaurus Botič), účastníkům kurzů Alma Mater Studiorium (organizátor Univerzita Karlova), účastníkům studia Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti (organizátor Prostor pro rodinu) 8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery MŠ Kvalita spolupráce rodičů se školou je velmi dobrá, někteří rodiče pomáhali na školce v přírodě, vypracovali projekt na maringotku, rodiče se pravidelně účastní školních brigád a nabízí nám různou pomoc podle svých moţností i zaměření, někteří poskytli finanční dary, někteří zařídili výlet za jeleny a krávami apod.. Rodiče mají pozitivní vztah k učitelům i ostatním zaměstnancům a mezi sebou navazují přátelské vztahy, které pokračují i po ukončení docházky jejich dětí ve školce. Většina rodičů pomáhá vytvářet a udrţovat 8

9 přátelskou atmosféru. Tyto skutečnosti napomáhají vytvářet a udrţovat přívětivé prostředí, mezi rodiči i učiteli existuje důvěra a snaţíme se o dobrou kulturu našich vzájemných vztahů. Kaţdý půlrok probíhají třídní schůzky, jednou do měsíce pořádá škola akce pro rodiče s dětmi, při kterých se prohlubuje přátelství mezi dětmi i rodiči. Na internetových stránkách je pod heslem zřízena nástěnka, kam jsou pravidelně zapisovány informace pro rodiče. Fotografie z činností dětí jsou umísťovány na stránkách fotogalerie. Kaţdý týden rodiče dostávají dopis s aktualitami z webových stránek. Při vyzvedávání dětí je vţdy prostor k tomu, aby rodiče s učitelkami promluvili. Rodičům bylo nabídnuto několik odpoledních a večerních setkání, při kterých jsme společně tvořili a povídali si: motání adventních věnců, jablíčková slavnost, vánoční slavnost, masopustní veselí, velikonoční slavnost, svátek maminek, brigády. Rodiče téţ pomáhají při hledání finančních prostředků potřebných na provoz a vybavení školky. 9. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V době školních prázdnin byl v Mateřské škole čtyř týdenní provoz, ke vzdělání byli přijati zájemci ze všech 4 tříd. Také zde probíhala Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol. Po zbytek dní se ve školce malovalo, dělaly se úpravy zahrady a čistil koberec. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce Česká školní inspekce inspekci v MŠ Semínko neprováděla. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011 Druh kontroly kdo kontrolu termín výsledné hodnocení vykonal Technická kontrola tělovýchovného nářadí TJ Ţiţka Kontrolované nářadí je schopné bezpečného provozu. Revize elektrického zařízení Ing. Pavel Šibrava Zařízení je schopné bezpečného provozu. Revize plynového zařízení Zdeněk Švehla revizní technik Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu. Školní jídelna Hygienická stanice Mírné nedostatky. hl. m. Prahy Školní jídelna Hygienická stanice hl. m. Prahy Ve sledovaných ukazatelých nebyly zjištěny nedostatky. Závady byly Mateřská škola Ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaloţení dosaţeného hospodářského výsledku za rok 2010 Hygienická stanice hl. m. Prahy Ing. Pavel Hodoval, auditor odstraněny Ve sledovaných ukazatelých nebyly zjištěny nedostatky. Prostory MŠ byly dobře uklizeny a udrţovány Vedení účetnictví je bez výhrad. Nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykázaný hospodářský výsledek společnosti v souladu se zákony a účetními předpisy. 9

10 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Náklady spotřeba materiálu náklady grant č náklady grant č náklady grant č náklady grant č spotřeba potravin spotřeba energií platba nájmu ostatní sluţby mzdové náklady-hlav.prac.poměr mzdové náklady - dohody o provedení práce zákonné sociální a zdrav. pojištění ostatní provozní náklady dary - adopce bankovní poplatky Náklady celkem Výnosy trţby za stravné trţby za školné trţby za krouţky trţby za školu v přírodě trţby za ostatní sluţby bankovní úroky Celkem za výnosy za vlastní činnost přijaté dary Celkem výnosy školka Dotace, granty dotace na provoz od MHMP grant č. 4 MHMP grant č. 5 MHMP grant č. 6 - MŢP grant č. 7 - přístřešek Lesníček grant č. 8 - maringotka, vybavení gran č. 9 - DBU Celkem dotace, granty Výnosy celkem Zisk VIII. Další informace Mateřská škola Semínko otevřela dvě třídy po vzoru lesních mateřských škol. Otevření lesních tříd mateřské školy přineslo mnoho nových zkušeností. Nová místa v obou otevřených třídách mohla uspokojit další zájemce o přijetí. Na základě průběţného pozorování, ale i podle výsledků výzkumů v lesních mateřských školách v zahraničí je potvrzeno, ţe hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti a rozvíjení fantazie. V přírodě je moţné citlivěji proţívat, a to všemy smysly. Pohyb podmiňuje normální růst a vývoj. Intenzivní tělesné zatíţení zvyšuje tělesnou zdatnost dětí. Pohybová aktivita s dostatečným aerobním zatíţením ovlivňuje sloţení těla. Častým pobytem venku a fyzickou zátěţí se zvyšuje kapacita plic, ta vede k lepší krvetvorbě. Z dotazníkového průzkumu, ve kterém odpovídali pedagogičtí odborníci i laická veřejnost, vyplynulo zjištění, ţe všechny očekávané úrovně jednotlivých kompetencí, které jsou definovány v Rámcově vzdělávacím programu předškolní výchovy, je moţné rozvíjet venku. Ţádná z kompetencí není taková, aby pro její dosaţení musely být děti v interiéru. Náklady na lesní skupinu jsou získávány pouze z grantů a z příspěvků rodičů. Mateřská škola Semínko, hledá cesty k tomu, aby vzdělávání v Lesní mateřské škole bylo povaţováno 10

11 za předškolní vzdělávání a školy mohly získat dotaci na provoz jako je to u tříd, které jsou zařařeny v rejstříku škol. Zájem o zápis do školky je velký. Do tříd školky jsme letos museli odmítnout na 300 zájemců. I ve třídě Lesníčků jiţ jsou čekatelé, kteří čekají, aţ se místo uvolní. Praze dne Zpracovala ředitelka školy Magdaléna Kapuciánová Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s 13, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 11

Výroční zpráva. o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole 2 II. Pracovníci školské právnické osoby 3 III. Údaje o dětech 5 IV. Aktivity právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 203/204 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. Obsah I. Základní údaje o škole 2 II. Pracovníci školské právnické

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. Čl. 1. Čl. 2

Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. Čl. 1. Čl. 2 Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. V Praze dne 4. června 2010 č.j. 10886/2010-22 Čl. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2011/2012 Vroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2011/2012 Vroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. 1 Obsah I. Základní údaje o škole 3 II. Pracovníci školské právnické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s.

Výroční zpráva. o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Semínko, o.p.s. 1 Úvodní slovo ředitelky Mateřské školy Semínko Vážení rodiče,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více