Jsou ženy v České republice mzdově diskriminovány? Závěry z vybraného podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsou ženy v České republice mzdově diskriminovány? Závěry z vybraného podniku"

Transkript

1 Jsou ženy v České republice zdově diskriinovány? Závěry z vybraného podniku Veronika HEDIJA, Petr MUSIL, College o Polytechnics Jihlava i Abstract The paper exaines the aount o gender pay gap (GPG) in the selected copany to ind out i the copany wage discriinates woen or not. To estiate the discriinatory coponent o gender pay gap, authors have used two ethods: the Oaxaca-Blinder decoposition and the ethod o pair-wise coparison. The authors conclude that in selected copanies the gender pay gap is about 19%. This pay gap cannot be explained by dierent perorance characteristics o en and woen in this copany. By contrast, woen have better characteristics copared to en. Their wages should be higher than the wage o en. Using the Oaxaca-Blinder decoposition, it was ound that the eect o discriination akes up ore than 100% o GPG. The existence o wage discriination against woen in the copany has been conired using ethod o pair-wise coparison too. Keywords Gender, gender pay gap, wage dierences, wage discriination. JEL Classiication: J16, J24 i Departent o Econoic Studies, College o Polytechnics Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, Czech Republic (corresponding author) This article is a part o the results o the project no. 402/09/2057 Measureent and anageent o the intangible assets ipact on enterprise perorance inanced by the Czech Science Foundation. 1. Úvod Rozdílná výše ezd užů a žen patří ke stále aktuální a hojně diskutovaný téatů. Probleatika rovného postavení užů a žen a nediskriinace dle pohlaví je ukotvena v právu Evropské unie. Diskriinaci, založenou io jiné na pohlaví, přío zakazuje Listina základních práv Evropské unie. Rovné zacházení pro uže a ženy je deklarováno také ve Slouvě o ungování Evropské unie. Dle článku 8 této slouvy usiluje Unie při všech svých činnostech o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro uže a ženy. Dle článku 153 Slouvy o ungování Evropské unie poto Unie podporuje činnost členských států v oblasti rovných příležitostí ezi uži a ženai na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Článek 157 zíněné slouvy upravuje otázky zdové diskriinace na pracovní trhu. Dle tohoto článku je úkole každého členského státu zajistit uplatnění zásady stejné oděny užů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Nabízí se otázka, zda jsou tato legislativní opatření účinná. Dochází v České republice, která je jednou z členských zeí EU, ke zdové diskriinaci, či nikoli? Pokud ano, tak v jaké íře? Dle údajů Českého statistického úřadu v roce 2009 dosahovala průěrná hrubá ěsíční zda žen cca 75 % průěrné hrubé ěsíční zdy užů (ČSÚ, 2010). Tento údaj ovše ještě nic nevypovídá o existenci zdové diskriinace na české pracovní trhu. Ne každý existující zdový rozdíl lze označit za diskriinační. Co lze vůbec považovat za diskriinaci na trhu práce? Kdy lze zdový rozdíl užů a žen označit za diskriinační a kdy tou tak není? 2012 Published by VŠB-TU Ostrava. All rights reserved. ER-CEREI, Volue 15: (2012). ISSN doi: /cerei

2 28 Ekonoická revue Central European Review o Econoic Issues 15, 2012 Dle Ehrenberga a Sitha (2003) lze o diskriinaci na pracovní trhu hovořit, i individual workers who have identical productive characteristics are treated dierently because o the deographic groups to which they belong. Volně přeloženo za diskriinaci na trhu práce lze označit situaci, kdy jedinci patřící k různé deograické skupině jsou bez objektivních příčin rozdílně hodnoceni. Za zdovou diskriinaci žen lze tedy považovat situaci, kdy ženy pobírají bez objektivních příčin jinou zdu než uži. Z hlediska tradiční ikroekonoické teorie je výše zdy závislá na produktivitě práce. Jedinec, který vykazuje vyšší produktivitu práce, tak z objektivních příčin pobírá vyšší hodinovou zdu a naopak. Takto vzniklý zdový rozdíl nelze označit za diskriinaci a je přirozený a oprávněný. Jako jedna z ožných příčin popsaných zdových dierencí se tak nabízí právě rozdílná produktivita práce užů a žen. Tato poto úzce souvisí s rozdílnýi výkonnostníi charakteristikai pracovníků. Tradičně jsou zdové rozdíly vysvětlovány rozdílný věke, vzdělání a zkušenosti, které přío ovlivňují produktivitu jednotlivců (Becker, 1957). Pokud by tedy ženy v průěru dosahovaly nižšího vzdělání, vykazovaly nižší zkušenosti a byly v průěru ladší, pobíraly by oprávněně v průěru nižší zdu než uži. Vzhlede k tou, že průěrný věk užů a žen v produktivní věku se v České republice draaticky neliší a výrazně se neliší ani dosažené vzdělání či léta praxe, nelze ve většině případů těito aktory vysvětlit celý existující zdový rozdíl. Závěry epirických studií ukazují, že význaný aktore, který lze do značné íry vysvětlit existující zdové rozdíly, je segregace trhu práce. Tedy akt, že ženy jsou koncentrovány v éně výdělečných odvětvích či na pracovních pozicích s nižší odpovědností, a tedy hůře placených (např. European Coission, 2002). Jurajda (2003) uvádí, že v České republice lze koncentrací žen do nízkopříjových povolání a ire vysvětlit přibližně jednu třetinu genderové zdové ezery. Význanost horizontální a vertikální segregace pro vysvětlení zdových rozdílů potvrzuje také Křížková a kol. (2008). Cíle článku je popsat výši genderové zdové ezery ve vytipované podniku a zjistit, zda v toto podniku dochází ke zdové diskriinaci žen či nikoli. K odhadu diskriinační složky zdové ezery jsou v článku užity dvě etody. Jednou z nich je dekopozice zdové ezery poocí Oaxaca-Blinderova rozkladu, druhá etoda je založena na tzv. párové srovnání. Ke kvantiikaci zdových dierencí užů a žen je užíván ukazatel genderová zdová ezera (GPG). Tato bývá vyjadřována různýi způsoby. Jednou z ožností je vyjádření GPG jako podílu průěrné zdy žen ku průěrné zdě užů. Druhý způsobe je stanovení rozdílu zdy užů a žen jako procenta zdy užů či žen. Převážná část odborných studií, které se touto probleatikou zabývají, vyezuje GPG jako rozdíl logaritů průěrné zdy užů a průěrné zdy žen. Pokud není uvedeno jinak, genderovou zdovou ezerou je v článku rozuěn rozdíl logaritů průěrné zdy užů a průěrné zdy žen. 1 Úvodní část článku stručně apuje současný stav poznání v oblasti odhadu diskriinační složky genderové zdové ezery. V druhé části článku je popsán standardní přístup k analýze genderových zdových nerovností a vyezen vlastní postup zkouání. Genderové zdové rozdíly jsou zkouány ve vybrané podniku. K analýze genderové zdové ezery jsou užity dva přístupy. Genderová zdová ezera je nejdříve zkouána s užití Oaxaca-Blinderova rozkladu, následně je užita tzv. etoda párového srovnání. Výsledky zjištěné s užití obou etod jsou v závěru shrnuty a vzájeně srovnány. 2. Genderová zdová ezera a zdová diskriinace žen K průkopnický prací v oblasti odhadu íry zdové diskriinace žen patří práce autorů Oaxacy (1973) a Blindera (1973), kteří odhadují nezávisle na sobě výši diskriinační složky zdové ezery ve Spojených státech aerických. Autoři pracují s rozdílný panele dat a také s rozdílnýi charakteristikai, kterýi se snaží vysvětlit existující zdový rozdíl ezi uži a ženai. Oaxacovi (1973) se rozdílností charakteristik užů a žen nepodařilo vysvětlit 52,9 % zdové ezery a Blinderovi (1973) 65,7 %. Oba autoři dospívají k závěru, že rozdílnýi charakteristikai užů a žen lze vysvětlit více než polovinu existující genderové zdové ezery. Zbylou část lze poto považovat za diskriinační. Na zíněné práce navazuje řada autorů, kteří užívají Oaxaca-Blinderův rozklad či jeho odiikace. Přehled vybraných studií a jejich závěrů lze najít například v práci Hedija a Musil (2010). Odhad diskriinační složky GPG v Evropské unii a vybraných členských zeích lze najít ve studii autorů Grishawa a Ruberyho (2002) či Beblo a kol. (2003). Řada studií je věnována také odhadu eektu íry zdové diskriinace v transoračních ekonoikách. Například Adachik a Bedi (2001) zkouají existenci zdové diskriinace v Polsku, Jollie a Capos (2005) v Maďarsku, Jurajda (2003) na Slovensku. 1 GPG lnw lnw, kde W je průěrná zda užů a W je průěrná zda žen.

3 V. Hedija, P. Musil Jsou ženy v České republice zdově diskriinovány? Závěry z vybraného podniku 29 Odhad diskriinační složky GPG v České republice lze poto najít například v pracích Jurajdy (2003, 2005) či Mysíkové (2007). Jurajda (2003) s užití dat z roku 1998 dospívá k závěru, že v České republice nelze vysvětlit rozdílnýi charakteristikai užů a žen ani rozdílnýi charakteristikai jejich zaěstnavatelů dvě třetiny existující zdové ezery. Dle závěrů autora (Jurajda, 2005) neělo ani přijetí antidiskriinační legislativy v České republice význanější vliv na pokles diskriinace žen na trhu práce. Ve prospěch existence zdové diskriinace na české trhu práce hovoří také závěry Mysíkové (2007). Autorka užívá Oaxaca-Blinderův rozklad na dekopozici genderové zdové ezery v České republice v roce Eekt diskriinace poto dle autorky představuje 100,7 % zjištěné genderové zdové ezery. Pokud by tedy byli uži a ženy za své charakteristiky stejně oděňováni, byla by zda žen dokonce vyšší než zda užů. 3. Metodika K odhalení potenciální zdové diskriinace ve vybrané podniku jsou použity dvě etody. První spočívá v rozkladu zdové ezery na část přičítanou rozdílný charakteristiká užů a žen a část, kterou rozdíly v charakteristikách nelze vysvětlit a kterou lze s trochou opatrnosti přičítat diskriinaci. K rozkladu GPG je zde užito Oaxaca-Blinderova rozkladu. Druhá etoda je založena na tzv. párové srovnání. V ráci podniku jsou vytipovány páry (už a žena), které ají v ideální případě zcela identické charakteristiky. Existující zdový rozdíl u takto vytipovaných párů je poto odraze zdové diskriinace. 3.1 Dekopozice genderové zdové ezery Jak již bylo zíněno, k dekopozici genderové zdové ezery je využit Oaxaca-Blinderův rozklad (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973), který patří k nejčastěji užívaný etodá odhadu diskriinační složky genderové zdové ezery. Tento uožňuje rozložit existující genderovou zdovou ezeru na část, kterou lze vysvětlit rozdílnýi charakteristikai užů a žen, a nelze ji tedy považovat za diskriinační, a na část, která zůstává nevysvětlena. Nevysvětlenou část zdové ezery lze poto označit za potenciálně diskriinační. K aplikaci Oaxaca-Blinderova rozkladu je nejdříve nutno odhadnout zdové unkce užů a žen. Ty jsou odhadnuty následovně: ln W X u pro i = 1,, n, (1), i i i W X u, ln i pro i = 1,, n. (2) i i Kde W i je zda i-tého uže, X i je vektor vybraných charakteristik užů pro i-tého uže, W i je zda i-té ženy, X i je vektor vybraných charakteristik žen pro i-tou ženu,, jsou vektory koeicientů zdových unkcí užů a žen a u i je náhodná složka. Studie, které aplikují Oaxaca-Blinderův rozklad, pracují s rozdílný počte vysvětlujících proěnných, kterýi se snaží vysvětlit rozdílnou výši zdy užů a žen. Blinder (1973) i Oaxaca (1973) pracují s dvanácti vysvětlujícíi proěnnýi. Oaxaca (1973) užívá jako vysvětlující proěnnou zkušenosti, vzdělání, typ zaěstnance, odvětví, pracovní zařazení, zdravotní stav, výši úvazku, igraci, rodinný stav, děti, velikost sídla a region. Blinder (1973) užívá věk, region, vzdělání, zaěstnání, odborný výcvik, členství v odborech, veteránství, zdraví, podínky na ístní trhu práce, igraci, sezónnost zaěstnání a léta ve irě. Grishaw a Rubery (2002) do zdových unkcí zařazují čtrnáct vysvětlujících proěnných: věk, vzdělání, rodinný stav a děti, přerušení zaěstnání, praxi, pracovní úvazek, pracovní slouvu, veřejný či soukroý sektor, velikost iry, odvětví, zaěstnání, pracovní roli a genderovou koncentraci. Jollie a Capos (2005) a Mysíková (2007) pracují pouze s pěti vysvětlujícíi proěnnýi, a to vzdělání, zkušenosti, regione; v případě Mysíkové poto type úvazku a zaěstnání a v případě dvojice autorů Jollie a Capos velikostí iry a odvětví. Vysvětlovanou proěnnou je v naše případě hrubá hodinová zda, která je vypočítána tak, že roční hrubá zda zaěstnance je vydělena počte odpracovaných hodin (zahrnující i počet hodin čerpané dovolené). Takto upravená hrubá zda zajistí očištění od zkreslení, které by ohl způsobit různý počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků. Na druhou stranu je nutno vzít v úvahu, že pracovníci, kteří odpracují více hodin, ohou být pro podnik přínosnější, a tedy ohou pobírat vyšší hodinovou zdu. Tento akt nelze považovat za diskriinaci. Vyšší přínos pro iru lze jednak vysvětlit lepšíi znalosti a zkušenosti těchto pracovníků díky většíu počtu odpracovaných hodin, a tedy jejich vyšší produktivitou, jednak akte, že pracovníci ohli odpracovat více přesčasových hodin, které jsou lépe placeny, a v neposlední řadě také tí, že zaěstnavatel si takových pracovníků váží více díky jejich spolehlivosti, nechce o ně přijít, a proto ji vyplácí vyšší zdu. Toto pak ůže pro ostatní pracovníky být otivační. Z tohoto pohledu se tedy jeví vhodné do zdové unkce jako vysvětlující proěnnou zařadit počet odpracovaných hodin a počet přesčasových hodin. Počet odpracovaných hodin uožňuje zohlednit absence pracovníků, kdy pracovníci, kteří odpracovali éně hodin, ohou pobírat nižší hodinovou zdu. Zohlednění počtu odpracovaných přesčasových

4 30 Ekonoická revue Central European Review o Econoic Issues 15, 2012 hodin zase postihuje akt, že tyto ohou být lépe placeny. My jse do odelu zíněné vysvětlující proěnné nezahrnuli. Důvode je akt, že v nái zvolené podniku je vykonáváno iniu práce přesčas. Pokud k této dochází, není tato pracovníků přío proplácena, ale je řešena náhradní volne pracovníka. Výrazně se neliší ani počet odpracovaných hodin pracovníků ve zkouané vzorku. Absence ať již z důvodu neoci, či jiných jsou iniální a pracovníci toto řeší čerpání řádné dovolené, případně (pokud je to ožné) doluvou s jiný pracovníke, který je dočasně zastoupí. Po návratu do práce poto příslušný počet hodin za tohoto pracovníka odpracují. Jako vysvětlující proěnné jsou ve zdových unkcích užity vzdělání, zkušenosti, léta ve irě, pracovní pozice, počet dětí a rodinný stav. Všechny tyto aktory ají úzkou vazbu na produktivitu práce pracovníků, a tedy i výši jejich zdy. Mzdové rozdíly jsou zkouány v podniku, který ůžee zařadit do sektoru služeb. Předěte činnosti podniku je velkoobchod a zásobování elektroateriále. Produktivita práce jednotlivých pracovníků je v toto podniku veli obtížně ěřitelná a vedení podniku neá stanovena jasná kritéria, podle kterých výkonnost konkrétních pracovníků posuzuje. Zahrnutí takových kritérií do zdových unkcí není proto ožné. Mzdové rozdíly užů a žen jsou v článku zkouány v ráci jedné iry. Zahrnutí velikosti iry, regionu, velikosti sídla iry či oboru, ve které ira působí, je tedy v toto případě zbytečné. Vzdělání a zkušenosti jsou tradiční aktory, které deterinují výši zdy. Vyšší dosažené vzdělání uožňuje jedinců vykonávat práci, která je lépe ohodnocena. Obdobně roste zdové ohodnocení s nabytýi zkušenosti, kdy léty praxe získává pracovník další znalosti a schopnosti, které poto vedou k lepšíu pracovníu výkonu, vyšší produktivitě, a tedy lepšíu ohodnocení. Vztah ezi výší zdy a výší zkušeností neusí být ovše čistě lineární, ale tepo růstu se ůže s věke zpoalovat. Důvode je akt, že zaěstnanci v předdůchodové věku ají horší uplatnění na trhu práce, což ůže být důvode zdových dierencí. My jse do zdové unkce, jak již bylo řečeno, dále zahrnuli další čtyři aktory, které ají či do jisté íry ohou ít vliv na produktivitu jedinců, a tedy i výši zdy a zároveň jsou relativně dobře zjistitelné. Těito jsou léta ve irě, pracovní pozice, počet dětí a rodinný stav. Léta strávená ve irě jsou obdobou zkušeností pracovníka. Tato ovše lépe vypovídají o zkušenostech, které jsou relevantní vzhlede k vykonávanéu zaěstnání. Pokud á například jedinec 10 let praxe jako řidič a začne vykonávat práci jinou, praxí nabyté znalosti a dovednosti ohou být v nové zaěstnání jen álo využitelné, a tyto tak patrně výkon ani výši zdy pozitivně neovlivní. Pro zahrnutí počtu dětí a rodinného stavu hovoří arguent, že lidé, kteří ají rodinu (jsou vdaní či ženatí) a starají se o děti, nevěnují práci tolik času a yšlenek jako lidé, kteří jsou svobodní a bezdětní. Starost o děti s sebou ůže nést také více absencí v práci a tí také nižší zkušenosti pracovníka ve srovnání s ostatníi. Konkrétní zdové unkce pro uže a ženy v naše případě nabývají tohoto tvaru: ln W VZDELANI ln i 0 1 i 2 2 ZKUSENOSTIi 3ZKUSENOSTI i 4 LETA_ VE _ FIRMEi 5 POZICE_ 2 i POZICE_3 POZICE_ 4 6 i 7 i 8DETIi 9 RODINNY_ STAV _ 2i 3 10 RODINNY STAV i ui, W VZDELANI i 0 1 i 2 ZKUSENOSTI ZKUSENOSTI 2 i 3 i LETA_ VE_ FIRME POZICE_ 2 4 i 5 i POZICE_3 POZICE_ 4 6 i 7 i DETI RODINNY_ STAV_ 2 8 i 9 i RODINNY_ STAV_3 u. 10 i i (3) (4) Zde W i je hrubá hodinová zda. Tato je vypočítána jako roční hrubá zda zaěstnance vydělená počte odpracovaných hodin ve sledované roce zvýšené o počet dnů čerpané řádné dovolené. Vysvětlující proěnná VZDELANI je vyjádřena v letech strávených při dané stupni dosaženého vzdělání standardně ve vzdělávací zařízení. Pokud dosáhl jedinec základního vzdělání, nabývá proěnná hodnoty 8, při střední 11, v případě úplného středního ho vzdělání dosahuje hodnoty 12, při bakalářské vysokoškolské vzdělání 15 a v případě agisterského vysokoškolského vzdělání 17. ZKUSENOSTI vyjadřují léta zkušeností daného pracovníka. Proěnná je vypočítána tak, že od věku pracovníka je odečten počet let vzdělání a hodnota 6 (věk nástupu na základní školu). U žen je navíc odečtena pravděpodobná doba strávená na ateřské a rodičovské dovolené (počet dětí vynásobený třei), kdy přesné údaje nejsou bohužel znáy. Tento postup postihuje to, že ženy ve stejné věku a se stejný vzdělání ohou ít nižší zkušenosti než uži, a to z důvodu péče o dítě. Díky touto zjednodušení se nelze bohužel vyhnout určitéu zkreslení. Do zdové unkce je zahrnuta také druhá ocnina zkušeností, která odráží akt, že vztah ezi zkušenosti a výší zdy neusí být čistě lineární, ale jejich vliv na výši zdy ůže s rostoucí věke slábnout.

5 V. Hedija, P. Musil Jsou ženy v České republice zdově diskriinovány? Závěry z vybraného podniku 31 LETA_VE_FIRME vyjadřují počet let, po která je pracovník ve irě zaěstnaný. Zde již není počet let u žen snížen o dobu strávenou na ateřské či rodičovské dovolené a to z důvodu nedostupnosti inorací, kdy ženy tuto dovelenou čerpaly. POZICE je uělá proěnná, která reprezentuje pracovní pozici, kterou pracovník zastává. Pracovní pozice jsou rozčleněny do 4 kategorií dle odpovědnosti a stupně řízení. POZICE_1 zahrnuje v naše případě řidiče, prodavače a skladníky. Jedná se o pozici bez podřízených osob s relativně nízkou odpovědností. POZICE_2 zahrnuje pracovní pozice účetní, odborný technik, reerent a obchodní zástupce. Jedná se taktéž o pozici bez podřízených osob, ale s vyšší odpovědností. POZICE_3 zahrnuje pracovní pozici vedoucí účetní a vedoucí skladu. Tito pracovníci již ají určitý počet podřízených osob. POZICE_4 je pozicí, kterou zastává vrcholové vedení podniku. Patří se jednotliví ředitelé. Proěnná POZICE je uělou proěnnou, která nabývá hodnoty 0 či 1. Hodnoty 0 nabývá tehdy, pokud pracovník nevykonává danou práci, hodnoty 1 nabývá pro pozici, kterou pracovník zastává. Vysvětlující proěnná DETI odráží počet dětí, které daná osoba á, a to bez ohledu na jejich věk. Vyšší vypovídací schopnost by patrně ělo zahrnutí jen dětí do věku cca 10 let, kdy péče o dítě klade zvýšené nároky na rodiče. Nicéně údaje o stáří dětí jse neěli bohužel k dispozici. Tento akt tedy ůže vést k určitéu zkreslení závěrů odelu a při jejich interpretaci je toto nutno zohlednit. RODINNY_STAV je opět uělou proěnnou. Tento je rozčleněn do tří kategorií: RODINNY_STAV_1, RODINNY_STAV_2 a RODINNY_STAV_3, které znaenají, že už či žena je svobodný/á, ženatý/vdaná, respektive rozvedený/á či vdovec/vdova. Tato proěnná nabývá hodnoty 0 či 1. Hodnoty 0 tehdy, pokud pracovník nesplňuje danou charakteristiku, hodnoty 1 v případě, kdy pracovník charakteristiku splňuje. K odhadu výše diskriinační části zdové ezery je užito rozšířené ory Oaxaca-Blinderova rozkladu. Tento á tvar: * lnw ln W X X (5) ˆ * * X ˆ X. W je průěrná hodinová hrubá zda užů, W je průěrná hodinová hrubá zda žen, X jsou vybrané charakteristiky užů, X značí vybrané charakteristiky žen, ˆ, ˆ jsou koeicienty zdových unkcí * užů a žen a značí vektor koeicientů zdové unkce v případě neexistence diskriinace (rovnovážné zdy). Výraz W ln ln W je zdová ezera, vyjádřená jako rozdíl logaritů průěrné zdy užů a žen. Výraz X * je část zdové ezery X vysvětlená rozdílnýi charakteristikai užů a žen. Tato vypovídá o zdové rozdílu za předpokladu neexistence diskriinace. Tuto část budee nazývat eekte vybavení. Výraz ˆ * * X ˆ X je nevysvětlená část zdové ezery. První část výrazu značí diskriinaci ve prospěch užů. Tato část odráží rozdíl ezi zdou, kterou uži pobírají, a zdou, kterou by pobírali v případě neexistence diskriinace. Druhá část značí diskriinaci v neprospěch žen. Zachycuje rozdíl ezi zdou, kterou by ženy pobíraly za předpokladu neexistence diskriinace, a zdou, kterou skutečně pobírají. Součet těchto dvou složek budee, po vzoru Oaxacy (1973) a Blindera (1973), označovat eekte diskriinace, i když toto označení ůže být do značné íry zavádějící. 2 Výsledky odelu je vždy nutno interpretovat opatrně. Eekte diskriinace je zde totiž označována ta část zdové ezery, kterou nelze vysvětlit zvolenýi charakteristikai (vysvětlujícíi proěnnýi). Nelze se tak vyhnout zkreslení, které plyne z toho, že do odelu nebyly zahrnuty veškeré relevantní vysvětlující proěnné, a to ať už z důvodu nedostupnosti dat, či obtížné kvantiikace veškerých relevantních charakteristik. Průěrná hodinová hrubá zda užů a žen je ve vzorci (5) odhadnuta ze zdových unkcí užů a žen: ln ln W X, W X. (6) (7) W je průěrná hodinová hrubá zda užů, W je průěrná hodinová hrubá zda žen, X je vektor průěrných charakteristik užů, X značí vektor průěrných charakteristik žen a ˆ, ˆ jsou vektory odhadnutých koeicientů zdových unkcí užů a žen. 2 Oaxaca (1973) první část ezery označuje eekte rozdílných charakteristik (eects o dierences in individual characteristics) druhou část eekte diskriinace (eects o discriination). Blinder (1973) hovoří o části rozdílů přičítané rozdílnéu vybavení (portion o dierential attributable to diering endowents) a části vyvolané diskriinací (portion o the dierential attributable to discriination). Beblo et al. (2003) rozlišuje ezi eekte vybavení (endowent eect) a eekte oděny (reuneration eect). Jacobsen (2007) hovoří o vysvětlené a nevysvětlené části zdových rozdílů.

6 32 Ekonoická revue Central European Review o Econoic Issues 15, 2012 Při saotné rozkladu jsou použity dvě varianty rovnovážné zdy. Jako rovnovážná zda je použita jednak zda užů, jednak zda žen. Tento postup volí ve své práci Oaxaca (1973). V případě, že za rovnovážnou zdu považujee zdu užů, nabývá rozklad následující podoby: W lnw X X ˆ ˆ ˆ X. diskriinace. Výraz ln (8) Výraz X X ˆ je eekte vybavení a vypovídá o zdové rozdílu za předpokladu neexistence ˆ ˆ X je eekte diskriinace a vypovídá o zdové rozdílu za předpokladu, že by uži a ženy ěli stejné charakteristiky (charakteristiky žen). V případě, že za rovnovážnou zdu považujee naopak zdu žen, lze rozklad zapsat takto: lnw ln ˆ ˆ ˆ W X X X. (9) Výraz X X ˆ je eekte vybavení a výraz X ˆ ˆ je eekte diskriinace a vypovídá o zdové rozdílu za předpokladu, že by uži a ženy ěli stejné charakteristiky (charakteristiky užů). 3.2 Párové srovnání Další ožností, jak odhadnout výši diskriinační zdové ezery, je etoda tzv. párového srovnání. V ráci párového srovnání je hledána dvojice pracovníků (vždy už a žena), kteří ají v ideální případě totožné, nebo alespoň co nejvíce podobné charakteristiky věk, praxi, vzdělání, počet let ve irě, pracovní pozice atd. Pokud je či jsou takové dvojice nalezeny, poto z případného zdového rozdílu ůžee usuzovat, že tento nelze vysvětlit rozdílnou hodnotou lidského kapitálu poěřovaných pracovníků. Lze jej přičítat diskriinaci. Závěry o výši takto zjištěné diskriinační složky zdové ezery je ovše nutno vykládat opatrně. Většinou je nelze zobecnit a vztáhnout na podnik jako celek. Důvode je ve většině případů veli alý počet takto nalezených dvojic. Abycho závěry zjištěné výše uvedený postupe podepřeli o další důkazy, je výše GPG dále zkouána v ráci zvolených párových skupin pracovníků. Pracovníci jsou přiřazováni do skupin na základě alespoň jedné shodné charakteristiky. Jako rozhodující charakteristika je vybrána ta, kterou lze považovat při vysvětlování zdových rozdílů za nejvýznanější. Mzdová ezera je pak vypočítána v ráci každé skupiny, a to z průěrných ezd užů a žen, kteří do této skupiny spadnou. V práci bude postupováno tak, že jako rozhodující třídicí charakteristika pro utváření skupin poslouží ta, která nabývá nejvyššího význau při vysvětlení zdových rozdílů užů a žen při užití Oaxaca-Blinderova rozkladu. I zde je nutno závěry vykládat opatrně. Musíe vzít v úvahu akt, že při vysvětlování neusely být zohledněny veškeré relevantní vysvětlující proěnné, a to ať již z důvodu jejich nedostupnosti, obtížné zjistitelnosti, či kvantiikace. 4. Data Mzdová ezera je v článku odhadnuta pro konkrétní iru. Jedná se o iru, která působí na české trhu od roku 1991 a předěte jejího podnikání je velkoobchod a zásobování elektroateriále. Při sběru dat jse se ovše zavázali, že veškeré údaje, které by ohly iru identiikovat, zůstanou v anonyitě. Pro představu však ůžee uvést, že ezi největší konkurenty této iry patří iry Eletex, Qestel či Elkov. Fira á 82 zaěstnanců. Podíl užů a žen je téěř shodný, což se jeví jako veli příhodné pro analyzování genderové zdové ezery. Genderová zdová ezera je odhadnuta na základě dat za rok Zjišťovány byly následující údaje: výše roční hrubé zdy, počet odpracovaných hodin za daný rok, počet hodin čerpané dovolené, typ vztahu se zaěstnavatele (pracovní poěr, dohoda o pracovní činnosti či provedení práce), věk, vzdělání, typ vykonávané práce, léta, která zaěstnanec působí ve irě, počet dětí a rodinný stav. Na základě zjištěných údajů byli někteří pracovníci ze zkouaného vzorku vyřazeni. Jednalo se o pracovníky, kteří ve irě pracovali nárazově na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. U těchto nebylo ožno přesně vypočíst hodinovou hrubou zdu. Ze vzorku byli také vyloučeni pracovníci, kteří se type prováděné práce a svou charakteristikou zcela vyykali ostatní pracovníků. Jednalo se o jednu zaěstnankyni na pozici uklízečka. Tento post zastávala důchodkyně, která práci vykonávala za více éně sybolickou částku. Dále jde o pracovnice, které čerpaly či nastoupily ateřskou či rodičovskou dovolenou, a zaěstnance, kteří byli dlouhodobě neocní. Těchto zaěstnanců nebylo noho (3 osoby) a jejich výrazné absence byly oprávněný důvode (jak již bylo uvedeno výše), proč se jejich zda ohla odlišovat od zbytku pracovníků. Zbylí pracovníci absence z důvodu neoci či jiných nevykazovali. Nakonec tak byl zkouaný vzorek zúžen na 29 žen a 33 užů. Průěrné charakteristiky zkouaného vzorku užů a žen jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 2 zachycuje průěrnou hodinovou hrubou zdu zvoleného vzorku užů a žen a zdový edián užů a žen. Průěrná hodinová hrubá zda je vypočítána tak, že roční hrubá zda zaěstnance je vydělena počte odpracovaných hodin a hodin řádné

7 V. Hedija, P. Musil Jsou ženy v České republice zdově diskriinovány? Závěry z vybraného podniku 33 dovolené. V tabulce lze vidět, že hodinová hrubá zda užů, vypočítaná jako prostý aritetický průěr i zjištěná poocí ediánu, byla vyšší než v případě žen. Genderová zdová ezera činila v případě užití průěru 19 %, v případě užití zdového ediánu poto cca 15 %. Tabulka 1 Průěrné charakteristiky užitých dat Proěnná Muži Ženy Zaěstnanci Hodinová hrubá zda (v Kč) 118,39 97,93 108,82 Vzdělání (v letech) 12,00 11,86 11,95 Věk (v letech) 37,21 40,86 38,92 Zkušenosti 19,18 19,48 19,32 Léta ve irě 6,61 6,21 6,42 Pracovní pozice 1 0,52 0,31 0,42 Pracovní pozice 2 0,33 0,59 0,45 Pracovní pozice 3 0,09 0,10 0,10 Pracovní pozice 4 0,06 0,00 0,03 Děti 1,00 1,17 1,08 Rodinný stav 1 0,33 0,24 0,29 Rodinný stav 2 0,58 0,66 0,61 Rodinný stav 3 0,09 0,10 0,10 Počet osob ve zkouané vzorku Tabulka 2 Průěrná zda a zdový edián Průěrná hodinová hrubá zda Mzdový edián Muži 118,39 Kč 116,11 Kč Ženy 97,93 Kč 99,84 Kč GPG (%) 18,99 % 15,09 % Tabulka 3 Mzdová unkce 1 Paraetry zdové unkce 5. Výsledky a jejich interpretace V následující kapitole je odhadována výše diskriinační složky genderové zdové ezery v nái vybrané podniku. V první části kapitoly je k odhadu potenciální zdové diskriinace žen užit Oaxaca- Blinderův rozklad, v druhé části etoda párového srovnání. 5.1 Dekopozice genderové zdové ezery První kroke v dekopozici zdové ezery s užití Oaxaca-Blinderova rozkladu je odhad zdových unkcí užů (3) a žen (4) ve zvolené irě. Při odhadu zdových unkcí se ne všechny zvolené vysvětlující proěnné ukázaly jako statisticky význané. Poocí postupného vypouštění irelevantních vysvětlujících proěnných jse nakonec dospěli ke dvěa ožný podobá zdových unkcí. V první případě jsou jako vysvětlující proěnné použita léta ve irě a pracovní pozice, ve druhé případě zkušenosti a pracovní pozice. Paraetry obou zdových unkcí zachycují tabulky 3 a 4. Při odhadu zdových unkcí se jako nevýznané vysvětlující proěnné ukázaly vzdělání, počet dětí a rodinný stav. Nevýznanost počtu dětí a rodinného stavu není až takový překvapení. U počtu dětí bohužel nebyly k dispozici údaje o jejich věku. Většina pracovníků tak ohla ít (a dle svého věku taky patrně ěla) děti starší 10 let, které se o sebe dokážou postarat v noha oblastech say a nevyžadují zvýšenou péči. V případě neoci dětí tak většinou není třeba, aby některý z rodičů z důvodu péče o neocné dítě absentoval v zaěstnání. Stejně tak péče o tyto děti není tak časově náročná. Další aktore, který svědčí o nevýznanosti počtu dětí, je ožná péče o tyto děti ze strany prarodičů jak v případě neoci dítěte, tak zvýšené pracovní vytíženosti rodičů. Počet Průěrné charakteristiky lnw uži ženy ženy uži konstanta LETA VE FIRMĚ POZICE_2 POZICE_3 POZICE_4 4,588 64*** (0, ) 0, (0, ) 0, *** (0, ) 0, * (0, ) 0, *** (0, ) 4,380 63*** (0, ) 0, * (0, ) 0, ** (0, ) 0, *** (0, ) R 2 0, , W ln 0, , , , , , , , , , , , , , , ,060 6 ln W 0, Poznáka: * značí význanost na 10% hladině, ** na 5% hladině a *** na 1% hladině význanosti. V závorce jsou uvedeny sěrodatné chyby odhadu paraetrů.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

DISKRIMINACE ŽEN NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE ŽEN NA TRHU PRÁCE DISKRIMINACE ŽEN NA TRHU PRÁCE Discrimination against women in the labour market Lucia Szabová Abstract The article deals with the status of women in the labour market. It outlines gender issues and focuses

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Genderové souvislosti reforem důchodového systému v ČR 1 / Radka Dudová

Genderové souvislosti reforem důchodového systému v ČR 1 / Radka Dudová D ISKUSE Genderové souvislosti reforem důchodového systému v ČR 1 / Radka Dudová Gender context of the pension system reforms in the Czech Republic Abstract: The paper discusses changes that have occurred

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen 1 / Alena křížková, Andrew m. penner, trond petersen

Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen 1 / Alena křížková, Andrew m. penner, trond petersen Stone, P., Lovejoy, M. 2004. Fast track women and the choice to stay home. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 596, 62 83. Tomášek, M., Dudová, R. 2008. Sekundarizace pracovního

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH 71 EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH RADIM RYŠKA, MARTIN ZELENKA Anotace: Jednu z významných interakcí pro vysokoškolské vzdělávání představuje trh práce. Jak

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI pro rok ukončení studia 1999-2002 Klára Šeďová Viktor Šeďa Schválil: Ing. Ladislav Janíček, PhD,

Více

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Bakalářský Studijní obor (kombinace): Specializace v pedagogice ( český jazyk a literatura

Více

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_ 11_2007»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_ 11_2007» «SOCIOweb_ 11_2007» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vážené čtenářky a vážení čtenáři, i toto číslo Sociowebu reaguje na evropský rok Rovných příležitostí pro

Více

Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu

Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu Učební texty pro kurzy uskutečněné v regionu Karlovy Vary, Litvínov, Litoměřice a Kostelec nad Černými lesy, Hradec Králové, Tábor&Sezimovo Ústí 1. ÚVOD DO STUDIA,

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více

COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION CHAPTER 1. JOB SECURITY

COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION CHAPTER 1. JOB SECURITY COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION Tato národní zpráva se věnuje problematice flexicurity v ČR z genderové perspektivy. Jejím cílem je identifikovat a analyzovat existující politická opatření v ČR, která

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová.

Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Ženy a trh práce Bakalářská práce Autor: Yveta Bravencová Bankovní Management Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. Praha

Více

TÉMA č. 7. Trh práce. Nezaměstnanost. Hystereze na trhu práce. Phillipsova křivka. Samostudium

TÉMA č. 7. Trh práce. Nezaměstnanost. Hystereze na trhu práce. Phillipsova křivka. Samostudium TÉMA č. 7 Trh práce. Nezaměstnanost. Hystereze na trhu práce. Phillipsova křivka. Samostudium I. Zopakujte si základní pojmy trhu práce. Doporučená literatura: Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz.

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více