Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice. Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice. Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR"

Transkript

1 Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR Relevantní doplnění a změny zapracované do textu učebnice : PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast justice a vnitřních věcí) 4. dopracovaného konzolidované vydání. Praha: Linde Praha, listoppad 2007 Str. 7 Obsahu: 3. Komentář vybraných základních práv Listiny 3.1. Zákaz diskriminace 3.2. Právo na řádnou správu 3.3. Právo na přístup k dokumentům KAPITOLA VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EVROPSKÉM PRÁVU 1. Oblast komunitárního práva (ES) 1.1. Základní východiska 1.2. Acquis communautaire Společenství 1.3. Pracovní skupina WP Evropský inspektor ochrany údajů 2. Oblast třetího pilíře 2.1. Právní základ 2.2. Doporučení Rady Evropy pro policejní sektor 2.3. Institucionální zajištění 2.4. Návrh právního aktu k ochraně údajů 3. Aplikace acquis do českého práva 4. Otázka vyváženosti bezpečnostních opatření v legislativě Str. 8 Obsahu: 6. Zvláštní programy v rámci programu Základní práva a spravedlnost (2007) 6.1. Program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků 6.2. Program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní 6.3. Program Trestní soudnictví 1

2 Str. 11 Obsahu: 5. Další nástroje bezpečnostní spolupráce 5.1. Prümská smlouva 5.2. INTERPOL K historii Interpolu Statut, orgány, struktura a cíle Interpolu Telekomunikační síť Interpolu Prostředky spolupráce Role Interpolu v boji s terorismem Interpol Praha Str. 18 Za uvodem: 4. DOPRACOVANÉ KONZOLIDOVANÉ VYDÁNÍ Toto 4. vydání základní učebnice obsahuje hlavně aktualizaci a doplnění v návaznosti na neprůchodnost návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu z října 2004 a na vstup dvou nových členských států do Evropské unie. Současně byly zapracovány nové právní akty ES/EU a politické dokumenty Evropské unie. Toto vydání učebnice začíná též sloužit pro výukové účely Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž z tohoto důvodu byly do učebnice zapracovány problematiky kapitola VI týkající se ochrany osobních údajů v evropském právu a dále byla zapracována některá témata týkající se základních práv Unie. Důvodem dalších změn byly rovněž požadavky didaktické a zároveň i požadavky samotné policejní praxe (tzv. Prümská smlouva, Interpol). Některá témata (volný pohyb osob, vzdělávací aktivity Unie v bezpečnostní oblasti) byly přepracovány tak, aby lépe vyhovovaly studijním potřebám. Změny, které obsahuje toto nové vydání jsou vyznačené na prezentované internetové stránce Policejní akademie ČR Evropské právo. Žeravice, říjen 2007 Autor Doplňky v samotném textu učebnice: Str. 50 Rada EU plní těchto šest hlavních funkcí: 2

3 schvaluje akty evropského práva (často spolu s Evropským parlamentem), koordinuje hospodářské politiky členských států Unie, jménem Evropské unie uzavírá smlouvy s jednotlivými státy nebo mezinárodními organizacemi, společně s Parlamentem schvaluje rozpočet, rozvíjí Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, koordinuje spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí. Str. 51 Existuje několik Rad, 1 složených COREPER je složen z velvyslanců jednotlivých členských států při Evropském společenství, resp. jejich zástupců. COREPER I se skládá ze zástupců velvyslanců a COREPER II z velvyslanců. Oběma pak předsedá příslušný zástupce státu, který má předsednictví. V praxi je přibližně 90 % všech rozhodnutí provedeno na úrovni COREPERU, nikoliv na úrovni Rady. Funkce Rady EU tak spíše představuje pozici demonstrace legitimity rozhodování v rámci Unie. 2 Str. 51 Při hlasování kvalifikovanou většinou je zapotřebí naplnit princip tzv. trojí většiny: Obligatorně pokud jde o návrhy Komise (těch je většina) musí se vyslovit pro návrh nadpoloviční většina členských států. U ostatních rozhodnutí (oblast II. a III. pilíře) musí být podpora dvoutřetinová, a současně návrh získá 255 kladných hlasů z celkových 345, což představuje 74 %. Fakultativně každý členský stát v Radě (zastoupený ministrem) může po schválení podle obligatorního postupu požádat o ověření, zda kladné hlasy představují alespoň 62 % celkové populace Unie. Není-li tato podmínka splněna, návrh není přijat. 1 Aktuálně má Rada EU těchto devět formací: Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERG); Rada Listoppad 2007, pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN); Rada pro justici a vnitřní věci (JHA); Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti spotřebitele (EPSCO); Rada pro konkurenceschopnost; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku; Rada pro zemědělství a rybolov; Rada pro životní prostředí; Rada pro školství, mládež a kulturu. Bližší informace jsou dostupné na <http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showpage.asp> 2 Blíže viz Příručka pro státní správu k zapojení do činnosti Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2004, s. 23 an. 3

4 Str. 66 Pro zavedení eura musí členský stát splnit tzv. maastrichtská kritéria, kterými jsou: deficit veřejných financí nesmí překročit tři procenta HDP, celkový veřejný dluh země nesmí přesáhnout 60 procent HDP, průměrná míra inflace se nesmí dostat na víc než 1,5 procenta průměru tří členských států s nejnižší inflací, dlouhodobé úrokové sazby nemohou překročit o víc něž dvě procenta průměr tří členských států s nejnižšími sazbami. Str Komentář vybraných základních práv Listiny 3.1. Zákaz diskriminace Článek 21 Listiny je tohoto znění: Zákaz diskriminace 1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. 2. V rámci uplatňování Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii a bez dotčení zvláštních ustanovení těchto smluv se zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti. Komentář Odstavec 1 se opírá o článek 13 Smlouvy o založení ES a článek 14 Evropské úmluvy o lidských právech stejně jako o článek 11 Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně ve vztahu ke genetice. 3 Tam, kde se shoduje s článkem 14 Evropské úmluvy, nachází uplatnění podle tohoto článku. 4 Odstavec 2 odpovídá článku 12 Smlouvy o založení ES a podle toho má odpovídající uplatnění. Obsahově je toto ustanovení fakticky identické s článkem 13 Smlouvy o založení ES. V porovnání s Evropskou úmluvou o lidských právech můžeme hovořit o 3 Text viz sdělení MZV č. 96/2001 Sb. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 4 Podrobněji ke komentářům jednotlivých článků Listiny viz <http://www.europarl.eu.int/charter/>. Dále bylo využito stránka How the Charter was drawn up - The sources of rights. 4

5 pokročilejší či preciznější úpravě, neboť Listina obsahuje navíc diskriminační důvody spočívající ve zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. Rovněž zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti a zásada rovnosti mezi muži a ženami čerpají, resp. jsou recipovány z konkrétních ustanovení primárního práva Smluv ES/EU, a jsou taktéž obsažena v Evropské úmluvě o lidských právech. 5 K tomuto výkladu organicky přináleží rovněž otázka reintegrace občanů třetích zemí. Evropská unie podniká důležité kroky - právní, organizační a věcné - s nemalými finančními náklady a politickým úsilím k tomu, aby se tyto osoby reálně začleňovaly do domácí společenské struktury. Tento proces však neprobíhá vždy jednoduše, neboť jde často o osoby s obtížnou adaptibilitou z důvodů odlišné kultury, resp. i s diametrálně odlišnými životními hodnotami a prioritami a zejména pak sociálním statusem. Nezřídka jde o to, že tyto skupiny osob ani neprojevují dostatečný zájem a energii směrem k začlenění do společnosti státu Unie, ve kterém sídlí a někdy se dokonce staví proti autoritě státu a jeho základním společenským, právním a etickým hodnotám. To pak často vzbuzuje nevoli u občanů Unie, kteří by spíše očekávali vstřícný a vděčnější přístup těchto osob k pomoci, která je jim poskytována rovněž z jejich daní a někdy i na úkor jejich bezpečnosti a pohodlí. Projevem tohoto stavu jsou i různé náhledy domácí společnosti na přistěhovalce a postoje označované za diskriminační. Důležitý dokument v souvislosti s naším výkladem představují - Akční program Společenství pro boj s diskriminací z roku a směrnice Rady z roku 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ Právo na řádnou správu Článek 41 Listiny je tohoto znění: Právo na řádnou správu 5 K článkům 21 a 23 Listiny týkající se zákazu diskriminace a rovnosti mezi muži a ženami dále srov. Úmluva o politických právech žen z r (č. 46/1955 Sb.). Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z r (č. 62/1987 Sb.). Úmluva o stejné odměně zaměstnaných mužů a žen za stejnou práci, přijatá Mezinárodní organizací práce v r (Úmluva MOP č. 100). Úmluva o státním občanství vdaných žen z r (č. 72/1962 Sb.). Deklarace Valného shromáždění OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace z r (dok. OSN A/RES/1904/XVIII) a navazující Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z r Mezinárodní úmluva o potlačování a trestání zločinu apartheidu z r.1973 Sb.(č. 116/1976 Sb.). Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z r (č.120/1976 Sb.). 6 Zavádění rovnosti do praxe. Akční program Společenství pro boj s diskriminací. Lucemburk: Úřad pro úřední listy ES, Více informací na <www.ec.europa.eu/antidiscrimination> 7 Směrnice rady č. 2000/43/ES z 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (32000L0043). Členským státům se mj. ukládá zavedení důkazního břemene (zpět) na odpůrce, jakmile vznikne domněnka diskriminace, a pokud se tato situace prokáže (to neplatí pro trestní řízení). 5

6 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. 2. Toto právo zahrnuje především a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout; b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství; c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí. 3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce. 4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom ze smluvních jazyků a musí obdržet odpověď ve stejném jazyce. Komentář Článek 41 se opírá o právo Společenství, jehož význam se vyvinul pomocí soudních rozhodnutí, která stanovila zvláště zásadu řádné (dobré) správy. 8 Co se týče povinnosti institucí a orgánů EU odůvodnit své rozhodnutí lze se odkázat na článek 253 Smlouvy o založení ES. V odstavci 3 je zakotveno právo garantované článkem 288 Smlouvy o založení ES. V odstavci 4 je zakotveno právo garantované článkem 21 odst. 3 Smlouvy o založení ES. Podle článku 52 odst. 2 Listiny nalézají tato práva uplatnění v rámci podmínek a limitů stanovených ve smlouvě. Právo na účinnou soudní ochranu, které zde hraje významnou roli, je zaručeno článkem 47 Listiny. Jedná se o tato práva obsažená v tzv. právu na řádnou správu (right for good administration): * právo, aby instituce a orgány EU rozhodovaly o záležitostech nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě, * právo každého být slyšen před přijetím správního opatření, které by se ho mohlo 8 Konkrétní citace judikatury ESD, jakož i podrobnější komentář k těmto vybraným a rovněž i ostatním článkům Listiny viz PIKNA, B. Evropská unie vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje s mezinárodním terorismem). Praha: Linde Praha, 2002, s Dále lze využít hlavně pojednání k ochraně základních práv v Unii publikované internetové stránce PA ČR <http://www.polac.cz/g2/view.php?eu/index.html> 6

7 nepříznivě dotknout, * právo každého na přístup k určitým potřebným dokumentům o něm, * povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí, * právo na náhradu škody ze strany Společenství, 9 a * právo komunikovat písemně s institucemi Unie v jednom ze smluvních jazyků. Toto poslední právo ohledně komunikace s institucemi a orgány EU reflektuje článek 21 Smlouvy o založení ES, který umožňuje komunikovat s institucemi a orgány EU v rámci těchto jazyků buď v jazyce mateřském nebo v jazyce, který osoba nejlépe ovládá. Listina toto právo přiznává každé osobě na rozdíl od článku 21 Smlouvy o založení ES, který je přiznává pouze občanům Evropské unie. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že velká část těchto práv jsou obsahově a rovněž i sledovaným účelem blízká právům obsaženým v kapitole VI Listiny pojednávající o otázkách trestně procesních zásad s tím, že článek 41 Listiny lze začlenit do problematiky evropského správního práva. Toto právo zakotvené v článku 41 Listiny lze opřít a dovodit rovněž z příslušné judikatury Evropského soudního dvora jako jsou zásada řádné (dobré) správy nebo právo na spravedlivé zacházení ze strany institucí a orgánů EU. Mezi ostatními právy stvrzenými (sankcionovanými) judikaturou Evropského soudního dvora a zásadami k tomu se vztahujícími, mohou být zmíněny právo na obhajobu osoby (přístupem ke svému spisu), která je disciplinárně stíhána, právo na obhajobu rovněž v jiné podobě, jakož i stejná práva jako základ profesního tajemství ve vztazích mezi advokátem a jeho klientem a dále rozsudek uznávající tzv. stav nouze. Lze rovněž vzpomenout judikát zmiňující ochranu legitimní důvěry. V tomto ohledu se také na základě inspirace judikaturou Evropského soudního dvora, která rozvinula princip právního společenství, 10 tento princip nyní objevuje zakotven v Listině. Právní společenství zahrnuje právo kterékoliv osoby být slyšena předtím než bude vydáno opatření, které by se této osoby mohlo negativně dotknout, dále právo na přístup ke 9 Otázka náhrady škody je zakotvena v článku 288 odst. 2 Smlouvy o založení ES jako případ mimosmluvní odpovědnosti k náhradě škody ze strany Společenství, přičemž se postupuje v souladu s obecnými právními zásadami společnými právním řádům členských států. 10 Viz ARNOLD, R. Evropská Charta základních práv a svobod. Evropské právo, 2001, č. 10, Příloha, s. 9. 7

8 všem spisům veřejné správy týkající se této osoby a povinnost odůvodnit jakékoliv rozhodnutí vydané ve vztahu k dané osobě. Výklad této části úzce souvisí s pojmem právního státu, který předpokládá, že státní orgány mohou vycházet ve své činnosti pouze z platného práva a nikoli z pouhé politické moci, jejímž atributem je násilí. Takto je do velké míry vyjádřena a v konečné podobě materializována myšlenka spravedlnosti, přičemž se má zde na mysli princip právního společenství představovaný Evropskou unií a jejími orgány. V tomto kontextu je důležité, že jednotlivé prvky pojmu právního společenství jsou objektivní povahy a jsou často i procesními zárukami. 11 Součástí pojmu právního společenství je zásada určitosti právní normy jako výraz právní jistoty. Jejím výrazem je rovněž zásadní zákaz retroaktivity právních aktů ES. Dalším důsledkem principu právního společenství je zmíněná odpovědnost Společenství za škodu způsobenou jejími institucemi nebo zaměstnanci při výkonu jejich povinností. Problematika realizace práva na řádnou správu a související otázky je obsažena v Evropském kodexu řádné správní praxe z roku Právo na přístup k dokumentům Článek 42 Listiny je tohoto znění: Právo na přístup k dokumentům Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič. Komentář Toto právo je garantováno článkem 255 Smlouvy o založení ES. Podle článku 52 odst. 2 Listiny nachází toto právo uplatnění v rámci podmínek stanovených ve smlouvě. Článek 42 přiznává rovněž pro fyzické a právnické osoby bydlící nebo sídlící v některém členském státu právo na přístup k dokumentům. Na rozdíl od původního znění tohoto článku, kterým byl přístup garantován k dokumentům Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise se toto právo týká nejen zmiňovaných orgánů EU, ale je rozšířeno na dokumenty 11 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R. Evropské právo. Praha: C. H. Beck, 1999, s Viz Usnesení Evropského parlamentu o schválení Kodexu řádné správní praxe ze dne 6. září Dále srov. Evropský kodex řádné správní praxe (Evropský veřejný ochránce práv). Lucemburk: Úřad pro úřední listy ES, Podrobněji k této problematice srov. VITOVSKÁ, Helena. Listina základních práv Unie, základní aspekty a právo na dobrou správu : diplomová práce, Praha, s. Policejní akademie ČR. Vedoucí práce Bohumil Pikna. 8

9 orgánů, institucí a subjektů obecně, bez ohledu na jejich podobu (viz vysvětlení k článku 42 podaném v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu). Podstatnou součástí transparentnosti, tj. snahy přijímat rozhodnutí co nejotevřeněji a nejblíže občanovi, je právě uznání práva na přístup k dokumentům orgánů a dalších subjektů EU. V souladu s článkem 255 odst. 2 a 3 Smlouvy o založení ES byly přijaty příslušné právní předpisy ES stanovící podmínky přístupu veřejnosti k dokumentům těchto orgánů. 13 Z hlediska budoucího vývoje v této oblasti je důležité společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady EU k citovanému nařízení ES, 14 ve kterém se uvádí, že rovněž instituce a obdobné orgány vytvořené zákonodárcem by měly zavést předpisy upravující přístup k jejich dokumentům, které by byly v souladu s tímto nařízením. Je třeba vidět, že toto právo na přístup k dokumentům je širší nežli pouhý přístup k textům samotných právních aktů ES/EU, například na internetu (CELEX JUSTIS) nebo v Úředním věstníku EU, což nepředstavuje problém. Citovaný článek 255 SES je třeba interpretovat při paralelní aplikaci článku 1 Smlouvy o EU, který stanoví prvořadou zásadu vyjádřenou slovy: Tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanovi. Z tohoto citovaného článku by mělo logicky vyplynout, že sleduje perspektivu rozvoje zásady otevřeného rozhodování v návaznosti na celkový rozvoj a prohlubování demokratických zásad na úrovni Unie / Společenství. Přitom citovaný článek 1 Smlouvy o EU dotýkající se cílů a účelu Evropské unie je zasazen vedle dalších stěžejních ustanovení, které odkazují na demokratické tradice členských států Unie. Lze říci, že zásada otevřeného rozhodování orgánů Unie je v nastávající fázi rozvoje Evropské unie velmi aktuální a prioritní a fakticky na stejné úrovni jako zásada subsidiarity - i když tyto zásady mají různou právní povahu. 15 V této souvislosti lze uvést judikát Evropského soudního dvora ve věci Hautala z roku 1999, který interpretuje zásadu proporcionality a řádné (dobré) státní správy, stejně jako zásadu co nejširšího možného přístupu k dokumentům Srov. hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (32001D1049). Rozhodnutí Rady č. 2001/840/ES z 29. listopadu 2001, kterým se mění jednací řád Rady (32001D0840). Rozhodnutí Komise č. K (2001) 3714 z 5. prosince 2001, kterým se mění její jednací řád (32001D0937). 14 Společné prohlášení k nařízení (ES) č. 3049/2001 Evropského parlamentu a Rady z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (32001C0627(01). 15 Blíže k tomuto tématu CURTIN. Deirdre M. Citizens Fundamental Right of Acces to EU Information: An Envolving Digital Pasepautout? Common Market Law Review 37, No 1 February Printed in the Netherlands, pgs Viz judikát ESD ve věci 14/98 Hautala z 19. července 1999, SbSD

10 Problematika veřejného přístupu k informacím Unie a jejím dokumentům nabyla na významu zejména s ohledem na značný pokrok v informačních technologiích. Zvláště elektronická média umožnila a zjednodušila širší veřejný přístup občana k těmto informacím. Důsledkem tohoto vývoje je neustálý rozvoj internetové sítě všech výkonných a legislativních orgánů Unie obsahující rozsáhlé informace nejen o činnosti, struktuře a úkolech toho kterého orgánu, ale i o nejdůležitějších diskutovaných dokumentech. Z přijatých právních předpisů ES v dané záležitosti vyplývá, že utajované dokumenty nebo jejich části i nadále nespadají pod obecnou zásadu přístupu k dokumentům, ale představují jednu ze specifických výjimek k obecné zásadě otevřenosti. To se týká zvláště některých dokumentů přijatých v rámci spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí a v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tyto výjimky však musí být zvažovány s ohledem na vlastní povahu konkrétního dokumentu vztahující se k vnější a vnitřní bezpečnosti a vztahům se třetími zeměmi, kde může být žádoucí důvěrnost a utajenost obsahu textu.tato výjimka se však aplikuje pouze tehdy, kdy důvod je dostatečně závažný a představuje odůvodnění pro postup, kdy zájem na utajení musí mít přednost před obecným zájmem (občana) na přístupu k dokumentu. Vzhledem ke shora uvedenému však vyplývá, že tato výjimka by neměla být aplikována vždy automaticky a paušálně, dokonce ani v případě, kdy cizinec požádá o přístup k dokumentům týkajících se oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky nebo soudní a policejní spolupráce. Typicky se může jednat o problém s dokumenty acquis Schengenu utajovaného charakteru v souvislosti se začleněním schengenského acquis do rámce Evropské unie. Z důvodu legislativně právního pod článek 255 SES nespadá problematika Europolu, Prümské smlouvy nebo množství dokumentů zpracovávaných různými pracovními skupinami na úseku justice a vnitřních věcí. Str. 130 KAPITOLA VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EVROPSKÉM PRÁVU Viz samostatné pojednání pod bodem 6 této internetové schránky Str Zvláštní programy v rámci programu Základní práva a spravedlnost (2007) 10

11 Za účelem úspěšné realizace prostoru svobody, bezpečnosti a práva v duchu Haagského programu 17 byly s platností od 1. ledna 2007 přijaty tyto tři zásadní právní akty, jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost (někdy též označeno jako Bezpečnost a ochrana svobod): 18 a) rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, 19 b) rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní, 20 c) rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Trestní soudnictví. 21 Návrhy předmětných rozhodnutí Rady byly předloženy Komisí již v dubnu 2005 s tím, že tyto tři zvláštní programy jsou součástí nového fiannčního výhledu na období Program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků První program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností představuje jako jediný z těchto tří nástrojů komunitární předpis ES. Navazuje (bere do úvahy) základní prvky ochrany osob a kritické infrastruktury v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Akční plán EU v boji proti terorismu z roku 2004, Program solidarity EU v oblasti následků teroristických hrozeb a útoků z roku 2004, Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) z roku 2005, novou strategii Unie pro boj proti terorismu z roku 2005 (aspekty prevence, ochrany, stíhání a reakce), a dále bere do úvahy mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce v oblasti civilní ochrany a přirozeně též Haagský program z roku Dokumenty, na které se odvoláváme jsou předmětem konkrétních pojednání v dalších kapitolách této učebnice. 18 Materiál Rady EU, 5443/1/07, Brusel 9. února 2007, Věc: Nové finanční rámce na období let ; Obecný program v oblasti bezpečnosti a ochrany svobod zvláštní program v oblasti prevence, připravenosti a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností - zvláštní program v oblasti předcházení trestné činnosti a boji proti ní. Obecný program v oblasti základních práv a spravedlnosti zvláštní program v oblasti trestního soudnictví. 19 Rozhodnutí Rady č. 2007/124 z 12. února 2007, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností. (Úřední věstník EU č. L 58, , s. 1). 20 Rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní. Předkládací materiál Rady EU, 16945/3/06, 8. února Rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Trestní soudnictví. Předkládací materiál Rady EU, 16945/3/06, 8. února

12 Tímto právním aktem sleduje Společenství přispět k přijetí nezbytných opatření k tomu, aby zabránilo teroristům útočit na hodnoty demokracie, právního státu, otevřené společnosti, svobody občanů a společností a omezilo dopady útoků. Cílem tohoto rozhodnutí je přispět k podpoře úsilí členských států Unie k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti rizikům spojeným s teroristickými útoky a jinými souvisejícími riziky v oblasti bezpečnosti. Cílem programu je přispívat k zajištění ochrany v takových oblastech, jako je krizové řízení, životní prostředí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudružnost, oblasti terorismu a jiných rizik, spojených s bezpečností v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Dokument kromě jiného definuje pojmy prevence a připravenost, zvládání následků a kritická infrastruktura s tím, že prvořadou odpovědnost za ochranu kritické infrastruktury mají členské státy, majitelé, provozovatelé a uživatelé, kteří jsou definováni jako organizace, které provozují a využívají infrastrukturu za účelem podnikání a poskytování služeb. Členské státy mají proto prvořadou odpovědnost za provádění posuzování rizik a hrozeb. Akce Evropské komise spolu s odpovídajícími nadnárodními projekty jsou zásadními opatřeními k dosažení integrovaného a koordinovaného přístupu Společenství. Současně se umožňuje třetím zemím a mezinárodním organizacím podílet se na nadnárodních projektech. Přijaté postupy mají zajistit vzájemné doplňování s jinými programy Společenství a Unie, jakými jsou například Fond solidarity Evropské unie a finanční nástroj pro civilní ochranu, mechanismus na podporu zesílené spolupráce v oblasti civilní ochrany nebo sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní V pořadí druhý program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní představuje unijní nástroj přijatý v rámci třetího pilíře na základě Smlouvy o EU. Rozhodnutí (EU) bere v úvahu, že k ochraně svobody a bezpečnosti občanů a společnosti před trestnou činností by měla Unie zavést nezbytná opatření, která jsou zaměřena na účinné a efektivní předcházení všem formám trestné činnosti, jejich odhalování, objasňování a stíhání, především v přeshraničních případech. Do úvahy jsou brány dokumenty a nástroje Unie jako je Haagský program, prohlášení o terorismu ze září 2001 a března 2003 či Evropská protidrogová strategie z prosince

13 Důležitý nástroj zde představuje nařízení Rady č. 2001/427/SVV z 28. května 2001, 22 kterým byla zřízena Evropská síť pro předcházení trestné činnosti. Obecným cílem programu je přispět k vysoké úrovni bezpečnosti občanů předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní, zejména proti terorismu, obchodu s lidmi a trestným činům proti dětem, nedovolenému obchodu s drogami a nedovolenému obchodu se zbraněmi, korupci a podvodům. Pokud jde o konkrétní cíle program se skládá ze čtyř témat: d) předcházení trestné činnosti a kriminologie, e) vymáhání práva, f) ochrana a podpora svědků, g) ochrana dětí. Program je určen donucovacím orgánům, jiným veřejným nebo soukromým subjektům, činitelům a orgánům včetně místních, regionálních a celostátních orgánů, sociálních partnerů, univerzit, statistických úřadů, nevládních organizací, subjektů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a odpovídajících mezinárodních orgánů Program Trestní soudnictví V pořadí třetím je zvláštní program Trestní soudnictví, který byl jako předchozí program přijat nástrojem třetího pilíře rozhodnutím Rady a představuje tak unijní, mezivládní nástroj. Rozhodnutí bere do úvahy hlavně Haagský program (zlepšit vzájemnou důvěru v rámci soudnictví) a dále rámcový vzdělávací program AGIS. Mezi obecné cíle tohoto programu patří: podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v trestních věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře; podporovat slučitelnost vnitrostátních předpisů v míře nezbytné pro zlepšení soudní spolupráce, podporovat omezování stávajících právních překážek při této spolupráci v zájmu posilování koordinace vyšetřování a zlepšení slučitelnosti stávajících soudních systémů členských států Unie, s cílem zajistit tak potřebnou provázanost na vyšetřování prováděné donucovacími orgány; zlepšit výměnu informací a podporovat vzdělávání soudců včetně napojených profesí; 22 Úřední věstník EU č. L 153,

14 dále zlepšovat vzájemnou důvěru v zájmu zajištění ochrany práv obětí a obžalovaných. Mezi konkrétní cíle programu patří podpory vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků, podpora sbližování trestního práva hmotného a zavádění minimálních norem v trestním právu procesním, dále zlepšení výměny informací hlavně z národních trestních rejstříků (zavedení evropského počítačového systému) a působení na posílení spolupráce s Eurojustem Pokud jde o vzájemné doplňování program usiluje o součinnost a vzájemné doplňování tohoto programu s ostatními nástroji Unie a Společenství, zejména se zvláštním programem Civilní soudnictví, jakožto součástí obecného programu Základní práva a spravedlnost a s obecnými programy Bezpečnost a ochrana svobod a Solidarity a řízení migračních toků. Všechny tři uváděné programy mají některá ustanovení stejná / obdobná jako jsou: - finanční podpora Společenství může mít právní formu grantů nebo veřejných zakázek, - rozhodnutí se nepoužijí na záležitosti upravené (novým) finančním nástrojem pro civilní ochranu, - usilování o součinnost, soudružnost a vzájemné doplňování těchto tří programů a také s dalšími (v programech citovanými) nástroji Unie a Společenství, - Evropská komise zajistí při realizaci těchto programů ochranu finančních zájmů Společenství zejména prostřednictvím OLAF (podrobněji viz kapitola XIV). U posledních dvou unijních programů platí: - Evropské komisi je nápomocen výbor (s jednacím řádem) složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Výbor přijímá stanovisko k návrhu opatření předloženého Komisí postupem stanoveným v článku 205 odst. 2 Smlouvy o založení ES t.j. většinou podle přidělené váhy hlasů členským státům. - od 1. ledna 2007 se nahrazuje odpovídající ustanovení rozhodnutí Rady č. 2002/630/SVV z 22. červenmce 2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (AGIS) 23 (k programu AGIS srov. kapitolu XI). Str Úřední věstník EU č. L 2003,

15 Nové členské státy Evropské unie (kromě Kypru, Bulharska a Rumunska) a také Švýcarsko se mají připojit k schengenskému prostoru od 1. ledna Kontroly na letištích budou zrušeny v březnu Kypr se má připojit po zavedení SIS II. Znamená to volné cestování po celé Unii s tím, že na vnitřních hranicích nebudou prováděny kontroly a hraniční přechody tak ztratí svůj původní smysl. Přes hranice tak bude možné projet bez zastavení a bez nutnosti ukazovat občanský průkaz nebo pas. Pohraniční policie bude stažena do vnitrozemí a posílí např. dopravní policii. Do schengenského systému jsou plně zapojeny rovněž dvě nečlenské země Unie Norsko a Island a se Švýcarskem a Lichtenštejnskem byly podepsány asociační dohody. Švýcarsko přistoupení odsouhlasilo referendem v červnu Dnes již Evropská unie otevřela dveře schengenské spolupráci i státům ESVO / EHP. V omezeném rozsahu se účastní schengenské spolupráce také Spojené království a Irsko - zmíněné kontroly na hranicích s nimi však zůstávají zachovány. Předpokládaným zapojením do schengenského prostoru Švýcarska a Lichtenštenska se odstraní ostrov hraničních kontrol osob uprostřed Evropy. V návaznosti na výsledky jednání s Evropskou unií přijdou na řadu kandidátské země a potencionální kandidátské státy Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Srbsko a Černá hora, Albánie, Bosna a Hercegovina. Str Další nástroje bezpečnostní spolupráce 5.1. Prümská smlouva V souvislosti s naším tématem nelze nevzpomenout tzv. Prümskou smlouvu z května sjednanou mezi sedmi členskými státy Unie o prohloubení přeshraniční spolupráce včetně spolupráce v boji s terorismem a přeshraniční kriminalitou. I když se tato smlouva nedotýká přímo evropského práva a je tedy mimo rámec práva ES/EU, je otevřená přístupu každého členského státu Unie. Z tohoto pohledu připomíná tato smlouva původní schengenskou úpravu před Amsterodamem. Přitom se počítá s tím, že bude po třech letech po jejím vstupu v platnost předložena iniciativa ohledně převedení této smlouvy do právního rámce Evropské unie (článek 1). 24 Smlouva mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou o prohloubení přeshraniční spolupráce, zejména za účelem potírání terorismu, přeshraniční kriminality a nelegální migrace (tzv. Prümská dohoda) uzavřená v Prümu 27. května (Dokument Rady č /05). Dostupné na <thhp://www.statewatch.org/news/2005/aug/prum-convention.pdf> 15

16 Spolupráce na základě této smlouvy tak probíhá mimo orgány a instituce EU, což znamená, že je mimo jejich kontrolní funkce včetně Evropského parlamentu. Ve vztahu k právu Unie smlouva proklamuje přednost unijní úpravy včetně té, která bude přijata v budoucnu s tím, že obecně neovlivňuje závazky přijaté v rámci jiných mezinárodních smluv (bilaterálních či multilaterálních). Dokument zakotvuje tyto formy spolupráce: přístup smluvních stran prostřednictvím kontaktních míst k některým údajům v databázích DNA a v databázích daktyloskopických otisků a stop, získávání molekulárně genetického materiálu a předávání profilů DNA, přístup do databáze registru vozidel, předávání informací a osobních údajů do zahraničí v souvislosti s akcemi velkého rozsahu s přeshraničním prvkem, předávání informací za účelem zabránění teroristickým trestným činům, bezpečnostní doprovody pro leteckou bezpečnost, opatření k potírání nelegální migrace, společné formy nasazení, opatření při hrozícím nebezpečí, poskytování pomoci při událostech velkého rozsahu, katastrofách a závažných haváriích. Smlouva obsahuje odkazy na respektování základních práv, jak vyplývají z Listiny základních práv Unie, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i ze společných ústavních tradic zúčastněných států. Cílem této smlouvy je zintenzivnit spolupráci v oblasti boje proti terorismu, nelegální migraci a přeshraniční kriminalitě, a to především zlepšením mechanismu výměny informací včetně zajištění náležitého stupně ochrany osobních údajů. Ustanovení k ochraně údajů (kapitola 7) se pak odvolávají na Úmluvu Rady Evropy z 28. ledna 1981 o zpracování osobních údajů při respektování Doporučení č. R(87) Výboru ministrů Rady Evropy z roku 1987 upravující užívání osobních údajů v policejním sektoru. Za zmínku stojí, že v případě práva dotčených osob na informace včetně práva na opravu či vymazání informací o nich vedených se smlouva odvolává na obecnou, základní směrnici č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tedy na komunitární právní předpis ES (článek 40). 16

17 Smlouva mj. zavádí opatření za účelem zlepšení výměny informací pokud jde o DNA a otisky prstů. Zvláště problematika DNA v relaci na princip dostupnosti informací podle Haagského programu je předmětem polemik nejen pokud jde o technickou stránku předávání, ale také pokud jde o otázku právní ITERPOL Viz samostatné pojednání pod bodem 8 této internetové stránky Str. 376 Současný rámec evropské spolupráce v oblasti civilní ochrany je založen na těchto třech právních nástrojích (programech): Mechanismus zesílené spolupráce Společenství v oblasti civilní ochrany. Finanční nástroj pro civilní ochranu. Rámec společenství pro spolupráci na úseku znečištění moří Finanční nástroj pro civilní ochranu (2007) Zmíněný druhý Akční program s původní platností do konce roku 2004 byl následně prodloužen do konce roku Tento předpis byl nahrazen rozhodnutím Rady z března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu ( Finanční nástroj nebo Rozhodnutí ), které se vztahuje na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Tímto rozhodnutím se zřizuje finanční nástroj pro civilní ochranu na podporu a doplnění úsilí členských států Unie chránit, a to především obyvatelstvo, ale také životní prostředí a majetek včetně kulturního dědictví v případě pohrom a teroristických činů, a na podporu Mechanismu zesílené spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní ochrany. Účelem tohoto finančního nástroje je vytvoření předpisu ES, na jehož základě může být poskytována finanční pomoc, a to jako příspěvek ke zlepšení účinnosti odezvy na závažné mimořádné události: zejména v rámci Mechanismu zesílené spolupráce mezi Společenstvím a členskými státy při asistenčních zásazích (rozhodnutí č. 2001/792/ES,Euratom), i jako příspěvek k posílení opatření prevence a připravenosti na všechny druhy mimořádných událostí jako jsou přírodní a člověkem způsobené pohromy, teroristické činy včetně chemického, biologického, radiologického a jaderného (CBRN) terorismu a technologické, radiologické nebo ekologické havárie včetně opatření, která byla již přijata na základě původního akčního plánu. 17

18 Finanční nástroj, jehož uživatelem je shora citovaný Mechanismus zesílené spolupráce při zásazích ( Mechanismus ) by měl přispět k vytvoření systémů, které by Mechanismus podpořily účinným a integrovaným systémem detekce a včasného varování, který může členské státy a Společenství varovat před pohromami, které by mohly zasáhnout území členských států. Členské státy v této souvislosti odpovídají za poskytnutí vybavení a dopravy pro pomoc v oblasti civilní ochrany, kterou nabízejí v rámci Mechanismu včetně odpovídající logistické podpory. Komise však hraje roli při podpoře členských států tím, že usnadňuje společné využívání zdrojů dopravy a vybavení členských států. Finanční pomoc na základě tohoto rozhodnutí se v oblasti odezvy v rámci Mechanismu vztahuje na tyto akce: vysílání odborníků na vyhodnocení a koordinaci při poskytování pomoci; podpora členských států v získání přístupu ke zdrojům vybavení a dopravy. Významnou koordinační úlohu zde hraje bezpečný společný komunikační a informační systém pro případy mimořádných událostí (CECIS), jakož i nástroje umožňující komunikaci a sdílení informací mezi monitorovacím a informačním střediskem Mechanismu (MIC) a kontaktními místy členských států a jiných účastníků v rámci Mechanismu. Prostřednictvím CECIS probíhá celá krizová komunikace. Z důvodu soudružnosti se finanční nástroj nevztahuje na akce, které spadají do oblasti působnosti rozhodnutí Rady č. 2007/124 z 12. února 2007, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod 25 nebo která souvisejí s udržováním práva a pořádku a se zajištěním vnitřní bezpečnosti (členského státu). Na druhé straně tento finanční nástroj zahrnuje reakce na mimořádné události havarijního znečištění moře prostřednictvím Mechanismu zesílené spolupráce. 26 Umožňuje se rovněž účast třetích zemí na tomto finančním nástroji (kandidátským a též i ostatním) s tím, že v případě zásahu ve třetích zemích by měla být zajištěna koordinace a soulad s akcemi mezinárodních organizací a agentur, zejména těch, které jsou součástí systému OSN. 25 Úřední věstník EU L 58, , s Platnost rozhodnutí č. 2850/2000/ES z 20. prosince 2000 o stanovení rámce Společenství pro spolupráci v oblasti havarijního nebo záměrného znečišťování moře skončila k 31. prosinci

19 Předpis obsahuje rovněž opaření k předcházení nesrovnalostem a podvodům ve smyslu ochrany finančních zájmů Společenství podle příslušných právních předpisů ES/EU včetně uplatňování pravomocí OLAF. Předmětné rozhodnutí obsahuje v preambuli doložku k zásadě subsidiarity a proporcionality tohoto znění: Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně, a může jich být s ohledem na rozsah a účinky akcí, jež mají být financovány na základě tohoto (finančního) nástroje, a na prospěch, pokud jde o snížení počtu lidských obětí a raněných a zmírnění environmentálních, hospodářských a hmotných škod lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o (založení) ES. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Na rozdíl od svého předchůdce akčního programu je tento nový finanční nástroj šířeji využitelný s tím, že umožňuje členským státům žádajícím o finanční podporu na dopravu jejich pomoci uhradit nejméně 50% obdržených finančních prostředků nejpozději do 180 dnů po zásahu. Pokud jde o rozpočtové zdroje je finanční referenční částka pro provádění finančního nástroje na období let 2007 až 2013 stanovena na 190 milionů eur. Rozhodnutí se vztahuje rovněž na státy EHP. Str. 380 POZNÁMKA: V současné době je v konečném stádiu schválení nového předpisu, který nahradí stávající Mechanismus Společenství v oblasti civilní ochrany, jehož platnost vypršela koncem roku Již připravený návrh rozhodnutí o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství 27 by měl být schválen do konce roku Tento návrh nového Mechanismu přímo souvisí s rozhodnutím Rady z března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu. Str. 400 c) Vojenský výbor EU složený z vojenských expertů s poradní funkcí. 27 Materiál Rady EU z 16. června 2007, 10482/07, ve věci: Návrh rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze). 19

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. června 2008 (13.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0072 (COD) 10587/08 SOC 358 CODEC 761 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA JUDr. Aleš ZPĚVÁK JUDr. Tereza JONÁKOVÁ Policejní akademie České republiky v Praze katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA Úvod České právo prošlo v

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Evropské Unií. Michel Jacob Caettano Joao

Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Evropské Unií. Michel Jacob Caettano Joao Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Michel Jacob Caettano Joao Politika ochranu spotřebitele v V osmadvaceti členských státech Evropské unie žije téměř půl miliardy potenciálních

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Procesní otázky na úseku kapitálového trhu Upozornění: Závěry formulované v tomto materiálu jsou

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více