Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice. Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice. Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR"

Transkript

1 Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR Relevantní doplnění a změny zapracované do textu učebnice : PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast justice a vnitřních věcí) 4. dopracovaného konzolidované vydání. Praha: Linde Praha, listoppad 2007 Str. 7 Obsahu: 3. Komentář vybraných základních práv Listiny 3.1. Zákaz diskriminace 3.2. Právo na řádnou správu 3.3. Právo na přístup k dokumentům KAPITOLA VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EVROPSKÉM PRÁVU 1. Oblast komunitárního práva (ES) 1.1. Základní východiska 1.2. Acquis communautaire Společenství 1.3. Pracovní skupina WP Evropský inspektor ochrany údajů 2. Oblast třetího pilíře 2.1. Právní základ 2.2. Doporučení Rady Evropy pro policejní sektor 2.3. Institucionální zajištění 2.4. Návrh právního aktu k ochraně údajů 3. Aplikace acquis do českého práva 4. Otázka vyváženosti bezpečnostních opatření v legislativě Str. 8 Obsahu: 6. Zvláštní programy v rámci programu Základní práva a spravedlnost (2007) 6.1. Program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků 6.2. Program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní 6.3. Program Trestní soudnictví 1

2 Str. 11 Obsahu: 5. Další nástroje bezpečnostní spolupráce 5.1. Prümská smlouva 5.2. INTERPOL K historii Interpolu Statut, orgány, struktura a cíle Interpolu Telekomunikační síť Interpolu Prostředky spolupráce Role Interpolu v boji s terorismem Interpol Praha Str. 18 Za uvodem: 4. DOPRACOVANÉ KONZOLIDOVANÉ VYDÁNÍ Toto 4. vydání základní učebnice obsahuje hlavně aktualizaci a doplnění v návaznosti na neprůchodnost návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu z října 2004 a na vstup dvou nových členských států do Evropské unie. Současně byly zapracovány nové právní akty ES/EU a politické dokumenty Evropské unie. Toto vydání učebnice začíná též sloužit pro výukové účely Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž z tohoto důvodu byly do učebnice zapracovány problematiky kapitola VI týkající se ochrany osobních údajů v evropském právu a dále byla zapracována některá témata týkající se základních práv Unie. Důvodem dalších změn byly rovněž požadavky didaktické a zároveň i požadavky samotné policejní praxe (tzv. Prümská smlouva, Interpol). Některá témata (volný pohyb osob, vzdělávací aktivity Unie v bezpečnostní oblasti) byly přepracovány tak, aby lépe vyhovovaly studijním potřebám. Změny, které obsahuje toto nové vydání jsou vyznačené na prezentované internetové stránce Policejní akademie ČR Evropské právo. Žeravice, říjen 2007 Autor Doplňky v samotném textu učebnice: Str. 50 Rada EU plní těchto šest hlavních funkcí: 2

3 schvaluje akty evropského práva (často spolu s Evropským parlamentem), koordinuje hospodářské politiky členských států Unie, jménem Evropské unie uzavírá smlouvy s jednotlivými státy nebo mezinárodními organizacemi, společně s Parlamentem schvaluje rozpočet, rozvíjí Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, koordinuje spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí. Str. 51 Existuje několik Rad, 1 složených COREPER je složen z velvyslanců jednotlivých členských států při Evropském společenství, resp. jejich zástupců. COREPER I se skládá ze zástupců velvyslanců a COREPER II z velvyslanců. Oběma pak předsedá příslušný zástupce státu, který má předsednictví. V praxi je přibližně 90 % všech rozhodnutí provedeno na úrovni COREPERU, nikoliv na úrovni Rady. Funkce Rady EU tak spíše představuje pozici demonstrace legitimity rozhodování v rámci Unie. 2 Str. 51 Při hlasování kvalifikovanou většinou je zapotřebí naplnit princip tzv. trojí většiny: Obligatorně pokud jde o návrhy Komise (těch je většina) musí se vyslovit pro návrh nadpoloviční většina členských států. U ostatních rozhodnutí (oblast II. a III. pilíře) musí být podpora dvoutřetinová, a současně návrh získá 255 kladných hlasů z celkových 345, což představuje 74 %. Fakultativně každý členský stát v Radě (zastoupený ministrem) může po schválení podle obligatorního postupu požádat o ověření, zda kladné hlasy představují alespoň 62 % celkové populace Unie. Není-li tato podmínka splněna, návrh není přijat. 1 Aktuálně má Rada EU těchto devět formací: Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERG); Rada Listoppad 2007, pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN); Rada pro justici a vnitřní věci (JHA); Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti spotřebitele (EPSCO); Rada pro konkurenceschopnost; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku; Rada pro zemědělství a rybolov; Rada pro životní prostředí; Rada pro školství, mládež a kulturu. Bližší informace jsou dostupné na <http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showpage.asp> 2 Blíže viz Příručka pro státní správu k zapojení do činnosti Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2004, s. 23 an. 3

4 Str. 66 Pro zavedení eura musí členský stát splnit tzv. maastrichtská kritéria, kterými jsou: deficit veřejných financí nesmí překročit tři procenta HDP, celkový veřejný dluh země nesmí přesáhnout 60 procent HDP, průměrná míra inflace se nesmí dostat na víc než 1,5 procenta průměru tří členských států s nejnižší inflací, dlouhodobé úrokové sazby nemohou překročit o víc něž dvě procenta průměr tří členských států s nejnižšími sazbami. Str Komentář vybraných základních práv Listiny 3.1. Zákaz diskriminace Článek 21 Listiny je tohoto znění: Zákaz diskriminace 1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. 2. V rámci uplatňování Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii a bez dotčení zvláštních ustanovení těchto smluv se zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti. Komentář Odstavec 1 se opírá o článek 13 Smlouvy o založení ES a článek 14 Evropské úmluvy o lidských právech stejně jako o článek 11 Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně ve vztahu ke genetice. 3 Tam, kde se shoduje s článkem 14 Evropské úmluvy, nachází uplatnění podle tohoto článku. 4 Odstavec 2 odpovídá článku 12 Smlouvy o založení ES a podle toho má odpovídající uplatnění. Obsahově je toto ustanovení fakticky identické s článkem 13 Smlouvy o založení ES. V porovnání s Evropskou úmluvou o lidských právech můžeme hovořit o 3 Text viz sdělení MZV č. 96/2001 Sb. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 4 Podrobněji ke komentářům jednotlivých článků Listiny viz <http://www.europarl.eu.int/charter/>. Dále bylo využito stránka How the Charter was drawn up - The sources of rights. 4

5 pokročilejší či preciznější úpravě, neboť Listina obsahuje navíc diskriminační důvody spočívající ve zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. Rovněž zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti a zásada rovnosti mezi muži a ženami čerpají, resp. jsou recipovány z konkrétních ustanovení primárního práva Smluv ES/EU, a jsou taktéž obsažena v Evropské úmluvě o lidských právech. 5 K tomuto výkladu organicky přináleží rovněž otázka reintegrace občanů třetích zemí. Evropská unie podniká důležité kroky - právní, organizační a věcné - s nemalými finančními náklady a politickým úsilím k tomu, aby se tyto osoby reálně začleňovaly do domácí společenské struktury. Tento proces však neprobíhá vždy jednoduše, neboť jde často o osoby s obtížnou adaptibilitou z důvodů odlišné kultury, resp. i s diametrálně odlišnými životními hodnotami a prioritami a zejména pak sociálním statusem. Nezřídka jde o to, že tyto skupiny osob ani neprojevují dostatečný zájem a energii směrem k začlenění do společnosti státu Unie, ve kterém sídlí a někdy se dokonce staví proti autoritě státu a jeho základním společenským, právním a etickým hodnotám. To pak často vzbuzuje nevoli u občanů Unie, kteří by spíše očekávali vstřícný a vděčnější přístup těchto osob k pomoci, která je jim poskytována rovněž z jejich daní a někdy i na úkor jejich bezpečnosti a pohodlí. Projevem tohoto stavu jsou i různé náhledy domácí společnosti na přistěhovalce a postoje označované za diskriminační. Důležitý dokument v souvislosti s naším výkladem představují - Akční program Společenství pro boj s diskriminací z roku a směrnice Rady z roku 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ Právo na řádnou správu Článek 41 Listiny je tohoto znění: Právo na řádnou správu 5 K článkům 21 a 23 Listiny týkající se zákazu diskriminace a rovnosti mezi muži a ženami dále srov. Úmluva o politických právech žen z r (č. 46/1955 Sb.). Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z r (č. 62/1987 Sb.). Úmluva o stejné odměně zaměstnaných mužů a žen za stejnou práci, přijatá Mezinárodní organizací práce v r (Úmluva MOP č. 100). Úmluva o státním občanství vdaných žen z r (č. 72/1962 Sb.). Deklarace Valného shromáždění OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace z r (dok. OSN A/RES/1904/XVIII) a navazující Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z r Mezinárodní úmluva o potlačování a trestání zločinu apartheidu z r.1973 Sb.(č. 116/1976 Sb.). Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z r (č.120/1976 Sb.). 6 Zavádění rovnosti do praxe. Akční program Společenství pro boj s diskriminací. Lucemburk: Úřad pro úřední listy ES, Více informací na <www.ec.europa.eu/antidiscrimination> 7 Směrnice rady č. 2000/43/ES z 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (32000L0043). Členským státům se mj. ukládá zavedení důkazního břemene (zpět) na odpůrce, jakmile vznikne domněnka diskriminace, a pokud se tato situace prokáže (to neplatí pro trestní řízení). 5

6 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. 2. Toto právo zahrnuje především a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout; b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství; c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí. 3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce. 4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom ze smluvních jazyků a musí obdržet odpověď ve stejném jazyce. Komentář Článek 41 se opírá o právo Společenství, jehož význam se vyvinul pomocí soudních rozhodnutí, která stanovila zvláště zásadu řádné (dobré) správy. 8 Co se týče povinnosti institucí a orgánů EU odůvodnit své rozhodnutí lze se odkázat na článek 253 Smlouvy o založení ES. V odstavci 3 je zakotveno právo garantované článkem 288 Smlouvy o založení ES. V odstavci 4 je zakotveno právo garantované článkem 21 odst. 3 Smlouvy o založení ES. Podle článku 52 odst. 2 Listiny nalézají tato práva uplatnění v rámci podmínek a limitů stanovených ve smlouvě. Právo na účinnou soudní ochranu, které zde hraje významnou roli, je zaručeno článkem 47 Listiny. Jedná se o tato práva obsažená v tzv. právu na řádnou správu (right for good administration): * právo, aby instituce a orgány EU rozhodovaly o záležitostech nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě, * právo každého být slyšen před přijetím správního opatření, které by se ho mohlo 8 Konkrétní citace judikatury ESD, jakož i podrobnější komentář k těmto vybraným a rovněž i ostatním článkům Listiny viz PIKNA, B. Evropská unie vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje s mezinárodním terorismem). Praha: Linde Praha, 2002, s Dále lze využít hlavně pojednání k ochraně základních práv v Unii publikované internetové stránce PA ČR <http://www.polac.cz/g2/view.php?eu/index.html> 6

7 nepříznivě dotknout, * právo každého na přístup k určitým potřebným dokumentům o něm, * povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí, * právo na náhradu škody ze strany Společenství, 9 a * právo komunikovat písemně s institucemi Unie v jednom ze smluvních jazyků. Toto poslední právo ohledně komunikace s institucemi a orgány EU reflektuje článek 21 Smlouvy o založení ES, který umožňuje komunikovat s institucemi a orgány EU v rámci těchto jazyků buď v jazyce mateřském nebo v jazyce, který osoba nejlépe ovládá. Listina toto právo přiznává každé osobě na rozdíl od článku 21 Smlouvy o založení ES, který je přiznává pouze občanům Evropské unie. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že velká část těchto práv jsou obsahově a rovněž i sledovaným účelem blízká právům obsaženým v kapitole VI Listiny pojednávající o otázkách trestně procesních zásad s tím, že článek 41 Listiny lze začlenit do problematiky evropského správního práva. Toto právo zakotvené v článku 41 Listiny lze opřít a dovodit rovněž z příslušné judikatury Evropského soudního dvora jako jsou zásada řádné (dobré) správy nebo právo na spravedlivé zacházení ze strany institucí a orgánů EU. Mezi ostatními právy stvrzenými (sankcionovanými) judikaturou Evropského soudního dvora a zásadami k tomu se vztahujícími, mohou být zmíněny právo na obhajobu osoby (přístupem ke svému spisu), která je disciplinárně stíhána, právo na obhajobu rovněž v jiné podobě, jakož i stejná práva jako základ profesního tajemství ve vztazích mezi advokátem a jeho klientem a dále rozsudek uznávající tzv. stav nouze. Lze rovněž vzpomenout judikát zmiňující ochranu legitimní důvěry. V tomto ohledu se také na základě inspirace judikaturou Evropského soudního dvora, která rozvinula princip právního společenství, 10 tento princip nyní objevuje zakotven v Listině. Právní společenství zahrnuje právo kterékoliv osoby být slyšena předtím než bude vydáno opatření, které by se této osoby mohlo negativně dotknout, dále právo na přístup ke 9 Otázka náhrady škody je zakotvena v článku 288 odst. 2 Smlouvy o založení ES jako případ mimosmluvní odpovědnosti k náhradě škody ze strany Společenství, přičemž se postupuje v souladu s obecnými právními zásadami společnými právním řádům členských států. 10 Viz ARNOLD, R. Evropská Charta základních práv a svobod. Evropské právo, 2001, č. 10, Příloha, s. 9. 7

8 všem spisům veřejné správy týkající se této osoby a povinnost odůvodnit jakékoliv rozhodnutí vydané ve vztahu k dané osobě. Výklad této části úzce souvisí s pojmem právního státu, který předpokládá, že státní orgány mohou vycházet ve své činnosti pouze z platného práva a nikoli z pouhé politické moci, jejímž atributem je násilí. Takto je do velké míry vyjádřena a v konečné podobě materializována myšlenka spravedlnosti, přičemž se má zde na mysli princip právního společenství představovaný Evropskou unií a jejími orgány. V tomto kontextu je důležité, že jednotlivé prvky pojmu právního společenství jsou objektivní povahy a jsou často i procesními zárukami. 11 Součástí pojmu právního společenství je zásada určitosti právní normy jako výraz právní jistoty. Jejím výrazem je rovněž zásadní zákaz retroaktivity právních aktů ES. Dalším důsledkem principu právního společenství je zmíněná odpovědnost Společenství za škodu způsobenou jejími institucemi nebo zaměstnanci při výkonu jejich povinností. Problematika realizace práva na řádnou správu a související otázky je obsažena v Evropském kodexu řádné správní praxe z roku Právo na přístup k dokumentům Článek 42 Listiny je tohoto znění: Právo na přístup k dokumentům Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič. Komentář Toto právo je garantováno článkem 255 Smlouvy o založení ES. Podle článku 52 odst. 2 Listiny nachází toto právo uplatnění v rámci podmínek stanovených ve smlouvě. Článek 42 přiznává rovněž pro fyzické a právnické osoby bydlící nebo sídlící v některém členském státu právo na přístup k dokumentům. Na rozdíl od původního znění tohoto článku, kterým byl přístup garantován k dokumentům Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise se toto právo týká nejen zmiňovaných orgánů EU, ale je rozšířeno na dokumenty 11 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R. Evropské právo. Praha: C. H. Beck, 1999, s Viz Usnesení Evropského parlamentu o schválení Kodexu řádné správní praxe ze dne 6. září Dále srov. Evropský kodex řádné správní praxe (Evropský veřejný ochránce práv). Lucemburk: Úřad pro úřední listy ES, Podrobněji k této problematice srov. VITOVSKÁ, Helena. Listina základních práv Unie, základní aspekty a právo na dobrou správu : diplomová práce, Praha, s. Policejní akademie ČR. Vedoucí práce Bohumil Pikna. 8

9 orgánů, institucí a subjektů obecně, bez ohledu na jejich podobu (viz vysvětlení k článku 42 podaném v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu). Podstatnou součástí transparentnosti, tj. snahy přijímat rozhodnutí co nejotevřeněji a nejblíže občanovi, je právě uznání práva na přístup k dokumentům orgánů a dalších subjektů EU. V souladu s článkem 255 odst. 2 a 3 Smlouvy o založení ES byly přijaty příslušné právní předpisy ES stanovící podmínky přístupu veřejnosti k dokumentům těchto orgánů. 13 Z hlediska budoucího vývoje v této oblasti je důležité společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady EU k citovanému nařízení ES, 14 ve kterém se uvádí, že rovněž instituce a obdobné orgány vytvořené zákonodárcem by měly zavést předpisy upravující přístup k jejich dokumentům, které by byly v souladu s tímto nařízením. Je třeba vidět, že toto právo na přístup k dokumentům je širší nežli pouhý přístup k textům samotných právních aktů ES/EU, například na internetu (CELEX JUSTIS) nebo v Úředním věstníku EU, což nepředstavuje problém. Citovaný článek 255 SES je třeba interpretovat při paralelní aplikaci článku 1 Smlouvy o EU, který stanoví prvořadou zásadu vyjádřenou slovy: Tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanovi. Z tohoto citovaného článku by mělo logicky vyplynout, že sleduje perspektivu rozvoje zásady otevřeného rozhodování v návaznosti na celkový rozvoj a prohlubování demokratických zásad na úrovni Unie / Společenství. Přitom citovaný článek 1 Smlouvy o EU dotýkající se cílů a účelu Evropské unie je zasazen vedle dalších stěžejních ustanovení, které odkazují na demokratické tradice členských států Unie. Lze říci, že zásada otevřeného rozhodování orgánů Unie je v nastávající fázi rozvoje Evropské unie velmi aktuální a prioritní a fakticky na stejné úrovni jako zásada subsidiarity - i když tyto zásady mají různou právní povahu. 15 V této souvislosti lze uvést judikát Evropského soudního dvora ve věci Hautala z roku 1999, který interpretuje zásadu proporcionality a řádné (dobré) státní správy, stejně jako zásadu co nejširšího možného přístupu k dokumentům Srov. hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (32001D1049). Rozhodnutí Rady č. 2001/840/ES z 29. listopadu 2001, kterým se mění jednací řád Rady (32001D0840). Rozhodnutí Komise č. K (2001) 3714 z 5. prosince 2001, kterým se mění její jednací řád (32001D0937). 14 Společné prohlášení k nařízení (ES) č. 3049/2001 Evropského parlamentu a Rady z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (32001C0627(01). 15 Blíže k tomuto tématu CURTIN. Deirdre M. Citizens Fundamental Right of Acces to EU Information: An Envolving Digital Pasepautout? Common Market Law Review 37, No 1 February Printed in the Netherlands, pgs Viz judikát ESD ve věci 14/98 Hautala z 19. července 1999, SbSD

10 Problematika veřejného přístupu k informacím Unie a jejím dokumentům nabyla na významu zejména s ohledem na značný pokrok v informačních technologiích. Zvláště elektronická média umožnila a zjednodušila širší veřejný přístup občana k těmto informacím. Důsledkem tohoto vývoje je neustálý rozvoj internetové sítě všech výkonných a legislativních orgánů Unie obsahující rozsáhlé informace nejen o činnosti, struktuře a úkolech toho kterého orgánu, ale i o nejdůležitějších diskutovaných dokumentech. Z přijatých právních předpisů ES v dané záležitosti vyplývá, že utajované dokumenty nebo jejich části i nadále nespadají pod obecnou zásadu přístupu k dokumentům, ale představují jednu ze specifických výjimek k obecné zásadě otevřenosti. To se týká zvláště některých dokumentů přijatých v rámci spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí a v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tyto výjimky však musí být zvažovány s ohledem na vlastní povahu konkrétního dokumentu vztahující se k vnější a vnitřní bezpečnosti a vztahům se třetími zeměmi, kde může být žádoucí důvěrnost a utajenost obsahu textu.tato výjimka se však aplikuje pouze tehdy, kdy důvod je dostatečně závažný a představuje odůvodnění pro postup, kdy zájem na utajení musí mít přednost před obecným zájmem (občana) na přístupu k dokumentu. Vzhledem ke shora uvedenému však vyplývá, že tato výjimka by neměla být aplikována vždy automaticky a paušálně, dokonce ani v případě, kdy cizinec požádá o přístup k dokumentům týkajících se oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky nebo soudní a policejní spolupráce. Typicky se může jednat o problém s dokumenty acquis Schengenu utajovaného charakteru v souvislosti se začleněním schengenského acquis do rámce Evropské unie. Z důvodu legislativně právního pod článek 255 SES nespadá problematika Europolu, Prümské smlouvy nebo množství dokumentů zpracovávaných různými pracovními skupinami na úseku justice a vnitřních věcí. Str. 130 KAPITOLA VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EVROPSKÉM PRÁVU Viz samostatné pojednání pod bodem 6 této internetové schránky Str Zvláštní programy v rámci programu Základní práva a spravedlnost (2007) 10

11 Za účelem úspěšné realizace prostoru svobody, bezpečnosti a práva v duchu Haagského programu 17 byly s platností od 1. ledna 2007 přijaty tyto tři zásadní právní akty, jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost (někdy též označeno jako Bezpečnost a ochrana svobod): 18 a) rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, 19 b) rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní, 20 c) rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Trestní soudnictví. 21 Návrhy předmětných rozhodnutí Rady byly předloženy Komisí již v dubnu 2005 s tím, že tyto tři zvláštní programy jsou součástí nového fiannčního výhledu na období Program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků První program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností představuje jako jediný z těchto tří nástrojů komunitární předpis ES. Navazuje (bere do úvahy) základní prvky ochrany osob a kritické infrastruktury v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Akční plán EU v boji proti terorismu z roku 2004, Program solidarity EU v oblasti následků teroristických hrozeb a útoků z roku 2004, Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) z roku 2005, novou strategii Unie pro boj proti terorismu z roku 2005 (aspekty prevence, ochrany, stíhání a reakce), a dále bere do úvahy mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce v oblasti civilní ochrany a přirozeně též Haagský program z roku Dokumenty, na které se odvoláváme jsou předmětem konkrétních pojednání v dalších kapitolách této učebnice. 18 Materiál Rady EU, 5443/1/07, Brusel 9. února 2007, Věc: Nové finanční rámce na období let ; Obecný program v oblasti bezpečnosti a ochrany svobod zvláštní program v oblasti prevence, připravenosti a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností - zvláštní program v oblasti předcházení trestné činnosti a boji proti ní. Obecný program v oblasti základních práv a spravedlnosti zvláštní program v oblasti trestního soudnictví. 19 Rozhodnutí Rady č. 2007/124 z 12. února 2007, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností. (Úřední věstník EU č. L 58, , s. 1). 20 Rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní. Předkládací materiál Rady EU, 16945/3/06, 8. února Rozhodnutí Rady, kterým se na období zavádí zvláštní program Trestní soudnictví. Předkládací materiál Rady EU, 16945/3/06, 8. února

12 Tímto právním aktem sleduje Společenství přispět k přijetí nezbytných opatření k tomu, aby zabránilo teroristům útočit na hodnoty demokracie, právního státu, otevřené společnosti, svobody občanů a společností a omezilo dopady útoků. Cílem tohoto rozhodnutí je přispět k podpoře úsilí členských států Unie k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti rizikům spojeným s teroristickými útoky a jinými souvisejícími riziky v oblasti bezpečnosti. Cílem programu je přispívat k zajištění ochrany v takových oblastech, jako je krizové řízení, životní prostředí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudružnost, oblasti terorismu a jiných rizik, spojených s bezpečností v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Dokument kromě jiného definuje pojmy prevence a připravenost, zvládání následků a kritická infrastruktura s tím, že prvořadou odpovědnost za ochranu kritické infrastruktury mají členské státy, majitelé, provozovatelé a uživatelé, kteří jsou definováni jako organizace, které provozují a využívají infrastrukturu za účelem podnikání a poskytování služeb. Členské státy mají proto prvořadou odpovědnost za provádění posuzování rizik a hrozeb. Akce Evropské komise spolu s odpovídajícími nadnárodními projekty jsou zásadními opatřeními k dosažení integrovaného a koordinovaného přístupu Společenství. Současně se umožňuje třetím zemím a mezinárodním organizacím podílet se na nadnárodních projektech. Přijaté postupy mají zajistit vzájemné doplňování s jinými programy Společenství a Unie, jakými jsou například Fond solidarity Evropské unie a finanční nástroj pro civilní ochranu, mechanismus na podporu zesílené spolupráce v oblasti civilní ochrany nebo sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní V pořadí druhý program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní představuje unijní nástroj přijatý v rámci třetího pilíře na základě Smlouvy o EU. Rozhodnutí (EU) bere v úvahu, že k ochraně svobody a bezpečnosti občanů a společnosti před trestnou činností by měla Unie zavést nezbytná opatření, která jsou zaměřena na účinné a efektivní předcházení všem formám trestné činnosti, jejich odhalování, objasňování a stíhání, především v přeshraničních případech. Do úvahy jsou brány dokumenty a nástroje Unie jako je Haagský program, prohlášení o terorismu ze září 2001 a března 2003 či Evropská protidrogová strategie z prosince

13 Důležitý nástroj zde představuje nařízení Rady č. 2001/427/SVV z 28. května 2001, 22 kterým byla zřízena Evropská síť pro předcházení trestné činnosti. Obecným cílem programu je přispět k vysoké úrovni bezpečnosti občanů předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní, zejména proti terorismu, obchodu s lidmi a trestným činům proti dětem, nedovolenému obchodu s drogami a nedovolenému obchodu se zbraněmi, korupci a podvodům. Pokud jde o konkrétní cíle program se skládá ze čtyř témat: d) předcházení trestné činnosti a kriminologie, e) vymáhání práva, f) ochrana a podpora svědků, g) ochrana dětí. Program je určen donucovacím orgánům, jiným veřejným nebo soukromým subjektům, činitelům a orgánům včetně místních, regionálních a celostátních orgánů, sociálních partnerů, univerzit, statistických úřadů, nevládních organizací, subjektů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a odpovídajících mezinárodních orgánů Program Trestní soudnictví V pořadí třetím je zvláštní program Trestní soudnictví, který byl jako předchozí program přijat nástrojem třetího pilíře rozhodnutím Rady a představuje tak unijní, mezivládní nástroj. Rozhodnutí bere do úvahy hlavně Haagský program (zlepšit vzájemnou důvěru v rámci soudnictví) a dále rámcový vzdělávací program AGIS. Mezi obecné cíle tohoto programu patří: podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v trestních věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře; podporovat slučitelnost vnitrostátních předpisů v míře nezbytné pro zlepšení soudní spolupráce, podporovat omezování stávajících právních překážek při této spolupráci v zájmu posilování koordinace vyšetřování a zlepšení slučitelnosti stávajících soudních systémů členských států Unie, s cílem zajistit tak potřebnou provázanost na vyšetřování prováděné donucovacími orgány; zlepšit výměnu informací a podporovat vzdělávání soudců včetně napojených profesí; 22 Úřední věstník EU č. L 153,

14 dále zlepšovat vzájemnou důvěru v zájmu zajištění ochrany práv obětí a obžalovaných. Mezi konkrétní cíle programu patří podpory vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků, podpora sbližování trestního práva hmotného a zavádění minimálních norem v trestním právu procesním, dále zlepšení výměny informací hlavně z národních trestních rejstříků (zavedení evropského počítačového systému) a působení na posílení spolupráce s Eurojustem Pokud jde o vzájemné doplňování program usiluje o součinnost a vzájemné doplňování tohoto programu s ostatními nástroji Unie a Společenství, zejména se zvláštním programem Civilní soudnictví, jakožto součástí obecného programu Základní práva a spravedlnost a s obecnými programy Bezpečnost a ochrana svobod a Solidarity a řízení migračních toků. Všechny tři uváděné programy mají některá ustanovení stejná / obdobná jako jsou: - finanční podpora Společenství může mít právní formu grantů nebo veřejných zakázek, - rozhodnutí se nepoužijí na záležitosti upravené (novým) finančním nástrojem pro civilní ochranu, - usilování o součinnost, soudružnost a vzájemné doplňování těchto tří programů a také s dalšími (v programech citovanými) nástroji Unie a Společenství, - Evropská komise zajistí při realizaci těchto programů ochranu finančních zájmů Společenství zejména prostřednictvím OLAF (podrobněji viz kapitola XIV). U posledních dvou unijních programů platí: - Evropské komisi je nápomocen výbor (s jednacím řádem) složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Výbor přijímá stanovisko k návrhu opatření předloženého Komisí postupem stanoveným v článku 205 odst. 2 Smlouvy o založení ES t.j. většinou podle přidělené váhy hlasů členským státům. - od 1. ledna 2007 se nahrazuje odpovídající ustanovení rozhodnutí Rady č. 2002/630/SVV z 22. červenmce 2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (AGIS) 23 (k programu AGIS srov. kapitolu XI). Str Úřední věstník EU č. L 2003,

15 Nové členské státy Evropské unie (kromě Kypru, Bulharska a Rumunska) a také Švýcarsko se mají připojit k schengenskému prostoru od 1. ledna Kontroly na letištích budou zrušeny v březnu Kypr se má připojit po zavedení SIS II. Znamená to volné cestování po celé Unii s tím, že na vnitřních hranicích nebudou prováděny kontroly a hraniční přechody tak ztratí svůj původní smysl. Přes hranice tak bude možné projet bez zastavení a bez nutnosti ukazovat občanský průkaz nebo pas. Pohraniční policie bude stažena do vnitrozemí a posílí např. dopravní policii. Do schengenského systému jsou plně zapojeny rovněž dvě nečlenské země Unie Norsko a Island a se Švýcarskem a Lichtenštejnskem byly podepsány asociační dohody. Švýcarsko přistoupení odsouhlasilo referendem v červnu Dnes již Evropská unie otevřela dveře schengenské spolupráci i státům ESVO / EHP. V omezeném rozsahu se účastní schengenské spolupráce také Spojené království a Irsko - zmíněné kontroly na hranicích s nimi však zůstávají zachovány. Předpokládaným zapojením do schengenského prostoru Švýcarska a Lichtenštenska se odstraní ostrov hraničních kontrol osob uprostřed Evropy. V návaznosti na výsledky jednání s Evropskou unií přijdou na řadu kandidátské země a potencionální kandidátské státy Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Srbsko a Černá hora, Albánie, Bosna a Hercegovina. Str Další nástroje bezpečnostní spolupráce 5.1. Prümská smlouva V souvislosti s naším tématem nelze nevzpomenout tzv. Prümskou smlouvu z května sjednanou mezi sedmi členskými státy Unie o prohloubení přeshraniční spolupráce včetně spolupráce v boji s terorismem a přeshraniční kriminalitou. I když se tato smlouva nedotýká přímo evropského práva a je tedy mimo rámec práva ES/EU, je otevřená přístupu každého členského státu Unie. Z tohoto pohledu připomíná tato smlouva původní schengenskou úpravu před Amsterodamem. Přitom se počítá s tím, že bude po třech letech po jejím vstupu v platnost předložena iniciativa ohledně převedení této smlouvy do právního rámce Evropské unie (článek 1). 24 Smlouva mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou o prohloubení přeshraniční spolupráce, zejména za účelem potírání terorismu, přeshraniční kriminality a nelegální migrace (tzv. Prümská dohoda) uzavřená v Prümu 27. května (Dokument Rady č /05). Dostupné na <thhp://www.statewatch.org/news/2005/aug/prum-convention.pdf> 15

16 Spolupráce na základě této smlouvy tak probíhá mimo orgány a instituce EU, což znamená, že je mimo jejich kontrolní funkce včetně Evropského parlamentu. Ve vztahu k právu Unie smlouva proklamuje přednost unijní úpravy včetně té, která bude přijata v budoucnu s tím, že obecně neovlivňuje závazky přijaté v rámci jiných mezinárodních smluv (bilaterálních či multilaterálních). Dokument zakotvuje tyto formy spolupráce: přístup smluvních stran prostřednictvím kontaktních míst k některým údajům v databázích DNA a v databázích daktyloskopických otisků a stop, získávání molekulárně genetického materiálu a předávání profilů DNA, přístup do databáze registru vozidel, předávání informací a osobních údajů do zahraničí v souvislosti s akcemi velkého rozsahu s přeshraničním prvkem, předávání informací za účelem zabránění teroristickým trestným činům, bezpečnostní doprovody pro leteckou bezpečnost, opatření k potírání nelegální migrace, společné formy nasazení, opatření při hrozícím nebezpečí, poskytování pomoci při událostech velkého rozsahu, katastrofách a závažných haváriích. Smlouva obsahuje odkazy na respektování základních práv, jak vyplývají z Listiny základních práv Unie, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i ze společných ústavních tradic zúčastněných států. Cílem této smlouvy je zintenzivnit spolupráci v oblasti boje proti terorismu, nelegální migraci a přeshraniční kriminalitě, a to především zlepšením mechanismu výměny informací včetně zajištění náležitého stupně ochrany osobních údajů. Ustanovení k ochraně údajů (kapitola 7) se pak odvolávají na Úmluvu Rady Evropy z 28. ledna 1981 o zpracování osobních údajů při respektování Doporučení č. R(87) Výboru ministrů Rady Evropy z roku 1987 upravující užívání osobních údajů v policejním sektoru. Za zmínku stojí, že v případě práva dotčených osob na informace včetně práva na opravu či vymazání informací o nich vedených se smlouva odvolává na obecnou, základní směrnici č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tedy na komunitární právní předpis ES (článek 40). 16

17 Smlouva mj. zavádí opatření za účelem zlepšení výměny informací pokud jde o DNA a otisky prstů. Zvláště problematika DNA v relaci na princip dostupnosti informací podle Haagského programu je předmětem polemik nejen pokud jde o technickou stránku předávání, ale také pokud jde o otázku právní ITERPOL Viz samostatné pojednání pod bodem 8 této internetové stránky Str. 376 Současný rámec evropské spolupráce v oblasti civilní ochrany je založen na těchto třech právních nástrojích (programech): Mechanismus zesílené spolupráce Společenství v oblasti civilní ochrany. Finanční nástroj pro civilní ochranu. Rámec společenství pro spolupráci na úseku znečištění moří Finanční nástroj pro civilní ochranu (2007) Zmíněný druhý Akční program s původní platností do konce roku 2004 byl následně prodloužen do konce roku Tento předpis byl nahrazen rozhodnutím Rady z března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu ( Finanční nástroj nebo Rozhodnutí ), které se vztahuje na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Tímto rozhodnutím se zřizuje finanční nástroj pro civilní ochranu na podporu a doplnění úsilí členských států Unie chránit, a to především obyvatelstvo, ale také životní prostředí a majetek včetně kulturního dědictví v případě pohrom a teroristických činů, a na podporu Mechanismu zesílené spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní ochrany. Účelem tohoto finančního nástroje je vytvoření předpisu ES, na jehož základě může být poskytována finanční pomoc, a to jako příspěvek ke zlepšení účinnosti odezvy na závažné mimořádné události: zejména v rámci Mechanismu zesílené spolupráce mezi Společenstvím a členskými státy při asistenčních zásazích (rozhodnutí č. 2001/792/ES,Euratom), i jako příspěvek k posílení opatření prevence a připravenosti na všechny druhy mimořádných událostí jako jsou přírodní a člověkem způsobené pohromy, teroristické činy včetně chemického, biologického, radiologického a jaderného (CBRN) terorismu a technologické, radiologické nebo ekologické havárie včetně opatření, která byla již přijata na základě původního akčního plánu. 17

18 Finanční nástroj, jehož uživatelem je shora citovaný Mechanismus zesílené spolupráce při zásazích ( Mechanismus ) by měl přispět k vytvoření systémů, které by Mechanismus podpořily účinným a integrovaným systémem detekce a včasného varování, který může členské státy a Společenství varovat před pohromami, které by mohly zasáhnout území členských států. Členské státy v této souvislosti odpovídají za poskytnutí vybavení a dopravy pro pomoc v oblasti civilní ochrany, kterou nabízejí v rámci Mechanismu včetně odpovídající logistické podpory. Komise však hraje roli při podpoře členských států tím, že usnadňuje společné využívání zdrojů dopravy a vybavení členských států. Finanční pomoc na základě tohoto rozhodnutí se v oblasti odezvy v rámci Mechanismu vztahuje na tyto akce: vysílání odborníků na vyhodnocení a koordinaci při poskytování pomoci; podpora členských států v získání přístupu ke zdrojům vybavení a dopravy. Významnou koordinační úlohu zde hraje bezpečný společný komunikační a informační systém pro případy mimořádných událostí (CECIS), jakož i nástroje umožňující komunikaci a sdílení informací mezi monitorovacím a informačním střediskem Mechanismu (MIC) a kontaktními místy členských států a jiných účastníků v rámci Mechanismu. Prostřednictvím CECIS probíhá celá krizová komunikace. Z důvodu soudružnosti se finanční nástroj nevztahuje na akce, které spadají do oblasti působnosti rozhodnutí Rady č. 2007/124 z 12. února 2007, kterým se na období zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod 25 nebo která souvisejí s udržováním práva a pořádku a se zajištěním vnitřní bezpečnosti (členského státu). Na druhé straně tento finanční nástroj zahrnuje reakce na mimořádné události havarijního znečištění moře prostřednictvím Mechanismu zesílené spolupráce. 26 Umožňuje se rovněž účast třetích zemí na tomto finančním nástroji (kandidátským a též i ostatním) s tím, že v případě zásahu ve třetích zemích by měla být zajištěna koordinace a soulad s akcemi mezinárodních organizací a agentur, zejména těch, které jsou součástí systému OSN. 25 Úřední věstník EU L 58, , s Platnost rozhodnutí č. 2850/2000/ES z 20. prosince 2000 o stanovení rámce Společenství pro spolupráci v oblasti havarijního nebo záměrného znečišťování moře skončila k 31. prosinci

19 Předpis obsahuje rovněž opaření k předcházení nesrovnalostem a podvodům ve smyslu ochrany finančních zájmů Společenství podle příslušných právních předpisů ES/EU včetně uplatňování pravomocí OLAF. Předmětné rozhodnutí obsahuje v preambuli doložku k zásadě subsidiarity a proporcionality tohoto znění: Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně, a může jich být s ohledem na rozsah a účinky akcí, jež mají být financovány na základě tohoto (finančního) nástroje, a na prospěch, pokud jde o snížení počtu lidských obětí a raněných a zmírnění environmentálních, hospodářských a hmotných škod lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o (založení) ES. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Na rozdíl od svého předchůdce akčního programu je tento nový finanční nástroj šířeji využitelný s tím, že umožňuje členským státům žádajícím o finanční podporu na dopravu jejich pomoci uhradit nejméně 50% obdržených finančních prostředků nejpozději do 180 dnů po zásahu. Pokud jde o rozpočtové zdroje je finanční referenční částka pro provádění finančního nástroje na období let 2007 až 2013 stanovena na 190 milionů eur. Rozhodnutí se vztahuje rovněž na státy EHP. Str. 380 POZNÁMKA: V současné době je v konečném stádiu schválení nového předpisu, který nahradí stávající Mechanismus Společenství v oblasti civilní ochrany, jehož platnost vypršela koncem roku Již připravený návrh rozhodnutí o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství 27 by měl být schválen do konce roku Tento návrh nového Mechanismu přímo souvisí s rozhodnutím Rady z března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu. Str. 400 c) Vojenský výbor EU složený z vojenských expertů s poradní funkcí. 27 Materiál Rady EU z 16. června 2007, 10482/07, ve věci: Návrh rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze). 19

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Sbližování českého práva s evropským právem v oblastech justice a vnitřních věcí se uskutečňuje za využití instrumentů základních a instrumentů specifických. Předmětem

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1 Předmět: Smlouva o Ústavě pro Evropu CIG 87/1/04 REV 1 CS OBSAH PREAMBULE ČÁST I HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE HLAVA II

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s. Data protection Aktuální stav připravované evropské legislativy ve věci osobních údajů na internetu a nejdůležitější otázky ovlivňující obsahové společnosti Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více