ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK (Terms of Reference)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK (Terms of Reference)"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK (Terms of Reference) Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Datum: Zpracoval/a: Schválil/a: Mgr. Adéla Purschová Ing. Lucie Jánová PhDr. Iva Šolcová

2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Předmět zakázky Způsob zadání zakázky Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky Zadavatel Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku Harmonogram zakázky POPIS ZAKÁZKY Kontext evaluace...4 Zdůvodnění opatření: Předmět a cíle evaluace Evaluační úkoly a otázky Požadované výstupy Uživatelé evaluace Informační zdroje a metody POPIS POŽADOVANÉ NABÍDKY Základní pokyny pro předkladatele nabídek Struktura nabídky Požadavek na zpracování nabídkové ceny HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotící kritéria Hodnotící proces Obchodní a platební podmínky Přílohy /24

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1. Předmět zakázky Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 1.2. Způsob zadání zakázky Zakázka malého rozsahu dle Operačního manuálu 1.3. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 1.4. Zadavatel Kč bez DPH Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na Poříčním právu 1, Praha 2 IČ: DIČ: CZ Odbor: odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Odpovědná ředitelka: PhDr. Iva Šolcová 1.5. Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku Ing. Lucie Jánová lucie.janova [zavináč] mpsv.cz Pevná linka: Pracoviště: Kartouzská 4, Praha 5, Harmonogram zakázky Zveřejnění a rozeslání výzvy k podání nabídek: srpen 2008 Konec lhůty pro podání nabídek: září 2008 Předpokládaný termín zahájení činností: září 2008 Předpokládaný termín ukončení projektu: prosinec /24

4 2. POPIS ZAKÁZKY 2.1. Kontext evaluace Evaluace se týká dvou opatření v rámci Evropského sociálního fondu v ČR pro období Prvním z nich je opatření 2. 2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), druhým opatření 2. 2 Sladění pracovního a rodinného života Jednotného programovéo dokumentu pro cíl 3 (JPD 3). Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce OP RLZ Zdůvodnění opatření: Přestože je zaměstnanost žen v ČR vyšší než v zemích EU, existuje řada rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce. Především je to vyšší míra nezaměstnanosti žen než mužů. Zaměstnavatelé nevycházejí příliš vstříc ženám při slaďování profesního života a péče o děti úpravou pracovní doby. To spolu s dalšími faktory způsobuje nízký podíl žen pracujících na částečný pracovní úvazek. Práce na zkrácenou pracovní dobu má navíc v ČR dlouhodobě klesající tendenci. Ženy narážejí na řadu překážek při zahájení podnikání mezi ženami je pouze 9,2 % podnikatelek. Hlavní trendy a problémy v uplatnění žen na trhu práce jsou následující: vysoká míra ekonomické aktivity žen podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných klesá, ale stále je vyšší než podíl žen na celkové zaměstnanosti téměř ve všech věkových skupinách jsou počty nezaměstnaných žen vyšší než počty mužů specifická míra nezaměstnanosti žen je vyšší než u mužů rozdíly v pracovních příjmech žen a mužů nadále přetrvávají Z důvodu sladění rodinných a pracovních povinností volí ženy raději méně časově náročná, méně kvalifikovaná a méně odpovědná pracovní místa. Vedle mzdového znevýhodnění čelí ženy obtížnějšímu dosahování řídících a rozhodovacích pozic, skryté diskriminaci osob pečujících o děti, v tendenci zaměstnavatelů propouštět v případě ekonomických potíží nejprve ženy a až poté muže, diskriminaci v případě dalšího profesního vzdělávání v podnicích, a feminizaci některých odvětví. Toto opatření mělo přispět k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen. Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí bylo podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi. Hlavní překážkou v prosazování předmětného principu v praxi je nízká úroveň pochopení celé problematiky, její neznalost či její ne zcela plné pochopení, které následně 4/24

5 vede k pasivitě až nezájmu občanů i státních zaměstnanců. Klíč k účinným krokům spočívá ve sledování stávající situace a identifikaci oblastí s nerovností v rámci každého programu. Opatření mělo přispět: k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti, resp. diskriminace obou pohlaví, zejména žen a podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi, k posilování účasti žen v netradičních oborech tím, že se zaměří na rozvoj poradenských a vzdělávacích aktivit žen v těchto oborech, zvyšovat kvalifikaci žen prostřednictvím účasti v distančních formách vzdělávání, ke zvýšení účasti žen v podnikání, podpora rozvoje nabídky školících a poradenských služeb pro podnikatele, k motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání a vytvářet podmínky maximální účasti žen na trhu práce, zvýšit účast žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli, k přizpůsobení žen novým požadavkům na trhu práce prostřednictvím rekvalifikací zaměřených na informační technologie, k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti žen realizací opatření zaměřených na ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, ženy v předdůchodovém věku a ženy s nízkou kvalifikací. Globálním cíl: Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce. Specifické cíle: podpora vzdělávání žen umožňujících jim uplatnění v netradičních zaměstnáních odstranění překážek, které brání ženám v účasti na trhu práce vývoj a tvorba aktivit odstraňujících diskriminaci žen na trhu práce podpora žen zahajujících samostatně výdělečnou činnost podpora vzniku nových forem zaměstnání a vytváření podmínek maximální účasti žen na trhu práce rozvoj distančních forem vzdělávání a rozšíření přístupu žen k jejich využívání rozšíření přístupu žen k informačním technologiím zvýšení účasti žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli Opatření 2.2 Sladění pracovního a rodinného života JPD 3 Zdůvodnění opatření: Opatření vedoucí ke zlepšení harmonizace rodiny a práce mají nesporný dopad na konkurenceschopnost ekonomiky. Vhodná úprava pracovní doby umožní efektivnější využití potenciálu zaměstnanců (rodičů) v produktivním věku. Síť služeb a zařízení péče o rodinu a 5/24

6 závislé osoby vytvoří pracovní příležitosti na straně jedné a odstraní výrazné bariéry kariérního růstu žen (rodičů) na straně druhé. Opatření zajišťující bezproblémový návrat matek do pracovního procesu, například podpora (znovu)navázání sociálních kontaktů nebo celoživotní vzdělávání, povedou k rozvoji lidských zdrojů, a tím i ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Opatření se zaměřovalo na odstraňování bariér, které ženám brání v plnohodnotném přístupu na trh práce při zachování jejich přirozeného zájmu o rodinu. Aktivity tohoto opatření se zaměří na posílení postavení pracovníků pečujících o závislého člena rodiny, kteří chtějí pracovat. Specifická pozornost bude věnována ženám podnikatelkám, hlavně začínajícím, a ženám pracujícím v náročných povoláních ve výzkumu a vývoji a v řídích funkcích. Vzhledem k vysoké koncentraci výzkumných pracovišť v Praze je třeba rozvíjet aktivity směřující k podpoře vyrovnání šancí žen ve výzkumu a vývoji. Globální cíl: Podpoření naplnění principu rovnosti šancí pro ženy a muže de facto (v praxi) při plnění povinností v rodinném i pracovním životě. Specifické cíle: Ovlivňování celkových podmínek, prostředí a organizace práce tak, aby se vyrovnaly šance osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu; Zlepšování podmínek kariéry žen ve výzkumu a vývoji na základě analýzy příčin včetně překlenování chybějících poznatků o postavení žen ve výzkumu a vývoji; Tvorba partnerských sítí organizací zabývajících se problematikou rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života; Oslabení předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám a zvýšení všeobecného povědomí o významu žen ve společenském a pracovním životě Předmět a cíle evaluace Zakázka je zaměřena na zhodnocení pokroku při dosahování rovných příležitostí mezi muži a ženami a na formulaci těchto doporučení v této oblasti, které by měly být využity v programovacím období V tomto období bude možné téma rovných příležitostí mužů a žen podporovat ještě ve větším rozsahu než v průběhu zkráceného období Výsledky evaluace by měly být zohledněny především při formulaci a nastavení kritérií pro výběr projektů, školení hodnotitelů projektů atd., budou také použity jako součást průběžného hodnocení OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Hodnocení by proto mělo vycházet z vlastních analýz, případových studií, terénních šetření atd., ale zároveň by mělo zohlednit dílčí výstupy a závěry hodnocení, jež byly v rámci programů OP RLZ a JPD 3 zpracovány a jejichž závěry se problematiky rovných příležitostí mužů a žen také dotýkají. Jedná se o výstupy z průběžného hodnocení programů OP RLZ a JPD 3, které jsou již k dispozici a dále o výstupy ze závěrečných hodnocení těchto programů, které jsou realizovány současně s touto zakázkou. V současné době probíhá i realizace evaluační studie zaměřené na zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy 6/24

7 Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming, která by měla být také při realizaci této evaluace zohledněna. Tyto výstupy jsou k dispozici na https://forum.esfcr.cz > ESF Pracovní skupina pro evaluace - sekretariát Evaluační úkoly a otázky Globální evaluační otázka: Jaký byl praktický dopad podpory v systému na rovné příležitosti žen a mužů a sladění pracovního a rodinného života? Jaká lze identifikovat slabá a silná místa podpory? Úkol 1. Dopad projektů Identifikujte dopad projektů na specifické cíle obou opatření. Popis úkolu: Hodnotitel identifikuje cíle, aktivity, výstupy a výsledky projektů ve vztahu ke specifickým cílům opatření. Evaluační otázky: 1. Jak odpovídaly cíle projektů specifickým cílům opatření? 2. Jaké byly definovány indikátory úspěšnosti projektů? 3. Jaké indikátory vykazují nejvyšší vypovídací schopnost ve vztahu k dopadu projektů v této oblasti? 4. Jak byly v praxi naplněny specifické cíle opatření? 5. Jaké typy aktivit byly plánovány a nakonec realizovány? 6. K jaké pozitivní nebo naopak negativní změně výchozího stavu projektů došlo vzhledem k realizovaným aktivitám? 7. Jaké aktivity, prostředky, metody, nástroje apod. (ne) fungují ve vztahu k deklarovaným cílům opatření a proč? Úkol 2. Účinnost projektů Identifikujte relativní účinnost projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Popis úkolu: Hodnotitel na základě zvolených projektů popíše výchozí situaci (baseline) projektů, identifikuje cíle projektů, plánované a realizované aktivity a popíše aktuální změnu stavu oproti výchozí situaci projektů. Evaluační otázky: 7/24

8 1. Jaká byla výchozí situace projektů? 2. Jaké byly deklarovány cíle projektů? 3. Jaké byly definovány indikátory úspěšnosti projektů? 4. Jaké indikátory vykazují nejvyšší vypovídací schopnost ve vztahu k účinnosti projektů v této oblasti? 5. Jaké typy aktivit byly plánovány a nakonec realizovány? 6. K jaké pozitivní nebo naopak negativní změně výchozího stavu projektů došlo vzhledem k realizovaným aktivitám? 7. Jaké aktivity, prostředky, metody, nástroje apod. (ne) fungují ve vztahu k deklarovaným cílům projektů a proč? 8. Jaká je odezva na projekty u cílových skupin? 9. Jak a do jaké míry by se situace zhoršila, kdyby projekty nebyly realizovány? 10. Mají projekty vytvořeny mechanismy pro identifikaci skutečných potřeb cílové skupiny? 11. Do jaké míry odpovídá vynaložené úsilí a prostředky výstupům, výsledkům a účinkům projektů? 12. Jak projekty naplňovaly principy rovnosti žen a mužů v praxi? 13. V čem projekty nenaplňovaly principy rovnosti žen a mužů? 14. Jakým způsobem projekty udržovaly nebo naopak oslabovaly stávající stereotypy? 15. Do jaké míry a jakým způsobem projekty přispívaly ke zvyšování obecné informovanosti o rovnosti žen a mužů? Úkol 3. Gender mainstreaming Evaluační otázky: 1. Na jaké úrovni bylo povědomí organizací o gender mainstreamingu? 2. Byl v projektech uplatňován gender mainstreaming? 3. Jakým způsobem organizace postupovaly při jeho uplatňování v průběhu realizace projektu? 4. Jaký typ organizací se nejvíce podílel na prosazování gender mainstreamingu při přípravě i během průběhu realizace projektu? 5. Jaké faktory napomáhají úspěšné realizaci gender mainstreamingu? 6. Jaké faktory brání úspěšné realizaci gender mainstreamingu? 2.4. Požadované výstupy 1. Závěrečná zpráva (návrh do 15. listopadu 2008) 8/24

9 3. UŽIVATELÉ EVALUACE Řídící orgán(y) programů ESF OP RLZ, JPD 3, OP LZZ + jejich zprostředkující subjekty Pracovní skupina pro evaluace Realizátoři projektů (zpětná vazba) Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Gender Focal Points Evropská komise Odborná veřejnost Širší veřejnost 4. INFORMAČNÍ ZDROJE A METODY Přehled projektů podpořených z ESF Výstupy projektů (materiály vzniklé v rámci projektů) Výstupy z ostatních evaluací, zejména Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming Monitorovací zprávy Dotazníky Osobní návštěvy, hloubkové pohovory Terénní výzkum Fokusní skupiny Zohlednění tvrdých i měkkých dat 5. POPIS POŽADOVANÉ NABÍDKY 5.1. Základní pokyny pro předkladatele nabídek Několik subjektů může předložit společnou nabídku za podmínky, že bude v nabídce jasně specifikováno, který subjekt bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy, tento subjekt bude také odpovědný zadavateli ohledně implementace projektu a bude kontaktní osobou při realizaci projektu a před uzavřením smlouvy 9/24

10 Splnění kvalifikačních předpokladů (viz požadovaná Část III. nabídky) prokazuje jen ten, který bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy V případě, že uchazeč, hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatele, identifikuje tohoto subdodavatele v nabídce obchodní firmou nebo názvem společnosti, adresou sídla, právní formou, statutárním orgánem, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Jde-li o zahraniční právnickou osobu, městem registrace a číslem registrace a institucí, kde byla společnost zaregistrována, statutárním orgánem. Jde-li o fyzickou osobu bydlištěm či místem podnikání, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, příp. osobu oprávněnou jednat za tuto fyzickou osobu Dále v nabídce identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá plnit tímto dodavatelem. Odpovědnost za plnění subdodavatele zůstává na uchazeči. Změna tohoto dodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele. Kvalifikační předpoklady (viz požadovaná Část III. nabídky) nemůže prokázat za uchazeče subdodavatel, krom bodů 8 a 9 části III Nabídka bude na titulní straně podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Nabídka bude napsána v češtině Nabídka bude předložena v jednom originále a třech kopiích a v elektronické podobě na CD-ROM (.rtf nebo.pdf) Nabídka bude předložena v bezpečně zalepené obálce viditelně označená nápisem "Evaluace projektů zaměřených na problematiku romských komunit - NEOTVÍRAT do termínu jednání hodnotící komise" Všechny části nabídky budou svázány v jeden celek v pořadí ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III. Takto svázaný dokument a přiložená elektronická verze nabídky na CD-ROM budou tvořit celkovou nabídku. Bude-li nabídka postrádat některou z požadovaných částí nebo dokumentů, může být tato nabídka vyřazena z dalšího hodnocení hodnotící komisí Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele (viz Část 1.5 této zadávací dokumentace) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo: odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zakázku bez udání důvodu, 10/24

11 nevracet podané nabídky vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné ( nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty a přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy na které se nabídka uchazeče odvolává) a jednoznačné 5.2. Struktura nabídky Část I. Věcná část 1. Identifikace uchazeče: 1.1. Obchodní firma nebo název společnosti 1.2. Adresa sídla 1.3. Kontaktní korespondenční adresa, , telefon 1.4. Právní forma 1.5. Statutární orgán 1.6. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno 1.7. Údaj o tom, zda-li je uchazeč plátce DPH 1.8. Jde-li o zahraniční právnickou osobu město registrace a číslo registrace a instituci, kde byla společnost zaregistrována 1.9. Bankovní spojení Číslo účtu 2. Představení společnosti s referencemi (případně doložené odkazy na webu) na realizované zakázky za poslední 3 roky 3. Představení členů realizačního týmu doložené životopisy (mohou být v přílohách) 4. Popis, jak budou realizovány evaluační úkoly 5. Popis průběžných a finálních výstupů z aktivit 6. Harmonogram aktivit 7. Tato zadávací dokumentace bez přílohy č.1 této zadávací dokumentace Část II. Finanční nabídka Celková cena bez DPH a s DPH Návrh rozvrhu plateb za výstupy Část III. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče 11/24

12 1. Registrační listina společnosti - výpis nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 kalendářních dní 2. Originál nebo ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané na základě zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče 3. Prokazuje-li splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle odst. 1. a 2. zahraniční uchazeč, je povinen prokázat svou kvalifikaci výpisu za zákonného zahraničního registru, má-li v něm být dle práva státu svého sídla či místa podnikání nebo bydliště zapsán (evidován) 4. Není-li zahraniční uchazeč v žádném registru zapsán, prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, z něhož bude vyplývat, že v příslušné zahraniční zemi není pro jeho právní formu povinnost být zapsán ( evidován) v nějakém registru nebo není určitý doklad vydáván 5. Listiny prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do angličtiny úředně ověřeným překladem 6. Čestné prohlášení v originále podepsané osobou s oprávněním jednat jménem či za uchazeče prohlašující, že: splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) není v likvidaci na majetek uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nemá nedoplatky: v evidenci daní a poplatků, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti žádný z členů týmu předkladatele nabídky není členem týmu jiného předkladatele nabídky 7. V případě, že za společnost bude jednat osoba neuvedená ve výpise z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidenci, předloží uchazeč originál plné moci, opravňující osobu jednat jménem společnosti. V případě uchazeče fyzické osoby předloží tato osoba originál plné moci opravňující jednat za tuto osobu, pokud je jiná osoba takto pověřená. Podpis plné moci musí být úředně ověřen. 8. Uchazeč doloží seznam významných služeb poskytnutých v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojí čestné prohlášení o dvou poskytnutých službách obdobného charakteru (viz bod 2 Části I). Reference stačí doložit pouze jednou v rámci představení uchazeče. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že za poskytování služeb obdobného charakteru se považují činnosti se zaměřením dle této zadávací dokumentace. 12/24

13 9. Uchazeč předloží přehled o složení realizačního týmu, tzn. osob odpovědných za poskytnutí služby ( viz bod 3 Části I). CV stačí doložit pouze jednou v příloze nabídky. Za všechny členy týmu předloží uchazeč zpracovaný profesní životopis bude mít tuto strukturu: - jméno a příjmení osoby, - označení pozice v týmu, - dosažené vzdělání, včetně uvedení univerzity - instituce, certifikáty, - celková délka praxe v oboru, - přehled profesní praxe vztahující se k plnění předmětu této veřejné zakázky, - přehled nejdůležitějších projektů na realizaci porovnatelného typu služeb na jejichž plnění se osoba podílela, včetně uvedení její pozice a odpovědností 10. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH a bude vyjádřena v české měně. Maximální cena této zakázky je Kč bez DPH. Uchazeč v tabulce dále uvede cenu bez DPH a včetně DPH za zpracování jednotlivých výstupů. Výši nabídkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem plněním této zakázky. 13/24

14 6. HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1. Hodnotící kritéria Každá nabídka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti, čímž je pro účely této zakázky míněna sada kvalitativních a kvantitativních kritérií Kvalitativní kritéria budou posuzovány na základě bodové škály: o o o o o 1 až 5 bodů = zcela neuspokojivé 6 až 10 bodů = neuspokojivé 11 až 15 bodů = uspokojivé 16 až 20 bodů = velmi dobré 21 až 25 bodů = vynikající V dané sadě kvalitativních kritérií získá nabídka kredit, který vznikne tak, že celková suma bodů za sadu kritérií hodnocené nabídky bude poměřena s nejlepší nabídkou a vynásobena váhou dané sady kritérií podle vzorce: (Hodnocená nabídka / Nejlepší nabídka) x 70 = Kredit 1. Kde hodnocenou nabídkou je součet bodů hodnocené nabídky za příslušnou sadu kvalitativních kritérií; nejlepší nabídka je nabídka, která dosáhla v hodnocení dané sady kritérií nejvyššího počtu bodů; 70 je váha skupiny kvalitativních kritérií. Kvantitativní kritéria (cena) budou dále posuzovány podle vzorce: (Nejnižší cena / Hodnocená nabídka ) x 30 = Kredit 2. Nabídka (tématické oblasti) bude posuzována podle definovaných hodnotících kritérií: 1. Celková kvalita nabídky (70% váha) 1 Přidaná hodnota - nové aktivity nebo nabízené výstupy (1-25 bodů) 2 Kvalita/vhodnost zpracování úkolů a výstupů (1-25 bodů) 14/24

15 3 Detailnost popisu nabídky uchazeče (1-25) Příloha č Celková cena (30% váha) Bez DPH 6.2. Hodnotící proces Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace. Hodnotící komise otevře obálky v den jednání hodnotící komise Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů Zadavatel nepřipouští překročení maximální ceny této zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu než je maximální cena této zakázky, bude jeho nabídce v tomto dílčím kritériu hodnocení přiřazeno 0 bodů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení Komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených výše Každá nabídka získá celkový kredit vypočtený součtem získaných kreditů za celkovou kvalitu a cenu služeb Nabídka, která získá nejvyšší celkový kredit (Kredit ), bude vybrána jako vítězná nabídka (ekonomicky nejvýhodnější nabídka) Zpráva z jednání hodnotící komise bude vyhotovena a podepsána všemi členy hodnotící komise. Zpráva z jednání hodnotící komise podléhá rozhodnutí subjektu s oprávněním jednat jménem zadavatele. O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na korespondenční adresu uvedenou v jejich nabídce. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější bude vyzván k uzavření smlouvy. 15/24

16 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Dle příkazu ministra č. 19/2008 Díl 3. Veřejné zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesáhne Kč a nedosáhne Kč, odstavec 1), písm. c) musí být součástí zadávacích podmínek obchodní a platební podmínky. Obchodní podmínky mohou být v zadávací dokumentaci obsaženy v podobě návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeče. 2. V případě zjištěného rozdílu mezi požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a v nabídce ve smyslu zúžení předmětu plnění je evaluátor povinen postupovat při realizaci zakázky dle požadavků uvedených přímo v zadávací dokumentaci, a nikoli v dané části své nabídky. Příloha č. 1 Návrh smlouvy 8. PŘÍLOHY 16/24

17 SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života mezi: Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2 odbor řízení pomoci z ESF jejímž jménem jedná PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru IČ: DIČ: CZ (dále jen zadavatel ) společností se sídlem zastoupená IČ: DIČ: zapsána u bank. spojení: Č. účtu: Tel: Fax: (dále jen hodnotitel ) a na straně jedné na straně druhé uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o provedení evaluace (dále jen smlouva ): Preambule Provedení evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, která je předmětem této smlouvy, je financováno z 80% z projektu technické pomoci OP RLZ projekt Zpracování odborných studií a analýz pro ŘO OP RLZ č. projektu CZ / /0057 a z 20% z projektu technické pomoci JPD 3 projekt "Závěrečná evaluace - vyhodnocení přínosu JPD 3 v oblasti rozvoje lidských zdrojů" č. projektu CZ / / /24

18 Článek 1. Předmět smlouvy 1. Hodnotitel se zavazuje podle této smlouvy provést pro zadavatele evaluaci Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (dále jen evaluaci ) a zadavatel se podle této smlouvy zavazuje zaplatit hodnotiteli odměnu dle čl. 2 této smlouvy. 2. Předmět evaluace je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka do výběrového řízení), tvořící její nedílnou součást. 3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu evaluace dle článku 1. bodu 2. této smlouvy mohou být prováděny hodnotitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny zadavatelem a nebudou-li v rozporu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, nebudou-li v rozporu s nabídkou hodnotitele, kterou předložil ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce, na které tato smlouva navazuje. Jestliže hodnotitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Článek 2. Cena a platební podmínky 1. Zadavatel a hodnotitel se dohodli, že cena provedení evaluace činí celkem [cena celkem]- Kč bez DPH (slovy [ ]). Cena provedení evaluace včetně DPH [cena celkem]- Kč (slovy [ ]). DPH činí [ ],- Kč (slovy [ ]). 2. Tato cena bude fakturována po dokončení a schválení následujících fází následovně: Zpracované výstupy Termín Závěrečná zpráva CELKEM Částka bez DPH v Kč Částka s DPH v Kč 18/24

19 3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady hodnotitele nutné k provedení evaluace, jakož i veškeré náklady související. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi zadavatelem a hodnotitelem. Tato cena bude fakturována po dokončení a schválení následujících fází následovně: 4. Cena je splatná do 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Doručení se provede osobně nebo prostřednictvím pošty. 5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 6. Hodnotitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po písemném schválení daného výstupu zadavatelem. Schválením se rozumí podepsání akceptačního protokolu zadavatelem. 7. Zaplacením smluvní ceny se pro účely této smlouvy rozumí okamžik, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány ve prospěch bankovního účtu hodnotitele. 8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že hodnotitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou faktury. 9. Jestliže bez zavinění hodnotitele dojde v průběhu provádění evaluace k nutnosti provést dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být hodnotitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem zadavatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděné evaluaci. Hodnotitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění evaluace, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. Článek 3. Povinnosti hodnotitele při předávání výstupů 1. Hodnotitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy řádně a včas za podmínek uvedených v této smlouvě. 2. Po doručení požadovaných výstupů zadavatel doručí hodnotiteli své připomínky do 20 pracovních dnů od přijetí dílčího výstupu. 19/24

20 3. Doručené připomínky je hodnotitel povinen vypořádat v dokumentu o vypořádání připomínek a upravený výstup předložit zadavateli ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dní opětovně ke schválení. 4. Zadavatel je povinen schválit upravený výstup a podepsat akceptační protokol do 10 pracovních dnů od přijetí upraveného výstupu. 5. Fakturu je hodnotitel oprávněn vystavit až po podepsání protokolu zadavatelem. Výše fakturované částky musí vždy odpovídat odhadu pracnosti odevzdaného výstupu tak, jak bude uveden ve finanční nabídce uvedené v nabídce hodnotitele, kterou předložil ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce, na které tato smlouva navazuje. 6. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet hodnotitele uvedeného na příslušné faktuře. 7. Výstupy dle této smlouvy je hodnotitel povinen zaslat elektronickou poštou ve formátu vhodném pro editaci na ovou adresu osob pověřených ohledně plnění předmětu této smlouvy. 8. Po schválení výstupu a příp. schválení vypořádání připomínek hodnotitel osobně na adresu detašovaného pracoviště odboru řízení pomoci z ESF Kartouzská 4, Praha 5) nebo doporučenou poštou (na adresu sídla zadavatele Na Poříčním Právu 1, Praha 2) předá výstup na el. médiu (CD-ROM) ve formátu pouze pro čtení a v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. 9. Veškeré produkty, materiály a výstupy projektu musí být v souladu s Manuálem vizuální identity ESF (označeny logem ESF v ČR, vlajkou EU, logem MPSV, vlajkou ČR). 10. Veškerá práva k výstupům vzniklých během plnění dle této smlouvy přecházejí okamžikem předání na zadavatele a tento s nimi může nakládat dle svého uvážení. Článek 4. Další povinnosti hodnotitele 1. Hodnotitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy vlastním jménem, samostatně a dle pokynů zadavatele. 2. Hodnotitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Realizaci projektu dle této smlouvy uskuteční hodnotitel pracovním týmem ve složení uvedeném v nabídce hodnotitele. Změny ve složení realizačního týmu musejí být pověřenému zástupci zadavatele předem oznámeny a podléhají jeho písemnému odsouhlasení. 20/24

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření Databáze produktů Evropského sociálního fondu Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ květen 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více