ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK (Terms of Reference)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK (Terms of Reference)"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK (Terms of Reference) Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Datum: Zpracoval/a: Schválil/a: Mgr. Adéla Purschová Ing. Lucie Jánová PhDr. Iva Šolcová

2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Předmět zakázky Způsob zadání zakázky Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky Zadavatel Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku Harmonogram zakázky POPIS ZAKÁZKY Kontext evaluace...4 Zdůvodnění opatření: Předmět a cíle evaluace Evaluační úkoly a otázky Požadované výstupy Uživatelé evaluace Informační zdroje a metody POPIS POŽADOVANÉ NABÍDKY Základní pokyny pro předkladatele nabídek Struktura nabídky Požadavek na zpracování nabídkové ceny HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotící kritéria Hodnotící proces Obchodní a platební podmínky Přílohy /24

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1. Předmět zakázky Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 1.2. Způsob zadání zakázky Zakázka malého rozsahu dle Operačního manuálu 1.3. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 1.4. Zadavatel Kč bez DPH Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na Poříčním právu 1, Praha 2 IČ: DIČ: CZ Odbor: odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Odpovědná ředitelka: PhDr. Iva Šolcová 1.5. Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku Ing. Lucie Jánová lucie.janova [zavináč] mpsv.cz Pevná linka: Pracoviště: Kartouzská 4, Praha 5, Harmonogram zakázky Zveřejnění a rozeslání výzvy k podání nabídek: srpen 2008 Konec lhůty pro podání nabídek: září 2008 Předpokládaný termín zahájení činností: září 2008 Předpokládaný termín ukončení projektu: prosinec /24

4 2. POPIS ZAKÁZKY 2.1. Kontext evaluace Evaluace se týká dvou opatření v rámci Evropského sociálního fondu v ČR pro období Prvním z nich je opatření 2. 2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), druhým opatření 2. 2 Sladění pracovního a rodinného života Jednotného programovéo dokumentu pro cíl 3 (JPD 3). Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce OP RLZ Zdůvodnění opatření: Přestože je zaměstnanost žen v ČR vyšší než v zemích EU, existuje řada rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce. Především je to vyšší míra nezaměstnanosti žen než mužů. Zaměstnavatelé nevycházejí příliš vstříc ženám při slaďování profesního života a péče o děti úpravou pracovní doby. To spolu s dalšími faktory způsobuje nízký podíl žen pracujících na částečný pracovní úvazek. Práce na zkrácenou pracovní dobu má navíc v ČR dlouhodobě klesající tendenci. Ženy narážejí na řadu překážek při zahájení podnikání mezi ženami je pouze 9,2 % podnikatelek. Hlavní trendy a problémy v uplatnění žen na trhu práce jsou následující: vysoká míra ekonomické aktivity žen podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných klesá, ale stále je vyšší než podíl žen na celkové zaměstnanosti téměř ve všech věkových skupinách jsou počty nezaměstnaných žen vyšší než počty mužů specifická míra nezaměstnanosti žen je vyšší než u mužů rozdíly v pracovních příjmech žen a mužů nadále přetrvávají Z důvodu sladění rodinných a pracovních povinností volí ženy raději méně časově náročná, méně kvalifikovaná a méně odpovědná pracovní místa. Vedle mzdového znevýhodnění čelí ženy obtížnějšímu dosahování řídících a rozhodovacích pozic, skryté diskriminaci osob pečujících o děti, v tendenci zaměstnavatelů propouštět v případě ekonomických potíží nejprve ženy a až poté muže, diskriminaci v případě dalšího profesního vzdělávání v podnicích, a feminizaci některých odvětví. Toto opatření mělo přispět k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen. Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí bylo podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi. Hlavní překážkou v prosazování předmětného principu v praxi je nízká úroveň pochopení celé problematiky, její neznalost či její ne zcela plné pochopení, které následně 4/24

5 vede k pasivitě až nezájmu občanů i státních zaměstnanců. Klíč k účinným krokům spočívá ve sledování stávající situace a identifikaci oblastí s nerovností v rámci každého programu. Opatření mělo přispět: k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti, resp. diskriminace obou pohlaví, zejména žen a podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi, k posilování účasti žen v netradičních oborech tím, že se zaměří na rozvoj poradenských a vzdělávacích aktivit žen v těchto oborech, zvyšovat kvalifikaci žen prostřednictvím účasti v distančních formách vzdělávání, ke zvýšení účasti žen v podnikání, podpora rozvoje nabídky školících a poradenských služeb pro podnikatele, k motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání a vytvářet podmínky maximální účasti žen na trhu práce, zvýšit účast žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli, k přizpůsobení žen novým požadavkům na trhu práce prostřednictvím rekvalifikací zaměřených na informační technologie, k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti žen realizací opatření zaměřených na ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, ženy v předdůchodovém věku a ženy s nízkou kvalifikací. Globálním cíl: Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce. Specifické cíle: podpora vzdělávání žen umožňujících jim uplatnění v netradičních zaměstnáních odstranění překážek, které brání ženám v účasti na trhu práce vývoj a tvorba aktivit odstraňujících diskriminaci žen na trhu práce podpora žen zahajujících samostatně výdělečnou činnost podpora vzniku nových forem zaměstnání a vytváření podmínek maximální účasti žen na trhu práce rozvoj distančních forem vzdělávání a rozšíření přístupu žen k jejich využívání rozšíření přístupu žen k informačním technologiím zvýšení účasti žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli Opatření 2.2 Sladění pracovního a rodinného života JPD 3 Zdůvodnění opatření: Opatření vedoucí ke zlepšení harmonizace rodiny a práce mají nesporný dopad na konkurenceschopnost ekonomiky. Vhodná úprava pracovní doby umožní efektivnější využití potenciálu zaměstnanců (rodičů) v produktivním věku. Síť služeb a zařízení péče o rodinu a 5/24

6 závislé osoby vytvoří pracovní příležitosti na straně jedné a odstraní výrazné bariéry kariérního růstu žen (rodičů) na straně druhé. Opatření zajišťující bezproblémový návrat matek do pracovního procesu, například podpora (znovu)navázání sociálních kontaktů nebo celoživotní vzdělávání, povedou k rozvoji lidských zdrojů, a tím i ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Opatření se zaměřovalo na odstraňování bariér, které ženám brání v plnohodnotném přístupu na trh práce při zachování jejich přirozeného zájmu o rodinu. Aktivity tohoto opatření se zaměří na posílení postavení pracovníků pečujících o závislého člena rodiny, kteří chtějí pracovat. Specifická pozornost bude věnována ženám podnikatelkám, hlavně začínajícím, a ženám pracujícím v náročných povoláních ve výzkumu a vývoji a v řídích funkcích. Vzhledem k vysoké koncentraci výzkumných pracovišť v Praze je třeba rozvíjet aktivity směřující k podpoře vyrovnání šancí žen ve výzkumu a vývoji. Globální cíl: Podpoření naplnění principu rovnosti šancí pro ženy a muže de facto (v praxi) při plnění povinností v rodinném i pracovním životě. Specifické cíle: Ovlivňování celkových podmínek, prostředí a organizace práce tak, aby se vyrovnaly šance osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu; Zlepšování podmínek kariéry žen ve výzkumu a vývoji na základě analýzy příčin včetně překlenování chybějících poznatků o postavení žen ve výzkumu a vývoji; Tvorba partnerských sítí organizací zabývajících se problematikou rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života; Oslabení předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám a zvýšení všeobecného povědomí o významu žen ve společenském a pracovním životě Předmět a cíle evaluace Zakázka je zaměřena na zhodnocení pokroku při dosahování rovných příležitostí mezi muži a ženami a na formulaci těchto doporučení v této oblasti, které by měly být využity v programovacím období V tomto období bude možné téma rovných příležitostí mužů a žen podporovat ještě ve větším rozsahu než v průběhu zkráceného období Výsledky evaluace by měly být zohledněny především při formulaci a nastavení kritérií pro výběr projektů, školení hodnotitelů projektů atd., budou také použity jako součást průběžného hodnocení OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Hodnocení by proto mělo vycházet z vlastních analýz, případových studií, terénních šetření atd., ale zároveň by mělo zohlednit dílčí výstupy a závěry hodnocení, jež byly v rámci programů OP RLZ a JPD 3 zpracovány a jejichž závěry se problematiky rovných příležitostí mužů a žen také dotýkají. Jedná se o výstupy z průběžného hodnocení programů OP RLZ a JPD 3, které jsou již k dispozici a dále o výstupy ze závěrečných hodnocení těchto programů, které jsou realizovány současně s touto zakázkou. V současné době probíhá i realizace evaluační studie zaměřené na zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy 6/24

7 Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming, která by měla být také při realizaci této evaluace zohledněna. Tyto výstupy jsou k dispozici na https://forum.esfcr.cz > ESF Pracovní skupina pro evaluace - sekretariát Evaluační úkoly a otázky Globální evaluační otázka: Jaký byl praktický dopad podpory v systému na rovné příležitosti žen a mužů a sladění pracovního a rodinného života? Jaká lze identifikovat slabá a silná místa podpory? Úkol 1. Dopad projektů Identifikujte dopad projektů na specifické cíle obou opatření. Popis úkolu: Hodnotitel identifikuje cíle, aktivity, výstupy a výsledky projektů ve vztahu ke specifickým cílům opatření. Evaluační otázky: 1. Jak odpovídaly cíle projektů specifickým cílům opatření? 2. Jaké byly definovány indikátory úspěšnosti projektů? 3. Jaké indikátory vykazují nejvyšší vypovídací schopnost ve vztahu k dopadu projektů v této oblasti? 4. Jak byly v praxi naplněny specifické cíle opatření? 5. Jaké typy aktivit byly plánovány a nakonec realizovány? 6. K jaké pozitivní nebo naopak negativní změně výchozího stavu projektů došlo vzhledem k realizovaným aktivitám? 7. Jaké aktivity, prostředky, metody, nástroje apod. (ne) fungují ve vztahu k deklarovaným cílům opatření a proč? Úkol 2. Účinnost projektů Identifikujte relativní účinnost projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Popis úkolu: Hodnotitel na základě zvolených projektů popíše výchozí situaci (baseline) projektů, identifikuje cíle projektů, plánované a realizované aktivity a popíše aktuální změnu stavu oproti výchozí situaci projektů. Evaluační otázky: 7/24

8 1. Jaká byla výchozí situace projektů? 2. Jaké byly deklarovány cíle projektů? 3. Jaké byly definovány indikátory úspěšnosti projektů? 4. Jaké indikátory vykazují nejvyšší vypovídací schopnost ve vztahu k účinnosti projektů v této oblasti? 5. Jaké typy aktivit byly plánovány a nakonec realizovány? 6. K jaké pozitivní nebo naopak negativní změně výchozího stavu projektů došlo vzhledem k realizovaným aktivitám? 7. Jaké aktivity, prostředky, metody, nástroje apod. (ne) fungují ve vztahu k deklarovaným cílům projektů a proč? 8. Jaká je odezva na projekty u cílových skupin? 9. Jak a do jaké míry by se situace zhoršila, kdyby projekty nebyly realizovány? 10. Mají projekty vytvořeny mechanismy pro identifikaci skutečných potřeb cílové skupiny? 11. Do jaké míry odpovídá vynaložené úsilí a prostředky výstupům, výsledkům a účinkům projektů? 12. Jak projekty naplňovaly principy rovnosti žen a mužů v praxi? 13. V čem projekty nenaplňovaly principy rovnosti žen a mužů? 14. Jakým způsobem projekty udržovaly nebo naopak oslabovaly stávající stereotypy? 15. Do jaké míry a jakým způsobem projekty přispívaly ke zvyšování obecné informovanosti o rovnosti žen a mužů? Úkol 3. Gender mainstreaming Evaluační otázky: 1. Na jaké úrovni bylo povědomí organizací o gender mainstreamingu? 2. Byl v projektech uplatňován gender mainstreaming? 3. Jakým způsobem organizace postupovaly při jeho uplatňování v průběhu realizace projektu? 4. Jaký typ organizací se nejvíce podílel na prosazování gender mainstreamingu při přípravě i během průběhu realizace projektu? 5. Jaké faktory napomáhají úspěšné realizaci gender mainstreamingu? 6. Jaké faktory brání úspěšné realizaci gender mainstreamingu? 2.4. Požadované výstupy 1. Závěrečná zpráva (návrh do 15. listopadu 2008) 8/24

9 3. UŽIVATELÉ EVALUACE Řídící orgán(y) programů ESF OP RLZ, JPD 3, OP LZZ + jejich zprostředkující subjekty Pracovní skupina pro evaluace Realizátoři projektů (zpětná vazba) Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Gender Focal Points Evropská komise Odborná veřejnost Širší veřejnost 4. INFORMAČNÍ ZDROJE A METODY Přehled projektů podpořených z ESF Výstupy projektů (materiály vzniklé v rámci projektů) Výstupy z ostatních evaluací, zejména Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming Monitorovací zprávy Dotazníky Osobní návštěvy, hloubkové pohovory Terénní výzkum Fokusní skupiny Zohlednění tvrdých i měkkých dat 5. POPIS POŽADOVANÉ NABÍDKY 5.1. Základní pokyny pro předkladatele nabídek Několik subjektů může předložit společnou nabídku za podmínky, že bude v nabídce jasně specifikováno, který subjekt bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy, tento subjekt bude také odpovědný zadavateli ohledně implementace projektu a bude kontaktní osobou při realizaci projektu a před uzavřením smlouvy 9/24

10 Splnění kvalifikačních předpokladů (viz požadovaná Část III. nabídky) prokazuje jen ten, který bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy V případě, že uchazeč, hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatele, identifikuje tohoto subdodavatele v nabídce obchodní firmou nebo názvem společnosti, adresou sídla, právní formou, statutárním orgánem, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Jde-li o zahraniční právnickou osobu, městem registrace a číslem registrace a institucí, kde byla společnost zaregistrována, statutárním orgánem. Jde-li o fyzickou osobu bydlištěm či místem podnikání, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, příp. osobu oprávněnou jednat za tuto fyzickou osobu Dále v nabídce identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá plnit tímto dodavatelem. Odpovědnost za plnění subdodavatele zůstává na uchazeči. Změna tohoto dodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele. Kvalifikační předpoklady (viz požadovaná Část III. nabídky) nemůže prokázat za uchazeče subdodavatel, krom bodů 8 a 9 části III Nabídka bude na titulní straně podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Nabídka bude napsána v češtině Nabídka bude předložena v jednom originále a třech kopiích a v elektronické podobě na CD-ROM (.rtf nebo.pdf) Nabídka bude předložena v bezpečně zalepené obálce viditelně označená nápisem "Evaluace projektů zaměřených na problematiku romských komunit - NEOTVÍRAT do termínu jednání hodnotící komise" Všechny části nabídky budou svázány v jeden celek v pořadí ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III. Takto svázaný dokument a přiložená elektronická verze nabídky na CD-ROM budou tvořit celkovou nabídku. Bude-li nabídka postrádat některou z požadovaných částí nebo dokumentů, může být tato nabídka vyřazena z dalšího hodnocení hodnotící komisí Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele (viz Část 1.5 této zadávací dokumentace) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo: odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zakázku bez udání důvodu, 10/24

11 nevracet podané nabídky vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné ( nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty a přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy na které se nabídka uchazeče odvolává) a jednoznačné 5.2. Struktura nabídky Část I. Věcná část 1. Identifikace uchazeče: 1.1. Obchodní firma nebo název společnosti 1.2. Adresa sídla 1.3. Kontaktní korespondenční adresa, , telefon 1.4. Právní forma 1.5. Statutární orgán 1.6. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno 1.7. Údaj o tom, zda-li je uchazeč plátce DPH 1.8. Jde-li o zahraniční právnickou osobu město registrace a číslo registrace a instituci, kde byla společnost zaregistrována 1.9. Bankovní spojení Číslo účtu 2. Představení společnosti s referencemi (případně doložené odkazy na webu) na realizované zakázky za poslední 3 roky 3. Představení členů realizačního týmu doložené životopisy (mohou být v přílohách) 4. Popis, jak budou realizovány evaluační úkoly 5. Popis průběžných a finálních výstupů z aktivit 6. Harmonogram aktivit 7. Tato zadávací dokumentace bez přílohy č.1 této zadávací dokumentace Část II. Finanční nabídka Celková cena bez DPH a s DPH Návrh rozvrhu plateb za výstupy Část III. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče 11/24

12 1. Registrační listina společnosti - výpis nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 kalendářních dní 2. Originál nebo ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané na základě zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče 3. Prokazuje-li splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle odst. 1. a 2. zahraniční uchazeč, je povinen prokázat svou kvalifikaci výpisu za zákonného zahraničního registru, má-li v něm být dle práva státu svého sídla či místa podnikání nebo bydliště zapsán (evidován) 4. Není-li zahraniční uchazeč v žádném registru zapsán, prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, z něhož bude vyplývat, že v příslušné zahraniční zemi není pro jeho právní formu povinnost být zapsán ( evidován) v nějakém registru nebo není určitý doklad vydáván 5. Listiny prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do angličtiny úředně ověřeným překladem 6. Čestné prohlášení v originále podepsané osobou s oprávněním jednat jménem či za uchazeče prohlašující, že: splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) není v likvidaci na majetek uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nemá nedoplatky: v evidenci daní a poplatků, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti žádný z členů týmu předkladatele nabídky není členem týmu jiného předkladatele nabídky 7. V případě, že za společnost bude jednat osoba neuvedená ve výpise z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidenci, předloží uchazeč originál plné moci, opravňující osobu jednat jménem společnosti. V případě uchazeče fyzické osoby předloží tato osoba originál plné moci opravňující jednat za tuto osobu, pokud je jiná osoba takto pověřená. Podpis plné moci musí být úředně ověřen. 8. Uchazeč doloží seznam významných služeb poskytnutých v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojí čestné prohlášení o dvou poskytnutých službách obdobného charakteru (viz bod 2 Části I). Reference stačí doložit pouze jednou v rámci představení uchazeče. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že za poskytování služeb obdobného charakteru se považují činnosti se zaměřením dle této zadávací dokumentace. 12/24

13 9. Uchazeč předloží přehled o složení realizačního týmu, tzn. osob odpovědných za poskytnutí služby ( viz bod 3 Části I). CV stačí doložit pouze jednou v příloze nabídky. Za všechny členy týmu předloží uchazeč zpracovaný profesní životopis bude mít tuto strukturu: - jméno a příjmení osoby, - označení pozice v týmu, - dosažené vzdělání, včetně uvedení univerzity - instituce, certifikáty, - celková délka praxe v oboru, - přehled profesní praxe vztahující se k plnění předmětu této veřejné zakázky, - přehled nejdůležitějších projektů na realizaci porovnatelného typu služeb na jejichž plnění se osoba podílela, včetně uvedení její pozice a odpovědností 10. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH a bude vyjádřena v české měně. Maximální cena této zakázky je Kč bez DPH. Uchazeč v tabulce dále uvede cenu bez DPH a včetně DPH za zpracování jednotlivých výstupů. Výši nabídkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem plněním této zakázky. 13/24

14 6. HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1. Hodnotící kritéria Každá nabídka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti, čímž je pro účely této zakázky míněna sada kvalitativních a kvantitativních kritérií Kvalitativní kritéria budou posuzovány na základě bodové škály: o o o o o 1 až 5 bodů = zcela neuspokojivé 6 až 10 bodů = neuspokojivé 11 až 15 bodů = uspokojivé 16 až 20 bodů = velmi dobré 21 až 25 bodů = vynikající V dané sadě kvalitativních kritérií získá nabídka kredit, který vznikne tak, že celková suma bodů za sadu kritérií hodnocené nabídky bude poměřena s nejlepší nabídkou a vynásobena váhou dané sady kritérií podle vzorce: (Hodnocená nabídka / Nejlepší nabídka) x 70 = Kredit 1. Kde hodnocenou nabídkou je součet bodů hodnocené nabídky za příslušnou sadu kvalitativních kritérií; nejlepší nabídka je nabídka, která dosáhla v hodnocení dané sady kritérií nejvyššího počtu bodů; 70 je váha skupiny kvalitativních kritérií. Kvantitativní kritéria (cena) budou dále posuzovány podle vzorce: (Nejnižší cena / Hodnocená nabídka ) x 30 = Kredit 2. Nabídka (tématické oblasti) bude posuzována podle definovaných hodnotících kritérií: 1. Celková kvalita nabídky (70% váha) 1 Přidaná hodnota - nové aktivity nebo nabízené výstupy (1-25 bodů) 2 Kvalita/vhodnost zpracování úkolů a výstupů (1-25 bodů) 14/24

15 3 Detailnost popisu nabídky uchazeče (1-25) Příloha č Celková cena (30% váha) Bez DPH 6.2. Hodnotící proces Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace. Hodnotící komise otevře obálky v den jednání hodnotící komise Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů Zadavatel nepřipouští překročení maximální ceny této zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu než je maximální cena této zakázky, bude jeho nabídce v tomto dílčím kritériu hodnocení přiřazeno 0 bodů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení Komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených výše Každá nabídka získá celkový kredit vypočtený součtem získaných kreditů za celkovou kvalitu a cenu služeb Nabídka, která získá nejvyšší celkový kredit (Kredit ), bude vybrána jako vítězná nabídka (ekonomicky nejvýhodnější nabídka) Zpráva z jednání hodnotící komise bude vyhotovena a podepsána všemi členy hodnotící komise. Zpráva z jednání hodnotící komise podléhá rozhodnutí subjektu s oprávněním jednat jménem zadavatele. O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na korespondenční adresu uvedenou v jejich nabídce. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější bude vyzván k uzavření smlouvy. 15/24

16 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Dle příkazu ministra č. 19/2008 Díl 3. Veřejné zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesáhne Kč a nedosáhne Kč, odstavec 1), písm. c) musí být součástí zadávacích podmínek obchodní a platební podmínky. Obchodní podmínky mohou být v zadávací dokumentaci obsaženy v podobě návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeče. 2. V případě zjištěného rozdílu mezi požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a v nabídce ve smyslu zúžení předmětu plnění je evaluátor povinen postupovat při realizaci zakázky dle požadavků uvedených přímo v zadávací dokumentaci, a nikoli v dané části své nabídky. Příloha č. 1 Návrh smlouvy 8. PŘÍLOHY 16/24

17 SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života mezi: Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2 odbor řízení pomoci z ESF jejímž jménem jedná PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru IČ: DIČ: CZ (dále jen zadavatel ) společností se sídlem zastoupená IČ: DIČ: zapsána u bank. spojení: Č. účtu: Tel: Fax: (dále jen hodnotitel ) a na straně jedné na straně druhé uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o provedení evaluace (dále jen smlouva ): Preambule Provedení evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, která je předmětem této smlouvy, je financováno z 80% z projektu technické pomoci OP RLZ projekt Zpracování odborných studií a analýz pro ŘO OP RLZ č. projektu CZ / /0057 a z 20% z projektu technické pomoci JPD 3 projekt "Závěrečná evaluace - vyhodnocení přínosu JPD 3 v oblasti rozvoje lidských zdrojů" č. projektu CZ / / /24

18 Článek 1. Předmět smlouvy 1. Hodnotitel se zavazuje podle této smlouvy provést pro zadavatele evaluaci Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (dále jen evaluaci ) a zadavatel se podle této smlouvy zavazuje zaplatit hodnotiteli odměnu dle čl. 2 této smlouvy. 2. Předmět evaluace je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka do výběrového řízení), tvořící její nedílnou součást. 3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu evaluace dle článku 1. bodu 2. této smlouvy mohou být prováděny hodnotitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny zadavatelem a nebudou-li v rozporu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, nebudou-li v rozporu s nabídkou hodnotitele, kterou předložil ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce, na které tato smlouva navazuje. Jestliže hodnotitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Článek 2. Cena a platební podmínky 1. Zadavatel a hodnotitel se dohodli, že cena provedení evaluace činí celkem [cena celkem]- Kč bez DPH (slovy [ ]). Cena provedení evaluace včetně DPH [cena celkem]- Kč (slovy [ ]). DPH činí [ ],- Kč (slovy [ ]). 2. Tato cena bude fakturována po dokončení a schválení následujících fází následovně: Zpracované výstupy Termín Závěrečná zpráva CELKEM Částka bez DPH v Kč Částka s DPH v Kč 18/24

19 3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady hodnotitele nutné k provedení evaluace, jakož i veškeré náklady související. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi zadavatelem a hodnotitelem. Tato cena bude fakturována po dokončení a schválení následujících fází následovně: 4. Cena je splatná do 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Doručení se provede osobně nebo prostřednictvím pošty. 5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 6. Hodnotitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po písemném schválení daného výstupu zadavatelem. Schválením se rozumí podepsání akceptačního protokolu zadavatelem. 7. Zaplacením smluvní ceny se pro účely této smlouvy rozumí okamžik, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány ve prospěch bankovního účtu hodnotitele. 8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že hodnotitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou faktury. 9. Jestliže bez zavinění hodnotitele dojde v průběhu provádění evaluace k nutnosti provést dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být hodnotitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem zadavatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděné evaluaci. Hodnotitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění evaluace, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. Článek 3. Povinnosti hodnotitele při předávání výstupů 1. Hodnotitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy řádně a včas za podmínek uvedených v této smlouvě. 2. Po doručení požadovaných výstupů zadavatel doručí hodnotiteli své připomínky do 20 pracovních dnů od přijetí dílčího výstupu. 19/24

20 3. Doručené připomínky je hodnotitel povinen vypořádat v dokumentu o vypořádání připomínek a upravený výstup předložit zadavateli ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dní opětovně ke schválení. 4. Zadavatel je povinen schválit upravený výstup a podepsat akceptační protokol do 10 pracovních dnů od přijetí upraveného výstupu. 5. Fakturu je hodnotitel oprávněn vystavit až po podepsání protokolu zadavatelem. Výše fakturované částky musí vždy odpovídat odhadu pracnosti odevzdaného výstupu tak, jak bude uveden ve finanční nabídce uvedené v nabídce hodnotitele, kterou předložil ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce, na které tato smlouva navazuje. 6. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet hodnotitele uvedeného na příslušné faktuře. 7. Výstupy dle této smlouvy je hodnotitel povinen zaslat elektronickou poštou ve formátu vhodném pro editaci na ovou adresu osob pověřených ohledně plnění předmětu této smlouvy. 8. Po schválení výstupu a příp. schválení vypořádání připomínek hodnotitel osobně na adresu detašovaného pracoviště odboru řízení pomoci z ESF Kartouzská 4, Praha 5) nebo doporučenou poštou (na adresu sídla zadavatele Na Poříčním Právu 1, Praha 2) předá výstup na el. médiu (CD-ROM) ve formátu pouze pro čtení a v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. 9. Veškeré produkty, materiály a výstupy projektu musí být v souladu s Manuálem vizuální identity ESF (označeny logem ESF v ČR, vlajkou EU, logem MPSV, vlajkou ČR). 10. Veškerá práva k výstupům vzniklých během plnění dle této smlouvy přecházejí okamžikem předání na zadavatele a tento s nimi může nakládat dle svého uvážení. Článek 4. Další povinnosti hodnotitele 1. Hodnotitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy vlastním jménem, samostatně a dle pokynů zadavatele. 2. Hodnotitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Realizaci projektu dle této smlouvy uskuteční hodnotitel pracovním týmem ve složení uvedeném v nabídce hodnotitele. Změny ve složení realizačního týmu musejí být pověřenému zástupci zadavatele předem oznámeny a podléhají jeho písemnému odsouhlasení. 20/24

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky ROČNÍ OPERAČNÍ

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKTY HRAZENÉ Z TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ DLE OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ANALÝZA PŘÍSTUPU ŽEN IMIGRANTEK A MUŽŮ IMIGRANTŮ

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku školního nábytku I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel se sídlem: Studentská 1384, 753 01 HRANICE Zastoupená: Ing. Drahomírou Drašnerovou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Smlouva na realizaci veřejné zakázky. Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ

Smlouva na realizaci veřejné zakázky. Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ Smlouva na realizaci veřejné zakázky Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem: Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 jejímž

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKT HRAZENÝ Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ, OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI PROJEKT PROPAGAČNÍ DIÁŘE A KALENDÁŘE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky (předběžný návrh smlouvy, který není nutné podepisovat v nabídce)

Obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky (předběžný návrh smlouvy, který není nutné podepisovat v nabídce) Obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky (předběžný návrh smlouvy, který není nutné podepisovat v nabídce) Vypracování koncepce rozvoje klíčových webových aplikací ŘO OP LZZ a studie

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.,

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008 PRAHA, 9. ledna 2008 1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1. Zadavatel... 3 1.2. Odpovědný útvar...

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod.

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Číslo jednací zadavatele: 19565/2009-61

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Provedení auditu systémových projektů OP RLZ spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č.

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 1 Obsah: Název zakázky... 3 Zadavatel... 3 Kontaktní osoby:... 3 Předmět veřejné zakázky:... 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace M PROJEKT, sdružení fyzických osob Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 5 350 02 CHEB Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Jandík Cheb 28.07.2011 VĚC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více