Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice"

Transkript

1 Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

2 1 Strategicky pla n a jeho casti Strategicky pla n rozvoje mestskč casti Praha-Libus je soucastı projektu žstrategicky rozvoj mestskč casti Praha-Libus respektujıcı principy udrzitelnosti/udrzitelnč ho rozvojeř. Tento projekt byl podporen z revolvingovč ho fondu MZP C R. Strategicky pla n byl zpracova n jako dokument pro obdobı 6-8 let, ktery bude prubezne napln ova n jednoletymi akc nımi pla ny. V horizontu 6-8 let se predpokla da zpracova nı aktualizovanč verze strategickč ho pla nu. Cılem strategickč ho pla nu je definovat strategii udrzitelnč ho rozvoje ťzemı mestskč ca sti Praha- Libus a nastroje k jejımu naplnenı, a to pri vedomı moznostı a kompetencı mıstnı spra vy MC Praha- Libus. Strategicky pla n se skla da ze 3 hlavnıch castı. V ťvodnı, analytickč casti (cast A) jsou shromazdeny, analyzova ny a porovna ny podstatnč informace tykajıcı se aktua lnı socia lne-ekonomickč situace mestskč casti a stavu infrastruktury a zivotnıho prostredı. Analyticka cast slouzı jako informac nı za kladna pro nasledujıcı cast navrhovou (cast B), ktera prehledne rozpracova va priority a opatrenı vedoucı k naplnenı predem definovanč rozvojovč vize a cılu. Realizac nı cast (cast C) pak predstavuje popis nastroju a principu, jak jednotlivč priority a opatrenı naplnit z organizac nıho hlediska. Strategicky pla n dopln ujı na sledujıcı prılohy: Prıloha 1: Vysledky sledova nı indika toru ECI/TIMUR A.1 - Spokojenost obyvatel s mıstnım spolecenstvım v Praze š Libus i Prıloha 2: Vysledky sledova nıindika toru ECI/TIMUR A.3 -Mobilita a mıstnıpreprava cestujıcıch V Praze š Libus i Prıloha 3: Vysledky sledova nıindika toru ECI/TIMUR A.5 -Kvalita mıstnıho ovzdusıv Praze Libus i Prıloha 4: Vysledky sledova nıindika toru ECI/TIMUR B.10 - Ekologicka stopa me stsků casti Praha Libus Prıloha 5: Pruzkum podnikatelskych subjektu a neziskovych organizacı Prıloha 6: Energeticky pla n MC Praha-Libus Prıloha 7: Vzor projektovůho listu SPF Group, v.o.s. 2

3 2 Strategicky pla n a mıstnı Agenda 21 Strategicky pla n MC Praha-Libus je zpracova n s ohledem na potreby a pozadavky vyplyvajıcı z mıstnı Agendy 21. Strategicky pla n (resp. priority a opatrenı v nem obsazenč ) zahrnuje vsechny tri pilıre udrzitelnč ho rozvoje. Tuto skutec nost podrobneji specifikuje kapitola 5 navrhovč casti strategickč ho pla nu. Dopady a vysledky jednotlivych priorit a opatrenı strategie budou monitorova ny prostrednictvım sady indika toru (viz realizac nı cast strategickč ho pla nu) a standardizovanč ho evropskč ho indika toru udrzitelnč ho rozvoje žspokojenost s mıstnım spolec enstvımř (v periode 2-3 roky). Pro jednotlivč roky budou opatrenı strategickč ho pla nu napln ova na prostrednictvım jednoletych akc nıch pla nu zahrnujıcıch vyc et konkrč tnıch aktivit pro dany rok vc. jejich nava za nı na rozpoc et mestskč casti (viz realizac nı cast strategickč ho pla nu). Zpracovany strategicky pla n rozvoje mestskč casti Praha-Libus je soucastı sirsıho a dlouhodobč ho projektu Zdrava Libus a Pısnice. Prijetım tohoto projektu se MC Praha-Libus zavazuje k prubeznč mu plnenı na sledujıcı deklarace. Deklarace je soucastı strategickč ho pla nu a predstavuje jasny politicky za vazek mestskč casti k dlouhodobč mu napln ova nı principu udrzitelnč ho rozvoje. SPF Group, v.o.s. 3

4 3 Deklarace I. Projekt Zdrava Libus a Pısnice, ktery dnes prijıma zastupitelstvo mestskč casti Praha - Libus, je za kladnım dokumentem pro aktivity mestskč casti v mezina rodnım žprojektu Zdravč mestoř a mezina rodnım programu žmıstnı Agenda 21ř. Tyto mezina rodnı programy, kterč probıhajı pod patronacı Organizace spojenych narodu a jejıch institucı (Svetova zdravotnı organizace ě WHO), za podpory Evropskč unie a ve spolupra ci s mnoha dalsımi vyznac nymi odbornymi partnery, jsou v prostredı C eskč republiky realizova ny Narodnı sıtı Zdravych mest C R (NSZM C R). Verıme, ze Projekt Zdrava Libus a Pısnice bude municipalite poma hat ke kvalitnımu mıstnımu rozvoji, naplnenı mezina rodnıch standardu verejnč spra vy a souc asne k dosazenı dobrč ho jmč na nası mestskč casti v ra mci regionu, C eskč republiky i Evropy. II. Prijetım Projektu Zdrava Libus a Pısnice je potvrzen pokrac ujıcı za jem mestskč casti o napln ova nı za sad a cılu zakladnıch dokumentu EU a OSN, kterč se zabyvajı oblastmi udrzitelnč ho rozvoje, zdravı a kvality zivota, a k jejichz napln ova nı se C eska republika zava zala, zejmč na: Agenda 21, dokument Organizace spojenych na rodu Zdravı 21 (Health 21), dokument Svetovč zdravotnı organizace a dalsıch vyznamnych mezina rodnıch a na rodnıch dokumentu, zejmč na: Na rodnı akc nı pla n zdravı a zivotnıho prostredı (NEHAP), dokument Vla dy C R. III. Prijetım tč to deklarace mestska cast Praha - Libus potvrzuje svuj zajem byt pokroc ilym c lenem asociace Narodnı sıt Zdravych mest C R (NSZM C R). Asociace a jejı odbornı partneri budou poskytovat mestskč casti pomoc v postupu ke zdravı, udrzitelnč mu rozvoji a kvalite zivota v ramci Metodiky NSZM C R. Mestska cast ma moznost aktivne spolupracovat s ostatnımi c leny NSZM C R. C innost mestskč casti podle Projektu Zdrava Libus a Pısnice bude napln ovat mezina rodne uzna vana doporuc enı EU a OSN v ra mci verejnč spra vy a rozvoje mestskč casti, kterymi jsou zejmč na: mıstnı Agenda 21 mıstnı realizace dokumentu Zdravı 21 mıstnı Akc nı pla n zdravı a zivotnıho prostredı (LEHAP). Pri vedomı dulezitosti vyse uvedenych cılu se mestska cast rozhodla k na sledujıcımu postupu: IV. Mestska cast zajistı nezbytnč podmınky a zazemı pro rızenı a realizaci Projektu Zdrava Libus a Pısnice v souladu s doporuc enımi asociace NSZM C R. V navaznosti na projekt bude zapoc at proces strategickč ho pla nova nı a rızenı rozvoje mestskč casti Praha - Libus, ktery se bude dotykat rozvoje v oblasti zdravı, oblasti zivotnıho prostredı, oblasti ekonomickč a hospodarskč, i v oblasti socia lnı a kulturnı. Strategicky rozvoj mestskč casti bude probıhat v kvalite mıstnı Agendy 21, tedy s cılem dlouhodobe udrzitelnč ho rozvoje mesta a v partnerskč spolupra ci s obc any. Mestska cast bude v ramci projektu SPF Group, v.o.s. 4

5 usilovat o spolupra ci se zastupci jinych ťradu, institucı a skol, i se zastupci hospodarskč ho a nevla dnıho sektoru. V Praze dne Petr Mra z v.r., starosta Ing. Pavel Machacek v.r., mıstostarosta SPF Group, v.o.s. 5

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- Obsah A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014...3 1. Popis projektu...3 2. Národní síť zdravých měst ČR...4

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více