N A D A C E A R B O R V I T A E Z A R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A D A C E A R B O R V I T A E Z A R O K 2 0 1 2"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A N A D A C E A R B O R V I T A E Z A R O K Zprávu vydala: Nadace Arbor Vitae Autor výroční zprávy: Bc. Marie Tomášková

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Představení nadace 4 3. Organizační struktura nadace 5 4. Vyhlášené grantové okruhy 6 5. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č Finanční zpráva za rok Stránka 2

3 1. Úvodní slovo Již král Gilgameš, syn člověka a bohyně, hrdina eposu napsaného 3000 let před naším letopočtem, si uvědomoval, že člověk se může stát nesmrtelným pouze činy a díly, které po sobě zanechá. Svou vlastní smrtelnost si začal uvědomovat po smrti svého přítele Enkidu: Enkidu nemocen před Gilgamešem ležel. A jemu po lících proudem stékaly slzy:»bratře můj, bratře můj milý! Proč mne zachránit chtějí na úkor mého bratra?«a mluví dále:»u ducha smrti, mám se snad posadit u jeho dveří? A nemám již nikdy svého milého bratra očima uzřít Epos o Gilgamešovi Každý jedinec se ve svém životě setkal se smrtí. Právě tato setkání se smrtí blízkých či cizích osob ovlivňuje náš pohled na ni. Lidé z jednotlivých kultur si vytvořili vlastní způsoby, jak se vyrovnat se smrtí. Od okázalých pohřebních obřadů s hojností darů zemřelému, staveb majestátních hrobek až po odmítání jakékoli zmínky o smrti. Lidé se po celé dějiny snažili nalézt lék na dlouhověkost, vitalitu i nesmrtelnost. V dnešní postmoderní době věříme na zázraky moderního lékařství. Nemoci, které byly nejen před několika staletími, ale i před několika desetiletími nevyhnutelně smrtelné, jsou dnes léčitelné, nebo lze alespoň zmírnit jejich průběh a oddálit smrt. Právě díky rozmachu lékařské vědy se smrt přesunula z domovů do nemocničních pokojů a pozůstalí jsou o ní většinou informováni nemocničním personálem. Může se tak zdát, že se smrt pomalu vytrácí a pomalu na ní zapomínáme. Ale vědomí vlastní smrtelnosti se přihlásí ve své neodbytnosti a s o to větší silou. Vztah ke smrti se neproměňuje pouze v dějinách, ale náš pohled na ni se mění také v průběhu našeho života. Jako malé děti vůbec nevíme, že něco jako smrt vůbec existuje. Podle psychologa Roberta DiGiulia a jeho stěžejního díla O smrti přibližně okolo třetího až pátého roku života již chápeme, co znamená být moc a moc nemocný nebo rozsekaný na kousíčky, ale teprve okolo devíti let si začneme uvědomovat nezvratnost smrti. Čím jsme starší, tím více si uvědomujeme vlastní smrtelnost. A nejen to. Uvědomujeme si, že zemřou naši rodiče, naši blízcí a přátelé. Přestože životní pouť každého člověka směřuje k jedinému východisku, může se po ní vydat mnoha různými cestami a stejně různé mohou být i postoje ke smrti, které zaujme. Toto rozsáhlejší exposé není nahodilé. Tři z podpořených knih v rámci grantového okruhu In lustro trahere znamená na světlo přivésti aneb ilustrace jako nasvícení textu se shodou okolností fenoménu smrti dotýkají. Nejmarkantnější je to u knihy Kateřiny Suškové Počkej milá smrti, kdy autorka a zároveň matka se snaží svým malým dětem vysvětlit na pozadí moravské lidové písně smrt kocourka, miláčka rodiny. Martin Mulač se v originálním grafickém albu vyrovnává s fenoménem alkoholismu jako předzvěsti apokalypsy. Dostává se na samý práh mezi životem a smrtí. Nejlehčím žánrem je pak pohádková dvoj-kniha Martina Kubáta Před půlnocí neboť ten děti pouze straší. Je zajímavé, jak často má moderní umění potřebu se vyrovnávat s fenoménem konečnosti, smrti. Vysvětlujeme si to, tak, že přes smrt vlastně ukazujeme na život v jeho existenciální tenzi. Programy prvního okruhu jsou naproti tomu programy světla, lidské aktivity, občanské angažovanosti a dobrovolné potřeby předat něco druhým. Stránka 3

4 2. Představení nadace Založení: Prosinec 1992 Hlavní poslání: podpora současného umění, podpora etnických umění, podpora vydávání literatury se vztahem k umění, Pořádání výstav a přehlídek umělecké tvorby. Cíle: organizování výstav podporující etnické umění, podpora uměleckých aktivit etnických skupin obyvatel, do roku 1998 vydávání knih o výtvarném umění, donátorská činnost za účelem podpory uměleckých a společenských aktivit. Programové cíle: Rozdělovat celkové roční výnosy z prostředků svěřených Nadačním Investičním fondem V rámci grantových okruhů neziskovému sektoru. Identifikační údaje nadace: Adresa: Nezabudická 104, web: Řevnice IČ: DIČ: CZ Stránka 4

5 3. Organizační struktura nadace Správní rada Předseda správní rady Bc. Marie Tomášková Člen správní rady Mgr. Marcel Řimák Člen správní rady Mgr. Antonín Herudek Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Hana Hejnicová Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Dvořák Člen správní rady Mgr. Radka Seidlová Stránka 5

6 4. Vyhlášené grantové okruhy Nadace Arbor vitae vyhlásila v roce 2012 tyto okruhy: GRANTOVÝ OKRUH č. 1 - Nekulturní venkov?! Podpora kulturních akcí v obcích do 500 obyvatel. Z grantového okruhu bude podporováno: Kulturní projekty směřující k uchovávání a rozvíjení tradic českého venkova vznik a rozvoj kulturních center naučných expozic, míst, kde se odehrává aktivní kulturní činnost v oblasti výtvarného umění, hudby, divadla vydavatelské počiny směřující k uchopení ducha krajiny a života jejich obyvatel Z grantového okruhu nebude podporováno: kulturní projekty obcí nad 500 obyvatel jednorázové akce jako festivaly moderní hudby, zájezdová představení, krátkodobé výstavy Upřednostňovány budou následující projekty: projekty, u kterých žadatel prokáže dlouhodobou a úspěšnou praxi v dané oblasti projekty, které budou mít alespoň 50% finančních prostředků ze zajištěných zdrojů GRANTOVÝ OKRUH č. 2 - In lustro trahere znamená na světlo přivésti aneb ilustrace jako nasvícení textu Podpora vydávání knih spojujících obraz a slovo Z grantového okruhu bude podporováno: vznik originálních ilustrací k textům vymykajícím se svou kvalitou tisk ilustrací v různých grafických technikách vznik drobných literárních útvarů, které budou spojeny s ilustracemi Z grantového okruhu nebude podporováno: vydávání knih s převzatými ilustracemi výroba (tisk a vazba) komerčních titulů Upřednostňovány budou následující projekty: projekty vysoké umělecké úrovně, doložené písemnými vyjádřeními odborníků na tuto oblast tvorby projekty, které budou mít alespoň 50 % finančních prostředků ze zajištěných zdrojů Stránka 6

7 5. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č. 1 Nekulturní venkov?! Sdružení Nahořany - Obnova a udržení tradic na současném venkově Projekt navazuje na předchozí kulturní činnost Sdružení Nahořany a využívá více než desetileté zkušenosti tohoto sdružení s organizací kulturních projektů. Cílem projektu je obnova a udržení starých lidových tradic, rozšíření kulturní nabídky v regionu a zkvalitnění života nejen místních obyvatel. Hlavním cílem projektu je přiblížení těchto starých tradic převážně mladší populaci a udržení pro příští generace. V dnešní době bývá podstata těchto tradic, převážně pro mladou geraci, velmi zkreslená. Cílem je obnova starých zvyků a obyčejů, připomenutí podstaty a významu pohanských i křesťanských svátků. Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace na generaci. Projekt řeší možnost s pomocí dotace rozšířit kulturní nabídku v letech v obci Nahořany a blízkém okolí. Projekt zároveň řeší možnost ovlivnění kvality života nejen místních obyvatel, ale i obyvatel jak z Jihočeského kraje, tak i z ostatních krajů Cech a Moravy a zahraničí. Sdružení Nahořany již mnoho let úspěšně spolupracuje s řadou umělců tuzemských ale i zahraničních (např. ze Slovenska, Nemecka, Rakouska a Francie). Potřeba realizovat projekt s větší a rozmanitější kulturní nabídkou za pomoci dotace je vnímána organizátory nejméně šest let dozadu. Dalším ohledem je dlouletý vzrůstající zájem a obliba projektů, které sdružení v minulých letech organizovalo. Občanské sdružení Letní dům Draci a andělé, komunitní slavnosti Letního domu Hlavní myšlenkou komunitních slavností je propojovat ústavní prostředí s místní komunitou a rozvíjet kulturní život obcí. Oba dětské domovy se nacházejí v obcích s malým počtem obyvatel (Krompach 155\ Skály ), realizace komunitních aktivit má proto za cíl posilovat vzájemné vztahy, vést k rozvoji občanské solidarity, poskytovat prostor pro poznávání a respektování se. Zároveň komunitní akce umožňují poukázat na tematiku ústavní péče a zvyšovat tak informovanost veřejnosti o této problematice. Slavnosti nabízejí zajímavý kulturní program, do kterého zapojujeme jak místní hudební a divadelní spolky, tak profesionální divadla - často alternativní scény (např. divadlo Já to jsem Víti Marčíka, divadlo Mimotaurus, TyJátr, Divadlo Líšeň apod.). Cílem je rozvíjet kulturní povědomí dětí i místních obyvatel, rozvíjet jejich zájem o umění a kulturu, potažmo je vést k tvořivému přístupu ke svému životu a k vnímavosti vůči světu kolem a sociálním vztahů v něm. Slavnosti jsou nedílnou součástí kulturního programu obou obcí, staly se tradicí pro děti i dospělé. Pro děti a mladé lidi z dětských domovů jsou komunitní slavnosti také možností, jak být více v kontaktu s širším sociálním prostředím a tím získávat nové sociální dovednosti. Děti se často zapojují do příprav a realizace akce a mohou tak zažívat zážitek toho, že se podílejí na přípravě akce pro ostatní děti, dospělé, pro přátele i cizí návštěvníky. Tento prožitek může být důležitým stimulem k pozitivní formě osamostatňování a získávání důvěry ve své vlastní schopnosti. Stránka 7

8 6. Projekty podpořené v rámci grantového okruhu č. 2 In lustro trahere znamená na světlo přivésti aneb ilustrace jako nasvícení textu Kateřina Černá: Sny ve skříni Teze projektu: Malířka, kreslířka, grafička, autorka osobitých asambláží a děl založených na kaligrafické prezentaci vlastních textů Kateřina Černá (1937) patří k nej originálnějším českým výtvarnicím posledního půlstoletí. Její rozmanitá tvorba je v plné šíři poprvé knižně představena právě v této obrazové monografii. V době studií na Akademii výtvarných umění v Praze malovala klasické portréty, zátiší a akty. Po škole se už věnovala výhradně tvorbě obrazů kombinovanou technikou (koláž a asambláž na sololitu). Následovala řada menších obrazů Panenek a od konce šedesátých let i kompozic větších formátů. Do těchto obrazových koláží začala zapojovat písmo, stejně jako do rozměrných obrazů let osmdesátých a devadesátých. Dominantní postavení v obrazové tvorbě Kateřiny Černé má motiv anděla. Kromě malování, kreslení, vytváření asambláží a loutek se už od roku 1962 zaměřila na psaní a kreslení rukopisných autorských knížek. Grafikou se zabývá od roku V průběhu let vznikl mimo jiné cyklus šesti ručně psaných autorských knih, provedených většinou technikou ručně kolorovaných leptů, k nim patří Sny ve skříni neboli ach jak jsem nešťastná miláčku. Martin Kubát: Před půlnocí 1, Před půlnocí 2 Teze projektu: Zažijte v posteli ještě před spánkem dobrodružství. Dobrodružství ve společnosti strachu. Anebo si dejte se zvířecími kamarády dobrou noc. Duokniha, kde se stáváte účastníkem příběhu. Zvířátka vytrhaná z papíru, dva příběhy, které probouzejí fantazii, čekání na další stránku, klidný strach i neklidné dobro, příběh (y). Kateřina Sušková: Počkej, milá smrti Teze projektu: Autorská knížka Kateřiny Suškové Počkej, milá Smrti vznikla pod vedením PhDr. Jana Rouse na VŠUP. Příběh smrti kocourka, který byl členem rodiny, vypráví v knížce malá školačka a je volnou parafrází reakcí autorčiných dětí na situaci, která se před časem skutečně odehrála. Řeší se zde jeho náhlé zmizení, pocit prázdnoty, nevyhnutelnost smrti, návaly smutku, další osudy těla i duše, uchování vzpomínky, a paralely s lidským úmrtím i narozením. Toto téma je zastoupeno textem lidové písně, kterou děti poslouchají s mámou v autě cestou na venkov, kde dříve žily s kocourkem. Vedle výtvarné a literární kvality je cílem knihy pomoci otevřít, prohovořit a uchopit důležité a společností vytěsňované téma smrti. Knížka vychází ze skutečných zážitků autorky a z lidové písně, je doplněna interaktivními úkoly, notovým záznamem a metodickým doporučením pro rodiče a další dospělé, kteří pracují či čtou s dětmi. Hledání koncepce textu i obrazového doprovodu bylo podpořeno konzultacemi s odborníky a rodiči, a také kvalitativní výzkumnou sondou v mateřských školách. Stránka 8

9 Martin Mulač: Autorská kniha grafické album Teze projektu: Vytvoření autorské knihy (grafického alba), která bude součástí diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze. Téma alkoholismu mě fascinuje už dlouhou dobu. Jeho působení na člověka, změna, kterou vyvolává v chování lidí vůči okolnímu světu i sobě samému, a situace, které pod vlivem alkoholu reálně vznikají nebo by mohly vznikat. Na mých kresbách se objevují lidé, se kterými se potkávám, ké kterým mám určitý vztah, ale i náhodní kolemjdoucí, nebo postavy z cizích vyprávění. Bizární příběhy odehrávající se ve spojení s pitím alkoholu jsou mojí představou deliria. Stavu, v němž na povrch vyplouvá to, co je uvnitř, co by chtělo být ukryto, za normálních okolností neprojeveno, k čemu se nechceme hlásit, to, co nechceme vidět. Bizárnost těchto příběhů je v absurdním propojování jednotlivých výjevů, které spolu nesouvisí, a přesto tvoří konkrétní situaci. Tato celková situace je pro mě důležitější než řešení jednotlivostí. Realistické znázornění námětu mi pomáhá vylíčit výjevy pravdivě, takové jaké jsou, bez líbivého přikrášlení, tak jak je potkávám, v syrovosti okamžiku. V historii byl alkohol užíván zprvu jako rituální nápoj, popř. jako lék. Ve středověku se neschvalovalo pití tvrdého alkoholu, ale doporučovalo pití vína a piva. Postupně se pití alkoholu zesvětštilo, stalo se součástí zábavy i životního stylu. Alkohol nabízí možnost, jak uniknout od tohoto světa jinam, umocňuje emoce a nechává opadnout zábrany co je dobré a co špatné". Dokáže probudit v lidech bestiální živočišnost. Opilý člověk ztrácí představu o místě a čase. Některé aspekty chování jsou upozaděny, jiné se naopak brutálně znásobují. Vizuální podoba opileckých situací" se v některých zobrazeních připodobňuje jednotlivým výjevům Křížové cesty. Vrávorající opilec, který se řítí k zemi, může asociovat vysílení a pád pod tíhou neseného kříže. Lidé táhnoucí bezvládného pijana po špinavé ulici odkazují k Šimonovi, jenž Kristovi pomáhá nést kříž. Každé jednotlivé zastavení Křížové cesty má svůj ekvivalent v situacích spojených s alkoholem, přičemž sám alkohol představuje to břemeno, kříž, který také my neseme. Problematiku alkoholismu v takovýchto souvislostech nevnímám jen prvoplánově, ale jako hlubší zamyšlení nad tím, co se okolo mě děje. Je kritikou společnosti, která před tímto tématem uniká, přestože se dotýká každého z nás. Zajímavé je sledovat reakce lidí. Někteří se v tom poznávají, není jim to cizí, jiní naopak cítí hluboký odpor. Je to v podstatě obdobné jako se stádii alkoholismu, v němž existují dvě krajností, buďto máme k němu naprostou nechuť nebo mu beznadějně propadáme. Kromě reálných i smyšlených obrazů mě inspirovaly mnohá literární díla (Poe, Maupassant, Gogol, Dostojevskij, Gellner, Fallada, Opolský, Lev Blatný, Emilie Carterová, beatnická generace), výtvarná (Munch, Váchal, Brueghel, Rops, Bosch, Rembrandt), filmy (Kanárek, Zvláštní bytosti, Ikarův pád, Tažní ptáci, Dobří holubi se vracejí, Osudový dotek) a hudba (Chopin, Sodoma Gomora, Mozart, Sex Pistols). To vše se spojuje v mozaiku, která představuje můj individuální pohled na dekadenci. V dějinách umění se téma alkoholu objevuje v jednotlivých dílech, ale nikdo se jím systematicky a intenzívně nezabýval. Problematika alkoholu jako drogy je stále zlehčována, přestože je to jedna z mála drog, jež má určitou historickou tradici a dnes představuje (typický) kolorit jednotlivých regionů a kultur. Chci shrnout to, co mě zajímá v jeden celek: Alkohol jako úpadek společnosti, tolerovaná neřest, ale i varování, předzvěst apokalypsy. Stránka 9

10 7. Finanční zpráva za rok 2012 Grantový okruh č. 1 Sdružení Nahořany Občanské sdružení Letní dům ,- Kč ,- Kč Martin Kubát Kateřina Sušková Martin Mulač Kateřina Černá Grantový okruh č ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem rozděleno: ,- Kč Stránka 10

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Muzeum. Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Koncepce. rozvoje na období let

Muzeum. Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Koncepce. rozvoje na období let Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Koncepce rozvoje na období let 2014 2018 stávající koncepce pro léta I.Vyhodnocení 2009 2013 Čím jsme stručná charakteristika Přemysla Otakara II. 37, 688

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Obsah. V Hodoníně dne 26. února 2015. PhDr. Ilona Tunklová Bc. Renata Měsíčková

Obsah. V Hodoníně dne 26. února 2015. PhDr. Ilona Tunklová Bc. Renata Měsíčková 0 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 2 I. 1. Sbírkotvorná činnost.... 2 I. 1. 1. Akvizice.... 3 I. 1. 2. Péče o sbírky uložení, evidence, restaurování, revize... 3 I. 2. Prezentace.....

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Partneři projektu kdo jsme a co děláme?

Partneři projektu kdo jsme a co děláme? Autor: Jiří Tošner a kol. Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR Editoři modelů realizace dobrovolnictví: Renata Gargulová, Soběslav Zdeněk Krejsa, Prachatice Andrea Šmerdová, Vsetín Jarka Pirunčíková,

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO SENIORY

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO SENIORY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky AKTIVNÍ STÁRNUTÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO SENIORY ACTIVE AGING - EDUCATIONAL PROGRAMS FOR SENIORS Bakalářská diplomová

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Markéta Jurková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Markéta Jurková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Markéta Jurková Nadace a význam jejich osvětové činnosti pro intaktní společnost Olomouc 2015 vedoucí

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015 Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015 Česká televize multimediální galerie pro 21. století Obsah Úvodní slovo generálního ředitele

Více

evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu

evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu Praha 2008 Management kulturního cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008 Staroměstské náměstí 6, 110 15

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum.

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Obor Divadlo a výchova Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. Diplomová

Více

Vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka Zkušenosti pozůstalých domácího hospice Cesta domů. Bakalářská práce

Vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka Zkušenosti pozůstalých domácího hospice Cesta domů. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka Zkušenosti pozůstalých domácího hospice Cesta domů Bakalářská práce Autor: Viktor Polák

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM V JIHOČESKÉM KRAJI A V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKA ICOS Český Krumlov, o.s. a CPDM Český Krumlov, o.p.s., 2011 Vydáno za podpory EUROPE DIRECT České Budějovice a města Český Krumlov

Více