Školní vzdělávací program pro školní družinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Stárkov, Stárkov 167, Platnost: od 1.září 2007 Ve Stárkově dne Mgr. Marie Seidlová ředitelka školy 1

2 Obsah Charakteristika ŠD...4 Program výchovy a vzdělávání...4 Cíle a kompetence...4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví...9 Ekonomické, materiální a personální podmínky...10 Hygiena a bezpečnost v ŠD...10 Dokumentace

3 Charakteristika ŠD Naši ŠD navštěvují žáci ročníku ZŠ. Tvoří ji jedno oddělení, průměrná naplněnost je dětí. O polední přestávce navštěvují družinu i žáci 2. stupně ZŠ, kteří dojíždějí a nechodí na oběd do školní jídelny. Naše činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času. Program výchovy a vzdělávání Vychází z ŠVP naší školy, a to z kapitoly Člověk a jeho svět. Je uspořádán do pěti tematických okruhů (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody; Člověk a jeho zdraví). Je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus, určen dětem od 1. do 5. ročníku. Je tvořen dle polohy a podmínek školy. ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo upravit. Cíle a kompetence Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst. 2 Školského zákona. Naše cíle jsou: Kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během školního vyučování. Osvojení si takových názorů, schopností a dovedností, které umožní dětem dobře zvládnout současný i budoucí život. Správně motivovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické dovednosti v různých činnostech, naučit děti vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku. Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací (uvědomění si citu k vytvořené věci). Vést děti ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat při tom vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti v kolektivu. Rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci, rozvíjet jejich schopnost respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých. Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve výchovné činnosti. Využívat preventivního programu školy formou sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací). Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnosti odpočinku, rekreace a zájmové činnosti. Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně, vysvětlovat neznámé a nepochopené pojmy. 3

4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. Místo, kde žijeme Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Vycházky do okolí, orientace, poznávání ulic, památek, bezpečná nejkratší cesta do školy, pravidla chování na komunikacích v obci Četba pohádek, pověstí o Náchodsku a Broumovsku, společné vyprávění, malování pohádek a jejich volná dramatizace Prohlubování znalosti místa (názvy ulic, místní památky), poznávat místní zvláštnosti, změny v okolí Péče a udržování čistoty okolí školy Obec - obecní úřad a důležitá místa v obci (obchody, pošta, zdravotní středisko, knihovna.) - obecní časopis, modely domů, sídliště, besedy na téma změny mého okolí, orientace v místě bydliště (turistická mapa) Škola Nejkratší bezpečná cesta do školy, (dopravní značky, přechody ) Seznámení s prostředím školy (estetika prostředí čistota a výzdoba prostor školy), seznámení se s řádem školní družiny Domov Vyprávění o významu slova, vlastní zážitky, ilustrace, povídání o domově, můj dům - můj hrad, pomoc při úklidu pomoc pro zpříjemnění prostředí Tématické vycházky (např. obecní úřad, knihovna, zámek, kostel, Křížová cesta) Prohlídka prostor školy (např. ředitelna, sborovna, dílny) Den Země sběr odpadků v okolí školy Dopravní soutěž Poznámky: 4

5 2. Lidé kolem nás Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Osvojování a dodržování základů společenského chování (zdravení, úcta ke starším, stolování) Vytváření kladného vztahu ke spolužákům, pozitivního klimatu v oddělení (učit se naslouchat, vycházet spolu bez násilí) Kolektivní, míčové, stolní a společenské hry, vytváření dobrých vztahů mezi kamarády, pomoc, empatie Dodržování řádu školní družiny a školní jídelny, moje práva a povinnosti Atletické závody Poznámky: Rodina Úcta k rodičům, starým lidem, sobě samým, výstavky a malování obrázků, fotografie (jak rostu, moje rodina), výrobky dárky pro blízké Škola Úcta ke každému povolání pozorování různých zaměstnání lidí a poznávání jejich významu pro život v společnosti (pexesa, puzzle, námětové hry, kvízy, rozvíjení jemné motoriky.) Vztah k handicapovaným dětem vyprávění, sociální hry a komunikační hry Prevence Besedy, spontánní rozhovory (modelové situace - opatrnost při styku s neznámými lidmi, správné řešení konfliktních situací) Cestování v dopravních prostředcích, hudební soutěž Do-re-mi, vystoupení na besídkách, nácvik divadla - vystoupení Karneval, kulturních a společenských akcí v obci Výtvarná činnost malování na chodníku, obrázky, dárečky, výtvarná soutěž - Moje maminka, výroba dárečků k zápisu 5

6 3. Lidé a čas Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Dodržování denního režimu (návyky na pravidelnou činnost četba pohádky, odpočinek na koberci, kreslení) Vycházky, využití volného času, úcta k času přesuny a činnosti bez zbytečných prodlev, soutěže, sportovní hry Orientace v čase minulost, přítomnost, budoucnost Pozorování ročních období, rozčlenění roku na čtvrtletí, měsíce, dny. Poznámky: Hodiny Soutěže - měření stopkami, výrobky, (kalendáře, papírové hodiny, kreslení obrázků) Vývoj lidského života dětství, dospělost, stáří (výtvarné techniky, hry, modelové situace) Historie a pokrok besedy a výrobky na různá témata (např.: různé styly oblékání, bydlení dříve a nyní, technická zařízení rádio, televize, počítač, mobil, kino, divadlo, dopravní prostředky ), hudebně pohybové hry, vývoj řemesel (kreslení, malování) Zvyky a tradice význam lidových zábav (povídání), tradice výroba masek (Masopust), lidové pranostiky, přísloví, koledy (učení nazpaměť), pověry o nadpřirozených bytostech (četba, ilustrace), čarodějnice Otevírání studánek Lidové tradice - vánoční besídka Karneval, březen - Měsíc knihy (výroba knížek obal, příběh) Výroba čarodějnic zábavné odpoledne Návštěva výstavy 6

7 4. Rozmanitosti přírody Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Četba, využití dětské literatury s přírodní tématikou Vycházky do lesa, pozorování změn podle ročních období. Péče o pokojové rostliny. Ekologická výchova třídění odpadu. (pet lahve, papír a ostatní), šetření vodou Poslech pohádek z magnetofonu s přírodní tématikou Poznámky: Prohlubování znalostí o přírodě - hry v přírodě (dramatické prožitkové hry domečky pro skřítky, živly, turistické značky, orientační hry) - práce s encyklopedií, pozorování změn v přírodě a jejích proměn v různých obdobích (nebezpečí bouřka, mlha, náledí) Poznávání živočichů a rostlin. Besedy Proč někteří živočichové vymírají, Proč jsme v lese na návštěvě Estetická výchova (hlína, modurit, odpadový materiál, kreslení v přírodě, výzdoba třídy přírodninami listy, výrobky z plodů, malované kamínky, domácí mazlíčci, lesní zvěř) CHKO Broumovsko Sběr papíru a třídění odpadu plasty, baterie. 7

8 5. Člověk a jeho zdraví Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Základní hygienické návyky sebeobsluha, pořádek, stolování, šetření majetku, odstraňování hluku, větrání) Odpočinek, relaxace, harmonizace nervové soustavy Tělovýchovné chvilky, pohybové hry, využití sportovního nářadí Základy společenského chování zdravení, požádání, poděkování, oslovení Bezpečnost na silnicích dobře viditelné oblečení Poznámky: Zdravá výživa její výhoda, potravinová pyramida První pomoc prevence úrazů, důležitá telefonní čísla, ošetření drobných poranění. Blízkost lesa klíšťata, požáry. Besedy o zdravém životním stylu sociálně patologické jevy (kouření, alkohol, drogy), zdravá rodina civilizační choroby. Oblékání podle ročních období otužování Sebevzdělání a komunikace Využití časopisů, doplňovačky, křížovky, didaktické hry, rozvíjení slovní zásoby, příprava na vyučování, vyprávění, pamětné učení básniček, jazykolamy, smyslové hry Esteticko výchovná činnost rozvoj jemné motoriky, papírové manekýny, textilní koláže, bezpečnost při práci a čistota práce Celodenní výlet do přírody atletická soutěž, návštěva knihovny Soutěž se zdravotní tématikou Vycházka za léčivkami do blízkého okolí 8

9 Ekonomické, materiální a personální podmínky Ekonomické: Poplatek za ŠD činí 50,- Kč měsíčně. Platba je vybírána hotovostně vychovatelkou ŠD. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup materiálu (papíry, barvy lepidla a jiné pomůcky), hraček a na zkvalitnění interiéru ŠD. Materiální: Prostory ŠD tvoří samostatná místnost s vlastním vchodem Vybavení je přiměřené a je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit Nábytek je částečně opotřebovaný Dětem je zajištěn pitný režim Prostory ŠD jsou bezpečné ŠD využívá školní hřiště a zahradu Personální: V ŠD pracuje vychovatelka, která splňuje ÚSO pedagogického směru obor vychovatelství Vychovatelka se každoročně podílí na přípravě školních akcí (vánoční besídka, karneval, soutěže, výlety ) Vychovatelka se zúčastňuje akreditovaných kurzů, programů dalšího vzdělávání pedagogů a využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD V případě onemocnění učitele je vychovatelka schopna jej zastoupit ve vyučování Hygiena a bezpečnost v ŠD Školní družina má maximálně 28 dětí. Družina využívá k odpočinkové činnosti koberce, pohovky, molitanová lehátka, k pracovním činnostem, stolním hrám apod. stoly, které nemají tradiční uspořádání. Družina je vybavena umývadlem, osvětlením, koberce jsou pravidelně vysávány a PVC myté mokrou cestou, místnosti jsou pravidelně větrány okny. Pitný režim je zajištěn, sociální zařízení je pro ŠD společné se školou. Režim družiny je stanoven Školním řádem. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, na školním hřišti, při společných vycházkách a akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Lékárnička pro první pomoc je umístěna v ŠD. Telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a přehledu VVP. Vychovatelka byla proškolena v základech 1. pomoci a je seznámena se zdravotním stavem některých dětí (epilepsie, diety, alergie ) Vychovatelka spolupracuje s rodiči a tř. učitelkou a bezprostředně reaguje na výchovné a jiné problémy. 9

10 Dokumentace Školní družina vede následující dokumentaci: Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce Přehled výchovně vzdělávací práce Docházkový sešit na ranní družinu 10

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole Čeperka, okres Pardubice K. Světlá 75, Čeperka 533 45 Opatovice nad Labem Platnost: od 1.září 2007 Autoři: Mgr. Lenka Burešová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program IZO školní družiny: 119 500 809 Školní družina při ZŠ Bruntál, Okružní 38, www.zsbrok.cz Školní družina I. oddělení vychovatelka Pavlína Škárková tel. 554 231 190 II. oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Brno, Otevřená 20a ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Brno, Otevřená 20a Platnost: od 1. 9. 2012 V Brně 1. 9. 2012 Mgr. Dagmar Šenbergerová ředitelka

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Školní družina při ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace,čs.tankistů 76, Dolní Lhota Úvodní část Idetinfikační údaje Název školy: ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace, Čs. tankistů

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná AŤ JSI DĚVČE NEBO KLUČINA, SPRÁVNÝCH DĚTÍ JE TU VĚTŠINA. POJĎ SI S NÁMI HRÁT, UVIDÍŠ, ŽE BUDEŠ S NÁMI

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle ŠVP 4. Délka a časový plán vzdělávání, organizace ŠD 5. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání...

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání... OBSAH VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY...2 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE...4 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10 4. Formy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název vzdělávacího programu 3 1.2. Předkladatel 3 1. 3. Platnost dokumentu 3 2. Charakteristika školní družiny 3 2.1. Charakteristika

Více

Strom zábavy a odpočinku

Strom zábavy a odpočinku Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Strom zábavy a odpočinku Obsah ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka Eliška Kocveldová vychovatelka V Jindřichově

Více