školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a 1

2 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která nabízí základní vzdělání pro žáky z městské části Brno-Žebětín i z okolních městských částí. Škola je vhodně situována, blízko MŠ Žabka, v klidné zóně stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 300 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně. Součástí základní školy je školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy. ZŠ Otevřená vyučuje v jedné budově, která se nachází v oploceném areálu s centrálním shromažďovacím místem a zelení. Škola disponuje 16 učebnami, z nichž jedna je jazyková učebna, jedna učebna výpočetní techniky, čtyři učebny praktického vyučování keramika, cvičná kuchyňka a dvě dílny. V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor pro výuku čtení, hudební výchovy a multimediální výchovy. Dále má škola k dispozici dvě tělocvičny. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a výpočetní technikou. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici pitné fontány na centrálních chodbách. 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, Otevřená 20a Brno 1.2 Zřizovatel školy: ÚMČ Brno-Žebětín 1.3 Ředitel školy: Mgr. Dagmar Šenbergerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 1. stupeň + ŠD 1.5 Kontakty: telefon: fax: - http: 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň Celkem ,

3 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. Luděk Novák předseda Kozel Jan Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin V letošním školním roce se školská rada sešla 2x. Po celý rok pracovala ve výše uvedeném personálním složení. Spolupráce a výměna informací mezi školou a školskou radou má pozitivní vliv na činnost školy. Prostřednictvím samostatné webové stránky školská rada nabízí rodičům možnost navázání užšího kontaktu. Ve spolupráci se školskou radou zorganizovala naše škola dvě sportovní akce pro žáky školy a širokou veřejnost. Pro velký ohlas ze strany rodičů chceme v těchto aktivitách pokračovat i nadále. 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích Číslo jednací Ročník programů Škola pro život 43/ ročník Jiné specializace, zaměření: Dalton Naše škola uplatňuje ve výuce daltonské prvky: Žáci jsou vedeni k samostatnému plánování práce na daných úkolech, zodpovědnosti za odvedenou práci, ke spolupráci ve skupinách a vzájemné pomoci (např. slabším žákům), rozvíjíme přiměřené sebehodnocení. Téměř v každé třídě probíhá celoroční motivační hra. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet děti a žáci Počet strávníků zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní * L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 3

4 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 4 / přepoč. 3,5 120 Z činnosti ŠD 1. oddělení - děti z 1. tříd 2. oddělení - děti z 1. tříd 3. oddělení - děti z 2. tříd a 3. tříd 4. oddělení - děti z 2. tříd Školní družinu navštěvovalo v průběhu školního roku 120 dětí. Činnost školní družiny probíhala podle Školského vzdělávacího programu. Týdenní skladba zaměstnání byla zaměřena na tyto výchovy: - relaxační, spojena s pobytem na čerstvém vzduchu - hudebně pohybová - výtvarně-estetická - rukodělná - tělesná - ekologická Ve školní družině byl kladen důraz i na hygienu dětí, správné stolování, sebeobsluhu, vzájemnou toleranci, ohleduplné chování a udržování kamarádských vztahů mezi dětmi. 1. oddělení Děti v oddělení byly živé, hravé, rozmanitých zájmů. Z tohoto důvodu nebyla od nich vyžadována jednotná činnost. Byly rozdělené do skupinek chlapců a děvčat. Děvčata se více zapojila do výtvarné, hudební a rukodělné činnosti. Chlapce zase zaujaly hry s autíčky, stavebnice, stavění domečků. Cílem při společných hrách bylo zapojit všechny děti i ty, které vyžadovaly více pozornosti. Činnost školní družiny naplňovala všechny složky výchov, které vycházely z týdenní skladby zaměstnání. Nechyběly i naučné vycházky spojené s povídáním o přírodě. Za nepříznivého počasí jsme využívali tělocvičnu, kterou ocenili nejvíce chlapci, kteří předvedli své sportovní výkony ve vybíjené a kopané. Hráli jsme tematické hry, ve kterých děti rozvíjely svou fantazii, vymýšlely si různé příběhy a doplňovaly je svými zážitky. Před každou činností ve školní družině byly děti poučeny o bezpečnosti a dodržování pravidel slušného chování. S rodiči jsme spolupracovali v rámci družinových deníčků, ale i ústní domluvou. Děti svými výrobky vyzdobily nejen budovu školy, ale i různé výstavy. 4

5 2. oddělení Druhé oddělení byla třídou živější s pravidelnou účastí na akcích školní družiny i denní docházky. Chlapci preferovali v samostatné činnosti zejména volnou hru s dřevěnými kostkami a stavebnicemi, zatímco dívky dávaly přednost klidné činnosti jako malování na volné téma, psaní tajných deníků a vystřihování. Cílem bylo vytvořit fungující kolektiv, kde vládla klidná, kamarádská atmosféra, kde se děti budou cítit dobře. To se úspěšně podařilo. V plánované činnosti se objevovaly všechny složky výchov - estetická, sportovní, výtvarná, ale i mravní, společenská a vzdělávací. Děti měly prostor i pro samostatné činnosti dle svého zájmu. Děti využívaly prostory malé i velké tělocvičny, hřiště u obecního úřadu, travnaté plochy u žebětínského rybníku. Byla u nich prohlubována slušnost k dospělým osobám, sebeobsluha při oblékání a stolování. Důraz byl kladen především na dodržování pravidel školní družiny a bezpečnosti při všech činnostech v ŠD. 3. oddělení Děti v oddělení byly aktivní a kreativní. Měly v oblibě zejména míčové hry, venkovní aktivity a sporty. Do těchto her byly zapojeny všechny děti, aby se mohla projevit jejich snaha a cíl uspět. V řízené činnosti byly zařazeny různé výchovy jako estetická, výtvarná, společenská, sportovní a výchova ke zdraví. Při volné činnosti děti tvořily menší skupinky, které se zabývaly různými aktivitami. Děvčata bavila především výtvarná činnost. Chlapci hráli pohybové hry a stavěli ze stavebnic. Cílem práce v oddělení bylo vychovávat děti ke spolupráci a ohleduplnosti vzhledem k ostatním dětem a rozvíjení individuálních zájmů dětí. 4. oddělení Činnost v tomto oddělení byla dána skladbou zaměstnání. Rekreační činnost měla charakter pohybové aktivity s ohledem na to, aby děti nebyly unavené. Hudebně pohybové aktivity byly propojeny do všech činností. Cílem bylo, aby se každé dítě mohlo zapojit podle svých schopností a možností. Ve výtvarné a rukodělné činnosti jsme měli velký časový prostor pro tyto aktivity. Děti měly možnost spontánní činnosti, jako je volné malování, práce s dětskými časopisy s nejrůznějšími výtvarnými technikami a netradičním materiálem. Naše výrobky zdobily dokonce i místní knihovnu. Při vycházkách děti pozorovaly přírodu. Střídáním forem práce i využití hry pomáhalo u dětí udržet zájem o přírodu. V klidových činnostech po obědě děti malovaly, hrály stolní a společenské hry, sledovaly pohádky. Při všech činnostech v ŠD byla zajištěna bezpečnost dětí. Akce školní družiny Září Václavské hody V měsíci září děti pilně nacvičovaly tance Moravské besedy, aby s nimi mohly vystoupit na Václavských hodech. Této akce se zúčastnila většinou děvčata, ale i někteří chlapci. Děti se naučily zpívat veselé i zvučné písničky, které doprovázely tanečními kroky. Říjen Zhotovení výrobků na podzimní výstavu Žebětínského klubu důchodců Děti malovaly jablíčka, hrušky, švestky a další jiná ovoce. Vyráběly ježky, draky a pomohly tak svými výrobky vyzdobit sál, kde výstava probíhala. 5

6 Návštěva Městské policie Brno, která nám předvedla práci se služebními pejsky. Nechyběly i ukázky z říční policie. Děti se dozvěděly, jak se zachraňuje tonoucí, jaké číslo mají zavolat, aby přivolaly pomoc, co mají udělat v případě, že se stanou svědky dopravní nehody nebo úrazu Výlet, sklárna,,skleněnka, Tišnov V této sklárně se děti naučily vyrábět náhrdelník, který odvezly jako dárek mamince. Uviděly krásné výrobky ze skleněných korálků, zhlédly domácí farmu zvířátek a spokojeně odjely domů. Listopad Veřejné vystoupení,,rozsvícení vánočního stromu V listopadu se děti s nadšením pustily do nacvičování koled a čertích tanečků, aby s nimi mohly vystoupit na rozsvícení Vánočního stromu v Žebětíně. Vystoupení se dětem podařilo a sklidily úspěch nejen od rodičů, ale i od ostatních přihlížejících. Jelikož se blížil čas vánoční, začali jsme s dětmi vyrábět výrobky na výzdobu knihovny Jiřího Mahena, Magistrátu města Brna a na výstavu Betlému, která se konala každý rok v Žebětíně. Prosinec Výlet,,Nebe peklo, Vyškov Na výletě si děti vyrobily čerty a Mikuláše, ale největším překvapením byla návštěva čertové jeskyně, kde musely Luciferovi slíbit, že budou hodné a poslušné nejen doma, ale i ve škole Divadelní představení,,cvoček Děti z tohoto kroužku nám přišly zahrát divadlo, které navodilo vánoční atmosféru. Dětem se představení velice líbilo. V prosinci proběhly i v rámci školní družiny vánoční dílničky, kde děti pracovaly i s netradičním materiálem jako je vosk. Vyráběly různé ozdobičky a andílky, které si odnesly domů. Poslední týden před Vánocemi proběhla v každém oddělení vánoční besídka, kde si paní vychovatelky s dětmi zazpívaly koledy a připomněly si vánoční zvyky a tradice. Leden V lednu jsme s dětmi navštívili knihovnu Jiřího Mahena, kde jsme měli možnost si popovídat s paní knihovnicí a seznámit se s knižními novinkami V tělocvičně děti soutěžily v disciplíně tzv.,,opičí dráze. Děvčata i chlapci poměřovali mezi sebou síly a nakonec dostaly sladkou odměnu Diskotéka ve školní družině Děti si společně s p. vychovatelkami zadováděly v rytmu tanečních zvuků a zahrály si i různé soutěže. Únor Děti z 1. a 2. oddělení se vydaly na naučnou vycházku do okolí Žebětína. Podívaly se na labutě a řekly si nějaké informace o těchto velkých vodních ptácích Blíží se Masopust, povídali jsme si s dětmi o tom, co to slovo znamená, jaké jsou v tomto období zvyky. Děti si vyrobily různé masky, za které pak byly odměněny. Březen Návštěva knihovny Jiřího Mahena, kde se děti z 1. a 2. oddělení zúčastnily soutěžního odpoledne. Paní knihovnice četla dětem z knih,,tatínku nezlob,,,co si doma povídáme. Dávala jim různé soutěžní otázky. Děti se snažily a po právu byly odměněny. 6

7 V měsíci březnu jsme s dětmi vyráběli výrobky na velikonoční výzdobu knihovny Jiřího Mahena a Magistrátu města Brna. Duben Návštěva výstavy,,afrika očima cestovatelů v Anthroposu Děti ze 4. oddělení se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o životě v Africe, o jejich obydlí, flóře a fauně Divadlo Cvoček -,,Cestovatel Děti z tohoto kroužku nám zahrály úsměvný příběh dětí, které se vydaly cestovat Velikonoční dílny V dílničkách si děti s paní Nanjo nabarvily velikonoční vajíčka, udělaly kytičky a připomenuly si tak svátky jara Výlet do,,dinoparku ve Vyškově Děti se v Dinoparku seznámily s pravěkými zvířaty. Zhlédly 3D kino. Navštívily ZOO Vyškov, uviděly zajímavé věci v selském obydlí a svezly se místním vláčkem Výprava s dětmi do lesa S sebou si vzaly vyrobené čarodějnice a dozvěděly se o,,filipojakubské noci. Květen V květnu jsme s dětmi začali nacvičovat pásmo na oslavu Pohádky Máje. Děti se naučily spoustu krásných básniček a písniček, ale z důvodu nepříznivého počasí byla tato akce zrušena Projekt Brilliantina Brilliantina je kreslená postavička, která hledá kamarády, kteří jí pomohou s navrhováním prstýnku. Děti si kreslily svůj vlastní návrh prstýnku, poté soutěžily a někteří si prstýnek odnesly za odměnu domů. Červen Sportovní odpoledne U příležitosti oslavy Dne dětí jsme uspořádali na fotbalovém hřišti Žebětín pro děti odpoledne plné her a soutěží. Děti běhaly na čas, hrály kopanou, vybíjenou, skákaly přes švihadlo a plnily různé úkoly V mysliveckém areálu Žebětín se uskutečnilo soutěžní odpoledne zakončené opékáním špekáčků. Děti si vyzkoušely střílení ze vzduchovky, dozvěděly se něco zajímavého o přírodě a spokojeně odcházely domů V tomto školním roce poslední návštěva dětí z divadelního kroužku Cvoček, které si pro nás nachystalo představení,,výprava za zvířátky. Moc jsme se na ně těšili. Celkové shrnutí práce ve školní družině: Cílem a snahou vychovatelek ve školní družině bylo zaměřit se na osobnost a potřebu dítěte, na jeho výchovu k trávení volného času a na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Vychovatelky spolupracovaly nejen s rodiči, ale i s pedagogy. Prezentace školní družiny probíhala na nástěnkách školní družiny a na webových stránkách školy. Děti svými výrobky zdobily budovu školy, knihovnu Jiřího Mahena i Magistrát města Brna. Materiálové vybavení školní družiny je na dobré úrovni. 7

8 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 0 fyz. 0 / přepoč.0 Z činnosti ŠK: 2.0 Údaje o pracovnících školy V tomto školním roce došlo k nárůstu počtu žáků. Z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu pedagogických pracovníků školy. Celkem tedy pracovalo na naší škole 31 pracovníků, z toho 14 učitelů (včetně ředitelky školy), učitelka HV na DPP, 4 vychovatelky školní družiny, 2 asistenti pedagoga k integrovaným žákům, ekonom, školník, správce TV, vrátná, 3 uklízečky a 4 pracovnice školní jídelny. Od nastoupila na pozici učitele 1. stupně absolventka vysoké školy s odbornou kvalifikací. Pracovní smlouvu ukončili dva pedagogičtí pracovníci, jeden na pozici učitele, druhý na pozici vychovatelky ŠD. Oba bez odborné kvalifikace. 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Celkový počet pedagogických pracovníků Přepočtený / % fyzický 18,6 /19 97,9/100 z toho odborně kvalifikovaných 15,6/16 97,5/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 1 0 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 3 11 Rodičovská dovolená 0 0 8

9 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP v tomto školním roce absolvovali celkem 87 kurzů. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Především se zaměřili na rozšíření svých znalostí a dovedností v oblasti speciální pedagogiky, zdravovědy, předmětů prvouka, matematika a český jazyk. V oblasti prevence se vzdělával nejen metodik prevence, ale i učitelé. Metodik prevence úspěšně dokončil svá studia. Vychovatelky školní družiny se zaměřily na výtvarné techniky a činnosti v přírodě. V oblasti nové legislativy si své obzory rozšířili statutární zástupce školy a ředitelka školy. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 0 Cizí jazyky 2 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 19 Informatika, PC, SIPVZ 6 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 5 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 2 Alternativní pedagogika 7 Přírodní vědy 8 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 5 Zdravotnictví, BOZP, PO 28 Jiné 3 Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,1/2 Základním principem naší školy je forma inkluzivního vzdělávání, což je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. Snažíme se vytvořit podmínky pro co nejlepší výsledky všech žáků. Již čtvrtým rokem zajišťujeme po schválení krajského úřadu asistenty pedagoga pro žáky s poruchami chování, poruchami učení a tělesně postižené. Tito asistenti velice pozitivně působí na žáky a pomáhají pedagogům, kteří v dané třídě vyučují. Celoročně spolupracovali a konzultovali problémy týkající se dané problematiky s Mgr. Mrázkem, který zastupoval Středisko výchovné péče na Veslařské a s PPP Zachova. Do prosince 2013 (ukončen projekt RAMPS III) se této problematice věnovala i terénní psycholožka Mgr. Přichystalová. Ukončení spolupráce s Mgr. Přichystalovou v rámci projektu RAMPS III mělo i dopad na ukončení její intenzivní práce s žáky s SPU, která přinášela pozitivní výsledky. 9

10 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Jazykové programy a soutěže Český jazyk K rozvoji čtenářské gramotnosti žáků napomáhaly nabídky knižních klubů Fragment, Egmont a Albatros, u nichž si děti i v letošním školním roce objednávaly řadu zajímavých titulů. V souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti byla otevřena i školní knihovna. Žáci si mohli půjčovat knihy dvakrát týdně, v pondělí o velké přestávce a ve čtvrtek po vyučování, na dobu čtrnácti dnů. Školní knihovnu navštěvovalo přibližně 70 čtenářů. V současné době školní knihovna zahrnuje zhruba 722 svazků. Jedná se hlavně o pohádky, klasickou literaturu pro malé i starší děti, poezii, encyklopedie, dobrodružnou literaturu, detektivky pro děti a jiné. Součástí knihovny jsou starší knihy, které jsou ve škole delší dobu a jsou volně přístupné dětem například při hodinách čtení za dohledu učitele. V září a v prosinci byly zakoupeny nové tituly, které jsou uloženy v uzamykatelných skříních a jsou zapůjčovány podle výpůjčního řádu knihovny dětem domů. Při výběru nových knih bylo přihlíženo k tomu, aby čtení děti bavilo. Z tohoto důvodu byly vybrány knihy, které jsou dětem blízké a baví je číst. Druhým kritériem bylo zastoupení knih klasické dětské literatury například Dášenka od Karla Čapka, knihy Astrid Lindgrenové, Roalda Dahla, Eduarda Štorcha a jiné. V příštím školním roce bude knihovna doplněna nejen o další nové svazky, ale i o anglicky psané knihy pro děti. Počítá se i s dílničkami čtení, které mají také velký přínos pro čtenářskou gramotnost, porozumění čtenému textu a především pro radost ze čtení. Dne proběhla na naší škole Recitační soutěž. Zúčastnili se jí žáci všech ročníků, kteří postoupili z třídních kol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 1. kategorie: 1. a 2. ročníky, 2. kategorie: 3., 4. a 5. ročníky. Vítězové 1. kategorie: 1. místo - Anna Hodová, Naďa Hronová a Nikol Živná, 2. Místo - Daniel Šípek, 3. místo - Laura Chytilová, Natálie Klimčíková. Vítězové 2. kategorie: 1. místo - Linda Paurová, 2. místo - Natálie Paurová, Ondřej Mareček, 3. místo - Tereza Staníčková. 10

11 Pod hlavičkou Národního institutu MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školského vzdělávání a Národního komitétu soutěže Evropa ve škole v ČR byl vyhlášen výtvarný a literární projekt Evropa ve škole. Z naší školy se tohoto projektu účastnili žáci ze 4. ročníku: Linda Paurová a Samuel Franzki a žákyně 5. ročníku: Tereza Marečková. Terezka Marečková se v této literární části celostátní soutěže Evropa ve škole, která byla vyhlášená ministerstvem školství, umístila na 1. místě v Jihomoravském kraji. Postoupila tak se svou prací do celostátního kola. V celostátním kole této soutěže Evropa ve škole se umístila na 3. místě v I. kategorii. Terezka zvolila téma Věda nezná hranic a svoji práci pojmenovala Nemožné skutečností. Vyhlášení ústředního kola soutěže proběhlo 29.5 a v Pardubicích pod záštitou paní náměstkyně hejtmana Ing. Jany Pernicové. Terezka se v Pardubicích zúčastnila dvoudenního doprovodného programu. Ve čtvrtek po slavnostním předání cen a vernisáži následovala komentovaná prohlídka města. V podvečer pak byla beseda s herci VČD a účastníky literární soutěže O pardubický pramínek. V pátek s ostatními účastníky navštívila výstavu v galerii města Pardubic výstavu Alvana Hajna a projela se na lodi po Labi. Naši žáci se také zúčastnili Dyslektické olympiády pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, kterou organizovala již tradičně ZŠ Bosonožská. Tato soutěž se konala 9. dubna Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva žáků ze třetího a pátého ročníku. Žáci plnili zábavné úkoly z oblasti zrakové a sluchové analýzy a syntézy, prostorové orientace a grafomotoriky. Žáci z třetího ročníku se umístili na sedmém místě a družstvo žáků z pátých tříd obsadilo šesté místo. Anglický jazyk První větší událostí související s výukou anglického jazyka byla oslava svátku Halloween 31. října Děti i vyučující se oblékli do halloweenských kostýmů a celé vyučování bylo vedené v tomto duchu. Se zajímavostmi o anglicky mluvících zemích se děti seznámily v rámci anglického projektového dne, který se konal 3. června Jednotlivým ročníkům byla přidělena jedna z anglicky mluvících zemí USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland a děti o nich zpracovaly krásné projekty. Na závěr jsme si jednotlivá díla mohli prohlédnout v tělocvičně, kde jsme si společně zazpívali anglické písničky. Projektový den se vydařil, jen na tak obšírné téma bylo málo času. Již tradičně se žáci naší školy účastnili různých soutěží v angličtině. Letos jsme se rozhodli uspořádat naše školní kolo soutěže nazvané English Jungle. Písemnou část si vyzkoušeli všichni žáci v rámci hodin angličtiny a ti nejlepší postoupili ještě do části zaměřené na konverzaci. Děti, které se ve školním kole umístily nejlépe, se zúčastnily i dalších soutěží v městě Brně. Jednou z nich byla soutěž English Star pro děti ročníků na ZŠ Bakalovo nábřeží. Na tuto soutěž byli vysláni žáci Lucie Doležalová z 1. A, Natálie Klimčíková z 1. B, Alena Ruschková a Václav Skala z 2. A, Petr Skryja z 3. A a Jakub Novotný z 3. B. Vzhledem k velké konkurenci právě organizující školy se na krásném pátém místě umístil pouze Petr Skryja. Další soutěží byla English Jungle na ZŠ Cacovická, které se zúčastnili tito žáci: Lucie Doležalová z 1. A, Markéta Kulheimová z 2. A, Petr Skryja z 3. A a Eliška Bachorecová z 5. A. Nejlépe z těchto dětí se umístila Markéta Kulheimová a to na krásném 3. místě ve své kategorii. 11

12 Pouze jediný žák naší školy, Jiří Kohl z 5. B, se zúčastnil soutěže v anglickém jazyce nazvané Sportuj, uč se anglicky a dobudeš svět. Své síly zde poměřil i s dětmi z Anglické základní školy na Mendlově náměstí, ale oproti loňskému roku na přední příčky nedosáhl. Stejně jako v několika předchozích letech i letos žáci 4. a 5. tříd v počtu 25 úspěšně složili Cambridgeskou zkoušku YLE v úrovních Starters, Movers i Flyers. Oproti předchozím rokům se zkoušek letos zúčastnil větší počet žáků čtvrtých ročníků. Zkoušky se konaly pod záštitou jazykové školy Hello. Na úroveň Starters jsou děti připravené z běžné výuky angličtiny, další dvě úrovně vyžadují přípravu nad rámec běžného učiva. Pro děti je to dobrá zkušenost obzvláště v době, kdy jsou mezinárodní jazykové zkoušky hodně preferované. Úspěšné složení této zkoušky je pro děti velkou motivací do další výuky angličtiny. Matematické soutěže a olympiády V tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do pěti matematických soutěží. Na přelomu října a listopadu se žáci 5. tříd zúčastnili školního kola Matesa. Do městského kola postoupila Eliška Bachorecová, Aneta Hořická, Jan Novák, Jiří Kohl a Klára Šebestová. Nejlépe se umístil Jirka, který získal 12 bodů (z maximálních 15 bodů) a skončil na 6. místě. V březnu se žáci tříd zúčastnili matematického Klokana. V kategorii Cvrček se z druhých tříd nejlépe umístila Markéta Kulheimová (58 z 90 bodů) a ze třetích tříd Dominik Urbánek (84 z 90 bodů). V kategorii Klokánek se ze čtvrtých tříd nejlépe umístil Petr Pospíšil (105 ze 120 bodů) a z pátých tříd Jiří Kohl (99 ze 120 bodů). V dubnu a květnu se žáci 4. tříd zúčastnili Žabákovy miniolympiády. Do městského kola postoupil Rostislav Dvořák, Ondřej Kozel, Marie Nanjo, Vít Novák, Samuel Franzki a Petr Pospíšil. Nejlépe se umístili Rosťa s Petrem. Oba získali 23,5 bodů (z celkových 28 bodů) a umístili se na 10. místě. V květnu proběhlo okresní kolo matematické Pythagoriády, do kterého se probojoval Jiří Kohl a Klára Šebestová. Klára získala 11 bodů (z celkových 15 bodů) a skončila na krásném 5. místě. Poslední soutěží, do které se naší žáci letos zapojili, byla Logická olympiáda. V krajském kole se nejlépe umístil Ondra Kozel, který skončil na 15. místě a postoupil tak do celorepublikového kola. Výtvarné soutěže V letošním školním roce jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží. První výtvarnou soutěží byla soutěž vyhlášena společností DELIKOMAT. Žáci měli za úkol namalovat obrázek se zimním motivem, který by potom sloužil jako dekorace kelímků na kávu. Moc pěkné obrázky nakreslili Kateřina Janáčková, Apolenka Vanini a Jan Vanini. Jejich výtvory byly vystaveny na stránkách společnosti DELIKOMAT. Během měsíce října vytvářeli žáci návrhy festivalového maskota pro ZLÍN FILM FESTIVAL. Jejich snaha byla odměněna celoročním předplatným MF DNES pro naši školu. Zapojili jsme se i do soutěže vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na téma Ahoj z prázdnin. Na toto téma malovali žáci obrázky také v rámci naší školní soutěže a vítězové si užili potlesk od všech svých spolužáků, vyučujících a obdrželi pěkné ceny. Úspěšní jsme byli v soutěži Dva světy: Svět světla a svět tmy jak jsou světlo a tma vnímány a viděny očima dětského výtvarníka? Tento úkol skvěle zvládla Emily Anne Warwick z 3. A a získala 2. místo v kategorii třída. Jako každým rokem v době před Vánocemi se žáci pokusili namalovat Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku. 12

13 Zapojili jsme se i do projektu Evropa ve škole, kde žáci 1. a 2. tříd kreslili roboty a žáci 3. až 5. tříd pronikali ve svých pracích do hlubin vesmíru. Velký úspěch jsme získali v soutěži Požární ochrana očima dětí. Terezka Jurtíková z 2. B získala krásné 2. místo v kategorii ZŠ 1 (1. a 2. ročníky) a David Heřmánek ze 4. B získal 2. místo v kategorii ZŠ 2 (3. 5. ročníky). V rámci projektu Ovoce do škol žáci malovali obrázky ovoce a zeleniny na pexeso a kalendář, který bude sloužit k propagaci tohoto projektu. V poslední letošní soutěži, kterou vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, žáci ukázali, jak si představují svého ideálního učitele. Na těchto obrázcích se objevila většina vyučujících naší školy, což nás velmi těší. Hudební soutěže V letošním školním roce se na naší škole uskutečnila hudební soutěž v sólovém zpěvu, které se zúčastnili žáci ze všech ročníků. Nejprve proběhla v průběhu měsíce listopadu třídní kola v rámci hodin hudební výchovy a poté byli z každé třídy vybráni 2 žáci, kteří postoupili do školního kola. Školní kolo soutěže proběhlo dne ve třídě 1. A. Do odborné poroty zasedly p. učitelky z 1. tříd Mgr. Lenka Staníčková, Mgr. Marcela Štroblová a Mgr. Petra Prokopová. Soutěž byla rozdělena do 2 kategorií: do 1. kategorie 1. a 2. třídy postoupilo 11 žáků do 2. kategorie třídy postoupilo 12 žáků. Všechna vystoupení byla velmi zdařilá a pro porotu bylo obtížné vybrat 3 nejlepší. Nakonec se porota shodla na těchto výsledcích. 1. kategorie: 1. místo Anna Janíčková 2. B 2. místo Nicol Živná 2. A 3. místo Lucie Doležalová 1. A 2. kategorie: 1. místo Dominik Urbánek 3. B 2. místo Natálie Paurová 3. B 3. místo Marie Nanjo 4. B Hudební soutěž se zdařila a určitě ji zopakujeme i v příštím školním roce. Sportovní akce a soutěže V tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili následujících sportovních akcí: V měsíci září byl sportovní den na ZŠ Pavlovská pro žáky ročníku, kde naši páťáci závodili v atletice a sehráli několik zápasů ve vybíjené s domácími z Pavlovské. Měsíc listopad se nesl ve znamení šplhu. Ve škole proběhlo školní kolo, z kterého byli vybráni tito žáci: Bednář, Stuchlíková, Chlumská, Kysela, Kulheimová, Ostřížek, Zádrapová, Kamenická a ti bojovali v městském kole. Bohužel jsme se neumístili na předních místech. V prosinci se naši žáci zúčastnili turnaji v házené. V kategorii třída jsme se umístili na 2. a 4. místě / Kos, Páral, Nečas, Došek, Smílek, Zaplatil, Janáček a Rozehnal/. V kategorii třída jsme se umístili na 5. místě/ Tkadlečková, Kyticová, Kamenická, Zádrapová, Baštař, Kohl, Kaluža a Hrdý/. Poté jsme šli na Novoměstský pohár ve florbalu. Atmosféra sehraných utkání byla bouřlivá a naše barvy úspěšně a s nadšením hájili naši sportovci, avšak na předních místech jsme se neumístili. V lednu proběhlo školní kolo v Novoročním turnaji ve florbalu, kde si naši žáci zasportovali. 13

14 Měsíc únor pro naše žáky znamenal účast v Plaveckých závodech na ZŠ Jasanová v Jundrově. Šlo o turnaj Otevřených škol. Skvělá atmosféra a výkony našich žáků hovoří jasně: 2. místo Vendula Kamenická. Poté se dostavili naši závodníci na Plavecké závody na ZŠ Labská, kde se následně umístila Vendula Kamenická na 1. místě. V březnu následovala tradiční vybíjená na ZŠ Laštůvkova, kde jsme se umístili na 5. místě. Duben se stal měsícem florbalu, a to v rámci Projektu Otevřených škol. Bohužel jsme nepostoupili do čtvrtfinále. Pak přišla s fotbalisty z ročníku účast ve fotbalovém turnaji Mc Donald cup a skončili jsme na 2. místě, což znamenalo postup do okresního kola. Jen málo komu nyní dochází, jakého obrovského úspěchu během týdne dosáhli naši kluci ze ZŠ Otevřená. Během týdne se jim podařilo nejprve vyhrát Okresní finále 17. ročníku Mc Donald s CUPu, kategorie A (kategorie A 2. a 3. třída) v rámci všech brněnských škol, a o týden později i Krajské finále 17. ročníku Mc Donald s CUPu, kategorie A celého Jihomoravského kraje, když ve finále porazili ZŠ Boskovice 3:2. Nejlepším střelcem byl vyhlášen náš Dominik Došek, který nastřílel 6 branek. K našemu velkému překvapení získal Dominik Došek i diplom za nejrychleji vystřelený gól 24 s. Celý tento turnaj se konal na fotbalové ZŠ Janouškova. Tento obrovský úspěch už bude navždy zapsán zlatým písmem do dějin naší ZŠ a také do dějin celé obce. Kluci by na turnaji určitě neudělali ostudu a ve své kategorii A dosáhli maximálního možného úspěchu a z více, jak 100 ZŠ v JMK obsadili 1. místo. Naši ZŠ reprezentovali: Lukáš Kos, Adam Zaplatil, Dominik Páral, Honzík Bednář, Tobík Kudláček, Sebík Kudláček, Míša Rusín, Filip Smílek, Vojta Nečas, Kuba Janáček a Dominik Došek. Za reprezentaci celé naší ZŠ a také celé městské části Brno-Žebětín si kluci zaslouží obrovské poděkování a uznání. Poslední turnaj v tomto roce proběhl na ZŠ Janouškova, byl to X. ročník turnaje žáků v minifotbalu O pohár primátora statutárního města Brna. Po výhrách a jedné remíze jsme skončili na pěkném 3. místě. Naši školu reprezentovali: Lukáš Kos, Adam Zaplatil, Dominik Páral, Honzík Bednář, Tobík Kudláček, Sebík Kudláček, Filip Smílek, Vojta Nečas, Kuba Janáček a Lukáš Vlach. Preventivní programy a akce 1. ročník září Adaptační pobyt vztahy ve třídě, pravidla třídy říjen Zdravé zuby preventivní program: dentální hygiena Beseda s MP Brno preventivní program (družina) listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření, zdravý životní styl Žáci prvního ročníku byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 2. ročník říjen Zdravé zuby preventivní program: dentální hygiena Beseda s MP Brno preventivní program (družina) listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření, zdravý životní styl prosinec - červen Hasík - tři části preventivního programu: požární ochrana, zakončeno návštěvou hasičské stanice na přehradě květen Návštěva dopravního hřiště Pastviny dopravní výchova červen Škola v přírodě a Noc ve škole vztahy ve třídě Žáci druhého ročníku byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 14

15 3. ročník říjen Zdravé zuby preventivní program: dentální hygiena Beseda s MP Brno preventivní program (družina) listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření, zdravý životní styl květen Návštěva dopravního hřiště Pastviny dopravní výchova Škola v přírodě vztahy ve třídě červen Noc ve škole vztahy ve třídě Žáci třetího ročníku byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 4. ročník říjen Zdravé zuby preventivní program: dentální hygiena Návštěva dopravního hřiště Pastviny dopravní výchova listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření, zdravý životní styl květen Návštěva dopravního hřiště Pastviny dopravní výchova červen Škola v přírodě vztahy ve třídě Beseda s ruskou národnostní menšinou Žáci čtvrtého ročníku byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 5. ročník říjen Zdravé zuby preventivní program: dentální hygiena listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření, zdravý životní styl duben prevence Šikany preventivní program MP Brno červen Škola v přírodě vztahy ve třídě Návštěva dopravního hřiště Pastviny dopravní výchova Dospívání preventivní program Žáci pátého ročníku byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. V prosinci proběhla přednáška MP Brno pro rodiče a pedagogické pracovníky školy na téma Nebezpečí na internetu a kyberšikana. V březnu proběhl seminář pro pedagogické pracovníky na téma První pomoc. Dopravní výchova Témata dopravní výchovy jsou začleňována především do učiva prvouky v třídě, tj. dopravní značky, pravidla bezpečného chování chodců a cyklistů. Žáci třídy se zúčastnili lekcí na dopravním hřišti na ZŠ Pastviny. Lekce byly rozděleny do dvou částí, na část teoretickou, která probíhala v počítačové učebně, a část praktickou, ve které si žáci upevňovali jízdu na kole nebo v elektroautíčku včetně pravidel silničního provozu. Projekty a akce v rámci EVVO V nejbližším okolí Žebětína naši žáci absolvovali velmi pěkné terénní výukové programy CVČ Bystrouška. První a druhé třídy šly S Helenkou do Pohádky máje poznávat lesní dřeviny, byliny a hlasy zvířat. Třetí až páté třídy lovily v Žebětínském rybníku živočichy v rámci programu Jarní hemžení. Akce byly zdařilé a dobře odborně vedené, určitě využijeme nabídku i v příštích letech. 15

16 Paní učitelka Jakšová a Staníčková organizovaly pro zájemce výlet na Stránskou skálu. Děti se zábavnou formou dozvěděly zajímavosti o historii této cenné lokality, prošly naučnou stezku a prohlédly si vchody do jeskyní, seznámily se s chráněnými druhy rostlin. Poté všichni obdivovali nádherný výhled na Brno. Projektový Ekoden byl zaměřen na problematiku Podkomorských lesů a děti byly navedeny k zamyšlení nad problematickým umístěním autodromu Masarykův okruh uprostřed hlubokých lesů. Tématem navazoval Den Země každá třída zpracovávala v terénu zadané úkoly, které se vždy vztahovaly k určenému druhu stromu. Vznikly pěkné projekty, které byly vyvěšeny po škole a vyhodnoceny. V červnu naši školu navštívil zkušený Děda Včelař - pan Pavlíček, který ve třech prvních třídách udělal dětem zajímavou přednášku o včelách i s ochutnávkou medu. Celý rok probíhal sběr pomerančové kůry, v určených termínech sběr papíru. Většina tříd vyjela na školu v přírodě na různá místa Českomoravské vysočiny. Na poznávací výlety vyrazily děti se svou třídou nebo s družinou na konci školního roku. Kulturní a vzdělávací akce V uplynulém školním roce byla pro žáky naší školy připravena velmi rozmanitá nabídka kulturních akcí, tj. divadelních představení, výchovných koncertů, vzdělávacích programů a zábavných vystoupení. Všechna vystoupení jsou vždy pro žáky velmi uvážlivě vybrána. Na podzim je v prostorách Katolického domu v Žebětíně vždy připravena výstava ovoce a zeleniny, u žáků je tato akce velmi oblíbená a navštěvujeme ji pravidelně každý rok. Velmi slavnostní a již tradiční akcí vítáme prvňáčky ve škole pasováním prvňáčků na školáky. V adventním období navštíví naši školu Mikuláš se svoji družinou a pro žáky je tak připraven mikulášský den plný her a zábavy. Z divadelních představení žáci například měli možnost zhlédnout divadelní představení na ZŠ Pavlovská nebo anglické divadlo hrané z části v anglickém jazyce. Žáci se zúčastnili výchovného dudáckého koncertu Jožka a tajemný pytel, který byl letos v kombinaci s divadelním představením. ZUŠ F. Jílka, která s naší základní školou již dlouho spolupracuje, připravila výchovný koncert pro naše žáky před Vánocemi a pro rodiče i odpolední vystoupení na jaře, tento koncert se žákům velmi líbil, protože zde účinkovaly právě děti z naší školy. V adventním období byl letos pro žáky připraven krásný koncert v žebětínském kostele, žáci se zde do programu zapojili zpěvem vánočních koled. Před Vánocemi všichni žáci navštívili tradiční výstavu Betlémů v Žebětíně a také nové zábavní centrum v Brně Wikyland. V čase Vánoc a Velikonoc se žáci zúčastnili výukového programu k těmto svátečním dnům v Bystroušce v Bystrci, tyto programy jsou u žáků velmi oblíbené a opakujeme je každý rok. V letošním školním roce žáci využili možnosti navštívit výukový program Masarykovy univerzity Bioskop, při kterém se děti dostaly do laboratoří univerzity a vyzkoušely si různé jednoduché pokusy a seznámily se alespoň okrajově s vědou na vysoké škole. Tento program měl u žáků velký úspěch, rádi ho proto příští rok znovu zopakujeme. V den pololetního vysvědčení připravila škola pro žáky překvapení v podobě kouzelnického vystoupení Kouzelníka Katonase. 1. a 2. třídy měly také možnost navštívit představení v kině Lucerna. Pro některé žáky to byl velmi pěkný zážitek, jelikož několik prvňáčků bylo v kině poprvé. Již tradičně navštívily nižší ročníky besedu v místní knihovně v Žebětíně. Pro veřejnost letos byla uskutečněna akce Jarní dílničky, u rodičů i prarodičů a dětí je tato akce velmi oblíbená a další akce pro veřejnost: jarní burza, podzimní deskohraní, turnaj ve stolním tenise. Před Velikonocemi byl pro děti také připraven výukový program na téma Velikonoce. Pásmo vedla p. katechetka Velanová, která na naší škole zajišťuje výuku náboženství. Paní 16

17 Velanová měla letos pro žáky připravený i velmi zajímavý program na téma Halloween a Dušičky. Nabídka koncertů, divadel a ostatních kulturních zážitků je pro děti velmi veliká, proto i v následujícím školním roce vybereme a zorganizujeme nějaké nové a vhodné vystoupení pro žáky. První třídy V září opět vyrazili naši prvňáčci na adaptační pobyt do přírody. Letos to bylo do Strážku za lesními skřítky, kde se poznali trošku jinak než ve školních lavicích. Po návratu mohli být všichni kluci i holky pasováni na opravdové školáky! Před Vánocemi se děti sešly ve třídě u stromečku a dobrého cukroví, napečené od maminek a babiček, rozdaly si dárečky a zazpívaly známé koledy. Ve druhém pololetí, po návštěvě místní knihovny, se z našich prvňáčků začali stávat opravdoví čtenáři! V březnu mezi žáky prvních ročníků zavítali studenti ze střední chemické školy a umožnili jim vyzkoušet si zábavnou formou jednoduché chemické pokusy. Poslední měsíc ve škole si žáci zpestřili oslavou Mezinárodního dne dětí, který společně strávili hrami v žebětínském lese. Zajímavosti o včele medonosné se prvňáčci dozvěděli na besedě s včelařem panem Pavlíčkem. Školní rok zakončili výletem do strážnického skanzenu, ZOO Hodonín a samozřejmě nevynechali ani tradiční návštěvu brněnské zoologické zahrady, kde navštívili, naší školou adoptovaného, rysa kanadského. Při posledním zvonění doprovázeli žáky pátého ročníku, kteří se loučili s žebětínskou školou. Druhé třídy Ve školním roce 2013/2014 se naše třídy mimo celoškolních akcí zúčastnily výstavy Krystalíza her na Špilberku, ze série výstav Orbis pictus. Byla to interaktivní výstava, kterou připravil Petr Nikl a další. Interaktivní znamená, že výstava není jen na koukání, ale můžete se aktivně zapojit rukama, nohama, někteří i hlavou. Celkem jsme si prohlédli a vyzkoušeli 16 exponátů, např. Barvy hlasu, které rozkládaly zvuk na barevné obrazce v barvách duhy, nebo Prisma a kontrastní kruh, kde se na barvy duhy rozkládalo v hranolu plném vody denní světlo. Nejvíce se nám líbila Kuleta, která byla složená z otočného kruhu s připevněnými průhlednými rourami, které se různě kroutily. Každá roura měla na začátku trychtýř, do kterého jsme házeli kuličky ze zásobníků. Se zájmem jsme potom pozorovali, do kterého zásobníku kuličky doputují, a vítali jsme každou kuličku, která se dokutálela do toho našeho. Den dětí jsme oslavili na výletě v Papouščí ZOO v Bošovicích. V zoologické zahradě jsme zhlédli kolekci arating, amazonků, dále pak ary, amazoňany, kakaduy a africké druhy papoušků - papoušky šedé žaky, senegalské a jiné. Bylo tam 80 voliér. Na konci školního roku jsme jeli na školu v přírodě do Nového Města na Moravě. Potom se třídy podívaly na zvířátka do Bystroušky, do centra volného času. Byl to výukový program Světem zvířat. Pak jsme se vydali do lesa hledat poklad v rámci jednodenního výletu. Žáci to neměli jednoduché, ale přes všechny nastražené překážky vysněný poklad našli. Měli velkou radost. Poslední týden jsme se vydali na výukový program do Zoologické zahrady v Brně. Program seznámil žáky se zvířenou Afriky. Děti poznaly za přispění videa známé i méně známé savce, ptáky a plazy uvedeného kontinentu, dozvěděly se základní informace o jejich způsobu života. Měly také možnosti osahat si různé přírodniny parohy, lebky, srst - patřící africkým zvířatům. Na poslední výlet jsme jeli do Letovic, do Keltského skanzenu, kde jsme si vše prohlédli a něco i vyrobili. Další den do školy zavítali psi. Byl to ohromný zážitek. 17

18 Poté jsme přešli do tělocvičny a zúčastnili jsme se florbalového turnaje. Všechny děti byly nadšené. Tento rok se všechny naplánované akce moc povedly a děti byly moc spokojené. Třetí třídy Ve školním roce 2013/2014 se třída 3. A zúčastnila nejen rozmanitých školních akcí, ale také vlastních exkurzí a výletů. V úterý, , žáci navštívili výstavu Barevný podzim, kterou každoročně organizuje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci se svými studenty. Studenti pro žáky základních škol připravují program v areálu Kejbaly, kde se nachází fakultní zahrady s ukázkami pěstování rozmanitých rostlin, polních plodin i vodních druhů. Jednou z částí programu je i návštěva výstavy výrobků z přírodnin s názvem Barevný podzim. Žáci si zahráli na rozhodčí a mohli hlasovat o nejkrásnější výrobky. Žákům se práce v terénu velice líbila, na výstavě obdivovali nápadité výrobky a nakonec si nakoupili drobné sukulenty či suché vazby na památku. V pracovní výchově si žáci vyrobili krásné podzimní lucerničky, které byli provětrat ve středu Spolu s dětmi se 3. A si akci užili i rodiče a sourozenci. Prošli jsme se po Žebětíně takovým tempem, že jsme akci přejmenovali na lampionový závod. Den dětí jsme oslavili v lanovém centru Jungle park v Pisárkách. Žáci si vyzkoušeli zdolávání překážek Mauglího trasy. Akci si děti moc užily, protože velice rády sportují a adrenalin jim není cizí. V posledním týdnu školy jsme se v úterý vydali do obory Holedná, kde jsme se seznámili se stopami některých lesních zvířat a pokusili jsme se je vystopovat. K tomu jsme si zahráli hry a prohlédli divoká prasata. Večer jsme pokračovali společným přespáním ve škole se spoustou úkolů a výbornou pizzou. Po probuzení jsme se pomalu vydali na hřiště zahrát si kolektivní hry. Během školního roku žáci zažili spoustu pěkných chvil na školních i třídních akcích, užili si zpestření výuky a vyzkoušeli si i to, co normálně ve škole nezažijí. Z akcí jsme se vraceli všichni spokojení, většinou i s nějakou upomínkou či výrobkem. Třída 3. B vyrazila na program Buňka do Hvězdárny. Pozorovala zde hvězdy na noční obloze nad Brnem a zhlédla poučný animovaný film o funkci a životě buněk v lidském těle. Den dětí jsme oslavili 2.6. vycházkou na hrad Špilberk, kde jsme na dětském hřišti soutěžili o drobné sladkosti a potom jsme kolem hradu prošli nádherné vyhlídky na celé město proběhla akce Spaní ve škole nejdříve jsme si opekli hady z těsta v areálu Eliotu, vyškrabali trilobity z pískové hmoty, zahráli hry na louce a pak vyrazili nocovat do školy. Se vším vydatně pomohli rodiče. V posledním týdnu školy jsme se ve středu vydali pěšky přes les na Brněnskou přehradu, svezli se parníkem do přístaviště a zmrzlinou jsme se symbolicky rozloučili s třetí třídou. Na konci května se obě třetí třídy vydaly v termínu do pravěku na školu v přírodě v RS Zubří. V tlupách bojovaly o ženy, stavěly chýše, dojily mamutí mléko a soutěžily v praolympiádě. Čtvrté třídy Žáci Lukáš Diviš a Vít Novák, ze 4. A třídy, několikrát reprezentovali naši školu ve florbalových, případně fotbalových soutěžích. Také oblast plavání byla touto třídou pravidelně reprezentována. Žáci sice neobsazovali přední místa, ale jejich zájem a nasazení jsou jistě příslibem do dalších let. 18

19 Naše třída se také zúčastnila vědomostní soutěže Brněnský dráček, dále za zmínku stojí výukový program Bioskop, který žáky zábavnou formou seznámil s oblastí chemie. Velmi se nám také líbil vánoční koncert v žebětínském kostele i vzdělávací programy Mgr. Velanové na téma Advent a Velikonoce. Mezi nejúspěšnější akce určitě patřila návštěva zábavního centra Wikyland a aquaparku Kohoutovice. Asi největším úspěchem třídy bylo 3. místo Lindy Paurové v soutěži Moje veličenstvo kniha. Hned dvakrát jsme se zúčastnili pravidelné prevence v oblasti dopravní výchovy, pravidelných projektových dnů pro všechny žáky školy a velmi povedeného programu Jarní hemžení u žebětínského rybníka. Žáci třídy 4. B se kromě kulturních a výchovně vzdělávacích programů zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, ve které se umístil David Heřmánek na 2. místě. Marie Nanjo vyhrála 2. místo v literární soutěži Moje veličenstvo kniha. V měsíci červnu jsme se vydali oslavovat Den dětí do lanového centra Jungle Park. Poslední týden školy děti vyrazily na výlet do okolí Brna. Žáci čtvrtých a pátých tříd si společně v červnu užili školu v přírodě v obci Studnice. Páté třídy Žáci pátých ročníků v rámci poznávání okolních základních škol navštívili ZŠ Laštůvkova a ZŠ Heyrovského. Byl pro ně připraven bohatý program, mohli nahlédnout do výuky, prohlédnou si školu, seznámit se s její nabídkou, to vše v rámci rozhodování o přechodu na druhý stupeň. Zúčastnili se také projektu Planeta Země 3000, což je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt, díky němuž mohli obdivovat krásu Madagaskaru na obrovském promítacím plátně v sále B. Bakaly v Brně. Na stejném místě zhlédli i neméně zajímavé vyprávění o Mexiku. Den dětí oslavili páťáci v přírodě nejprve se vydali na cestu lesem k Brněnské přehradě, svezli se parníkem a na závěr si užili i výborného občerstvení. 19

20 Školy v přírodě V září v termínu od do vyrazili naši prvňáčci v počtu 57 na adaptační pobyt do přírody. Letos to bylo do Strážku za lesními skřítky, kde se poznali trošku jinak než ve školních lavicích. Zubří na Vysočině Poslední květnový týden se žáci 3. ročníků v počtu 54 ocitli v pravěku v Zubří na Vysočině. Pravěké tlupy musely získat oheň, potravu a nadojit mamutí mléko. I přes nepřízeň počasí zvládli žáci všechny disciplíny praolympiády, včetně vědomostní soutěže a také stavění příbytků v lese. U jeskynního ohně potom nazdobili svá pravěká trička a získali zasloužené odměny. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více