Průběh aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh aktivit 1. 11. 2013 28. 2. 2014"

Transkript

1 Průběh aktivit Program včasné péče Skupinová forma aktivity probíhala pravidelně od pondělí do čtvrtka v čase od 12:00 do 14:00 a zajišťovala ji speciální pedagožka ve spolupráci s dobrovolnicemi a stážistkami. Individuální forma aktivity se realizovala v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00 v otevírací době nízkoprahového klubu pro děti ve věku od 6 do 11 let s klienty ve věku 6-7let, kteří navštěvovali přípravný, nebo první ročník ZŠ. Ve skupině klienti rozvíjejí svou slovní zásobu, učí se sociálnímu kontaktu (pozdravit, poděkovat, apod.), základním hygienickým návykům, respektování autority učitele a pravidelnému režimu. Na jednotlivých lekcích se učí poznávat různá zvířata, předměty a barvy, rozvíjejí myšlení pomocí různých didaktických pomůcek a procvičují hrubou motoriku při jednoduchých cvičeních s říkankami. V individuální práci pokračujeme v individuálním plánování, které se nám osvědčilo. Kromě náhodných intervencí v nízkoprahovém klubu tak systematicky pracujeme s konkrétními klienty na oblastech, které jsou nepotřebnější. Tito klienti rádi pracují individuálně se speciální pedagožkou nebo sociální pracovnicí, takže další motivace k zapojení do aktivity není potřebná. Na přelomu kalendářního roku jsme začali spolupracovat s novou logopedkou. Logopedka pracuje s klienty mladšími 6 let v čase skupinové práce, ale převážně individuálně. Do aktivity je zapojena také psycholožka, která prováděla psychologickou diagnostiku dětí a pracovala s nimi na jejich osobním rozvoji a terénní pracovnice, které zajišťovaly doprovody dětí do škol a aktivit NZDM a poskytovaly informační servis rodičům. U zapojených dětí pozorujeme obrovský pokrok už během prvních týdnů docházky na skupinovou aktivitu. Rozdíl je patrný zejména v přijetí nastaveného režimu a autority speciální pedagožky. Velkou oblíbenost u klientů má také logopedka a její intervence, která je zaměřená v první řadě na rozvoj slovní zásoby. Programu včasné péče probíhaly skupinové aktivity, jejichž forma se osvědčila a byla zachována. Využívalo se různých výtvarných technik k rozvoji jemné motorika a motoriky prstů. Děti se učily využívat různé výtvarné potřeby. Výtvarná činnost byla tematická a vždy se vázala k ročnímu období. Témata ročních období se využívala jak k získávání nových vědomostí, tak k propojení motoriky a rozvoji řeči. Druhá část aktivity se zaměřovala více na rozvoj hrubé motoriky, hraní společenských jednoduchých her a hudebně-pohybových her. Individuální aktivity s předškolními dětmi se realizovaly v průběhu celé otvírací doby nízkoprahového klubu. V práci se využívalo především formy nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývalo na základě svého zájmu.

2 Dětem byly nabízeny různé pomůcky a hry, které si mohly samostatně zvolit. Pracovník pak činnost dítěte rozvíjel a podporoval ho v osobním rozvoji a učení. Od ledna jsou individuální aktivity uplatňovány více v terénní formě práce. Děti byly vyhledávány v SVL, především při ubytovnách. Zvýšil se tak počet nových osob, které službu využili. Na dětech které se účastní pravidelně aktivity lze vidět pokroky. Lépe zvládají práci s lepidlem, stříhání a úchop tužky. Naučili se několik krátkých veršů a básní. Mají lépe upevněné hygienické návyky. Adaptovali se na prostředí, režim i pravidla v zařízení. Projevují větší odvahu a navazují vztahy s vrstevníky. Postupně se učí spolupráci a ohleduplnosti k druhým. V prosinci byla zorganizována Mikulášská besídka. Uvítali ji jak děti, tak i rodiče. Účast všech byla početná. Na realizaci besídky se podíleli také dobrovolníci. Stejně tak se pomáhal jeden dobrovolník s individuálními i skupinovými aktivitami s předškolními dětmi. V lednu se zúčastnili 2 pracovnice NK Pavlač Dnu otevřených dveří na jedné ze ZŠ v SVL. Obnovili tak spolupráci s koordinátorkou a metodičkou včasné péče a vyměnili si informace z obou zařízení. Výstupy: Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 27 dětí a jejich rodičů. Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 53 dětí a jejich rodičů.

3 02 Program prevence školní neúspěšnosti Doučování probíhalo pravidelně od pondělí do čtvrtka v čase od 14:00 do 17:00. Klienti doučování využívali zejména na pomoc se psaním domácích úkolů a doháněním látky v případě delší absence ve škole. Často také klienti využívali počítač a přístup na internet kvůli zpracování referátů a různých školních prací. Lekce pro rozvoj počítačových dovedností byly otevřeny klientům v pondělí v čase od 15:00 do 18:00 a v úterý v čase od 14:00 do 17:00. Zájem byl obrovský zejména ze strany klientů ve věku 6-11 let. Klienti se učili pracovat zejména v programu na vytváření komiksů Bitstrips a videí Zimmer Twins. Práce s těmito programy je pro klienty lákavá a tak vytváří ideální prostor pro nácvik běžných úkonů při práci s počítačem od ovládání myši po orientaci ve struktuře složek v počítači. Klienti se mimo jiné učili pochopit krátký příběh, který následně ztvárňovali jako komiks nebo video. V rámci kariérového poradenství probíhala hlavně kontaktní práce na téma různých profesí a možností uplatnění na trhu práce v dospělosti. Cílem bylo vytvořit u klientů povědomí o všech možných oborech a nalákat na konkrétní profesi, která je pro klienty atraktivní.od začátku kalendářního roku se práce zintenzivnila a zaměřovala se na přihlašování na jednotlivé střední školy a učiliště proběh workshop na téma: Kam na školu? Doučování probíhalo od listopadu do prosince běžně (PO až ČT, vždy nejméně 2 h. denně: PO 15:00-17:00, ST 16:00-18:00, ÚT a ČT 14:00-16:00). V lednu bylo doučování přerušeno z důvodu stěhování do nových prostor. Od února bylo doučování realizováno vždy ve čtvrtek od 14:00 do 18:00. Doučování probíhalo pod vedením lektorky Evy Lazarové, která se jednotlivě věnovala klientům (Jana Kašparová nenastoupila z důvodu omezení aktivity doučování. S Janou Kašparovou ale do budoucna počítáme.).doučování bylo klientům nabízeno i v rámci pobytové akce, kterou NK Pavlač zorganizoval. U klientů z 1. stupně ZŠ se většinou jedná o procvičování učební látky. U klientů z 2. stupně je více nutné zaměřit se na vysvětlení látky. Rozvoj počítačových dovedností probíhal vždy v PO, od února 2014 ve ČT od 14:00 do 18:00 hodin, z důvodu stěhování aktivita v měsíci lednu neproběhla. Klienti se tentokrát věnovali práci s MS Word a MS Power Point. Procvičovali svoji dovednost vyhledávání informací na internetu, a to se zaměřením na praktické využití, starší si vyzkoušeli editaci fotografií v online editoru. Proběhl tematický workshop zaměřený na vyhledávání na Googlu, kopírování textu a obrázků, psaní na klávesnici, formátování textu a práce s tiskárnou. Kariérové poradenství probíhalo v NK Pavlač od PO do ČT (online i PÁ) od 14:00 do 18:00, příp. od 15:00 do 19:00 hodin, dle zájmu klientů, formou kontaktní práce. S klienty jsme se bavili o jejich představě o budoucím povolání, získávali informace o možnostech dalšího studia, bylo jim nabízeno

4 doučování a probíhal praktický nácvik dovedností. Aktuálním tématem se stala docházka do školy, prospěch a bezpečnější strategie zvládání konfliktů ve škole. Klienti si dále zvyšovali své povědomí o pracovně-právním minimu. V rámci kariérového poradenství jsme klienty informovali také o možnosti rekvalifikace. Klienti také využívali možnosti zatelefonovat si za účelem ucházení se o místo. Dne proběhl workshop, v rámci kterého děti psaly svůj vlastní pohádkový příběh. Workshop byl zaměřen na práci v MS Word s důrazem na gramatickou správnost psaného textu (práce s myší a klávesnicí, formátování, kopírování, vkládání), práci s internetem (vyhledávání obrázků) a práci ve Windows (ukládání, náhled, tisk). Výstupy: Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 96 žáků. Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 50 žáků.

5 03 Program rozvoje klíčových kompetencí Pokračujeme v nastavení realizace jedné skupinové aktivity týdně, protože se toto příznivě promítlo do přístupu klientů k těmto aktivitám. Postupně se ustálilo, že je pro ni vyhrazen čas v pátek. Cíle jednotlivých aktivit se stále opakují - např. posílení schopnosti práce s informacemi, komunikace, sebepoznání apod. Nedaří se udržet jedno téma v rámci jednoho kalendářního měsíce kvůli dalším aktivitám NZDM, ale protože má téma vždy určitou návaznost, témata se mírně prolínají. Důvodem je hlavně to, že každá aktivita se v ideálním případě uvede v obou provozovnách (klub je rozdělený na dvě provozovny podle věku klientů) a často kvůli jiným aktivitám klubu nemůžeme zařadit skupinovou aktivitu na rozvoj klíčových kompetencí, aniž by to významně omezilo klienty, kteří se na aktivitu kvůli omezené kapacitě nedostanou. Tématem měsíce listopadu byl Bulvár - klienti se na jednotlivých aktivitách učili rozpoznávat důvěryhodné zdroje informací, samostatnému myšlení a reálnému posouzení situace, porozumění smyslu a účelu bulvárních zpráv i asertivní komunikaci. V prosinci se zase učili vyhledávat informace na internetu a rozlišit důvěryhodné zdroje a třídili si své hodnoty v rámci tématu Můj idol. V lednu se zaměřili na své zdroje (co umí a co je těší), zamýšleli se nad významem slov Životní štěstí, což byl také název tematického měsíce. Únorovým tématem byly sociální role pod názvem: Čím vším jsem, kde si klienti uvědomili různé sociální role, do nichž vstupují a očekávané chování od člověka v těchto sociálních rolí ve společenském kontaktu. Osvědčuje se přehrávání různých situací, vybírání témat provokujících diskusi a třídění informací. Sledujeme stále se zvyšující schopnost sebereflexe a empatie u zapojených klientů. Stejně je stále větší zájem o nabízené aktivity. Individuální práce s klienty se daných témat nedrží, protože to není dost dobře možné. Většinou pracujeme s klienty na rozvoji kompetence komunikace s lidmi a asertivního chování. Program rozvoje klíčových kompetencí byl realizován individuálně i skupinovou formou. Proběhly tyto tématické měsíce: Listopad - Tolerance V tomto měsíci jsme klienty seznámili s pojmem tolerance, různými životními styly, menšinami, zvyky a náboženstvím. Hráli jsme hry Vadí/nevadí s tématy nejsme každý stejný, udělali jsme si přehled na flipchartový papír světových náboženství, ochutnávku jídel, abychom poznali také jídelníček různých skupin např. humus, pita chleba, vegetariánské jídla. Se staršími klienty jsme si pustili tématické filmy např. "Proč", který pojednával o vandalství a násilí. S klienty jsme poznávali různé subkultury ze stejnojmenné knihy. Prosinec - Zvyky

6 S klienty jsme rozebírali zvyky týkající se Vánoc, a slavení těchto svátků, mluvili jsme o rodinných rozdílnostech v udržování tradic. Vzhledem k omezenému provozu se snížil počet výkonů, ale podařilo se zrealizovat skupinovou aktivitu - mikulášskou besídku pro klienty a jejich rodiče. Leden - Škola Pod toto téma spadalo: povolání, výběr školy, profesní zaměření a práce. Začali jsme klienty kontaktovat také online a rozšířili terénní formu práce. Počet kontaktů byl stále nižší než při běžném provozu. Skupinová aktivita byla realizována v následujícím měsíci na pobytové akci, jednalo se o sepsání všech možných druhů povolání, ve skupinách rozpracované povolání - přehled vzdělání, pomůcek, praxí, aj. pro výkon povolání + pantomimicky ztvárněné povolání. Únor - Pravidla Tento měsíc jsme s ohledem na rozjetí terénní formy práce upravili název plánovaného tématu a nahradili Etiketu Pravidly. Vysvětlovali jsme si, co jsou pravidla a jaká existují. V rámci skupinové aktivity jsme si udělali přehled známých pravidel, rozdělili jsme si je do skupin, popsali pravidla ze života, klubu, školy, znázorňovali pohybově i graficky. Skládali jsme logo Ratolesti a slova na kartičkách, jejichž význam poté měli klienti vysvětlit. Výstupy: Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 42 dětí, žáků a rodičů. Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 65 dětí, žáků a rodičů.

Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014

Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014 Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014 01 Program včasné péče V červenci a srpnu skupinové aktivity dle harmonogramu projektu neprobíhaly (včasná péče probíhala pouze individuální formou), v září a říjnu aktivita

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a MgA. Bc. Olga Králová, zástupkyně ředitele školy Evaluační zpráva vznikala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-41-M/01 Sociální činnost Obsah ŠVP SOCIÁLNÍ ČINNOST - AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8

Více

průběh výsledky doporučení

průběh výsledky doporučení Phare 2003 RLZ Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže 1. 5. 31. 7. průběh výsledky doporučení Brožura je určena neziskovým organizacím, veřejným a dalším institucím

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Brno, Pavlovská 16 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Brno-Kohoutovice. Sdružuje základní školu (ZŠ) s kapacitou 500 žáků, školní družinu

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Životem se učíme,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 21 Karty potřeb

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 6 3. Charakteristika ŠVP 9 3.1. Pojetí ŠVP

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B I K A Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Tato stránka nesmí být

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více