obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007"

Transkript

1 Dotek obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 I. IDENTIFIKACE Plné jméno: Právní status: Předmět činnosti organizace: Dotek, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost poskytování sociálních služeb IČO: DIČ: Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedené krajským soudem v Brně, oddíl 0, vložka 278 Datum založení: Sídlo: Pardubská 1194, Vizovice Telefon: , Bankovní spojení: Č.S.: / Adresa příslušného finančního úřadu: Statutární zástupce: Finanční úřad, tř. T. Bati 21, Zlín Radomíra Pečeňová, předsedkyně správní rady

2 II. POSLÁNÍ DOTEK O.P.S. Posláním a hlavní aktivitou organizace je poskytování sociálních služeb jako je pečovatelská služba a respitní péče starým a dlouhodobě nemocným lidem, včetně lidí s Alzheimerovou chorobou.a jiným typem demence. Poskytujeme péči na základě moderních ošetřovatelských a terapeutických postupů. Ve své péči využíváme konceptu Bazální stimulace. Kromě péče samotné, poskytujeme také poradenskou činnost všem, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v domácnosti a provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a snažíme se provozovat denní stacionář, de zájmu klientů. III. CÍL DOTEK O.P.S. Hlavním cílem je ubírat se s našimi klienty určitý čas společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání. Našim posláním je lidsky pečovat na profesionální úrovni, při respektování všech práv klientů. IV. ČINNOST V ROCE 2007 Činnost Dotek o.p.s. v roce 2007 se shoduje s posláním a cílem organizace. RESPITNÍ PÉČE (RP) Péči jsme poskytovali ambulantní a pobytovou. Ambulantní forma péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí klienta. Je respektována jeho individualita a jeho aktuální potřeby. Péči pobytovou poskytujeme v pronajatých prostorách v DPS Vizovice. Počet lůžek jsme rozšířili z 11 v loňském roce na 13 elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím. Péči poskytujeme v pěti dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou útulné a barevné, jsou vybaveny signalizačním zařízením. Zájem o naše služby převyšuje naše možnosti. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS) Pečovatelskou službu včetně rozvozu obědů jsme zajišťovali v regionu Vizovicko, Slušovicko, v DPS Vizovice a v DPS Jasenná a nově také v DPS Zádveřice-Raková. Provozovali jsme bezplatnou poradenskou činnost. Pro potřeby pečovatelské služby a pro rozvoz obědů, který se mnohdy děje v hůře přístupném, kopcovitém terénu, jsme pořídili auto Renault Kengoo s pohonem na 4 kola a s dieslovým motorem. Vybavili jsme prádelnu, která slouží také pro potřeby RP, profesionálním zařízením. V rámci pečovatelské služby nabízíme také níže uvedené činnosti. DENNÍ STACIOÁŘ Nabízíme možnost dopoledního pobytu všem, kteří pro svůj věk, či zdravotní omezení tráví svůj čas většinou o samotě, doma, bez činnosti. V případě příznivého počasí je možný pobyt i venku. Kapacita denního stacionáře je však velmi omezena vzhledem k prostorovým možnostem našeho zařízení. K vyplnění volného času našich klientů zaměstnáváme pedagogickou pracovnici. Čtyřikrát týdně jsme se v dopoledních hodinách věnovali všem, kteří projeví zájem. Ať se jedná o klienty PS, RP, nebo denního stacionáře. PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Stále postupně budujeme půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která vychází vstříc potřebám zdravotně postiženým občanům, kteří se dostali do situace, kterou potřebují okamžitě řešit. Půjčovna je zřízena pro účely krátkodobé výpomoci. Nabízíme: mechanické vozíky, chodítka, sedačky do

3 vany, toaletní křesla, francouzské hole, antidekubitní matrace, polohovací stolky k lůžku, nástavce na WC, elektrické polohovací postele, hydraulický zvedák do vany. K dispozici máme také schodolez. PORADENSKÁ ČINNOST Poradenská činnost je zaměřena především na to, jak zvládnout ošetřovatelskou péči o nemocné doma, jak získat potřebné pomůcky, nebo uplatnit nároky v oblasti sociální péče k dispozici máme v omezeném počtu i odbornou literaturu. Poradna je bezplatná pomocí telefonu, osobní návštěvy nebo internetu. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Jako doplňkové činnosti nabízíme pedikúru, praní prádla a prodej ošetřovatelských pomůcek pro usnadnění péči o nemocné, o než pečují jejich blízcí v domácích podmínkách. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Klademe velký důraz na profesionalitu a empatii našich zaměstnanců. Umožňujeme jim se zúčastňovat konferencí a seminářů. Ve spolupráci se vzdělávací agenturou se v průběhu celého roku 2007 všichni naši zaměstnanci zúčastňovali různých kurzů souvisejících s předmětem naší činnosti.tyto kurzy byly financovány z prostředků ESF a byly pro naši organizaci zdarma. Vedoucí pečovatelka absolvovala velmi úspěšně rekvalifikační kurz Péče o dementního klienta pořádaný Diakonií Praha a akreditovaný MŠMT. Začalo postupné vzdělávání našich zaměstnanců v kurzech Bazální stimulace. Našim cílem je, aby všichni byli absolventy tohoto kurzu. ATMOSFÉRA NA PRACOVIŠTI Snažíme se vytvářet takové pracovní podmínky, aby zaměstnanci nebyli přetěžování a atmosféra na pracovišti byla přátelská. Snažíme se předcházet syndromu vyhoření otevřenou komunikací a pravidelnými pracovními poradami. Pro alespoň malou relaxaci dostávají zaměstnanci v rámci zaměstnaneckých výhod permanentky do plaveckého bazénu a na masáže. Jako zpětná vazba může posloužit skutečnost, že statutární zástupkyně a zakladatelka společnosti byla svými kolegyněmi a kolegy nominována do soutěže Sestra roku 2007 a stala se vítězkou v kategorii sestra v sociální péči. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zaměřili jsme se zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe. Splnili jsme podmínky pro získání registrace KÚ Zlín, odboru sociální péče a zdravotnictví. Vytváříme podrobnou dokumentaci, kde je veden záznam o péči o klienta. PROJEKTY V r jsem podali celkem 4 projekty. Žádost o finanční podporu z nadací. Nadace rodiny Myšákových, Nadace Siemens, Nadace Děti kultura a sport, Nadace Vize. Úspěšní jsme byli v Nadaci děti kultura a sport z jejichž příspěvku jsme mohli rozšířit naše služby a v nadaci Vize z jejichž příspěvku můžeme pořídit potřebné pomůcky. Jsme členy MAS. WEBOVÉ STRÁNKY Vytvořili jsme a zprovoznili webové stránky. DOBROVOLNICTVÍ Navázali jsme spolupráci s jednou dobrovolnicí. Situace je fázi jednání a hledání cest jakým způsobem dobrovolnictví využít v naší společnosti.

4 STATISTIKA - Počet klientů, kteří využili služeb Dotek o.p.s.v roce 2007 Dotek o.p.s. denně poskytuje poradenské, pobytové a pečovatelské služby. V uplynulém roce 2007 byla denně poskytována komplexní péče klientům respitní péče. Kapacita zařízení je plně využita a nestačí pokrýt žádosti klientů o umístění. Počet žádostí převyšuje naše možnosti. Pečovatelskou službu denně využívá asi 100 klientů. V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ DOTEK O.P.S. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č.504/2002 Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 1. Způsob ocenění majetku a) zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii - nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava, provize, clo, pojistné), - zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímými náklady vynaloženými na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. společnost neměla v roce 2007 zásoby vytvořené vlastní činností b) hmotný majetek vytvořený vlastní činností - společnost netvoří 2. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí - cenné papíry společnost nemá 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám odpisování a postupů účtování. 4. Opravné položky k majetku Společnost za účetní období netvořila žádné opravné položky k majetku i pohledávkám po lhůtě splatnosti. 5. Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy se rovnají daňovým.. b) Odpisový plán účetních odpisů nehmotného investičního majetku - společnost nemá nehmotný investiční majetek

5 c) Systém odpisování drobného investičního majetku - drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do ,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet Spotřeba materiálu. - drobný nehmotný majetek společnost nemá 8. Přepočet cizích měn na českou měnu v roce 2007 společnost neúčtovala v cizích měnách: Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Přijaté dotace na provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Sledované období Minulé období Neinvestiční dotace MPSV Neinvestiční dotace Město Vizovice Zřízení respitní péče Zdrav.odbor KÚ Zlín Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 2.1 Hmotný investiční majetek v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Budovy, haly, stavby Pozemky Stroje, přstr., zaříze Dopravní prostředky Nehmotný investiční majetek - společnost nevlastní

6 3. Vlastní jmění v tis. Kč Sledované období Předchozí období Vlastní jmění a fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 0-8 Hosp. výsledek běžného úč. období Vlastní kapitál celkem Pohledávky a závazky 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů Sledované období Předchozí období Závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů Sledované období Minulé období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Bankovní úvěry - společnost nemá 5. Rezervy společnost netvořila

7 6. Příjmy a výdaje z běžné činnosti v tis. Kč PŘÍJMY SKUTEČNOST 2006 SKUTEČNOST 2007 Dotace a nadační příspěvky Dary Příjmy od klientů za služby Příjmy od zdravotních pojišťoven 0 0 Jiné příjmy CELKEM: VÝDAJE SKUTEČNOST 2006 SKUTEČNOST 2007 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM z toho: - mzdové náklady zákonné sociální pojištění ostatní sociální náklady PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM z toho: - materiálové náklady celkem energie opravy a udržování cestovné ostatní služby (nájemné, leasing, ost.) telefon, internet, služby UPC vzdělávání zaměstnanců ostatní (daně, odpisy, ostatní) Komentář k hospodářskému výsledku Celkový roční obrat společnosti v roce 2007 činil 6 278,000 Kč, z toho stát přispěl částkou ,00 Kč na rok což je v přepočtu 32,00 % z celkového rozpočtu organizace. Komentář k výdajům organizace do položky materiálové náklady celkem ,- Kč jsou zahrnuty, obědy, pohonné hmoty, pracovní oděvy, kancelářské potřeby, čistící prostředky, zdravotní materiál, vybavení a renovace provozu, provozní potřeby. Mzdové náklady roku 2007 jsou nesrovnatelné s rokem 2006, protože v roce 2006 společnost začala poskytovat odlehčovací služby až od 2.pololetí. Neuhrazená ztráta z roku 2005 byla vyrovnána z účetního zisku roku nerozdělený zisk činí k ,- Kč.

8 7. Struktura pracovníků, účast členů statutárních orgánů V roce 2007 byl průměrný evidenční počet pracovníků společnosti 12,47 osob, z toho 10,47 žen. V pečovatelské službě byl průměrný evidenční počet 5,92 (4,92 žen), v respitní péči 6,55 (5,55 žen). K byl fyzický stav pracovníků 15. Jedná se o řadové pracovníky. Statutární zástupce společnosti, který společnost rovněž fyzicky řídí, nemá se společností uzavřenu žádnou formu pracovněprávního vztahu. Členové statutárního orgánu v roce 2007 nepobírali žádné odměny ani funkční požitky. Žádný člen statutárního orgánu ani jeho rodinný příslušník neuzavřel v roce 2007 se společností obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah. Sestaveno dne: Sestavil: ing.evžen Pečeňa Radomíra Pečeňová Podpis statutárního zástupce: Radomíra Pečeňová předsedkyně správní rady

Dotek, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Dotek, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Plné jméno: Právní statut: Předmět činnosti organizace: Dotek, o.p.s. obecně prospěšná společnost poskytování sociálních služeb: pečovatelská služba

Více

Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Plné jméno: Právní statut: Předmět činnosti organizace: Dotek, o.p.s. obecně prospěšná společnost poskytování sociálních služeb: pečovatelská služba

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2014 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. 41 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva str. 2 Základní údaje o společnosti str. 3 Organizační struktura společnosti str. 5 Příloha k

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace: IČO: 621 80 444 www.stránky: www.senior.otrokovice.cz Telefon: 576 771 677 Zřizovatel: město Otrokovice Zpracoval(a):

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Obecně prospěšná společnost Sirius,

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2.

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace... 4 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti... 4 3.1. Sociální úsek... 5 3.1.1. Pečovatelská služba...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více