ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE"

Transkript

1 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Slovanské náměstí 7, Brno IČ Tel.: Fax: ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE 1. PRÁVA A POVINNOSTI 2. PROVOZ ŠKOLY 3. PRAVIDLA PRO VÝUKOVÉ AKCE KONANÉ MIMO ŠKOLU 4. OMLOUVÁNÍ ABSENCE A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 6. CHARAKTERISTIKA KLASIFIKAČNÍCH STUPŇŮ 7. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10. VEŘEJNÉ PŘÍLOHY 11. PROVÁDĚCÍ POKYNY K ŘEŠENÍ VÝUKOVÝCH A VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ PREAMBULE Školní řád je nezbytnou normou, která se týká průběhu studia, vztahů ve škole, chování žáků a všech zaměstnanců i spolupráce mezi školou a rodiči. Reguluje jednání všech zúčastněných a umožňuje spravedlivé řešení sporných situací. Ve výchovném působení na žáky řád vyzvedá pozitivní motivaci a principy, vycházející z obecné slušnosti a respektování důstojnosti všech účastníků vzdělávání. K sankcím se přistupuje v případě vědomého, nebo dokonce úmyslného porušování školního řádu. Žáci i zaměstnanci jednají za všech okolností tak, aby nepoškozovali jméno školy a její pověst ve veřejnosti. Spolupráce školy s rodiči vychází z předpokladu vzájemné důvěry a shodných cílů. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, vůči škole pak jsou povinni respektovat pravidla tohoto školního řádu, týkající se informací, požadovaných ze zákona, a hlavně omlouvání jejich absence. Jsou též povinni zúčastnit se projednávání okolností vzdělávání jejich dítěte, pokud je k tomu vyzve ředitelka školy, nebo třídní učitel. Tento školní řád vychází z českých i mezinárodních právních předpisů (zák. č. 561/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 48/2005 Sb., vyhl. 263/2007 Sb., pokyn MŠMT ČR čj. MSMT-10862/2015, Úmluva o právech dítěte a další související předpisy). 1

2 1. PRÁVA A POVINNOSTI 1.1 ŽÁCI MAJÍ PRÁVO na vzdělávání a dodržování základních psychohygienických podmínek při něm; být seznámeni se všemi pravidly vztahujícími se k jeho pobytu a činnosti ve škole; na svobodu myšlení a shromažďování, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace nebo násilí; na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení; vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, odpovídající jejich věku a stupni vývoje; na konzultaci s vyučujícím po předchozí dohodě; na informace a poradenskou pomoc týkající se vzdělávání; obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitelku školy, pokud jsou přesvědčeni, že jsou porušována jejich práva, případně není respektována jejich důstojnost; využívat služeb, které škola nabízí (stravování, školní knihovnu, počítače ve studovně apod.); zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit do nich a být do nich voleni, obracet se jejich prostřednictvím na ředitelku školy s tím, že ředitelka je povinna zabývat se jejich stanovisky a vyjádřeními a v přiměřené lhůtě na ně odpovídat; volit a být voleni do školské rady (jsou-li zletilí). 1.2 RODIČE MAJÍ PRÁVO být informováni o průběhu vzdělávání svého dítěte ve škole; vyjadřovat se k zásadním rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků; požádat o přezkoumání správnosti výsledné klasifikace na vysvědčení (podle 69, odst. 9 školského zákona); volit a být voleni do školské rady. 1.3 ŽÁCI JSOU POVINNI zodpovědně se vzdělávat, řádně docházet do školy a systematicky se připravovat na vyučování; dodržovat školní řád, příslušné předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti; plnit pokyny vyučujících, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem; 2

3 1.3.4 chodit do školy včas (nejpozději 5 minut před začátkem vyučovací hodiny), vhodně oblečeni a upraveni; účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a akcí souvisejících s výukou; chovat se ve škole ke všem lidem podle obecných zásad slušnosti, při setkání se všemi dospělými osobami pozdravit; nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní nebo jiných osob; mít mobilní telefon, tablet apod. ve vyučovací hodině vypnutý a odložený do tašky (Elektronická zařízení mohou žáci v hodině používat jen se souhlasem příslušného učitele, nejlépe na doporučení lékaře nebo pedagogicko psychologické poradny.); dbát o školní majetek (vybavení budovy, pomůcky, poskytované učebnice apod.), v případě jeho poškození ohlásit věc třídnímu učiteli a podle jeho pokynů nahradit škodu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; dbát o vlastní majetek, nenechávat své věci bez dozoru, uzamykat svoji šatní skříňku, cenné předměty (mobily, šperky) odkládat pouze na místa k tomu určená (případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu převezmou do úschovy, a zajistí tak jejich bezpečnost); informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; oznamovat škole osobní údaje pro školní evidenci (bydliště, rodné číslo apod. viz 28 školského zákona) a změny v těchto údajích. 1.4 RODIČE JSOU POVINNI (viz 22 školského zákona) zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy; dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 2. PROVOZ ŠKOLY 2.1 Škola se otevírá v 6:30 hodin. Budova je pro žáky otevřena do 16:30, pro zaměstnance do 18:30 (pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak). 2.2 Po 16. hodině mohou žáci pobývat ve škole jen pod dohledem učitele. 2.3 Rozpis úředních hodin pro rodiče a veřejnost je vyvěšen u kanceláře a na webových stránkách školy. 2.4 Vstup žáků a ostatních osob se ovládá elektrickým zámkem z vrátnice. 2.5 Žáci si odkládají obuv a svršky do šatnových skříněk. Uživatelé odpovídají za jejich zajištění a udržování pořádku. 3

4 2.6 Žáci jsou povinni bez výjimky se přezouvat během podzimního a zimního období, jehož časové vymezení určí vedení školy. V ostatní době se ve dnech s nepříznivým počasím žáci přezouvají z ohleduplnosti k zachování čistoty a příjemného prostředí ve škole. Toto ustanovení se vztahuje i na možnost opouštět školní budovu během obědových přestávek (viz kapitola 2.13). 2.7 Při výuce tělesné výchovy nebo v laboratořích používají žáci úbor a obuv podle pokynu vyučujícího. 2.8 Výuka začíná v 8:00 hodin (hodiny výjimečně zařazené na dřívější dobu začínají v 7:10) a probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek (viz příloha školního řádu č. 1). Výuka končí nejpozději v 16:10 hodin. 2.9 Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze hodiny dělit a spojovat podle charakteru činnosti a s ohledem na hygienické požadavky Nemohl-li se žák z objektivních příčin připravit na vyučování, omlouvá se na začátku hodiny vyučujícímu. Ten posoudí závažnost důvodu omluvy Odchod ze školy během vyučování musí žák předem ohlásit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci a nechat si od nich podepsat propustku, kterou odevzdá na vrátnici O přestávkách mohou žáci pobývat ve třídách, na chodbách nebo ve studovně Během obědových přestávek mohou žáci opustit školní budovu pouze s písemným souhlasem rodičů (viz příloha školního řádu č. 2) Do jídelny chodí (podle rozpisu tříd) pouze žáci, kteří mají zaplacený oběd. Odnášet jídlo z místnosti není dovoleno. 3. PRAVIDLA PRO VÝUKOVÉ AKCE KONANÉ MIMO ŠKOLU 3.1 Dohled na dodržování školního řádu, bezpečností a ochranou zdraví žáků vykonávají při těchto akcích učitelé, případně další pověření zaměstnanci školy. Žáci jsou povinni řídit se jejich pokyny, pravidly silničního provozu zvláštními bezpečnostními předpisy v místě odborné exkurze apod. 3.2 Na každých 25 žáků připadá jako dohled jeden pracovník. 3.3 Konání akce se žákům nebo jejich rodičům oznámí nejméně 2 dny předem, a to formou, odpovídající věku žáků (zápisem do studijního průkazu, prostým sdělením apod.). Sdělení musí obsahovat informace o místě konání a o času srazu a ukončení akce. 3.4 Pracovník pověřený dohledem je na místě srazu 15 minut před stanoveným časem. 4

5 3.5 Pro kursy, konané mimo školu (adaptační, sportovní, lyžařské, ekologické a literárně historické), a pro jazykové nebo výměnné pobyty v zahraničí platí zvláštní bezpečnostní pravidla, s nimiž jsou žáci seznámeni předem. 3.6 Součástí tělesné výchovy jsou i činnosti provozované mimo školu (plavání, bruslení apod.). Specifické pokyny stanoví vyučující. (Těchto činností se mohou účastnit pouze zdravotně způsobilí žáci.) 3.7 Chování při mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka. 4. OMLOUVÁNÍ ABSENCE A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 4.1 Žáci jsou povinni docházet řádně do školy (viz kapitola 1.3). Protože se předpokládá stejný zájem i u rodičů, je jejich povinností spolupracovat v této věci se školou a dohlédnout na to, aby se minimalizovala absence v případech, kdy lze např. návštěvu odborného lékaře, kursy v autoškole apod. přesunout na dobu mimo vyučování. V ojedinělých případech, kdy takové přesunutí není možné, je žák povinen předem požádat třídního učitele o uvolnění. 4.2 Není-li žák přítomen ve škole z důvodu, který nebyl znám předem (zpravidla jde o nemoc), je zákonný zástupce (event. sám zletilý žák) povinen informovat o důvodu absence třídního učitele a to nejpozději do tří dnů. Sdělení může být telefonem (buď přímo třídnímu učiteli, nebo zanechat vzkaz u služby ve vrátnici, která přijímá a přepojuje hovory), em nebo písemně (případně jinou formou podle domluvy třídního s rodiči). 4.3 Nastane-li v rodině nenadálá situace (například pohlídat nemocného malého sourozence), jsou rodiče povinni okamžitě telefonicky informovat třídního učitele. Bez této bezprostřední informace nemusí pak být při dodatečné omluvě prostřednictvím studijního průkazu tyto tzv. rodinné důvody absence uznány, a zameškané hodiny mohou být kvalifikovány jako neomluvené (s příslušnými kázeňskými důsledky). 4.4 Omluvenky zapíší rodiče do studijního průkazu. V odůvodněných případech může škola po domluvě se zdravotnickým zařízením vyžadovat jako součást omluvenky i potvrzení ošetřujícího lékaře. O tomto rozhodnutí škola informuje zákonné zástupce žáka. 4.5 Po návratu do školy předloží žák omluvenku třídnímu učiteli nebo jeho zástupci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů. Neučiní-li tak, bude absence posuzována jako neomluvená. 4.6 Třídní učitel posoudí okolnosti konkrétní absence a její omluvu a podle nich pak omluví, nebo neomluví zameškané hodiny. 4.7 Uvolnění žáka z výuky povolí - z jedné vyučovací hodiny příslušný učitel - do 5 dnů třídní učitel - na více dnů ředitelka školy (na základě písemné žádosti, k níž se třídní učitel předem vyjádří). 5

6 4.8 Ředitelka školy může na základě písemné žádosti uvolnit žáka (zcela nebo částečně) z vyučování některého předmětu, a to ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. V tomto případě stanoví náhradní program pro splnění studijních povinností. 5. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 5.1 Hodnocení a klasifikaci žáků provádějí učitelé v průběhu celého klasifikačního období. 5.2 Na začátku klasifikačního období vyučující prokazatelně žáky seznámí s podmínkami studia a klasifikace (ústní zkoušení, písemné práce, domácí úkoly, laboratorní práce, referáty apod.) a s jejich podílem na celkovém hodnocení v předmětu. 5.3 Při hodnocení jednotlivých výkonů a průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 5.4 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období kvůli momentální indispozici zakolísat ve výkonu. 5.5 Učitel klasifikuje jen probrané učivo. Před prověřováním vědomostí musí žákům poskytnout dostatek času k naučení, procvičení a zažití látky. Účelem zkoušení je hodnotit úroveň toho, co žák umí, nikoli pouze vyhledávat mezery v jeho vědomostech. 5.6 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodňuje ji a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. 5.7 Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě. Hodnocení písemných zkoušek do 10 pracovních dnů, slohových prací a projektů nejpozději do 15 dnů. Opravené písemné práce a projekty musí být žákům předloženy k nahlédnutí. 5.8 Výslednou známku na vysvědčení určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 5.9 V předmětu, který vyučuje více učitelů, je výsledná známka stanovena po jejich dohodě. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o známce na základě klasifikačních podkladů ředitelka školy Při určování stupně prospěchu na vysvědčení se hodnotí práce a výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období Učitel posuzuje a klasifikuje výsledky práce objektivně, bez jakýchkoli jiných vlivů Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka (25% a více vyučovacích hodin daného předmětu) může ředitelka školy na návrh příslušného vyučujícího nařídit komisionální přezkoušení V případě radikálního zhoršení studijních výsledů je vyučující povinen informovat třídního učitele. Ten pak tyto informace sdělí prokazatelným způsobem rodičům žáka. 6

7 6. CHARAKTERISTIKA KLASIFIKAČNÍCH STUPŇŮ 6.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykovává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykovává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 7

8 přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 6.2 VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ (estetická výchova hudební nebo výtvarná; zvláštní tělesná výchova nebo tělesná výchova s lékařsky stanovenými omezeními) Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 8

9 6.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, volitelných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný; 2 chvalitebný; 3 dobrý; 4 dostatečný; 5 nedostatečný. Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "neklasifikován". Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn" Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení zahrnuje výslednou klasifikaci z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování. Nezahrnuje klasifikaci předmětů nepovinných. Žák: - prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než stupněm 2, průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů nemá horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré (1); - prospěl, není-li v žádném povinném nebo povinně volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5; - neprospěl, je-li v některém povinném nebo povinně volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5 nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu. Na konci prvního pololetí je žákovi vydán výpis z vysvědčení, na konci školního roku pak oficiální vysvědčení s hodnocením obou pololetí. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl z povinných a povinně volitelných předmětů a ze stanovených školním vzdělávacím programem. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení), požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení. (Je-li vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, adresuje se žádost krajskému úřadu.) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy. (V případě, že je vyučujícím ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.) Komise je tříčlenná a tvoří jí předseda, kterým je zpravidla ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, 9

10 který je zpravidla vyučujícím daného předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol Opravné zkoušky: Žákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm 5 (nedostatečným), umožní ředitelka školy vykonat opravné zkoušky. Komisi pro opravné zkoušky jmenuje ředitelka školy. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku (tzn. do konce srpna) v termínu stanoveném ředitelkou školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitelka školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 6.4 CHOVÁNÍ Chování žáka se hodnotí jako velmi dobré (1), uspokojivé (2) nebo neuspokojivé (3). Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 10

11 7. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 7.1 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 7.2 Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. 7.3 Kázeňská opatření se udělují za porušování školního řádu. Stupeň uloženého opatření je dán závažností jednání. Neplatí tedy, že za další přestupek musí být automaticky přísnější postih. 7.4 Žák nemůže odpovídat za jednání, které mu nelze přičítat (např. za jednání rodičů). 7.5 Podle závažnosti porušení školního řádu lze žákovi udělit: - napomenutí - důtku třídního učitele - důtku ředitelky školy - podmíněné vyloučení ze studia - vyloučení ze studia 7.6 O pochvalách a kázeňských opatřeních (od důtky třídního učitele výše) jsou prokazatelným způsobem informováni rodiče žáka. 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ; PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 8.1 Škola zajišťuje bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví v souladu s příslušnými právními předpisy. V tomto směru také poskytuje žákům nezbytné informace a instrukce. 8.2 Při vzdělávání a souvisejících činnostech vytváří škola potřebné podmínky pro zdravý vývoj žáků. 8.3 Při pobytu ve škole i mimo ni se žáci chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj i cizích osob. 8.4 Škola vede evidenci školních úrazů. Pověřený učitel zajišťuje spolupráci s pojišťovnou, která z povinného odpovědnostního pojištění odškodňuje žáky, a to na základě lékařského posudku. 8.5 Žáci jsou povinni ohlásit okamžitě kterémukoli učiteli nebo zaměstnanci školy úraz nebo nehodu, vzniklou během pobytu ve škole nebo na výukové akci pořádané školou. Tento pracovník zajistí podle charakteru věci potřebnou pomoc. Úraz (i drobný, u něhož se nepředpokládá odborné léčení) pak bez otálení zapíše do knihy úrazů, která je uložena u pověřeného učitele. Ten potom vyřizuje další související agendu. 8.6 V případě náhlého onemocnění žáka během vyučování informuje učitel bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. K tomuto účelu poslouží informace, které jsou žáci povinni na začátku školního roku uvést ve 11

12 svém studijním průkazu (jména rodičů, jejich adresu, telefon domů i do zaměstnání a v odůvodněných případech kontakt na ošetřujícího lékaře). Nemocný žák může být poslán k lékaři jen v doprovodu pověřeného pedagoga, nebo zákonného zástupce. 8.7 Pokud zaměstnanci školy nebo žáci zjistí nějakou závadu nebo situaci, která by mohla vést k ohrožení zdraví, okamžitě ji ohlásí vedení školy. 8.8 Pro žáky platí zákaz manipulovat s elektrickými zařízeními, instalacemi apod., jejichž obsluha vyžaduje odborné znalosti. 8.9 V tělocvičně, posilovně, na školním hřišti, v odborných učebnách a laboratořích se žáci musí řídit specifickými provozními řády. Tato pravidla jim učitelé vysvětlí na začátku školního roku a o poučení učiní záznam do třídní knihy Škola za žáky odpovídá v době vymezené rozvrhem hodin, a to včetně přestávek, nepovinných předmětů a oficiálních zájmových kroužků Během obědových přestávek mohou školní budovu opouštět ti žáci, jejichž rodiče s tím na začátku školního roku vyjádřili písemný souhlas (viz příloha školního řádu č.2) Žáci nesmí pouštět do školy cizí osoby. 8.13V budově školy a jejím nejbližším okolí, stejně jako na výukových akcích platí zákaz kouření V prostoru školy a na mimoškolních akcích souvisejících s výukou je zakázáno držet a užívat alkohol Všem osobám je zakázáno držet a užívat ve škole návykové látky (drogy) nebo s nimi ve škole manipulovat. Současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem Zjistí-li žák ztrátu věcí, ihned to ohlásí nejbližšímu učiteli nebo svému třídnímu. Ten s ním sepíše záznam s uvedením všech okolností (vč. případných svědků). S vědomím vedení školy potom oznámí žák (nebo učitel) věc na obvodním oddělení PČR v Malátově ulici Jako prevenci proti krádežím škola doporučuje žákům nenosit do školy cennější předměty nebo větší částky peněz Při hodinách tělesné výchovy jsou žáci povinni uložit mobilní telefony a cennější věci do uzamykatelné skříňky u vyučujícího Každý žák je odpovědný za škody, které způsobí škole nebo jiné osobě, ať už z nedbalosti, nebo dokonce úmyslně. Způsobenou škodu je žák povinen nahradit Důležitou součástí výchovy je zabraňovat jednání, které může vyústit v šikanu. (Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků) Nabude-li žák dojmu, že jednání vůči němu nebo vůči některému ze spolužáků obsahuje rysy šikany, s důvěrou a bez obav se obrátí na některého z učitelů, na výchovného poradce nebo na preventistu sociálně patologických jevů. 12

13 8.22 Pro prevenci šikany má škola speciální soubor opatření k eliminaci sociálně patologických jevů. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento školní řád (č.j. 719/2015) byl projednán pedagogickou radou a školskou radou gymnázia. Školní řád nabývá účinnosti 1. září 2015 (a nahrazuje tak dosavadní dokument z roku 2014). Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy 13

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Klasifikační řád (platnost od )

Klasifikační řád (platnost od ) Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium Klasifikační řád

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí vydává Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást školního řádu gymnázia. Pravidla vychází: - ze zákona

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka V souladu s 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha Školního řádu č. 1 Obchodní akademie Dušní 110 00 Praha 1, Dušní 7 IČ: 70837872 ŘÁD Č. VZD 16-02 Název: Klasifikační řád Platnost: od 1. září 2016 Nahrazuje: Klasifikační řád čj. Ř237/2011 z 31.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín.

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáka Hodnocení žáka se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Při hodnocení

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (příloha školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (dále jen

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči (dále jen

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Čj.: 333/2014 Vypracoval: Schválil: RNDr. Jiří

Více

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1. Klasifikace se dělí na průběžnou a pololetní. Při průběžné klasifikaci se hodnotí dílčí studijní výsledky žáků. Pololetní klasifikace se uskutečňuje na konci 1.

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více