ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE"

Transkript

1 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Slovanské náměstí 7, Brno IČ Tel.: Fax: ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE 1. PRÁVA A POVINNOSTI 2. PROVOZ ŠKOLY 3. PRAVIDLA PRO VÝUKOVÉ AKCE KONANÉ MIMO ŠKOLU 4. OMLOUVÁNÍ ABSENCE A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 6. CHARAKTERISTIKA KLASIFIKAČNÍCH STUPŇŮ 7. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10. VEŘEJNÉ PŘÍLOHY 11. PROVÁDĚCÍ POKYNY K ŘEŠENÍ VÝUKOVÝCH A VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ PREAMBULE Školní řád je nezbytnou normou, která se týká průběhu studia, vztahů ve škole, chování žáků a všech zaměstnanců i spolupráce mezi školou a rodiči. Reguluje jednání všech zúčastněných a umožňuje spravedlivé řešení sporných situací. Ve výchovném působení na žáky řád vyzvedá pozitivní motivaci a principy, vycházející z obecné slušnosti a respektování důstojnosti všech účastníků vzdělávání. K sankcím se přistupuje v případě vědomého, nebo dokonce úmyslného porušování školního řádu. Žáci i zaměstnanci jednají za všech okolností tak, aby nepoškozovali jméno školy a její pověst ve veřejnosti. Spolupráce školy s rodiči vychází z předpokladu vzájemné důvěry a shodných cílů. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, vůči škole pak jsou povinni respektovat pravidla tohoto školního řádu, týkající se informací, požadovaných ze zákona, a hlavně omlouvání jejich absence. Jsou též povinni zúčastnit se projednávání okolností vzdělávání jejich dítěte, pokud je k tomu vyzve ředitelka školy, nebo třídní učitel. Tento školní řád vychází z českých i mezinárodních právních předpisů (zák. č. 561/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 48/2005 Sb., vyhl. 263/2007 Sb., pokyn MŠMT ČR čj. MSMT-10862/2015, Úmluva o právech dítěte a další související předpisy). 1

2 1. PRÁVA A POVINNOSTI 1.1 ŽÁCI MAJÍ PRÁVO na vzdělávání a dodržování základních psychohygienických podmínek při něm; být seznámeni se všemi pravidly vztahujícími se k jeho pobytu a činnosti ve škole; na svobodu myšlení a shromažďování, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace nebo násilí; na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení; vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, odpovídající jejich věku a stupni vývoje; na konzultaci s vyučujícím po předchozí dohodě; na informace a poradenskou pomoc týkající se vzdělávání; obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitelku školy, pokud jsou přesvědčeni, že jsou porušována jejich práva, případně není respektována jejich důstojnost; využívat služeb, které škola nabízí (stravování, školní knihovnu, počítače ve studovně apod.); zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit do nich a být do nich voleni, obracet se jejich prostřednictvím na ředitelku školy s tím, že ředitelka je povinna zabývat se jejich stanovisky a vyjádřeními a v přiměřené lhůtě na ně odpovídat; volit a být voleni do školské rady (jsou-li zletilí). 1.2 RODIČE MAJÍ PRÁVO být informováni o průběhu vzdělávání svého dítěte ve škole; vyjadřovat se k zásadním rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků; požádat o přezkoumání správnosti výsledné klasifikace na vysvědčení (podle 69, odst. 9 školského zákona); volit a být voleni do školské rady. 1.3 ŽÁCI JSOU POVINNI zodpovědně se vzdělávat, řádně docházet do školy a systematicky se připravovat na vyučování; dodržovat školní řád, příslušné předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti; plnit pokyny vyučujících, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem; 2

3 1.3.4 chodit do školy včas (nejpozději 5 minut před začátkem vyučovací hodiny), vhodně oblečeni a upraveni; účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a akcí souvisejících s výukou; chovat se ve škole ke všem lidem podle obecných zásad slušnosti, při setkání se všemi dospělými osobami pozdravit; nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní nebo jiných osob; mít mobilní telefon, tablet apod. ve vyučovací hodině vypnutý a odložený do tašky (Elektronická zařízení mohou žáci v hodině používat jen se souhlasem příslušného učitele, nejlépe na doporučení lékaře nebo pedagogicko psychologické poradny.); dbát o školní majetek (vybavení budovy, pomůcky, poskytované učebnice apod.), v případě jeho poškození ohlásit věc třídnímu učiteli a podle jeho pokynů nahradit škodu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; dbát o vlastní majetek, nenechávat své věci bez dozoru, uzamykat svoji šatní skříňku, cenné předměty (mobily, šperky) odkládat pouze na místa k tomu určená (případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu převezmou do úschovy, a zajistí tak jejich bezpečnost); informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; oznamovat škole osobní údaje pro školní evidenci (bydliště, rodné číslo apod. viz 28 školského zákona) a změny v těchto údajích. 1.4 RODIČE JSOU POVINNI (viz 22 školského zákona) zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy; dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 2. PROVOZ ŠKOLY 2.1 Škola se otevírá v 6:30 hodin. Budova je pro žáky otevřena do 16:30, pro zaměstnance do 18:30 (pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak). 2.2 Po 16. hodině mohou žáci pobývat ve škole jen pod dohledem učitele. 2.3 Rozpis úředních hodin pro rodiče a veřejnost je vyvěšen u kanceláře a na webových stránkách školy. 2.4 Vstup žáků a ostatních osob se ovládá elektrickým zámkem z vrátnice. 2.5 Žáci si odkládají obuv a svršky do šatnových skříněk. Uživatelé odpovídají za jejich zajištění a udržování pořádku. 3

4 2.6 Žáci jsou povinni bez výjimky se přezouvat během podzimního a zimního období, jehož časové vymezení určí vedení školy. V ostatní době se ve dnech s nepříznivým počasím žáci přezouvají z ohleduplnosti k zachování čistoty a příjemného prostředí ve škole. Toto ustanovení se vztahuje i na možnost opouštět školní budovu během obědových přestávek (viz kapitola 2.13). 2.7 Při výuce tělesné výchovy nebo v laboratořích používají žáci úbor a obuv podle pokynu vyučujícího. 2.8 Výuka začíná v 8:00 hodin (hodiny výjimečně zařazené na dřívější dobu začínají v 7:10) a probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek (viz příloha školního řádu č. 1). Výuka končí nejpozději v 16:10 hodin. 2.9 Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze hodiny dělit a spojovat podle charakteru činnosti a s ohledem na hygienické požadavky Nemohl-li se žák z objektivních příčin připravit na vyučování, omlouvá se na začátku hodiny vyučujícímu. Ten posoudí závažnost důvodu omluvy Odchod ze školy během vyučování musí žák předem ohlásit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci a nechat si od nich podepsat propustku, kterou odevzdá na vrátnici O přestávkách mohou žáci pobývat ve třídách, na chodbách nebo ve studovně Během obědových přestávek mohou žáci opustit školní budovu pouze s písemným souhlasem rodičů (viz příloha školního řádu č. 2) Do jídelny chodí (podle rozpisu tříd) pouze žáci, kteří mají zaplacený oběd. Odnášet jídlo z místnosti není dovoleno. 3. PRAVIDLA PRO VÝUKOVÉ AKCE KONANÉ MIMO ŠKOLU 3.1 Dohled na dodržování školního řádu, bezpečností a ochranou zdraví žáků vykonávají při těchto akcích učitelé, případně další pověření zaměstnanci školy. Žáci jsou povinni řídit se jejich pokyny, pravidly silničního provozu zvláštními bezpečnostními předpisy v místě odborné exkurze apod. 3.2 Na každých 25 žáků připadá jako dohled jeden pracovník. 3.3 Konání akce se žákům nebo jejich rodičům oznámí nejméně 2 dny předem, a to formou, odpovídající věku žáků (zápisem do studijního průkazu, prostým sdělením apod.). Sdělení musí obsahovat informace o místě konání a o času srazu a ukončení akce. 3.4 Pracovník pověřený dohledem je na místě srazu 15 minut před stanoveným časem. 4

5 3.5 Pro kursy, konané mimo školu (adaptační, sportovní, lyžařské, ekologické a literárně historické), a pro jazykové nebo výměnné pobyty v zahraničí platí zvláštní bezpečnostní pravidla, s nimiž jsou žáci seznámeni předem. 3.6 Součástí tělesné výchovy jsou i činnosti provozované mimo školu (plavání, bruslení apod.). Specifické pokyny stanoví vyučující. (Těchto činností se mohou účastnit pouze zdravotně způsobilí žáci.) 3.7 Chování při mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka. 4. OMLOUVÁNÍ ABSENCE A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 4.1 Žáci jsou povinni docházet řádně do školy (viz kapitola 1.3). Protože se předpokládá stejný zájem i u rodičů, je jejich povinností spolupracovat v této věci se školou a dohlédnout na to, aby se minimalizovala absence v případech, kdy lze např. návštěvu odborného lékaře, kursy v autoškole apod. přesunout na dobu mimo vyučování. V ojedinělých případech, kdy takové přesunutí není možné, je žák povinen předem požádat třídního učitele o uvolnění. 4.2 Není-li žák přítomen ve škole z důvodu, který nebyl znám předem (zpravidla jde o nemoc), je zákonný zástupce (event. sám zletilý žák) povinen informovat o důvodu absence třídního učitele a to nejpozději do tří dnů. Sdělení může být telefonem (buď přímo třídnímu učiteli, nebo zanechat vzkaz u služby ve vrátnici, která přijímá a přepojuje hovory), em nebo písemně (případně jinou formou podle domluvy třídního s rodiči). 4.3 Nastane-li v rodině nenadálá situace (například pohlídat nemocného malého sourozence), jsou rodiče povinni okamžitě telefonicky informovat třídního učitele. Bez této bezprostřední informace nemusí pak být při dodatečné omluvě prostřednictvím studijního průkazu tyto tzv. rodinné důvody absence uznány, a zameškané hodiny mohou být kvalifikovány jako neomluvené (s příslušnými kázeňskými důsledky). 4.4 Omluvenky zapíší rodiče do studijního průkazu. V odůvodněných případech může škola po domluvě se zdravotnickým zařízením vyžadovat jako součást omluvenky i potvrzení ošetřujícího lékaře. O tomto rozhodnutí škola informuje zákonné zástupce žáka. 4.5 Po návratu do školy předloží žák omluvenku třídnímu učiteli nebo jeho zástupci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů. Neučiní-li tak, bude absence posuzována jako neomluvená. 4.6 Třídní učitel posoudí okolnosti konkrétní absence a její omluvu a podle nich pak omluví, nebo neomluví zameškané hodiny. 4.7 Uvolnění žáka z výuky povolí - z jedné vyučovací hodiny příslušný učitel - do 5 dnů třídní učitel - na více dnů ředitelka školy (na základě písemné žádosti, k níž se třídní učitel předem vyjádří). 5

6 4.8 Ředitelka školy může na základě písemné žádosti uvolnit žáka (zcela nebo částečně) z vyučování některého předmětu, a to ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. V tomto případě stanoví náhradní program pro splnění studijních povinností. 5. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 5.1 Hodnocení a klasifikaci žáků provádějí učitelé v průběhu celého klasifikačního období. 5.2 Na začátku klasifikačního období vyučující prokazatelně žáky seznámí s podmínkami studia a klasifikace (ústní zkoušení, písemné práce, domácí úkoly, laboratorní práce, referáty apod.) a s jejich podílem na celkovém hodnocení v předmětu. 5.3 Při hodnocení jednotlivých výkonů a průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 5.4 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období kvůli momentální indispozici zakolísat ve výkonu. 5.5 Učitel klasifikuje jen probrané učivo. Před prověřováním vědomostí musí žákům poskytnout dostatek času k naučení, procvičení a zažití látky. Účelem zkoušení je hodnotit úroveň toho, co žák umí, nikoli pouze vyhledávat mezery v jeho vědomostech. 5.6 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodňuje ji a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. 5.7 Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě. Hodnocení písemných zkoušek do 10 pracovních dnů, slohových prací a projektů nejpozději do 15 dnů. Opravené písemné práce a projekty musí být žákům předloženy k nahlédnutí. 5.8 Výslednou známku na vysvědčení určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 5.9 V předmětu, který vyučuje více učitelů, je výsledná známka stanovena po jejich dohodě. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o známce na základě klasifikačních podkladů ředitelka školy Při určování stupně prospěchu na vysvědčení se hodnotí práce a výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období Učitel posuzuje a klasifikuje výsledky práce objektivně, bez jakýchkoli jiných vlivů Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka (25% a více vyučovacích hodin daného předmětu) může ředitelka školy na návrh příslušného vyučujícího nařídit komisionální přezkoušení V případě radikálního zhoršení studijních výsledů je vyučující povinen informovat třídního učitele. Ten pak tyto informace sdělí prokazatelným způsobem rodičům žáka. 6

7 6. CHARAKTERISTIKA KLASIFIKAČNÍCH STUPŇŮ 6.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykovává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykovává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 7

8 přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 6.2 VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ (estetická výchova hudební nebo výtvarná; zvláštní tělesná výchova nebo tělesná výchova s lékařsky stanovenými omezeními) Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 8

9 6.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, volitelných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný; 2 chvalitebný; 3 dobrý; 4 dostatečný; 5 nedostatečný. Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "neklasifikován". Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn" Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení zahrnuje výslednou klasifikaci z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování. Nezahrnuje klasifikaci předmětů nepovinných. Žák: - prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než stupněm 2, průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů nemá horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré (1); - prospěl, není-li v žádném povinném nebo povinně volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5; - neprospěl, je-li v některém povinném nebo povinně volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5 nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu. Na konci prvního pololetí je žákovi vydán výpis z vysvědčení, na konci školního roku pak oficiální vysvědčení s hodnocením obou pololetí. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl z povinných a povinně volitelných předmětů a ze stanovených školním vzdělávacím programem. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení), požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení. (Je-li vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, adresuje se žádost krajskému úřadu.) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy. (V případě, že je vyučujícím ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.) Komise je tříčlenná a tvoří jí předseda, kterým je zpravidla ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, 9

10 který je zpravidla vyučujícím daného předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol Opravné zkoušky: Žákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm 5 (nedostatečným), umožní ředitelka školy vykonat opravné zkoušky. Komisi pro opravné zkoušky jmenuje ředitelka školy. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku (tzn. do konce srpna) v termínu stanoveném ředitelkou školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitelka školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 6.4 CHOVÁNÍ Chování žáka se hodnotí jako velmi dobré (1), uspokojivé (2) nebo neuspokojivé (3). Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 10

11 7. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 7.1 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 7.2 Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. 7.3 Kázeňská opatření se udělují za porušování školního řádu. Stupeň uloženého opatření je dán závažností jednání. Neplatí tedy, že za další přestupek musí být automaticky přísnější postih. 7.4 Žák nemůže odpovídat za jednání, které mu nelze přičítat (např. za jednání rodičů). 7.5 Podle závažnosti porušení školního řádu lze žákovi udělit: - napomenutí - důtku třídního učitele - důtku ředitelky školy - podmíněné vyloučení ze studia - vyloučení ze studia 7.6 O pochvalách a kázeňských opatřeních (od důtky třídního učitele výše) jsou prokazatelným způsobem informováni rodiče žáka. 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ; PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 8.1 Škola zajišťuje bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví v souladu s příslušnými právními předpisy. V tomto směru také poskytuje žákům nezbytné informace a instrukce. 8.2 Při vzdělávání a souvisejících činnostech vytváří škola potřebné podmínky pro zdravý vývoj žáků. 8.3 Při pobytu ve škole i mimo ni se žáci chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj i cizích osob. 8.4 Škola vede evidenci školních úrazů. Pověřený učitel zajišťuje spolupráci s pojišťovnou, která z povinného odpovědnostního pojištění odškodňuje žáky, a to na základě lékařského posudku. 8.5 Žáci jsou povinni ohlásit okamžitě kterémukoli učiteli nebo zaměstnanci školy úraz nebo nehodu, vzniklou během pobytu ve škole nebo na výukové akci pořádané školou. Tento pracovník zajistí podle charakteru věci potřebnou pomoc. Úraz (i drobný, u něhož se nepředpokládá odborné léčení) pak bez otálení zapíše do knihy úrazů, která je uložena u pověřeného učitele. Ten potom vyřizuje další související agendu. 8.6 V případě náhlého onemocnění žáka během vyučování informuje učitel bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. K tomuto účelu poslouží informace, které jsou žáci povinni na začátku školního roku uvést ve 11

12 svém studijním průkazu (jména rodičů, jejich adresu, telefon domů i do zaměstnání a v odůvodněných případech kontakt na ošetřujícího lékaře). Nemocný žák může být poslán k lékaři jen v doprovodu pověřeného pedagoga, nebo zákonného zástupce. 8.7 Pokud zaměstnanci školy nebo žáci zjistí nějakou závadu nebo situaci, která by mohla vést k ohrožení zdraví, okamžitě ji ohlásí vedení školy. 8.8 Pro žáky platí zákaz manipulovat s elektrickými zařízeními, instalacemi apod., jejichž obsluha vyžaduje odborné znalosti. 8.9 V tělocvičně, posilovně, na školním hřišti, v odborných učebnách a laboratořích se žáci musí řídit specifickými provozními řády. Tato pravidla jim učitelé vysvětlí na začátku školního roku a o poučení učiní záznam do třídní knihy Škola za žáky odpovídá v době vymezené rozvrhem hodin, a to včetně přestávek, nepovinných předmětů a oficiálních zájmových kroužků Během obědových přestávek mohou školní budovu opouštět ti žáci, jejichž rodiče s tím na začátku školního roku vyjádřili písemný souhlas (viz příloha školního řádu č.2) Žáci nesmí pouštět do školy cizí osoby. 8.13V budově školy a jejím nejbližším okolí, stejně jako na výukových akcích platí zákaz kouření V prostoru školy a na mimoškolních akcích souvisejících s výukou je zakázáno držet a užívat alkohol Všem osobám je zakázáno držet a užívat ve škole návykové látky (drogy) nebo s nimi ve škole manipulovat. Současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem Zjistí-li žák ztrátu věcí, ihned to ohlásí nejbližšímu učiteli nebo svému třídnímu. Ten s ním sepíše záznam s uvedením všech okolností (vč. případných svědků). S vědomím vedení školy potom oznámí žák (nebo učitel) věc na obvodním oddělení PČR v Malátově ulici Jako prevenci proti krádežím škola doporučuje žákům nenosit do školy cennější předměty nebo větší částky peněz Při hodinách tělesné výchovy jsou žáci povinni uložit mobilní telefony a cennější věci do uzamykatelné skříňky u vyučujícího Každý žák je odpovědný za škody, které způsobí škole nebo jiné osobě, ať už z nedbalosti, nebo dokonce úmyslně. Způsobenou škodu je žák povinen nahradit Důležitou součástí výchovy je zabraňovat jednání, které může vyústit v šikanu. (Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků) Nabude-li žák dojmu, že jednání vůči němu nebo vůči některému ze spolužáků obsahuje rysy šikany, s důvěrou a bez obav se obrátí na některého z učitelů, na výchovného poradce nebo na preventistu sociálně patologických jevů. 12

13 8.22 Pro prevenci šikany má škola speciální soubor opatření k eliminaci sociálně patologických jevů. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento školní řád (č.j. 719/2015) byl projednán pedagogickou radou a školskou radou gymnázia. Školní řád nabývá účinnosti 1. září 2015 (a nahrazuje tak dosavadní dokument z roku 2014). Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy 13

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav Bakovská 7, příspěvková organizace Tel: 326 325 973 Mob: 724 460 659 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1. PRÁVA ŽÁKŮ (Podle úmluvy o právech dítěte, již

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Š K O L N Í Ř Á D Vydaný na základě ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád nabývá účinnosti: od 1. 10.2013 Schváleno školskou radou pod číslem jednacím 01-10-02/ŠR/2013: 01. 10. 2013 Projednáno v pedagogické radě

Více

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo: Zákonný zástupce žáka má právo

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo:  Zákonný zástupce žáka má právo Š k o l n í ř á d Základní škola Rostěnice Zvonovice 98, okr. Vyškov Platnost od : 1. 9. 2010 Řád školy je zpracován na základě nového zákona 561/2004 Sb. a dalších předpisů a vyhlášek, které na tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY SŠ OSaP a VOŠ KNĚŽSKODVORSKÁ 33/A ČESKÉ BUDĚJOVICE VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. České Budějovice dne 1.9.2010

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY SŠ OSaP a VOŠ KNĚŽSKODVORSKÁ 33/A ČESKÉ BUDĚJOVICE VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. České Budějovice dne 1.9.2010 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY SŠ OSaP a VOŠ KNĚŽSKODVORSKÁ 33/A ČESKÉ BUDĚJOVICE VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠ OSaP a VOŠ KNĚŽSKODVORSKÁ 33/A ČESKÉ BUDĚJOVICE České Budějovice dne 1.9.2010 Mgr. Miroslav Petrovský v.r.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Základní škola Tymákov. Školní řád

Základní škola Tymákov. Školní řád Základní škola Tymákov Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: 558/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. D. Krumnikl, Schválil: Mgr. Bc. D. Krumnikl Pedagogická rada projednala dne: 31.8. 2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz.

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz Školní řád OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. REŽIM ŠKOLY C. PRÁVA

Více

16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012

16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka 16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59 A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci mají právo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013 Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková ředitelka školy

Více