Odpovědi ŘO IROP k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015"

Transkript

1 Odpovědi ŘO IROP k SC ) Máme na našem území několik dotazů k čerpání dotací na vybudování odborných učeben: ZŠ má 700 žáků kapacitu, ale z důvodu nedostatečné kapacity budovy, musí vystavět novou budovu, kde mohou být odborné učebny. Kvůli vzrůstajícímu počtu žáků se bude pravděpodobně jednat z části o učebny kmenové. Má možnost město podat žádost o dotaci na IROP na stavbu budovy, kde budou odborné učebny, které budou ale zároveň využívané jako kmenové? Podobný problém mají na našem území další tři školy, které aby vůbec mohly vybudovat odborné učebny, musí si prostory na ně nejprve vystavět. Výstavba nové budovy není způsobilým výdajem z IROP pro ZŠ a SŠ. V tomto případě jsou způsobilé, přístavby, nástavby. V nových odborných učebnách může probíhat pouze výuka klíčových kompetencí, v případě že bude učebna využita zároveň jako kmenová, je potřeba vypočítat alikvotní část odpovídající výuce klíčových kompetencí. může škola podat žádost na bezbariérovost prostor školy vč. bezbariérovosti jídelny, tělocvičny apod.? (vybudování výtahu, apod.) Projekt je možné podpořit. může si žadatel podat žádost na zakoupení pozemku i stavbu budovy pro vytvoření dostatečných kapacit na dětské skupiny v území? Ano, je možné zakoupit pozemek i stavbu. Způsobilost těchto nákladů bude omezena pravděpodobně na 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. může se pro ZŠ jednat o vytvoření přírodovědné učebny pro výuku venku v zahradě školy (altán s venkovní učebnou a vybavením? Není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu. Rozhodující je zde, zda tematické zaměření bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii CLLD. Dále jak bude během školního roku tato učebna využita. Dále upozorňujeme že v souladu s Programovým dokumentem IROP str.87 jsou umožněny stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění klíčových kompetencí žáků v oblastí komunikace v cizím jazyce, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. může se u PC techniky a učebny pro ICT technologie jednat o projekt na rekonstrukci a zakoupení vybavení, které je 5 let staré (zakoupené z dotace z OP PIK). Pokud uplynula doba udržitelnosti a OP PIK nestanovuje další povinnosti, je možné nakoupit potřebné vybavení a rekonstruovat učebnu. Může si podat žádost na dotaci soukromá ZŠ se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností, která chce vytvořit odbornou jazykovou učebnu s knihovnou a dále ji bude využívat pro celoživotní vzdělávání učitelů v ZŠ a pro ostatní ZŠ v regionu. Odborná učebna bude způsobilým výdajem, knihovna bude nezpůsobilým výdaj. Jelikož bude poskytována služba za finanční prostředky, jedná se o projekt generující příjmy a tyto příjmy musí příjemce vykazovat spolu s náklady projektu. Žadatel musí postupovat v souladu s kapitolou 7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 29) Dotaz SC 2.4. PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

2 Může být předmětem projektového záměru stavební obnova a vybavení terénní či lesní třídy ZŠ? Cílem je posílení kompetencí a znalostí v oblasti přírodovědných oborů. Není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu. Rozhodující je zde, zda tematické zaměření bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii CLLD. Projekt musí být dále v souladu s MAP. 30) Může být z IROP financováno zřízení školního hřiště, případně dopravního hřiště pro MŠ? Pokud ano, za jakých podmínek? Projektový záměr nelze podpořit z IROP. SC ) V rámci SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví jsou podporovány národní kulturní památky. V seznamu zaslaném z IROP je uveden zámek Opočno (číslo rejstříku 37808/6-2351) a čp. 1. V seznamu NKP Národního památkového ústavu na internetu je po rozkliknutí této památky uveden soupis parcel a dalších budov, které jsou součástí této NKP. Konkrétně je zde uvedena parcela č. 29 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, na které je pivovar a soudní budova čp. 2. Je možné na tuto budovu čp. 2 získat finanční prostředky z IROP ze SC 3.1? Vlastníkem je město Opočno, které má zájem něco s touto NKP dělat. Pokud je budova čp. 2 součástí NKP - zámek Opočno, je možné si zažádat o podporu v SC 3.1 IROP (respektive 4.1). SC ) V Brožuře - SC je u 3.3 věta: Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností Znamená to, že žadatelem může být v případě územních studií i obce, nebo DSO ve správním obvodu ORP? Nebo může žádat pouze ORP na studie řešení v území správního obvodu ( v území obcí MAS)? Žadatelem může být pouze ORP. SC ) Je možné v rámci IROPu a cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje vytvořit komunitní plán sociálních služeb či cyklogeneral? Komunitní plán sociálních služeb není podporovatelný v SC 3.3 IROP. Podpora zpracování cyklogenerelu by připadala v úvahu pravděpodobně pouze za předpokladu, že by byl součásti územní studie, zhotovené podle stavebního zákona a zaměřené na veřejné prostranství, která by řešila i otázka cyklodopravy ve veřejném prostoru. Řídicí orgán IROP připravuje parametry výzvy na územní studie, kterou plánuje na říjen Informace o vyhlášených výzvách IROP naleznete: 34) je míra spolufinancování v IROP u Specifického cíle 4.1 SC 1.2 terminály ve výši 21,25% už konečná? ŘO očekává závěry z jednání s ÚOHS a EK s tím, že v současné době počítáme s vyšší mírou spolufinancování. Pravděpodobně bude umožněna podpora aktivity terminály s mírou 85 % SC 1.2 a 95 % SC 4.1 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

3 SC ) bude nutné soutěžit prostory kanceláří MAS, případně služby jako telefony a to na ty stávající, které MAS využívá ( např. mobil. operátora od roku 2009), ale i na nově zřizované? Místní akční skupiny jsou povinny při zadávání zakázek malé hodnoty, tj. zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez daně z přidané hodnoty postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období Pokud předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nebo nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na stavební práce, postupují místní akční skupiny podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele. Obecné 36) Na webu MMR je zveřejněna metodika k zadávání zakázek malého rozsahu, ale nevíme, jestli je aktuální. Existuje aktualizovaný odkaz? My se standardně stále řídíme zásadami zadávání ZMR podle PRV. Oprávněný žadatel z IROP se buď řídí zákonem č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele, nebo podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období , v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Aktuální metodický pokyn je součástí příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (příloha č. 3). Viz link. 37) Podle metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj programové rámce obsahují definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů. Musí být opatření uvedená v programovém rámci IROP shodná s opatřeními uvedenými v předchozí strategické části strategie? Pro ilustraci uvedu konkrétní příklad: V naší SCLLD máme ve strategické části opatření nazvané A1 Dopravní infrastruktura, v rámci kterého máme uvedenou aktivitu A15 vybudování cyklostezek a cyklotras. Dále zde máme uvedené opatření B1 Bydlení a životní podmínky, v rámci kterého máme uvedenou aktivitu B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti. Je možné v programovém rámci IROP uvést opatření nazvané Bezpečnější a ekologičtější doprava, které by v sobě zahrnovalo výše uvedené aktivity A 15 a B17 a které by tak bylo zaměřené na podporu budování cyklostezek a cyklotras vč. zajištění bezpečnosti silničního provozu, což by bylo realizovatelné ze SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, nebo musí být dodržena struktura dle opatření uvedených ve strategické části SCLLD. Pokud ano, jak poté naložit např. s aktivitou B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti, která je financovatelná jak ze SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, tak zároveň ze SC IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof? Strategii připravujeme od roku 2013, a jak bylo vždy řečeno, je připravována s ohledem na potřeby regionu a proto nejsou jednotlivé klíčové oblasti či opatření seřazeny tak, aby korespondovaly s programy ESI fondů.

4 Programový rámec je součástí strategické části SCLLD. Nositel integrované strategie musí zajistit soulad opatření s cíli SCLLD, relevantními operačními programy a Programem rozvoje v programovém rámci strategie. 38) Na semináři v Olomouci zaznělo, že v popisu opatření mají být uvedena možná témata projektů. Bylo sděleno, že se vlastně jedná o výčet aktivit uvedených v příslušném specifickém cíli IROP, přičemž výčet těchto aktivit si MAS může zúžit. Je tedy možné, aby v popisu možných témat projektů byla využita textace aktivit uvedených přímo v programovém dokumentu IROP (např. s lehčí úpravou), nebo to musí být popsáno svými slovy? V případě, že budou v rámci projektů naplňovány totožné aktivity, je v jejich popisu možné využít text z Programového dokumentu IROP, aby byla vazba projektu na operační program zřetelná. SC ) Podél silnic II a III tř. Jsou nevyhovující chodníky, které jsou v majetku (na pozemku) Kraje ( SÚS), o dotaci na jejich rekonstrukci, nebo tam kde nejsou k vybudování musí tedy požádat Kraj? Přes MAS? Logiku by mělo, kdyby kraj měl velký projekt na řešení situace v obcích, kde má v majetku chodníky, a k tomu nechal udělat studii bezpečnosti, ale takto se obávám, že do toho nebudou chtít jít po obcích. A může tedy obec investovat do cizího majetku - vč. spoluúčasti? Jak lze tedy v rámci IROP vyřešit realizaci projektu, kdy je vlastníkem chodníků (pozemků) někdo jiný než obec? Pravděpodobně bude možné projekt, podaný obcí, podpořit za podmínky souhlasu vlastníka (SÚS - kraje) a splnění dalších, podmínek pro aktivitu "bezpečnost" audit bezpečnosti, karta souladu, min. výše způsobilých výdajů. Obecné 40) Bude MAS složená z více ORP, která má na území svého jednoho ORP jednu vyloučenou lokalitu příjemcem podpory z uvedených SC na celém svém území? To znamená i na územích jiných ORP, která jsou v MAS, ale nemají již vyloučenou lokalitu? A může tato lokalita být i v "členském" ORP, avšak sama lokalita bude ležet mimo MAS? Aktivity z prioritní osy 2 IROP je možné realizovat na území celé republiky kromě Prahy. Sociálně vyloučená lokalita nemusí ležet na území MAS a žadatelé mohou žádat o podporu pro sociálně vyloučené lokality. Řídicí orgán IROP bude vyhlašovat oddělené výzvy (pro individuální projekty), jednu pro území ORP, v jejichž správním obvodu se nachází sociálně vyloučené lokality, a druhou pro ORP, které ve svém správním obvodu sociálně vyloučené lokality nemají. 41) Máme vůbec do SCLLD stanovovat opatření na SC v rámci irop, která teď v území nemáme, ale je možné že dojde ke změně? MAS připravují strategii podle potřeb území. Jestliže některé identifikované potřeby území je možné podpořit z relevantních operačních programů nebo Programu rozvoje venkova, MAS vypracuje Programový rámec na relevantní operační program, Program rozvoje venkova. Konkrétně SC 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof dle přílohy č. 5 Programového dokumentu máme sice část území v MAS (konkrétně ORP Olomouc), ale z našich obcí co jsou na ORP Olomouc ani jedna obec nemá jednotky JPO II a III, všechny obce mají JPO IV. Nižší kategorie nejsou podporovány v rámci SC 1.3 IROP.

5 Potom SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví nemáme momentálně žádnou památku na indikovaném seznamu (aspoň podle verze co máme z loňského roku), ani muzeum zřizované krajem nebo státem. Pokud žádná z vašich památek není na seznamu národních kulturních památek a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k , není pro vás SC 3.1 IROP relevantní. 42) U SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví nemáme takové pracoviště, tady tedy rovnou neplánujeme vůbec stanovovat opatření v rámci programového rámce irop, nebudeme se tomuto tématu věnovat ani v budoucnu. Pokud nemáte na svém území takové pracoviště, není tento specifický pro Vás relevantní. 43) Obecný dotaz - Je možné, že se to do budoucna přehodnotí a rozšíří se skupina vhodných žadatelů? A tedy stanovit si už teď opatření a alokaci na tyto aktivity, a pokud se to nenaplní, tak alokaci přerozdělit? Nebo vůbec teď opatření nedělat a třeba po střednědobém hodnocení v 2018, pokud dojde ke změně, doplnit opatření a přerozdělit alokace na tento programový rámec? Jestliže do programového rámce zahrnete opatření, která nejsou v souladu s Programovým dokumentem IROP, programový rámec strategie a projekt nemůže být podpořen. 44) dotaz týkající se vzdělávání v MAS, co je tím přesně myšleno. Může být uznatelným výdajem MAS manažerský kurz na PRINC 2 nebo IPMA? Studium regionálního rozvoje. PC kurzy nebo co přesně? Vzdělávání ve vztahu k definovaným činnostem v Pravidlech pro žadatele a příjemce IROP SC 4.2. Jedná se o krátkodobé vzdělávání v podobě např. odborných kurzů, seminářů. Nelze podporovat kurzy dlouhodobého charakteru či vzdělávání studia regionálního rozvoje na VŠ, VOŠ, jazykové kurzy. Žadatel vždy musí jasně identifikovat potřebnost tohoto kurzu ve vztahu k činnosti pro operační programy. 45) SCLLD obsahuje opatření "Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel" - zahrnuje mj. vzdělávání, sociální bydlení i sociální podnikání. Může být toto opatření použito současně v programovém rámci IROP i v programovém rámci OP Z? Nebo je vhodnější vytvořit opatření (popř. podopatření / aktivity) jinak? Opatření v programovém rámci musí mít vazbu na specifický cíl operačního programu a cíl strategie CLLD. Opatření Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel může být použito současně, ovšem v IROP jsou podporované jiné aktivity. Znění opatření muže být totožné, ovšem bude se lišit podporovanými aktivitami, realizovanými za jiných podmínek. 46) Přiřazení specifickým cílům je uvedeno u tabulky Metodického stanoviska IROP = 4.1, Zaměstnanost = 2.3, PRV = 19.2 (asi), Životní prostředí = 4.2 a 4.3 Na semináři bylo ale řečeno, že opatření se přiřazují přímo ke specifickým cílům programu, tedy u IROP 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, ŽP 4.2 a 4.3, PRV k jednotlivým článkům. U zaměstnanosti mi to není jasné, proto jsem se ptala. SC 2.3. v OP ZAM je obecně o CLLD, stejně jako v IROP 4.1. Kterou tabulku metodického stanoviska máte na mysli? V IROP (SC 4.1) jsou podporovány aktivity, které jsou v souladu s věcným, územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP, tedy 1.2, 1.3,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, a 3.3. Specifický cíl 4.1 obsahuje aktivity z těchto specifických cílů IROP.

6 Pro dotaz na OP Z se prosím obraťte na odpovědný řídící orgán. 47) Budou podporovány projekty Základních uměleckých škol (rekonstrukce, rozšíření kapacity, vybudování a vybavení specializovaných učeben) z 2.4 IROP a za jakých podmínek? Například přestavba půdních prostor v budově ZUŠ a vybudování učebny informační technologie a výtvarného ateliéru. Bude podpořena rekonstrukce a vybavení učeben zaměřených na výuku přírodovědných, technických, jazykových a počítačových oborů. Přestavba půdních prostor a vybudování učebny informační technologie je způsobilým výdajem z IROP, vybudování výtvarného ateliéru není způsobilým výdajem z IROP. V případě, že bude projekt zahrnovat oba projektové záměry, je potřeba vypočítat alikvotní část výdajů ve vztahu k vybudování učebny informační technologie. 48) Bude podpořena koupě a přestavba nákladního vozů na mobilní klub pro děti a mládež + jeho vybavení? Jedná se o mobilní formu NZDM. Projekt není možné podpořit. Investice lze poskytnout pouze na nemovitý hmotný majetek. 49) Bude podpořeno vytvoření dětské skupiny pro děti předškolního věku v obci, kde se nevyskytuje MŠ, s tím že dětskou skupinu by zde provozovalo zařízení, které působí v jiné obci? IROP podporuje infrastrukturu pro předškolní vzdělávání včetně dětských skupin (mj. i v místech, kde je prokazatelný nedostatek těchto míst s cílem umožnit zapojení rodičů na trhu práce). Projekty na dětské skupiny jsou způsobilé, je potřeba zajistit udržitelnost těchto projektů 5 let od poslední platby příjemci. 50) Prosím o vydefinování kdo všechno spadá do cílové skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučení v IROPu. Integrovaný regionálním operačním programu respektuje vymezení 10 skupin ohrožených sociálním vyloučením, které identifikuje ASZČR str. 151 Programového dokumentu IROP(tzn.: nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu). Výjimku tvoří cílová skupina seniorů. Evropská komise při jednání jednoznačně požadovala, aby z IROP nebyly podpořeny sociální služby určené pouze seniorům. Ostatní dotazy 51) Je možné pro naše konzultace/dotazy za celé území využít osobní konzultace na MMR, které budou zapsány následně do otázek a odpovědí k nahlédnutím dalším MAS? Nebo plánuje se např. jeden konzultační den k akčnímu plánu pouze na projekty např. pro všechny krajské MAS. Těžko se nám nastavuje akční plán, když nevíme, jestli může být tento typ projektů způsobilý a společná konzultace by pomohla více MASkám i v ujasnění si, co lze financovat a co ne. Velký seminář byl bezvadný, ale na konkrétní dotazy nebyl téměř prostor. S každou vyhlášenou výzvou ŘO IROP pořádá semináře. MAS do té doby mají možnost využít zasílání dotazů přes NS MAS na kontaktní osobu řídícího orgánu. 52) Dovoluji se na Vás obrátit s dotazem souvisejícím s tvorbou programového rámce IROP pro CLLD. V rámci přípravy podkladů pro podporu sociální inkluze v území jsme při tvorbě Opatření CLLD

7 navázaného na SC 2.1. IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi) narazily na následující zásadní dotaz: Bude v rámci aktivity Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby možnost podpory takovéhoto zázemí i pro služby mimo režim zákona 108/2006 Sb.? V rámci OP Zaměstnanost jsme na MAS získali výčet podporovaných aktivit k sociálním službám a sociálnímu začleňování. Zde jsou podporované aktivity rozděleny na: A) Poskytování vybraných sociálních služeb (dle zák. 108) B) Podpora komunitní sociální práce C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec /mimo režim zákona (str. 6 a 7 materiálu v příloze) Cílem MAS je realizovat integrovanou podporu a proto se ptám, zda budeme schopni např. k podpoře neformální péče a rozvoje paliativní péče z OPZ (která je poskytována mimo režim zákona 108) přiřadit také podporu z IROP (např. zázemí a vybavení pro tuto službu)? Monitorovací výbor IROP schválil minulý týden kritéria pro hodnocení žádostí o podporu. V SC 2.1 se to týká deinstitucionalizace sociálních služeb a jedno kritérium hodnotí soulad se zákonem o sociálních službách. Kritéria pro další aktivity připravujeme na monitorovací výbor v listopadu. V aktivitě Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby také předpokládáme povinný soulad se zákonem o sociálních službách. V podpoře komunitních center a sociálního bydlení nepředpokládáme povinnou vazbu na zákon o sociálních službách. Dotaz dodatečně zodpovězený z ) Animace pro OP VVV (školy) - Budou probíhat školení pro zaměstnance MAS? Kdy a kde? Školení budou probíhat v souvislosti s výzvami pro MŠ a ZŠ zejména šablonového charakteru (zjednodušené projekty) předpoklad je před létem 2016.

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE KONICE, 7. 4. 2016 Ing. Jaroslav Brzák OBSAH 2/20 1) IROP 2) MAS - CLLD 3) ITI 4) Šablony IROP 3/20 IROP program SF EU, v ČR v gesci MMR Informace na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Více

Integrovaný regionální

Integrovaný regionální Integrovaný regionální operační program Možnosti podpory sociálního začleňování v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Mgr. Jan Veselský, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 9.2.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP Integrovaný regionální operační program

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 28.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing.

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP Integrovaný regionální operační program Podpora Komunitních center v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR ČR Zprostředkující

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP Specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1. Které konkrétní aktivity v rámci SC

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Programové období IROP

Programové období IROP Programové období 2014 - IROP 2014 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - Programy 2007-2013 Programy 2014- OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj

Více

Plánované vyhlášení výzvy 08/2016. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaného regionálního operačního programu

Plánované vyhlášení výzvy 08/2016. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaného regionálního operačního programu Plánované vyhlášení výzvy 08/2016 Výzva Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 2, SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Seminář k představení. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Seminář k představení. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) POSLÁNÍ: Společně zvyšujeme kvalitu života v České republice VIZE: Zajišťujeme společně a odpovědně investice, které jsou

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

---- ZÁKLADNÍ ŠKOLY ----

---- ZÁKLADNÍ ŠKOLY ---- Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů ---- ZÁKLADNÍ ŠKOLY ---- VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou Opatření SCLLD: B1 Vazba na specifický cíl Operačního programu IROP Minimální a maximální hranice procento dotace a spolufinancování Principy pro určení preferenčních kriterií Kvalifikované a měřitelné

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Aktivita - infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Aktivita - infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Opatření 1: Bezpečná doprava a cyklodoprava Opatření 2: Podpora složek integrovaného záchranného systému Opatření 3: Rozvoj sociálních

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Plánovaná opatření a výzvy MAS v letošním roce

Plánovaná opatření a výzvy MAS v letošním roce Plánovaná opatření a výzvy MAS v letošním roce II. blok Podporované aktivity z IROP Opatření IROP 5/ Vzdělávání žáků se SVP PODPOROVANÉ AKTIVITY podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

IROP Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

IROP Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 4.2.2016 IROP Integrovaný regionální program Program s celorepublikovou působností Řídicí

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014 2020 Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Ing. Lenka Kolářová, specialista pro absorpční kapacitu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Ing. Lenka Kolářová, specialista pro absorpční kapacitu Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Lenka Kolářová, specialista pro absorpční kapacitu 7. dubna 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Únor 2016 Příloha č. 1 Obsah OBSAH... 1 1 ÚVOD... 2 2 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH... 3

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 17.3.2015 IROP IROP Prioritní osa 1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3 Povinná příloha číslo 1. Finanční plán Celkem 2014 2020: Specifický cíl CLLD podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod Číslo projekt u Identifikace školy, školského

Více

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017)

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 68 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z.

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více