Odpovědi ŘO IROP k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015"

Transkript

1 Odpovědi ŘO IROP k SC ) Máme na našem území několik dotazů k čerpání dotací na vybudování odborných učeben: ZŠ má 700 žáků kapacitu, ale z důvodu nedostatečné kapacity budovy, musí vystavět novou budovu, kde mohou být odborné učebny. Kvůli vzrůstajícímu počtu žáků se bude pravděpodobně jednat z části o učebny kmenové. Má možnost město podat žádost o dotaci na IROP na stavbu budovy, kde budou odborné učebny, které budou ale zároveň využívané jako kmenové? Podobný problém mají na našem území další tři školy, které aby vůbec mohly vybudovat odborné učebny, musí si prostory na ně nejprve vystavět. Výstavba nové budovy není způsobilým výdajem z IROP pro ZŠ a SŠ. V tomto případě jsou způsobilé, přístavby, nástavby. V nových odborných učebnách může probíhat pouze výuka klíčových kompetencí, v případě že bude učebna využita zároveň jako kmenová, je potřeba vypočítat alikvotní část odpovídající výuce klíčových kompetencí. může škola podat žádost na bezbariérovost prostor školy vč. bezbariérovosti jídelny, tělocvičny apod.? (vybudování výtahu, apod.) Projekt je možné podpořit. může si žadatel podat žádost na zakoupení pozemku i stavbu budovy pro vytvoření dostatečných kapacit na dětské skupiny v území? Ano, je možné zakoupit pozemek i stavbu. Způsobilost těchto nákladů bude omezena pravděpodobně na 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. může se pro ZŠ jednat o vytvoření přírodovědné učebny pro výuku venku v zahradě školy (altán s venkovní učebnou a vybavením? Není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu. Rozhodující je zde, zda tematické zaměření bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii CLLD. Dále jak bude během školního roku tato učebna využita. Dále upozorňujeme že v souladu s Programovým dokumentem IROP str.87 jsou umožněny stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění klíčových kompetencí žáků v oblastí komunikace v cizím jazyce, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. může se u PC techniky a učebny pro ICT technologie jednat o projekt na rekonstrukci a zakoupení vybavení, které je 5 let staré (zakoupené z dotace z OP PIK). Pokud uplynula doba udržitelnosti a OP PIK nestanovuje další povinnosti, je možné nakoupit potřebné vybavení a rekonstruovat učebnu. Může si podat žádost na dotaci soukromá ZŠ se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností, která chce vytvořit odbornou jazykovou učebnu s knihovnou a dále ji bude využívat pro celoživotní vzdělávání učitelů v ZŠ a pro ostatní ZŠ v regionu. Odborná učebna bude způsobilým výdajem, knihovna bude nezpůsobilým výdaj. Jelikož bude poskytována služba za finanční prostředky, jedná se o projekt generující příjmy a tyto příjmy musí příjemce vykazovat spolu s náklady projektu. Žadatel musí postupovat v souladu s kapitolou 7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 29) Dotaz SC 2.4. PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

2 Může být předmětem projektového záměru stavební obnova a vybavení terénní či lesní třídy ZŠ? Cílem je posílení kompetencí a znalostí v oblasti přírodovědných oborů. Není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu. Rozhodující je zde, zda tematické zaměření bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii CLLD. Projekt musí být dále v souladu s MAP. 30) Může být z IROP financováno zřízení školního hřiště, případně dopravního hřiště pro MŠ? Pokud ano, za jakých podmínek? Projektový záměr nelze podpořit z IROP. SC ) V rámci SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví jsou podporovány národní kulturní památky. V seznamu zaslaném z IROP je uveden zámek Opočno (číslo rejstříku 37808/6-2351) a čp. 1. V seznamu NKP Národního památkového ústavu na internetu je po rozkliknutí této památky uveden soupis parcel a dalších budov, které jsou součástí této NKP. Konkrétně je zde uvedena parcela č. 29 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, na které je pivovar a soudní budova čp. 2. Je možné na tuto budovu čp. 2 získat finanční prostředky z IROP ze SC 3.1? Vlastníkem je město Opočno, které má zájem něco s touto NKP dělat. Pokud je budova čp. 2 součástí NKP - zámek Opočno, je možné si zažádat o podporu v SC 3.1 IROP (respektive 4.1). SC ) V Brožuře - SC je u 3.3 věta: Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností Znamená to, že žadatelem může být v případě územních studií i obce, nebo DSO ve správním obvodu ORP? Nebo může žádat pouze ORP na studie řešení v území správního obvodu ( v území obcí MAS)? Žadatelem může být pouze ORP. SC ) Je možné v rámci IROPu a cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje vytvořit komunitní plán sociálních služeb či cyklogeneral? Komunitní plán sociálních služeb není podporovatelný v SC 3.3 IROP. Podpora zpracování cyklogenerelu by připadala v úvahu pravděpodobně pouze za předpokladu, že by byl součásti územní studie, zhotovené podle stavebního zákona a zaměřené na veřejné prostranství, která by řešila i otázka cyklodopravy ve veřejném prostoru. Řídicí orgán IROP připravuje parametry výzvy na územní studie, kterou plánuje na říjen Informace o vyhlášených výzvách IROP naleznete: 34) je míra spolufinancování v IROP u Specifického cíle 4.1 SC 1.2 terminály ve výši 21,25% už konečná? ŘO očekává závěry z jednání s ÚOHS a EK s tím, že v současné době počítáme s vyšší mírou spolufinancování. Pravděpodobně bude umožněna podpora aktivity terminály s mírou 85 % SC 1.2 a 95 % SC 4.1 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

3 SC ) bude nutné soutěžit prostory kanceláří MAS, případně služby jako telefony a to na ty stávající, které MAS využívá ( např. mobil. operátora od roku 2009), ale i na nově zřizované? Místní akční skupiny jsou povinny při zadávání zakázek malé hodnoty, tj. zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez daně z přidané hodnoty postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období Pokud předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nebo nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na stavební práce, postupují místní akční skupiny podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele. Obecné 36) Na webu MMR je zveřejněna metodika k zadávání zakázek malého rozsahu, ale nevíme, jestli je aktuální. Existuje aktualizovaný odkaz? My se standardně stále řídíme zásadami zadávání ZMR podle PRV. Oprávněný žadatel z IROP se buď řídí zákonem č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele, nebo podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období , v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Aktuální metodický pokyn je součástí příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (příloha č. 3). Viz link. 37) Podle metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj programové rámce obsahují definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů. Musí být opatření uvedená v programovém rámci IROP shodná s opatřeními uvedenými v předchozí strategické části strategie? Pro ilustraci uvedu konkrétní příklad: V naší SCLLD máme ve strategické části opatření nazvané A1 Dopravní infrastruktura, v rámci kterého máme uvedenou aktivitu A15 vybudování cyklostezek a cyklotras. Dále zde máme uvedené opatření B1 Bydlení a životní podmínky, v rámci kterého máme uvedenou aktivitu B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti. Je možné v programovém rámci IROP uvést opatření nazvané Bezpečnější a ekologičtější doprava, které by v sobě zahrnovalo výše uvedené aktivity A 15 a B17 a které by tak bylo zaměřené na podporu budování cyklostezek a cyklotras vč. zajištění bezpečnosti silničního provozu, což by bylo realizovatelné ze SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, nebo musí být dodržena struktura dle opatření uvedených ve strategické části SCLLD. Pokud ano, jak poté naložit např. s aktivitou B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti, která je financovatelná jak ze SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, tak zároveň ze SC IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof? Strategii připravujeme od roku 2013, a jak bylo vždy řečeno, je připravována s ohledem na potřeby regionu a proto nejsou jednotlivé klíčové oblasti či opatření seřazeny tak, aby korespondovaly s programy ESI fondů.

4 Programový rámec je součástí strategické části SCLLD. Nositel integrované strategie musí zajistit soulad opatření s cíli SCLLD, relevantními operačními programy a Programem rozvoje v programovém rámci strategie. 38) Na semináři v Olomouci zaznělo, že v popisu opatření mají být uvedena možná témata projektů. Bylo sděleno, že se vlastně jedná o výčet aktivit uvedených v příslušném specifickém cíli IROP, přičemž výčet těchto aktivit si MAS může zúžit. Je tedy možné, aby v popisu možných témat projektů byla využita textace aktivit uvedených přímo v programovém dokumentu IROP (např. s lehčí úpravou), nebo to musí být popsáno svými slovy? V případě, že budou v rámci projektů naplňovány totožné aktivity, je v jejich popisu možné využít text z Programového dokumentu IROP, aby byla vazba projektu na operační program zřetelná. SC ) Podél silnic II a III tř. Jsou nevyhovující chodníky, které jsou v majetku (na pozemku) Kraje ( SÚS), o dotaci na jejich rekonstrukci, nebo tam kde nejsou k vybudování musí tedy požádat Kraj? Přes MAS? Logiku by mělo, kdyby kraj měl velký projekt na řešení situace v obcích, kde má v majetku chodníky, a k tomu nechal udělat studii bezpečnosti, ale takto se obávám, že do toho nebudou chtít jít po obcích. A může tedy obec investovat do cizího majetku - vč. spoluúčasti? Jak lze tedy v rámci IROP vyřešit realizaci projektu, kdy je vlastníkem chodníků (pozemků) někdo jiný než obec? Pravděpodobně bude možné projekt, podaný obcí, podpořit za podmínky souhlasu vlastníka (SÚS - kraje) a splnění dalších, podmínek pro aktivitu "bezpečnost" audit bezpečnosti, karta souladu, min. výše způsobilých výdajů. Obecné 40) Bude MAS složená z více ORP, která má na území svého jednoho ORP jednu vyloučenou lokalitu příjemcem podpory z uvedených SC na celém svém území? To znamená i na územích jiných ORP, která jsou v MAS, ale nemají již vyloučenou lokalitu? A může tato lokalita být i v "členském" ORP, avšak sama lokalita bude ležet mimo MAS? Aktivity z prioritní osy 2 IROP je možné realizovat na území celé republiky kromě Prahy. Sociálně vyloučená lokalita nemusí ležet na území MAS a žadatelé mohou žádat o podporu pro sociálně vyloučené lokality. Řídicí orgán IROP bude vyhlašovat oddělené výzvy (pro individuální projekty), jednu pro území ORP, v jejichž správním obvodu se nachází sociálně vyloučené lokality, a druhou pro ORP, které ve svém správním obvodu sociálně vyloučené lokality nemají. 41) Máme vůbec do SCLLD stanovovat opatření na SC v rámci irop, která teď v území nemáme, ale je možné že dojde ke změně? MAS připravují strategii podle potřeb území. Jestliže některé identifikované potřeby území je možné podpořit z relevantních operačních programů nebo Programu rozvoje venkova, MAS vypracuje Programový rámec na relevantní operační program, Program rozvoje venkova. Konkrétně SC 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof dle přílohy č. 5 Programového dokumentu máme sice část území v MAS (konkrétně ORP Olomouc), ale z našich obcí co jsou na ORP Olomouc ani jedna obec nemá jednotky JPO II a III, všechny obce mají JPO IV. Nižší kategorie nejsou podporovány v rámci SC 1.3 IROP.

5 Potom SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví nemáme momentálně žádnou památku na indikovaném seznamu (aspoň podle verze co máme z loňského roku), ani muzeum zřizované krajem nebo státem. Pokud žádná z vašich památek není na seznamu národních kulturních památek a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k , není pro vás SC 3.1 IROP relevantní. 42) U SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví nemáme takové pracoviště, tady tedy rovnou neplánujeme vůbec stanovovat opatření v rámci programového rámce irop, nebudeme se tomuto tématu věnovat ani v budoucnu. Pokud nemáte na svém území takové pracoviště, není tento specifický pro Vás relevantní. 43) Obecný dotaz - Je možné, že se to do budoucna přehodnotí a rozšíří se skupina vhodných žadatelů? A tedy stanovit si už teď opatření a alokaci na tyto aktivity, a pokud se to nenaplní, tak alokaci přerozdělit? Nebo vůbec teď opatření nedělat a třeba po střednědobém hodnocení v 2018, pokud dojde ke změně, doplnit opatření a přerozdělit alokace na tento programový rámec? Jestliže do programového rámce zahrnete opatření, která nejsou v souladu s Programovým dokumentem IROP, programový rámec strategie a projekt nemůže být podpořen. 44) dotaz týkající se vzdělávání v MAS, co je tím přesně myšleno. Může být uznatelným výdajem MAS manažerský kurz na PRINC 2 nebo IPMA? Studium regionálního rozvoje. PC kurzy nebo co přesně? Vzdělávání ve vztahu k definovaným činnostem v Pravidlech pro žadatele a příjemce IROP SC 4.2. Jedná se o krátkodobé vzdělávání v podobě např. odborných kurzů, seminářů. Nelze podporovat kurzy dlouhodobého charakteru či vzdělávání studia regionálního rozvoje na VŠ, VOŠ, jazykové kurzy. Žadatel vždy musí jasně identifikovat potřebnost tohoto kurzu ve vztahu k činnosti pro operační programy. 45) SCLLD obsahuje opatření "Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel" - zahrnuje mj. vzdělávání, sociální bydlení i sociální podnikání. Může být toto opatření použito současně v programovém rámci IROP i v programovém rámci OP Z? Nebo je vhodnější vytvořit opatření (popř. podopatření / aktivity) jinak? Opatření v programovém rámci musí mít vazbu na specifický cíl operačního programu a cíl strategie CLLD. Opatření Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel může být použito současně, ovšem v IROP jsou podporované jiné aktivity. Znění opatření muže být totožné, ovšem bude se lišit podporovanými aktivitami, realizovanými za jiných podmínek. 46) Přiřazení specifickým cílům je uvedeno u tabulky Metodického stanoviska IROP = 4.1, Zaměstnanost = 2.3, PRV = 19.2 (asi), Životní prostředí = 4.2 a 4.3 Na semináři bylo ale řečeno, že opatření se přiřazují přímo ke specifickým cílům programu, tedy u IROP 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, ŽP 4.2 a 4.3, PRV k jednotlivým článkům. U zaměstnanosti mi to není jasné, proto jsem se ptala. SC 2.3. v OP ZAM je obecně o CLLD, stejně jako v IROP 4.1. Kterou tabulku metodického stanoviska máte na mysli? V IROP (SC 4.1) jsou podporovány aktivity, které jsou v souladu s věcným, územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP, tedy 1.2, 1.3,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, a 3.3. Specifický cíl 4.1 obsahuje aktivity z těchto specifických cílů IROP.

6 Pro dotaz na OP Z se prosím obraťte na odpovědný řídící orgán. 47) Budou podporovány projekty Základních uměleckých škol (rekonstrukce, rozšíření kapacity, vybudování a vybavení specializovaných učeben) z 2.4 IROP a za jakých podmínek? Například přestavba půdních prostor v budově ZUŠ a vybudování učebny informační technologie a výtvarného ateliéru. Bude podpořena rekonstrukce a vybavení učeben zaměřených na výuku přírodovědných, technických, jazykových a počítačových oborů. Přestavba půdních prostor a vybudování učebny informační technologie je způsobilým výdajem z IROP, vybudování výtvarného ateliéru není způsobilým výdajem z IROP. V případě, že bude projekt zahrnovat oba projektové záměry, je potřeba vypočítat alikvotní část výdajů ve vztahu k vybudování učebny informační technologie. 48) Bude podpořena koupě a přestavba nákladního vozů na mobilní klub pro děti a mládež + jeho vybavení? Jedná se o mobilní formu NZDM. Projekt není možné podpořit. Investice lze poskytnout pouze na nemovitý hmotný majetek. 49) Bude podpořeno vytvoření dětské skupiny pro děti předškolního věku v obci, kde se nevyskytuje MŠ, s tím že dětskou skupinu by zde provozovalo zařízení, které působí v jiné obci? IROP podporuje infrastrukturu pro předškolní vzdělávání včetně dětských skupin (mj. i v místech, kde je prokazatelný nedostatek těchto míst s cílem umožnit zapojení rodičů na trhu práce). Projekty na dětské skupiny jsou způsobilé, je potřeba zajistit udržitelnost těchto projektů 5 let od poslední platby příjemci. 50) Prosím o vydefinování kdo všechno spadá do cílové skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučení v IROPu. Integrovaný regionálním operačním programu respektuje vymezení 10 skupin ohrožených sociálním vyloučením, které identifikuje ASZČR str. 151 Programového dokumentu IROP(tzn.: nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu). Výjimku tvoří cílová skupina seniorů. Evropská komise při jednání jednoznačně požadovala, aby z IROP nebyly podpořeny sociální služby určené pouze seniorům. Ostatní dotazy 51) Je možné pro naše konzultace/dotazy za celé území využít osobní konzultace na MMR, které budou zapsány následně do otázek a odpovědí k nahlédnutím dalším MAS? Nebo plánuje se např. jeden konzultační den k akčnímu plánu pouze na projekty např. pro všechny krajské MAS. Těžko se nám nastavuje akční plán, když nevíme, jestli může být tento typ projektů způsobilý a společná konzultace by pomohla více MASkám i v ujasnění si, co lze financovat a co ne. Velký seminář byl bezvadný, ale na konkrétní dotazy nebyl téměř prostor. S každou vyhlášenou výzvou ŘO IROP pořádá semináře. MAS do té doby mají možnost využít zasílání dotazů přes NS MAS na kontaktní osobu řídícího orgánu. 52) Dovoluji se na Vás obrátit s dotazem souvisejícím s tvorbou programového rámce IROP pro CLLD. V rámci přípravy podkladů pro podporu sociální inkluze v území jsme při tvorbě Opatření CLLD

7 navázaného na SC 2.1. IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi) narazily na následující zásadní dotaz: Bude v rámci aktivity Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby možnost podpory takovéhoto zázemí i pro služby mimo režim zákona 108/2006 Sb.? V rámci OP Zaměstnanost jsme na MAS získali výčet podporovaných aktivit k sociálním službám a sociálnímu začleňování. Zde jsou podporované aktivity rozděleny na: A) Poskytování vybraných sociálních služeb (dle zák. 108) B) Podpora komunitní sociální práce C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec /mimo režim zákona (str. 6 a 7 materiálu v příloze) Cílem MAS je realizovat integrovanou podporu a proto se ptám, zda budeme schopni např. k podpoře neformální péče a rozvoje paliativní péče z OPZ (která je poskytována mimo režim zákona 108) přiřadit také podporu z IROP (např. zázemí a vybavení pro tuto službu)? Monitorovací výbor IROP schválil minulý týden kritéria pro hodnocení žádostí o podporu. V SC 2.1 se to týká deinstitucionalizace sociálních služeb a jedno kritérium hodnotí soulad se zákonem o sociálních službách. Kritéria pro další aktivity připravujeme na monitorovací výbor v listopadu. V aktivitě Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby také předpokládáme povinný soulad se zákonem o sociálních službách. V podpoře komunitních center a sociálního bydlení nepředpokládáme povinnou vazbu na zákon o sociálních službách. Dotaz dodatečně zodpovězený z ) Animace pro OP VVV (školy) - Budou probíhat školení pro zaměstnance MAS? Kdy a kde? Školení budou probíhat v souvislosti s výzvami pro MŠ a ZŠ zejména šablonového charakteru (zjednodušené projekty) předpoklad je před létem 2016.

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS TAB 2: Využití integrovaného nástroje CLLC v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj) Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Seminář SCLLD 29.7.2015 Praha PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace pro SC 4.1-304 mil. EUR podporovány jsou aktivity identifikované ve strategiích

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Integrovaný regionální operační program IROP Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 12 V 21 1.0 V 12 V 21 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika )

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) ČÍSLO: MP/93/OSVZ ZMĚNA Č.: PŮVODNÍ ZNĚNÍ PLATNOST OD:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci Programu podpory environmentálního

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více