Odpovědi ŘO IROP k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015"

Transkript

1 Odpovědi ŘO IROP k SC ) Máme na našem území několik dotazů k čerpání dotací na vybudování odborných učeben: ZŠ má 700 žáků kapacitu, ale z důvodu nedostatečné kapacity budovy, musí vystavět novou budovu, kde mohou být odborné učebny. Kvůli vzrůstajícímu počtu žáků se bude pravděpodobně jednat z části o učebny kmenové. Má možnost město podat žádost o dotaci na IROP na stavbu budovy, kde budou odborné učebny, které budou ale zároveň využívané jako kmenové? Podobný problém mají na našem území další tři školy, které aby vůbec mohly vybudovat odborné učebny, musí si prostory na ně nejprve vystavět. Výstavba nové budovy není způsobilým výdajem z IROP pro ZŠ a SŠ. V tomto případě jsou způsobilé, přístavby, nástavby. V nových odborných učebnách může probíhat pouze výuka klíčových kompetencí, v případě že bude učebna využita zároveň jako kmenová, je potřeba vypočítat alikvotní část odpovídající výuce klíčových kompetencí. může škola podat žádost na bezbariérovost prostor školy vč. bezbariérovosti jídelny, tělocvičny apod.? (vybudování výtahu, apod.) Projekt je možné podpořit. může si žadatel podat žádost na zakoupení pozemku i stavbu budovy pro vytvoření dostatečných kapacit na dětské skupiny v území? Ano, je možné zakoupit pozemek i stavbu. Způsobilost těchto nákladů bude omezena pravděpodobně na 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. může se pro ZŠ jednat o vytvoření přírodovědné učebny pro výuku venku v zahradě školy (altán s venkovní učebnou a vybavením? Není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu. Rozhodující je zde, zda tematické zaměření bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii CLLD. Dále jak bude během školního roku tato učebna využita. Dále upozorňujeme že v souladu s Programovým dokumentem IROP str.87 jsou umožněny stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění klíčových kompetencí žáků v oblastí komunikace v cizím jazyce, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. může se u PC techniky a učebny pro ICT technologie jednat o projekt na rekonstrukci a zakoupení vybavení, které je 5 let staré (zakoupené z dotace z OP PIK). Pokud uplynula doba udržitelnosti a OP PIK nestanovuje další povinnosti, je možné nakoupit potřebné vybavení a rekonstruovat učebnu. Může si podat žádost na dotaci soukromá ZŠ se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností, která chce vytvořit odbornou jazykovou učebnu s knihovnou a dále ji bude využívat pro celoživotní vzdělávání učitelů v ZŠ a pro ostatní ZŠ v regionu. Odborná učebna bude způsobilým výdajem, knihovna bude nezpůsobilým výdaj. Jelikož bude poskytována služba za finanční prostředky, jedná se o projekt generující příjmy a tyto příjmy musí příjemce vykazovat spolu s náklady projektu. Žadatel musí postupovat v souladu s kapitolou 7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 29) Dotaz SC 2.4. PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

2 Může být předmětem projektového záměru stavební obnova a vybavení terénní či lesní třídy ZŠ? Cílem je posílení kompetencí a znalostí v oblasti přírodovědných oborů. Není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu. Rozhodující je zde, zda tematické zaměření bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii CLLD. Projekt musí být dále v souladu s MAP. 30) Může být z IROP financováno zřízení školního hřiště, případně dopravního hřiště pro MŠ? Pokud ano, za jakých podmínek? Projektový záměr nelze podpořit z IROP. SC ) V rámci SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví jsou podporovány národní kulturní památky. V seznamu zaslaném z IROP je uveden zámek Opočno (číslo rejstříku 37808/6-2351) a čp. 1. V seznamu NKP Národního památkového ústavu na internetu je po rozkliknutí této památky uveden soupis parcel a dalších budov, které jsou součástí této NKP. Konkrétně je zde uvedena parcela č. 29 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, na které je pivovar a soudní budova čp. 2. Je možné na tuto budovu čp. 2 získat finanční prostředky z IROP ze SC 3.1? Vlastníkem je město Opočno, které má zájem něco s touto NKP dělat. Pokud je budova čp. 2 součástí NKP - zámek Opočno, je možné si zažádat o podporu v SC 3.1 IROP (respektive 4.1). SC ) V Brožuře - SC je u 3.3 věta: Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností Znamená to, že žadatelem může být v případě územních studií i obce, nebo DSO ve správním obvodu ORP? Nebo může žádat pouze ORP na studie řešení v území správního obvodu ( v území obcí MAS)? Žadatelem může být pouze ORP. SC ) Je možné v rámci IROPu a cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje vytvořit komunitní plán sociálních služeb či cyklogeneral? Komunitní plán sociálních služeb není podporovatelný v SC 3.3 IROP. Podpora zpracování cyklogenerelu by připadala v úvahu pravděpodobně pouze za předpokladu, že by byl součásti územní studie, zhotovené podle stavebního zákona a zaměřené na veřejné prostranství, která by řešila i otázka cyklodopravy ve veřejném prostoru. Řídicí orgán IROP připravuje parametry výzvy na územní studie, kterou plánuje na říjen Informace o vyhlášených výzvách IROP naleznete: 34) je míra spolufinancování v IROP u Specifického cíle 4.1 SC 1.2 terminály ve výši 21,25% už konečná? ŘO očekává závěry z jednání s ÚOHS a EK s tím, že v současné době počítáme s vyšší mírou spolufinancování. Pravděpodobně bude umožněna podpora aktivity terminály s mírou 85 % SC 1.2 a 95 % SC 4.1 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

3 SC ) bude nutné soutěžit prostory kanceláří MAS, případně služby jako telefony a to na ty stávající, které MAS využívá ( např. mobil. operátora od roku 2009), ale i na nově zřizované? Místní akční skupiny jsou povinny při zadávání zakázek malé hodnoty, tj. zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez daně z přidané hodnoty postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období Pokud předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nebo nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na stavební práce, postupují místní akční skupiny podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele. Obecné 36) Na webu MMR je zveřejněna metodika k zadávání zakázek malého rozsahu, ale nevíme, jestli je aktuální. Existuje aktualizovaný odkaz? My se standardně stále řídíme zásadami zadávání ZMR podle PRV. Oprávněný žadatel z IROP se buď řídí zákonem č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele, nebo podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období , v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Aktuální metodický pokyn je součástí příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (příloha č. 3). Viz link. 37) Podle metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj programové rámce obsahují definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů. Musí být opatření uvedená v programovém rámci IROP shodná s opatřeními uvedenými v předchozí strategické části strategie? Pro ilustraci uvedu konkrétní příklad: V naší SCLLD máme ve strategické části opatření nazvané A1 Dopravní infrastruktura, v rámci kterého máme uvedenou aktivitu A15 vybudování cyklostezek a cyklotras. Dále zde máme uvedené opatření B1 Bydlení a životní podmínky, v rámci kterého máme uvedenou aktivitu B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti. Je možné v programovém rámci IROP uvést opatření nazvané Bezpečnější a ekologičtější doprava, které by v sobě zahrnovalo výše uvedené aktivity A 15 a B17 a které by tak bylo zaměřené na podporu budování cyklostezek a cyklotras vč. zajištění bezpečnosti silničního provozu, což by bylo realizovatelné ze SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, nebo musí být dodržena struktura dle opatření uvedených ve strategické části SCLLD. Pokud ano, jak poté naložit např. s aktivitou B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti, která je financovatelná jak ze SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, tak zároveň ze SC IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof? Strategii připravujeme od roku 2013, a jak bylo vždy řečeno, je připravována s ohledem na potřeby regionu a proto nejsou jednotlivé klíčové oblasti či opatření seřazeny tak, aby korespondovaly s programy ESI fondů.

4 Programový rámec je součástí strategické části SCLLD. Nositel integrované strategie musí zajistit soulad opatření s cíli SCLLD, relevantními operačními programy a Programem rozvoje v programovém rámci strategie. 38) Na semináři v Olomouci zaznělo, že v popisu opatření mají být uvedena možná témata projektů. Bylo sděleno, že se vlastně jedná o výčet aktivit uvedených v příslušném specifickém cíli IROP, přičemž výčet těchto aktivit si MAS může zúžit. Je tedy možné, aby v popisu možných témat projektů byla využita textace aktivit uvedených přímo v programovém dokumentu IROP (např. s lehčí úpravou), nebo to musí být popsáno svými slovy? V případě, že budou v rámci projektů naplňovány totožné aktivity, je v jejich popisu možné využít text z Programového dokumentu IROP, aby byla vazba projektu na operační program zřetelná. SC ) Podél silnic II a III tř. Jsou nevyhovující chodníky, které jsou v majetku (na pozemku) Kraje ( SÚS), o dotaci na jejich rekonstrukci, nebo tam kde nejsou k vybudování musí tedy požádat Kraj? Přes MAS? Logiku by mělo, kdyby kraj měl velký projekt na řešení situace v obcích, kde má v majetku chodníky, a k tomu nechal udělat studii bezpečnosti, ale takto se obávám, že do toho nebudou chtít jít po obcích. A může tedy obec investovat do cizího majetku - vč. spoluúčasti? Jak lze tedy v rámci IROP vyřešit realizaci projektu, kdy je vlastníkem chodníků (pozemků) někdo jiný než obec? Pravděpodobně bude možné projekt, podaný obcí, podpořit za podmínky souhlasu vlastníka (SÚS - kraje) a splnění dalších, podmínek pro aktivitu "bezpečnost" audit bezpečnosti, karta souladu, min. výše způsobilých výdajů. Obecné 40) Bude MAS složená z více ORP, která má na území svého jednoho ORP jednu vyloučenou lokalitu příjemcem podpory z uvedených SC na celém svém území? To znamená i na územích jiných ORP, která jsou v MAS, ale nemají již vyloučenou lokalitu? A může tato lokalita být i v "členském" ORP, avšak sama lokalita bude ležet mimo MAS? Aktivity z prioritní osy 2 IROP je možné realizovat na území celé republiky kromě Prahy. Sociálně vyloučená lokalita nemusí ležet na území MAS a žadatelé mohou žádat o podporu pro sociálně vyloučené lokality. Řídicí orgán IROP bude vyhlašovat oddělené výzvy (pro individuální projekty), jednu pro území ORP, v jejichž správním obvodu se nachází sociálně vyloučené lokality, a druhou pro ORP, které ve svém správním obvodu sociálně vyloučené lokality nemají. 41) Máme vůbec do SCLLD stanovovat opatření na SC v rámci irop, která teď v území nemáme, ale je možné že dojde ke změně? MAS připravují strategii podle potřeb území. Jestliže některé identifikované potřeby území je možné podpořit z relevantních operačních programů nebo Programu rozvoje venkova, MAS vypracuje Programový rámec na relevantní operační program, Program rozvoje venkova. Konkrétně SC 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof dle přílohy č. 5 Programového dokumentu máme sice část území v MAS (konkrétně ORP Olomouc), ale z našich obcí co jsou na ORP Olomouc ani jedna obec nemá jednotky JPO II a III, všechny obce mají JPO IV. Nižší kategorie nejsou podporovány v rámci SC 1.3 IROP.

5 Potom SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví nemáme momentálně žádnou památku na indikovaném seznamu (aspoň podle verze co máme z loňského roku), ani muzeum zřizované krajem nebo státem. Pokud žádná z vašich památek není na seznamu národních kulturních památek a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k , není pro vás SC 3.1 IROP relevantní. 42) U SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví nemáme takové pracoviště, tady tedy rovnou neplánujeme vůbec stanovovat opatření v rámci programového rámce irop, nebudeme se tomuto tématu věnovat ani v budoucnu. Pokud nemáte na svém území takové pracoviště, není tento specifický pro Vás relevantní. 43) Obecný dotaz - Je možné, že se to do budoucna přehodnotí a rozšíří se skupina vhodných žadatelů? A tedy stanovit si už teď opatření a alokaci na tyto aktivity, a pokud se to nenaplní, tak alokaci přerozdělit? Nebo vůbec teď opatření nedělat a třeba po střednědobém hodnocení v 2018, pokud dojde ke změně, doplnit opatření a přerozdělit alokace na tento programový rámec? Jestliže do programového rámce zahrnete opatření, která nejsou v souladu s Programovým dokumentem IROP, programový rámec strategie a projekt nemůže být podpořen. 44) dotaz týkající se vzdělávání v MAS, co je tím přesně myšleno. Může být uznatelným výdajem MAS manažerský kurz na PRINC 2 nebo IPMA? Studium regionálního rozvoje. PC kurzy nebo co přesně? Vzdělávání ve vztahu k definovaným činnostem v Pravidlech pro žadatele a příjemce IROP SC 4.2. Jedná se o krátkodobé vzdělávání v podobě např. odborných kurzů, seminářů. Nelze podporovat kurzy dlouhodobého charakteru či vzdělávání studia regionálního rozvoje na VŠ, VOŠ, jazykové kurzy. Žadatel vždy musí jasně identifikovat potřebnost tohoto kurzu ve vztahu k činnosti pro operační programy. 45) SCLLD obsahuje opatření "Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel" - zahrnuje mj. vzdělávání, sociální bydlení i sociální podnikání. Může být toto opatření použito současně v programovém rámci IROP i v programovém rámci OP Z? Nebo je vhodnější vytvořit opatření (popř. podopatření / aktivity) jinak? Opatření v programovém rámci musí mít vazbu na specifický cíl operačního programu a cíl strategie CLLD. Opatření Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel může být použito současně, ovšem v IROP jsou podporované jiné aktivity. Znění opatření muže být totožné, ovšem bude se lišit podporovanými aktivitami, realizovanými za jiných podmínek. 46) Přiřazení specifickým cílům je uvedeno u tabulky Metodického stanoviska IROP = 4.1, Zaměstnanost = 2.3, PRV = 19.2 (asi), Životní prostředí = 4.2 a 4.3 Na semináři bylo ale řečeno, že opatření se přiřazují přímo ke specifickým cílům programu, tedy u IROP 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, ŽP 4.2 a 4.3, PRV k jednotlivým článkům. U zaměstnanosti mi to není jasné, proto jsem se ptala. SC 2.3. v OP ZAM je obecně o CLLD, stejně jako v IROP 4.1. Kterou tabulku metodického stanoviska máte na mysli? V IROP (SC 4.1) jsou podporovány aktivity, které jsou v souladu s věcným, územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP, tedy 1.2, 1.3,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, a 3.3. Specifický cíl 4.1 obsahuje aktivity z těchto specifických cílů IROP.

6 Pro dotaz na OP Z se prosím obraťte na odpovědný řídící orgán. 47) Budou podporovány projekty Základních uměleckých škol (rekonstrukce, rozšíření kapacity, vybudování a vybavení specializovaných učeben) z 2.4 IROP a za jakých podmínek? Například přestavba půdních prostor v budově ZUŠ a vybudování učebny informační technologie a výtvarného ateliéru. Bude podpořena rekonstrukce a vybavení učeben zaměřených na výuku přírodovědných, technických, jazykových a počítačových oborů. Přestavba půdních prostor a vybudování učebny informační technologie je způsobilým výdajem z IROP, vybudování výtvarného ateliéru není způsobilým výdajem z IROP. V případě, že bude projekt zahrnovat oba projektové záměry, je potřeba vypočítat alikvotní část výdajů ve vztahu k vybudování učebny informační technologie. 48) Bude podpořena koupě a přestavba nákladního vozů na mobilní klub pro děti a mládež + jeho vybavení? Jedná se o mobilní formu NZDM. Projekt není možné podpořit. Investice lze poskytnout pouze na nemovitý hmotný majetek. 49) Bude podpořeno vytvoření dětské skupiny pro děti předškolního věku v obci, kde se nevyskytuje MŠ, s tím že dětskou skupinu by zde provozovalo zařízení, které působí v jiné obci? IROP podporuje infrastrukturu pro předškolní vzdělávání včetně dětských skupin (mj. i v místech, kde je prokazatelný nedostatek těchto míst s cílem umožnit zapojení rodičů na trhu práce). Projekty na dětské skupiny jsou způsobilé, je potřeba zajistit udržitelnost těchto projektů 5 let od poslední platby příjemci. 50) Prosím o vydefinování kdo všechno spadá do cílové skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučení v IROPu. Integrovaný regionálním operačním programu respektuje vymezení 10 skupin ohrožených sociálním vyloučením, které identifikuje ASZČR str. 151 Programového dokumentu IROP(tzn.: nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu). Výjimku tvoří cílová skupina seniorů. Evropská komise při jednání jednoznačně požadovala, aby z IROP nebyly podpořeny sociální služby určené pouze seniorům. Ostatní dotazy 51) Je možné pro naše konzultace/dotazy za celé území využít osobní konzultace na MMR, které budou zapsány následně do otázek a odpovědí k nahlédnutím dalším MAS? Nebo plánuje se např. jeden konzultační den k akčnímu plánu pouze na projekty např. pro všechny krajské MAS. Těžko se nám nastavuje akční plán, když nevíme, jestli může být tento typ projektů způsobilý a společná konzultace by pomohla více MASkám i v ujasnění si, co lze financovat a co ne. Velký seminář byl bezvadný, ale na konkrétní dotazy nebyl téměř prostor. S každou vyhlášenou výzvou ŘO IROP pořádá semináře. MAS do té doby mají možnost využít zasílání dotazů přes NS MAS na kontaktní osobu řídícího orgánu. 52) Dovoluji se na Vás obrátit s dotazem souvisejícím s tvorbou programového rámce IROP pro CLLD. V rámci přípravy podkladů pro podporu sociální inkluze v území jsme při tvorbě Opatření CLLD

7 navázaného na SC 2.1. IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi) narazily na následující zásadní dotaz: Bude v rámci aktivity Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby možnost podpory takovéhoto zázemí i pro služby mimo režim zákona 108/2006 Sb.? V rámci OP Zaměstnanost jsme na MAS získali výčet podporovaných aktivit k sociálním službám a sociálnímu začleňování. Zde jsou podporované aktivity rozděleny na: A) Poskytování vybraných sociálních služeb (dle zák. 108) B) Podpora komunitní sociální práce C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec /mimo režim zákona (str. 6 a 7 materiálu v příloze) Cílem MAS je realizovat integrovanou podporu a proto se ptám, zda budeme schopni např. k podpoře neformální péče a rozvoje paliativní péče z OPZ (která je poskytována mimo režim zákona 108) přiřadit také podporu z IROP (např. zázemí a vybavení pro tuto službu)? Monitorovací výbor IROP schválil minulý týden kritéria pro hodnocení žádostí o podporu. V SC 2.1 se to týká deinstitucionalizace sociálních služeb a jedno kritérium hodnotí soulad se zákonem o sociálních službách. Kritéria pro další aktivity připravujeme na monitorovací výbor v listopadu. V aktivitě Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby také předpokládáme povinný soulad se zákonem o sociálních službách. V podpoře komunitních center a sociálního bydlení nepředpokládáme povinnou vazbu na zákon o sociálních službách. Dotaz dodatečně zodpovězený z ) Animace pro OP VVV (školy) - Budou probíhat školení pro zaměstnance MAS? Kdy a kde? Školení budou probíhat v souvislosti s výzvami pro MŠ a ZŠ zejména šablonového charakteru (zjednodušené projekty) předpoklad je před létem 2016.

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 6. jednání PS3 22.6.2015, Hradec Králové Václav Víška 2 Harmonogram jednání 1.

Více

Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015

Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015 Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015 SC 1.2 1) V rámci předchozích odpovědí byl semafor u přechodu pro chodce označen za způsobilý výdaj, radar za nezpůsobilý. Rádi bychom se zeptali na způsobilost "semaforu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE 15. října 2015 PhDr. Marta Léblová samostatné

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA

DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA SEMINÁŘ PRO PŘEDKLADATELE IPRM (OLOMOUC, PRAHA říjen 2008) DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA 1. Bude vyhlášena další výzva pro předkládání IPRM? V současné době o vyhlášení další výzvy ŘO IOP neuvažuje.

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas ukončení příjmu žádostí:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Odpovědi k 19. 8. 2015

Odpovědi k 19. 8. 2015 Odpovědi k 19. 8. 2015 SC 1.2: 1. Výstavba či rekonstrukce chodníku v rámci obce v zájmu zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí. V dřívějších odpovědích bylo uvedeno,

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová Jaká mohou být témata k projektům spolupráce, specifikace příkladového projektu? Podmínky pro projekty spolupráce ještě nejsou konkrétně nastaveny, plánovalo

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Pro individuální projekty budou dvě samostatné výzvy jedna pro sociálně vyloučené lokality a druhá pro ostatní území.

Pro individuální projekty budou dvě samostatné výzvy jedna pro sociálně vyloučené lokality a druhá pro ostatní území. 1. Bude pro předkládání žádostí jedna výzva na podávání projektů a z nich bude MMR vybírat podle poměru 60% na soc. vyloučené lokality a 40% na ostatní? Nebo se bude jednat o výzvy dvě samostatné, nebo

Více

Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS

Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS Aktivity realizované v rámci specifického cíle 4.1 IROP vycházejí z uvedených specifických cílů. Pro přehlednost jsou dotazy zařazené pod jednotlivé specifické

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Odpovědi k 20. 8. 2015

Odpovědi k 20. 8. 2015 Odpovědi k 20. 8. 2015 1) obecně: Způsobilost DPH v rámci IROP. Je v některých opatřeních či pro některé žadatele v rámci IROP DPH způsobilým výdajem? DPH je způsobilá pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 19. listopadu 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více