Mateřská škola a její předškoláci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola a její předškoláci"

Transkript

1 LEDEN 2011 Úvodník Milí rodiče, vážení čtenáři! Vítám Vás na stránkách školního zpravodaje. Vydáváme jej pravidelně od roku 1998, abychom se společně s Vámi, rodiči, ale i s ostatními čtenáři podělili o zajímavosti ze života vlčnovské školy mateřské a základní i jejich součástí. Od začátku školního roku na děti a žáky čeká pravidelně mnoho školních povinnosti. My, učitelé, se snažíme dětem a žákům pomáhat pochopit a zvládat nejen všechno nové, s čím se během školního roku setkávají, ale navazujeme, procvičujeme, opakujeme, prohlubujeme, doplňujeme atd. vše známé/neznámé z předešlého období. Žákům připomínáme, aby vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby získali při školní práci co nejvíce informací a znalostí, aby obohatili svůj rozhled, získali nové vědomosti, zkušenosti a objevovali v sobě skryté možnosti. Aby všechny školní povinnosti brali opravdu vážně a zodpovědně. Je pro žáky velkým přínosem, když společně s rodiče chápou, že se ve vzdělávacím a výchovném procesu snažíme děti a žáky nejen učit a naučit, ale také v nich dlouhodobě rozvíjet dětskou osobnost i předpoklady. Víme, že každý máme vlohy pro něco jiného. Individuální talent společně rozpoznáváme a podporujeme. Proto kromě základní náplně školy, a to poskytovat předškolní a školní vzdělávání, vyučovací proces doplňujeme zajímavými aktivitami a akcemi. Vyučujeme dle školního vzdělávacího programu, jen v 5. roč. podle učebního plánu Základní škola. Stále věnujeme zvýšenou pozornost 1., 5., 6. a 9. třídám - žáky zodpovědně a promyšleně zaškolujeme, připravujeme pro přechod na II. stupeň ZŠ a pro studium na SŠ. Žákům nabízíme testování. Zprostředkováváme všem dětem a žákům základy kulturnosti, vzdělanosti a kultivovanosti. Nabízíme jim dostatečné množství kroužků. Žákům umožňujeme osvojit si strategie učení a motivujeme je k učení celoživotnímu. Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravujeme je k tomu, aby se projevovali jako zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva, ale plnili své povinnosti. U žáků rovněž vytváříme potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjíme jejich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědní. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám a učíme je žít společně s ostatními lidmi. Pomáháme jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi. Ty pak mohou spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Věřím, že naše škola a její pedagogická práce přinese v tomto školním roce stejně jako v minulých letech pozitivní výsledky a snad i radost z práce žákům i učitelům, rodičům pak spokojenost s dosaženými reálnými výsledky dětí. Přála bych vlčnovské škole, aby v ní zásadní školní věci byly řešeny pokud možno odborně a nikoliv politicky a dle představ jednotlivců. Shoduji se zde s názory bývalého ministra školství profesora Petra Piťhy, které vyslovil asi před rokem na slavnostním zasedání parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu: Za prvé považuji za správné, když věci odborné jsou řešeny odborně a nikoliv politicky. Statika mostní konstrukce se řeší výpočtem, nikoliv všenárodní diskusí. U zásadních otázek školských je to stejné. Za druhé. Školy jako výchovně vzdělávací instituce musí mít svůj vnitřní řád a vést k ukázněnosti. Myslím, že bude třeba přistoupit k postihu žáků a rodičů v případech, kdy daný řád rozvracejí. Za třetí. Učitelům musí být dána možnost učit a vychovávat. Dnes ji nemají. Autorita učitelského postavení musí být na jedné straně zákonně chráněna, na druhé straně také zkoušena. Myslím, že zavedení a možnost ztráty učitelské způsobilosti je vhodným řešením. Za čtvrté. Základní požadavky kladené na absolventy musí být náročné a jednotné. Státní výstupní zkoušky možná nepovinné jsou řešením. Jinak dojde k úplné inflaci výstupních dokumentů, včetně akademických titulů a hodností. Za páté. Ve školách a samozřejmě i všude jinde, ale teď mluvíme o školství musí probíhat soustavná výchova k základním společensko-odborným vlastnostem. Jde o vytváření nedefinované, ale stále ještě známé slušnosti. Zmizí-li slušnost, nezachrání společnost před rozkladem žádné pozitivní zákonodárství. Za šesté. Po mém soudu nelze otázky školství ani řešit, ani ovládat finančními pákami. Jde o oblast ideovou a pracuje se s lidmi. Používat metaforu i praxi tržních pravidel průmyslu je nebezpečné. Žáci nejsou surovinou a zmetky nelze recyklovat. Reklamně úspěšná škola nemusí být školou kvalitní. Za sedmé. Společnost musí zvážit své možnosti. Na vzdělávání musí dávat tolik, aby měla potřebné a zaměstnatelné množství pracovníků. Za osmé. Je třeba uvážit, zda stále diskutovaný nedostatek peněz ve školství není ve značné míře způsobován nevhodnou alokací. V resortu školství jako i jinde jsou velké sumy peněz, jsou vydávány na zbytečné akce a programy, které nejen nic nepřinesou, ale dokonce podrývají základní práci škol. Za deváté. Poslední upozornění se týká školství, ale je i obecně platné. Nevrátí-li se naše společnost k racionálnímu řešení svých problémů a nebudeme-li se všichni bez výjimky učit žít ve svobodě, tj. nezneužívat ji k sobeckým skupinovým a osobním zájmům a prospěchu, zdiskreditujeme demokracii a svobodu, které nejsme hodni, ztratíme ji. V závěru svého úvodníku přeji všem, kteří do naší školy docházejí, úspěšnou druhou polovinu školního roku 2010/2011, plnou krásných mezilidských vztahů a vzájemné pohody. P. S. Dále uvedené články ve zpravodaji nechť čtenáře přesvědčí o tom, že šedá teorie v úvodníku je při školní práci skutečně prakticky naplňována. Jana Geržová

2 Začíná nový kalendářní rok a všichni jsme plni očekávání, co nám rok 2011 přinese. Zamýšlíme se nad soukromými i pracovními problémy, starostmi, těšíme se z úspěchů, kterých jsme dosáhli v uplynulém období. Mnoho prostoru pro rozjímání pravděpodobně nenajdeme, protože školní rok je v plném proudu. V tomto zpravodaji, bych se chtěla zamyslet nad problematikou školní zralosti, která je vždy aktuální na počátku kalendářního roku. V naší mateřské škole budeme mít letos 42 předškoláků ze 112 celkově docházejících dětí v tomto školním roce. Je to nevídaně vysoký počet. Ne však všechny děti jsou pro vstup do 1. ročníku základní školy zralé. Je výhradně na rodičích, aby se rozhodli, zda jejich dítě zvládne přechod z mateřské školy a s ním všechny povinnosti spojené s přechodem na základní školu. Pravdou je, že rodiče nejlíp znají své dítě a při každodenních návštěvách otce či matky v mateřské škole si zmapují, srovnají či vyhodnotí činnosti, aktivity a hlavně schopnosti svého dítěte. Rodiče, kteří mají již druhé či třetí dítě mají bohaté zkušenosti. Naopak jsou tu rodiče, kteří mají dítě první a jsou postaveni před velice důležité rozhodnutí poprve. Na pomoc jim přichází mateřská škola. Přednáška spojená s besedou, kterou organizujeme v spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Uh. Hradišti na téma školní zralost, bývá pro rodiče nejdůležitějším mezníkem při rozhodování. Ještě před zápisem mohou také rodiče využít nabídky naší mateřské školy a při individuálních konzultacích si pohovořit o zralosti jejich dítěte pro vstup do první třídy. Rodiče si mohou prohlédnout práce svých dětí, výrobky či pracovní listy. Školní zralost (tedy připravenost), totiž dávno není chápána jako výlučná a měřitelná charakteristika dítěte. Můžeme tedy říct, že takto zjištěná školní zralost má poměrně malý význam pro rozhodování o tom, zda dítě bude úspěšně zvládat požadavky první třídy a případně i vyšších ročníků, a zda mu tedy doporučíme vstup do 1. třídy základní školy. Význam konkrétních charakteristik dítěte i prognóza budoucí školní úspěšnosti však velmi těsně souvisejí s dalšími Mateřská škola a její předškoláci Dítě je darem, o který musíme pečovat relevantními faktory, které vstupují do hry. Vedle charakteristik dítěte hrají významnou roli okolnosti na straně rodiny a školy, respektive školského systému. Roli hraje i skladba dětí ve třídě. Od dítěte očekáváme dobré vzdělávací výsledky i bezproblémové zapojení. Důležité je sociální začlenění, somatická vyspělost a dobrý zdravotní stav. Nepříznivý vliv na soustředěnost dítěte mají například vysoké požadavky, rychlé tempo, aj.. Čím je dítě starší zralejší, tím je u něj zpravidla vyspělejší autoregulace, rovněž nervový systém je vyzrálejší, a tedy i odolnější. Škola je místem, kde dítě realizuje množství různorodých sociálních kontaktů a vytváří mnohostranné sociální vazby. Jde tedy o to, aby se dítě dokázalo aktivně i v budoucnosti zapojit mezi vrstevníky, aby s nimi mělo společné téma k hovoru, srovnatelnou zábavu. Mezi stejně starými dětmi existují obrovské rozdíly v sociální vyspělosti, které někdy mohou dítěti výrazně zkomplikovat zapojení do kolektivu třídy. Je mnoho možností a času, aby zákonní zástupci dětí dobře zvážili, co je pro jejich dítě nejlepší. Jestliže jsou na straně rodičů určité pochybnosti, doporučujeme vyšetření pedagogicko- psychologické poradny.toto bezplatné vyšetření školní zralosti posoudí komplexně připravenost vašeho dítěte na vstup do první třídy základní školy. Vždy, když vidím před sebou třídu předškoláků, uvědomuji si, jaké široké možnosti a prostor mají rodiče pro jejich vzdělávání. Mají možnost je rozvíjet a vzdělávat dle svých představ. Mateřská škola udělala první krůčky a naučila děti žít v kolektivu, naučila je vědomostem, dovednostem a návykům, které je budou provázet celý život. Děti mají nakročeno z naší strany do opravdového života, kde se již budou muset starat o sebe samy. Proto bych si moc přála, abyste při rozhodování, zda je Vaše dítě zralé nebo ne, dobře rozhodli. Neboť každé dítě je originál a je vaše, je částí vás a zaslouží si to nejlepší. Markéta Píšková V Informatoriu školy mateřské Jana Amose Komenského nacházíme myšlenky, které odpovídají poznatkům vývojové psychologie a psychologie učení. Cvičení rozumu Komenský propojuje s rozvíjením řeči. V pátém a šestém roku řeči také silně přibývati bude rozumu; jen je vždycky cvičíc, aby, co v domě vidí, s čím se obírají, to vlastně jmenovati se učili. Doporučuje také, aby dospělí na děti nešišlali, ale mluvili na ně správně. I my v naší mateřské škole čerpáme z myšlenek Komenského a snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Neopomíjíme péči o správný řečový projev a správnou výslovnost dítěte. V letošním školním roce jsme navázali na dobré zkušenosti z minulého školního roku a pokračujeme v individuální logopedické prevenci. Do individuální logopedické prevence bylo zařazeno z celkového počtu padesáti šesti dětí třetí a čtvrté třídy MŠ třicet dětí. Garantem logopedické péče v naší mateřské škole i v základní škole je Mgr. Vaňková ze SPC Brno. Chtěla bych zdůraznit, že řeč u dítěte se vyvíjí postupně a jednotlivá stadia řečového vývoje nelze přeskakovat či násilně urychlovat. Do čtyř let se u dítěte rozšiřuje především slovní zásoba, rozvíjí se větná stavba, zlepšuje se vyjadřovací obratnost. V této době není vhodné dítě v řeči opravovat. Nesprávná výslovnost některých hlásek je v tomto věku zcela přirozená. Kolem čtvrtého roku by mělo dítě zvládnout artikulačně hlásky P, B, M, V, F a hlásky Ď, Ť, Ň a K. Mám zkušenost, že většinou zůstává nesprávná výslovnost hlásek C, S, Z, Č, Š, Ž, L, R, Ř. Je pak důležité rozlišovat jakým Šárka Jedličková 9. A způsobem 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 hlásky tvoří : Pokud dítě hlásky vynechává nebo nahrazuje jinými, je to přiměřené věku. Stačí správný řečový vzor a podnětné prostředí plné pohody, kde se rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte. Když úprava výslovnosti přesto nepostupuje, je vhodné zahájit logopedickou péči. Pokud však dítě vytváří některou hlásku deformovaně (např. hrčivé zadní R, sykavky s jazykem mezi zuby apod.) je nutné speciální cvičení, neboť tento zlozvyk se dítě samo neodnaučí. Je vhodné zavčas vyhledat logopeda, aby se zlozvyk zbytečně nefixoval. Prvňáčci V mateřské škole jsme si vědomi toho, že je třeba logopedickou prevenci zahájit včas tak, aby při nástupu dětí do první třídy byla výslovnost správná. Dítě při nácviku správné výslovnosti potřebuje naši trpělivost a pochopení. Je třeba v domácím prostředí cvičit denně, často, krátce a hravě. Pochvala dítě povzbudí. Končím citátem z útlého spisu Komenského, který je starý více než tři staletí a nic neztratil na aktuálnosti: Dítky nejdražší Boží dar a klenot nejpilnějšího opatrování hodný jsou. Jarmila Podškubková Slavnostním zahájením školního roku 2010/2011 začala povinná školní docházka i pro nejmladší žáky, pro naše prvňáčky. V 1. pololetí se zúčastnili mnoha akcí. V září podzimní vycházky do okolí školy, besedy v obecní knihovně a Drakiády. V říjnu exkurze v místním družstvu a prezentace své školní práce, na kterou se přišli podívat jejich rodiče. Také v listopadu nechyběla vycházka do podzimní přírody. Navštívili místní galerii, kde shlédli fotografie z historie a současnosti sportu ve Vlčnově. Jablíčkové odpoledne je hezká akce, na které si děti vyráběly upomínkové předměty, prohlédly si výstavku jablek, soutěžily a ochutnávaly záviny, dorty a buchty, které upekly maminky, tety, babičky a paní učitelky. Krtkova škola je název výukového programu, kterého se žáci zúčastnili. Pořádalo ho ekocentrum Pantoflíček a zabývalo se ochranou přírody a životního prostředí. V Den otevřených dveří jsme všichni přivítali rodiče, kteří se přišli podívat, jak pracujeme ve třídě i s interaktivní tabulí. Začátkem prosince do třídy zavítal Mikuláš, který spolu s andělem a čerty rozdával dárkové balíčky. V KSK žáci shlédli vystoupení skupiny Seiferos, která přivezla množství dravého ptactva a poučila nás o jejich chovu. Při vánočních dílničkách si žáci vyráběli přáníčka, ozdoby na stromeček, zdobili vánoční věnečky. Vycházka se zakrmováním zvěře se jim moc líbila. Přinesli množství sena, jablek, kukuřice, semen, kaštanů a z toho všeho připravili tři hromádky pro zvířata a ptactvo. Výstava pečiva v místní galerii byla zajímavá a děti Lucie Jakubčíková 1. A upoutala. Žáci 2. stupně připravili ve vestibulu školy program s názvem Živý betlém, kde si každá třída přizdobila vánoční stromek vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Vánoční besídka a koledování byly poslední akce v kalendářním roce Děti přinesly dárečky pro své spolužáky, ochutnaly vánoční cukroví od maminek i paní učitelky a zazpívaly si koledy s ostatními žáky 1. stupně. A to nejzajímavější v měsíci lednu? Přece první vysvědčení a ocenění půlroční školní práce. Eva Surá ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Obzvláště v adventním období plném očekávání a vůně koření z vánočního cukroví se nám do školních lavic moc nechce. Proto hledáme něco, co by vyučování aspoň trochu oživilo. Nejdříve to byla mikulášská nadílka. Tentokrát si Mikuláš pospíšil a přinesl balíčky s cukrovinkami již 3. prosince.v pondělí 6. prosince nás totiž čekalo jiné překvapení. Přijeli mezi nás členové sdružení Seiferos a předvedli dětem ukázku výcviku dravců. Děti měly možnost vidět na vlastní oči sovu pálenou, výra velkého, puštíka, krahujce i řadu dalších dravých ptáků a dozvědět se něco o způsobu jejich života. Místo klasické hodiny pracovní výchovy jsme v tomto týdnu měli Vánoční dílničky, na kterých děti vyráběly dárky a vánoční přáníčka pro své blízké a kamarády. Těšili jsme se také na výlet do Uherského Hradiště. Jeli jsme se poprvé podívat do Galerie Slováckého muzea. Proč? Chtěli jsme si prohlédnout výstavu Zima s Josefem Ladou. Strávili jsme zde příjemnou hodinku mezi obrazy, knihami a ilustracemi známého malíře, vypůjčenými z galerií celé ČR i soukromých sbírek. Dětem se líbil také vánoční stromeček, upravený tak, jak ho asi zdobíval malý Josef Lada. Čas určený k prohlídce výstavy utekl tak rychle, že jsme ani nestačili posedět u obrazovky s nahrávkami Večerníčků na ladovské náměty. Čekala nás totiž ještě návštěva knihovny B. B. Buchlovana. Sem chodíváme častěji. A těšíme se nejen na výtah a kouzelnou půdičku dětského oddělení, ale především na poutavé vyprávění zdejších pracovnic. Tentokrát si besedu připravila vlčnovská rodačka paní Čápová. Seznámila děti s knížkami současných autorů. Nejvíce upoutaly knížky Táta k příštím Vánocům Martiny Drijverové a knížka Vojtěcha Steklače Případ strašidelného mnicha. Největším překvapením ale byla Prosinec ve 3. A Projekt Vlčnov tvář pana starosty Pijáčka, která se na děti usmívala z obrazovky při promítání záznamu ze křtu knížky R. Štulcové a R. Fučíkové Mojmír, jejíž děj se odehrává ve Vlčnově. Výlet do Hradiště jsme zakončili krátkou zastávkou na Masarykově náměstí, kde právě probíhaly vánoční trhy. Děti zaujaly především živé ovečky pod vánočním stromem. Neodolaly však ani nákupní horečce a koupily drobné dárečky pro své kamarády. V posledním školním týdnu nás čekalo tradiční zakrmování zvěře. Protože jsme už třeťáci, chtěli jsme se dozvědět o přezimování volně žijící zvěře taky něco nového. Proto jsme přivítali, když mezi nás přišel člen mysliveckého sdružení pan Mikulec a o zvířátkách nám povyprávěl. Také nás zavedl ke krmelci i zásypu, o který se myslivci starají. Protože jsme měli štěstí, viděli jsme zajíce, srnky, bažanty a na čerstvém sněhu také řadu stop, které jsme se učili poznávat. Vyučování jsme ve středu zakončili vánoční besídkou. Byla o to pěknější, že si ji připravily děti samy. V dvouhodinovém programu, moderovaném Verunkou Mikulcovou a Erikem Mikulcem, vystoupili všichni žáci naší třídy. Slyšeli jsme malé muzikanty se skladbami na housle, klavír, kytaru i zobcovou flétnu, malé zpěváky, recitátory i vypravěče vtipů. Nejvíc práce dala asi příprava soutěže Milionář s vánočními úkoly. Díky ochotným maminkám jsme měli postaráno i o občerstvení vánočním cukrovím. Děti čekaly pod stromečkem malé dárky. Nejpěknější dárek dostala ale paní učitelka, na kterou při besídce zůstala jen role vděčného diváka. Děti ji přesvědčily o tom, že její práce není marná a že když chtějí, dokáží se pobavit samy i bez televize a počítačů. Helena Šimůnková Jedním z témat vzdělávacího plánu pro 3. ročník je Domov. Domov nám připravili rodiče, není to jenom místo, jsou to také lidé - naše rodina, přátelé, známí. A tak jsem vedla děti k tomu, aby se o svůj domov začaly více zajímat, získávat o něm informace, obrázky, fotografie. V rámci toho jsme navštívili obecní úřad. Tady nás moc hezky přivítal pan starosta Jan Pijáček a paní místostarostka Marta Mošťková. Povídali o obci, kulturních a sportovních akcích. Ukázali nám kroniku, prohlédli jsme si matriku a zasedací síň, kde se klukům nejvíce líbil prapor Vlčnova. Dále jsme navštívili zdejší knihovnu, kde nám paní Marie Kolajová pěkně vyprávěla na téma,,pověsti z Vlčnova a okolí.vše, co jsme se dozvědě- Vlčnov Veronika Nevařilová 3. B li, jsme formou skupinové práce zpracovali do projektů. Jednoho slunečného říjnového dopoledne jsme vzali čtvrtky papíru, podložky, uhly a vyrazili za školu. Našli jsme si místo s pěkným výhledem, pozorovali jsme okolí a pak se snažili vše zachytit na výkres. Byla to jedna z nejzajímavějších hodin výtvarné výchovy. Děti to tak nadchlo, že vznikly neuvěřitelně pěkné obrázky. Poctivě jsme nacvičovali již zapomenuté vlčnovské písně v hudební výchově. Když jsme toho už tolik věděli o naší vesnici, pozvali jsme do školy rodiče. Jedno odpoledne jsme se sešli a snažili se rodičům formou výkladu, rozhovoru, vědomostního kvízu vše o Vlčnově sdělit. Uspořádali jsme výstavu projektů, výkresů. Děvčata zahrála na flétnu, housle, společně jsme si zazpívali píseň,,chodíme, chodíme Žáci 3. B a tř. učitelka P. Mlýnková Valerie Šabršulová 3. B 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Ze života třídy 5. A V tomto příspěvku bychom Vás chtěli seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se celé pololetí pilně učili, ale společně s paní učitelkou jsme absolvovali i věci zábavnější, při kterých jsme se vlastně taky učili, ale jinými formami. V říjnu jsme navštívili místní knihovnu. Zde nám paní knihovnice uspořádala zajímavou besedu na téma dobrodružná literatura. Po cestě z knihovny jsme se zastavili i v galerii Na Měšťance, kde jsme shlédli výstavu ke 100. výročí TJ Vlčnov. Mnozí z nás poznávali na fotografiích sebe nebo své rodiče či prarodiče. Přesně 4. listopadu jsme vyrazili na podzimní turistickou vycházku. Byl krásný podzimní den, sluníčko hezky svítilo. Paní učitelka nám řekla, že vycházka je v rámci tělesné výchovy a tudíž máme jít rychlou chůzí. Představte si, že přesně za 55 minut jsme došli od školy až k zámečku. A to jsme se vydali delší trasou kolem vinohradů a po hraběcí cestě. Listopad byl pro nás měsíc nabitý různými akcemi, od Jablíčkového dne až po Den otevřených dveří. Vyslechli jsme v rámci programu environmentální výchovy besedu na téma Můj dům, můj hrad o šetření energiemi a hospodaření v domácnosti. Stěžejní akcí byla pro nás prezentace projektu Podnebné pásy pro rodiče. Pilně jsme se na ni připravovali a myslíme si, že výsledek stál za to. Rodičům jsme předvedli odborný výklad, který jsme obohatili hádankami, soutěží i písničkou. V multimediální učebně jsme jim promítli naše prezentace na počítači, které někteří z nás vytvořili k tomuto tématu. Všem se naše akce líbila a domů jsme se rozešli sice pozdě odpoledne, ale s pocitem uspokojení. V prosinci nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Čerti si odnesli dva žáky, ale za 5 minut je vrátili, že prý se s nimi nedá vydržet. Škoda, mohli ušetřit nervy naší paní učitelce. Moc jsme se také těšili na tradiční Vánoční dílnu, kde jsme si zhotovili různé vánoční ozdoby a přáníčka. Týden před Štědrým dnem jsme se vypravili na zimní vycházku spojenou se zakrmením zvěře. Tentokrát jsme se vydali směrem za vlčnovský žleb, kde jsme objevili krásné místo s úplně novými krmelci. Zvířátkům jsme to tam pěkně všechno vyzdobili našimi dobrotami. Před odchodem na Vánoční prázdniny jsme se ještě zúčastnili Živého betlému a zakoledovali jsme si ve vestibulu školy. Leden byl pro nás ve znamení snahy dosáhnout co nejlepších známek na vysvědčení. Takže jsme se zase ponořili do pilné práce a učení. No, a tak by to mělo být. Kateřina Knotková a žáci 5. A Martina Blahová 5. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Pohádky našich čtvrťáků Září návštěva místní knihovny postupně po třídách (září říjen) environmentální výchova třídění odpadů dlouhodobě zapojení se do školního kola výtvarné soutěže dlouhodobě výuka dopravní výchovy na dětském dopravní hřišti v Uherském Brodě (4. A) Drakiáda, účast na akci školní družiny a MŠ účast na akci Den bez aut v Uherském Brodě, 3. A, 3. B Říjen vycházky jednotlivých tříd do podzimní přírody, plnění vědomostních úkolů podle probíraného učiva návštěva obecního úřadu, exkurze, 3. A, 3. B environmentální výchova - práce na projektu Zdravé zuby dlouhodobě návštěva galerie Na Měšťance, výstava ke stému výročí TJ Vlčnov sběr vršků s PET lahví, sběr baterií a staré elektroniky - dlouhodobě O netopýrovi Byl jeden netopýr, který neslyšel a téměř neviděl. Jednoho večera se rozhodl, že navštíví svého strýčka, který je doktor. Jak vylétl, hned narazil do stromu. Tak si řekl, takhle to nejde, musím na to jinak. Tak nešťastný netopýr seděl na trávě a přemýšlel, jak to udělat. Letěl kolem kamarád výr. Přiletěl k němu a řekl: Co tu děláš? A netopýr řekl: Jdu ke svému strýčkovi a nevím, kudy mám letět. A výr dostal nápad. Tak já ti pomůžu. Vlez mi na záda a poletíme spolu. Netopýr mu dal mapu, aby věděl, kudy má letět. Šlo to ztěžka, ale za pár minut byli na místě. Strýc bydlel ve velké černé jeskyni blízko u řeky. Vlétli do jeskyně, kde odpočívalo hejno netopýrů. Zastavil se u jedné skupinky a zeptal se, kde by strýčka našel. Kamarádi mu poradili, že má hledat v jeskyni na konci chodby. Oba přátelé prošli chodbou a došli k malým dvířkům. Zaklepali. Dveře otevřel hodný strýček s úsměvem na tváři. Nazdar kluku, jak rád tě vidím. Jdeš na návštěvu? Ahoj strýčku. Můžeš mi pomoct? No, já když vyletím, tak narazím do stromu, nevidím a špatně slyším. Strýc řekl: Dám ti brýle, jedny tu mám. Podal mu brýle a řekl: Tak co, je to lepší? A netopýr řekl: Ano, je. Ale také ještě špatně slyším, asi mám něco v uších. Já se ti na to podívám. Šel k němu a prohlédl mu uši. A opravdu v nich něco měl. V jednom měl mrtvou včelu a v tom druhém kousek kůry z buku. A najednou slyšel všechny zvuky, které se kolem něho ozývaly. A netopýr mu poděkoval, že zase může vidět a slyšet jako ostatní netopýři. Petr Adámek Lev Dialog Byl jeden cirkus a ten se jmenoval Šapitó. Jejich největší atrakcí byl lev jménem Dialog. Uměl skákat přes ohnivé kruhy, stát na zadních a tak dále. Jednoho dne přestal žrát, jenom polehával. V cirkuse si s ním nevěděli rady, vůbec nechtěl vystupovat. Museli zařadit číslo s opicemi,ale to nemělo tak velký úspěch jako číslo Dialoga. Na konci představení diváci volali: Kde je Dialog? Jednoho dne si přišel pán ztěžovat řediteli cirkusu, proč na představení nevstupoval lev Dialog. Ředitel cirkusu pánovi vysvětlil, že Dialog je nemocný. Pán byl zvěrolékař a nabídl cirkusu svou pomoc. Vyšetřil lva a zjistil, že má vzácnou lví chřipku, se kterou se již setkal při praxi v Africe. Tam ji místní domorodci léčili odvarem z bylin. Ředitel ihned zavolal svému kamarádovi do Afriky a poprosil ho, aby mu bylinky co nejdříve sehnal. Bylinky přišly do Akce prvního stupně v 1. pololetí školního roku 2010/2011 Listopad Jan Hradílek 1. A týdne poštou. Dialog se po požití odvaru rychle zotavil. Zvěrolékař dostal vstupenky pro svou rodinu do cirkusu zdarma. Jiří Stojaspal Želví pohádka Před nedávnými časy, za sedmero horami a sedmero řekami, uprostřed oceánu na krásném ostrově byly a žily vzácné želvy. V tom želvím království vládl klid a pohoda. Želvy nemusely nikam spěchat ani se bát o svůj život. Až jednoho krásného dne připlula na břeh loď plná lidí. Želvy mezi sebou štěbetají, co to je za dřevěnou věc plnou cizích dvounohých tvorů, co sbírají naše přátele do těchto věcí a odplouvají s nimi pryč. Ostatní želvy jim závidí jejich výlet a nebo cestu kolem světa. Jenomže za pár týdnů připlula věc znovu a naložila další osazenstvo. Želvy nechápaly, kam zase jedou? Snad se brzy vrátí všechny zpět, říkají si. Ale opak je pravdou. Uplynulo pár dnů a věc ze dřeva je zase tady. Nikoho zpátky nepřivezla, ale nás, ostatní posbírala a vezla do neznáma. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se všechny želvičky setkaly ve společném útulku, kterému se říká ZOO. Máme se tu dobře, jelikož o nás pěkně pečují ti dvounozí tvorové, kterým se říká lidé. Zazvonil zvonec a pohádky s želvičkami je konec. Kamil Javor výukové programy z ekocentra Trnka postupně po třídách environmentální výchova Jablíčkový den soutěž o nejkrásnější a nejchutnější jablíčko spojená s doprovodným programem spoluúčast na akci školní družiny Den otevřených dveří Prosinec Mikulášská nadílka Vánoční výzdoba vestibulu školy Vánoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy environmentální výchova sportovní vycházka do zimní přírody spojená se zakrmením zvěře vánoční dárek zvířátkům Vánoční koledování dětí z prvního stupně ve vestibulu školy Leden environmentální výchova Vrškijáda zábavné odpoledne tvoření mozaik z vršků od PET lahví, které žáci nasbírali, doplněno zábavnými hrami vycházky do zimní přírody, sáňkování příprava na zápis do 1. třídy výroba dárečků pro budoucí prvňáčky příprava na školní kolo recitační a pěvecké soutěže Kateřina Knotková 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Environmentální výchova na prvním stupni Polovina školního roku je za námi a je tu opět bilancování práce. Letos jsme začali neobvykle. S žáky třetích ročníků jsme navštívili Den bez aut, konaný v Uherském Brodě 21. září. Žáci měli možnost poznat řadu netradičních dopravních prostředků, prohlédnout si zblízka hasičské auto, sanitku, projet se na různých druzích kol, koloběžek, na kárce, koni, voze i ekovláčkem. Vyrobili si vlaštovky, svezli se na motokáře a navštívili dopravní hřiště, kde se procvičili v jízdě na kolech podle dopravních předpisů. Koncem října jsme se s některými žáky i rodiči zúčastnili sobotní vycházky do evropsky významné lokality Kovářův žleb, spojené s ukázkou kroužkování drobného ptactva. Měsíc listopad je tradičně věnován výukovým programům. Letos jsme rozšířili spolupráci s ekocentrem Trnka z Uherského Hradiště. Jeho nabídku využili žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Mgr Lenka Králová dětem připravila programy Co se stalo v lese?, Voda pro život a Můj dům, můj hrad. Zbývající třídy využily osvědčené programy ekocentra Pantoflíček, které jim připravila paní učitelka Trtková. Tradiční předvánoční zakrmování zvěře jsme letos zpestřili besedou s členem mysliveckého sdružení panem Mikulcem o přezimování zvěře v místním regionu Rádi jsme přivítali i jeho doprovod na vycházce ke krmelci a zásypu za koupalištěm. V lednu proběhl ve vestibulu školy první ročník školní vrškiády. Byly to odpolední hrátky s plastovými vršky od petlahví. Děti soutěžily o nejkrásnější mozaiku z vršků. Akci doprovodila i řada drobných sportovních soutěží. Helena Šimůnková Martin Mlýnek 5. A O dopravní výchově Návštěva dětského dopravního hřiště je již po dlouhá léta pravidelnou akcí v programu našich čtvrtých tříd. Nazírání na ni je, jako vlastně na téměř všechno, černobílé. Pro někoho ztráta času a otrávené dopoledne, pro jiného příjemná změna programu s možností zarajtovat si na kole a něco se k tomu dovědět. Strašně moc záleží na počasí. Když nevyjde, je tato aktivita odsouzena k zatracení, když se vydaří, bývá to pohodička. Pohodičku jsme tak se čtvrťáky měli na podzim i my, den byl jako malovaný, pan školitel v dobrém rozpoložení, víc jsme jezdili na kolech, než teoretizovali v učebně. V čem jsem se i tentokrát utvrdil, byl fakt, že na dopravním hřišti se děti projevují přesně podle svých povahových rysů, nikoliv podle toho, co o pravidlech silničního provozu znají. Právě proto jsou mnohem úspěšnější ti klidnější jedinci, pro které není rychlost, předjíždění, smykování a závodění důležité. Živější povahy, ačkoliv ještě před pár minutami v učebně sypaly z rukávu teorii na jedničku s hvězdičkou, najednou jako by se mávnutím kouzelného proutku změnily v hrdiny svých počítačových automobilových závodů a žádná značka, čára, semafor, zákaz či předpis pro ně neexistují. Při bodovém systému by se zbavily řidičského průkazu během několika desítek sekund. Takové Nemyslíš, zaplatíš po čtvrťácku Tak si myslím, že když nám na jaře bude počasí znovu přát, čeká nás ještě pořádná porce práce na bezpečnosti jízdy, pokud ale bude pršet, budou naše živější povahy střídavě remcat a exelovat Zdeněk Stašek ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Chemická olympiáda V letošním školní roce proběhl již 47. ročník školního kola chemické olympiády kategorie D ve dnech Do školního kola se přihlásilo šest žáků z 9. ročníku Petr Lekeš, Šárka Jedličková, Jana Kozůbková, Dominika Kadlčková, Lucie Svobodová a Natálie Kučerová. Témata školního kola: základní chemické výpočty, sestavování rovnic, přípravy plynů a jejich vlastnosti, důležité reakce v přírodě a energetika chemických reakcí. Školní kolo se skládalo ze 3 částí: 1. Teoretická část domácí příprava 2. Praktická část probíhala v učebně chemie, zde měli soutěžící za úkol identifikovat neznámé plyny 3. Kontrolní test probíhal a obsahoval otázky ze zadaných témat 47. ročníku ChO Po skončení školního kola byly všechny tři části opraveny, obodovány a výsledky společně s protokoly dvou nejlepších žáků odeslány okresní komisi do Základní školy v Šumicích. Nejlepšími řešiteli byli Šárka Jedličková a Petr Lekeš. Okresní kolo se uskuteční na Základní škole v Šumicích první týden v únoru 2011 a doufejme, že pro naše žáky úspěšně. Radka Rožková Dějepisná olympiáda Většina žáků z osmého a devátého ročníku se zapojila do školního kola dějepisné soutěže. Téma tohoto ročníku bylo Ve zdraví i v nemoci neboli Od šaman po penicilin. Téma zajímavé, ale velmi náročné. Soutěže se celkem zúčastnilo 34 žáků, z toho úspěšných řešitelů bylo 16. Pořadí těch nejlepších : Osmý ročník Devátý ročník 1. místo Simona Kuželová Petr Lekeš 2. místo Dominika Vozárová Radek Bilavčík 3. místo Blanka Pavelčíková Ondřej Podškubka Nejlepším žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Soňa Kundratová Matematická olympiáda V průběhu prvního pololetí proběhlo školní kolo matematické olympiády pro páté a deváté ročníky. Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Je určena především těm, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy a chtějí si v jejich řešení zasoutěžit. Úspěšný řešitel musí správně vyřešit čtyři z šesti zadaných úloh. Z těch pak předem stanovená komise vybírá postupující do okresního kola, které se koná dne ve Starém Městě. V letošním roce budou naši školu reprezentovali hned tři žáci Tereza Nevařilová (5. A), Filip Kružík (5. A) a Ondřej Špendlík (5. A). K tomuto úspěchu jim moc gratulujeme a všem ostatním, kteří se do této soutěže zapojili, patří velké poděkování za snahu a projevenou aktivitu. Šárka Chmelařová Klára Vozárová 8. A Výběr střední školy Jedním z klíčových momentů v životě teenagerů je volba střední školy. Proto mohli každoročně žáci naší školy v měsíci listopadu navštívit Burzu středních škol a učilišť v Uherském Hradišti. Jednalo se o akci, která měla usnadnit rozhodování při výběru povolání. Cílem bylo, aby získali dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání. Jednotlivé střední školy zde nabízely v expozicích své vzdělávací programy a seznamovaly žáky s požadavky spojenými s přijímacím řízením. V letošním roce se však bohužel tato žáky oblíbená akce nekonala, a tak pro usnadnění výběru vznikl nový informační portál Kam na střední školu především pro vycházející žáky a jejich rodiče, na kterém najdou vzdělávací nabídku středních škol, přehled oborů, které je možné na školách Zlínského kraje ve školním roce 2011/2012 studovat. Portál je virtuální burzou středních škol, kde najdete kompletní přehled nejen podle zaměření, ale také podle lokality a jistě poskytne veškeré potřebné informace o možnostech studia. Šárka Chmelařová 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Výsledky českých žáků v testování PISA Výsledky českého školství v mezinárodním srovnání nás v žádném ohledu nemohou těšit. Čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné, v matematice a v přírodních vědách průměrné. Ukázaly to zveřejněné výsledky mezinárodních srovnání znalostí žáků PISA, oficiálně oznámené dne 7. prosince Do testování se zapojili patnáctiletí žáci ze 65 zemí celého světa. Přitom ještě před nedávnem jsme byli v tomto testování na špičce v matematice i v přírodních vědách. Podle očekávání zveřejnění výsledků vzbudilo značný zájem médií i veřejnosti. Z průzkumu vyplynulo, že znalosti českých dětí se v posledních letech zhoršily nejvíc ze všech zemí. Toto srovnání probíhá každé tři roky. Na druhé straně výrazných úspěchů dosáhli žáci z čínských provincií Šanghaj a Hong Kong. Proč tomu tak je? Nový ministr školství Josef Dobeš označil za hlavní důvod nelichotivých výsledků časté střídání ministrů, přebujelou byrokracii, nekoncepčnost českého školství, nízké ohodnocení učitelů a nezájem rodičů o vzdělávání svých potomků. Zhoršuje se kázeň žáků ve školách. Žáci jsou méně ochotní respektovat učitele jen proto, že je učitelem, méně ochotní se učit věci, které je nezajímají a u kterých nevidí jejich smysluplnost, jsou pro ně těžké a nezajímavé. U velkého množství žáků je to lenost a neochota hlouběji se zamýšlet nad daným úkolem. Děti mají školu a vzdělávání čím dál méně v oblibě. Vztah k pedagogům s tím pochopitelně úzce souvisí. Došlo k poklesu systematické práce žáků, ale i délky domácí přípravy. S tím souvisí i bezdůvodné podceňování procvičování, drilu a memorizace učiva. Stále přece platí, že čtení se žák naučí pouze čtením, počítat počítáním a psát psaním. A teprve pravidelné cvičení dělá z učně mistra! To, jak žák přistupuje ke škole, ke svým povinnostem ale i k učitelům, je především vizitka rodinné výchovy. Tady je také určitě co napravovat! Mladá generace je zahlcena zábavnými technologiemi, kterým škola nemůže konkurovat. Jde to na úkor dovednosti číst, logicky a v souvislostech uvažovat a řešit problémy. Kniha přestala být dětským společníkem. Zhoršuje se slovní zásoba, představivost a fantazie. Čtení knih považuje mládež za zbytečnou ztrátu pro ně drahocenného času. Cestou k nápravě by měl být obnovený důraz na učivo, jeho závaznost, zvýšení prostupnosti mezi školami, kvalitní profesní příprava učitelů na pedagogických fakultách se zaměřením na didaktiku a psychologii. Práce učitelů je objektivně obtížnější, než byla dříve. Z toho důvodu je třeba poskytnout učitelům veškerou podporu pro to, aby ji mohli vykonávat dobře. Je zřejmé, že společnost nemá ujasněno, jak je vzdělání důležité a v čem tkví jeho podpora. Žádná polistopadová vláda se doposud doopravdy nezabývala kvalitou vzdělávání a jeho výsledky.vždy se jednalo o pouhé proklamace. Jedním z významných faktorů, které se podílejí na současném neutěšené stavu, je dlouhodobé podfinancování českého školství. Stačí se podívat na mezinárodní srovnání podílů HDP věnovaných z veřejných zdrojů jednotlivých zemí na školství. Mimořádně dlouhodobě nedostatečně financovaný je první stupeň základního školství. Ten je přitom pro získání správných učebních návyků klíčový! Důležité také je, aby byli učitelé za svoji práci slušně zaplaceni. Učitelské profesi se musí vrátit společenská prestiž. Jiná cesta není. Je třeba najít urychleně lék na nemocné české školství. Podle ministra Dobeše byl mohlo být prospěšné i plošné testování žáků 5. a 9. tříd, které má být povinně zavedeno od roku 2013 na všech základních školách. Pedagogická veřejnost včetně České školní inspekce se staví k tomuto návrhu zatím rezervovaně. Důležité je s nápravou začít brzy, ale po důkladné analýze a promyšleně. Jinak budeme za pár let jenom nostalgicky vzpomínat na zašlou slávu českého školství. Jitka Kučerová /Podklady čerpány z časopisu Rodina a škola/ Lucie Svobodová 9. A Srovnávací testy SCIO nás potěšily V listopadu 2010 naše škola ve spolupráci se společností SCIO provedla testování žáků 6. a 9. ročníků STONOŽKA. U žáků šestých ročníků bylo smyslem testování zjistit, jak jsou žáci připraveni na přechod na druhý stupeň, u žáků devátých ročníků to bylo zjištění připravenosti žáků na přijímací řízení na střední školy a doporučení k profesní orientaci. Testovací sada obsahovala testy z matematiky, českého jazyka a test obecných studijních předpokladů. Těmito testy si mohl žák zkontrolovat, co všechno je potřeba se doučit a jaké jsou jeho znalosti v porovnání s ostatními žáky. Kromě výsledků a rozboru testů obdrželi žáci a jejich rodiče i doporučení k dalšímu studiu. Celkové výsledky analýzy obdrželo i vedení školy. Tyto cenné informace jsou součástí evaluační zprávy. Hodnocení obou ročníků dopadlo velmi dobře a pro školu a učitele pochvalně. Výsledky žáků devátých ročníků se v matematice i českém jazyku pohybovaly v lepším průměru všech testovaných škol. Výsledky žáků jsou vyšší, než odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Z této zprávy vyplývá, že učitelé dobře žáky vedou a žáci mnohdy pracují nad svoje možnosti. Velmi nás potěšilo hodnocení žáků šesté třídy, kdy v českém jazyku byly výsledky nadprůměrné a naše škola se zařadila mezi úspěšné školy, které dosáhly lepší výsledky, než 80% zúčastněných škol. Ještě lepší byli naši šesťáci v matematice. Zařadili se mezi 10% nejlepších škol a Petr Straňák byl na druhém místě z celého Zlínského kraje. Je vidět, že systematická práce s žáky přináší své zasloužené ovoce. Jitka Kučerová Vážená paní ředitelko, na Vaši školu chodí žáci, kteří získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování, které společnost Scio realizovala v první polovině školního roku 2010/2011. V minulých dnech jsme těmto žákům na adresu školy zaslali OCENĚNÍ. Přeji pěkný den a těším se na další spolupráci. Eva Dittrich Sanigová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 SEIFEROS V KSK Vlčnov byla pro žáky 1. a 2. stupně v pondělí připravena ukázka dravců a sov sdružením Seiferos. Žáci si mohli zblízka prohlédnout dravce - raroha velkého, sokola stěhovavého, orly, jestřába lesního a sovy výra velkého, puštíka obecného, kalouse ušatého, sovici sněžnou, sovy pálené ad. Žáci se zajímavou a poutavou formou dozvěděli o životě všech dravců a sov. Součástí programu byla i letová produkce s krmením a v závěru programu byli nejpozornější žáci odměněni příletem dravce na svou ruku. Věříme, že tento program byl pro žáky příjemnou nadílkou k Mikuláši. Akce byla hrazena ze sponzorských darů. Touto cestou všem sponzorům děkujeme. Radka Rožková Exkurze deváťáků do Prahy Jana Kozůbková 9. A Někomu se může zdát datum 30. září nevhodné pro školní výlet. Ba naopak. Ukázalo se, že zvolené datum bylo ideální.celou akci rozhýbala nabídka vstupenek do Národního divadla. Vzhledem k tomu, že řada našich deváťáků ještě nikdy naše hlavní město na vlastní oči neviděla a rodiče souhlasili, mohli jsme 30. září ráno vyrazit. V Praze jsme Tereza Slunéčková 6. A byli kolem poledne. První naše kroky vedly na Pražský hrad. Měli jsme štěstí. Zrovna probíhala výměna hradní stráže. Hned poté prosvištěla kolem nás limuzína s prezidentem republiky s doprovodem. Prezident na nás zamával a než jsme se vzpamatovali, byl pryč. Ani jsme se nezmohli na foto. Nádvoří bylo plné zahraničních turistů. Sešli jsme se před vchodem do chrámu sv. Víta a v němém úžasu jsme obdivovali vznešenou architekturu dob dávno minulých. Zkušená a sympatická průvodkyně nás zavedla do potemnělých vnitřních prostor chrámu a s erudicí vyprávěla o jednotlivých etapách výstavby chrámu, o umělcích, kteří se podíleli na výstavbě a výzdobě tohoto skvostu gotické architektury. Sestoupili jsme až do podzemí, k hrobkám našich velkých panovníků Karla IV. a Rudolfa II. Postupně jsme si prohlédli některé další budovy rozsáhlého hradního komplexu. Po velkých zámeckých schodech jsme sestoupili k Vltavě, prokličkovali jsme mezi umělci a turisty na Karlově mostě, kde výtvarníci kreslili a prodávali své umělecké výtvory. Neopakovatelnou atmosféru tohoto místa dotvářeli pouliční muzikanti. Nakoupili jsme dárky pro své blízké, udělali několik záběrů na Kampu a Vltavu a vydali se směrem ke Staroměstskému náměstí. Sraz byl u Staroměstské radnice. Společně s mnoha turisty jsme počítali apoštoly na orloji a obdivovali toto výjimečné umělecké dílo Mistra Hanuše. Bylo teplo a my dostali chuť na zmrzlinu. Kopeček zmrzliny na Staromáku stál 30 Kč! No a co? Vždyť jsme na výletě! Protože se ozýval žaludek, mnozí z nás si zašli na oběd do některé z hospůdek v přilehlých uličkách. Jiní trávili svůj volný čas bloumáním po kouzelných obchůdcích, jiní spočinuli u minerálky nebo šálku čaje pod slunečníkem v některé z předzahrádek mnoha restaurací. Poté nás čekala cesta metrem ke stanovišti autobusu a k Národnímu divadlu. Pro mnohé z nás byl vstup do metra, od nákupu správné jízdenky přes cestování na eskalátorech, něčím doposud neznámým, a v tomto ohledu objevným. Slavnostní tečkou za dnem prožitým v Praze bylo představení Naši furianti v Národním divadle. Už při vstupu do foyer na nás dýchla vznešená atmosféra budovy, která tolik znamenala pro český národ a jeho kulturu. Obsazení bylo hvězdné - Donutil, Štěpnička, Švehlík a mnoho dalších herců, které jsme doposud znali pouze z filmu a televize. Stroupežnického hra pojednává o mezilidských vztazích. Není podstatné, že se způsob života na vesnici za sto let změnil. Podstatné je, že se nijak nezměnila lidská povaha. Ono pověstné Klára Petrenčáková 6. A furiantství vzteklost, pýcha, neochota domluvit se a nadutost, ovlivňují naše životy i dnes. Stále hledáme, co je a co není pravda, kdo je a kdo není čestný, komu můžeme důvěřovat a komu ne. Několik zlých, závistivých a vypočítavých lidí dokáže poničit dlouholetá přátelství, pěkné sousedské vztahy i lásku mladých lidí jenom ve jménu svého vlastního prospěchu. Jak symbolické! Poté, co jsme zasedli do pohodlných sedaček v autobusu, jsme ještě dlouhou chvíli vstřebávali dojmy tohoto výjimečného školního dne. Za námi zůstala světla rozzářené Prahy. V hlavě jsme si ještě přehrávali celý den. Chvíli jsme si povídali, ale postupně jsme jeden po druhém odpadali. Ani jsme se nenadáli a byli jsme doma. Moc jsme toho nenaspali, protože druhý den se šlo do školy. Ne, nebyl to sen! Na to, co jsme za jeden den v Praze zažili, budeme ještě dlouho vzpomínat. Do konce školního roku čeká naše deváťáky pěkný maratón včetně přijímaček na střední školy. Popřejme jim, aby to, co je ještě v letošním roce čeká, zvládli stejně úspěšně jako svůj výlet do Prahy - na výbornou! Za učitele i žáky 9. A zapsala Jitka Kučerová 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Exkurze 9. ročníku do Uherského Brodu V pátek 26. listopadu 2010 žáci 9. ročníku prožili v Uherském Brodě pestrý program. Nejdříve navštívili Muzeum J. A. Komenského, kde vyslechli přednášku Podzim a móda. V úvodní části se Mgr. Z. Sukupová věnovala historii vývoje obuvi v různých zemích a v druhé části pak přednesla Bc. L. Kubišová, jak barvy podzimu inspirovaly módní tvůrce. Více žáky zaujala přednáška o obuvi. Po návštěvě muzea jsme se zastavili v Informačním centru města Uherského Brodu. Mnozí žáci o této instituci vůbec nevěděli, a tak nyní již ví, kde mají hledat informace o Uherském Brodě a jeho okolí. Zde jsme si domluvili prohlídku Dominikánského kostela se zajímavým výkladem. Žáci se kromě jiného seznámili s legendou o růžovém keři, která vysvětluje místo založení kláštera,a také legendu o Černé madoně. Ti, kteří nakonec správně odpověděli na otázky paní průvodkyně, byli odměněni knihou. Soňa Kundratová Vánoce po anglicku Součástí výuky angličtiny je i seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí. Prostřednictvím učebnic, časopisů, DVD, CD a internetu získávají žáci bližší pohled na země, kde je angličtina mateřským jazykem a mají možnost porovnat způsob života a kulturní diference v těchto zemích a v České republice. Ke každodennímu životu patří taky svátky v průběhu celého roku. Žáci se dovídají o tradicích a typických svátcích jako jsou Halloween, Valentýn, Den ohňostrojů, Palačinkový den, Den matek, Den otců a další. Ze svátků, které se slaví taky u nás, si připomínáme ty nejtradičnější - Vánoce a Velikonoce. Každoročně připravujeme pro žáky šestých tříd vánoční party po anglicku. Začátkem prosince jsme se sešli ve vánočně vyzdobené učebně angličtiny. Zazpívali jsme si anglické koledy, zahráli hry a zasoutěžili si v kvízech o vánočních tradicích a symbolech. Taky jsme ochutnali něco typického z anglického jídelníčku. Někomu chutnaly tousty s marmeládou, jiní si pochvalovali skotské máslové sušenky nebo čokoládové cookies. Nevařili jsme sice anglický punč ani grog, ale nikdo nepohrdl šálkem brusinkového čaje. Se sčítáním bodů a vyhodnocením kvízů nám pomáhali někteří osmáci a deváťáci. Nejlepšími znalci vánočních tradic se stali Martina Šmídová (1. místo), Vendula Stuchlíková (2.místo) a Petr Straňák (3. místo).blahopřejeme. Odpoledne se vydařilo. Navodili jsme příjemnou atmosféru a rozcházeli jsme se dobře naladěni s pocitem, že za rok tuto akci zase zopakujeme. Dana Koníčková Zima s Josefem Ladou V předvánočním čase dne 20. prosince 2010 žáci šestého ročníku a sedmých tříd zhlédli výstavu v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Výstava pod názvem Zima s Josefem Ladou byla věnována životu a dílu tohoto významného českého malíře, ilustrátora a spisovatele. Žáci si mohli prohlédnout díla ze všech období života autora, která byla svezena z mnoha koutů České republiky. Druhou část našeho programu tvořila Oliver Quin 7. A prohlídka a hlavně praktická ukázka vánočních ručních prací. Žáci si vlastnoručně vyzkoušeli zdobení perníčků, tvorbu vánočních přání a oplétání drátkem. Mgr. Romana Kalná Návštěva Muzea Jana Amose Komenského Dne 16. listopadu 2010 naši žáci 6.A navštívili Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, aby si prohloubili a upevnili své znalosti z hodin českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy o našem Učiteli národů. Žáci absolvovali výstavu o životě a díle Komenského, také se mnohé dověděli o nelehké době, ve které žil. Abychom se drželi Komenského hesla Škola hrou, byl pro žáky nachystán výukový program. Žáci v historické třídě ve starých školních škamnech zažili opravdovou výuku cizího jazyka pomocí obrázků z první ilustrované učebnice na světě Orbis pictus a nahlédli tak do časů minulých. Cestou na nádraží se žáci zastavili u budovy gymnázia, kde si přečetli z pamětní tabule, že v těchto místech byli pochováni rodiče a sestry Komenského. Romana Kalná, Soňa Kundratová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Vánoční tvoření v MŠ Vánoční besídka ve škole Slova písně Brzy budou Vánoce, proto s chutí do práce každému na začátku prosince připomněla, že se mílovými kroky blíží nejen čas velkého shonu, nakupování, uklízení a pečení, ale pro některé také čas společného zastavení, rozjímání, užívání si předvánoční atmosféry, no a v naší MŠ čas vánočního tvoření. Stalo se již tradicí, že naše děti společně se svými blízkými jednou za dva roky zasednou ke kulatým stolům a společnými silami kouzlí výtvarná dílka pro radost a potěšení nejen našich nejmenších, ale i velkých dospěláků. Termín vánočního tvoření byl stanoven na úterý 7. prosince Bylo potřeba stihnout spoustu práce vyzdobit třídy, šatny, připravit pomůcky, výtvarný materiál, zhotovit prototypy výrobků a také upravit prostory MŠ. Z důvodu celodenního provozu ve všech 4 třídách bylo nutno dílničky soustředit pouze do jediné třídy a odpolední provoz zredukovat na 3 lehárny. Organizační záležitosti byly včas zvládnuty a naše MŠ byla ve 12,00 hod. připravena přivítat první natěšené malé umělce s jejich blízkými. Slavnostní atmosféru umocnila při vstupu do budovy vůně perníkové chaloupky /od maminky Evy Tykalové/, která společně s vytrubujícími anděly na nástěnce a bílými papírovými modely stromů a chaloupek v síti nad hlavami dokreslovala zimní náladu. Hudba vánočních písní a koled, která se linula po budově, přivedla přítomné do třídy našich nejmladších dětí. Zde už mohli všichni dát průchod své tvořivosti a fantazii. Výroba papírového anděla, malého papírového betlémku či stojánku na ubrousek s rybičkou nebo stromečkem vyžadovaly často spolupráci všech přítomných. Výsledek stál určitě za námahu. Věříme, že jsme svým úsilím maličko přispěli ke zpříjemnění předvánočních chvil, k malému pozastavení s blízkými i přáteli. Dana Mikulcová Stalo se již zvykem, že těsně před Vánocemi pořádá ZUŠ, která s naší školou úzce spolupracuje, vánoční besídku. Je to období, kdy u většiny z nás panuje spěch a nervozita. Spěcháme, aby bylo na Vánoce všechno uklizeno a napečeno, aby byly nakoupeny dárky, stromek i kapr. Ať chceme nebo nechceme, vždycky nás komerční stránka Vánoc pohltí a semele. O to víc bylo příjemné zjištění, že , těsně před prázdninami, byla školní hala plná rodičů, dědečků, babiček i kamarádů, kteří si přišli užít trošku té předvánoční nálady. Chtěli si poslechnout děti, jaký udělaly pokrok ve hře na hudební nástroje. Z tohoto fanklubu vyzařovala pohoda a radostné očekávání, na druhé straně, mezi malými muzikanty byla přece jen znát troška nervozita. Každý se chtěl ukázat v tom nejlepším světle a hlavně neudělat chybu. Celý program zahájila školní cimbálová muzika Bachovým Menuetem a několika koledami, hned poté se už střídali muzikanti s flétnami, kytarami, houslemi a klávesami. Z usměvavých a spokojených tváří publika bylo znát, že vystoupení malých muzikantů se líbilo. Kluci a děvčata si zase vyzkoušeli, co obnáší koncertovat před obecenstvem, byť důvěrně známým. Každý musel alespoň trochu překonat strach a nervozitu. O to víc potom hřála pochvala od učitelů i rodičů. Ukončení pěkného podvečera patřilo opět dětské cimbálovce, koledám a zpěvu. Všichni jsme se rozešli domů ve slavnostní náladě, která k Vánocům neodmyslitelně patří. Ti, kteří si vyšetřili čas na posezení při dětském muzicírování jistě nelitovali. Bylo to fain. Jitka Kučerová Vánoční rej aneb Škola hrou! Dne 21. prosince 2010 žáci i učitelé druhého stupně prožili netradiční formu vyučování. Všechny vyučovací předměty byly zaměřeny na téma Vánoc a vánočních svátků. Žáci tak nahlédli do tajů Vánoc z mnoha úhlů. V rámci občanské výchovy a dějepisu žáky čekal vánoční kvíz, v angličtině se žáci seznámili s britskými vánočními zvyky a naučili se tradiční i moderní koledy, v přírodopisu se hrála hra Riskuj a žáci poznávali stopy zvířat v zimě, ve školní kuchyňce zavoněly vánoční perníčky a ovocný punč, v informatice si každý žák vyrobil novoroční přání pro své blízké a kamarády. Program vyvrcholil společným nazdobením vánočního stromečku ve vestibulu školy, kde žáci osmého ročníku představili svým spolužákům, rodičům a dalším příbuzným živý Betlém, zahrála školní cimbálová muzika a společně si všichni zazpívali známé vánoční koledy, které se učí v hodinách hudební výchovy. Závěrečného koledování se zúčastnily i třídy prvního stupně, pro které žáci devátých tříd vytvořili pozvánky a osobně své spolužáky pozvali k vánočnímu stromečku. Srdečné pozvání od žáků a učitelů obdrželi i zastupitelé obce. Tyto společně strávené chvíle v předvánočním čase jsou na naší škole tradicí a příjemným zastavením před končícím kalendářním rokem. Nakonec bych chtěla poděkovat všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na přípravách a jakoukoliv měrou přispěli ke zdárnému průběhu celého dne. Mgr. Romana Kalná Martina Šmídová 6. A 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Mikulášské dopoledne v MŠ V pátek bylo ve všech třídách naší mateřské školy podezřelé ticho. To proto, že jsme s velkým respektem a trochu i se strachem očekávali návštěvu Mikuláše, anděla a čerta. To si vždy všechny děti rychle vybavují a poctivě opakují spoustu básniček a písniček, aby je pak mohly s vervou přednést před těmito vzácnými hosty. Svatý Mikuláš musí přece vidět, jak jsme šikovní! A také, že to viděl a hlavně slyšel. Zpívalo se a přednášelo a anděl za to všem dětem rozdal balíčky s překvapením. Kdo se nebál, mohl se společně vyfotit a ti starší, nejodvážnější, dokonce i s čerty, kteří přišli hned dva. Trošku jsme pochybovali o jednom, který si rohy nesl v ruce. Že by nějaká nová móda? Dlouho jsme je ale nezdržovali a raději rychle vyprovodili. Mikulášské dopoledne, které si s námi užily i děti a maminky z klubu Broučků uběhlo jako voda. Děti se těšily z dárečků a ještě dlouho diskutovaly nad tím, kdo jak byl odvážný a statečný. Uvidíme za rok. Kateřina Josefíková Vánoční dílna Alena Lamačová Vánoce Čichá, čichá sněhuláček: Co to kolem voní? Rybník, celý zmrzlý ledem, do té vůně zvoní. Cinká i led v potoce: Takhle voní Vánoce! Vůně Vánoc pronikla i k nám. Už tradičně jsme i my začali dávno před adventem připravovat program vánoční dílny.všechny třídy na prvním stupni vyráběly dekorace, kreslily obrázky,vystřihovaly. Anděly, čerty,vločkami a dalším výtvory jsme vyzdobili vestibul školy, nechyběl ani stromeček. V krásně vyzdobeném vestibulu jsme se sešli ve čtvrtek dopoledne a vyráběli vánoční a novoroční přáníčka, vánoční zvoneček, svíčku, anděla na kolíčku, zdobili vánoční perníčky, které napekli žáci 7. třídy v pracovních činnostech. Zároveň probíhala ukázka aranžování vánočních věnců a svícnů. Děti jednotlivých tříd tak mohly vyrobit pěkné dekorace. Snad nejvíce se vánoční tvoření líbilo prvňáčkům. Při práci všem pomáhali šikovní osmáci. Potěšilo nás, že se přišly podívat a vánočně naladit maminky i babičky. Děkujeme všem, kteří při vánoční dílně pomáhali a také všem sponzorům. Petra Mlýnková Lucie Svobodová 9.tř Harry Potter a Relikvie smrti Ačkoli o tom Harry určitě neví, je zdárným důkazem toho, že žákovský parlament na naší škole pracuje, ba co víc, pracuje dobře. Na schůzi školního parlamentu zástupci tříd tlumočili žádost svých spolužáků o společné zhlédnutí premiérového filmu Harry Potter a Relikvie smrti. A jelikož je pro nás přání žáků téměř rozkazem, nezbývalo nám nic jiného než přání vyplnit. Dne 13. prosince 2010 žáci obdrželi jako malý předvánoční dárek toto promítání, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti jen pro naše žáky. Touto cestou žákovskému parlamentu přeji mnoho dalších zajímavých podnětů. Mgr. Romana Kalná Charakteristika K charakteristice svého oblíbeného literárního hrdiny jsem si vybral Harry Pottera, protože se na jednotlivé díly filmu rád dívám. Harry nosí brýle a má jizvu na čele, kterou má už od dětství od zlého kouzelníka Voldemorta. V Bradavicích si našel dva nejlepší kamarády Ronalda Biliuse Veasleyho a Hermionu Jane Grangerovou. Společně se vrhají do nebezpečných situací, které by občas ani učitelé nezvládli. Proto je Harry moc odvážný, plný sebeodhodlání a má plno síly na poražení nepřátel, ale je také velice lehkomyslný. Sice není nejchytřejší kouzelník, ale na to má Hermionu, která umí plno kouzel a zaklínadel. Všichni o ní říkají, že je šprtka. Rona zase nikdo neporazí v žádné šachové partii. A tak tvoří nerozlučný tým, který často zachraňuje školu. Harry se mockrát učil nová kouzla, ale ne vždy se mu to povedlo hned napoprvé. Dokázal si najít šťastnou vzpomínku v těžkých chvílích a vykouzlit zaklínadlo proti mozkomorům. Nikdy nedělá nic, co by ublížilo jeho kamarádům, i kdyby ho to mělo stát život. Je na něm vidět, že je opravdu výjimečný. Ostatní kouzelníci ho obdivují pro jeho jizvu, ale taky ho odsuzují. Bývá často smutný, že už když byl malé dítě, přišel o rodiče, ale i tak má Harry Potter stále dobrou náladu, jak to jen jde. Při boji s drakem si dokáže pomocí hůlky přičarovat koště. Harry Potter je moc chytrý. Dopisy posílá tak, že je dá své sově Hedvice, která je potom odnese kam Harry Potter chce, třeba až do Bradavic. Harry Potter se mi moc líbil, ale i ostatní postavy jsou skvělé, protože se učí kouzlit. Radek Harman, 8. A Nadace Život dětem Při letošním školním Vánočním koledování se všichni žáci i učitelé shromáždili v hale školy nejenom proto, aby si společně s dětskou cimbálovou muzikou zazpívali koledy a podívali na živý betlém v podání našich osmáků. Součástí celého programu byla i sbírka na konto nadace Život dětem. Je to organizace, která pomáhá dětským oddělením v nemocnicích České republiky i handicapovaným jednotlivcům. Zakoupením drobných upomínkových předmětů mohli žáci i učitelé přispět na konto této nadace. Každému, komu není osud nemocných dětí lhostejný, děkujeme za finanční příspěvek, který bude jistě účelně využit. Sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení a pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku. V menší míře, a dle možností sdružení dále pomáhá jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků a rehabilitačních pomůcek. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. A kolik korun se nám podařilo nashromáždit? V pokladničce jsme napočítali 2 600,-Kč a ještě před Vánocemi jsme je odeslali na konto nadace. Snad jsme také trošku přispěli k pěkné vánoční náladě těm, kteří nemají takové štěstí jako my trávit Vánoce v kruhu svých nejbližších. Jitka Kučerová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Sprinterský víceboj Jako již tradičně prvním atletickým závodem v novém školním roce byla sprinterská soutěž v Uherském Brodě. Tentokrát organizátoři objednali krásné slunečné počasí, které jen umocňovalo výbornou soutěžní náladu. Závod mohl začít. Naše škola měla zastoupení ve všech čtyřech kategoriích. Závodníci měli mezi sebou opravdu velkou konkurenci a již očekávané favority. Naši nejmladší šesťáci, kteří se takových závodů zúčastnili vůbec poprvé, se nakonec umístili nejlíp. Družstvo ve složení David Sagula, David Plesl a Petr Moštěk obsadilo moc hezké 5. místo. Marie Pospíšilová Straňanská laťka Ve středu se naše škola poprvé zúčastnila závodu ve skoku vysokém. Soutěž se konala ve Strání, kam za vlčnovskou školu přijeli závodit starší žáci. Družstvo dívek reprezentovaly Martina Vitásková, Klára Vozárová a Veronika Chvilíčková. Družstvo chlapců pak Cheney Quinn, Adam Moštěk a Radim Leško. Protože jsme neměli zastoupení v mladších kategoriích, mohli jsme do Strání přijet až na druhou část závodu. Soutěž už v hale probíhala v plném proudu. Kategorii starších závodníků zahajovala děvčata. Naše tři závodnice sice nepostoupily až mezi ty nejlepší skokanky, zato si ale všechny tři zlepšily své osobní rekordy, což byl určitě nemalý úspěch. Chlapci se bohužel potýkali se zdravotními problémy. Adama Mošťka potrápil bolavý kotník, takže jeho výkony nemohly být stoprocentní. Radimu Leškovi se ale také podařilo zdolat svůj osobní rekord a Cheney Quinn se dostal mezi osm nejúspěšnějších skokanů. Svůj rekord ale nechal na půdě své školy. Marie Pospíšilová Zlínský vorvaň Zlínská sportovní hala Euronix se ve čtvrtek proměnila ve velké bojiště. Konal se totiž již 11. ročník soutěže Zlínský Vorvaň. Třicet sedm základních škol Zlínského Drakiáda Tato typicky podzimní akce proběhla během příjemného slunného odpoledne dne Na poli za školou začal v 15 hodin rej desítek draků rozličných barev a tvarů. Přišly s nimi vlčnovské děti z mateřské školy, školní družiny i děti z klubu Broučci. Většina účastníků si přinesla kupované draky, ale někteří dorazili i s vlastnoručně vyrobenými modely. Za vydatné pomoci svých rodičů i sourozenců se děti snažily udržet své draky ve vzduchu co nejdéle. Kolem stovky dětí se svými blízkými, paní učitelkami z MŠ a vychovatelkami školní družiny ZŠ se pak vrátily na školní zahradu u mateřské školy. Tam si děti převzaly drobné dárky a sladkosti, u společného táboráku si opekly špekáčky a pochutnaly si na bramborách na loupačku. Děti ještě využily všeho, co nabízí školní zahrada prolézačky, houpačky, domky atd. Bylo to hezky prožité odpoledne a k večeru odešly všichni spokojeně domů. Tato akce se uskutečnila za podpory sponzorů, kterým moc děkujeme. Milena Maňásková kraje soutěžilo v netradičních disciplínách, kde o vítězství nerozhodovala jen rychlost, ale důležitým kritériem byla rovněž semknutost týmu a vzájemná spolupráce. Proto byly soutěžní disciplíny postaveny na spolupráci, kamarádství a výpomoci jednotlivých členů týmu. Soudržnost byla zastoupena také v hledišti, kde naši žáci 7. ročníků povzbuzovali a fandili, co jim jen síly stačily. Naše družstvo tvořili žáci tříd ve složení; Simona Kuželová 8. A, Martin Jakubčík 7. B, Pavla Hodulíková 6. A, Mirek Bičan 5. A, Petr Juřenčák 4. A a Veronika Mikulcová 3. A. Toto družstvo si na konci soutěže odváželo krásné ceny v podobě šesti basketbalových míčů. Žákům děkujeme za úžasnou atmosféru a zážitek, které jsme s nimi mohli sdílet. Marie Pospíšilová Prokop Kroupa 7. A 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Logopedická prevence v základní škole Vzhledem k tomu, že logopedická prevence je u dětí zahájena již v mateřské škole a následuje plynulá návaznost v základní škole, podařilo se již napravit výslovnost u většiny žáků. V letošním školním roce byli zařazeni do logopedické prevence čtyři žáci ZŠ (dva žáci první třídy a dva žáci z vyšších ročníků). S uvedenými dvěma staršími žáky jsme se vídali již několik let a snažili se napravit výslovnost velmi intenzivním cvičením. V měsíci listopadu na základě odborného vyšetření logopedem byli i tito dva žáci vyřazeni z individuální logopedické péče. Za tím vším se skrývá spousta snahy energie a úsilí žáků. V druhém pololetí budu pracovat pouze se dvěma žáky z první třídy. Výslovnost žáků této třídy bývá mnohdy ztížena výměnou dětského chrupu, a proto musíme některá cvičení odložit a vyčkat, až budou mluvidla připravena po stránce fyziologické ke správné výslovnosti. Věřím, že se nám podaří napravit výslovnost i u těchto prváčků, neboť mají rádi písmenka. A nejlepším lékem je abeceda a čítanka. Jarmila Podškubková Školní rok 2010/11 začal pozvolna, žáci a učitelé se vrátili po prázdninách odpočatí. Náš kroužek začal pracovat od poloviny září. Letos navštěvuje kroužek 15 žáků od 3. až do 9. třídy. Scházíme se individuálně v odpoledních hodinách. Práce s dětmi je vždy jiná. Každý jedinec potřebuje jiný přístup, jinou metodu, která zrovna dokáže pomoci. Každý jedinec také odlišně k práci v dyslektickém kroužku přistupuje. Jedni s horlivostí a pečlivostí, jiní pouze z nutnosti a vidinou úlev. Náplní naší činnosti je např. práce s bzučákem, procvičování zrakového a sluchového vnímání, skládání a rozkládání slov, čtení s porozuměním,čtení v duetu, jednotahovky, grofomotorické a uvolňovací cviky, různé didaktické hry a spousta dalších. V měsíci říjnu nás navštívila pracovnice pedagogickopsychologické poradny z Uh. Hradiště Mgr. D. Mitáčková. Proběhly společné konzultace s dyslektickou asistentkou, třídními učiteli, byly konzultovány Individuálně vzdělávací plány jednotlivých žáků. Společně jsme se shodly,že přibývá dětí, které mají problémy s komunikací, čtením, porozuměním čteného textu. A na to se chci letos co nejvíce zaměřit. Snažit se děti ke čtení získat, naučit je brát knihu jako dobrou volbu. Při výběru knihy je důležité písmo, složitost textu, také zda je kniha něčím zaujme. Tady bych apelovala na rodiče, čtěte se svými dětmi, povídejte si o tom, co děti četly, dbejte na pravidelnost a správnost u hlasitého čtení, které by u mladších dětí mělo být denně minut.věřím, že v dnešní uspěchané době jsou rodiče plně vytíženi, ale přesto jsou to vaše děti.věřte, že tenhle vynaložený čas nebude investován zbytečně. Na závěr uvádím několik námětů pro vhodnou knihu: Petra Mlýnková Dyslektický kroužek P. Braunová: Teta to plete, Rošťák Oliver A. Jacobsson, S. Olsson: Lotřík Petřík I. Březinová: Trosečníci U. Schefferová: Detektiv Klubko Pro starší: M. Macourek: Mach a Šebestová D. Kühnl: Správná parta a kouzelný míč V. Steklač: Boříkovy lapálie, Aleš Simona Kuželová, Denisa Navláčilová 8. A Hallo! Tímto pozdravem se vítáme již třetím rokem v kroužku angličtiny. Jsem ráda, že děti mají zájem o tento jazyk. Určitě pochytí jeho základy a snad si k němu najdou kladný vztah. Jako každý rok je kroužek otevřen pro žáky prvního a druhého ročníku. I když jsem zpočátku měla obavy, že prvňáčci letos zájem mít nebudou. Nakonec se vytvořila malá, ale šikovná skupinka. Společně si už několikátý měsíc hrajeme, zpíváme a kreslíme. Práce s prváčky je při výuce angličtiny trošku náročnější, protože začínají teprve s jazykem mateřským. Proto nepíšeme téměř žádná slova, nečteme, neluštíme křížovky. Základem je pro nás správná výslovnost, kterou procvičujeme na říkadlech a písničkách pro nejmenší. Letos jsme se už naučily barvy, čísla, představit se, pozdravit a také jsme si povídali o vánočních svátcích. Přesto se děti do angličtiny těší a společná práce nás všechny baví. V druhém ročníku je práce trošku jiná. Samozřejmě si také hrajeme a zpíváme, ale děti mají i své pracovní listy, kam doplňují písmena do slov, přiřazují obrázky a vykreslují je. Velmi rádi používáme při práci interaktivní tabuli. Pro děti je tato práce výborným zpestřením a navíc slyší výslovnost od rodilých mluvčích. Nejraději hrajeme anglické pexeso, čteme a posloucháme krátké příběhy. Ve druhém ročníku je angličtina založena na opakování toho, co jsme se naučili dříve a k tomu ještě zařazujeme nové okruhy slovní zásoby. Byla bych velice ráda, kdyby zájem o tento kroužek neupadal. A také aby dětem pomohl při povinných hodinách angličtiny od třetího ročníku. Sice zastávám názor, že angličtina (hlavně náš kroužek) by měla být zábava a ne jen učení, ale přesto věřím, že se najde spousta šikovných žáků, kteří si z ní odnesou nejen hezké zážitky, ale také určité znalosti Michaela Ondrušková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Environmentální výchova na 2. stupni V 1. pololetí školního roku 2010/2011 jsme se environmentální výchově nevěnovali jen v rámci jednotlivých předmětů, ale také formou exkurzí, výukových programů, sběru a třídění odpadů. Přírodovědný kroužek Noe Švanda 7. B Pro žáky se zájmem o přírodu a chemii byl letos otevřen přírodovědný kroužek. Tento kroužek navštěvují žáci 8. a 9. ročníku. V kroužku si žáci prohlubují a rozšiřují jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti chemie a přírodopisu. V 1. pololetí jsme se věnovali především chemii. Žáci poznávali a učili se pracovat s chemickým sklem a pomůckami, prakticky zkoušeli oddělovat složky směsí (sublimace, krystalizace, chromatografie), dozvěděli se zajímavé informace o periodické tabulce prvků a prováděli efektní pokusy (nehořící šátek, sloní pasta, faraonovi hadi). Spousta zajímavých pokusů a nových informací na žáky čeká i v 2. pololetí. Radka Rožková Výukové programy, exkurze: 8. A Bez vody to nejde Ekocentrum Pantoflíček, Dolní Němčí 9. A Nekonečný hon za energií PC TRNKA, Uherské Hradiště 7. ročníky Všechno lítá, co má peří PC TRNKA, Uherské Hradiště I v letošním školním roce, mimo třídění odpadů (plasty, papír), probíhá RECYKLHRANÍ sběr baterií a drobného elektro - zařízení. Od září se naše škola také zapojila do sběru plastových víček od nápojových obalů společnosti NeOmA Nedakonice. Radka Rožková Hvězdárna ve Valašském Meziříčí V pátek 8. října se žáci 6. A a 7. ročníků zúčastnili exkurze ve Hvězdárně Valašské Meziříčí, kde byl pro ně připraven výukový program - Úspěchy světové kosmonautiky, který byl zaměřen na historii kosmonautiky a výzkum vesmíru. Součástí programu byly obrázky, video - sekvence ze startů raket a přistání astronautů na Měsíci. V závěrečné části programu si žáci prohlédli hvězdářský dalekohled a pozorovali jím naši nejbližší hvězdu - Slunce. Radka Rožková 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 Kroužek keramiky Nadace Děti, sport a kultura významný sponzor ZŠ V minulých letech získala naše škola od nadace Děti, sport a kultura finanční prostředky na nákup hudebních nástrojů pro dětskou cimbálovou muziku a na nákup hrnčířského kruhu. V letošním školním roce jsme vypracovali projekt na vybavení školy sportovním náčiním a potřebami pro rekondiční cvičení žáků. Od nadace jsme získali grant v hodnotě ,- Kč. Cílem projektu je umožnit žákům cvičení, v hodinách tělesné výchovy i ve sportovních kroužcích, vytvořit v budově školy místo pro relaxaci, odpočinek i pro rozvoj psychomotorických dovedností žáků. V budově ZŠ Vlčnov není vybudovaná tělocvična. Vedení školy usiluje dlouhou dobu o vybudování sportovišť, včetně tělocvičny, odpovídajících potřebám výuky tělesné výchovy na základní škole v 21. století. Vzhledem k tomu, že v blízkosti školy byl před lety postaven víceúčelový sál KSK, který je využíván i jako tělocvična ZŠ, myšlenka na dostavbu vlastní školní tělocvičny se stala dlouhodobě neprůchodnou. Proto chceme přímo v budově školy vytvořit cvičební prostor pro případy, kdy z různých důvodů není možno vyučovat v KSK, pro výuku zdravotní tělesné výchovy, pro sportovní vyžití školní družiny a školních kroužků. Nákup pomůcek a vybavení bude uskutečněn ve druhém pololetí školního roku 2010/11. Za tento sponzorský dar patří nadaci náš velký dík. Jitka Kučerová V letošním školním roce 2010/2011 jsme v naší školičce opět zahájili výuku keramiky. Až doposud probíhala výuka tohoto kroužku v třídách MŠ, od tohoto roku jsme však začali vyučovat v učebně keramiky na základní škole. Kroužek navštěvuje 24 děti ze čtvrté třídy pod vedením sl. učitelky Večeřové a dalších 23 dětí ze třetí třídy, které vyučuje sl. učitelka Nováková. Kroužek keramiky si děti velice oblíbily a za první pololetí se mohou pochlubit např. vyrobenými sluníčky, andělíčky, hrnečky, ježečky a dalšími krásnými předměty vyrobenými z keramické hlíny. V dalším pololetí budeme nadále rozvíjet dovednosti dětí v práci s keramickou hlínou a doufáme, že je bude tato práce bavit stejně, jako je bavila dodnes. Šárka Nováková NADACE Děti - kultura sport pro MŠ Nadace Děti - kultura - sport vznikla v roce 2000 z potřeby pomáhat zejména nemocným, ale i zdravým dětem a mládeži. Již od svého založení se nadace zaměřila na shromažďování prostředků jak pro zabezpečení sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Od té doby rozdala Nadace Děti - kultura - sport již více jak 160 milionů korun a zařadila se tak mezi nejštědřejší nadace v České republice. Posláním nadace je podpora projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k jejich lepšímu duševnímu a tělesnému rozvoji. Stěžejním programem Nadace Děti - kultura - sport je každoroční vyhlašování celkem pěti grantů. Původní dvoumilionová dotace každého z nich se v roce 2008 rozšířila na úctyhodných pět milionů korun pro každé grantové schéma. O příspěvek se mohou přihlásit jednotlivci i organizace působící na území Zlínského kraje. Stačí pouze ve stanovených termínech předložit žádost a základní projekt, který následně posuzuje grantová komise, jež rozhoduje i o výši jednotlivých příspěvků. Také MŠ ve Vlčnově si v roce 2010 zažádala o příspěvek. V listopadu v Uh. Hradišti se konalo slavnostní vyhlašování výsledků grantového řízení a předávání symbolických šeků. Naše MŠ získala částku ve výši ,- Kč. Tyto peníze budou využity na nákup cvičebního nářadí a náčiní pro děti v Mateřské škole. Ivana Večeřová Tvoření z hlíny V naší keramické dílně je veselo a to hlavně každý čtvrtek odpoledne, kdy se zde scházejí žáci z třídy. Už od září se snaží těchto 16 malých umělců vytvářet na první pohled z nevzhledné hlíny hezké a osobité výrobky. Stejně jako šest letošních nováčků, tak všichni ostatní začínali obyčejným hnětením, válením a základními technikami práce s hlínou. Nyní se už pouštíme do mnohem náročnějších prací. Za zmínku stojí například: keramická zvířátka, svícínky, vázičky, misky nebo ozdobné kachle. Jsem ráda, že se dětem práce čím dál více daří a mají ze svých výroků radost. Anna Mošťková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Kroužek Šikula a šití Již několikátý rok při školní družině děti navštěvují kroužky Šikulka a šití. Kroužek Šikulka je určen dětem prvního stupně, kde u nich podporujeme tvořivost a učíme je pracovat s různými přírodninami. Zde si již žáci vyrobili vázy ze sádry. Dále technikou savování a malbou fixem si zhotovili trička. Pracují zde se smirkovým papírem, hliníkovými foliemi, dřevem. Druhým kroužkem je zmíněné šití. Tento kroužek navštěvují převážně starší děvčata, která si zhotovují dle vlastního návrhu oblečení. Od klasických sukní a kalhot až k náročnějším společenským šatům. Poprvé v letošním roce rovněž navštěvují tento kroužek mladší děti. V prvních hodinách se seznámily s šicím strojem a proporcionalitou lidského těla - nejzákladnějšími tělesnými rozměry jejichž znalost je potřebná ke zhotovení oděvů. V dalších hodinách si zhotovily kabelku dle svého návrhu, zástěrku a ozdobné polštářky. Nyní si zhotovují kalhoty, vesty. Na dětech je vidět, že je práce baví a mají velkou radost ze svých výrobků. Jana Mouralová Školní družina Když se podíváme z okna, tak jen stěží můžeme uvěřit, že je leden. Blíží se nám polovina školního roku a počasí nás o pár měsíců předběhlo. Asi před dvěma týdny jsme s dětmi vyráběli krmítka pro ptactvo, abychom měli kam sypat potravu v zimním počasí, a nyní venku máme pomyslné jaro. Tím, že nastala polovina roku, je vhodné zrekapitulovat naši činnost ve školní družině. Poslední akcí na závěr kalendářního roku bylo Koledování u stromečku. Děti si pro své rodiče a blízké připravily pásmo sestavené z básniček, písní s vánoční tématikou. Na závěr si vzájemně s kamarády předaly dárky. Celkově měsíc prosinec byl v duchu Vánoc. V dané období se zhotovovaly adventní věnce, pekly perníčky, probíhala výzdoba tříd vánoční tématikou. Za poslechu koled si děti vyráběly přáníčka a dárky pro rodiče a příbuzné. Mikuláš se svými pomocníky andělem a čerty navštívili naše školáčky v družině a závěrem krátké besídky je obdarovali balíčky. V listopadový čas probíhal již třetí ročník Jablíčkového dne. Součástí bylo vyrábění výrobků z jablíček a taktéž soutěž o to nejkrásnější jablko. Vzhledem k letošní malé úrodě jablek byla soutěž rozšířena o výstavu vypěstované zeleniny. Samozřejmě nechyběly soutěže a ochutnávka upečených moučníků z jablek. Pro představu dětí, jak se vyrábí nábytek anebo šijí oděvy, bylo umožněno v rámci exkurzí nahlédnout do jednotlivých provozů. Jednalo se o výrobnu nábytku pana Mlýnka, kde dětem byla názorně předvedena výroba kuchyní. Samozřejmě jim byl podán k dané výrobě výklad. Druhou firmou, kterou děti navštívily, byla firma Luiz. Zde jsme se seznámili s technologickým postupem výroby prádla i zakázkové výroby košil. Další akce byly v měsíci říjnu. Jednak jsme navštívili místní knihovnu, jednak jsme uspořádali přednášku o zdravé výživě. Při návštěvě knihovny, jsme byli mile přivítáni paní Kolajovou, která nám zpestřila odpoledne zajímavým povídáním o spisovatelích a ilustrátorech. Přednáška, o zdravé výživě byla zaměřena na problematiku zdravého životního stylu a s tím spojené zdravé výživy. Součástí byla ochutnávka zdravých pokrmů, např. různých salátů či pomazánek. Na počátku podzimu se v září uskutečnila již tradiční Drakiáda ve spolupráci s mateřskou školou. Tato akce je velmi u dětí oblíbená. Mohou si užít zábavné odpoledne plné soutěží společně s rodiči a kamarády. V závěru měsíce ledna se žáci třetích tříd zúčastnili výtvarné soutěže školních družin v Havřicích. Počátkem měsíce února se uskuteční karneval a spousta dalších aktivit zaměřených na tvořivost dětí. Jana Mouralová, Anna Mošťková 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 Poohlédnutí za rokem 2010 Milí rodiče, dovolte mi malé ohlédnutí za nedávno uplynulým rokem. Něco se nám v minulém roce podařilo, něco nebylo snadné, ale všechno dohromady nás může vést k zamyšlení a také poučit. V roce 2010 jsme si opět kladli za hlavní cíl přísně dodržovat hygienické předpisy. Zvýšená pozornost byla věnována především na přípravu pestré, vyvážené a plnohodnotné stravy, byly kladeny nároky na zdravou výživu, a tedy i na stravovací zvyklosti. Snažili jsme se připravovat stravu odpovídající zásadám správné výživy a zvyšovat atraktivnost pokrmů, potažmo vést strávníky ke zdravému způsobu stravování, ale především jsme se snažili přispívat ke zdravému vývoji dětí a žáků. Strávníci si mohli dle možností vybírat i ze dvou pokrmů /z bezmasých pokrmů - těstovin, pokrmů ze sóje, drůbeže, ryb, zeleninových a ovocných salátů obohacených o sýry a jiné mléčné výrobky s přihlédnutím na atraktivnost, roční období a jiné aspekty. S politováním mohu jenom konstatovat, že bezmasé, zeleninové či jiné zmiňované pokrmy připravované tepelnou úpravou velmi šetrným způsobem /vařením, dušením, zaděláváním/ nejsou oblíbené, dokonce nedosahují zpravidla cca 10 % z počtu stravovaných strávníků, což nečiní někdy ani 30 porcí!!! Zamýšlím se, zda jsme využili všechny možnosti, abychom již těm nejmenším nabídli pokrmy co nejšetrnějším způsobem, ale jsem v rozpacích, zda vůbec dokážeme a jsme schopni vyhodnotit, co považujeme pro dítě za nejlepší či nejzdravější. Nesnažme se být k výběru pokrmů lhostejní, zdravý způsob stravovaní a stravovací zvyklosti začínají již od narození dítěte a základy zdravého stravování budujeme denně v našich rodinách, ale chyba je v nás, neboť nejsilnějším výchovným prostředkem je výchova vlastním příkladem! Význam školního stravovaní spočívá a je založeno na jiných atributech mimo jiné například přípravou pokrmů na základě nových, progresivních a zdravotně ověřených způsobů /v konvektomatech, convothermech, či v jiném horkovzdušném zařízení, které již nelze v dnešní době považovat za nadstandart, ale z hlediska zdravotního jako nedílnou součást povinného zařízení ve stravování. V tomto roce bychom velmi rádi úspěšně navázali na plnění vytýčených cílů z minulého roku. Neustále se budeme snažit vynakládat úsilí na přípravu a nabídku pokrmů, na vylepšení podmínek pro stolování strávníků v jídelně. Jsme si vědomi toho, že stále je co vylepšovat k spokojenosti strávníka. To je náš prvořadý úkol snoubící se z úzkostlivou hygienickou kázní, kterou nebudeme rovněž ani v tomto roce opomíjet. V poslední době jsem zaznamenal, že strávníkům již nestačí výběr ani ze dvou jídel. Oběd si jednoduše odhlásí úplně,a já si myslím, že o odhlášce někdy rodiče ani neví. Školní stravovaní není postaveno na výběru, ale na vyvážené stravě. Plnění sledovaných potravin se děje na základě vyhodnocení spotřebního koše za 1 měsíc. Ten se nám v minulém roce podařilo dodržovat u masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka, mléčných výrobků v rozmezí od 75 % 120 %, a to nepřihlížím k % toleranci dle platné vyhlášky. Miroslav Junaštík Informace školní jídelny Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče! Nejdříve chci popřát všem strávníkům i Vám rodičům do nového roku především hodně zdraví, pohody, radosti a dětem, aby jim co nejvíce chutnalo. Zavedené snímače přinesly mnoho změn k dobrému. Negativní stránkou věci je, že si děti odhlašují obědy samy, což může mít i návaznost na zdražení stravného. Žádám strávníky, aby při výdeji vkládali a řádně označili kartu nebo čip, až budou kuchařkou vyzváni!!! Strávníci, kteří odeberou oběd s tím, že kartu, čip nemají nebo ji nevloží do snímače a řádně ji neoznačí, jsou jmenovitě uvedeni na seznamu jako nestravující, čímž dochází k nesprávným součtům vydaných obědů a v neposlední řadě strávníci odhlášením obědu snižují finanční limit na nákup potravin, což se projeví v nabídce na jídelním lístku někdy i neoblíbenými pokrmy! UPOZORŇUJI strávníky, kteří ráno zjistí, že nemají kartu/čip ke stravování, mají povinnost vyžádat si do 10 hodin náhradní kartu u vedoucího stravování.!!! Strávníkům, kteří nepředloží náhradní kartu, bude oběd vydán až po ověření v rejstříku strávníka, což může prodloužit dobu výdeje obědů!!! Strávníkům, kteří platí za stravování hotově, doporučuji, aby v rámci možnosti změnili platbu na účet, neboť již v únoru 2011 nelze strávníkům v ZŠ i v MŠ vydat oběd, pokud nebudou mít za obědy dopředu zaplaceno, nejsou tedy ke stravování přihlášeni. Dodržujte termíny plateb v hotovosti!!! Miroslav Junaštík Ovoce do škol Naše škola se už v loňském roce zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL, který se řídí nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu dětem ve vzdělávacích zařízeních. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků a jeho cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. K účinnosti celého projektu přispívá fakt, že veškerá distribuce ovoce a zeleniny je hrazena ze 73% z prostředků EU a z 27% z rozpočtu vlády a děti ji dostávají zdarma. Dodavatelem dotovaného zboží pro naši školu je firma Wastex, spol. s r. o. Zlín. V nabídce je čerstvá zelenina a ovoce, popřípadě balené ovocné šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla. Ovocný balíček jednou za měsíc je příjemným zpestřením dětských svačinek. Optimální by byla častější dodávka, což ovšem neumožňují finanční limity. Jitka Kučerová Mléčný režim od října do prosince 2010 a co přinese rok 2011 Pokračování nabídky školního mléka od loňského října (začátku školního roku) bylo opět samozřejmostí. Děti si na prvním stupni školy dle vlastního výběru z nabídky v rozmezí měsíců října až prosince 2010 objednaly kusů balení mléka (250 ml) v celkové hodnotě ,- korun. Ze strany dodavatele je v současné době avizována úprava cen sortimentu v nabídce. Proto ihned po obdržení aktuálních relací cen žáky uvědomíme a budeme v programu pokračovat pravděpodobně od měsíce února Vít Bělohlávek ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 Vendula Stuchlíková 6. A Blanka Pavelčíková 8. A David Sagula 6. A Robin Indra 6. A Veronika Machová 5. A Petr Lekeš 9. A Jana Kozůbková 9. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Vydává Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, PO, odpovědná redaktorka Mgr. Jana Geržová. Náklad 450 ks. Sazba - osvit a tisk JOKER spol. s r. o. Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 35. Vychází 2x ročně.

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více